CPV Róne specjalne roboty budowlane.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane."

Transkrypt

1

2 S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV Roboty w zakresie burzenia. CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV Przygotowanie terenu pod budow. CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne. CPV Badanie gruntu. CPV Roboty w zakresie kształtowania terenu CPV Budowa nasypów. CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowa. S.T.2.2. Specyfikacja Techniczna roboty murowe. CPV Wznoszenie konstrukcji budynku. CPV Roboty ciesielskie. CPV Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.3.Specyfikacja Techniczna- osuszanie i odgrzybianie murów, izolacja fundamentów metod iniekcji wgłbnej. CPV Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. CPV Roboty izolacyjne. CPV Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.4. Specyfikacja Techniczna- podkłady i posadzki betonowe. CPV Instalowanie nawierzchni podłogowych. CPV Kładzenie terakoty. S.T.2.5. Specyfikacja Techniczna- przygotowanie i monta zbrojenia. CPV Betonowanie bez zbrojenia. CPV Betonowanie konstrukcji. CPV Zbrojenie. S.T.2.6.Specyfikacja Techniczna- betony konstrukcyjne. CPV Betonowanie bez zbrojenia CPV Betonowanie konstrukcji S.T.2.7. Specyfikacja Techniczna- konstrukcje cianek i obudowy z płyt g-k, cianki systemowe zabudowy WC. CPV Instalowanie cianek działowych. S.T.2.8. Specyfikacja Techniczna- tynki cementowo-wapienne i gładzie gipsowe. CPV Tynkowanie. S.T.2.9. Specyfikacje techniczne- okładziny cianek z płytek. CPV Kładzenie płytek. CPV Kładzenie glazury. S.T.2.10.Specyfikacja Techniczna- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. CPV Roboty izolacyjne. S.T Specyfikacja Techniczna- izolacje przeciwdwikowe i termiczne ze styropianu i wełny mineralnej. CPV Izolacja cieplna. CPV Izolacja dwikochłonna. S.T.2.12.Specyfikacja Techniczna- posadzki z płytek gres. CPV Kładzenie płytek. CPV Kładzenie terakoty. S.T.2.13.Specyfikacja Techniczna podłogi - parkiet. CPV Kładzenie i wykonanie podłóg. CPV Kładzenie parkietu S.T.2.14.Specyfakacja Techniczna - stolarka okienna i drzwiowa. 2

3 CPV Stolarka drewniana. S.T Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie. CPV Roboty malarskie. S.T.2.16.Specyfikacja Techniczna- renowacja elewacji. CPV Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV Róne specjalne roboty budowlane. CPV Zewntrzne oczyszczenie budynku CPV Roboty przy wznoszeniu rusztowa. S.T.2.17.Specyfikacja Techniczna- obróbki blacharskie. CPV Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. CPV Kładzenie rynien. S.T Specyfikacja Techniczna- sufity podwieszone. CPV Instalowanie sufitów podwieszonych. S.T.2.19.Specyfikacja Techniczna- konstrukcje stalowe- balustrady, nadproa stalowe, schody stalowe, konstrukcja wiatrołapu. CPV Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV Instalowanie wyrobów metalowych. S.T Specyfikacja Techniczna- wyposaenie stałe. CPV Instalowanie zabudowanych mebli. CPV Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektów budowlanych. S.T.2.1. ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, POMOCNICZE I NAPRAWCZE. 1.0.WSTP. 1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem tej czci ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót wyburzeniowych, demontaowych i ziemnych dla Remontu pomieszcze w budynku D. Renowacji auli w budynku C. Izolacji pionowej i poziomej cian fundamentowych w budynku A,B,C,D Instytutu Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyy 4/6 Warszawa. 1.2.Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt Zakres robót rozbiórkowych: 3

4 POZIOM -1 piwnica: - demonta posadzki w pomieszczeniach piwnicznych wg wytycznych projektu izolacji pomieszcze. - demonta drzwi wejciowych do piwnicy wraz ze cian działow. - oczyszczenie ciany i sklepienia z fragmentów istniejcych instalacji, która nie jest uywana. POZIOM 0 parter: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych w pomieszczeniach lekcyjnych, - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych wraz z hydrantem oraz płytkami ciennymi. - demonta posadzki z ceramiki w pomieszczeniach. - demonta istniejcych drzwi w wiatrołapie. - demonta istniejcego okna w pomieszczeniu C-5. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. - demonta istniejcych podestów schodowych przy wyjciu z budynku D do ogrodu. Poziom 1 pitra: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych / drewnianych w pomieszczeniach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i w korytarzu. - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta posadzki ceramicznej i ceramicznej okładziny cian w pomieszczeniach sanitarnych. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych, urzdze sanitarnych w pomieszczeniach łazienek. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. Poziom 2 pitra: - demonta posadzki z paneli drewnopodobnych / drewnianych w pomieszczeniach lekcyjnych i w korytarzu. - demonta stropu z posadzk w obrbie klatki schodowej. - demonta posadzki ceramicznej i ceramicznej okładziny cian w pomieszczeniach sanitarnych. - demonta drewnianych biegów schodowych wraz z drewnianymi balustradami. - demonta wszystkich drzwi w pomieszczeniach w budynku D. - demonta wszystkich widocznych elementów wystroju wntrz i widocznych elementów instalacyjnych, urzdze sanitarnych w pomieszczeniach łazienek. - demonta istniejcych spoczników na całej klatce schodowej. - demonta istniejcej ciany pomidzy pomieszczeniami. - demonta istniejcych okien i powikszenie otworów okiennych w pomieszczeniach: D-201, D-203, D-204, D-205, w pionie bez zmiany szerokoci otworów. Poziom poddasza: - demonta istniejcego pomieszczenia przebieralni przy wejciu na poddasze. - demonta istniejcych drzwi na poddasze. - demonta istniejcych spoczników na poziomie poddasza. - demonta elementów wiby dachowej. BUDYNEK C - pomieszczenie auli - demonta posadzki drewnianej wraz z podbudow z gruzu i drewna. 4

5 - demonta istniejcej instalacji c.o.wraz z grzejnikami, powinny by tak zdemontowane aby była moliwo ponownego ich uycia. - demonta sceny wraz z konstrukcj sceny. - demonta wyposaenia sceny ( kotara, horyzont, kulisy, owietlenie, sztankiet i inne) - demonta gablot - demonta i oczyszczenie istniejcego owietlenia w postaci zwisów sufitowych oraz kinkietów. Owietlenie bdzie ponownie uyte w pomieszczeniu auli. -demonta istniejcych drzwi do auli 4 sztuki. Przed przystpieniem do usunicia elementów konstrukcyjnych pozostałe elementy zabezpieczy zgodnie z projektem konstrukcji. Przed wyburzeniem cian konstrukcyjnych wykona naley nadproa i wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji. Budynek D. Zakres robót ziemnych. - wykopy fundamentowe pod wiatrołap. - odkopanie fundamentów dla wykonania izolacji. - zasypywanie wykopów po robotach jw. - wykonywanie podkładów z materiałów sypkich pod nowe konstrukcje ław i posadzek. Zakres robót przygotowawczych, pomocniczych i naprawczych. - zabezpieczanie konstrukcji elementami tymczasowymi i ich rozbiórka. - naprawy nawierzchni po robotach izolacyjnych i rozbiórkowych. - monta i demonta rusztowa. - inne roboty przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze zwizane z robotami zasadniczymi Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow MATERIAŁY. 2.1.Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, złom stalowy Zasady wykorzystania gruntów Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar objtoci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bdc nadmiarem objtoci robót ziemnych, zostały za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac objtych kontraktem, Wykonawca jest zobowizany do dostarczenia równowanej objtoci gruntów przydatnych ze ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez Wykonawc na składowiska zajmujce si utylizacj. Zapewnienie składowiska zajmujcego si utylizacj naley do obowizków Zamawiajcego, o ile nie okrelono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moe nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarznicia lub nadmiernej wilgotnoci. Wykonawca rozbiórek, jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynnoci wymaganych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z pó. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z pó. zm.) oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a take musi dysponowa wymaganymi ww. przepisami dokumentami uprawniajcymi go do wytwarzania odpadów powstajcych w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowizany si do zagospodarowania wszelkich odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 5

6 2001, Nr 62, poz. 628 z pó. zm.) i ustawy z dn.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z pó. zm.) oraz przepisami aktów do nich wykonawczych SPRZT. 3.1.Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wcigarki rczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewntrzne. Wykonawca przystpujcy do wykonania robót powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu: - sprztu do transportu pomocniczego, - elektronarzdzia rczne: piły do drewna, itd., - narzdzia róne Sprzt do robót ziemnych Wykonawca przystpujcy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tamocigi itp.), sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 4.0.TRANSPORT. 4.1.Samochód samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie naley uywa gruzu do ponownego zuycia w podłou posadzek. Materiały pochodzce z rozbiórki przewoone rodkami transportu powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem. rodki i urzdzenia transportowe powinny by przystosowane do rodzaju przewoonych materiałów, elementów, konstrukcji, urzdze, itp Transport gruntów Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objtoci, technologii odspajania i załadunku oraz odległoci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajnoci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwikszenie odległoci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moe by podstaw roszcze Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwikszone odległoci nie zostały wczeniej zaakceptowane na pimie przez Inspektora nadzoru WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Wymagania ogólne dotyczce prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne Wymagania szczególne Prace rozbiórkowe wykonywa rcznie. Naley zapewni bezpieczestwo pracy robotników oraz osób postronnych mogcych znale si w pobliu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunitych z obiektu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno by uzgodnione przez Zamawiajcego z odpowiednimi władzami. Demonta wg załczonego projektu nie przewiduje ingerencji w konstrukcj budynku. Jeeli na miejscu zaistnieje konieczno ingerencji w konstrukcj to naley skontaktowa si z biurem projektowym. Wszystkie prace naley prowadzi na podstawie dostarczonych projektów instalacji i na podstawie Inwentaryzacji instalacji dostarczonej przez Inwestora. Jeeli Inwestor nie dostarczył tych planów, Wykonawca powinien si o nie upomnie osobicie. 6

7 Wszystkie wymiary podane w projekcie naley sprawdzi w naturze, w razie potrzeby prosz si skontaktowa z biurem projektowym. Dopuszcza si niewielkie odstpstwa wymiarowe zakładane w projekcie w stosunku do rzeczywistych wymiarów. Wszystkie roboty budowlane naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z przepisami BHP i przepisami p.po Dokładno wyznaczenia i wykonania wykopu Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wiksze ni 10cm. Rónica w stosunku do projektowanych rzdnych robót ziemnych nie moe przekracza + 1cm i - 3cm. Szeroko nie moe róni si od szerokoci projektowanej o wicej ni: 10cm. Pochylenie skarp nie powinno róni si od projektowanego o wicej ni 10% jego wartoci wyraonej tangensem kta. Maksymalna głboko nierównoci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze łat 3-metrow albo powinny by spełnione inne wymagania dotyczce równoci, wynikajce ze sposobu umocnienia powierzchni Wykonanie wykopów Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze, wynikajcych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcicia lub innych odstpstw od dokumentacji projektowej obcia Wykonawc robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o rónym stopniu przydatnoci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoliwiajcy ich wymieszanie. Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezporednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor dopuci czasowe składowanie odspojonych gruntów, naley je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeeli grunt jest zamarznity nie naley odspaja go do głbokoci około 0,5 metra powyej projektowanych rzdnych robót ziemnych. Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia wymagania dotyczce minimalnej wartoci wskanika zagszczenia (Is) wg. norm PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, BN-77/ Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu, PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadkładu) powyej rzdnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra. Z chwil przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykonujcych t czynno budowlan. Moe odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni korpusu. Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych wynikajcych z niedotrzymania podanych powyej warunków obcia Wykonawc robót ziemnych Wykonanie nasypów Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia wymagania okrelone w PN- 98/S Zagszczenie gruntów w podłou nasypów Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntów nasypowych. Wymagany wskanik zagszczenia gruntu nasypowego powinien wynosi Is=0,99 na głbokoci 20cm bezporednio pod konstrukcj nawierzchni i Is=0,98 na głbokoci od 20cm do 120cm. Projektowane nasypy formowa warstwami zagszczanymi po około 20-30cm gruboci. Na projektowane nasypy naley dowie grunt nony (piasek). Zagszczanie warstw nasypu naley prowadzi do uzyskania wskanika zagszczenia Is=0,99-1,00 na głbokoci 20cm pod konstrukcjami, Is=0,98na głbokoci od 20cm do 1,20m pod konstrukcjami, 7

8 Is=0,95 poniej 1,20m pod konstrukcjami. Po zakoczeniu prac tereny wolne od zabudowy naley zahumusowa na redni gr. 0,10m i obsia traw. Jeeli wartoci wskanika zagszczenia nie mog by osignite przez bezporednie zagszczanie podłoa, to naley podj rodki w celu ulepszenia gruntu podłoa, umoliwiajce uzyskanie wymaganych wartoci wskanika zagszczenia Zasady wykonania nasypów Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłunego, które okrelono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznoci nasypu i jego równomiernego osiadania naley przestrzega nastpujcych zasad: a). Nasypy naley wykonywa metod warstwow, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by wznoszone równomiernie na całej szerokoci. b). Grubo warstwy w stanie lunym powinna by odpowiednio dobrana w zalenoci od rodzaju gruntu i sprztu uywanego do zagszczania. Przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moe nastpi dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. c). Grunty o rónych właciwociach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboci na całej szerokoci nasypu. Grunty spoiste naley wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. d). Warstwy gruntu przepuszczalnego naley wbudowywa poziomo. a warstwy' gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% - 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoliwia lokalne gromadzenie si wody. e). Jeeli w okresie zimowym nastpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni polizgu w gruncie tworzcym nasyp. Górne warstwy nasypu, o gruboci co najmniej 0.50 metra naley wykona z gruntów niewysadzinowych o wskaniku wodoprzepuszczalnoci "k" nie mniejszym od 8 m/dob Grubo warstwy Grubo warstwy zagszczonego gruntu oraz liczb przej maszyny zagszczajcej zaleca si okreli dowiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny Wilgotno gruntu Wilgotno gruntu w czasie zagszczania powinna by równa wilgotnoci optymalnej, z tolerancj od -20% do + 10% jej wartoci. Jeeli wilgotno naturalna gruntu jest nisza od wilgotnoci optymalnej o wicej ni 20% jej wartoci, to wilgotno gruntu naley zwikszy przez dodanie wody, Jeeli wilgotno gruntu jest wysza od wilgotnoci optymalnej o ponad 3,0% jej wartoci, grunt naley osuszy w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by zaakceptowany przez Inspektora Wymagania dotyczce zagszczania W zalenoci od uziarnienia stosowanych materiałów, zagszczenie warstwy naley okrela za pomoc oznaczenia wskanika zagszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrol zagszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, okrelonych zgodnie z norm BN-64/ , 8

9 naley stosowa tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moliwe okrelenie wskanika zagszczenia Is, według BN-77/ Wskanik zagszczenia gruntów w nasypach, okrela si według normy BN-77/ , jak w pkt Jeeli jako kryterium oceny dobrego zagszczenia gruntu stosuje si porównanie wartoci modułów odkształcenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okrelonych zgodnie z norm BN-64/ , nie powinna by wiksza od 2,2. Jeeli badania kontrolne wyka, e zagszczenie warstwy nie jest wystarczajce, to Wykonawca powinien spulchni warstw, doprowadzi grunt do wilgotnoci optymalnej i powtórnie zagci. Jeeli powtórne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien usun warstw i wbudowa nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagszczenia warstwy 5.9. Odwodnienia robót ziemnych Niezalenie od budowy urzdze, stanowicych elementy systemów odwadniajcych, ujtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe, wykona urzdzenia, które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowizek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa w całym okresie trwania robót spadki, zapewniajce prawidłowe odwodnienie. Jeeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatno, Wykonawca ma obowizek usunicia tych gruntów i zastpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiajcego za te czynnoci, jak równie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejcych zbiorników naturalnych i urzdze odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umoliwia jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naley zachowa odpowiedni spadek podłuny rowków odwadniajcych, umoliwiajcych szybki odpływ wód z wykopu. ródła wody odsłonite przy wykonywaniu wykopów, naley uj w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych KONTROLA JAKOCI. 6.1.Sprawdzenia jakoci robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunicia gruzu i pozostawienie w czystoci miejsc rozebranych Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoci z wymaganiami specyfikacji okrelonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj projektow. Szczególn uwag naley zwróci na: - właciwe ujcie i odprowadzenie wód opadowych, - właciwe ujcie i odprowadzenie wysików wodnych Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Jeli materiały, nie spełniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właciwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuj wiksze odchylenia cech od okrelonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt. Na pisemne wystpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moe uzna wad za nie majc zasadniczego wpływu na jako robót i ustali jedynie zakres niezbdnych poprawek na koszt Wykonawcy Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten naley potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy ODBIÓR ROBÓT. 9

10 7.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Szczegółowe zasady odbioru robót Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawc robót do odbioru. Odbiór powinien by przeprowadzony w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postpu robót PODSTAWA PŁATNOSCI. Płatno zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajcym i w terminach ustalonych w umowie PRZEPISY ZWI ZANE. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z póniejszymi zmianami. -Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia (dz.U.Nr 401) w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. -PN-IEC Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn, oznaczenia i identyfikacja. PN-B Grunty budowlane. Okrelenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. PN-B Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoci biernej. BN-77/ Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu. PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). S.T.2.2. ROBOTY MUROWE. 1.0.WSTP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót budowlanych murowych dla Remontu pomieszcze w budynku D. Renowacji auli w budynku C. Izolacji pionowej i poziomej cian fundamentowych w budynku A.B.C.D Instytutu Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego, Plac Trzech Krzyy 4/6 Warszawa Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót murowych w w/w obiekcie Zakres robót objtych ST. Zakres robót murowych: - uzupełnienia i zamurowania cian zewntrznych i wewntrznych murowanych, - cianka klatki schodowej na parterze cegła dziurawka, - ciany pod płyty wiatrołapu zewntrznego- bloczki betonowe, - naprawa cian studni dowietlajcych okna piwnic, - inne roboty murowe zwizane z robotami remontowymi. 1.4 Okrelenia podstawowe Okrelenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 10

11 a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naley rozumie wszystkie prace budowlane zwizane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi b) wykonawca osoba lub organizacja wykonujca wyej wymienione roboty budowlane c) procedura procedura moe by zastpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje d) ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraj dane opisujce przedmiot i wymagania jakociowe prac Marka zaprawy symbol liczbowy odpowiadajcy wartoci redniej na ciskanie, w MPa, wg obowizujcych norm przedmiotowych, Konstrukcja murowa niezbrojona konstrukcja wykonana z elementów murowych łczonych przy uyciu zapraw budowlanych, Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie konstrukcja wykonana z elementów murowych łczonych przy uyciu zapraw budowlanych, zawierajca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, cianka działowa przegroda w budynku, konstrukcja, która nie jest przystosowana do przenoszenia obcie ze stropów wyszych kondygnacji, ciana konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcienia Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow MATERIAŁY. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno z rysunkami, Specyfikacj Techniczn oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Cement Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada wymaganiom podanym w aktualnych normach pastwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spełniajcego wymagania normy PN-88/B Cement powinien by dostarczony w opakowaniach spełniajcych wymagania BN-88/ i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Woda zarobowa Do przygotowania zapraw mona stosowa kad wod zdatn do picia Woda do zapraw powinna by odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-88/B Woda nie powinna wydziela zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera zawiesiny, np. grudek. Piasek Piasek wchodzcy w skład kadej zaprawy powinien by kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi rolinnej. Wielko ziaren powinna si mieci w granicach 0,25 2,0mm. Właciwoci kruszywa powinny by okrelone na podstawie bada laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norm PN-79/B Bloczki betonowe fundamentowe. Słu do wykonywania cian fundamentowych i piwnic w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. Wibroprasowane bloczki betonowe to najwyszej jakoci betonowe wyroby, powstajce z naturalnych składników mineralnych takich jak kruszywa rónych frakcji o najwyszej klasie wytrzymałoci oraz cementu portlandzkiego CEM I 42.5R. Wysok jako wyrobu uzyskujemy dziki odpowiedniej mieszance, oraz wysokiemu zagszczeniu betonu na wibroprasie, przez co wyroby nasze uzyskuj bardzo mał nasikliwo wodn oraz odpowiedni wytrzymało konstrukcyjn. Bloczek fundamentowy betonowy ma wymiary 38 x 24 x 12 cm. Zuycie przy gruboci muru 38 cm wynosi 32szt/m2, przy gruboci muru 24 cm - 22szt/m2. DEKLAROWANE CECHY: Odchyłki wymiarów: Kategoria odchyłek wymiarów D1 Wytrzymało na ciskanie: rednia 20,0 N/mm2 (prostopadle do powierzchni kładzenia) Stabilno wymiarów: Rozszerzalno pod wpływem wilgoci:wun Wytrzymało spoiny: 0,15 N/mm2 - warto ustalona wg PN-EN 998-2:

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV 453 311 00-7 1. Wstp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru murów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE Zał. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45- ROBOTY MUROWE. Wstęp.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z betonu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa i remont hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 1 (SST- 2) Roboty

Bardziej szczegółowo

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012507 POSADZKI Z TERAKOTY B-O-012507 Specyfikacja Techniczna Posadzki z płytek terakotowych 43 B-O-012507 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE PROJEKT OSIEDLOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI ETAP II ul. Garaszewo nr. 39, Poznań dz. nr ew. 19 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012832 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ BO-012832 Specyfikacja Techniczna Wbudowywanie stolarki drzwiowej B-O-012832 WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST D-04.04.00 PODBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00 D 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 19 21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW

D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW D-02.01.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY) D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne pkt 27 D - 02.05.01 WYMIANA GRUNTU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wyminą gruntów

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m.

Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Mini -Boisko 13,96x 25,2m. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE (SS) I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ST 01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty murowe ST 4.0 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02. ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 110 1. WSTP D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZT... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.09.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.09.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-010900 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE B-O-010900 Specyfikacja Techniczna Konstrukcje i elementy murowe 17 B-O-010901 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE WYMAGANIA OGÓLNE 1 WSTP 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo