Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie w języku niespecjalistycznym"

Transkrypt

1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia, polegającego na realizacji odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, relacji Gustorzyn (województwo kujawsko pomorskie) - Rembelszczyzna (województwo mazowieckie) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, wynikającego z wykorzystywania zasobów środowiska i emisji substancji w trakcie jej realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Inwestorem przedmiotowego gazociągu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., z siedziba przy ul. Mszczonowskiej 4, Warszawa. Przedsięwzięcie ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, działanie: 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Nazwa projektu: Gazociąg Rembelszczyzna Gustorzyn nr POIiŚ Planowana inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i objęta jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. nr 84, poz.700) zgodnie z art. 38, ust. 2 pkt. g wyżej wymienionej ustawy (inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu). Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przesyłu paliwa gazowego do odbiorców zlokalizowanych na trasie gazociągów Włocławek - Rembelszczyzna, w tym tak istotnych jak Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się nowego źródła gazu na wybrzeżu Polski (projektowany terminal LNG w Świnoujściu) i wynikającego z tego odwrócenia strumieni gazu w systemie, realizacja inwestycji umożliwi niezakłócony odbiór paliwa gazowego z węzła Gustorzyn (punkt wejścia Włocławek). Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia): "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko): "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii". Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (art. 75 ust. 1 pkt. 1b oraz pkt. 1f), dla przedmiotowej inwestycji koniecznie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla przedmiotowej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W uwagi na fakt, że projektowany gazociąg przekracza obszar jednego województwa i w zdecydowanej większości będzie położony na terenie województwa mazowieckiego, organem właściwym do wydania decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) oraz z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dn. 10 maja 2005 r. oraz z dn. 21 sierpnia 2007 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz I

2 szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 92, poz. 769; Dz. U. nr 158, poz. 1105) planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz o zakresie raportu zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dnia r. (znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-ŁJ /09). Niniejszy raport, sporządzony zgodnie z ww. postanowieniem. W raporcie oceniono wpływ projektowanego gazociągu na: środowisko przyrodnicze - faunę i florę, wody, grunty, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, a także na krajobraz oraz środowisko kulturowe i ludzi. Podano również zalecenia dotyczące przedsięwzięć chroniących środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz opisano działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji. Oceny dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przyrody, zabytków oraz zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. 2. Charakterystyka terenu planowanego przedsięwzięcia Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 będzie położony na terenie województw mazowieckiego (w jego północno zachodniej części) i kujawsko pomorskiego (część południowo wschodnia). Za początek gazociągu (km 0+000) przyjęto węzeł Gustorzyn (Gmina Brześć Kujawski), za koniec węzeł Rembelszczyzna (Gmina Nieporęt). Całkowita projektowana długość gazociągu wynosić będzie ok. 176 km. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie jednostek administracyjnych, na terenie których planowana jest budowa gazociągu. Szacunkowa całkowita Województwo Powiat Gmina długość gazociągu [km] Gmina Powiat Brześć Kujawski 7,25 Lubanie 0,77 Kujawsko - Włocławski 24,16 Miasto Włocławek 4,15 pomorskie Fabianki 11,99 Lipnowski Dobrzyń n/wisłą 16,7 16,7 40,86 Brudzeń Duży 12,87 Stara Biała 13,29 Płocki Bielsk 4,6 55,89 Radzanowo 8,67 Staroźreby 16,46 Dzierzążnia 10,06 Gmina Płońsk 10,19 Mazowieckie Płoński Miasto Płońsk 2,02 34,99 Załuski 8,8 Joniec 3,92 Nowodworski Nasielsk 21,26 Pomiechówek 0,22 21,48 Legionowski Serock 2,31 Wieliszew 10,81 Nieporęt 9,95 135,43 Razem 176,29 23,07 II

3 Pas terenu zajęty na czas robót budowlanych, obejmujący projektowany gazociąg oraz strefę kontrolowaną, przebiega ponadto przez teren gminy Bobrowniki, pow. lipnowski, na odcinku o długości ok. 70 m. Według podziału fizyczno - geograficznego teren inwestycji znajduje się na obszarze dwóch podprowincji oraz czterech regionów: Pojezierze Południowobałtyckie (315) o Pojezierze Chełmińsko Dobrzyńskie (315.1) o Pradolina Toruńsko Eberswaldzka (315.3) Niziny Środkowopolskie (318) o Nizina Północnomazowiecka (318.6) o Nizina Środkowomazowiecka (318.7) Początkowy odcinek, ok. 12 kilometrowy, przebiega przez obszar Kotliny Płockiej, stanowiącej rozszerzenie obejmujące dolinę Wisły. Kolejny odcinek planowanego gazociągu wkracza na pagórkowaty teren Pojezierza Dobrzyńskiego, gdzie powierzchnia wznosi się do maksymalnie 150 m n.p.m. Ok. 57 km trasa gazociągu przechodzi na obszar Niziny Północnomazowieckiej oraz wysoczyzn Płockiej i Ciechanowskiej. Rzędne terenu dochodzą tu odpowiednio do ok. 160 m n.p.m. i ok. 150 m n.p.m. Końcowy odcinek gazociągu przebiega przez obszar mezoregionu Kotlina Warszawska, przez płaskie tarasy rzeczne Wisły i Narwi, wznoszące się na ok m n.p.m. Trasa projektowanego gazociągu przecina kilkanaście rzek i mniejszych cieków wodnych. Największą rzekę Wisłę, przecina w ok. km trasy. Pozostałe przekraczane przez gazociąg cieki to: Chełmiczka (w rejonie miejscowości Skórzno - ok. km 21 trasy gazociągu) Święty Strumień (w rejonie miejscowości Nasiegniewo - ok. km 24 trasy gazociągu) Bętlewianka (w rejonie miejscowości Grochowalsk - ok. km 28 trasy gazociągu) Wierzniczka (w rejonie miejscowości Stachoń - ok. km 32 trasy gazociągu) Kamieniczka (w rejonie miejscowości Kamienica - ok. km 40 trasy gazociągu) Skrwa Prawa (w rejonie miejscowości Radotki - ok. km 54 trasy gazociągu) Wierzbica (w rejonie miejscowości Srebrna - ok. km 57 trasy gazociągu) Mołtawa (w rejonie miejscowości Ciółkowo - ok. km 76 trasy gazociągu) Płonka (w rejonie miejscowości Staroźreby - ok. km 85 trasy gazociągu) Dzierzążnica (w rejonie miejscowości Karwowo - ok. km 94 trasy gazociągu) Płonka (w rejonie miejscowości Gumowo - ok. km 103 trasy gazociągu) Żurawianka (w rejonie miejscowości Ilinko - ok. km 108 trasy gazociągu) Naruszewka (w rejonie miejscowości Szczytno - ok. km 121 trasy gazociągu) Wkra (w rejonie miejscowości Lelewo - ok. km 135 trasy gazociągu) Narew (w rejonie miejscowości Poddębe/Dębe - ok. km 155 ok. km 156 trasy gazociągu) Kanał Bródnowski (w rejonie miejscowości Poniatów - ok. km 160 trasy gazociągu).projektowany odcinek gazociągu jest położony w obrębie regionów klimatycznych: wielkopolsko-mazowieckiego i Niziny Mazowieckiej, charakteryzujących się klimatem przejściowym, pozostającym pod wpływem oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Lokalny mikroklimat tworzą doliny rzeczne, szczególnie dolin dużych rzek takich jak Wisła i Narew, wyrażający się m. in. w niższych średnich miesięcznych i dobowych temperaturach powietrza. Znaczne odsłonięcie terenu na obszarach dolinnym sprzyja nasileniu zjawisk wiatrowych, co sprawia, że obszary te są dobrze przewietrzane. Planowana trasa gazociągu przebiega w dużej mierze przez tereny użytkowane rolniczo, o rozproszonej zabudowie. Są to głównie tereny upraw rolnych, nieużytki i lasy. Na niektórych odcinkach gazociąg będzie ułożony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacyjnych, terenów upraw sadowniczych i ogródków działkowych. III

4 Grunty rolne stanowią ok 60% analizowanego obszaru) tereny leśne stanowią niecałe 15%, a łąki i pastwiska około 10%. Pozostały teren około 15% stanowią nieużytki, zabudowa i istniejące drogi. Dominującym wzdłuż jego przebiegu typem krajobrazu jest krajobraz terenów otwartych, lokalnie ograniczany kompleksami leśnymi, bądź zabudowaniami. Na znacznych obszarach uzupełnia go krajobraz dolin rzecznych. Trasa projektowanego gazociągu DN700 przebiega przez, lub w bliskim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, takich jak: 1. Obszary NATURA 2000 (ustanowione i nowo zatwierdzone) 2. Park Krajobrazowy 3. Rezerwaty przyrody 3. Obszary Chronionego Krajobrazu. Do przecinanym obszarów należą: obszary NATURA 2000: PLB Dolina Dolnej Wisły; PLH Włocławska Dolina Wisły; Brudzeński Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz obszary chronionego krajobrazu: Nizina Ciechocińska, Nadwiślański, Krysko-Joniecki i Warszawski. Do obszarów lezących w sąsiedztwie trasy projektowanego gazociągu należą: obszary NATURA 2000: PLH Sikórz, PLH Aleja Pachnicowa i PLH Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej; rezerwaty: Sikórz, Wieliszewskie Łęgi i Kulin oraz Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Najbliższe pomniki przyrody i użytki ekologiczne znajdują się w odległości ok. 0,1-0,2 km od zakładanej trasy przebiegu gazociągu. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza (tegoroczne przejścia po trasie oraz kwerenda danych archiwalnych z dwóch ostatnich lat), która pozwoliła na zidentyfikowanie cennych i wrażliwych przyrodniczo terenów również poza obszarami chronionymi. W jej wyniku, w zasięgu oddziaływania inwestycji, stwierdzono występowanie 4 głównych typów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie z tytułu prawa wspólnotowego oraz 17 gatunków flory, podlegających ochronie w naszym kraju. Zinwentaryzowano również 5 stanowisk 3 gatunków grzybów (porostów) podlegających ochronie częściowej. W przypadku fauny odnotowano 25 stanowisk pięciu gatunków chronionych w Polsce chrząszczy; 73 stanowiska chronionych gatunków płazów i 41 stanowisk pięciu chronionych w Polsce gatunków gadów. Ponadto stwierdzono obecność 22 stanowiska 9 gatunków ptaków chronionych prawem unijnym oraz 42 innych gatunków pospolicie występujących, niemniej chronionych prawem krajowym. Spośród ssaków odnotowano stanowiska 4 gatunków. Analiza występowania rodzajów gleb w analizowanym pasie (250 m od osi gazociągu) wykazała znaczne zróżnicowane typologiczne oraz dużą zmienność przestrzenną, związane z urozmaiconą rzeźbą terenu, rodzajem utworów powierzchniowych oraz głębokością występowania zwierciadła wód gruntowych. Wzdłuż całej trasy gazociągu, w pasie roboczym dominują gleby brunatnoziemne (ok. 56% powierzchni), charakteryzujące się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, zajmujące głównie tereny wysoczyznowe. W dolinach rzecznych oraz w lokalnych obniżeniach terenu występują fragmentami gleby bagienne i mady (gleby napływowe). Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby wykazujące dobrą i średnią żyzność, które łącznie zajmują ponad 60% powierzchni pasa zajętości. Podłoże trasy projektowanego gazociągu budują przede wszystkim osady wieku czwartorzędowego plejstocenu (utwory o genezie lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej i zastoiskowej) i holocenu (utwory napływowe oraz osady organiczne, eolicznie i deluwialne). Utwory wieku plejstoceńskiego występują głównie na terenach wysoczyzn, osady holoceńskie natomiast w obrębie dolin rzecznych, lokalnie tylko na terenach wyżej położonych (zagłębienia, wydmy). Rozpatrując w kontekście ok. 176 km budowa geologiczna wykazuje znaczne zróżnicowanie. IV

5 W odległości ok. 0,5 km na południe od projektowanej inwestycji, na terenie gminy Lubanie występuje złoże borowiny Wieniec A, a w dalszej odległości (ok. 2 km na SE) na terenie gminy Brześć Kujawski są położone złoża borowin oznaczone jako Wieniec B i Wieniec C. W sąsiedztwie trasy gazociągu, w odległości ok. 0,1 km na północ w gminie Płońsk, znajduje się granica obszaru występowania i eksploatacji kruszywa naturalnego Dalanówek. W odległości ok. 0,5 km na południowy zachód od analizowanej trasy gazociągu w gminie Załuski, występuje nieeksploatowane złoże kruszywa naturalnego Przyborowice Górne. Dużą zmienność wykazują także warunki hydrogeologiczne stwierdzone zarówno dokumentacjami archiwalnymi jak i pracami terenowymi. Wody podziemne występują w utworach czwartorzędu w formie jednego lub kilku poziomów wodonośnych. W przypadku planowanego przedsięwzięcia najistotniejsze znaczenie ma położenie zwierciadła pierwszego (przypowierzchniowego) poziomu wód podziemnych. W wyniku pomiarów i analiz wyróżniono odcinki, charakteryzujące się występowaniem wód podziemnych na głębokości mniejszej niż 2,5 m, co wskazuje na potrzebę prowadzenia prac odwodnieniowych w ich rejonie. Oszacowano, iż ok. 30 km, tj 20 % trasy gazociągu wymagało będzie odwodnienia na czas prowadzenia prac wykonawczych. Trasa gazociągu przecinać będzie szereg elementów infrastruktury (linie kolejowe, drogi /krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne/, istniejące ropociągi i gazociągi, napowietrzne linie energetyczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe). Na trasie projektowanego gazociągu występują trzy kolizje z rurociągami produktów naftowych o średnicy ø 324 i jedną z rurociągiem naftowym o średnicy ø 820: w miejscowości Budki Nasiegniowskie, gmina Fabianki km ok w miejscowości Płomiany Rumunki, gmina Dobrzyń n. Wisłą km ok w miejscowości Wyszyna, gmina Stara Biała km ok w miejscowości Goślice, gmina Radzanowo km ok Ponadto w km ok trasy gazociągu (m. Nieporęt, gm. Nieporęt) występuje kolizja z dwoma rurociągami naftowymi φ600 i φ800, a w km ok (m. Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt) kolizja z rurociągiem naftowym φ250. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego gazociągu nie występują ujęcia wód podziemnych. Ujęcie wód leczniczych (otwór 3E) wykorzystywane przez uzdrowisko Wieniec Zdrój jest położone w odległości ponad 2 km na SE od projektowanego gazociągu (rejon km 5 trasy). Projektowany gazociąg jest położony w odległości ponad 1,5 km na NW od strefy ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody Krzywe Błota i Zazamcze dla miasta Włocławka. W odległości mniejszej niż 1 km od terenu projektowanych prac zidentyfikowano 8 ujęć wód podziemnych występują w gminach: Dobrzyń nad Wisłą, Brudzeń Duży, Stara Biała, Radzanowo, Staroźreby, Miasto Płońsk, Nasielsk i Nieporęt. Planowany gazociąg przecinał będzie szereg dróg o znaczeniu lokalnym oraz 6 dróg krajowych i 7 linii kolejowych. Zgodnie z przeprowadzoną na potrzeby opracowania inwentaryzacją obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych przeprowadzonej w pasie o zmiennej szerokości (zmieniającej się w zależności od ilości oraz charakteru zidentyfikowanych obiektów) od trasy projektowanego gazociągu (szerokość pasa analizy wynosiła maksymalnie do kilkuset m) stwierdzono występowanie licznych obiektów, objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W bezpośredniej kolizji z planowanymi pracami znajduje się ok. 30 stanowisk archeologicznych. Brak jest natomiast obiektów zabytkowych. V

6 4. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 4.1. Charakterystyka części liniowej gazociągu Inwestycja będąca przedmiotem oceny w ramach niniejszego raportu polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa) o średnicy DN 700 i całkowitej długości wynoszącej ok. 176 km. W skład gazociągu wchodzić będą odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące, których budowa jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji, tj. węzłów oraz zespołów zaporowo-upustowych (ZZU). Projektowany gazociąg DN 700 będzie ułożony w sąsiedztwie dwóch istniejących gazociągów DN 500. Źródłem zasilania w gaz będzie węzeł włączeniowy Gustorzyn (Gmina Brześć Kujawski) lub węzeł włączeniowy Rembelszczyzna (Gmina Nieporęt k/ Warszawy). W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się budowę dwóch dodatkowych węzłów: Płock (ok. km 63) i Płońsk (ok. km 113). Dla inwestycji nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U nr 97 poz. 1055) dla projektowanego gazociągu DN 700 wymagane jest ustanowienie tzw. strefy kontrolowanej wynoszącej 12 m (po 6 m na stronę od osi gazociągu). Projektuje się wykonanie gazociągu z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych. W miejscach szczególnie zagrożonych (tereny podmokłe etc.) zastosowane będą rury o zwiększonej grubości izolacji. Wzdłuż gazociągu w odległości ok. 2 m od jego osi i na głębokości ok. 1 m zostanie ułożona linia światłowodowa. Gazociąg zabezpieczony będzie ochroną przeciwkorozyjną, na którą składać się będą: powłoki izolacyjne, pokrywające zewnętrzną powierzchnię rury stalowej, które oddzielają tę powierzchnię od środowiska korozyjnego, ochrona katodowa, zabezpieczająca powierzchnie gazociągu, które pomimo pokrycia go powłoką stykają się ze środowiskiem elektrolitycznym w defektach powłoki, porach i innych miejscach nie zaizolowanych. głębokie uziomy anodowe na węzłach Płock i Płońsk, złącza izolujące (monobloki) montowane w przewodach gazowych w celu: elektrycznego oddzielenia gazociągów od uziemionych obiektów systemu stacji gazowych, tłoczni, magazynów gazu, węzłów rozdzielczych gazu, ochrona przed skutkami oddziaływań napowietrznych linii WN Obiekty związane z gazociągiem Wraz z gazociągiem planuje się budowę kilkunastu Zespołów Zaporowo Upustowych (ZZU), których zadaniem jest podzielenie gazociągu na oddzielne odcinki hydrauliczne, umożliwiające w razie potrzeby opróżnienie części gazociągu z gazu poprzez zawory wydmuchowe oraz ewentualne odcinanie przepływu czynnika gazowego przepływającego przez dany ZZU. Przewidywane wymiary pojedynczego ZZU około 35 x 15 m, za wyjątkiem ZZU Głowina (ok. 51 x ok. 15 m). Do każdego ZZU zostanie wykonana droga dojazdowa (o szerokości 4 m) ze zjazdem z drogi główniej. Innym elementem planowanego gazociągu będzie układ przyłączeniowy, służący do połączenia projektowanej inwestycji z istniejącą siecią gazociągów eksploatowaną przez operatora sieci. W ramach planowanej inwestycji nastąpi włączenie projektowanym gazociągiem do projektowanego monobloku na terenie węzłów: Gustorzyn i Rembelszczyzna. Ponadto projektuje się budowę dwóch dodatkowych węzłów: Płock (ok. km 63 trasy gazociągu) i Płońsk (ok. km 113). Szacunkowe powierzchnie terenu pod węzły: VI

7 1. węzeł Płock 80 x 50 m 2. węzeł Płońsk - 80 x 50 m Szacunkowa szerokość drogi dojazdowej do węzłów ok. 4 m Charakterystyka prac realizacyjnych Realizacja gazociągu sprowadzać się będzie do prac przygotowanych m. in. wyznaczenia miejsc składowania rur i materiałów pomocniczych, miejsc składowania sprzętu, miejsc składowania ziemi z wykopu, lokalizacji placów montażowych i organizacji zaplecza placu budowy, a następnie do właściwych prac realizacyjnych realizacji wykopów i przewiertów pod przeszkodami. Prace będą prowadzone metodą potokową przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na odcinki robocze o długości do 100 m, łączonych poprzez spawanie. Właściwa jakość złączy spawanych powinna być stwierdzona poprzez kontrolę na miejscu spawania oraz badania nieniszczące zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12732:2004. Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych, koparek oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Będą oznakowane i zabezpieczane przed dostępem osób postronnych. Minimalne przykrycie gazociągu wyniesie 1,2 m. Głębokość wykopu wstępnie określono na 2,2 do 2,4 m. Odwodnienia Generalną zasadą jest układanie gazociągu w suchym wykopie. W przypadku przechodzenia gazociągu przez tereny o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych niezbędne będzie przeprowadzenie wyprzedzającego odwodnienia wykopu.. Średni czas trwania prac odwadniających wynosić będzie ok. 1 tygodnia na odcinek 100 metrowy gazociągu. Dobór właściwej metody odwadniania wykopu zależeć będzie od stopnia nawodnienia (głębokości zwierciadła wody gruntowej) i rodzaju gruntu. Na odcinkach liniowych najczęściej stosowaną metodą odwodnienia jest metoda igłofiltrowa, drenaż próżniowy bądź odwodnienie powierzchniowe. Woda wypompowywana z wykopu odprowadzana będzie poza teren budowy. Odbiornikiem wód z odwodnienia będą istniejące cieki (rzeki, rowy melioracyjne). Każdorazowo odwodnienia uzgadniane będą z zarządcami odbiorników i prowadzone na warunkach uzyskanych w pozwoleniach wodnoprawnych. Szacowana obecnie długość odcinków wymagających odwodnienia wykopu to ok. 30 km, co stanowi ok. 20 % całej trasy projektowanego gazociągu W rejonach o wysokim poziomie wód podziemnych gazociąg, przed zasypaniem wykopu, dociążony zostanie betonowymi obciążnikami siodłowymi, zapobiegającymi wypychaniu gazociągu przez wody gruntowe (działaniu sił wyporu). Przejścia przez tereny rolne i leśne Na gruntach rolnych dla potrzeb budowy gazociągu zostanie zajęty pas terenu niezbędny do prowadzenia budowy o szerokości nie większej niż 26 m. Dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana będzie warstwa humusu w pasie o szerokości ok. 10 m i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną z wykopów. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie ponownie rozłożona, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie montażowym. Jedyne ograniczenie stanowi strefa kontrolowana gazociągu. W strefie tej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.. VII

8 Na terenach leśnych dla potrzeb budowy gazociągu przewiduje się pas terenu o szerokości nie większej niż 18 m. W pasie o takiej szerokości musi nastąpić wycinka lasu. Po zakończeniu budowy bez zalesienia pozostanie pas o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu), który będzie poszerzony o 1 m po stronie przebiegu światłowodu w miejscach gdzie to będzie niezbędne. Przejście przez tereny zdrenowane Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez kilkanaście terenów zmeliorowanych. Obszary takie zidentyfikowano na terenie następujących gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Dobrzyń nad Wisłą, Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Staroźreby, Dzierzążnia, Gmina Płońsk, Miasto Płońsk, Załuski, Nasielsk, Wieliszew i Nieporęt. Łącznie zidentyfikowano ok. 59 km terenów zdrenowanych, co stanowi ok. 34 % całej trasy inwestycji. Na odcinkach przebiegających przez tereny zdrenowane głębokość ułożenia gazociągu i kabla światłowodowego będzie większa o około 0,5 m 2,0 m (w zależności od lokalnej głębokości ułożenia drenów) tak, aby możliwa była odpowiednia odbudowa/przebudowa urządzeń drenarskich oraz przekroczenie na właściwej głębokości rowów melioracji szczegółowej. Przebudowa istniejących systemów drenarskich zostanie wykonana w uzgodnieniu z właściwymi delegaturami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz lokalnymi spółkami wodnymi. Skrzyżowania z rzekami i ciekami Projektowane jest zastosowanie następujących metod przekroczeń rzek i mniejszych cieków: Wisła, Narew, Wkra - metoda HDD (Horizontal Directional Drilling- Horyzontalne wiercenie kierunkowe składa się z 3 etapów 1) wiercenie kierunkowe otworu pilotującego (z powierzchni ziemi), 2) poszerzenie otworu pilotującego do wymaganej średnicy; 3) wprowadzenie (wciągnięcie) gazociągu do poszerzonego otworu). pozostałe cieki - metoda bezwykopowa (np. przecisk sterowany polega na wciąganiu rur maszynami typu kret lub dynamicznym, niesterowanym wbijaniu rur stalowych) lub metoda wykopu otwartego (bezpośredni przekop przez ciek). Gazociąg przechodził będzie również pod dwoma wałami przeciwpowodziowymi na Wiśle (grunty należące do miasta Włocławek trasy gazociągu) oraz na Narwi (grunty należące do gminy Wieliszew gazociągu). Przejście pod wałem na Wiśle i Narwi nastąpi metodą HDD (horyzontalne wiercenie kierunkowe) minimalne zagłębienie wynosić będzie 6 m). Elementem kończącym etap budowy będzie przywrócenie gruntów do stanu sprzed prowadzonych prac poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne i niwelacje terenu. Grunty zdegradowane w wyniku realizacji wykopu będą rekultywowane zaraz po zakończeniu prac. Do rekultywacji wykorzystany zostanie zdeponowany humus. Wszelkie obiekty uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami i ewentualnie z właściwymi organami administracji. Drogi technologiczne utwardzane płytami betonowymi zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu wyjściowego Badanie i uruchamianie gazociągu Przed uruchomieniem gazociąg, w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055) poddany zostanie licznym zabiegom i badaniom. Przeprowadzone zostaną m. in.: wstępne badania szczelności złączy, po kontroli jakości złączy i odbiorze prac spawalniczych. Badanie przeprowadzane będzie przed opuszczeniem gazociągu do wykopu odcinkami nie VIII

9 dłuższymi niż 2 km, bez zamontowanej armatury. Badania będą przeprowadzane przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,4 MPa. oczyszczanie gazociągu - przedmuchiwanie gazociągu z przepuszczeniem tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy (ziemi, piasku, drobnych kamieni, rdzy, części elektrod, wody itp.). próby hydrauliczne gazociągu - wytrzymałości i szczelności, mające na celu eksperymentalne potwierdzenie zaprojektowanych zgodnie z normą stanów granicznych nośności i użytkowalności przy zachowanym kryterium szczelności. Planuje się wykorzystanie wody jako czynnika próbnego. Źródłem wody dla wykonania prób hydraulicznych będą rzeki lub naturalne zbiorniki wodne po uzdatnieniu do wymaganych parametrów. Opróżnianie i osuszanie gazociągu - usunięcie wody z gazociągu odbywać się będzie grawitacyjnie lub za pomocą tłoków rozdzielających. Ze względu na znaczące ilości wody z opróżnianego odcinka gazociągu planuje się, że zrzut wody odbywać się może po oczyszczeniu i uzdatnieniu do rzek lub do naturalnych zbiorników wodnych w miejscu poboru/zrzutu. Odpowietrzanie i napełnianie gazociągu - proces odbywać się będzie odcinkami pomiędzy kolejnymi ZZU. Do odpowietrzania gazociągu stosuje się gaz obojętny (azot) oraz gaz przeznaczony do transportu uruchamianym gazociągiem. Odpowietrzanie prowadzone będzie do zupełnego wyparcia powietrza albo gazu obojętnego z gazociągu poprzez rurę wydmuchową. Gazociąg napełniony gazem do ciśnienia roboczego jest gotowy do pracy Eksploatacja gazociągu i obiektów towarzyszących Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. będzie eksploatował gazociąg oraz pozostałe elementy systemu zgodnie z wewnętrznymi (branżowymi) Procedurami (System Eksploatacji Sieci Przesyłowej): Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania właściwego stanu technicznego gazociągu przesyłowego będzie obejmował: kontrole okresowe gazociągu oraz obiektów towarzyszących i ochrony antykorozyjnej, a w szczególności: kontrole trasy, urządzeń i wyposażenia, obecności gazu w gruncie nad wyznaczonymi odcinkami, stanu oznakowania trasy gazociągu, sprawdzenia gazociągów, wpływu na gazociąg prowadzonych w pobliżu robót ziemnych, sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągów w miejscach nawodnionych oraz zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. pomiary i badania - okresowe sprawdzenie działania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne elementów, urządzeń, instalacji i wyposażenia, a w szczególności: sprawdzenie działania armatury, badanie stanu technicznego przekroczeń gazociągami rzek i kanałów, badanie elementów systemu sterowania napędów armatury, badanie gazociągów tłokami, badanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. przeglądy i konserwacje czynności okresowe: konserwacje armatury i elementów systemu sterowania armatury, kolumn wydmuchowych, słupków znacznikowych i pomiarowych, kontenerów, ogrodzeń itp., uzupełnianie oznakowań trasy, ubytków nakrycia gazociągów, powłok malarskich, opróżnianie odwadniaczy oraz prace porządkowe na terenie zespołów technologicznych Analiza możliwych wariantów Przy wyborze wariantu realizacji gazociągu rozpatrywano szereg rozwiązań organizacyjnych, technologicznych oraz lokalizacyjnych, mając na uwadze aspekty strategiczne, gospodarcze oraz względy ochrony środowiska. Rozważania nad przebiegiem trasy dotyczyły 4 możliwych połączeń pomiędzy węzłem Gustorzyn a tłocznią Rembelszczyzna. Rozpatrywane warianty różniły się przede wszystkim przebiegiem IX

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Nowy zakres projektowania w wersji GIS system, który łączy

Nowy zakres projektowania w wersji GIS system, który łączy Nowy zakres projektowania w wersji GIS Warszawa, luty 2015 Etapowanie prac projektowych w standardzie GIS 1 Etapowanie prac projektowych w standardzie GIS Etap I. Wybór tras alternatywnych przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE Bełchatów, kwiecień 2010 Układ przygotowania i transportu CO 2 do miejsc składowania Stacja przygotowania CO 2 do transportu Układ oczyszczania CO 2 (osuszanie,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ANEKS DO RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS DO RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO inwestycji planowanej przez Urząd Miasta st. Warszawy reprezentowany przez Zarząd Dróg Miejskich o nazwie: Budowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.39. Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. 39 Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat wolsztyński Gmina: Wolsztyn (Obra, Świętno, Sławocin)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KICIN, GM. CZERWONAK ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH: 128, 414, 442, 444, 451 INWESTOR: PIB MELIOPOZ Ul. Starołęcka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 60 Poz. 1691 z dnia 8 maja 2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 60 Poz. 1691 z dnia 8 maja 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 60 Poz. 1691 z dnia 8 maja 2002 r. UCHWAŁA Nr XXXV/199/2002 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.13.2015.ES.11 Opalenica, dnia 14 września 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna Gustorzyn

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna Gustorzyn Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna Gustorzyn Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycje towarzyszące inwestycjom w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych

Załącznik 2-1 Plan działań monitoringowych W niniejszym załączniku do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder) kontrakt wykonawczy A2-4 budowa nowej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE WÓJT GMINY GŁUCHÓW Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E

Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. P O S T A N O W I E N I E Pyzdry, dnia 5 listopada 2012r. Nr OCH.6220. 7. 2012 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców Projekt: Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki Inwestor: Energia Zachód Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia woj. małopolskie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 81 ust 7 pkt 1-5 oraz art. 85, 86 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych Tab. 3. Katalog alernatyw funkcjonalnych Zał. nr 3 identyfikacja sposobów użytkowania wód identyfikacja alternatyw funkcjonalnych przyczyny niemożliwości osiągnięcia DSE w zakresie hydromorfologii (istniejące

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo