PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM"

Transkrypt

1 PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira 8 of, dz. nr 8/19,8/18,100 obręb ewidencyjny 3027 inwestor ZBiLK Zakład BudŜetowy ul. Mariacka Szczecin Oświadczamy na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia , DZ.U. nr 93 poz. 888 z 2004 roku, Art. 20, ust.4, Ŝe projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 mgr inŝ. Wojciech Zawisza uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ew. 15/Sz/90 nr ew.154/sz/85 BranŜa Architektura Konstrukcje, ekspertyza Podpis Sprawdzający mgr inŝ. arch. Przemyslaw Sakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 61/Sz/99 mgr inŝ. Barbara Irzyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ew. UAN/N/7210/63/90 Podpis czerwiec 2009 r. B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E M A C I E J W A Ń K O W S K I : Przecław 49/6, Przecław BIURO: Szczecin ul. OdzieŜowa 12c/1, Szczecin, tel/fax (091) , NR KONTA: KREDYT BANK S.A. II/O SZCZECIN-FILIA NR , Kod SWIFT banku: KRDBPLPW NIP : , REGON

2 Zawartość opracowania: I. Uprawnienia projektantów, decyzje, uzgodnienia, opinie. II. III. IV. Opis techniczny-architektura. Opis techniczny konstrukcji i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia V. Rysunki nr rys. nazwa rysunku skala 1/AN Plan sytuacyjny 1:1000 2/AN Elewacje stan istniejący(fotografie) 3/AN Rzut parteru 1:50 4/AN Przekrój A-A 1:50 5/A Elewacja północna 1:75 6/A Szczegóły ocieplenia ścian 1:10 2

3 II. Opis techniczny-architektura. 1. Podstawa i zakres opracowania. a) zlecenie Inwestora z dnia r.. b) inwentaryzacja budowlana c) Bezspoinowe systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków Instytut Techniki Budowlanej, 2002 (Instrukcja, ITB, 334) d) Akta Nadzoru Budowlanego (Archiwum Państwowe - ANB nr 6748) e) ekspertyza budowlana dot. oficyny nr 8 przy ul. Sławomira w Szczecinie pod kątem celowości i opłacalności modernizacji ze wskazaniem stosownych rozwiązań doraźnych-wykonana przez dr inŝ. Józefa Szkwarka w grudniu 2005 r. f) ekspertyza techniczna dotycząca moŝliwości ocieplenia ściany szczytowej wykonana przez mgr inŝ. Wojciecha Zawiszę grudzień 2005r g) projekt budowlany Ocieplenie ściany szczytowej i izolacja ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szczecinie ul. Sławomira 8 of. grudzień 2005r. h) decyzja o pozwoleniu na budowę nr 885/08 z dnia r. Uwaga: Opracowanie uzupełnia i wprowadza zmiany do projektu budowlanego z grudnia 2009r. zatwierdzonego pozwoleniem na budowę nr 885/08. Aneks nr 1 do projektu naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem z grudnia 2005r. PoniŜszy opis techniczny zastępuję opis techniczny do projektu z grudnia 2005r. 2. Zakres zmian w projekcie. Zmiana w projekcie obejmuje zwiększenie zakresu ocieplenia budynku poprzez wykonanie izolacji cieplnej (ocieplenie) ściany północnej budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi na klatce schodowej W związku z powyŝszym zakres prac remontowych oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczecinie przy ul.sławomira 8 obejmuje (łącznie z projektem z grudnia 2005r.) : wykonanie izolacji poziomej i pionowej p.wilogociowej ścian piwnicy remont wszystkich ścian zewnętrznych w mieszkaniach na parterze i na I piętrze przyległych do ściany szczytowej ocieplenie ściany szczytowej-zachodniej wykonanie wentylacji piwnicy izolacja cieplna ściany północnej budynku wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej wymian drzwi wejściowych Ze względu na stan techniczny budynku oceniony w ekspertyzach technicznych i zalecenia z w/w ekspertyz Inwestor powinien wykonać w najbliŝszej przyszłości (drugi etap remontu) następujące prace: wymianę stolarki okiennej w całym budynku ocieplenie stropu stalowo ceramicznego nad piwnicą płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm (od strony piwnicy) remont i ocieplenie ściany południowej budynku oficyny nowe posadzki piwniczne wraz z izolacją p.wilgociową i termiczną odgrzybienie i odsolenie ścian pozostałych opaskę wokół budynku 3. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt nie przewiduje Ŝadnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu. 4. Konstrukcja budynku. Projekt nie przewiduje Ŝadnych zmian w konstrukcji budynku. 5. Rozbiórka ściany piwnicy budynku sąsiedniego. Odkopać ścianę szczytową do poziomu W przypadku istnienia pozostałości ściany piwnicy po nieistniejącym budynku przylegającym do ocieplanej ściany szczytowej, ścianę rozebrać. Wszystkie prace prowadzić ze szczególną ostroŝnością ograniczając czas odsłonięcia ściany do poziomu piwnicy do niezbędnego minimum (nie moŝe być długo odkryta ze względu na moŝliwość odpręŝenia gruntu oraz podmycia budynku przez wody opadowe. 6. Osuszanie. Przed naprawą i ułoŝeniem nowej izolacji pionowej, zawilgoconą szczytową ścianę piwnicy i parteru trzeba dokładnie osuszyć. Przed przystąpieniem do osuszenia ściana musi być dokładnie oczyszczona z resztek izolacji i uszkodzonej wyprawy tynkarskiej. Ścianę naleŝy osuszyć dwoma sposobami jednocześnie: a) metodą przewietrzania przez wykonanie przepony powietrznej, odkopać i oczyścić ścianę fundamentową oraz nawiercić po zewnętrznej stronie, w kilku rzędach co cm ukośne otwory Ø 20 mm gł.30 cm. Tak przygotowaną ścianę 3

4 pozostawić się do wyschnięcia w zabezpieczonym przed osuwaniem się wykopie, prace naleŝy prowadzić w okresie letnim i bezdeszczowym. Przewiduje się przewietrzanie do ok. 1 miesiąca. b) metodą AQUASTOP (bez mechanicznej ingerencji w substancję budowlaną osuszanego budynku) gdzie aparat AQUASTOP emituje fale elektromagnetyczne powodujące odwrócenie kapilarnego podciągania - ruch wilgoci odbywa się z góry na dół. Woda zostaje sprowadzona do gruntu i mury pozostają trwale suche. Przewiduje się działanie tego systemu przez ok. 3 miesiące. Aparat AQUASTOP naleŝy zamontować w takim miejscu budynku, aby w jego promieniu działania znajdował się rzut całej piwnicy. Emitowane przez aparat bardzo słabe pole elektromagnetyczne /pobór mocy 1,5 W/ wywołuje zmianę znaków elektrycznych w gruncie i w murze, co powoduje odwrócenie zjawiska elektroosmozy. Dopuszcza się zastosowanie jako innego systemu opartego na procesie elektroosmozy. 7. Izolacja pozioma Wykonać izolację wszystkich ścian piwnicy (jak na rys. 3/A) ok cm od posadzki z blach chromowo-niklowych metodą BAUMANNA. W tym celu naleŝy odsłonić spoiny między cegłami na całym obwodzie budynku. Blachy gr. 1.5 mm naleŝy wbijać w spoinę między cegłami za pomocą specjalnych urządzeń pneumatycznych na całą grubość muru. Wykonanie izolacji przeprowadzić od wewnątrz (ściany wewnętrzne) i z zewnątrz budynku (ściana szczytowa, ściany zewnętrzne) na róŝnych poziomach muru w zaleŝności od panujących warunków. Dla wykonania izolacji wokół budynku naleŝy przygotować dostępny pas terenu o szerokości 1,1-1.2 m plus grubość muru (długość blachy). Po wykonaniu izolacji zaleca się nałoŝenie tynku renowacyjnego do wysokości cm nad wykonaną izolacją. 8. Izolacja pionowa Po odkopaniu ściany szczytowej (zachodniej) piwnicy, zabezpieczeniu skarp wykopu, oczyszczeniu ścian z resztek starej izolacji i uszkodzonego tynku oraz osuszeniu ścian piwnic ułoŝyć izolację typu DEITERMANN SUPERFLEX 10 oraz pokryć ścianę styropianem gr. 10 cm EPS do poziomu Wykonać równieŝ izolację pionową cokołów ścian północnej i południowej. 9. Grunt przy ścianie szczytowej. Wykop o szer cm powstały przy osuszaniu ściany zasypać i zagęścić mieszanką piasku i Ŝwiru. 10. Tynki zewnętrzne. a) ściana zachodnia-szczytowa Uszkodzone fragmenty tynku na ścianie szczytowej usunąć, osuszyć ścianę, miejsca z których usunięto tynk oczyścić, zagruntować podłoŝe i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym (w razie wątpliwości co do stanu tynku naleŝy wykonać próby przyczepności podłoŝa) b) ściana południowa Usunąć tynk z fragmentu ściany południowej (naroŝnik piwnicy, parteru i I piętra w rejonie ściany szczytowej), osuszyć ścianę. Naprawić uszkodzenia ściany, zagruntować podłoŝe i wykonać tynk cementowo-wapienny o strukturze jak istniejący, odtworzony fragment malować farbą silikonową w kolorze jak istniejący. c) ściana północna usunąć tynk z całej powierzchni ściany, oczyścić i zagruntować podłoŝe 11. Tynki wewnętrzne. Usunąć wszystkie zawilgocone i uszkodzone tynki w mieszkaniach na parterze i I piętrze sąsiadujących ze ścianą szczytową. Ściany osuszyć, pokryć preparatem odgrzybiającym i naprawić uszkodzenia, przeprowadzić renowację metodą typu DEITERMANN lub REMMERS (tynk renowacyjny). 12. Cokół. Tynk cokołu ściany szczytowej i północnej oraz uszkodzoną cześć ściany południowej usunąć. Osuszyć odsłonięte powierzchnie ścian. Wykonać następujące prace: po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej w ścianie szczytowej do wys. 65 cm pokryć płytami styropianowymi EPS gr. 10 cm, z siatką z włókna szklanego pancerną o gęstości >690 g/m 2 oraz tynkiem mozaikowym na bazie Ŝywicy akrylowej kolor BOLIX 35/1 lub ATLAS 511 z dodatkiem barwionego kruszywa po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej, na ścianach południowej i północnej wykonać izolację z tynku mozaikowego jak wyŝej do wysokości istniejącego cokołu 13. Ocieplenie ścian. Ściany zachodnią-szczytową, oraz północną i fragment południowej o szer.50 cm ocieplić metodą lekką mokrą (BSO) wg instrukcji ITB nr 334/ Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków wg układu warstw: ściana szczytowa istniejąca mocowanie podstawowe - zaprawa klejąca 4

5 warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS gr.12 cm mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie podkład tynkarski wyprawa tynkarska a) technologia wykonania Wszelkie prace naleŝy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie oraz instrukcji ITB nr 334/2002 oraz Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu. Prace ociepleniowe naleŝy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoŝa i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5 C do +25 C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. b) podłoŝe Usunąć tynk z całej powierzchni ściany szczytowej i północnej, ubytki w spoinach i cegłę uzupełnić zaprawą cementowowapienną naprawczą. Naprawić rysy przez szpachlowanie zaprawą naprawczą. Ścianę zagruntować. W razie wątpliwości co do stanu powierzchni ściany wykonać próby przyczepności podłoŝa. c) mocowanie płyt z wełny mineralnej Wykonanie ocieplenia naleŝy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej i startowej. Płyty ze styropianu EPS gr. 12 cm mocować do ścian zaprawą klejącą w tzw. cegiełkę. Dodatkowo mocować kołkami (łącznikami) w g projektu konstrukcji. Dodatkowe mocowanie moŝna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 9 cm. Zastosować łączniki z gwoździem stalowym typu KI-10M L=200 mm o wym. 10x200 - FIRMY KOELNER w ilości wg opisu konstrukcji. d) siatka + tynk cienkowarstwowy Wykonać podkład na warstwie zbrojonej i ułoŝyć tynk cienkowarstwowy silikatowy lub silikonowy w kolorze NCS - S1030 -Y20R. Współczynnik przenikania ciepła po dociepleniu wyniesie Uo=0.24 W/m 2 K (istn.uo=1.50)- liczony bez uwzględnienia wpływu mostków termicznych (do wysokości 200 cm siatka pancerna ) Uwaga: NaleŜy stosować do ocieplenia styropian, siatkę, kołki mocujące, profile wykończeniowe, klej, listwy, taśmy itp. naleŝące do jednego systemu posiadającego aprobatę ITB potwierdzającą cechę NRO (np. TERRANOVA, BOLIX, DIESSNER, ATLAS). 14. Obróbki blacharskie i rynna. a) Wykonać obróbkę blacharską zwieńczenia ściany szczytowej z blachy ocynkowanej gr mm/l=631 cm b) zdemontować istniejące parapety zewnętrzne, wykonać nowe z blachy ocynkowanej gr mm. c) wymienić rynnę przy okapie na PCV 150 mm wraz z obróbką blacharską 15. Wentylacja piwnicy. Wykonać otwory 16x16 cm w ścianach zewnętrznych piwnicy i umieścić w nich nawietrzaki typu DARCO NP Opaska przycokołowa. Wykonać opaskę przycokołową przy ścianie zachodniej-szczytowej z betonowych płytek chodnikowych 40x40x5 cm ze spadkiem 1.5 % od budynku. 17. Stolarka okienna i drzwiowa. a) wymienić okna na klatce schodowej - 4 szt. b) wymienić drzwi na klatce schodowej 1 szt. 18. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej, zabezpieczenie p.poŝ. a) budynek mieszkalny kat. ZagroŜenia ludzi ZL IV, ilość kondygnacji 4 c) klasyfikacja wysokościowa obiekt zaliczany do niskich (SW) d) naleŝy stosować do ocieplenia kołki mocujące, profile wykończeniowe, klej, listew, taśm itp. naleŝące do jednego systemu posiadającego aprobatę ITB potwierdzającą cechę NRO (np. BOLIX, TERRANOVA, DIESSNER, ATLAS). e) klasa odporności poŝarowej C wymaganie w zakresie opracowania spełnione f) główna konstrukcja nośna posiada klasę RI 60 odporności ogniowej g) ściana szczytowa-zachodnia posiada klasę odporności ogniowej REI240 (wymagane REI 120), zamocowane do niej ocieplenie z kołkami nie powoduje obniŝenia odporności ogniowej poniŝej REI Uwagi. a) naleŝy wykonać wszystkie zalecenia wynikające z ekspertyz technicznych b) wszystkie prace prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej, ze szczególną uwagą przy odkrywaniu ściany szczytowej do poziomu

6 c) przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie-wykonawca robót powinien przedłoŝyć do odbioru prac budowlanych atesty na wbudowane materiały d) w razie wątpliwości lub konieczności zmian materiałowych oraz konstrukcyjnych naleŝy kontaktować się z projektantami. e) wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującym Prawem Budowlanym, normami i zasadami BHP f) kierownik budowy winien opracować lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie opracował:... mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 6

7 III. Opis techniczny konstrukcji i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. 1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest oficyna budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8. W 2005 r. wykonano projekt budowlany wraz z ekspertyzą ściany szczytowej pod kątem jej docieplenia. Niniejsze opracowanie stanowi aneks, w którym przewiduje się dodatkowo ocieplenie ściany północnej, przy zastosowaniu metody bezspoinowej mokrej, jest uzupełnieniem opracowania z grudnia 2005r. i stanowi wraz z nim całość. 1.2 Zakres opracowania. Opracowanie zawiera: a) ocenę techniczną aktualnego stanu technicznego ściany północnej w/w budynku pod kątem wykonania jej docieplenia, b) projekt techniczny obejmujący obliczenia oraz dobór kotew mocujących termoizolację dla ściany szczytowej i północnej. 1.3 Podstawa opracowania. zlecenie Biura Architektonicznego Maciej Wańkowski projekt budowlany z ekspertyzą techniczną ocieplenia ściany szczytowej w oficynie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8, ze stycznia 2005r., ekspertyza budowlana dot. oficyny nr 8 przy ul. Sławomira w Szczecinie pod kątem celowości i opłacalności modernizacji ze wskazaniem stosownych rozwiązań doraźnych-wykonana przez dr inŝ. Józefa Szkwarka w grudniu 2005 r., inwentaryzacja wykonana przez w/w biuro, dokumentacja fotograficzna, szczegółowe oględziny elewacji, obowiązujące przepisy i normy projektowe oraz budowlane. 2. Charakterystyka ogólna budynku Opis budynku zawarty jest w opracowaniu pierwotnym. 3. Ekspertyza techniczna ściany północnej Ściana północna, z otworami okiennymi, jest otynkowana. Stwierdza się duŝe ubytki tynku, istniejący tynk jest w złym stanie technicznym. W miejscach bez tynku zaprawa jest wypłukana. 4.Wnioski i zalecenia oceny technicznej W związku z planowanym ociepleniem ściany północnej naleŝy wykonać: prace remontowe związane z zawilgoceniem budynku zgodnie z projektem budowlanym architektury zbić cokół oraz tynk z całej powierzchni ściany, uzupełnić w murze wypłukaną zaprawę, oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie stalowe ściągi stropów, przygotować do ocieplania zgodnie z instrukcją ITB. Ocieplenie ściany północnej budynku nie będzie miało negatywnego wpływu na konstrukcję całego budynku, a w szczególności na fundamenty, napręŝenia w gruncie pod fundamentami, na ściany, stropy oraz na dach i nie będzie naruszało istniejącej konstrukcji budynku. 5. Projekt budowlany docieplenia ściany północnej i szczytowej W opracowaniu projektuje się łączniki termoizolacji dla ściany szczytowej i północnej na podstawie katalogu firmy KOELNER z roku 2006/2007. Jednocześnie anuluje się dobrane łączniki termoizolacji ściany szczytowej z opracowania z 2005 r. Wg projektu budowlanego architektury przyjęto termoizolację ścian styropianem gr.12cm Przyjęcie łączników do mocowania izolacji termicznej Dla ściany wykonanej z cegły pełnej, bez tynku proponuje się: łączniki z gwoździem stalowym typu KI-10M L=200 mm o wym. 10x200 - FIRMY KOELNER Rozmieszczenie łączników: do 8 metrów wysokości łączników na płytę 8 do 20 metrów wysokości 6-8 łączników na płytę w naroŝnikach zwiększyć ilość łączników do 50% ilość łączników na 1 m 2 nie moŝe być mniejsza niŝ 4 szt. przyjęto nośność obliczeniową 1 łącznika 0.45kN. zezwala się na zamianę łączników na inne, o podobnych parametrach, posiadających atest. 7

8 6.Zakres prac budowlanych do wykonania przy dociepleniu ściany północnej budynku: a) prace remontowe związane z likwidacją zawilgocenia i osuszeniem budynku b) zbicie cokołu i tynku z całej powierzchni ściany c) naprawa drobnych rys przez zaszpachlowanie zaprawą cementową d) uzupełnienie wypłukanej zaprawy w murze, e) wyrównianie ścian zgodnie z technologią systemu oraz z instrukcją ITB, e) oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych ściągów stropów, d) przygotowanie ściany do ocieplenia wg instrukcji dostarczonej przez producenta systemu oraz instrukcją ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. e) ocieplenie ściany z zastosowaniem kotew. 7. Podsumowanie a) przy ocieplaniu ściany metodą lekką-mokrą naleŝy ściśle przestrzegać szczegółowych wymagań dotyczących podłoŝa, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu technologii wykonania poszczególnych warstw, opierając się na instrukcji 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. b) naleŝy stosować materiały z atestem, z jednego wybranego systemu dociepleniowego. c) kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniając prace na wysokości/dz.u. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8.Obliczenie nośności kotwy. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 docieplenia styropianem o grubości 12 cm: CięŜar warstwy docieplajacej - składniki obciąŝenia: tynk mineralny Q o=0.005x19.0x1.3 = 0.12 kn/m 2 ocieplenie styropianem Q 1=0.12x0.45x1.2=0.06 kn/m 2 Razem Q=Q o+q 1=0.18 kn/m 2 Obliczenia dla łącznika firmy Koelner KI-10M Nośność łącznika w cegle pełnej 0.45 kn ObciąŜenie ssaniem wiatru: p=0.25x0.8x0.8x1.8x1.3 = 0.37 kn/m 2 Wytrzymałość jednego łącznika na wyrwanie: n=0.37/0.45 = 0.83 szt.... Opracował: mgr inŝ. Wojciech Zawisza de Sulima upr. 15/Sz/90 specjalność konstrukcje budowlane... Sprawdziła: mgr inŝ. Barbara Irzyk upr.uan/n/7210/63/90 specjalność konstrukcje budowlane 8

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny adres obiektu Szczecin ul. Sławomira 8 of, nr 8/19,8/18,100 obręb ewidencyjny 3027 inwestor ZBiLK Zakład BudŜetowy ul. Mariacka Szczecin projektant mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 czerwiec 2009r. B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E M A C I E J W A Ń K O W S K I : Przecław 49/6, Przecław BIURO: Szczecin ul. OdzieŜowa 12c/1, Szczecin, tel/fax (091) , NR KONTA: KREDYT BANK S.A. II/O SZCZECIN-FILIA NR , Kod SWIFT banku: KRDBPLPW NIP : , REGON

10 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (robót) a) Prace budowlane prowadzone będą na wewnątrz i na zewnątrz oficyny budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8. Nie ulega Ŝadnym zmianom sposób zagospodarowania terenu. b) Kolejność wykonywanych robót zagospodarowanie placu budowy montaŝ rusztowań, maszyn i urządzeń technicznych uŝytkowanych na placu budowy roboty zabezpieczające roboty rozbiórkowe i demontaŝowe roboty budowlano-montaŝowe roboty wykończeniowe 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Projekt dotyczy ocieplenia istniejącego budynku. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie budowy nie występują elementy zagospodarowania działki stwarzające zagroŝenie. Na terenie działki naleŝy przestrzegać zasad BHP przy przewoŝeniu i składowaniu materiałów budowlanych. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. a) wykop: szczególną uwagę naleŝy zwrócić przy pracach zwiazanych z wykonywaniem odsłoniecia ściany szczytowej (wykop). Wszystkie prace prowadzić ze szczególną ostroŝnością ograniczając czas odsłonięcia ściany do poziomu piwnicy do niezbędnego minimum (nie moŝe być długo odkryta ze względu na moŝliwość odpręŝenia gruntu oraz podmycia budynku przez wody opadowe) b) wykonywanie izoalcji metoda BAUMANNA: praca maszyn wbijających blachy c) rusztowania: przy wykonywaniu rusztowań i pracy na rusztowaniach mogą wystąpić zagroŝenia: upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŝem lub demontaŝem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŝy: przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp, ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. a) Zagospodarowanie placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: Wydzielenia placu budowy z funkcjonującej części budynku, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej (rozdzielnice, przewody) i wody oraz ich zabezpieczenie odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia właściwej wentylacji, urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych i wyrobów budowlanych teren budowy powinien być wyposaŝony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŝarów. w przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŝnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŝy sprawdzać ich działanie kaŝdorazowo przed przystąpieniem do pracy. b) Roboty budowlano-montaŝowe. Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy uŝyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. MOSTOSTAL BAUMANN, BOSTA 70, STALKOL, RR - 1/30, PLETTAC, ROCO 1. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŝ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montaŝu i demontaŝu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montaŝu i demontaŝu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montaŝem i demontaŝem rusztowań naleŝy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Przejścia o pochyleniu większym niŝ 15 % naleŝy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŝ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niŝ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawęŝnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŝnikową a poręczą naleŝy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŝenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŝliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie moŝe wynosić mniej niŝ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŝ 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŝ 2,4 m nad terenem w najniŝszym miejscu i być nachylone pod kątem 45 0 w kierunku źródła zagroŝenia. 10

11 Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu ze względu na powstające iskry, naleŝy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych łatwo palne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian itp.) naleŝy przechowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła i ognia prace rozbiórkowe prowadzić po wykonaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń istn. konstrukcji pod nadzorem osoby uprawnionej c) Roboty wykończeniowe. ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŝem lub demontaŝem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu Warszawa (roboty tynkarskie, montaŝowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŝyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi, drabiny naleŝy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu ze względu na powstające iskry, naleŝy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych łatwo palne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian itp.) naleŝy przechowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła i ognia przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŝywać środków ochrony indywidualnej (gogle, przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp), stanowiska pracy powinny umoŝliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. w pomieszczeniach zamkniętych naleŝy zapewnić wymianę powietrza, d) Nadzór i organizacja budowy Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiewykonawca robót powinien przedłoŝyć do odbioru prac budowlanych atesty na wbudowane materiały i zamontowany sprzęt. w razie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych, konieczności zmian materiałowych oraz co do stanu konstrukcji budynku, naleŝy kontaktować się z projektantami. wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującym Prawem Budowlanym, normami i zasadami BHP kierownik budowy powinien opracować lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Podstawa prawna opracowania: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) art.21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). opracował:... mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 11

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo