2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY"

Transkrypt

1 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU CHOPINA 5A pełnomocnik: Administrator Famix Sp.. z o.o. ul. Chopina 5A lok.20, Warszawa PROJEKTANCI : RYSZARD CUDZIŁO nr upr. bud. KA-56/79 OPRACOWANIE : mgr. inż. KAROL CUDZIŁO Warszawa październik 2014 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE... 3 B. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Zagospodarowanie terenu Dostęp dla osób niepełnosprawnych Informacje dotyczące wpływu inwestycji na interesy osób trzecich Charakterystyka gospodarki odpadami, oddziaływania inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników Opis funkcjonalny Przyjęte rozwiązania techniczne Zestawienie parametrów charakterystycznych inwestycji Warunki ochrony przeciwpożarowej Przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe C. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA D. INSTRUKCJE TECHNICZNE MATERIAŁÓW... E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... Rys. 01- Elewacja wschodnia - waloryzacja skala 1:100 Rys. 02- Elewacja zachodnia - waloryzacja skala 1:100 Rys. 03- Elewacja południowa - waloryzacja skala 1:100 Rys. 04- Elewacja północna - waloryzacja skala 1:100 Rys. 05 Detal wykończenia balkonów skala 1:25 Rys. 06 Detal wykończenia cokołów skala 1:25 2

3 A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 3

4 4

5 5

6 6

7 B. OPIS TECHNICZNY 7

8 1. Podstawa opracowania zlecenie Inwestora na wykonanie projektu. obowiązujące w Polsce regulacje prawne i normy budowlane. Opinia stanu technicznego balkonów, tarasów i cokołów z r. wyk. przez Mirosława Kruczyńskiego (WAM/004/OWOK/09) Protokół z przegląd rocznego budynku z dnia r. wyk. przez Mirosława Kruczyńskiego Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z listopada 1997 r. wyk. przez firmę Gader Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wizja lokalna i pomiary na obiekcie 2. Zakres opracowania Poniższe opracowanie jest opisem technicznym zamierzenia remontu elementów elewacji przedmiotowego budynku. Opracowywany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek 3- klatkowy, 5-cio kondygnacyjny ze strychem, wykonany w technologii tradycyjnej. Cały budynek jest podpiwniczony. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektu, walorów estetycznych oraz trwałości konstrukcji Inwestor podjął decyzje o remoncie części elewacji budynku przy ul. Chopina 5A w Warszawie. Zakres remont objęty opracowaniem będzie polegała na przebudowie warstw wykończenia balkonów, tarasów, usunięciu pęknięć i zawilgoceń cokołu, ułożeniem izolacji pionowej fundamentów oraz wymianę zniszczonych części elewacji wraz z wyczyszczeniem pozostałych części elewacji. 3. Zagospodarowanie terenu Opracowywany budynek położony jest przy ul. Chopina 5 A w Śródmieście m. st. Warszawy. Teren nieruchomości jest w pełni zagospodarowany, posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chopina (część północna obiektu). Budynek posiada przyłączenie do miejskich sieci infrastruktury (wod.-kan., gazowej, elektrycznej i cieplnej). Zakres prac projektowych nie będzie wpływał na zmianę istniejącego zagospodarowanie terenu. 4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych Przedmiot niniejszego opracowania nie obejmuje zmiany parametrów obiektu wpływających na dostosowania obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Informacje dotyczące wpływu inwestycji na interesy osób trzecich Granice oddziaływania inwestycji zamykają się w obrębie działki Inwestora. Wszystkie prace prowadzone będą z zachowaniem należytej staranności nie powodując ingerencji w tereny przyległe działek sąsiednich i pasa drogowego ul. 8

9 Chopina. Brak negatywnych wpływów inwestycji na pozostałe części budynku. Wszystkie roboty prowadzone będą w sposób minimalizujący ingerencje w części wspólne nieruchomości. Planowany remont wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników obiektu i działek sąsiednich. Wszystkie prace prowadzone w trakcie Inwestycji jak i projektowane rozwiązania funkcjonale i techniczno-materiałowe będą dostosowane do obowiązujących przepisów i nie naruszają interesów osób trzecich. 6. Charakterystyka gospodarki odpadami, oddziaływania inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. Zakres i zastosowane w projekcie rozwiązania funkcjonalne i techniczne są zgodne z obowiązującymi przepisami norm środowiskowych i bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak negatywnych wpływów projektowanej przebudowy na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. Wszystkie odpady powstałe podczas remontu obiektu powinny być czasowo składowane na terenie inwestycji w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach i regularnie wywożone przez uprawnione do tego służby. W ramach prowadzenia inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów mogących negatywnie oddziaływać na otoczenie lub stwarzać zagrożenie przekroczenia norm zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych. Prace remontowe muszą być prowadzone w godzinach dziennych w sposób zapewniający zachowanie komfortu akustycznego pozostałych użytkowników obiektu. 7. Opis funkcjonalny Budynek w którym przeprowadzana będzie przebudowa jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. W chwili obecnej zgodnie z wykonana opinia i przeglądem rocznym powstała pilna konieczność przeprowadzenia remontu części elementów elewacji budynku, służąca poprawie bezpieczeństwa użytkowników i podnosząca walory estetyczne obiektu. 8. Przyjęte rozwiązania techniczne W celu wykonania remontu balkonów, tarasów, cokołów i zarysowań elewacji na podstawie szczegółowych oględzin usunięte będą istniejące i zdegradowane warstwy wykończenia. Odpryski, rysy zmęczeniowe i zabrudzenia widoczne na elewacji będą usunięte i zastępowane nową warstwą tynku. Usunięte elementy wykończenia elewacji zastąpione będą nowymi materiałami spełniającymi obowiązujące przepisy i nawiązującymi do pierwotnego charakteru elewacji. Nie przewiduje się zmiany formy architektonicznej obiektu ani istniejących parametrów technicznych konstrukcji. Szczegółowy opis technologii i przyjętych rozwiązań technicznych opisano w pkt. 11. Remont służył będzie uzupełnieniu lub wymianie zniszczonych elementów elewacji takich jak warstwy wykończeni i izolacji balkonów, balustrad, tynków ściennych oraz fragmentów płyt kamiennych cokołu. Planowane prace budowlane dostosowane będą do zaleceń aktualnej opinii technicznej i wyników przeglądu rocznego obiektu stanowiących podstawę niniejszego opracowania. 9

10 Waloryzacja stanu poszczególnych elewacji jak i szczegóły przyjętych rozwiązania techniczne zostały przedstawione w części rysunkowej opracowania i dalszej części opisu. 9. Zestawienie parametrów charakterystycznych inwestycji Planowana przebudowa nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych obiektu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 0 poz. 462) oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717). 10. Warunki ochrony przeciwpożarowej Opracowywany budynek mieszkalny wielorodzinny, średniowysoki pięciokondygnacyjny, podpiwniczony jako obiekt mieszkalny wielorodzinny kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, część gospodarcza i techniczna w piwnicach PM. W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi ocena istniejących rozwiązań technicznych budynku pod kątem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów ochrony przeciw pożarowej. Planowany remont elementów elewacji nie wpływa na pogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku, a wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne będą dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 10

11 11. Przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe 11.1 Opis stanu istniejącego Oględziny na budynku i analiza dokumentów archiwalnych wykazały, że na obiekcie konieczny jest pilny remont wschodniej elewacji budynku. W szczególnie złym stanie są tarasy w poziomie parteru budynku, spody płyt balkonowych oraz konstrukcja cokołów i wykończenie balkonów. W złym stanie technicznym jest także elewacja przejścia bramowego w szczególności w poziomie cokołów i na ścianie zachodniej przejścia. Cokoły na całym obwodzie budynku wykazują duże zwilgocenie ze śladami zagrzybienia i lokalnymi zarysowaniami. W dużej części tarasów cokoły zostały zniszczone po wpływem działania wilgoci. Pozostała cześć elewacji wykazuje typowe zużycie eksploatacyjne, widoczne są rysy zmęczeniowe tynków, liczne zabrudzenia i zacieki w okolicy gzymsów i okapów jak i ślady po doraźnych naprawach i niezaślepionych otworach po instalacyjnych. Szczegóły wykończenia zinwentaryzowanych elementów budynku: Ściany ceglany murowane na zaprawie cementowej Elewacja tynki cementowo-wapienne boniowane, grubowarstwowe Cokoły kamienne piaskowe Balkony płyty ceglane na konstrukcji belkowej żelbetowej (żebro obwodowe) Tralki i balustrady w poziomie parteru i balkonów kamienne z piaskowca, na kondygnacji IV w oknach portfenetr betonowe. Obróbki blacharskie blacha stalowa Elewacja (powyżej poziomu cokołów) Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie środkami specjalistycznymi do czyszczenia elewacji i powierzchni kamiennych np. firmy KARCHER lub równorzędny. Mysie należy przeprowadzić z wykorzystaniem w.w. środków przy użyciu myjek wysokociśnieniowych. Z elewacji należy usunąć wszelki oznaki zabrudzenia w szczególności tłuszcz, sadzę, zagrzybienia i ślady zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego z elewacji, z tarasów i murów kamiennych. Dozowanie i sposób czyszczenia należy dostosować do specyfikacji producenta preparatu. Trudnych do usunięcia zabrudzeń niemożliwych do likwidacji w czasie mycia elewacji należy usunąć poprzez szczotkowanie ręczne lub maszynowe szczotkami stalowymi. Jeżeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki większe niż 10mm należy je wyrównać poprzez nałożenie zaprawy cementowej lub kleju lateksowego. Dla usunięcia stwierdzonych wad zmęczeniowych oraz poprawy walorów estetycznych i trwałości warstwy osłonowej tynków, należy odmalować w dwóch warstwach całą elewację farbami na bazie żywic silikonowych StoColor Silco Elast maskującymi mikrorysy, po uprzednim zagruntowaniu podłoża środkiem StoPrim Micro. Dobór kolorystyki elewacji należy uzgodnić z Inwestorem z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego i w nawiązaniu do historycznego charakteru budynku i okolicy. Z racji na duże zacienienie elewacji wschodniej wskazanym doraźnym działaniem prewencyjnym jest regularne dbanie o istniejącą zieleń sąsiedztwie 11

12 budynku. W szczególności o istniejące drzewa, w sposób zapewniający maksymalnie duży dostęp promieni słonecznych do ściany budynku. Także w czasie zimy bardzo ważna jest bieżąca konserwacja ścian polegająca na odgarnianiu nadmiaru zalegającej pokrywy śnieżnej od ścian (cokołów) budynku Cokoły W całym budynku brak jest izolacji pionowej i poziomej fundamentów i strefy przyziemia. Konsekwencją tego jest widoczne, zawilgocenie, zagrzybienie oraz w części tarasów i przejścia bramowego, zniszczenie cokołów. W celu naprawy zaistniałych uszkodzeń i zabezpieczenia ścian w strefie przyziemia należy zdemontować istniejące płyty kamienne cokołów, uzupełnić braki w konstrukcji ścian, wykonać izolacje poziomą i pionową wraz z odtworzeniem cokołów kamiennych. Demontaż istniejących płyt: Należy wykonać w sposób ręczny, transportując elementy przy użyciu wyciągarek. Podczas demontażu zachowaniu do odtworzenia powinny ulec elementy kamienne nie skorodowane i nie popękane. W przypadku stwierdzenia częściowego uszkodzenia pojedynczych płyt kamiennych należy wyciąć przy użyciu pił tarczowych elementy uszkodzone, a pozostałą część zachować. Odzyskane płyty należy poddać czyszczeniu szczotkami stalowymi lub szlifierkami usuwając zagrzybiała i zabrudzona warstwę wierzchnią. Po oczyszczeniu płyty należy poddać impregnacji środkami grzybobójczymi np. StoPrim Fungal zgodnie ze specyfikacją producenta. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (osuszanie): Po odsłonięciu warstwy ściany należy wykonać jej kompleksowa renowację zaczynając od osuszenia muru i wykonania izolacji poziomej. Z racji na potrzebę stosunkowo szybkiego wykonania prac oraz dla jak najmniejszej ingerencji w strukturę ściany wskazane jest osuszenie i zaizolowanie poziome przegrody poprzez wykonanie inekcji krystalicznej muru. Ogólna zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej do osuszania budowli w pierwszej kolejności polega na wywierceniu w osuszanym murze otworów iniekcyjnych, najkorzystniej o średnicy 20 mm i długości równej grubości muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory wierci się w jednej linii, równolegle do poziomu podłogi, w odstępach co cm, najkorzystniej z jednej strony muru oraz pod kątem do poziomu. Następnie w wywiercone otwory wlewa się około 0,5 l wody dla lepszego zwilżenia muru w strefie zamierzonej iniekcji, a potem możliwie szybko wprowadza się metodą grawitacyjną mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w określonych proporcjach wagowych. Zabieg inekcji musi być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę legitymującą się odpowiednim szkoleniami i referencjami w wykonaniu tego rodzaju zabezpieczeń. Prace powinny być poprzedzone dokładną analiza stanu zawilgocenia odsłoniętego muru i projektem wykonania izolacji i osuszenia. Wszystkie prace związane z odsłonięciem fundamentu i osuszeniem muru należy bezwzględnie prowadzić na odcinkach długości maksymalnie 4-5m. Teren prowadzenia prac należy wygrodzić przed dostępem osób trzecich, a ściany wykopu poniżej 1 m zabezpieczyć przed osunięciem. 12

13 Wykonanie izolacji pionowej wraz z odtworzeniem i wykończenie cokołów: Po osuszeniu muru i wykonaniu izolacji poziomej należy rozpocząć prace przygotowawcze pod ułożenie izolacji pionowej. Wszelkie prace związane z odsłonięciem fundamentów budynku należy wykonywać odcinkowo na długości nie większej niż 4-5m. Wszelkie ubytki w strukturze muru należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty ściany z cegieł należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Na w ten sposób uzupełnioną i oczyszczona powierzchnie ściany należy nałożyć jako izolację przeciwwilgociową dwie warstwy papy termozgrzewalnej SBS układanej na zakład minimum 30 cm. Na warstwie papy należy wykonać warstwę izolacji termicznej z płyt styroduru XPS grubości 10 cm mocowanego na Klej np. Tytan EOS. Poniżej poziomu terenu na warstwę styroduru należy ułożyć folię kubełkową i zasypać wykop odtwarzając opaskę z kostki betonowej. Powyżej poziomu terenu warstwę izolacji termicznej należy przykryć odtworzoną konstrukcją cokołów. Nowe cokoły należy wykonać z piaskowca gr. minimum 32 mm, z jednorodnych płyt o wysokości minimum 80 cm. W miarę możliwości należy dążyć do wykorzystania wcześniej zdemontowanych oryginalnych płyt do budowy nowych cokołów. Płyty piaskowe należy montować na kotwy spoinowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wwiercane w ścianę na głębokość minimum 20 cm. Dopuszcza się także wykorzystanie uchwytów systemowych do elewacji kamiennych np. Halfen Body. Głębokość zakotwienia należy dostosować do przyjętych gabarytów płyt kamiennych. Przy montażu płyt należy zapewnić minimum 20 mm przestrzeni wentylowanej pomiędzy warstwą izolacji i płytami. Także pomiędzy poziomem terenu i spodem płyt należy zapewnić swobodę przepływu powietrze, poprzez pozostawienie szczeliny minimum 4-5 cm pomiędzy spodem cokołu a opaską z kostki betonowej. Zarówno nowe jak i odnawiane płyty piaskowca należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi np. StoPrim Fungal. Dodatkowo dla ujednolicenia kolorystyki i dodatkowego zabezpieczenia, pokryć farbami paroprzepuszczalnymi o podwyższonej odporności na działanie korozji i grzybów np. StoColor Silco G, nakładając warstwy na zagruntowane podłoże zgodnie ze specyfikacją producenta. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z wierzchem cokołów należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym Przejście bramowe Stan elewacji istniejącego przejście bramowego wskazuje na znaczne zawilgocenie i skorodowanie. Cokoły i tynk na zachodniej elewacji przejścia są w dużej części spękane, widoczne są odpryski i noszą ślady doraźnych napraw. Stan techniczny elewacji jest niezadowalający, a brak doświetlenia przejścia stwarza sprzyjające warunki dla postępującej korozji. Dla gruntownej poprawy stanu elewacji należy usunąć w całości istniejącej warstwy wykończenia. Remont cokołów i ścian fundamentowych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi pkt Cokoły. Po skuciu tynków ściany należy osuszyć 13

14 powierzchniowo np. nagrzewnicami elektrycznymi. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze muru należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty ściany z cegieł należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Na uzupełnione i oczyszczone podłoże nałożyć szerokoporowy tynk renowacyjnych WTA Sto MURISOL VS/GP/SP przystosowane do układania na skorodowanej powierzchni ścian, zgodnie ze specyfikacją producenta Tarasy Remont wykończenia cokołów i ścian fundamentowych tarasów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi pkt Cokoły. Prace naprawcze płyty tarasów należy rozpocząć od skucie warstw wierzchnich wykończenia płyty do warstwy cegieł wraz z demontażem obróbek blacharskich. Odsłoniętą konstrukcje należy wyczyścić z zabrudzeń organicznych myjkami ciśnieniowymi, oraz zaimpregnować środkiem grzybobójczym np. StoPrim Fungal. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze płyty ceglanej należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. Po oczyszczeniu, zabezpieczeniu i uzupełnieniu w konstrukcji płyty według powyższego opisu należy przystąpić do układania warstw wykończenia w kolejności od góry: gres mrozoodporny na kleju CM 17 (CM-18) lub równorzędnych powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 lub równorzędna szlichta cementowa gr. miń. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym 2x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS np. ICOPAL gr. 0,5mm lub równorzędnych beton spadkowy B25 zbrojenie rozproszone min. 4 cm. folia techniczna klejona z zakładem 30cm., gr.0.2 mm. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym. Zachowane tralki i balustrady należy oczyścić ręcznie papierem ściernym drobnoziarnistym ze starych nawarstwień i przeprowadzić kompleksową renowację elementów kamiennych wg. poniższego opisu: - dezynfekcja powierzchni środkiem Sto PRIM FUNGAL - wzmocnienie strukturalne środkiem Sto PRIM GRUNDEX rozcieńczonego z Sto FLUID AF w proporcji 2:1 - uzupełnienie ubytków kitami do kamienia w odpowiednim kolorze z materiału Sto DECO RENO, - wykonanie ewentualnych scaleń kolorystycznych z elewacją farbą StoColor Silco G, a następnie zahydrofobizowanie powierzchni środkiem Sto CRYL HP. Zniszczone elementy poręczy i balustrad z piaskowca należy odtworzyć z należytą starannością na podstawie obmiaru każdego elementu zdjętego z natury. Odtworzone elementy z piaskowca należy scalić z istniejącą konstrukcja kotwami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 14

15 Łączone elementów na styku należy przyciąć piłami tarczowymi wyrównując dodatkowo powierzchnie szlifem ręcznym lub mechanicznym (szczotki stalowe lub szlifierka). W wyrównanych i oczyszczonych w ten sposób licach łączonych elementów należy nawiercić otworów średnicy 110% nominalnej średnicy kotew (minimalnie 8mm). Po nawierceniu otworów należy połączyć elementy wklejając kotwy za pomocą kleju specjalistycznego np. Hilti HVC, a lica wzmocnić dodatkowo warstwą cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Po zaschnięciu połączenia, powstałą szczelinę wypełnić szpachlą cementową i zeszlifować ręcznie. Całość naprawionego elementu należy zabezpieczyć zgodnie z w.w. wytycznymi dotyczącymi renowacji. Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się odtworzyć uszkodzone lub zniszczone elementy z odlewów betonowych (miń. B15). Zamienniki betonowe należy zazbroić 3 prętami gładkimi φ 6. Zniszczone tralki w balustradach frontowych sugeruje się uzupełnić zachowanymi tralkami elewacji bocznych (piaskowiec). Powstałe ubytki w bocznych częściach balustrad odtworzyć z uproszczonego odlewu żelbetowego (miń. B15) zbrojonych prętem φ 12 (umożliwiającego zamocowanie w belce obwodowej) Balkony i balustrady na IV piętrze Remont balkonów należy rozpocząć od skucie warstw wierzchnich wykończenia płyty balkonowej do warstwy cegieł wraz z demontażem obróbek blacharskich. Skorodowane spody płyty balkonów należy oczyścić z odstających lub popękanych fragmentów płyty. Całość odsłoniętej konstrukcji należy wyczyścić z zabrudzeń organicznych myjkami ciśnieniowymi, oraz zaimpregnować środkiem grzybobójczym np. StoPrim Fungal. Szczególnie dokładnie należy przygotować powierzchnie na których odsłonięte zostały elementy zbrojenia konstrukcji nośnej belki obwodowej balkonów. Zbrojenie musi zostać dokładnie wyczyszczone szczotkami stalowymi ręcznymi bądź mechanicznymi do momentu uzyskania jasnego metalicznego wyglądu stali. Na tak rozgotowaną powierzchnie stali należy nałożyc mineralna powłokę antykorozyjną i kontaktową np. z zaprawy Ceresit CD 30. Powierzchnię starego betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową w minimum trzech warstwach. Powierzchnię ubytków betonu wypełnia się zaprawą do wyrównywania powierzchni betonowych np. Ceresit CD 25 i 26. Zaobserwowane ewentualne ubytki w strukturze płyty ceglanej należy wypełnić przy użyciu zaprawy specjalistycznej do reprofilacji cegieł StoDeco Reno. Podłoże musi być oczyszczone i zagruntowane przy użyciu kontaktowej powłoki pośredniej np. StoPrep Miral. W przypadku dużych ubytków fragmenty płyty należy przemurować na zaprawie z cementu puculanowego o podwyższonej odporności np. StoTrass Zement. Po oczyszczeniu, zabezpieczeniu i uzupełnieniu w konstrukcji płyty według powyższego opisu należy przystąpić do układania warstw wykończenia w kolejności od góry: gres mrozoodporny na kleju CM 17 (CM-18) lub równorzędnych powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 lub równorzędna szlichta cementowa gr. miń. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym 2x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS np. ICOPAL gr. 0,5mm lub równorzędnych 15

16 beton spadkowy B25 zbrojenie rozproszone min. 4 cm. folia techniczna klejona z zakładem 30cm., gr.0.2 mm. Renowacje i naprawę elementów balustrad balkonów i okien na IV piętrze należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tych elementów opisanymi w pkt Tarasy. Do wykończenia płyty balkonów należy wykorzystać szerokoporowy tynk renowacyjnych WTA Sto MURISOL VS/GP/SP przystosowane do układania na skorodowanej powierzchni ścian, układany zgodnie ze specyfikacją producenta. Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym Gzymsy i obróbki blacharskie Obróbki blacharskie gzymsów, balkonów, tarasów parteru, krawędzi cokołów oraz okien należy wykonać w ramach modernizacji lub wymienić na nowe z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany o ok. 3 cm i zapewniać ochronę ścian w płaszczyźnie pionowej na conajmniej 10 cm. Ponadto wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub stykające się z płytą balkonu, powierzchnią schodów lub krawędzią cokołów, które mogą być narażone na wzmożone zawilgocenie (woda odpryskowa, zalegający śnieg) należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek ok cm) lub równorzędnym. Rynny i rury spustowe istniejące na obiekcie są w stanie dobrym i nie wymagają wymiany. Podczas prac remontowych należy zachować ostrożność w okolicy wymienionych elementów, aby uniknąć ich uszkodzenia. Szczególnie ważne dla opisanych elementów jest także bieżąca konserwacja polegająca na doraźnych naprawach uszkodzeń wykończeń blacharskich oraz oczyszczania rynien, rur spustowych i odśnieżanie zalegającej pokrywy śnieżnej Uwagi ogólne Wszystkie użyte w trakcie prac materiały muszą posiadać certyfikaty zgodności z dokumentami odniesienia, aprobaty techniczne, atesty higieniczne wraz z akceptacjami, jak również inne dokumenty dopuszczające te materiały do stosowania w budownictwie. Zaproponowane rozwiązania materiałowe mogą ulec zmianie na inne o niezgorszych parametrach za aprobatą projektanta. W szczególności z racji na specjalistyczny charakter obiektu o szczególnych walorach architektonicznych, w projekcie przyjęto przykładowe rozwiązania technologiczne firmy Sto. Produkty firmy Sto wyznaczają tylko przyjęty standard materiałów i rozwiązań technologicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań innych równoważnych pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej jakości, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie konserwatorskie. Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami technicznymi i użytkowymi odbiegać od przyjętych w projekcie. Autor projektu nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji lokalnych. W przypadku wątpliwości czy niejasności dotyczących przyjętych rozwiązań technicznych należy zwrócić się o ich wyjaśnienie i dodatkowe informacje do autorów niniejszego opracowania. 16

17 Wszystkie przewidziane prace budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz ogólnie pojętą sztuką budowlaną. Opracowanie: Ryszard Cudziło nr upr. bud. KA-56/79 17

18 C. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 18

19 19

20 20

21 21

22 D. INSTRUKCJE TECHNICZNE MATERIAŁÓW 22

23 E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 23

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Remont elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu

OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu OPINIA TECHNICZNA Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siostrzanej 2-8 we Wrocławiu Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Siostrzana 2-8 ul. Siostrzana 2, 53-029 Wrocław Przedmiot opracowania: Określenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545.

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. 1 K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. TREŚĆ: Remont elewacji budynku. INWESTOR: Przedszkole nr 5. Ustroń, ul. Lipowska 127, autor: arch. Zofia

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru 1.Dane podstawowe. Obiekt: Budynek Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra ul. Aleja Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka

Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu.

Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu. Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu. I. Dane ogólne: 1. Obiekt Budynek wyłączony z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Program prac konserwatorskich przy zabytkowej nawierzchni ceramicznej krużganków w XV w. zespole poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku, Gdańsk ul. Toruńska 1. Zadanie realizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1. S.T. - 03.00.01. - OSADZENIE KOTEW CEM TIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 03.00.01. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia uszkodzeń oraz

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ

PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 11 36-030 Błażowa gm. Błażowa Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Maj 2014 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo