PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM"

Transkrypt

1 PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira 8 of, dz. nr 8/19,8/18,100 obręb ewidencyjny 3027 inwestor ZBiLK Zakład BudŜetowy ul. Mariacka Szczecin Oświadczamy na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia , DZ.U. nr 93 poz. 888 z 2004 roku, Art. 20, ust.4, Ŝe projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 mgr inŝ. Wojciech Zawisza uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ew. 15/Sz/90 nr ew.154/sz/85 BranŜa Architektura Konstrukcje, ekspertyza Podpis Sprawdzający mgr inŝ. arch. Przemyslaw Sakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 61/Sz/99 mgr inŝ. Barbara Irzyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ew. UAN/N/7210/63/90 Podpis czerwiec 2009 r. B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E M A C I E J W A Ń K O W S K I : Przecław 49/6, Przecław BIURO: Szczecin ul. OdzieŜowa 12c/1, Szczecin, tel/fax (091) , NR KONTA: KREDYT BANK S.A. II/O SZCZECIN-FILIA NR , Kod SWIFT banku: KRDBPLPW NIP : , REGON

2 Zawartość opracowania: I. Uprawnienia projektantów, decyzje, uzgodnienia, opinie. II. III. IV. Opis techniczny-architektura. Opis techniczny konstrukcji i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia V. Rysunki nr rys. nazwa rysunku skala 1/AN Plan sytuacyjny 1:1000 2/AN Elewacje stan istniejący(fotografie) 3/AN Rzut parteru 1:50 4/AN Przekrój A-A 1:50 5/A Elewacja północna 1:75 6/A Szczegóły ocieplenia ścian 1:10 2

3 II. Opis techniczny-architektura. 1. Podstawa i zakres opracowania. a) zlecenie Inwestora z dnia r.. b) inwentaryzacja budowlana c) Bezspoinowe systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków Instytut Techniki Budowlanej, 2002 (Instrukcja, ITB, 334) d) Akta Nadzoru Budowlanego (Archiwum Państwowe - ANB nr 6748) e) ekspertyza budowlana dot. oficyny nr 8 przy ul. Sławomira w Szczecinie pod kątem celowości i opłacalności modernizacji ze wskazaniem stosownych rozwiązań doraźnych-wykonana przez dr inŝ. Józefa Szkwarka w grudniu 2005 r. f) ekspertyza techniczna dotycząca moŝliwości ocieplenia ściany szczytowej wykonana przez mgr inŝ. Wojciecha Zawiszę grudzień 2005r g) projekt budowlany Ocieplenie ściany szczytowej i izolacja ścian w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szczecinie ul. Sławomira 8 of. grudzień 2005r. h) decyzja o pozwoleniu na budowę nr 885/08 z dnia r. Uwaga: Opracowanie uzupełnia i wprowadza zmiany do projektu budowlanego z grudnia 2009r. zatwierdzonego pozwoleniem na budowę nr 885/08. Aneks nr 1 do projektu naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem z grudnia 2005r. PoniŜszy opis techniczny zastępuję opis techniczny do projektu z grudnia 2005r. 2. Zakres zmian w projekcie. Zmiana w projekcie obejmuje zwiększenie zakresu ocieplenia budynku poprzez wykonanie izolacji cieplnej (ocieplenie) ściany północnej budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi na klatce schodowej W związku z powyŝszym zakres prac remontowych oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczecinie przy ul.sławomira 8 obejmuje (łącznie z projektem z grudnia 2005r.) : wykonanie izolacji poziomej i pionowej p.wilogociowej ścian piwnicy remont wszystkich ścian zewnętrznych w mieszkaniach na parterze i na I piętrze przyległych do ściany szczytowej ocieplenie ściany szczytowej-zachodniej wykonanie wentylacji piwnicy izolacja cieplna ściany północnej budynku wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej wymian drzwi wejściowych Ze względu na stan techniczny budynku oceniony w ekspertyzach technicznych i zalecenia z w/w ekspertyz Inwestor powinien wykonać w najbliŝszej przyszłości (drugi etap remontu) następujące prace: wymianę stolarki okiennej w całym budynku ocieplenie stropu stalowo ceramicznego nad piwnicą płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm (od strony piwnicy) remont i ocieplenie ściany południowej budynku oficyny nowe posadzki piwniczne wraz z izolacją p.wilgociową i termiczną odgrzybienie i odsolenie ścian pozostałych opaskę wokół budynku 3. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt nie przewiduje Ŝadnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu. 4. Konstrukcja budynku. Projekt nie przewiduje Ŝadnych zmian w konstrukcji budynku. 5. Rozbiórka ściany piwnicy budynku sąsiedniego. Odkopać ścianę szczytową do poziomu W przypadku istnienia pozostałości ściany piwnicy po nieistniejącym budynku przylegającym do ocieplanej ściany szczytowej, ścianę rozebrać. Wszystkie prace prowadzić ze szczególną ostroŝnością ograniczając czas odsłonięcia ściany do poziomu piwnicy do niezbędnego minimum (nie moŝe być długo odkryta ze względu na moŝliwość odpręŝenia gruntu oraz podmycia budynku przez wody opadowe. 6. Osuszanie. Przed naprawą i ułoŝeniem nowej izolacji pionowej, zawilgoconą szczytową ścianę piwnicy i parteru trzeba dokładnie osuszyć. Przed przystąpieniem do osuszenia ściana musi być dokładnie oczyszczona z resztek izolacji i uszkodzonej wyprawy tynkarskiej. Ścianę naleŝy osuszyć dwoma sposobami jednocześnie: a) metodą przewietrzania przez wykonanie przepony powietrznej, odkopać i oczyścić ścianę fundamentową oraz nawiercić po zewnętrznej stronie, w kilku rzędach co cm ukośne otwory Ø 20 mm gł.30 cm. Tak przygotowaną ścianę 3

4 pozostawić się do wyschnięcia w zabezpieczonym przed osuwaniem się wykopie, prace naleŝy prowadzić w okresie letnim i bezdeszczowym. Przewiduje się przewietrzanie do ok. 1 miesiąca. b) metodą AQUASTOP (bez mechanicznej ingerencji w substancję budowlaną osuszanego budynku) gdzie aparat AQUASTOP emituje fale elektromagnetyczne powodujące odwrócenie kapilarnego podciągania - ruch wilgoci odbywa się z góry na dół. Woda zostaje sprowadzona do gruntu i mury pozostają trwale suche. Przewiduje się działanie tego systemu przez ok. 3 miesiące. Aparat AQUASTOP naleŝy zamontować w takim miejscu budynku, aby w jego promieniu działania znajdował się rzut całej piwnicy. Emitowane przez aparat bardzo słabe pole elektromagnetyczne /pobór mocy 1,5 W/ wywołuje zmianę znaków elektrycznych w gruncie i w murze, co powoduje odwrócenie zjawiska elektroosmozy. Dopuszcza się zastosowanie jako innego systemu opartego na procesie elektroosmozy. 7. Izolacja pozioma Wykonać izolację wszystkich ścian piwnicy (jak na rys. 3/A) ok cm od posadzki z blach chromowo-niklowych metodą BAUMANNA. W tym celu naleŝy odsłonić spoiny między cegłami na całym obwodzie budynku. Blachy gr. 1.5 mm naleŝy wbijać w spoinę między cegłami za pomocą specjalnych urządzeń pneumatycznych na całą grubość muru. Wykonanie izolacji przeprowadzić od wewnątrz (ściany wewnętrzne) i z zewnątrz budynku (ściana szczytowa, ściany zewnętrzne) na róŝnych poziomach muru w zaleŝności od panujących warunków. Dla wykonania izolacji wokół budynku naleŝy przygotować dostępny pas terenu o szerokości 1,1-1.2 m plus grubość muru (długość blachy). Po wykonaniu izolacji zaleca się nałoŝenie tynku renowacyjnego do wysokości cm nad wykonaną izolacją. 8. Izolacja pionowa Po odkopaniu ściany szczytowej (zachodniej) piwnicy, zabezpieczeniu skarp wykopu, oczyszczeniu ścian z resztek starej izolacji i uszkodzonego tynku oraz osuszeniu ścian piwnic ułoŝyć izolację typu DEITERMANN SUPERFLEX 10 oraz pokryć ścianę styropianem gr. 10 cm EPS do poziomu Wykonać równieŝ izolację pionową cokołów ścian północnej i południowej. 9. Grunt przy ścianie szczytowej. Wykop o szer cm powstały przy osuszaniu ściany zasypać i zagęścić mieszanką piasku i Ŝwiru. 10. Tynki zewnętrzne. a) ściana zachodnia-szczytowa Uszkodzone fragmenty tynku na ścianie szczytowej usunąć, osuszyć ścianę, miejsca z których usunięto tynk oczyścić, zagruntować podłoŝe i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym (w razie wątpliwości co do stanu tynku naleŝy wykonać próby przyczepności podłoŝa) b) ściana południowa Usunąć tynk z fragmentu ściany południowej (naroŝnik piwnicy, parteru i I piętra w rejonie ściany szczytowej), osuszyć ścianę. Naprawić uszkodzenia ściany, zagruntować podłoŝe i wykonać tynk cementowo-wapienny o strukturze jak istniejący, odtworzony fragment malować farbą silikonową w kolorze jak istniejący. c) ściana północna usunąć tynk z całej powierzchni ściany, oczyścić i zagruntować podłoŝe 11. Tynki wewnętrzne. Usunąć wszystkie zawilgocone i uszkodzone tynki w mieszkaniach na parterze i I piętrze sąsiadujących ze ścianą szczytową. Ściany osuszyć, pokryć preparatem odgrzybiającym i naprawić uszkodzenia, przeprowadzić renowację metodą typu DEITERMANN lub REMMERS (tynk renowacyjny). 12. Cokół. Tynk cokołu ściany szczytowej i północnej oraz uszkodzoną cześć ściany południowej usunąć. Osuszyć odsłonięte powierzchnie ścian. Wykonać następujące prace: po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej w ścianie szczytowej do wys. 65 cm pokryć płytami styropianowymi EPS gr. 10 cm, z siatką z włókna szklanego pancerną o gęstości >690 g/m 2 oraz tynkiem mozaikowym na bazie Ŝywicy akrylowej kolor BOLIX 35/1 lub ATLAS 511 z dodatkiem barwionego kruszywa po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej, na ścianach południowej i północnej wykonać izolację z tynku mozaikowego jak wyŝej do wysokości istniejącego cokołu 13. Ocieplenie ścian. Ściany zachodnią-szczytową, oraz północną i fragment południowej o szer.50 cm ocieplić metodą lekką mokrą (BSO) wg instrukcji ITB nr 334/ Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków wg układu warstw: ściana szczytowa istniejąca mocowanie podstawowe - zaprawa klejąca 4

5 warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS gr.12 cm mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie podkład tynkarski wyprawa tynkarska a) technologia wykonania Wszelkie prace naleŝy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie oraz instrukcji ITB nr 334/2002 oraz Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu. Prace ociepleniowe naleŝy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoŝa i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5 C do +25 C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. b) podłoŝe Usunąć tynk z całej powierzchni ściany szczytowej i północnej, ubytki w spoinach i cegłę uzupełnić zaprawą cementowowapienną naprawczą. Naprawić rysy przez szpachlowanie zaprawą naprawczą. Ścianę zagruntować. W razie wątpliwości co do stanu powierzchni ściany wykonać próby przyczepności podłoŝa. c) mocowanie płyt z wełny mineralnej Wykonanie ocieplenia naleŝy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej i startowej. Płyty ze styropianu EPS gr. 12 cm mocować do ścian zaprawą klejącą w tzw. cegiełkę. Dodatkowo mocować kołkami (łącznikami) w g projektu konstrukcji. Dodatkowe mocowanie moŝna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 9 cm. Zastosować łączniki z gwoździem stalowym typu KI-10M L=200 mm o wym. 10x200 - FIRMY KOELNER w ilości wg opisu konstrukcji. d) siatka + tynk cienkowarstwowy Wykonać podkład na warstwie zbrojonej i ułoŝyć tynk cienkowarstwowy silikatowy lub silikonowy w kolorze NCS - S1030 -Y20R. Współczynnik przenikania ciepła po dociepleniu wyniesie Uo=0.24 W/m 2 K (istn.uo=1.50)- liczony bez uwzględnienia wpływu mostków termicznych (do wysokości 200 cm siatka pancerna ) Uwaga: NaleŜy stosować do ocieplenia styropian, siatkę, kołki mocujące, profile wykończeniowe, klej, listwy, taśmy itp. naleŝące do jednego systemu posiadającego aprobatę ITB potwierdzającą cechę NRO (np. TERRANOVA, BOLIX, DIESSNER, ATLAS). 14. Obróbki blacharskie i rynna. a) Wykonać obróbkę blacharską zwieńczenia ściany szczytowej z blachy ocynkowanej gr mm/l=631 cm b) zdemontować istniejące parapety zewnętrzne, wykonać nowe z blachy ocynkowanej gr mm. c) wymienić rynnę przy okapie na PCV 150 mm wraz z obróbką blacharską 15. Wentylacja piwnicy. Wykonać otwory 16x16 cm w ścianach zewnętrznych piwnicy i umieścić w nich nawietrzaki typu DARCO NP Opaska przycokołowa. Wykonać opaskę przycokołową przy ścianie zachodniej-szczytowej z betonowych płytek chodnikowych 40x40x5 cm ze spadkiem 1.5 % od budynku. 17. Stolarka okienna i drzwiowa. a) wymienić okna na klatce schodowej - 4 szt. b) wymienić drzwi na klatce schodowej 1 szt. 18. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej, zabezpieczenie p.poŝ. a) budynek mieszkalny kat. ZagroŜenia ludzi ZL IV, ilość kondygnacji 4 c) klasyfikacja wysokościowa obiekt zaliczany do niskich (SW) d) naleŝy stosować do ocieplenia kołki mocujące, profile wykończeniowe, klej, listew, taśm itp. naleŝące do jednego systemu posiadającego aprobatę ITB potwierdzającą cechę NRO (np. BOLIX, TERRANOVA, DIESSNER, ATLAS). e) klasa odporności poŝarowej C wymaganie w zakresie opracowania spełnione f) główna konstrukcja nośna posiada klasę RI 60 odporności ogniowej g) ściana szczytowa-zachodnia posiada klasę odporności ogniowej REI240 (wymagane REI 120), zamocowane do niej ocieplenie z kołkami nie powoduje obniŝenia odporności ogniowej poniŝej REI Uwagi. a) naleŝy wykonać wszystkie zalecenia wynikające z ekspertyz technicznych b) wszystkie prace prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej, ze szczególną uwagą przy odkrywaniu ściany szczytowej do poziomu

6 c) przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie-wykonawca robót powinien przedłoŝyć do odbioru prac budowlanych atesty na wbudowane materiały d) w razie wątpliwości lub konieczności zmian materiałowych oraz konstrukcyjnych naleŝy kontaktować się z projektantami. e) wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującym Prawem Budowlanym, normami i zasadami BHP f) kierownik budowy winien opracować lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie opracował:... mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 6

7 III. Opis techniczny konstrukcji i ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. 1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest oficyna budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8. W 2005 r. wykonano projekt budowlany wraz z ekspertyzą ściany szczytowej pod kątem jej docieplenia. Niniejsze opracowanie stanowi aneks, w którym przewiduje się dodatkowo ocieplenie ściany północnej, przy zastosowaniu metody bezspoinowej mokrej, jest uzupełnieniem opracowania z grudnia 2005r. i stanowi wraz z nim całość. 1.2 Zakres opracowania. Opracowanie zawiera: a) ocenę techniczną aktualnego stanu technicznego ściany północnej w/w budynku pod kątem wykonania jej docieplenia, b) projekt techniczny obejmujący obliczenia oraz dobór kotew mocujących termoizolację dla ściany szczytowej i północnej. 1.3 Podstawa opracowania. zlecenie Biura Architektonicznego Maciej Wańkowski projekt budowlany z ekspertyzą techniczną ocieplenia ściany szczytowej w oficynie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8, ze stycznia 2005r., ekspertyza budowlana dot. oficyny nr 8 przy ul. Sławomira w Szczecinie pod kątem celowości i opłacalności modernizacji ze wskazaniem stosownych rozwiązań doraźnych-wykonana przez dr inŝ. Józefa Szkwarka w grudniu 2005 r., inwentaryzacja wykonana przez w/w biuro, dokumentacja fotograficzna, szczegółowe oględziny elewacji, obowiązujące przepisy i normy projektowe oraz budowlane. 2. Charakterystyka ogólna budynku Opis budynku zawarty jest w opracowaniu pierwotnym. 3. Ekspertyza techniczna ściany północnej Ściana północna, z otworami okiennymi, jest otynkowana. Stwierdza się duŝe ubytki tynku, istniejący tynk jest w złym stanie technicznym. W miejscach bez tynku zaprawa jest wypłukana. 4.Wnioski i zalecenia oceny technicznej W związku z planowanym ociepleniem ściany północnej naleŝy wykonać: prace remontowe związane z zawilgoceniem budynku zgodnie z projektem budowlanym architektury zbić cokół oraz tynk z całej powierzchni ściany, uzupełnić w murze wypłukaną zaprawę, oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie stalowe ściągi stropów, przygotować do ocieplania zgodnie z instrukcją ITB. Ocieplenie ściany północnej budynku nie będzie miało negatywnego wpływu na konstrukcję całego budynku, a w szczególności na fundamenty, napręŝenia w gruncie pod fundamentami, na ściany, stropy oraz na dach i nie będzie naruszało istniejącej konstrukcji budynku. 5. Projekt budowlany docieplenia ściany północnej i szczytowej W opracowaniu projektuje się łączniki termoizolacji dla ściany szczytowej i północnej na podstawie katalogu firmy KOELNER z roku 2006/2007. Jednocześnie anuluje się dobrane łączniki termoizolacji ściany szczytowej z opracowania z 2005 r. Wg projektu budowlanego architektury przyjęto termoizolację ścian styropianem gr.12cm Przyjęcie łączników do mocowania izolacji termicznej Dla ściany wykonanej z cegły pełnej, bez tynku proponuje się: łączniki z gwoździem stalowym typu KI-10M L=200 mm o wym. 10x200 - FIRMY KOELNER Rozmieszczenie łączników: do 8 metrów wysokości łączników na płytę 8 do 20 metrów wysokości 6-8 łączników na płytę w naroŝnikach zwiększyć ilość łączników do 50% ilość łączników na 1 m 2 nie moŝe być mniejsza niŝ 4 szt. przyjęto nośność obliczeniową 1 łącznika 0.45kN. zezwala się na zamianę łączników na inne, o podobnych parametrach, posiadających atest. 7

8 6.Zakres prac budowlanych do wykonania przy dociepleniu ściany północnej budynku: a) prace remontowe związane z likwidacją zawilgocenia i osuszeniem budynku b) zbicie cokołu i tynku z całej powierzchni ściany c) naprawa drobnych rys przez zaszpachlowanie zaprawą cementową d) uzupełnienie wypłukanej zaprawy w murze, e) wyrównianie ścian zgodnie z technologią systemu oraz z instrukcją ITB, e) oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych ściągów stropów, d) przygotowanie ściany do ocieplenia wg instrukcji dostarczonej przez producenta systemu oraz instrukcją ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. e) ocieplenie ściany z zastosowaniem kotew. 7. Podsumowanie a) przy ocieplaniu ściany metodą lekką-mokrą naleŝy ściśle przestrzegać szczegółowych wymagań dotyczących podłoŝa, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu technologii wykonania poszczególnych warstw, opierając się na instrukcji 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. b) naleŝy stosować materiały z atestem, z jednego wybranego systemu dociepleniowego. c) kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniając prace na wysokości/dz.u. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8.Obliczenie nośności kotwy. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 docieplenia styropianem o grubości 12 cm: CięŜar warstwy docieplajacej - składniki obciąŝenia: tynk mineralny Q o=0.005x19.0x1.3 = 0.12 kn/m 2 ocieplenie styropianem Q 1=0.12x0.45x1.2=0.06 kn/m 2 Razem Q=Q o+q 1=0.18 kn/m 2 Obliczenia dla łącznika firmy Koelner KI-10M Nośność łącznika w cegle pełnej 0.45 kn ObciąŜenie ssaniem wiatru: p=0.25x0.8x0.8x1.8x1.3 = 0.37 kn/m 2 Wytrzymałość jednego łącznika na wyrwanie: n=0.37/0.45 = 0.83 szt.... Opracował: mgr inŝ. Wojciech Zawisza de Sulima upr. 15/Sz/90 specjalność konstrukcje budowlane... Sprawdziła: mgr inŝ. Barbara Irzyk upr.uan/n/7210/63/90 specjalność konstrukcje budowlane 8

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny adres obiektu Szczecin ul. Sławomira 8 of, nr 8/19,8/18,100 obręb ewidencyjny 3027 inwestor ZBiLK Zakład BudŜetowy ul. Mariacka Szczecin projektant mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 czerwiec 2009r. B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E M A C I E J W A Ń K O W S K I : Przecław 49/6, Przecław BIURO: Szczecin ul. OdzieŜowa 12c/1, Szczecin, tel/fax (091) , NR KONTA: KREDYT BANK S.A. II/O SZCZECIN-FILIA NR , Kod SWIFT banku: KRDBPLPW NIP : , REGON

10 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (robót) a) Prace budowlane prowadzone będą na wewnątrz i na zewnątrz oficyny budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Sławomira 8. Nie ulega Ŝadnym zmianom sposób zagospodarowania terenu. b) Kolejność wykonywanych robót zagospodarowanie placu budowy montaŝ rusztowań, maszyn i urządzeń technicznych uŝytkowanych na placu budowy roboty zabezpieczające roboty rozbiórkowe i demontaŝowe roboty budowlano-montaŝowe roboty wykończeniowe 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Projekt dotyczy ocieplenia istniejącego budynku. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie budowy nie występują elementy zagospodarowania działki stwarzające zagroŝenie. Na terenie działki naleŝy przestrzegać zasad BHP przy przewoŝeniu i składowaniu materiałów budowlanych. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. a) wykop: szczególną uwagę naleŝy zwrócić przy pracach zwiazanych z wykonywaniem odsłoniecia ściany szczytowej (wykop). Wszystkie prace prowadzić ze szczególną ostroŝnością ograniczając czas odsłonięcia ściany do poziomu piwnicy do niezbędnego minimum (nie moŝe być długo odkryta ze względu na moŝliwość odpręŝenia gruntu oraz podmycia budynku przez wody opadowe) b) wykonywanie izoalcji metoda BAUMANNA: praca maszyn wbijających blachy c) rusztowania: przy wykonywaniu rusztowań i pracy na rusztowaniach mogą wystąpić zagroŝenia: upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŝem lub demontaŝem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŝy: przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp, ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. a) Zagospodarowanie placu budowy Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: Wydzielenia placu budowy z funkcjonującej części budynku, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej (rozdzielnice, przewody) i wody oraz ich zabezpieczenie odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia właściwej wentylacji, urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych i wyrobów budowlanych teren budowy powinien być wyposaŝony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŝarów. w przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŝnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŝy sprawdzać ich działanie kaŝdorazowo przed przystąpieniem do pracy. b) Roboty budowlano-montaŝowe. Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy uŝyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. MOSTOSTAL BAUMANN, BOSTA 70, STALKOL, RR - 1/30, PLETTAC, ROCO 1. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŝ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montaŝu i demontaŝu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montaŝu i demontaŝu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montaŝem i demontaŝem rusztowań naleŝy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Przejścia o pochyleniu większym niŝ 15 % naleŝy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŝ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niŝ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawęŝnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŝnikową a poręczą naleŝy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŝenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŝliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie moŝe wynosić mniej niŝ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŝ 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŝ 2,4 m nad terenem w najniŝszym miejscu i być nachylone pod kątem 45 0 w kierunku źródła zagroŝenia. 10

11 Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu ze względu na powstające iskry, naleŝy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych łatwo palne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian itp.) naleŝy przechowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła i ognia prace rozbiórkowe prowadzić po wykonaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń istn. konstrukcji pod nadzorem osoby uprawnionej c) Roboty wykończeniowe. ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŝem lub demontaŝem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu Warszawa (roboty tynkarskie, montaŝowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŝyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi, drabiny naleŝy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu ze względu na powstające iskry, naleŝy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych łatwo palne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian itp.) naleŝy przechowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła i ognia przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŝywać środków ochrony indywidualnej (gogle, przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp), stanowiska pracy powinny umoŝliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. w pomieszczeniach zamkniętych naleŝy zapewnić wymianę powietrza, d) Nadzór i organizacja budowy Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwiewykonawca robót powinien przedłoŝyć do odbioru prac budowlanych atesty na wbudowane materiały i zamontowany sprzęt. w razie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych, konieczności zmian materiałowych oraz co do stanu konstrukcji budynku, naleŝy kontaktować się z projektantami. wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującym Prawem Budowlanym, normami i zasadami BHP kierownik budowy powinien opracować lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Podstawa prawna opracowania: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) art.21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). opracował:... mgr inŝ. arch. Maciej Wańkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 43/Sz/98 11

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów

Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów Dokumentacja architektoniczna Ocieplenia i kolorystyki budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy Działka nr 106/2, Rządza gm Stanisławów Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy 05-304 Stanisławów

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Inwestycja: Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 Adres

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

STUDIO PROJEKTOWE SŁUPSK ul. Braci Gierymskich 1 TEL/FAX

STUDIO PROJEKTOWE SŁUPSK ul. Braci Gierymskich 1 TEL/FAX PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK ul. Braci Gierymskich 1 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Anna SKAWIŃSKA ul. ks.m.strzody 8/6A 44-100 Gliwice tel. (032) 230 49 80 238 83 63 Nr zezwolenia: IV/46/90 U.M. Gliwice NIP 631-107-39-49 Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo