CPV Róne specjalne roboty budowlane.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane."

Transkrypt

1

2 S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV Roboty w zakresie burzenia. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Przygotowanie terenu pod budow. CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne. CPV Badanie gruntu. CPV Roboty w zakresie kształtowania terenu CPV Budowa nasypów. CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowa. S.T.2.2. Specyfikacja Techniczna roboty murowe. CPV Wznoszenie konstrukcji budynku. CPV Roboty ciesielskie. CPV Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.3.Specyfikacja Techniczna- osuszanie i odgrzybianie murów, izolacja fundamentów metod iniekcji wgłbnej. CPV Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. CPV Roboty izolacyjne. CPV Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.4. Specyfikacja Techniczna- podkłady i posadzki betonowe. CPV Instalowanie nawierzchni podłogowych. CPV Kładzenie terakoty. S.T.2.5. Specyfikacja Techniczna- przygotowanie i monta zbrojenia. CPV Betonowanie bez zbrojenia. CPV Betonowanie konstrukcji. CPV Zbrojenie. S.T.2.6.Specyfikacja Techniczna- betony konstrukcyjne. CPV Betonowanie bez zbrojenia CPV Betonowanie konstrukcji S.T.2.7. Specyfikacja Techniczna- konstrukcje cianek i obudowy z płyt g-k, cianki systemowe zabudowy WC. CPV Instalowanie cianek działowych. S.T.2.8. Specyfikacja Techniczna- tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe. CPV Tynkowanie. S.T.2.9. Specyfikacje techniczne- okładziny cianek z płytek. CPV Kładzenie płytek. CPV Kładzenie glazury. S.T.2.10.Specyfikacja Techniczna- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. CPV Roboty izolacyjne. S.T Specyfikacja Techniczna- izolacje przeciwdwikowe i termiczne ze styropianu i wełny mineralnej. CPV Izolacja cieplna. CPV Izolacja dwikochłonna. S.T.2.12.Specyfikacja Techniczna- posadzki z płytek gres. CPV Kładzenie płytek. CPV Kładzenie terakoty. S.T.2.13.Specyfikacja Techniczna podłogi - parkiet. CPV Kładzenie i wykonanie podłóg. CPV Kładzenie parkietu S.T.2.14.Specyfakacja Techniczna - stolarka okienna i drzwiowa. 2

3 CPV Stolarka drewniana. S.T Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie. CPV Roboty malarskie. S.T.2.16.Specyfikacja Techniczna- renowacja elewacji. CPV Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV Róne specjalne roboty budowlane. CPV Zewntrzne oczyszczenie budynku CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowa. S.T.2.17.Specyfikacja Techniczna- obróbki blacharskie. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Kładzenie rynien. S.T Specyfikacja Techniczna- sufity podwieszone. CPV Instalowanie sufitów podwieszonych. S.T.2.19.Specyfikacja Techniczna- konstrukcje stalowe- balustrady, nadproa stalowe, schody stalowe, konstrukcja wiatrołapu. CPV Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV Instalowanie wyrobów metalowych. S.T Specyfikacja Techniczna- wyposaenie stałe. CPV Instalowanie zabudowanych mebli. CPV Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektów budowlanych. S.T.2.1. ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, POMOCNICZE I NAPRAWCZE. 1.0.WSTP. 1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem tej czci ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót wyburzeniowych, demontaowych i ziemnych dla Remontu pomieszcze w budynku D. Renowacji auli w budynku C. Izolacji pionowej i poziomej cian fundamentowych w budynku A,B,C,D Instytutu Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyy 4/6 Warszawa. 1.2.Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt Zakres robót rozbiórkowych: 3

4 POZIOM -1 piwnica: - demonta posadzki w pomieszczeniach piwnicznych wg wytycznych projektu izolacji pomieszcze. - demonta drzwi wejciowych do piwnicy wraz ze cian działow. - oczyszczenie ciany i sklepienia z fragmentów istniejcych instalacji, która nie jest uywana. POZIOM 0 parter: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych w pomieszczeniach lekcyjnych, - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych wraz z hydrantem oraz płytkami ciennymi. - demonta posadzki z ceramiki w pomieszczeniach. - demonta istniejcych drzwi w wiatrołapie. - demonta istniejcego okna w pomieszczeniu C-5. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. - demonta istniejcych podestów schodowych przy wyjciu z budynku D do ogrodu. Poziom 1 pitra: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych / drewnianych w pomieszczeniach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i w korytarzu. - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta posadzki ceramicznej i ceramicznej okładziny cian w pomieszczeniach sanitarnych. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych, urzdze sanitarnych w pomieszczeniach łazienek. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. Poziom 2 pitra: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych / drewnianych w pomieszczeniach lekcyjnych i w korytarzu. - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta posadzki ceramicznej i ceramicznej okładziny cian w pomieszczeniach sanitarnych. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych, urzdze sanitarnych w pomieszczeniach łazienek. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. - demonta istniejcych okien i powikszenie otworów okiennych w pomieszczeniach: D-201, D-203, D-204, D-205, w pionie bez zmiany szerokoci otworów. Poziom poddasza: - demonta istniejcego pomieszczenia przebieralni przy wejciu na poddasze. - demonta istniejcych drzwi na poddasze. - demonta istniejcych spoczników na poziomie poddasza. - demonta elementów wiby dachowej. BUDYNEK C - pomieszczenie auli - demonta posadzki drewnianej wraz z podbudow z gruzu i drewna. 4

5 - demonta istniejcej instalacji c.o.wraz z grzejnikami, powinny by tak zdemontowane aby była moliwo ponownego ich uycia. - demonta sceny wraz z konstrukcj sceny. - demonta wyposaenia sceny ( kotara, horyzont, kulisy, owietlenie, sztankiet i inne) - demonta gablot - demonta i oczyszczenie istniejcego owietlenia w postaci zwisów sufitowych oraz kinkietów. Owietlenie bdzie ponownie uyte w pomieszczeniu auli. -demonta istniejcych drzwi do auli 4 sztuki. Przed przystpieniem do usunicia elementów konstrukcyjnych pozostałe elementy zabezpieczy zgodnie z projektem konstrukcji. Przed wyburzeniem cian konstrukcyjnych wykona naley nadproa i wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji. Budynek D. Zakres robót ziemnych. - wykopy fundamentowe pod wiatrołap. - odkopanie fundamentów dla wykonania izolacji. - zasypywanie wykopów po robotach jw. - wykonywanie podkładów z materiałów sypkich pod nowe konstrukcje ław i posadzek. Zakres robót przygotowawczych, pomocniczych i naprawczych. - zabezpieczanie konstrukcji elementami tymczasowymi i ich rozbiórka. - naprawy nawierzchni po robotach izolacyjnych i rozbiórkowych. - monta i demonta rusztowa. - inne roboty przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze zwizane z robotami zasadniczymi Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow MATERIAŁY. 2.1.Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, złom stalowy Zasady wykorzystania gruntów Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar objtoci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bdc nadmiarem objtoci robót ziemnych, zostały za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac objtych kontraktem, Wykonawca jest zobowizany do dostarczenia równowanej objtoci gruntów przydatnych ze ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez Wykonawc na składowiska zajmujce si utylizacj. Zapewnienie składowiska zajmujcego si utylizacj naley do obowizków Zamawiajcego, o ile nie okrelono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moe nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarznicia lub nadmiernej wilgotnoci. Wykonawca rozbiórek, jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynnoci wymaganych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z pó. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z pó. zm.) oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a take musi dysponowa wymaganymi ww. przepisami dokumentami uprawniajcymi go do wytwarzania odpadów powstajcych w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowizany si do zagospodarowania wszelkich odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 5

6 2001, Nr 62, poz. 628 z pó. zm.) i ustawy z dn.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z pó. zm.) oraz przepisami aktów do nich wykonawczych SPRZT. 3.1.Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wcigarki rczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewntrzne. Wykonawca przystpujcy do wykonania robót powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu: - sprztu do transportu pomocniczego, - elektronarzdzia rczne: piły do drewna, itd., - narzdzia róne Sprzt do robót ziemnych Wykonawca przystpujcy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tamocigi itp.), sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 4.0.TRANSPORT. 4.1.Samochód samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie naley uywa gruzu do ponownego zuycia w podłou posadzek. Materiały pochodzce z rozbiórki przewoone rodkami transportu powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem. rodki i urzdzenia transportowe powinny by przystosowane do rodzaju przewoonych materiałów, elementów, konstrukcji, urzdze, itp Transport gruntów Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objtoci, technologii odspajania i załadunku oraz odległoci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajnoci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwikszenie odległoci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moe by podstaw roszcze Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwikszone odległoci nie zostały wczeniej zaakceptowane na pimie przez Inspektora nadzoru WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczce prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne Wymagania szczególne Prace rozbiórkowe wykonywa rcznie. Naley zapewni bezpieczestwo pracy robotników oraz osób postronnych mogcych znale si w pobliu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunitych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno by uzgodnione przez Zamawiajcego z odpowiednimi władzami. Demonta wg załczonego projektu nie przewiduje ingerencji w konstrukcj budynku. Jeeli na miejscu zaistnieje konieczno ingerencji w konstrukcj to naley skontaktowa si z biurem projektowym. Wszystkie prace naley prowadzi na podstawie dostarczonych projektów instalacji i na podstawie Inwentaryzacji instalacji dostarczonej przez Inwestora. Jeeli Inwestor nie dostarczył tych planów, Wykonawca powinien si o nie upomnie osobicie. 6

7 Wszystkie wymiary podane w projekcie naley sprawdzi w naturze, w razie potrzeby prosz si skontaktowa z biurem projektowym. Dopuszcza si niewielkie odstpstwa wymiarowe zakładane w projekcie w stosunku do rzeczywistych wymiarów. Wszystkie roboty budowlane naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z przepisami BHP i przepisami p.po Dokładno wyznaczenia i wykonania wykopu Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wiksze ni 10cm. Rónica w stosunku do projektowanych rzdnych robót ziemnych nie moe przekracza + 1cm i - 3cm. Szeroko nie moe róni si od szerokoci projektowanej o wicej ni: 10cm. Pochylenie skarp nie powinno róni si od projektowanego o wicej ni 10% jego wartoci wyraonej tangensem kta. Maksymalna głboko nierównoci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze łat 3-metrow albo powinny by spełnione inne wymagania dotyczce równoci, wynikajce ze sposobu umocnienia powierzchni Wykonanie wykopów Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze, wynikajcych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcicia lub innych odstpstw od dokumentacji projektowej obcia Wykonawc robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o rónym stopniu przydatnoci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoliwiajcy ich wymieszanie. Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezporednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuci czasowe składowanie odspojonych gruntów, naley je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeeli grunt jest zamarznity nie naley odspaja go do głbokoci około 0,5 metra powyej projektowanych rzdnych robót ziemnych. Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia wymagania dotyczce minimalnej wartoci wskanika zagszczenia (Is) wg. norm PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, BN-77/ Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu, PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadkładu) powyej rzdnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra. Z chwil przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykonujcych t czynno budowlan. Moe odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni korpusu. Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych wynikajcych z niedotrzymania podanych powyej warunków obcia Wykonawc robót ziemnych Wykonanie nasypów Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia wymagania okrelone w PN- 98/S Zagszczenie gruntów w podłou nasypów Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntów nasypowych. Wymagany wskanik zagszczenia gruntu nasypowego powinien wynosi Is=0,99 na głbokoci 20cm bezporednio pod konstrukcj nawierzchni i Is=0,98 na głbokoci od 20cm do 120cm. Projektowane nasypy formowa warstwami zagszczanymi po około 20-30cm gruboci. Na projektowane nasypy naley dowie grunt nony (piasek). Zagszczanie warstw nasypu naley prowadzi do uzyskania wskanika zagszczenia Is=0,99-1,00 na głbokoci 20cm pod konstrukcjami, Is=0,98na głbokoci od 20cm do 1,20m pod konstrukcjami, 7

8 Is=0,95 poniej 1,20m pod konstrukcjami. Po zakoczeniu prac tereny wolne od zabudowy naley zahumusowa na redni gr. 0,10m i obsia traw. Jeeli wartoci wskanika zagszczenia nie mog by osignite przez bezporednie zagszczanie podłoa, to naley podj rodki w celu ulepszenia gruntu podłoa, umoliwiajce uzyskanie wymaganych wartoci wskanika zagszczenia Zasady wykonania nasypów Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłunego, które okrelono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznoci nasypu i jego równomiernego osiadania naley przestrzega nastpujcych zasad: a). Nasypy naley wykonywa metod warstwow, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by wznoszone równomiernie na całej szerokoci. b). Grubo warstwy w stanie lunym powinna by odpowiednio dobrana w zalenoci od rodzaju gruntu i sprztu uywanego do zagszczania. Przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moe nastpi dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. c). Grunty o rónych właciwociach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboci na całej szerokoci nasypu. Grunty spoiste naley wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. d). Warstwy gruntu przepuszczalnego naley wbudowywa poziomo. a warstwy' gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% - 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoliwia lokalne gromadzenie si wody. e). Jeeli w okresie zimowym nastpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni polizgu w gruncie tworzcym nasyp. Górne warstwy nasypu, o gruboci co najmniej 0.50 metra naley wykona z gruntów niewysadzinowych o wskaniku wodoprzepuszczalnoci "k" nie mniejszym od 8 m/dob Grubo warstwy Grubo warstwy zagszczonego gruntu oraz liczb przej maszyny zagszczajcej zaleca si okreli dowiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny Wilgotno gruntu Wilgotno gruntu w czasie zagszczania powinna by równa wilgotnoci optymalnej, z tolerancj od -20% do + 10% jej wartoci. Jeeli wilgotno naturalna gruntu jest nisza od wilgotnoci optymalnej o wicej ni 20% jej wartoci, to wilgotno gruntu naley zwikszy przez dodanie wody, Jeeli wilgotno gruntu jest wysza od wilgotnoci optymalnej o ponad 3,0% jej wartoci, grunt naley osuszy w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by zaakceptowany przez Inspektora Wymagania dotyczce zagszczania W zalenoci od uziarnienia stosowanych materiałów, zagszczenie warstwy naley okrela za pomoc oznaczenia wskanika zagszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrol zagszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, okrelonych zgodnie z norm BN-64/ , 8

9 naley stosowa tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moliwe okrelenie wskanika zagszczenia Is, według BN-77/ Wskanik zagszczenia gruntów w nasypach, okrela si według normy BN-77/ , jak w pkt Jeeli jako kryterium oceny dobrego zagszczenia gruntu stosuje si porównanie wartoci modułów odkształcenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okrelonych zgodnie z norm BN-64/ , nie powinna by wiksza od 2,2. Jeeli badania kontrolne wyka, e zagszczenie warstwy nie jest wystarczajce, to Wykonawca powinien spulchni warstw, doprowadzi grunt do wilgotnoci optymalnej i powtórnie zagci. Jeeli powtórne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien usun warstw i wbudowa nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagszczenia warstwy 5.9. Odwodnienia robót ziemnych Niezalenie od budowy urzdze, stanowicych elementy systemów odwadniajcych, ujtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe, wykona urzdzenia, które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowizek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa w całym okresie trwania robót spadki, zapewniajce prawidłowe odwodnienie. Jeeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatno, Wykonawca ma obowizek usunicia tych gruntów i zastpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiajcego za te czynnoci, jak równie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejcych zbiorników naturalnych i urzdze odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umoliwia jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naley zachowa odpowiedni spadek podłuny rowków odwadniajcych, umoliwiajcych szybki odpływ wód z wykopu. ródła wody odsłonite przy wykonywaniu wykopów, naley uj w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych KONTROLA JAKOCI. 6.1.Sprawdzenia jakoci robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunicia gruzu i pozostawienie w czystoci miejsc rozebranych Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoci z wymaganiami specyfikacji okrelonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj projektow. Szczególn uwag naley zwróci na: - właciwe ujcie i odprowadzenie wód opadowych, - właciwe ujcie i odprowadzenie wysików wodnych Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Jeli materiały, nie spełniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właciwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuj wiksze odchylenia cech od okrelonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt. Na pisemne wystpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moe uzna wad za nie majc zasadniczego wpływu na jako robót i ustali jedynie zakres niezbdnych poprawek na koszt Wykonawcy Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten naley potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy ODBIÓR ROBÓT. 9

10 7.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Szczegółowe zasady odbioru robót Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawc robót do odbioru. Odbiór powinien by przeprowadzony w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postpu robót PODSTAWA PŁATNOSCI. Płatno zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajcym i w terminach ustalonych w umowie PRZEPISY ZWI ZANE. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z póniejszymi zmianami. -Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia (dz.U.Nr 401) w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. -PN-IEC Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn, oznaczenia i identyfikacja. PN-B Grunty budowlane. Okrelenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. PN-B Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej. BN-77/ Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu. PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). S.T.2.2. ROBOTY MUROWE. 1.0.WSTP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót budowlanych murowych dla Remontu pomieszcze w budynku D. Renowacji auli w budynku C. Izolacji pionowej i poziomej cian fundamentowych w budynku A.B.C.D Instytutu Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyy 4/6 Warszawa Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót murowych w w/w obiekcie Zakres robót objtych ST. Zakres robót murowych: - uzupełnienia i zamurowania cian zewntrznych i wewntrznych murowanych, - cianka klatki schodowej na parterze cegła dziurawka, - ciany pod płyty wiatrołapu zewntrznego- bloczki betonowe, - naprawa cian studni dowietlajcych okna piwnic, - inne roboty murowe zwizane z robotami remontowymi. 1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 10

11 a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naley rozumie wszystkie prace budowlane zwizane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi b) wykonawca osoba lub organizacja wykonujca wyej wymienione roboty budowlane c) procedura procedura moe by zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje d) ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj dane opisujce przedmiot i wymagania jakociowe prac Marka zaprawy symbol liczbowy odpowiadajcy wartoci redniej na ciskanie, w MPa, wg obowizujcych norm przedmiotowych, Konstrukcja murowa niezbrojona konstrukcja wykonana z elementów murowych łczonych przy uyciu zapraw budowlanych, Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie konstrukcja wykonana z elementów murowych łczonych przy uyciu zapraw budowlanych, zawierajca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, cianka działowa przegroda w budynku, konstrukcja, która nie jest przystosowana do przenoszenia obcie ze stropów wyszych kondygnacji, ciana konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcienia Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow MATERIAŁY. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno z rysunkami, Specyfikacj Techniczn oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Cement Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada wymaganiom podanym w aktualnych normach pastwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spełniajcego wymagania normy PN-88/B Cement powinien by dostarczony w opakowaniach spełniajcych wymagania BN-88/ i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Woda zarobowa Do przygotowania zapraw mona stosowa kad wod zdatn do picia Woda do zapraw powinna by odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-88/B Woda nie powinna wydziela zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera zawiesiny, np. grudek. Piasek Piasek wchodzcy w skład kadej zaprawy powinien by kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi rolinnej. Wielko ziaren powinna si mieci w granicach 0,25 2,0mm. Właciwoci kruszywa powinny by okrelone na podstawie bada laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norm PN-79/B Bloczki betonowe fundamentowe. Słu do wykonywania cian fundamentowych i piwnic w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. Wibroprasowane bloczki betonowe to najwyszej jakoci betonowe wyroby, powstajce z naturalnych składników mineralnych takich jak kruszywa rónych frakcji o najwyszej klasie wytrzymałoci oraz cementu portlandzkiego CEM I 42.5R. Wysok jako wyrobu uzyskujemy dziki odpowiedniej mieszance, oraz wysokiemu zagszczeniu betonu na wibroprasie, przez co wyroby nasze uzyskuj bardzo mał nasikliwo wodn oraz odpowiedni wytrzymało konstrukcyjn. Bloczek fundamentowy betonowy ma wymiary 38 x 24 x 12 cm. Zuycie przy gruboci muru 38 cm wynosi 32szt/m2, przy gruboci muru 24 cm - 22szt/m2. DEKLAROWANE CECHY: Odchyłki wymiarów: Kategoria odchyłek wymiarów D1 Wytrzymało na ciskanie: rednia 20,0 N/mm2 (prostopadle do powierzchni kładzenia) Stabilno wymiarów: Rozszerzalno pod wpływem wilgoci:wun Wytrzymało spoiny: 0,15 N/mm2 - warto ustalona wg PN-EN 998-2:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo