Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu"

Transkrypt

1 Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska, Gliwice 1. Geneza W procesie rewaloryzacji złożonego procesu przywracania utraconych bądź zdegradowanych wartości, wielostronność spojrzenia reprezentowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin musi dawać w konsekwencji różnorodność stanowisk. Dla przeprowadzenia całego twórczego procesu podejmowane działania muszą opierać się na umiejętności i chęci porozumienia się przy ustalaniu decyzji dotyczących ostatecznych efektów rewaloryzacji. Wymagany jest więc kompromis ze strony wszystkich uczestniczących w jej przeprowadzeniu w zasadzie od samego początku: historyka sztuki, architekta, inżynierów branżowych oraz zrozumienia przez konserwatora, że nie każdy obiekt wymaga zachowania, bo czasem jest to zwykły barak zajmujący cenne śródmiejskie tereny. W tym wzajemnym dialogu regulatorem wyznaczającym granice ustępstw powinny być ustalone zasady dostatecznie elastyczne i obszerne, aby mogły objąć każdy obiekt zależnie od jego historii i każdy zakres działań zależny od stopnia zniszczenia obiektu. W zasadach tych musi być uwzględniona w sposób jednoznaczny hierarchia rewaloryzowanych wartości obiektu. Fot Aktualny stan kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu główna aleja dojazdowa 60

2 2. Wprowadzenie Opisywany zespół to spory rozdział architektonicznej przeszłości Zabrza. Osiedle patronackie Huty Donnersmarck wybudowane zostało w latach , według projektu grupy architektów z Berlina Charlottenburga. Kolonia miała wyróżniać się piękną architekturą, mieszkaniami o wysokim standardzie i prestiżu oraz stać się wizytówką spółki. Domom towarzyszyły nieistniejące dziś obiekty gospodarcze. W jej skład weszło około 40 budynków mieszkalnych powstałych na zbliżonych do siebie, symetrycznych rzutach. Kompozycja rozmieszczenia obiektów na działce związana jest z podziałem parcel i ma tendencje do rozlatywania się w kierunku wschód zachód. W większości z nich mieściło się 12 mieszkań po 4 na każdej z trzech kondygnacji, składających się z kuchni i dwóch pokoi, ze wspólnymi toaletami umieszczonymi na półpiętrach. Dziś mieszczą się tam siedziby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, szkoły językowej i mieszkania prywatne, które w późniejszym okresie podzielono na mniejsze. Z biegiem czasu na wielu niewykorzystanych przestrzeniach, po wyburzeniu przybudówek, powstały spontanicznie tworzące się zespoły parkingowe i garażowe, wtłoczone w istniejącą zabudowę. Będąc odpowiedzią na stale rosnące w tym zakresie potrzeby, degradują obecny poziom estetyczny całych rejonów osiedla i są Rys Aktualny stan kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu: a) rozmieszczenie budynków, b) główny układ komunikacji, c) zieleń wysoka Jest sprawą oczywistą, że każdy problem projektowy, w procesie rewitalizacyjnym rozwiązać można na wiele sposobów. Jednoznaczny i sprawny wybór najlepszego rozwiązania wymaga ścisłego określenia kryteriów, hierarchizacji tych kryteriów, a dopiero później waloryzacji wariantów w konfrontacji z kryteriami, kolejno od szczytu hierarchii. Rozwiązanie architektoniczne w analizowanym obiekcie poddawane jest ocenie w aspekcie wielu kryteriów, które można podzielić na trzy grupy: kryteria konserwatorskie, kryteria techniczne (m.in. określone przez normy i przepisy techniczno-budowlane), kryteria użytkowe i ekonomiczne, które w systemie wolnorynkowym formułuje zamawiający inwestor. Idea i prawny system ochrony obiektów historycznych wymagają, aby hierarchizując te kryteria grupę konserwatorską postawić na pierwszym miejscu. Potrzebne jest w tym celu bardziej precyzyjne określenie kryteriów z grupy konserwatorskiej. Brak jednoznaczności powoduje bowiem, że kryteria konserwatorskie przegrywają z kryteriami technicznymi, ściśle określonymi wzorem matematycznym, liczbą, a także z kryteriami użytkowo-ekonomicznymi, formułowanymi z mocnej pozycji tego kto płaci. Poszukując wspólnej bazy dla określenia kryteriów konserwatorskich doboru rozwiązań inżynieryjnych w obiektach zabytkowych, wskazać można dwa podstawowe problemy konserwacji. Pierwszy to autentyzm pojęcie, problem i kryterium obecne we wszystkich doktrynach, oś konstrukcyjna Karty Weneckiej [1] i dokumentów opracowanych jako jej rozwinięcie. Szczególną rolę tego pojęcia i problemu podkreślają uchwalone przez ICOMOS: dokument sympozjum w Nara (1994) [2], deklaracja z San Antonio (1996), a także deklaracja Sofijska (1996) [3]. Analizując problematykę odnowy zespołu Zandek w Zabrzu, będziemy mieli do czynienia z zarówno gruntowną przebua) b) c) wyzwaniem dla nowych inwestycji, właściwych dla wartościowych terenów. Osobnym problemem w procesie odnowy okazało się niewłaściwe zadrzewienie osiedla. Drzewa rosnące zbyt blisko spowodowały nierównomierne osiadanie fundamentów, uszkodzenia dróg i chodników oraz postępującą niesprawność urządzeń kanalizacyjnych. Pozostawienie aktualnej sytuacji geotechnicznej i ekologicznej własnemu biegowi wypadków jest w przypadku odnowy niemożliwe. To wszystko mieści się w ramach niezbędnych działań rewaloryzacji; powstaje pole styku działań konserwatorskich z twórczymi działaniami architektonicznymi, pole niezbędnego kompromisu, na którym obowiązywać będzie zasada konieczności wypracowania wspólnego stanowiska. 3.Kryteria konserwatorskie doboru rozwiązań projektowych 61

3 62 dową otoczenia budynków, jak i przebudową oraz restauracją budynków. I tak procesowi odnowy podlegałyby elewacje obiektów, za którymi schowałyby się współczesne funkcje z nowoczesnym wystrojem i wyposażeniem. W przyszłości planując modernizację budynków z jednoczesną adaptacją do współczesnych funkcji, inwestor musi liczyć się jednak z trudnościami mającymi swoje źródło w sprzecznościach pomiędzy potrzebami, a możliwością ich realizacji, wynikającymi z geometrii budynków, rodzaju i stanu zachowania konstrukcji oraz ograniczeń prawnych Kryteria konserwatorskie związane z autentyzmem Cenną analizę problemu autentyzmu przeprowadził w 1971 roku prof. O. Czerner [4] wyróżniając następujące jego aspekty: autentyzm materiału autentyzm formy autentyzm funkcji autentyzm oddziaływania i skojarzeń Dodać należy aspekt wysuwany przez innych naukowców: autentyzm miejsca, obejmujący także kwestie otoczenia i kontekstu przestrzennego. We wspomnianej analizie, prof. Czerner zaznaczył, że istnieje kolizja między zachowaniem autentyzmu funkcji a podstawową drogą utrzymania możliwie wielu zabytków przez adaptacje do współczesnych potrzeb. Problem ten rozwinął Leo van Nispen w dyskusji na kongresie UNESCO/RILEM w Paryżu w 1993 roku, stawiając tezę, że chcąc w pełni zachować jeden z aspektów autentyzmu musimy ingerować w inny. Dążenie do zachowania obiektów historycznych bez ingerencji w pierwotny materiał, powoduje konieczność wprowadzenia widocznych (a więc ingerujących w formę lub otoczenie) struktur. Pragnienie zachowania istniejącej formy, a jeszcze bardziej odtworzenia formy pierwotnej, rodzi konieczność interwencji w materiał i technologię. Praktyczny wniosek z tej kolizji poszczególnych aspektów autentyzmu jest następujący: dla konkretnego obiektu, w oparciu o analizę jego charakteru i wartości niezbędna jest hierarchizacja elementów autentyzmu. Jest to zgodne z bardziej ogólnym postulatem wprowadzenia systemu waloryzacji obiektów zabytkowych i zróżnicowania form ich ochrony. Postulat ten wynika z doświadczeń praktycznych, gdyż doktryna jednakowej ochrony wszystkich obiektów zabytkowych wobec wspomnianego ich zróżnicowania stała się nierealna Autentyzm materiału Jeśli w hierarchii wartości obiektów, takich jak budynki osiedla Zandek, najwyżej postawimy autentyzm materiału, to wyżej należy ocenić rozwiązania projektowe nieingerujące lub minimalnie ingerujące w tę substancję. Będą to konstrukcje i warstwy budowlane zewnętrzne wobec obiektu. Te zewnętrzne w stosunku do substancji zabezpieczenia i wzmocnienia mogą być rozwiązane zarówno w postaci skontrastowanych z zabytkiem konstrukcji współczesnych, z podkreśleniem nowej technologii, lub też fragmentarycznej rekonstrukcji niezbędnych elementów struktury zabytkowej, z dyskretnym zaznaczeniem granicy. Kryterium tego wyboru związane jest z autentyzmem formy i miejsca Autentyzm technologii W odniesieniu do obiektów lub elementów, których materiał podlega stosunkowo częstej wymianie (pokrycia dachowe, tynki), podstawowym aspektem autentyzmu będzie autentyzm technologii. Polegać on winien na zastosowaniu przy wymianie materiału tych samych narzędzi, metod obróbki i montażu. Kwestia autentyzmu technologii wymaga poruszenia problemu nowoczesnych technologii w budynku zabytkowym. Karta Wenecka jednoznacznie rozstrzyga ten problem w art. 10: Kiedy techniki tradycyjne okazują się niewystarczające, wzmocnienie zabytku można zapewnić sięgając do wszelkich nowoczesnych technik konserwatorskich i budowlanych, których skuteczność wykazałyby dane naukowe i zapewniało doświadczenie [1]. A zatem, po techniki współczesne należy sięgać w tych miejscach i w takim zakresie, gdzie nie jest możliwe powtórzenie technologii pierwotnej jest to kolejne kryterium doboru rozwiązań inżynierskich w obiektach historycznych. Jest sprawą oczywistą,że wprowadzając instalacje do budynku, w którym pierwotnie ich nie było stosujemy technologie najnowocześniejsze, zwłaszcza że nowsze technologie instalacyjne na ogół wymagają mniejszej ingerencji w zabytek niż starsze Autentyzm formy Przyjmuje się, że autentyzm formy będzie najważniejszy w obiektach o charakterze dzieł sztuki lub w obiektach, które utraciły znaczną część pierwotnej substancji materiału przy naprawach i rekonstrukcjach. W ramach postulowanego systemu waloryzacji obiektów ustala się, czy prymat ma forma pierwotna, czy też forma, jaką nadał zabytkowi czas. Prymat formy pierwotnej niewątpliwie uzasadniałby rekonstrukcję tj. uzupełnienie części zniszczonych, co mogłoby prowadzić do restauracji obiektów zespołu. Funkcja natomiast, w obiekcie narzuca formie swoje wymagania i koniecznością jest dążenie do wzajemnego pokrywania się wytycznych funkcji z wytycznymi formy Autentyzm miejsca Autentyzm miejsca to nie tylko położenie (lokalizacja) obiektu, ale cały kontekst przestrzenny zarówno naturalny, jak i kulturowy. Konieczność ochrony obiektów historycznych wraz z otoczeniem była podnoszona już dawno (m.in. art. 6 Karty Weneckiej) [1]. Jednym z kryteriów doboru rozwiązań inżynierskich

4 powinna być zatem ocena, w jakim stopniu respektują kontekst przestrzenny. Można przyjąć, że w kontekście przyrodniczym dla projektowanych obiektów bardziej odpowiednie będą rozwiązania eksponujące materiały naturalne (kamień, drewno). W kontekście miejskim można natomiast łatwiej zaakceptować eksponowanie materiałów współczesnych, jak: szkło, beton architektoniczny czy aluminium Kryteria związane ze skalą czasu Kompatybilność Coraz więcej wybitnych twórców wyznaje pogląd, że dobra znajomość przeszłości nie jest obciążeniem, lecz przeciwnie staje się bogatym źródłem inspiracji. Takie podejście do problemu kształtowania i rewaloryzacji przestrzeni miejskich posiadające zespoły zabytkowe jest niezwykle pomocne w rozwiązywaniu nowych zadań w istniejącej przestrzeni kulturowej [5]. Pozwala na jej współczesną, lecz ukierunkowaną kontynuację. Problem współpracy nowych elementów z substancją zabytkową, kryterium współpracy, w długim okresie czasu jest istotne przy doborze rozwiązania projektowego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów, co znalazło odzwierciedlenie w proponowanych rozwiązaniach przestrzennych osiedla. Najprostszym sposobem zapewnienia kompatybilności zarówno w budynkach, jak i w obszarze zewnętrznym jest zastosowanie technologii tradycyjnej zgodnej z technologią oryginalną. Wraz z kwestią autentyczności daje to zdecydowane preferencje dla technologii tradycyjnej Odwracalność Kryterium odwracalności przy doborze rozwiązań projektowych w obiektach historycznych sprowadza się do możliwości demontażu konstrukcji, elementu, warstwy budowlanej lub instalacji bez naruszenia substancji autentycznej. Potrzeba demontażu instalacji i elementów wykończeniowych jest oczywista obecnie w ciągu około 20 lat (okres bardzo krótki w skali historii zabytku) następuje zużycie funkcjonalne, a czasem także techniczne. Wpływają na to rosnące potrzeby użytkowe, zmiany technologii i wymogów normowych. Potrzeba demontażu elementów konstrukcyjnych jest mniej oczywista: praktyka wykazuje, że występuje jednak stosunkowo często. Korzystniejsze (wg kryterium konserwatorskiego) są zatem konstrukcje montowane z elementów, a nie monolityczne. 4. Przyjęte założenia programowe Nowa struktura funkcjonalno-przestrzenna zespołu osiedla powinna odpowiadać potrzebom dnia dzisiejszego, z pozostawieniem w większości budynków istniejących funkcji, ma być elastyczna i współczesna w swym wyrazie. Postulowany przez niektórych zamiar rekonstrukcji przestrzeni zdecydowanie odrzucono nie tylko z powodu chęci wyrażenia naznaczonych teraźniejszością architektonicznych przekonań. Pojawiła się bowiem jednorazowa szansa wykorzystania całego potencjału przestrzennego zespołu. Zdecydowanie również odrzucono pomysły budowania zabytkowego układu urbanistycznego z pierwotnym wystrojem klasycystycznym czy czymś podobnym. Bez korekt w układzie komunikacyjnym i wprowadzenia lokalnych powiązań niektórych ulic oraz zwiększenia jednokierunkowości nie będziemy w stanie upłynnić coraz bardziej intensywnego ruchu kołowego i nie unikniemy wypadków, jakie wynikają z kolizji ruchu kołowego z ruchem pieszym [6]. Czy można lepiej przekonać niedowiarków? Przecież kontekst architektoniczny jest dokładnie taki sam jak kiedyś, a idea zestawiania starego z nowym szeroko propagowana jest na całym świecie [7]. Wnętrza urbanistyczne przemawiać będą do swoich użytkowników językiem współczesności. Odnowione historyczne ściany budynków, obecnie przysłonięte przez nieuporządkowaną zieleń, a teraz wyeksponowane i odrestaurowane, uzupełnione cegłą, drewnem i szkłem, stworzą nowe, dalekie od udawania czegokolwiek przestrzenie publiczne Zabrza. 5. Strategia Każdy obiekt stanowi część zespołu urbanistycznego i tym samym staje się przedmiotem działań, które z konieczności muszą obejmować coraz to większą skalę. Analizując układ przestrzenny zespołu widzimy, że ustawione wzdłuż ulicy w różnych odległościach obiekty tworzą formę, która zmuszać nas będzie do pewnych logiczności względem niej w czasie dalszego formowania. W części wschodniej i centralnej układ jest tak formowany, że zmusza nas do ustawienia przy obiektach form, które nie wyłamują się z dyscypliny wytyczonej poprzez dobitność linii prostej. Inaczej jest w dalszej części osiedla. Budynki wyrywają się z poprzedniego nakazu formalnego, co powoduje, że mamy inną możliwość formowania z racji ich odmiennych stanowisk w układzie. Ponieważ obiekty zachowują podobny charakter, możemy ustalić hierarchię formalną tych układów i stwierdzić, że kompozycja całości przechodzi ze spoistej w najswobodniejszą. Formy swobodne są również słuszne w architekturze jak formy spoiste. Można przytoczyć wiele przykładów, w których słuszniejsze i logiczniejsze jest opieranie się na unormowaniach swobodnych [8]. Można powiedzieć, że istotą tej architektury jest jej złożoność wynikająca z procesu powtarzania, multiplikowania elementów w różnej skali, zgodnie z matematycznymi zasadami geometrii, aby np. detal, ornament pozostawał zintegrowany z większym fragmentem oraz całością założenia. Tak więc, architektura oparta na geometrii posługuje się indywidualnym językiem, w którym takie elementy, jak skala (np. powiększenie stwarza możliwość wglądu w coraz mniejsze elementy, ale zawsze 63

5 Rys. 7. Plan zagospodarowanie terenu kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu układ projektowany zachowuje podobieństwo do całości), wzajemne podobieństwo (nie jest to identyczność, ale zdecydowana zbieżność kształtów, form), symetria (nie klasyczna, wzdłuż osi, ale poprzez skalę) oraz złożoność są traktowane w specyficzny sposób, i z pewnością charakteryzują nowe pojmowanie architektury. 6. Przyjęte rozwiązania projektowe Właściwym rozwiązaniem dla powierzonego nam zadania projektowego okazał się zespół nieuporządkowanych, ale powtarzalnych obiektów, opartych na kącie prostym, powiązanych z naturalnym układem budynków, zieleni i kształtem terenu. Dlaczego prostokąt i kwadrat? Jeśli rozrzucimy na płaszczyźnie zupełnie swobodnie jakieś formy, to przekonamy się, że wśród nieregularnych wieloboków i bezkształtnych plam dobitniejsze i łatwiejsze do zauważenia będą trójkąty, wśród trójkątów prostokąty, wśród prostokątów kwadraty, a wśród kwadratów koła. Aby zastosować koła, musielibyśmy zwalczyć w sobie dobitność kąta prostego, co przychodzi nam z trudem. Możemy zatem ustalić hierarchię form mających swoje źródło w geometrii. Układ kilkudziesięciu wolnostojących, nierównoległych i nieprostopadłych do układu drogi dojazdowej, obiektów o podobnej geometrii, stał się częścią większej całości, stracił w masie swoją indywidualność na korzyść tej całości, zgodnie z zasadą, że wartość formy końcowej zależy od zespołu, w którym się znajduje. W konsekwencji główna zasada rządząca kompozycją budynków, kwartałów zieleni, placów zabaw, zespołów parkingów, od urbanistyki po detal została sprowadzona do swobodnej kompozycji geometrii euklidesowej. W rezultacie tak rozumianej zasady powstała przejrzysta i zwarta tkanka kompozycyjna, kształtowana na bazie podobnych i powtarzalnych segmentów, która pozwoliła na rozwinięcie siatki komunikacyjnej pomiędzy placami z budynkami, Rys Plan zagospodarowanie terenu kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu wizualizacje przestrzenne 64

6 miejscami publicznymi, kierunkiem poruszania się pieszych i parkowania pojazdów. 7. Podsumowanie Zdając sobie sprawę jak trudny w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych jest proces inwestowania zawarte w opracowaniu propozycje związane z rewaloryzacją uwzględniają je w miarę możliwości lecz na pierwszy plan wydobywają to, co zawsze w ostatecznym odbiorze wyznaczało rangę i było czynnikiem ponadczasowym określającym jego wartość, tj. kompozycję przestrzeni i wynikającą z niej harmonię nowych elementów struktury z jej historyczna tkanką. Obok tych problemów w przedstawionej pracy położono duży nacisk na uwzględnienie w proponowanych rozwiązaniach tak istotnych dzisiaj problemów komunikacyjnych występujących na obszarze osiedla. Na wszystkie te problemy staraliśmy się w miarę możliwości odpowiedzieć dając sugestie rozwiązań, które w dalszych fazach mogą być modyfikowane. Przyjęta w opracowaniu metoda pracy opiera się na zlustrowaniu głównych problemów, jakie występują na obszarze osiedla o historycznym charakterze, i których rozwiązanie staje się Propozycja wykonania izolacji szczególnie pilne. Zakłada się, że niekompletne dane wyjściowe i błędne lub niejasne założenia konserwatorskie prowadzą do błędnych rozwiązań, a w rezultacie ostatecznym nawet do uszkodzenia i degradacji historycznej przestrzeni, rozumianej nie tylko w sensie technicznym, ale także utraty autentyzmu. Natomiast kompletny i precyzyjny materiał wyjściowy umożliwia sprawny dobór rozwiązań architektonicznych, w zgodzie z założeniami konserwatorskimi. Bibliografia [1] Vademecum konserwatora zabytków. Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, Biuletyn Polskiego komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1996 [2] The Nara Document on Authenticity, 1994r.tekst udostępniony przez Centrum Dokumentacji ICOMOS w Paryżu [3] Sofia Declaration, ICOMOS Nouvelles/News 1997 [4] Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach Ochrona Zabytków 1971 [5] Cęckiewicz W., Problemy urbanistyczne- problemy rewaloryzacyjne śródmiejskich obszarów Krakowa. [6] OECD/ECMT: Urban Ravel and sustainable development Paris 2002 [7] Muller A., Wege Und Umwege in der Verkehrsplanung. Hochschulverlag AG an der ETH Zurich [8] Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry o Nature. New York 1983 [9] Zdjęcia i rysunki zamieszczone w artykule są wykonane przez autorów przeciwwilgociowej na murze kamiennym na przykładzie krypty średniowiecznego kościoła Dr Marek Dankowski, Uniwersytet Zielonogórski 1. Wprowadzenie Osuszanie zawilgoconych murów obiektów budowlanych, zwłaszcza historycznych, pochodzących sprzed kilkuset lat, jest nie lada wyzwaniem dla współczesnych inżynierów budownictwa. Woda jest wrogiem bardzo podstępnym. Przepływa przez warstwy gruntu dochodząc do ścian budynków różnego wieku i zbudowanych w różnych technologiach. Na skutek podciągania kapilarnego wędruje w górę i w poprzek ścian, bez względu na ich konstrukcję, żłobi sobie przejścia o coraz większej przepustowości, niesie ze sobą ładunek rozpuszczonych w niej różnych soli, które później wywołują tzw. korozję chemiczną materiałów ściennych, począwszy od malatur, poprzez tynki, a kończąc na destrukcji materiałów konstrukcyjnych, takich jak: cegły ceramiczne, pustaki, zaprawy, beton i inne. 65

7 66 Stosunkowo łatwo jest poradzić sobie z wodą napierającą w obiektach stosunkowo nowych, chociaż i tutaj znane są przypadki, i to także z najbliższego nam terenu Zielonej Góry, że walka ta oparta jest o ogromne koszty i duże przedsięwzięcia techniczne (przykład: niektóre obiekty w rejonie starego miasta w Zielonej Górze). Osuszanie obiektów historycznych jest często o wiele trudniejsze, i to z różnych przyczyn: na przykład zupełny brak izolacji pionowych i poziomych w budynkach, których w odległych latach na ogół w ogóle nie wykonywano. Dalej, słabo związane elementy konstrukcyjne murów fundamentowych i ścian piwnic, uniemożliwiają odsłonięcie (odkopanie) budynku w celu założenia współczesnej izolacji pionowej. Mury te wykonywano najczęściej z miejscowych kamieni polnych, tzw. otoczaków, łączonych zaprawą wapienną. W późniejszych okresach mury fundamentowe i piwnic wykonywano jako tzw. mury mieszane, z kamieni polnych i z cegły pełnej ceramicznej łączonych również zaprawą wapienną. Latem 2010 roku wykonano w Laboratorium Instytutu Budownictwa UZ badania zaprawy wapiennej pochodzącej ze spoin XVIII-wiecznego pałacu w Studzieńcu koło Zielonej Góry. Stwierdzono, że skład wagowy tych zapraw był następujący: wapno : piasek = 1 : 3,5, co sugerowało, że wytrzymałość zaprawy, którą stosowano do murowania wynosiła nie więcej niż 0,6 N/mm 2 (0,6 MPa). Dzisiaj w wielu miejscach, szczególnie tych, które bezpośrednio narażone są na wpływ czynników atmosferycznych, zaprawy te ulegają wykruszeniu się i powolnemu wymywaniu ze spoin. I wreszcie jeszcze jeden problem, mianowicie mury piwnic i fundamentów wykonane z kamieni narzutowych, mają bardzo nierówną powierzchnię zewnętrzną, obfitującą w różnego typu uskoki. Powierzchnie te trudno uszczelnić, np. współczesnymi materiałami hydroizolacyjnymi rolowymi, czy też innymi. Mimo opisanych wyżej niektórych, lecz istotnych trudności związanych z wykonywaniem hydroizolacji budynków zabytkowych, w artykule przedstawiono propozycję uszczelnienia zawilgoconych i wcześniej pozbawionych jakichkolwiek izolacji, ścian XIV- -wiecznego kamiennego kościoła, zwłaszcza ścian krypty znajdującej się pod zakrystią. 2. Historia miejscowości i obiektu Opisywany obiekt jest budynkiem kościelnym zlokalizowanym przy ul. Długiej w samym centrum miejscowości Świdnica k. Zielonej Góry (kościół p.w. św. Marcina). Miejscowość ta leży w odległości około 10 km na południowy-zachód od obecnych rogatek Zielonej Góry, przy trasie z Zielonej Góry do Żar. Świdnica po raz pierwszy została wymieniona w źródłach historycznych w roku 1376 jako tzw. Villa Szwydnicz [1]. Pomimo, że dzisiaj ma statut wsi wójtowskiej, to jednak w XVI i XVII wieku przyznano jej prawa miejskie za staraniem Baltazara Kietlicza, przedstawiciela rodu rycerskiego, którego własnością była wówczas Świdnica. Prawa miejskie nadał wsi Władysław Jagiellończyk król Czech i Węgier. Przywileje te potwierdził w 1602 roku cesarz austriacki Rudolf II. Świdnica utraciła jednak nadane jej prawa miejskie w wyniku wojny trzydziestoletniej. Została wówczas dość poważnie zniszczona, chociaż przyjmuje się również tezę, iż nie wytrzymała konkurencji z rozwijającym się tuż obok miastem Zielona Góra. Z tych odległych czasów pochodzą niektóre obiekty zabytkowe obecne dzisiaj w krajobrazie Świdnicy. Jest to między innymi pałac, który na podwalinach starszych obiektów postawił Baltazar Kietlicz, później w XVIII i XIX wieku przebudowywany, w którym po renowacji przeprowadzonej w latach mieści się obecnie Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Bardzo cennym zabytkiem jest również opisywany w tym artykule kościół parafialny p.w. św. Marcina. Niektóre źródła (np. [1], [2]) informują ogólnie, iż powstał on w XIV wieku, inne natomiast (np. [3]), uściślają koniec budowy kościoła na rok Czyli byłoby to o 20 lat wcześniej od daty pierwszego zapisu miejscowości Świdnica (Villa Szwydnicz) w źródłach historycznych. W latach przeprowadzono w świątyni prace modernizacyjne polegające m.in. na doświetleniu wnętrza przez powiększenie otworów okiennych oraz przerekonstruowaniu drewnianego stropu w prezbiterium na sklepienie kolebkowo-krzyżowe. W czasie kolejnego poważnego remontu i przebudowy, które miały miejsce w połowie XIX wieku, górną kondygnację wieży przekształcono na formę neogotycką, natomiast kamienne mury zewnętrzne otynkowano. Po II wojnie światowej dokonano innych zmian, w tym jedną z bocznych kaplic po stronie północnej prezbiterium zamieniono na zakrystię. Zmieniono przy tym formę wejścia do tego pomieszczenia od strony kościoła, które wcześniej było szerokim przejściem ostrołukowym wyposażonym w ozdobną kutą kratę żeliwną. Dzisiaj są to wąskie drewniane drzwi. Przy okazji zawężono wejście do krypty znajdującej się pod obecną zakrystią i to w taki sposób, że może się przedostać do niej najwyżej szczupła osoba. W takiej sytuacji o jakimkolwiek wyjęciu znajdujących się tam trumien, czy przeprowadzeniu prac konserwacyjnych pod względem czysto technicznym, nie ma co marzyć. 3. Opis obiektu Kościół p.w. św. Marcina zbudowano w stylu gotyckim. Jest to budynek jednonawowy z wydzielonym

8 od strony wschodniej trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od strony zachodniej, do bryły nawy głównej przylega wieża posadowiona na planie kwadratu. Po stronie północnej przylega do prezbiterium przybudówka mieszcząca obecnie zakrystię, natomiast po stronie południowej kościoła znajdują się dwie mniejsze przybudówki wejściowe. Ściany świątyni wykonano z głazów narzutowych połączonych zaprawą wapienną na kruszywie z piasku naturalnego o uziarnieniu na ogół do 2 mm, z pewnym udziałem frakcji do 4 mm. Zaprawa wapienna mogła być modyfikowana różnymi substancjami, np. pochodzenia organicznego (takie technologie stosowano w okresie średniowiecza). Spoiny wapienne w murze są różnej grubości, na ogół od około 2 cm do około nawet 5 cm. Średnica głazów narzutowych jest różna, od około 5 10 cm do około cm. W strukturze muru ułożone są one dość dowolnie, co widoczne jest zwłaszcza w nieotynkowanych ścianach wieży. W niektórych miejscach, w roli budulca zastosowano bryły rudy darniowej. Z materiału tego wykonano m.in. naroża wieży, naroża przypór i obramowanie otworów okiennych, np. po stronie wschodniej prezbiterium. Ruda darniowa była dość popularnym materiałem budowlanym w średniowieczu w rejonach swego występowania, w tym m.in. na Środkowym Nadodrzu, chociaż rola jaką pełniła w strukturze różnych obiektów, nie do końca jest wyjaśniona. Podobnie jak ściany, także i fundamenty kościoła wykonano z otoczaków o średnicy około cm. Na podstawie wykonanych odkrywek [4] stwierdzono, że zaprawa wapienna znajdująca się w spoinach jest bardzo słaba i podlega procesowi wykruszania się. W związku z tym, także zamocowanie w murze poszczególnych otoczaków jest niezbyt pewne, co może stwarzać istotne problemy np. w trakcie odsłaniania ścian fundamentowych obiektu w celu założenia izolacji. Cytat z [4]: otoczaki ułożone są chaotycznie, brak jest odsadzki, grubość ściany fundamentowej jest jednolita. Głębokość posadowienia wynosi ok. 190 cm dla budynku kościoła i ok. 150 cm dla krypty, co pokrywa się mniej więcej z głębokością posadowienia posadzki ceglanej w krypcie. Dachy świątyni są dwuspadowe o więźbie drewnianej krokwiowej. Pokryte są dachówkami ceramicznymi typu karpiówka, ułożonymi w tzw. koronkę. 4. Zawilgocenie obiektu Największym problemem analizowanego obiektu jest nadmierne zawilgocenie jego murów, a co za tym idzie, występowanie intensywnej korozji chemicznej, zwłaszcza wypraw tynkarskich zewnętrznych. Na szczęście, co jest ważną informacją, w obrębie ścian kościoła nie stwierdzono występowania grzybów domowych i grzybów pleśni, dla rozwoju których istnieją tutaj korzystne warunki termiczno- -wilgotnościowe. Wilgotność murów świątyni zbadano, stosując do tego celu miernik dielektryczny TROTEC T650. Pomiary wilgotności ścian wykonano w kilkunastu miejscach w nawie głównej, prezbiterium i w zakrystii. Największy stopień zawilgocenia, odpowiadający według [5] murom mokrym, stwierdzono na wszystkich ścianach zewnętrznych świątyni w pasie na wysokość do około cm powyżej posadzki w kościele. Powyżej tego pasa zawilgocenie ścian znajduje się w stopniu wilgotnym, czyli średnim [5]. Również wysoki stopień zawilgocenia (mur mokry) ustalono na ścianie wewnętrznej między prezbiterium a zakrystią, lecz tylko w strefie nad kryptą, czyli do 3 m w prawo od wejścia z prezbiterium do zakrystii. 5. Korozja chemiczna Długotrwałemu zawilgoceniu ścian budynków towarzyszą zwykle zjawiska współtowarzyszące, w tym między innymi korozja chemiczna murów objawiająca się zewnętrznie pojawieniem się wykwitów solnych, na ogół o zabarwieniu białym oraz niszczeniem i łuszczeniem wymalowań, a także destrukcji tynków i innych materiałów budowlanych, w tym konstrukcyjnych, np. cegieł i zapraw. Jest uzasadnione teoretycznie i potwierdzone w praktyce budowlanej, że zjawisko występowania wykwitów solnych jest zawsze sprzężone z nadmiernym zawilgoceniem ścian budynków i w stosunku do tego ostatniego jest efektem wtórnym. Woda podsiąkająca z gruntu lub woda deszczowa wędrująca kapilarnie w górę ścian, niesie ze sobą rozpuszczone w niej sole pochodzące zarówno z gruntu, jak i z wbudowanych materiałów (cegły, zaprawa, beton itp.). Podczas powierzchniowego odparowywania wody, roztwór ulega zatężeniu i wreszcie przesyceniu. Wówczas zawarte w nim sole ulegają rekrystalizacji w powierzchniowych warstwach muru, zwiększając przy tym swoją objętość, co działa destrukcyjnie na materiały ścienne. Analizując opisywany obiekt, wewnątrz kościoła nie stwierdzono występowania typowych efektów wysoleń, objawiających się chociażby degradacją wymalowań. Warto nadmienić, że istniejąca wewnątrz świątyni malatura pochodzi sprzed kilkunastu lat. Natomiast korozja chemiczna widoczna w postaci intensywnych wysoleń na tynkach, obecna jest na wszystkich (z wyjątkiem wieży) elewacjach zewnętrznych kościoła. Wysolenia te widoczne są w postaci białych lub nieco przebarwionych w odcieniu żółtawym nalotów i wykwitów solnych, obecnych na tynkach zewnętrznych, które to wysolenia równocześnie świadczą 67

9 68 o zasięgu zawilgocenia muru w danym miejscu licząc od poziomu gruntu, czy w strefie zacieków od strony dachu. Jak już wcześniej wspomniano, wewnątrz kościoła nie stwierdzono objawów korozji biologicznej, natomiast po jego stronie zewnętrznej, zwłaszcza w obrębie ściany północnej, w jej strefie przygruntowej sięgającej do wysokości około 60 cm, widoczne są rozwijające się kolonie glonów (Algae) o intensywnej zielonej barwie plech. 6. Przyczyny zawilgocenia i korozji chemicznej obiektu Podstawowe przyczyny zawilgocenia ścian kościoła, a co za tym idzie także efektów korozji chemicznej, są następujące: brak izolacji poziomej i pionowej ścian (jeżeli chodzi o izolację poziomą dotyczy to również ścian wewnętrznych); brak obróbek blacharskich (opierzeń) między ścianami wieży i dachem nawy głównej oraz między ścianami nawy a dachem prezbiterium; brak rynien na jednej z przybudówek wejściowych po stronie południowej obiektu (zachodnia); zły stan dachówek na uskokach przypór konstrukcyjnych ścian; i przede wszystkim łatwy dostęp wód opadowych do ścian świątyni. Opisując otoczenie kościoła można zaznaczyć, o czym była już mowa wcześniej, że budynek kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy jest posadowiony na posesji zlokalizowanej po północnej stronie ul. Długiej. Między budynkiem kościoła a wspomnianą ulicą, a także po jego wschodniej stronie, teren jest płaski. Po stronie północnej natomiast zaobserwowano wyraźny spadek terenu od kościoła w kierunku przepływającego kilkanaście metrów dalej cieku wodnego. Bezpośrednio do ścian budynku kościoła przylega grunt rodzimy i nasypowy, zwłaszcza po stronie północnej, zachodniej i wschodniej porośnięty trawą i grubą warstwą mchów, które jak gąbka chłoną wodę pochodzącą z uszkodzonych rynien i fragmentów dachu. Zauważono także, iż woda deszczowa ściekająca z dachu wyżłobiła i wypłukała w gruncie nasypowym w bezpośrednim sąsiedztwie ścian kościoła swoiste zagłębienia w kształcie rynien, gdzie podczas opadów gromadzi się, wsiąkając następnie w mury. Jak wykazało rozpoznanie geologiczne [4], na powierzchni wokół kościoła zalega warstwa gleby pochodzenia nasypowego o miąższości około cm. Niżej znajdują się osady nasypowe o miąższości około 150 cm, w skład których wchodzi piasek średni z domieszką gleby oraz gruzu, natomiast poniżej występują piaski naturalne średnie. Wszystkie wymienione warstwy są łatwo przepuszczalne dla wody. Poziom zlokalizowanych wód gruntowych znajduje się około 50 cm poniżej ław fundamentowych kościoła; cyt za [4]: stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 1,9 2,9 m p.p.t. Badania wykonano w okresie średnim pod względem ilości opadów i uzyskane wyniki należy uznać za stany średnie warstwa wodonośna jest drenowana przez pobliski ciek, o którym wspomniano już wcześniej. Przedstawione ustalenia ukierunkowują postępowanie zmierzające do docelowego osuszenia pomieszczeń kościoła, zwłaszcza zaś jego zabytkowych krypt. W wyniku rozpoznania geologicznego stwierdzono, że pod posadzką nawy głównej, prezbiterium i zakrystii znajdują się co najmniej trzy krypty. 7. Proponowany sposób usunięcia skutków zawilgocenia ścian kościoła na poziomie krypty pod zakrystią Uwagi wstępne dotyczące ogólnego programu osuszenia krypty. Najwłaściwszym i najskuteczniejszym sposobem zmierzającym do przyszłościowego osuszenia murów kościoła, w tym także podziemi, byłoby całkowite fizyczne odcięcie jego ścian zewnętrznych i wewnętrznych od kapilarnego podciągania wody z gruntu, bez względu na jej pochodzenie, czy jest to np. woda opadowa infiltrująca do ścian świątyni, czy jest to np. typowa woda gruntowa. Należy podkreślić, że w przypadku szczelnego odcięcia wszystkich ścian od wpływu wilgoci zewnętrznej, uwzględniając ich grubość oraz poziom obecnego zawilgocenia i przyjmując, że pomieszczenia kościoła zostaną prawidłowo i skutecznie zwentylowane, proces naturalnego wysychania tych ścian będzie trwał około 4 6 lat. I ten okres można dość dokładnie wyliczyć. Wysychanie murów można jednak również technicznie przyspieszyć w sposób wymuszony przez zastosowanie na przykład osuszaczy mikrofalowych czy np. tzw. kondensacyjnych osuszaczy powietrza. Ale to także tylko wówczas, gdy będzie założona izolacja pionowa i pozioma murów. Jednak z drugiej strony należy, wziąć pod uwagę ogromny koszt wykonania izolacji pionowych i zwłaszcza poziomych, ścian kościoła. Poza tym, problemy techniczne związane z wykonaniem izolacji poziomej, np. metodą iniekcji ciśnieniowej, w murze kamiennym o grubości powyżej 100 cm, mogą być nie do pokonania. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, pomieszczenie krypty proponuje się uszczelnić przed wilgocią wykonując tzw. wannę wewnętrzną, polegającą na utworzeniu szczelnej izolacji przeciwwilgociowej

10 na posadzce krypty oraz na ścianach pionowych, to jest zewnętrznej północnej i wewnętrznych, przy zastosowaniu preparatów szczelnych w stosunku do ujemnego (odrywającego) ciśnienia wody, czyli wytrzymałych na ciśnienie wody działającej od strony zewnętrznej do wnętrza pomieszczenia. Zabezpieczenie takie będzie i tak zabezpieczeniem wykonanym nieco na wyrost, ponieważ ustalone zwierciadło wód gruntowych przy kościele znajduje się kilkadziesiąt centymetrów poniżej jego ław fundamentowych. Czynnikiem wspomagającym działanie i skuteczność proponowanej izolacji będzie przewidywane odprowadzenie wód opadowych po zewnętrznej stronie kościoła od jego ścian, zwłaszcza od jego ściany północnej, która jednocześnie stanowi zewnętrzną, północną ścianę krypty pod zakrystią. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że pod względem geologicznym, w najbliższym sąsiedztwie ścian opisywanej świątyni znajdują się utwory zawierające piasek średni, dla którego tzw. współczynnik wodoprzepuszczalności gruntu k (współczynnik infiltracji) przyjmuje wartość większą niż 0,1 mm/s, co według np. [6] jest bardzo korzystnym, w sensie niewielkim, stopniem obciążenia murów wilgocią. Woda opadowa powinna spływać w miarę sprawnie do warstwy wodonośnej, która jest drenowana przez wcześniej wspomniany ciek wodny biegnący około 20 m od północnej strony kościoła. Sytuacja ta i wspomniane warunki geotechniczne w zasadzie stawiają pod znakiem zapytania ewentualne projektowanie na przykład drenażu wokół świątyni, które to przedsięwzięcie, oprócz pochłonięcia dodatkowych kosztów, może niewiele wnieść do zmiany warunków hydrogeologicznych w sąsiedztwie kościoła. 8. Proponowana technologia uszczelnienia posadzki krypty Posadzka krypty jest obecnie wykonana z cegieł pełnych ułożonych na gruncie rodzimym. Przewiduje się wykonanie następującego zakresu i kolejności prac renowacyjnych według wariantów: Wariant I a) Usunięcie istniejącej w krypcie posadzki z cegieł pełnych wraz z warstwą podłoża na głębokość np. do 30 cm; b) Ułożenie na zagęszczonym gruncie geowłókniny; c) Wykonanie podkładu betonowego o grubości około 10 cm, np. z betonu żwirowego klasy C12/15 (dawne B15) na cemencie CEM III 32,5 HSR (odporny na działanie siarczanów), wzmocnionego np. przez wklejenie siatki stosowanej przy termomodernizacjach budynków; d) Po stwardnieniu, wykonanie na powierzchni betonu przepony izolacyjnej ze szlamu elastycznego, np. o nazwie Aquafin 2K, Sulfatex-schlämme lub z innego dostępnego preparatu z jego ciągłą kontynuacją na ścianach pionowych; e) Po odpowiednim okresie sezonowania warstwy izolacyjnej, można ułożyć na jej powierzchni warstwę piasku drobnoziarnistego o uziarnieniu do φ = 1 mm, o grubości np cm, w której usytuowane zostaną cegły posadzki. Wariant II a) Usunięcie istniejącej posadzki jak w wariancie I pkt.a), wraz z warstwą podłoża na głębokość np. do około 50 cm; b) Odkrywkę należy wypełnić żwirem płukanym o uziarnieniu 2 16 mm, warstwą o grubości do 30 cm (żwir nie powoduje podciągania wody); c) Na warstwie żwiru ułożyć geowłókninę; d) Na geowłókninie wykonać warstwę betonu klasy C12/15 o grubości około 10 cm; e) Na warstwie stwardniałego betonu ułożyć izolację jednowarstwową z papy wierzchniego krycia. Papy nie przyklejać do podłoża jedynie skleić lepikiem jej zakłady. Papę wywinąć na ściany kamienne pionowe, tak aby zapewnić ciągłość izolacji. Na styku posadzki i ścian wykonać półokrągłą fasetę o promieniu r = 5 cm; f) na warstwie papy ułożyć warstwę piasku jak w wariancie I, w który można wtopić cegły posadzki ścieralnej. 9. Proponowana izolacja ścian pionowych krypty Jak już wyjaśniono wcześniej, ściany pionowe krypty proponuje się uszczelnić wyłącznie od strony wewnętrznej, tworząc izolację ciężką typu wanny wewnętrznej. Niestety, przy takim rozwiązaniu, mur na całej swojej grubości pozostanie mokry, chociaż w przypadku murów kamiennych omawianej krypty, będzie to dotyczyło właściwie wyłącznie jego spoinowania, bowiem nasiąkliwość kamieni narzutowych, stanowiących główny budulec ściany jest znikoma Wariant wykorzystujący współczesne szlamy uszczelniające i tynki renowacyjne a) Całkowite usunięcie starych, uszkodzonych fragmentów zapraw, oczyszczenie ściany z ziaren słabych i zwietrzałych na przykład przez szczotkowanie, usunięcie istniejącej zaprawy ze spoin między kamieniami, a w dolnej części sklepień spomiędzy cegieł na głębokość co najmniej 3 cm i dobre powierzchniowe przesuszenie muru, np. przy użyciu gorącego powietrza; b) Nasycenie spoin preparatem wiążącym sole rozpuszczalne, w tym siarczany. Do tego celu można stosować różne preparaty dostępne na rynku, 69

11 70 np. o nazwie Sulfatex flüssig, czy Esco-Fluat lub inne. Sole, które po takim zabiegu ewentualnie wykrystalizują na powierzchni spoiny, należy usunąć na sucho ; c) Wypełnienie spoin i wyrównanie nierówności muru specjalną zaprawą służącą do tego celu, którą w swoich systemach mają wszystkie wiodące firmy zajmujące się renowacjami; d) Po stwardnieniu warstwy wyrównującej nałożyć na nią warstwę szczelnej i elastycznej wyprawy np. o nazwie Aquafin 2K, Sulfatex-schlämme lub innej. Są to współczesne szlamy uszczelniające, przepuszczalne dla pary wodnej, natomiast szczelne w stosunku do wody występującej pod ciśnieniem; e) Na uszczelnieniu wykonać odpowiednią obrzutkę, na którą, po stwardnieniu (około 2 3 dni) nałożyć tynk renowacyjny, na przykład o nazwie Sanierputz special, Sanierputz stara biel, Salzspeicherputz, Thermopal SR44 lub inne, warstwą o grubości około 3 cm; f) Tynki renowacyjne można powierzchniowo wykończyć przez stosowanie firmowych farb o dużym współczynniku paroprzepuszczalności. Uwagi! 1. W przypadku przyjęcia w uszczelnieniach jakiegoś wybranego systemu firmowego nie należy mieszać zawartych w nim rozwiązań i preparatów z preparatami innych firm. 2. Uszczelnienie proponowane dla powierzchni pionowych należy wywinąć na sklepienie ceramiczne krypty Wariant oszczędnościowy bazujący na ma - teriałach tradycyjnych a) Oczyszczenie muru i nasycenie spoin preparatem wiążącym sole, jak w pkt. 1. a) i b); b) Wypełnienie wydrapanych spoin i wykonanie na murze kamiennym warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej na cemencie hutniczym CEM II 32,5 HSR (odporny na działanie soli) o stosunku C : P = 1 : 3. Można również przyjąć wariant, że spoiny zostaną wypełnione zaprawą stosowaną do murowania cegieł klinkierowych, z wypełniaczem pochłaniającym sole, w postaci trasu powulkanicznego, np. firmy Sopro lub firmy Atlas. Dopiero po wypełnieniu spoin jak wyżej, nałożyć warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej; c) Wykonanie izolacji z dwóch warstw papy asfaltowej wierzchniego krycia na lepiku, według następującego postępowania: pierwszą, wewnętrzną warstwę papy przymocować do muru kamiennego (warstwa wyrównawcza) i do sklepienia ceramicznego, na przykład kołkami z tworzyw sztucznych stosowanymi do mocowania ociepleń budynków. Papę wywinąć na sklepienie na odległość co najmniej 50 cm i również przymocować do sklepienia, jak opisano wyżej. Papę należy przykleić do cementowej warstwy wyrównawczej lepikiem; drugą warstwę papy (zewnętrzną) dokleić do poprzedniej na całej powierzchni lepikiem. Arkusze papy łączyć na zakład o szerokości minimum 20 cm; d) Ściany pionowe wykończyć od strony wewnętrznej krypty przez wykonanie ścianki dociskowej o grubości 12 cm, bez kotwienia, z cegły pełnej klinkierowej 25 x 12 x 6,5 cm łączonej zaprawą do murowania klinkieru. Można zastosować cegły o powierzchni licowej tzw. młotkowanej, ryflowanej lub/i podpalanej, imitujące w ten sposób cegły stare ; e) Istniejące sklepienie ceramiczne oczyścić i zaimpregnować firmowym preparatem hydrofobowym. 10. Podsumowanie W artykule przedstawiono propozycje wykonania uszczelnień przeciwwilgociowych na murach kamiennych i ceramicznych krypty XIV-wiecznego kościoła, czyli w pomieszczeniu, które od kilkuset lat znajduje się dosłownie pod ziemią. Zaproponowano dwa sposoby: wariant droższy oparty o współcześnie stosowane środki hydroizoalcyjne oraz wariant kosztorysowo tańszy, bazujący na metodach tradycyjnych stosowanych od dziesięcioleci. Wydaje się, że oba warianty mogą być równie skuteczne. Autor jest przekonany, że ratowanie takich zabytków jak kamienny XIV-wieczny kościół w Świdnicy, jest naszym ogólnym obowiązkiem, a uzyskane w wyniku proponowanego przedsięwzięcia efekty, rzucą nowe światło na możliwości współczesnej techniki w osuszaniu budynków, w tym o średniowiecznym rodowodzie. Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie propozycje zmierzające do przyszłościowego osuszenia pomieszczenia krypty pod zakrystią w kościele p.w. św. Marcina w Świdnicy muszą być zaakceptowane przez urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bibliografia [1] Kowalski S., Miasta Środkowego Nadodrza dawniej. Historia zapisana w zabytkach. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1994 [2] Peryt-Gierasimczuk I. i inni, Czas architekturą zapisany. Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Zielona Góra [3] Chrzanowski A., Ocena stanu technicznego w zakresie pokrycia dachowego i zawilgoceń murów budynku kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy, woj. Lubuskie. Zielona Góra 2010 [4] Gontaszewska A., Dokumentacja geotechniczna kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy koło Zielonej Góry. Zielona Góra 2010 [5] Dankowski M., Ekspertyza mykologiczna ścian budynku kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy kolo Zielonej Góry. Zielona Góra 2010

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska Warszawa 2014 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych praca zbiorowa pod redakcją Bogusława

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE

ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY, MODERNIZACJE I ADAPTACJE Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Pięknych Zakład Architektury Wnętrz LICENCJACKA PRACA DYPLOMOWA ROZWÓJ OBIEKTÓW MUZEALNYCH POD KONIEC XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU: ROZBUDOWY,

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój)

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Tworzenie pozytywnego dziedzictwa Informowanie Poznawanie Przewodnik Partnerzy oraz wsparcie GEO jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się wspieraniem

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu Well-Box

Realizacja modelu Well-Box Realizacja modelu Well-Box Wprowadzenie Wszystkie wymagania (i towarzyszące im okoliczności) stawiane przed projektem Well box w wersji polskiej od początku były oczywiste, łącznie z powodowaną przez nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania Rolą niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie funkcjonujących już w praktyce rozwiązań

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo