Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie w języku niespecjalistycznym"

Transkrypt

1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia, polegającego na realizacji odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, relacji Gustorzyn (województwo kujawsko pomorskie) - Rembelszczyzna (województwo mazowieckie) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, wynikającego z wykorzystywania zasobów środowiska i emisji substancji w trakcie jej realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Inwestorem przedmiotowego gazociągu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., z siedziba przy ul. Mszczonowskiej 4, Warszawa. Przedsięwzięcie ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, działanie: 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Nazwa projektu: Gazociąg Rembelszczyzna Gustorzyn nr POIiŚ Planowana inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i objęta jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. nr 84, poz.700) zgodnie z art. 38, ust. 2 pkt. g wyżej wymienionej ustawy (inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu). Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przesyłu paliwa gazowego do odbiorców zlokalizowanych na trasie gazociągów Włocławek - Rembelszczyzna, w tym tak istotnych jak Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się nowego źródła gazu na wybrzeżu Polski (projektowany terminal LNG w Świnoujściu) i wynikającego z tego odwrócenia strumieni gazu w systemie, realizacja inwestycji umożliwi niezakłócony odbiór paliwa gazowego z węzła Gustorzyn (punkt wejścia Włocławek). Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia): "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko): "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii". Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (art. 75 ust. 1 pkt. 1b oraz pkt. 1f), dla przedmiotowej inwestycji koniecznie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla przedmiotowej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W uwagi na fakt, że projektowany gazociąg przekracza obszar jednego województwa i w zdecydowanej większości będzie położony na terenie województwa mazowieckiego, organem właściwym do wydania decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) oraz z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dn. 10 maja 2005 r. oraz z dn. 21 sierpnia 2007 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz I

2 szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 92, poz. 769; Dz. U. nr 158, poz. 1105) planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz o zakresie raportu zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dnia r. (znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-ŁJ /09). Niniejszy raport, sporządzony zgodnie z ww. postanowieniem. W raporcie oceniono wpływ projektowanego gazociągu na: środowisko przyrodnicze - faunę i florę, wody, grunty, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, a także na krajobraz oraz środowisko kulturowe i ludzi. Podano również zalecenia dotyczące przedsięwzięć chroniących środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz opisano działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji. Oceny dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przyrody, zabytków oraz zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. 2. Charakterystyka terenu planowanego przedsięwzięcia Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 będzie położony na terenie województw mazowieckiego (w jego północno zachodniej części) i kujawsko pomorskiego (część południowo wschodnia). Za początek gazociągu (km 0+000) przyjęto węzeł Gustorzyn (Gmina Brześć Kujawski), za koniec węzeł Rembelszczyzna (Gmina Nieporęt). Całkowita projektowana długość gazociągu wynosić będzie ok. 176 km. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie jednostek administracyjnych, na terenie których planowana jest budowa gazociągu. Szacunkowa całkowita Województwo Powiat Gmina długość gazociągu [km] Gmina Powiat Brześć Kujawski 7,25 Lubanie 0,77 Kujawsko - Włocławski 24,16 Miasto Włocławek 4,15 pomorskie Fabianki 11,99 Lipnowski Dobrzyń n/wisłą 16,7 16,7 40,86 Brudzeń Duży 12,87 Stara Biała 13,29 Płocki Bielsk 4,6 55,89 Radzanowo 8,67 Staroźreby 16,46 Dzierzążnia 10,06 Gmina Płońsk 10,19 Mazowieckie Płoński Miasto Płońsk 2,02 34,99 Załuski 8,8 Joniec 3,92 Nowodworski Nasielsk 21,26 Pomiechówek 0,22 21,48 Legionowski Serock 2,31 Wieliszew 10,81 Nieporęt 9,95 135,43 Razem 176,29 23,07 II

3 Pas terenu zajęty na czas robót budowlanych, obejmujący projektowany gazociąg oraz strefę kontrolowaną, przebiega ponadto przez teren gminy Bobrowniki, pow. lipnowski, na odcinku o długości ok. 70 m. Według podziału fizyczno - geograficznego teren inwestycji znajduje się na obszarze dwóch podprowincji oraz czterech regionów: Pojezierze Południowobałtyckie (315) o Pojezierze Chełmińsko Dobrzyńskie (315.1) o Pradolina Toruńsko Eberswaldzka (315.3) Niziny Środkowopolskie (318) o Nizina Północnomazowiecka (318.6) o Nizina Środkowomazowiecka (318.7) Początkowy odcinek, ok. 12 kilometrowy, przebiega przez obszar Kotliny Płockiej, stanowiącej rozszerzenie obejmujące dolinę Wisły. Kolejny odcinek planowanego gazociągu wkracza na pagórkowaty teren Pojezierza Dobrzyńskiego, gdzie powierzchnia wznosi się do maksymalnie 150 m n.p.m. Ok. 57 km trasa gazociągu przechodzi na obszar Niziny Północnomazowieckiej oraz wysoczyzn Płockiej i Ciechanowskiej. Rzędne terenu dochodzą tu odpowiednio do ok. 160 m n.p.m. i ok. 150 m n.p.m. Końcowy odcinek gazociągu przebiega przez obszar mezoregionu Kotlina Warszawska, przez płaskie tarasy rzeczne Wisły i Narwi, wznoszące się na ok m n.p.m. Trasa projektowanego gazociągu przecina kilkanaście rzek i mniejszych cieków wodnych. Największą rzekę Wisłę, przecina w ok. km trasy. Pozostałe przekraczane przez gazociąg cieki to: Chełmiczka (w rejonie miejscowości Skórzno - ok. km 21 trasy gazociągu) Święty Strumień (w rejonie miejscowości Nasiegniewo - ok. km 24 trasy gazociągu) Bętlewianka (w rejonie miejscowości Grochowalsk - ok. km 28 trasy gazociągu) Wierzniczka (w rejonie miejscowości Stachoń - ok. km 32 trasy gazociągu) Kamieniczka (w rejonie miejscowości Kamienica - ok. km 40 trasy gazociągu) Skrwa Prawa (w rejonie miejscowości Radotki - ok. km 54 trasy gazociągu) Wierzbica (w rejonie miejscowości Srebrna - ok. km 57 trasy gazociągu) Mołtawa (w rejonie miejscowości Ciółkowo - ok. km 76 trasy gazociągu) Płonka (w rejonie miejscowości Staroźreby - ok. km 85 trasy gazociągu) Dzierzążnica (w rejonie miejscowości Karwowo - ok. km 94 trasy gazociągu) Płonka (w rejonie miejscowości Gumowo - ok. km 103 trasy gazociągu) Żurawianka (w rejonie miejscowości Ilinko - ok. km 108 trasy gazociągu) Naruszewka (w rejonie miejscowości Szczytno - ok. km 121 trasy gazociągu) Wkra (w rejonie miejscowości Lelewo - ok. km 135 trasy gazociągu) Narew (w rejonie miejscowości Poddębe/Dębe - ok. km 155 ok. km 156 trasy gazociągu) Kanał Bródnowski (w rejonie miejscowości Poniatów - ok. km 160 trasy gazociągu).projektowany odcinek gazociągu jest położony w obrębie regionów klimatycznych: wielkopolsko-mazowieckiego i Niziny Mazowieckiej, charakteryzujących się klimatem przejściowym, pozostającym pod wpływem oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza. Lokalny mikroklimat tworzą doliny rzeczne, szczególnie dolin dużych rzek takich jak Wisła i Narew, wyrażający się m. in. w niższych średnich miesięcznych i dobowych temperaturach powietrza. Znaczne odsłonięcie terenu na obszarach dolinnym sprzyja nasileniu zjawisk wiatrowych, co sprawia, że obszary te są dobrze przewietrzane. Planowana trasa gazociągu przebiega w dużej mierze przez tereny użytkowane rolniczo, o rozproszonej zabudowie. Są to głównie tereny upraw rolnych, nieużytki i lasy. Na niektórych odcinkach gazociąg będzie ułożony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacyjnych, terenów upraw sadowniczych i ogródków działkowych. III

4 Grunty rolne stanowią ok 60% analizowanego obszaru) tereny leśne stanowią niecałe 15%, a łąki i pastwiska około 10%. Pozostały teren około 15% stanowią nieużytki, zabudowa i istniejące drogi. Dominującym wzdłuż jego przebiegu typem krajobrazu jest krajobraz terenów otwartych, lokalnie ograniczany kompleksami leśnymi, bądź zabudowaniami. Na znacznych obszarach uzupełnia go krajobraz dolin rzecznych. Trasa projektowanego gazociągu DN700 przebiega przez, lub w bliskim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, takich jak: 1. Obszary NATURA 2000 (ustanowione i nowo zatwierdzone) 2. Park Krajobrazowy 3. Rezerwaty przyrody 3. Obszary Chronionego Krajobrazu. Do przecinanym obszarów należą: obszary NATURA 2000: PLB Dolina Dolnej Wisły; PLH Włocławska Dolina Wisły; Brudzeński Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz obszary chronionego krajobrazu: Nizina Ciechocińska, Nadwiślański, Krysko-Joniecki i Warszawski. Do obszarów lezących w sąsiedztwie trasy projektowanego gazociągu należą: obszary NATURA 2000: PLH Sikórz, PLH Aleja Pachnicowa i PLH Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej; rezerwaty: Sikórz, Wieliszewskie Łęgi i Kulin oraz Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Najbliższe pomniki przyrody i użytki ekologiczne znajdują się w odległości ok. 0,1-0,2 km od zakładanej trasy przebiegu gazociągu. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza (tegoroczne przejścia po trasie oraz kwerenda danych archiwalnych z dwóch ostatnich lat), która pozwoliła na zidentyfikowanie cennych i wrażliwych przyrodniczo terenów również poza obszarami chronionymi. W jej wyniku, w zasięgu oddziaływania inwestycji, stwierdzono występowanie 4 głównych typów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie z tytułu prawa wspólnotowego oraz 17 gatunków flory, podlegających ochronie w naszym kraju. Zinwentaryzowano również 5 stanowisk 3 gatunków grzybów (porostów) podlegających ochronie częściowej. W przypadku fauny odnotowano 25 stanowisk pięciu gatunków chronionych w Polsce chrząszczy; 73 stanowiska chronionych gatunków płazów i 41 stanowisk pięciu chronionych w Polsce gatunków gadów. Ponadto stwierdzono obecność 22 stanowiska 9 gatunków ptaków chronionych prawem unijnym oraz 42 innych gatunków pospolicie występujących, niemniej chronionych prawem krajowym. Spośród ssaków odnotowano stanowiska 4 gatunków. Analiza występowania rodzajów gleb w analizowanym pasie (250 m od osi gazociągu) wykazała znaczne zróżnicowane typologiczne oraz dużą zmienność przestrzenną, związane z urozmaiconą rzeźbą terenu, rodzajem utworów powierzchniowych oraz głębokością występowania zwierciadła wód gruntowych. Wzdłuż całej trasy gazociągu, w pasie roboczym dominują gleby brunatnoziemne (ok. 56% powierzchni), charakteryzujące się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, zajmujące głównie tereny wysoczyznowe. W dolinach rzecznych oraz w lokalnych obniżeniach terenu występują fragmentami gleby bagienne i mady (gleby napływowe). Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby wykazujące dobrą i średnią żyzność, które łącznie zajmują ponad 60% powierzchni pasa zajętości. Podłoże trasy projektowanego gazociągu budują przede wszystkim osady wieku czwartorzędowego plejstocenu (utwory o genezie lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej i zastoiskowej) i holocenu (utwory napływowe oraz osady organiczne, eolicznie i deluwialne). Utwory wieku plejstoceńskiego występują głównie na terenach wysoczyzn, osady holoceńskie natomiast w obrębie dolin rzecznych, lokalnie tylko na terenach wyżej położonych (zagłębienia, wydmy). Rozpatrując w kontekście ok. 176 km budowa geologiczna wykazuje znaczne zróżnicowanie. IV

5 W odległości ok. 0,5 km na południe od projektowanej inwestycji, na terenie gminy Lubanie występuje złoże borowiny Wieniec A, a w dalszej odległości (ok. 2 km na SE) na terenie gminy Brześć Kujawski są położone złoża borowin oznaczone jako Wieniec B i Wieniec C. W sąsiedztwie trasy gazociągu, w odległości ok. 0,1 km na północ w gminie Płońsk, znajduje się granica obszaru występowania i eksploatacji kruszywa naturalnego Dalanówek. W odległości ok. 0,5 km na południowy zachód od analizowanej trasy gazociągu w gminie Załuski, występuje nieeksploatowane złoże kruszywa naturalnego Przyborowice Górne. Dużą zmienność wykazują także warunki hydrogeologiczne stwierdzone zarówno dokumentacjami archiwalnymi jak i pracami terenowymi. Wody podziemne występują w utworach czwartorzędu w formie jednego lub kilku poziomów wodonośnych. W przypadku planowanego przedsięwzięcia najistotniejsze znaczenie ma położenie zwierciadła pierwszego (przypowierzchniowego) poziomu wód podziemnych. W wyniku pomiarów i analiz wyróżniono odcinki, charakteryzujące się występowaniem wód podziemnych na głębokości mniejszej niż 2,5 m, co wskazuje na potrzebę prowadzenia prac odwodnieniowych w ich rejonie. Oszacowano, iż ok. 30 km, tj 20 % trasy gazociągu wymagało będzie odwodnienia na czas prowadzenia prac wykonawczych. Trasa gazociągu przecinać będzie szereg elementów infrastruktury (linie kolejowe, drogi /krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne/, istniejące ropociągi i gazociągi, napowietrzne linie energetyczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe). Na trasie projektowanego gazociągu występują trzy kolizje z rurociągami produktów naftowych o średnicy ø 324 i jedną z rurociągiem naftowym o średnicy ø 820: w miejscowości Budki Nasiegniowskie, gmina Fabianki km ok w miejscowości Płomiany Rumunki, gmina Dobrzyń n. Wisłą km ok w miejscowości Wyszyna, gmina Stara Biała km ok w miejscowości Goślice, gmina Radzanowo km ok Ponadto w km ok trasy gazociągu (m. Nieporęt, gm. Nieporęt) występuje kolizja z dwoma rurociągami naftowymi φ600 i φ800, a w km ok (m. Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt) kolizja z rurociągiem naftowym φ250. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego gazociągu nie występują ujęcia wód podziemnych. Ujęcie wód leczniczych (otwór 3E) wykorzystywane przez uzdrowisko Wieniec Zdrój jest położone w odległości ponad 2 km na SE od projektowanego gazociągu (rejon km 5 trasy). Projektowany gazociąg jest położony w odległości ponad 1,5 km na NW od strefy ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody Krzywe Błota i Zazamcze dla miasta Włocławka. W odległości mniejszej niż 1 km od terenu projektowanych prac zidentyfikowano 8 ujęć wód podziemnych występują w gminach: Dobrzyń nad Wisłą, Brudzeń Duży, Stara Biała, Radzanowo, Staroźreby, Miasto Płońsk, Nasielsk i Nieporęt. Planowany gazociąg przecinał będzie szereg dróg o znaczeniu lokalnym oraz 6 dróg krajowych i 7 linii kolejowych. Zgodnie z przeprowadzoną na potrzeby opracowania inwentaryzacją obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych przeprowadzonej w pasie o zmiennej szerokości (zmieniającej się w zależności od ilości oraz charakteru zidentyfikowanych obiektów) od trasy projektowanego gazociągu (szerokość pasa analizy wynosiła maksymalnie do kilkuset m) stwierdzono występowanie licznych obiektów, objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W bezpośredniej kolizji z planowanymi pracami znajduje się ok. 30 stanowisk archeologicznych. Brak jest natomiast obiektów zabytkowych. V

6 4. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 4.1. Charakterystyka części liniowej gazociągu Inwestycja będąca przedmiotem oceny w ramach niniejszego raportu polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa) o średnicy DN 700 i całkowitej długości wynoszącej ok. 176 km. W skład gazociągu wchodzić będą odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące, których budowa jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji, tj. węzłów oraz zespołów zaporowo-upustowych (ZZU). Projektowany gazociąg DN 700 będzie ułożony w sąsiedztwie dwóch istniejących gazociągów DN 500. Źródłem zasilania w gaz będzie węzeł włączeniowy Gustorzyn (Gmina Brześć Kujawski) lub węzeł włączeniowy Rembelszczyzna (Gmina Nieporęt k/ Warszawy). W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się budowę dwóch dodatkowych węzłów: Płock (ok. km 63) i Płońsk (ok. km 113). Dla inwestycji nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U nr 97 poz. 1055) dla projektowanego gazociągu DN 700 wymagane jest ustanowienie tzw. strefy kontrolowanej wynoszącej 12 m (po 6 m na stronę od osi gazociągu). Projektuje się wykonanie gazociągu z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych. W miejscach szczególnie zagrożonych (tereny podmokłe etc.) zastosowane będą rury o zwiększonej grubości izolacji. Wzdłuż gazociągu w odległości ok. 2 m od jego osi i na głębokości ok. 1 m zostanie ułożona linia światłowodowa. Gazociąg zabezpieczony będzie ochroną przeciwkorozyjną, na którą składać się będą: powłoki izolacyjne, pokrywające zewnętrzną powierzchnię rury stalowej, które oddzielają tę powierzchnię od środowiska korozyjnego, ochrona katodowa, zabezpieczająca powierzchnie gazociągu, które pomimo pokrycia go powłoką stykają się ze środowiskiem elektrolitycznym w defektach powłoki, porach i innych miejscach nie zaizolowanych. głębokie uziomy anodowe na węzłach Płock i Płońsk, złącza izolujące (monobloki) montowane w przewodach gazowych w celu: elektrycznego oddzielenia gazociągów od uziemionych obiektów systemu stacji gazowych, tłoczni, magazynów gazu, węzłów rozdzielczych gazu, ochrona przed skutkami oddziaływań napowietrznych linii WN Obiekty związane z gazociągiem Wraz z gazociągiem planuje się budowę kilkunastu Zespołów Zaporowo Upustowych (ZZU), których zadaniem jest podzielenie gazociągu na oddzielne odcinki hydrauliczne, umożliwiające w razie potrzeby opróżnienie części gazociągu z gazu poprzez zawory wydmuchowe oraz ewentualne odcinanie przepływu czynnika gazowego przepływającego przez dany ZZU. Przewidywane wymiary pojedynczego ZZU około 35 x 15 m, za wyjątkiem ZZU Głowina (ok. 51 x ok. 15 m). Do każdego ZZU zostanie wykonana droga dojazdowa (o szerokości 4 m) ze zjazdem z drogi główniej. Innym elementem planowanego gazociągu będzie układ przyłączeniowy, służący do połączenia projektowanej inwestycji z istniejącą siecią gazociągów eksploatowaną przez operatora sieci. W ramach planowanej inwestycji nastąpi włączenie projektowanym gazociągiem do projektowanego monobloku na terenie węzłów: Gustorzyn i Rembelszczyzna. Ponadto projektuje się budowę dwóch dodatkowych węzłów: Płock (ok. km 63 trasy gazociągu) i Płońsk (ok. km 113). Szacunkowe powierzchnie terenu pod węzły: VI

7 1. węzeł Płock 80 x 50 m 2. węzeł Płońsk - 80 x 50 m Szacunkowa szerokość drogi dojazdowej do węzłów ok. 4 m Charakterystyka prac realizacyjnych Realizacja gazociągu sprowadzać się będzie do prac przygotowanych m. in. wyznaczenia miejsc składowania rur i materiałów pomocniczych, miejsc składowania sprzętu, miejsc składowania ziemi z wykopu, lokalizacji placów montażowych i organizacji zaplecza placu budowy, a następnie do właściwych prac realizacyjnych realizacji wykopów i przewiertów pod przeszkodami. Prace będą prowadzone metodą potokową przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na odcinki robocze o długości do 100 m, łączonych poprzez spawanie. Właściwa jakość złączy spawanych powinna być stwierdzona poprzez kontrolę na miejscu spawania oraz badania nieniszczące zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12732:2004. Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych, koparek oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Będą oznakowane i zabezpieczane przed dostępem osób postronnych. Minimalne przykrycie gazociągu wyniesie 1,2 m. Głębokość wykopu wstępnie określono na 2,2 do 2,4 m. Odwodnienia Generalną zasadą jest układanie gazociągu w suchym wykopie. W przypadku przechodzenia gazociągu przez tereny o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych niezbędne będzie przeprowadzenie wyprzedzającego odwodnienia wykopu.. Średni czas trwania prac odwadniających wynosić będzie ok. 1 tygodnia na odcinek 100 metrowy gazociągu. Dobór właściwej metody odwadniania wykopu zależeć będzie od stopnia nawodnienia (głębokości zwierciadła wody gruntowej) i rodzaju gruntu. Na odcinkach liniowych najczęściej stosowaną metodą odwodnienia jest metoda igłofiltrowa, drenaż próżniowy bądź odwodnienie powierzchniowe. Woda wypompowywana z wykopu odprowadzana będzie poza teren budowy. Odbiornikiem wód z odwodnienia będą istniejące cieki (rzeki, rowy melioracyjne). Każdorazowo odwodnienia uzgadniane będą z zarządcami odbiorników i prowadzone na warunkach uzyskanych w pozwoleniach wodnoprawnych. Szacowana obecnie długość odcinków wymagających odwodnienia wykopu to ok. 30 km, co stanowi ok. 20 % całej trasy projektowanego gazociągu W rejonach o wysokim poziomie wód podziemnych gazociąg, przed zasypaniem wykopu, dociążony zostanie betonowymi obciążnikami siodłowymi, zapobiegającymi wypychaniu gazociągu przez wody gruntowe (działaniu sił wyporu). Przejścia przez tereny rolne i leśne Na gruntach rolnych dla potrzeb budowy gazociągu zostanie zajęty pas terenu niezbędny do prowadzenia budowy o szerokości nie większej niż 26 m. Dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana będzie warstwa humusu w pasie o szerokości ok. 10 m i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną z wykopów. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie ponownie rozłożona, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie montażowym. Jedyne ograniczenie stanowi strefa kontrolowana gazociągu. W strefie tej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.. VII

8 Na terenach leśnych dla potrzeb budowy gazociągu przewiduje się pas terenu o szerokości nie większej niż 18 m. W pasie o takiej szerokości musi nastąpić wycinka lasu. Po zakończeniu budowy bez zalesienia pozostanie pas o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu), który będzie poszerzony o 1 m po stronie przebiegu światłowodu w miejscach gdzie to będzie niezbędne. Przejście przez tereny zdrenowane Projektowany gazociąg przebiegać będzie przez kilkanaście terenów zmeliorowanych. Obszary takie zidentyfikowano na terenie następujących gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Dobrzyń nad Wisłą, Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Staroźreby, Dzierzążnia, Gmina Płońsk, Miasto Płońsk, Załuski, Nasielsk, Wieliszew i Nieporęt. Łącznie zidentyfikowano ok. 59 km terenów zdrenowanych, co stanowi ok. 34 % całej trasy inwestycji. Na odcinkach przebiegających przez tereny zdrenowane głębokość ułożenia gazociągu i kabla światłowodowego będzie większa o około 0,5 m 2,0 m (w zależności od lokalnej głębokości ułożenia drenów) tak, aby możliwa była odpowiednia odbudowa/przebudowa urządzeń drenarskich oraz przekroczenie na właściwej głębokości rowów melioracji szczegółowej. Przebudowa istniejących systemów drenarskich zostanie wykonana w uzgodnieniu z właściwymi delegaturami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz lokalnymi spółkami wodnymi. Skrzyżowania z rzekami i ciekami Projektowane jest zastosowanie następujących metod przekroczeń rzek i mniejszych cieków: Wisła, Narew, Wkra - metoda HDD (Horizontal Directional Drilling- Horyzontalne wiercenie kierunkowe składa się z 3 etapów 1) wiercenie kierunkowe otworu pilotującego (z powierzchni ziemi), 2) poszerzenie otworu pilotującego do wymaganej średnicy; 3) wprowadzenie (wciągnięcie) gazociągu do poszerzonego otworu). pozostałe cieki - metoda bezwykopowa (np. przecisk sterowany polega na wciąganiu rur maszynami typu kret lub dynamicznym, niesterowanym wbijaniu rur stalowych) lub metoda wykopu otwartego (bezpośredni przekop przez ciek). Gazociąg przechodził będzie również pod dwoma wałami przeciwpowodziowymi na Wiśle (grunty należące do miasta Włocławek trasy gazociągu) oraz na Narwi (grunty należące do gminy Wieliszew gazociągu). Przejście pod wałem na Wiśle i Narwi nastąpi metodą HDD (horyzontalne wiercenie kierunkowe) minimalne zagłębienie wynosić będzie 6 m). Elementem kończącym etap budowy będzie przywrócenie gruntów do stanu sprzed prowadzonych prac poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne i niwelacje terenu. Grunty zdegradowane w wyniku realizacji wykopu będą rekultywowane zaraz po zakończeniu prac. Do rekultywacji wykorzystany zostanie zdeponowany humus. Wszelkie obiekty uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami i ewentualnie z właściwymi organami administracji. Drogi technologiczne utwardzane płytami betonowymi zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu wyjściowego Badanie i uruchamianie gazociągu Przed uruchomieniem gazociąg, w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055) poddany zostanie licznym zabiegom i badaniom. Przeprowadzone zostaną m. in.: wstępne badania szczelności złączy, po kontroli jakości złączy i odbiorze prac spawalniczych. Badanie przeprowadzane będzie przed opuszczeniem gazociągu do wykopu odcinkami nie VIII

9 dłuższymi niż 2 km, bez zamontowanej armatury. Badania będą przeprowadzane przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego o ciśnieniu 0,4 MPa. oczyszczanie gazociągu - przedmuchiwanie gazociągu z przepuszczeniem tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy (ziemi, piasku, drobnych kamieni, rdzy, części elektrod, wody itp.). próby hydrauliczne gazociągu - wytrzymałości i szczelności, mające na celu eksperymentalne potwierdzenie zaprojektowanych zgodnie z normą stanów granicznych nośności i użytkowalności przy zachowanym kryterium szczelności. Planuje się wykorzystanie wody jako czynnika próbnego. Źródłem wody dla wykonania prób hydraulicznych będą rzeki lub naturalne zbiorniki wodne po uzdatnieniu do wymaganych parametrów. Opróżnianie i osuszanie gazociągu - usunięcie wody z gazociągu odbywać się będzie grawitacyjnie lub za pomocą tłoków rozdzielających. Ze względu na znaczące ilości wody z opróżnianego odcinka gazociągu planuje się, że zrzut wody odbywać się może po oczyszczeniu i uzdatnieniu do rzek lub do naturalnych zbiorników wodnych w miejscu poboru/zrzutu. Odpowietrzanie i napełnianie gazociągu - proces odbywać się będzie odcinkami pomiędzy kolejnymi ZZU. Do odpowietrzania gazociągu stosuje się gaz obojętny (azot) oraz gaz przeznaczony do transportu uruchamianym gazociągiem. Odpowietrzanie prowadzone będzie do zupełnego wyparcia powietrza albo gazu obojętnego z gazociągu poprzez rurę wydmuchową. Gazociąg napełniony gazem do ciśnienia roboczego jest gotowy do pracy Eksploatacja gazociągu i obiektów towarzyszących Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. będzie eksploatował gazociąg oraz pozostałe elementy systemu zgodnie z wewnętrznymi (branżowymi) Procedurami (System Eksploatacji Sieci Przesyłowej): Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania właściwego stanu technicznego gazociągu przesyłowego będzie obejmował: kontrole okresowe gazociągu oraz obiektów towarzyszących i ochrony antykorozyjnej, a w szczególności: kontrole trasy, urządzeń i wyposażenia, obecności gazu w gruncie nad wyznaczonymi odcinkami, stanu oznakowania trasy gazociągu, sprawdzenia gazociągów, wpływu na gazociąg prowadzonych w pobliżu robót ziemnych, sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągów w miejscach nawodnionych oraz zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. pomiary i badania - okresowe sprawdzenie działania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne elementów, urządzeń, instalacji i wyposażenia, a w szczególności: sprawdzenie działania armatury, badanie stanu technicznego przekroczeń gazociągami rzek i kanałów, badanie elementów systemu sterowania napędów armatury, badanie gazociągów tłokami, badanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. przeglądy i konserwacje czynności okresowe: konserwacje armatury i elementów systemu sterowania armatury, kolumn wydmuchowych, słupków znacznikowych i pomiarowych, kontenerów, ogrodzeń itp., uzupełnianie oznakowań trasy, ubytków nakrycia gazociągów, powłok malarskich, opróżnianie odwadniaczy oraz prace porządkowe na terenie zespołów technologicznych Analiza możliwych wariantów Przy wyborze wariantu realizacji gazociągu rozpatrywano szereg rozwiązań organizacyjnych, technologicznych oraz lokalizacyjnych, mając na uwadze aspekty strategiczne, gospodarcze oraz względy ochrony środowiska. Rozważania nad przebiegiem trasy dotyczyły 4 możliwych połączeń pomiędzy węzłem Gustorzyn a tłocznią Rembelszczyzna. Rozpatrywane warianty różniły się przede wszystkim przebiegiem IX

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo