2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY"

Transkrypt

1 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU CHOPINA 5A pełnomocnik: Administrator Famix Sp.. z o.o. ul. Chopina 5A lok.20, Warszawa PROJEKTANCI : RYSZARD CUDZIŁO nr upr. bud. KA-56/79 OPRACOWANIE : mgr. inż. KAROL CUDZIŁO Warszawa październik 2014 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE... 3 B. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Zagospodarowanie terenu Dostęp dla osób niepełnosprawnych Informacje dotyczące wpływu inwestycji na interesy osób trzecich Charakterystyka gospodarki odpadami, oddziaływania inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników Opis funkcjonalny Przyjęte rozwiązania techniczne Zestawienie parametrów charakterystycznych inwestycji Warunki ochrony przeciwpożarowej Przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe C. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA D. INSTRUKCJE TECHNICZNE MATERIAŁÓW... E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... Rys. 01- Elewacja wschodnia - waloryzacja skala 1:100 Rys. 02- Elewacja zachodnia - waloryzacja skala 1:100 Rys. 03- Elewacja południowa - waloryzacja skala 1:100 Rys. 04- Elewacja północna - waloryzacja skala 1:100 Rys. 05 Detal wykończenia balkonów skala 1:25 Rys. 06 Detal wykończenia cokołów skala 1:25 2

3 A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 3

4 4

5 5

6 6

7 B. OPIS TECHNICZNY 7

8 1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora na wykonanie projektu. obowiązujące w Polsce regulacje prawne i normy budowlane. Opinia stanu technicznego balkonów, tarasów i cokołów z r. wyk. przez Mirosława Kruczyńskiego (WAM/004/OWOK/09) Protokół z przegląd rocznego budynku z dnia r. wyk. przez Mirosława Kruczyńskiego Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z listopada 1997 r. wyk. przez firmę Gader Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wizja lokalna i pomiary na obiekcie 2. Zakres opracowania Poniższe opracowanie jest opisem technicznym zamierzenia remontu elementów elewacji przedmiotowego budynku. Opracowywany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek 3- klatkowy, 5-cio kondygnacyjny ze strychem, wykonany w technologii tradycyjnej. Cały budynek jest podpiwniczony. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektu, walorów estetycznych oraz trwałości konstrukcji Inwestor podjął decyzje o remoncie części elewacji budynku przy ul. Chopina 5A w Warszawie. Zakres remont objęty opracowaniem będzie polegała na przebudowie warstw wykończenia balkonów, tarasów, usunięciu pęknięć i zawilgoceń cokołu, ułożeniem izolacji pionowej fundamentów oraz wymianę zniszczonych części elewacji wraz z wyczyszczeniem pozostałych części elewacji. 3. Zagospodarowanie terenu Opracowywany budynek położony jest przy ul. Chopina 5 A w Śródmieście m. st. Warszawy. Teren nieruchomości jest w pełni zagospodarowany, posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chopina (część północna obiektu). Budynek posiada przyłączenie do miejskich sieci infrastruktury (wod.-kan., gazowej, elektrycznej i cieplnej). Zakres prac projektowych nie będzie wpływał na zmianę istniejącego zagospodarowanie terenu. 4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych Przedmiot niniejszego opracowania nie obejmuje zmiany parametrów obiektu wpływających na dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Informacje dotyczące wpływu inwestycji na interesy osób trzecich Granice oddziaływania inwestycji zamykają się w obrębie działki Inwestora. Wszystkie prace prowadzone będą z zachowaniem należytej staranności nie powodując ingerencji w tereny przyległe działek sąsiednich i pasa drogowego ul. 8

9 Chopina. Brak negatywnych wpływów inwestycji na pozostałe części budynku. Wszystkie roboty prowadzone będą w sposób minimalizujący ingerencje w części wspólne nieruchomości. Planowany remont wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników obiektu i działek sąsiednich. Wszystkie prace prowadzone w trakcie Inwestycji jak i projektowane rozwiązania funkcjonale i techniczno-materiałowe będą dostosowane do obowiązujących przepisów i nie naruszają interesów osób trzecich. 6. Charakterystyka gospodarki odpadami, oddziaływania inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. Zakres i zastosowane w projekcie rozwiązania funkcjonalne i techniczne są zgodne z obowiązującymi przepisami norm środowiskowych i bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak negatywnych wpływów projektowanej przebudowy na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. Wszystkie odpady powstałe podczas remontu obiektu powinny być czasowo składowane na terenie inwestycji w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach i regularnie wywożone przez uprawnione do tego służby. W ramach prowadzenia inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów mogących negatywnie oddziaływać na otoczenie lub stwarzać zagrożenie przekroczenia norm zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych. Prace remontowe muszą być prowadzone w godzinach dziennych w sposób zapewniający zachowanie komfortu akustycznego pozostałych użytkowników obiektu. 7. Opis funkcjonalny Budynek w którym przeprowadzana będzie przebudowa jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. W chwili obecnej zgodnie z wykonana opinia i przeglądem rocznym powstała pilna konieczność przeprowadzenia remontu części elementów elewacji budynku, służąca poprawie bezpieczeństwa użytkowników i podnosząca walory estetyczne obiektu. 8. Przyjęte rozwiązania techniczne W celu wykonania remontu balkonów, tarasów, cokołów i zarysowań elewacji na podstawie szczegółowych oględzin usunięte będą istniejące i zdegradowane warstwy wykończenia. Odpryski, rysy zmęczeniowe i zabrudzenia widoczne na elewacji będą usunięte i zastępowane nową warstwą tynku. Usunięte elementy wykończenia elewacji zastąpione będą nowymi materiałami spełniającymi obowiązujące przepisy i nawiązującymi do pierwotnego charakteru elewacji. Nie przewiduje się zmiany formy architektonicznej obiektu ani istniejących parametrów technicznych konstrukcji. Szczegółowy opis technologii i przyjętych rozwiązań technicznych opisano w pkt. 11. Remont służył będzie uzupełnieniu lub wymianie zniszczonych elementów elewacji takich jak warstwy wykończeni i izolacji balkonów, balustrad, tynków ściennych oraz fragmentów płyt kamiennych cokołu. Planowane prace budowlane dostosowane będą do zaleceń aktualnej opinii technicznej i wyników przeglądu rocznego obiektu stanowiących podstawę niniejszego opracowania. 9

10 Waloryzacja stanu poszczególnych elewacji jak i szczegóły przyjętych rozwiązania techniczne zostały przedstawione w części rysunkowej opracowania i dalszej części opisu. 9. Zestawienie parametrów charakterystycznych inwestycji Planowana przebudowa nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych obiektu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 0 poz. 462) oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717). 10. Warunki ochrony przeciwpożarowej Opracowywany budynek mieszkalny wielorodzinny, średniowysoki pięciokondygnacyjny, podpiwniczony jako obiekt mieszkalny wielorodzinny kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, część gospodarcza i techniczna w piwnicach PM. W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi ocena istniejących rozwiązań technicznych budynku pod kątem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów ochrony przeciw pożarowej. Planowany remont elementów elewacji nie wpływa na pogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku, a wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne będą dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 10

11 11. Przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe 11.1 Opis stanu istniejącego Oględziny na budynku i analiza dokumentów archiwalnych wykazały, że na obiekcie konieczny jest pilny remont wschodniej elewacji budynku. W szczególnie złym stanie są tarasy w poziomie parteru budynku, spody płyt balkonowych oraz konstrukcja cokołów i wykończenie balkonów. W złym stanie technicznym jest także elewacja przejścia bramowego w szczególności w poziomie cokołów i na ścianie zachodniej przejścia. Cokoły na całym obwodzie budynku wykazują duże zwilgocenie ze śladami zagrzybienia i lokalnymi zarysowaniami. W dużej części tarasów cokoły zostały zniszczone po wpływem działania wilgoci. Pozostała cześć elewacji wykazuje typowe zużycie eksploatacyjne, widoczne są rysy zmęczeniowe tynków, liczne zabrudzenia i zacieki w okolicy gzymsów i okapów jak i ślady po doraźnych naprawach i niezaślepionych otworach po instalacyjnych. Szczegóły wykończenia zinwentaryzowanych elementów budynku: Ściany ceglany murowane na zaprawie cementowej Elewacja tynki cementowo-wapienne boniowane, grubowarstwowe Cokoły kamienne piaskowe Balkony płyty ceglane na konstrukcji belkowej żelbetowej (żebro obwodowe) Tralki i balustrady w poziomie parteru i balkonów kamienne z piaskowca, na kondygnacji IV w oknach portfenetr betonowe. Obróbki blacharskie blacha stalowa Elewacja (powyżej poziomu cokołów) Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie środkami specjalistycznymi do czyszczenia elewacji i powierzchni kamiennych np. firmy KARCHER lub równorzędny. Mysie należy przeprowadzić z wykorzystaniem w.w. środków przy użyciu myjek wysokociśnieniowych. Z elewacji należy usunąć wszelki oznaki zabrudzenia w szczególności tłuszcz, sadzę, zagrzybienia i ślady zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego z elewacji, z tarasów i murów kamiennych. Dozowanie i sposób czyszczenia należy dostosować do specyfikacji producenta preparatu. Trudnych do usunięcia zabrudzeń niemożliwych do likwidacji w czasie mycia elewacji należy usunąć poprzez szczotkowanie ręczne lub maszynowe szczotkami stalowymi. Jeżeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki większe niż 10mm należy je wyrównać poprzez nałożenie zaprawy cementowej lub kleju lateksowego. Dla usunięcia stwierdzonych wad zmęczeniowych oraz poprawy walorów estetycznych i trwałości warstwy osłonowej tynków, należy odmalować w dwóch warstwach całą elewację farbami na bazie żywic silikonowych StoColor Silco Elast maskującymi mikrorysy, po uprzednim zagruntowaniu podłoża środkiem StoPrim Micro. Dobór kolorystyki elewacji należy uzgodnić z Inwestorem z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego i w nawiązaniu do historycznego charakteru budynku i okolicy. Z racji na duże zacienienie elewacji wschodniej wskazanym doraźnym działaniem prewencyjnym jest regularne dbanie o istniejącą zieleń sąsiedztwie 11

12 budynku. W szczególności o istniejące drzewa, w sposób zapewniający maksymalnie duży dostęp promieni słonecznych do ściany budynku. Także w czasie zimy bardzo ważna jest bieżąca konserwacja ścian polegająca na odgarnianiu nadmiaru zalegającej pokrywy śnieżnej od ścian (cokołów) budynku Cokoły W całym budynku brak jest izolacji pionowej i poziomej fundamentów i strefy przyziemia. Konsekwencją tego jest widoczne, zawilgocenie, zagrzybienie oraz w części tarasów i przejścia bramowego, zniszczenie cokołów. W celu naprawy zaistniałych uszkodzeń i zabezpieczenia ścian w strefie przyziemia należy zdemontować istniejące płyty kamienne cokołów, uzupełnić braki w konstrukcji ścian, wykonać izolacje poziomą i pionową wraz z odtworzeniem cokołów kamiennych. Demontaż istniejących płyt: Należy wykonać w sposób ręczny, transportując elementy przy użyciu wyciągarek. Podczas demontażu zachowaniu do odtworzenia powinny ulec elementy kamienne nie skorodowane i nie popękane. W przypadku stwierdzenia częściowego uszkodzenia pojedynczych płyt kamiennych należy wyciąć przy użyciu pił tarczowych elementy uszkodzone, a pozostałą część zachować. Odzyskane płyty należy poddać czyszczeniu szczotkami stalowymi lub szlifierkami usuwając zagrzybiała i zabrudzona warstwę wierzchnią. Po oczyszczeniu płyty należy poddać impregnacji środkami grzybobójczymi np. StoPrim Fungal zgodnie ze specyfikacją producenta. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (osuszanie): Po odsłonięciu warstwy ściany należy wykonać jej kompleksowa renowację zaczynając od osuszenia muru i wykonania izolacji poziomej. Z racji na potrzebę stosunkowo szybkiego wykonania prac oraz dla jak najmniejszej ingerencji w strukturę ściany wskazane jest osuszenie i zaizolowanie poziome przegrody poprzez wykonanie inekcji krystalicznej muru. Ogólna zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej do osuszania budowli w pierwszej kolejności polega na wywierceniu w osuszanym murze otworów iniekcyjnych, najkorzystniej o średnicy 20 mm i długości równej grubości muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory wierci się w jednej linii, równolegle do poziomu podłogi, w odstępach co cm, najkorzystniej z jednej strony muru oraz pod kątem do poziomu. Następnie w wywiercone otwory wlewa się około 0,5 l wody dla lepszego zwilżenia muru w strefie zamierzonej iniekcji, a potem możliwie szybko wprowadza się metodą grawitacyjną mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w określonych proporcjach wagowych. Zabieg inekcji musi być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę legitymującą się odpowiednim szkoleniami i referencjami w wykonaniu tego rodzaju zabezpieczeń. Prace powinny być poprzedzone dokładną analiza stanu zawilgocenia odsłoniętego muru i projektem wykonania izolacji i osuszenia. Wszystkie prace związane z odsłonięciem fundamentu i osuszeniem muru należy bezwzględnie prowadzić na odcinkach długości maksymalnie 4-5m. Teren prowadzenia prac należy wygrodzić przed dostępem osób trzecich, a ściany wykopu poniżej 1 m zabezpieczyć przed osunięciem. 12

13 Wykonanie izolacji pionowej wraz z odtworzeniem i wykończenie cokołów: Po osuszeniu muru i wykonaniu izolacji poziomej należy rozpocząć prace przygotowawcze pod ułożenie izolacji pionowej. Wszelkie prace związane z odsłonięciem fundamentów budynku należy wykonywać odcinkowo na długości nie większej niż 4-5m. Wszelkie ubytki w strukturze muru należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty ściany z cegieł należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Na w ten sposób uzupełnioną i oczyszczona powierzchnie ściany należy nałożyć jako izolację przeciwwilgociową dwie warstwy papy termozgrzewalnej SBS układanej na zakład minimum 30 cm. Na warstwie papy należy wykonać warstwę izolacji termicznej z płyt styroduru XPS grubości 10 cm mocowanego na Klej np. Tytan EOS. Poniżej poziomu terenu na warstwę styroduru należy ułożyć folię kubełkową i zasypać wykop odtwarzając opaskę z kostki betonowej. Powyżej poziomu terenu warstwę izolacji termicznej należy przykryć odtworzoną konstrukcją cokołów. Nowe cokoły należy wykonać z piaskowca gr. minimum 32 mm, z jednorodnych płyt o wysokości minimum 80 cm. W miarę możliwości należy dążyć do wykorzystania wcześniej zdemontowanych oryginalnych płyt do budowy nowych cokołów. Płyty piaskowe należy montować na kotwy spoinowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wwiercane w ścianę na głębokość minimum 20 cm. Dopuszcza się także wykorzystanie uchwytów systemowych do elewacji kamiennych np. Halfen Body. Głębokość zakotwienia należy dostosować do przyjętych gabarytów płyt kamiennych. Przy montażu płyt należy zapewnić minimum 20 mm przestrzeni wentylowanej pomiędzy warstwą izolacji i płytami. Także pomiędzy poziomem terenu i spodem płyt należy zapewnić swobodę przepływu powietrze, poprzez pozostawienie szczeliny minimum 4-5 cm pomiędzy spodem cokołu a opaską z kostki betonowej. Zarówno nowe jak i odnawiane płyty piaskowca należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi np. StoPrim Fungal. Dodatkowo dla ujednolicenia kolorystyki i dodatkowego zabezpieczenia, pokryć farbami paroprzepuszczalnymi o podwyższonej odporności na działanie korozji i grzybów np. StoColor Silco G, nakładając warstwy na zagruntowane podłoże zgodnie ze specyfikacją producenta. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z wierzchem cokołów należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym Przejście bramowe Stan elewacji istniejącego przejście bramowego wskazuje na znaczne zawilgocenie i skorodowanie. Cokoły i tynk na zachodniej elewacji przejścia są w dużej części spękane, widoczne są odpryski i noszą ślady doraźnych napraw. Stan techniczny elewacji jest niezadowalający, a brak doświetlenia przejścia stwarza sprzyjające warunki dla postępującej korozji. Dla gruntownej poprawy stanu elewacji należy usunąć w całości istniejącej warstwy wykończenia. Remont cokołów i ścian fundamentowych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi pkt Cokoły. Po skuciu tynków ściany należy osuszyć 13

14 powierzchniowo np. nagrzewnicami elektrycznymi. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze muru należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty ściany z cegieł należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Na uzupełnione i oczyszczone podłoże nałożyć szerokoporowy tynk renowacyjnych WTA Sto MURISOL VS/GP/SP przystosowane do układania na skorodowanej powierzchni ścian, zgodnie ze specyfikacją producenta Tarasy Remont wykończenia cokołów i ścian fundamentowych tarasów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi pkt Cokoły. Prace naprawcze płyty tarasów należy rozpocząć od skucie warstw wierzchnich wykończenia płyty do warstwy cegieł wraz z demontażem obróbek blacharskich. Odsłoniętą konstrukcje należy wyczyścić z zabrudzeń organicznych myjkami ciśnieniowymi, oraz zaimpregnować środkiem grzybobójczym np. StoPrim Fungal. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze płyty ceglanej należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. Po oczyszczeniu, zabezpieczeniu i uzupełnieniu w konstrukcji płyty według powyższego opisu należy przystąpić do układania warstw wykończenia w kolejności od góry: gres mrozoodporny na kleju CM 17 (CM-18) lub równorzędnych powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 lub równorzędna szlichta cementowa gr. miń. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym 2x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS np. ICOPAL gr. 0,5mm lub równorzędnych beton spadkowy B25 zbrojenie rozproszone min. 4 cm. folia techniczna klejona z zakładem 30cm., gr.0.2 mm. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym. Zachowane tralki i balustrady należy oczyścić ręcznie papierem ściernym drobnoziarnistym ze starych nawarstwień i przeprowadzić kompleksową renowację elementów kamiennych wg. poniższego opisu: - dezynfekcja powierzchni środkiem Sto PRIM FUNGAL - wzmocnienie strukturalne środkiem Sto PRIM GRUNDEX rozcieńczonego z Sto FLUID AF w proporcji 2:1 - uzupełnienie ubytków kitami do kamienia w odpowiednim kolorze z materiału Sto DECO RENO, - wykonanie ewentualnych scaleń kolorystycznych z elewacją farbą StoColor Silco G, a następnie zahydrofobizowanie powierzchni środkiem Sto CRYL HP. Zniszczone elementy poręczy i balustrad z piaskowca należy odtworzyć z należytą starannością na podstawie obmiaru każdego elementu zdjętego z natury. Odtworzone elementy z piaskowca należy scalić z istniejącą konstrukcja kotwami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 14

15 Łączone elementów na styku należy przyciąć piłami tarczowymi wyrównując dodatkowo powierzchnie szlifem ręcznym lub mechanicznym (szczotki stalowe lub szlifierka). W wyrównanych i oczyszczonych w ten sposób licach łączonych elementów należy nawiercić otworów średnicy 110% nominalnej średnicy kotew (minimalnie 8mm). Po nawierceniu otworów należy połączyć elementy wklejając kotwy za pomocą kleju specjalistycznego np. Hilti HVC, a lica wzmocnić dodatkowo warstwą cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Po zaschnięciu połączenia, powstałą szczelinę wypełnić szpachlą cementową i zeszlifować ręcznie. Całość naprawionego elementu należy zabezpieczyć zgodnie z w.w. wytycznymi dotyczącymi renowacji. Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się odtworzyć uszkodzone lub zniszczone elementy z odlewów betonowych (miń. B15). Zamienniki betonowe należy zazbroić 3 prętami gładkimi φ 6. Zniszczone tralki w balustradach frontowych sugeruje się uzupełnić zachowanymi tralkami elewacji bocznych (piaskowiec). Powstałe ubytki w bocznych częściach balustrad odtworzyć z uproszczonego odlewu żelbetowego (miń. B15) zbrojonych prętem φ 12 (umożliwiającego zamocowanie w belce obwodowej) Balkony i balustrady na IV piętrze Remont balkonów należy rozpocząć od skucie warstw wierzchnich wykończenia płyty balkonowej do warstwy cegieł wraz z demontażem obróbek blacharskich. Skorodowane spody płyty balkonów należy oczyścić z odstających lub popękanych fragmentów płyty. Całość odsłoniętej konstrukcji należy wyczyścić z zabrudzeń organicznych myjkami ciśnieniowymi, oraz zaimpregnować środkiem grzybobójczym np. StoPrim Fungal. Szczególnie dokładnie należy przygotować powierzchnie na których odsłonięte zostały elementy zbrojenia konstrukcji nośnej belki obwodowej balkonów. Zbrojenie musi zostać dokładnie wyczyszczone szczotkami stalowymi ręcznymi bądź mechanicznymi do momentu uzyskania jasnego metalicznego wyglądu stali. Na tak rozgotowaną powierzchnie stali należy nałożyc mineralna powłokę antykorozyjną i kontaktową np. z zaprawy Ceresit CD 30. Powierzchnię starego betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową w minimum trzech warstwach. Powierzchnię ubytków betonu wypełnia się zaprawą do wyrównywania powierzchni betonowych np. Ceresit CD 25 i 26. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze płyty ceglanej należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty płyty należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Po oczyszczeniu, zabezpieczeniu i uzupełnieniu w konstrukcji płyty według powyższego opisu należy przystąpić do układania warstw wykończenia w kolejności od góry: gres mrozoodporny na kleju CM 17 (CM-18) lub równorzędnych powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 lub równorzędna szlichta cementowa gr. miń. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym 2x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS np. ICOPAL gr. 0,5mm lub równorzędnych 15

16 beton spadkowy B25 zbrojenie rozproszone min. 4 cm. folia techniczna klejona z zakładem 30cm., gr.0.2 mm. Renowacje i naprawę elementów balustrad balkonów i okien na IV piętrze należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tych elementów opisanymi w pkt Tarasy. Do wykończenia płyty balkonów należy wykorzystać szerokoporowy tynk renowacyjnych WTA Sto MURISOL VS/GP/SP przystosowane do układania na skorodowanej powierzchni ścian, układany zgodnie ze specyfikacją producenta. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym Gzymsy i obróbki blacharskie Obróbki blacharskie gzymsów, balkonów, tarasów parteru, krawędzi cokołów oraz okien należy wykonać w ramach modernizacji lub wymienić na nowe z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany o ok. 3 cm i zapewniać ochronę ścian w płaszczyźnie pionowej na conajmniej 10 cm. Ponadto wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu, powierzchnią schodów lub krawędzią cokołów, które mogą być narażone na wzmożone zawilgocenie (woda odpryskowa, zalegający śnieg) należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym. Rynny i rury spustowe istniejące na obiekcie są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany. Podczas prac remontowych należy zachować ostrożność w okolicy wymienionych elementów, aby uniknąć ich uszkodzenia. Szczególnie ważne dla opisanych elementów jest także bieżąca konserwacja polegająca na doraźnych naprawach uszkodzeń wykończeń blacharskich oraz oczyszczania rynien, rur spustowych i odśnieżanie zalegającej pokrywy śnieżnej Uwagi ogólne Wszystkie użyte w trakcie prac materiały muszą posiadać certyfikaty zgodności z dokumentami odniesienia, aprobaty techniczne, atesty higieniczne wraz z akceptacjami, jak również inne dokumenty dopuszczające te materiały do stosowania w budownictwie. Zaproponowane rozwiązania materiałowe mogą ulec zmianie na inne o niezgorszych parametrach za aprobatą projektanta. W szczególności z racji na specjalistyczny charakter obiektu o szczególnych walorach architektonicznych, w projekcie przyjęto przykładowe rozwiązania technologiczne firmy Sto. Produkty firmy Sto wyznaczają tylko przyjęty standard materiałów i rozwiązań technologicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań innych równoważnych pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej jakości, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie konserwatorskie. Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami technicznymi i użytkowymi odbiegać od przyjętych w projekcie. Autor projektu nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji lokalnych. W przypadku wątpliwości czy niejasności dotyczących przyjętych rozwiązań technicznych należy zwrócić się o ich wyjaśnienie i dodatkowe informacje do autorów niniejszego opracowania. 16

17 Wszystkie przewidziane prace budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz ogólnie pojętą sztuką budowlaną. Opracowanie: Ryszard Cudziło nr upr. bud. KA-56/79 17

18 C. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 18

19 19

20 20

21 21

22 D. INSTRUKCJE TECHNICZNE MATERIAŁÓW 22

23 E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 23

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo