Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa"

Transkrypt

1 Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody spełniania tych wymagań 1. Uwagi wstępne Opracowanie prezentowane na naradzie dotyczącej zorganizowanej w dniu 7 lutego 2006 r. W Warszawie przez Ministerstwo Środowiska. Prezentowane opracowanie składa się z dwóch części o następujących tytułach: Rozwiązania techniczne oraz ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania działających zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Wyposażenie techniczne dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1 2. Rozwiązania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody spełniania tych wymagań 2.1. Rozwiązania dla stacji demontażu Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (skrót SDP) realizować musi zgodnie z artykułem 3 pkt 10 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zwanej dalej ustawą następujące czynności a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu; Ponadto stacja musi zapewnić właściwe: przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji (skrót PWE) od ich właścicieli magazynowanie przyjętych PWE oraz usuniętych z nich materiałów, części i zespołów, w tym części i zespołów przeznaczonych do ponownego użytku jako części zamienne 1 Tekst opracowania (w wersji elektronicznej) może być przesłany przez PIAP na życzenie Urzędów Wojewódzkich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska zainteresowanych tematyką recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz poziomem technicznym i ekologicznym - stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji realizującym zadania wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1

2 W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy, w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na stacji demontażu powinny istnieć następujące sektory: Sektor I Przyjmowania PWE Sektor II Magazynowania przyjętych (nieosuszonych) PWE Sektor III Usuwania materiałów niebezpiecznych z PWE Sektor IV Demontażu części i materiałów z PWE Sektor V Magazynowania części i materiałów wymontowanych z PWE Sektor VI Magazynowania osuszonych i zdemontowanych PWE I. Sektor przyjmowania PWE W sektorze przyjmowania PWE, w którym powinno istnieć odpowiednie pomieszczenie dla obsługi właścicieli PWE przekazujących pojazdy do stacji, powinny być zainstalowane wymagane rozporządzeniem: Waga samochodowa (lub inne urządzenie ważące) o zakresie ważenia minimum 3,5 Mg Metalowa szafa na gromadzenie dokumentów związanych z przyjmowaniem pojazdów Zalecane jest ze względów technicznych i ekonomicznych ( aczkolwiek nie wymaga tego cytowane rozporządzenie) aby w sektorze tym stosowane było również specjalistyczne urządzenie diagnostyczne dla dokonania oceny stanu technicznego części i zespołów mechanicznych przyjmowanego pojazdu które, przeznaczone byłyby, po ich wymontowaniu z pojazdu, do sprzedaży przez stację jako sprawne części zamienne. Przykładowe rozwiązanie Sektora przyjmowania PWE przedstawia rys. 1. Pojazdy wycofane z eksploatacji dostarczane do stacji (w tym wraki pojazdów i pojazdy rozbite) wprowadzane są na teren stacji przez bramę wjazdową (1). Po ich zważeniu na wadze samochodowej (2) są one wprowadzane na stanowisko (4) wyposażone w specjalne urządzenie diagnostyczne dla PWE, pozwalające dokonywać oceny stanu technicznego części PWE przeznaczonych do sprzedaży jako części zamienne. Wraki pojazdów oraz pojazdy rozbite, lub inne, które nie mogą być wprowadzone na stanowisko diagnostyczne, są kierowane na plac (5), usytuowany na zewnątrz hali, pod zadaszeniem, naprzeciw kantoru przyjmowania pojazdów, w którym załatwiane są wszystkie sprawy formalne i finansowe związane z PWE. Ważenie przyjmowanych PWE i odpadów wywożonych ze stacji umożliwia prowadzenie ewidencji odpadów zgodnej z obowiązującymi przepisami, oraz określenie stopnia odzysku części i materiałów z PWE wymaganego ustawą. Istnienie dwu stanowisk przyjmowania PWE (na hali i pod zadaszeniem) pozwala na usprawnienie przyjmowania pojazdów do stacji i uniknięcie ewentualnych "wąskich gardeł". 2

3 Rys. 1. Przykład rozwiązania Sektora przyjmowania PWE 1 brama wjazdowa 2 waga 3 kantor przyjęć 4 urządzenie diagnostyczne do testowania zespołów PWE przeznaczonych do sprzedaży 5 miejsce przyjmowania wraków i pojazdów rozbitych 6 parking pojazdów przyjętych (nie osuszonych) S separator koalescencyjny Przykładowe urządzenia służące do testowania zespołów mechanicznych i elektromechanicznych PWE przeznaczone do sprzedaży (np. silnika, skrzyni biegów, sprzęgła, wału napędowego, przekładni, prądnicy lub alternatora, rozrusznika itp.). Przykład takiego urządzenia testującego przedstawiono na rys. 7. II. Sektor magazynowania przyjętych (nie osuszonych) PWE Po przyjęciu do stacji pojazdy wycofane z eksploatacji jeszcze nie osuszone są kierowane na parking (6), na których oczekiwać będą na osuszenie i usunięcie z nich pozostałych odpadów niebezpiecznych a następnie na demontaż. Parking (6) ma nawierzchnię utwardzoną, nieprzepuszczalną dla olejów i paliw (ze względu na możliwość wyciekania tych płynów z PWE na podłoże). Powierzchnia parkingu powinna być nie mniejsza niż 200m 2. Spływ wód opadowych i innych z parkingu powinien być ujęty przez korytka ściekowe i przewody rurowe a następnie kierowany do separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych. Podstawowe znaczenie dla ochrony ziemi i wód na terenie stacji i w jej otoczeniu ma: Istnienie na terenie stacji utwardzonych powierzchni nieprzepuszczalnych dla olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych z PWE w miejscach narażonych na wycieki tych płynów. Zbieranie wszystkich płynów eksploatacyjnych pochodzących z PWE rozlanych na powierzchniach stacji, usuwanie tych płynów (np. za pomocą odpowiednich 3

4 sorbentów wchłaniających je) oraz skierowanie ich wraz z innymi ściekami siecią rynienek i przewodów do odpowiedniego separatora koalescencyjnego w celu oczyszczenia ścieków do tego stopnia, aby mogły być, bez szkody dla środowiska, odprowadzone do kanalizacji miejskiej lub do gruntu. Utwardzoną powierzchnię, nieprzepuszczalną dla olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych na terenie stacji można wykonać dwiema metodami: Metoda I. Przez pokrycie nawierzchni betonowej warstwą odpowiedniego tworzywa (zazwyczaj na bazie żywicy epoksydowej). W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednio wysoką wytrzymałość wierzchniej warstwy betonowej, zapewniającej właściwą przyczepność do siebie obu warstw oraz odporność warstwy betonowej na rozwarstwienia i uszkodzenia. Przy tym sposobie zabezpieczenia powierzchni należy również zwrócić baczną uwagę na odpowiednie wypełnienie tworzywem elastycznym szczelin dylatacyjnych w betonie dla uniknięcia pęknięć. Przykładowe rozwiązanie takiego uszczelnienia przedstawia rysunek 2. Metoda II. Przez umieszczenie pod warstwą betonu lub kostki brukowej nieprzepuszczalnej folii chroniącej przed przedostaniem się olejów i innych płynów eksploatacyjnych do wód gruntowych. Na rys. 3 przedstawiono schematyczną strukturę szczelnej nawierzchni na terenie zakładu, uzyskaną przy zastosowaniu folii z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD). Przy realizacji takiego uszczelnienia należy starannie przygotować powierzchnię, na której układa się folię, w celu uniknięcia jej rozdarcia, zaś krawędzie folii wywinąć przy krawężnikach i całość połączyć (np. przez zgrzewanie) dla utworzenia szczelnej niecki. Metodę I (tańszą) można stosować skutecznie w budynkach stacji, w których panują temperatury dodatnie i w których nawierzchnie nie są narażone na uszkodzenia powstające przy intensywnych ruchu pojazdów. Metodę II (zazwyczaj droższą) należy stosować dla powierzchni narażonych na intensywny ruch pojazdów i bezpośrednie wpływy atmosferyczne. W odniesieniu do obu metod niezbędne jest kierowanie ścieków z tych powierzchni przez system korytek lub / i przewodów rurowych do separatora substancji ropopochodnych. Celowe jest również, szczególnie w odniesieniu do metody I stosowanie sorbentów do neutralizacji plam olejowych na powierzchni stacji. 4

5 Rys. 2. Przykładowa struktura szczelnej nawierzchni z zastosowaniem powłoki chemoodpornej 1 -powłoka chemoodporna na bazie żywicy epoksydowej, 2 powłoka gruntująca, 3 obrobiona zewnętrznie stara powłoka betonowa reprofilowana warstwą wiążącą Przy usuwaniu substancji ropopochodnych z parkingów należy uwzględnić wpływ intensywnych niekiedy odpadów atmosferycznych powodujących okresową dużą ilość ścieków, zanieczyszczonych płynami eksploatacyjnymi z PWE, kierowanych wiatrem w stronę powierzchni nieutwardzonych i przepuszczalnych lub bezpośrednio do wlotów do kanalizacji. Dla zapobieżenia tej sytuacji niezbędne jest więc ograniczenie tych parkingów odpowiednio szczelnymi krawężnikami, a w miejscach przejazdu pojazdów mechanicznych odpowiednimi korytkami ściekowymi przykrytymi rusztami (kratkami) o wytrzymałości odpowiadającej rodzajowi obciążeń transportowych (w przypadku stacji demontażu głównie przejazdom wózków widłowych). Korytka (rys. 4c) kierują strumień ścieków przez system odstojników do separatora, w tym przypadku separatora koalescencyjnego olejów i paliw, a następnie do kanalizacji lub do ziemi. Korytka tworzą zazwyczaj tzw. system odwodnień liniowych (rys. 4a). Możliwy jest również np. w budynkach, wiatach system odwodnień punktowych ze studzienkami odpływowymi (rys. 4b). 5

6 a) b) Rys. 3. Przykładowa struktura szczelnej nawierzchni z zastosowaniem folii polietylenowej a) nowa nawierzchnia, b) istniejąca dotychczas nawierzchnia betonowa 1 beton klasy B-25, 2 beton klasy B-10, 3 podsypka, 4 folia polietylenowa PEHD grubości 2 ~ 3 mm, 5 stara nawierzchnia betonowa odpowiednio obrobiona, 6 krawężniki 7 kostka 6

7 a) b) c) Rys. 4. Przykład ujęcia ścieków na terenie stacji a) ujęcie liniowe, b) ujęcie punktowe, c) korytko i jego posadowienie 1 nawierzchnia betonowa, 2 warstwa nośna, 3 dylatacja, 4 pierścień betonowy, 5 grunt 6 folia, 7 korytko ściekowe, 8 ruszt 7

8 Separatory koalecencyjne są urządzeniami typu przepływowego tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje oddzielenie (separacja) olei wolnych od reszty ścieków podczas ich przepływu. Dodatkowo separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze i poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska koalescencji tj. powiększenia się kropel produktów ropopochodnych i wypływania ich nad powierzchnię wody. W zależności od producenta separatora jako materiał koalescencyjny wykorzystywane są np.: gąbki poliuretanowe, żaluzje stalowe, pakiety mające strukturę plastra miodu itp. Schemat przepływowy separatora, przykładowego, krajowego przedstawia rysunek 5a zaś jego budowę rys.5b. W separatorze przedstawionym na rys. 5 następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie separatora (1) wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik wstępny (2), służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką (3) wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do koalescencyjnego wkładu wielostrumieniowego (4), umieszczonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i wypływanie ich w postaci kropli na powierzchnię ścieków oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają z separatora do odbiornika naturalnego lub kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ (6) wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (5) zamykające się w chwili przepełnienia separatora zgromadzonymi w nim substancjami ropopochodnymi. Dzieje się tak na skutek tego, iż pływak połączony z zaworem w separatorze przepełnionym zostaje zanurzony w pełni w substancji ropopochodnej i tonie, a w wyniku tego związany z nim zawór zamyka odpływ ścieków. a) b) Rys 5. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych a schemat przepływowy; b budowa separatora 8

9 Ochrona powierzchni ziemi i wód na terenie stacji jest jednym z działań najbardziej odpowiedzialnych i wymagających znacznych inwestycji. Ochrona ta jest szczególnie wymagana w tych sektorach stacji lub ich częściach, w których istnieje największe zagrożenie wycieków płynów eksploatacyjnych z PWE. Są to: parking przyjętych a nie osuszonych PWE sektor usuwania materiałów niebezpiecznych z PWE (w tym miejsca osuszania PWE) sektor demontażu PWE (i ich zespołów) miejsca magazynowania płynów usuniętych z PWE W odniesieniu do magazynowania płynów eksploatacyjnych usuniętych z PWE oraz zespołów z PWE przeznaczonych do ponownego użycia zabezpieczeniem mogą być odpowiednie miski lub wanny przechwytujące. III. Sektor usuwania odpadów niebezpiecznych ( w tym płynów) z PWE W sektorze tym z pojazdów wycofanych z eksploatacji usuwane są zgodnie z uprzednio cytowanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy: a) oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne. Sposób postępowania z nimi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy a dnia 4 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. Ust. Nr 192 poz. 1968) b) pozostałe płyny eksploatacyjne (paliwo ciekłe, płyny chłodnicze, oraz płyny ze spryskiwaczy i płyny hamulcowe) c) akumulatory d) paliwo gazowe wraz ze zbiornikami (jakie są zainstalowane w pojeździe) e) płyny (freon) zawarte w urządzeniach klimatyzacyjnych pojazdu f) katalizatory spalin g) elementy wyposażenia zawierające materiały wybuchowe (do uruchamiania poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa) h) kondensatory elektryczne (w których zawarte są substancję stwarzające szczególne zagrożenia) i) elementy zawierające rtęć Usuwanie płynów eksploatacyjnych wymienionych w pkt. a i b powinno być zlokalizowane w budynku mającym nawierzchnię szczelną (wykonaną metodą I lub II) i dokonywane przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń do osuszania pojazdów opisanych w rozdziale 3.3.2, Ścieki z osuszania pojazdów powinny być kierowane do separatora zainstalowanego w stacji. Zaleca się, aby usunięte z PWE przy pomocy specjalistycznych urządzeń płyny eksploatacyjne, wymienione w pkt. a i b, były przepompowywane przewodami rurowymi do dużych zbiorników zlokalizowanych w sektorze magazynowania odpadów i usytuowanych możliwe blisko sektora usuwania odpadów niebezpiecznych. Akumulatory, wymontowane z PWE akumulatory powinny być umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach na akumulatory wyłożonych materiałem odpornym na działanie kwasów zawartych w akumulatorach. Płyny (freony) usunięte z układów klimatyzacyjnych przy pomocy specjalnych urządzeń do ich przepompowania (opisanych w rozdziale 3 w pkt 3.3.4) powinny być magazynowane w szczelnych, oznakowanych zbiornikach. 9

10 Podobnie jak z płynami z układów klimatyzacyjnych z paliwem gazowym należy postępować w odniesieniu do zbiorników na paliwo gazowe zainstalowanych w PWE. Należy podkreślić, iż w przypadku braku w stacji specjalistycznego sprzętu do przepompowywania freonu lub paliwa gazowego, urządzenia zawierające te płyny powinny być wymontowane bez ich uszkodzenia i rozszczelnienia, a nastepnie przekazane przez stacje demontażu do przedsiębiorstw zajmujących się ich wykorzystaniem (w tym opróżnianiem i magazynowaniem). Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa powinny być w tym sektorze stacji demontażu neutralizowane (lub wymontowywane i magazynowane) ściśle wg instrukcji producentów pojazdów. Kondensatory, w których zawarte są substancje stwarzające szczególne zagrożenia oraz części zawierające rtęć powinny być demontowane i magazynowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio oznaczonych. Katalizatory mogą być demontowane również w sektorze demontażu części i zespołów, muszą jednak być magazynowane jako odpady niebezpieczne w osobnych zamykanych pojemnikach odpowiednio oznakowanych. IV. Sektor demontażu części i materiałów PWE W sektorze demontażu części i materiałów z PWE zlokalizowanym w budynku mającym szczelną podłogę i urządzenia zbierające ewentualne wycieki (np. w postaci odpowiednich pochyleń podłogi i studzienek połączonych z separatorem koalescencyjnym) powinny być zainstalowane urządzenia wspomagające demontaż PWE opisane w rozdziale 3 jak np. podnośnik samochodowy, obrotnica samochodów, wyciągarka silników, urządzenia do demontażu szyb drzwiowych, szyb klejonych oraz urządzenia do demontażu kół. W części tego sektora przeznaczonym do demontażu pojazdów większych niż osobowe (samochody dostawcze, ciężarowe, autobusy), które to pojazdy stacja również będzie przyjmować i wydawać stosowne zaświadczenia o ich demontażu, stosowane powinno być nieco inne wyposażenie wspomagające demontaż oraz inne ukształtowanie miejsc demontażu. Dla wspomagania wymontowania z tych pojazdów ciężkich zespołów powinna być zainstalowana pod stropem, lub na ramie jezdnej, wyciągarka łańcuchowa. Wyciągarka ta powinna być stosowana również do podtrzymania dachu pojazdu i innych elementów pojazdu przy ich odcinaniu. W miejscu demontażu tych pojazdów powinien być wykonany kanał, a w nim zainstalowany podnośnik kanałowy podtrzymujący wymontowywane zespoły. W sektorze demontażu PWE powinno być również wydzielone stanowisko (np. stół warsztatowy) do demontażu zespołów napędowych pojazdów, które nie będą przeznaczone do sprzedaży jako części zamienne, lecz będą demontowane aby oddzielić z nich różne materiały (głównie metale kolorowe). Na stanowisku tym powinna być zainstalowana wyciągarka podtrzymująca demontowane zespoły. Zaleca się, aby w sektorze demontażu PWE była zainstalowana nieduża myjka pracująca w obiegu zamkniętym do mycia zespołów wymontowanych z PWE, a przeznaczonych do sprzedaży jako części zamienne. Zaleca się ponadto, aby w sektorze demontażu PWE pojazd był demontowany kolejno na stanowisku demontażu od góry w trakcie którego demontowane byłyby wartościowe części dostępne w normalnej pozycji pojazdu, a następnie po obróceniu go (np. na obrotnicy) lub podniesieniu na podnośniku demontowane były zespoły dostępne od dołu (układ wydechowy, katalizator, zawieszenie, koła) Zalecane jest aby transport pomiędzy stanowiskami sektora usuwania odpadów niebezpiecznych i demontażu PWE odbywał się na wózkach transportowych 10

11 (przedstawionych w rozdziale 3.6 na rys.22) dla łatwej manipulacji pojazdem, który dość często nie ma sprawnego układu jezdnego i kół. W sektorze demontażu powinny znajdować się przy każdym stanowisku pojemniki na zdemontowane materiały i części z PWE. Zawartość tych pojemników, wywożonych z sektora demontażu (zazwyczaj wózkami widłowymi) jest przesypywana zazwyczaj do większych kontenerów lub układana na regały usytuowane w sektorze magazynowania części i materiałów. Przykładowe rozwiązanie takich pojemników przedstawione jest w rozdziale Przy umieszczaniu części i materiałów w tych pojemnikach i kontenerach należy kierować się przede wszystkim taką selekcją materiałów i części aby umożliwiała ona największy poziom recyklingu, odzysku i ponownego użycia części i materiałów. V. Sektor magazynowania części i materiałów zdemontowanych PWE Sektor magazynowania części i materiałów zdemontowanych PWE jest zazwyczaj największym powierzchniowo sektorem w stacji demontażu i składa się z: 1. magazynu wyposażenia i części samochodowych pochodzących ze zdemontowanych PWE przeznaczonych do sprzedaży przez stację 2. magazynu odpadów z demontażu PWE w tym odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne W odniesieniu do magazynu poz. 1 wymagane jest aby: Zespoły pojazdów np. silniki zawierające oleje (i inne płyny) były magazynowane w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi wyciekami z nich płynów na podłoże (np. przez umieszczenie pod nimi odpowiednich wanien przechwytujących olej). Ponadto sposób magazynowania części powinien zabezpieczać części magazynowania przed ich uszkodzeniem W odniesieniu do magazynowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z demontażu PWE szczególne zagrożenia mogą stwarzać płyny eksploatacyjne umieszczone w zbiornikach usytuowanych w tym sektorze stacji. Wymagania dla tych zbiorników określa cytowane wcześniej rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi Dz. U. Nr 192 poz Zagrożenia pożarowe stwarzać mogą również zbiorniki na paliwa dlatego też zbiorniki te muszą posiadać atesty na gromadzenie w nich paliw, w tym szczególnie ważne jest aby posiadały one zabezpieczenie przez ich przepełnieniem. W miejscach ich instalowania muszą one być również zgromadzone sprawne środki gaśnicze. Zagrożenia pożarowe stwarzają również stosy opon z PWE. Stosy te mogą również grozić obsunięciem się i spowodowaniem obrażeń ludzi. Kontenery na odpady stałe usytuowane w tym sektorze powinny być tak usytuowane aby istniał do nich wygodny dostęp dla pojazdów wywożących te odpady z terenu stacji. VI. Sektor magazynowania osuszonych i zdemontowanych PWE Osuszone i zdemontowane PWE mogą być magazynowane na utwardzonej powierzchni. Dopuszczalne jest układanie ich w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. W sektorze tym może być zainstalowana spłaszczarka karoserii (przykład patrz rozdz. 3.7) pozwalająca na 11

12 spłaszczenie karoserii dla ekonomicznego ich transportu np. do strzępiarek. Na terenie sektora powinny być zapewnione dogodne warunki manewrowania pojazdów wywożących zdemontowane PWE z terenu stacji Rozwiązania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji W punkcie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (PZP) realizowane być powinny następujące czynności: a) przyjmowanie PWE od ich właścicieli i wykonanie przy tym czynności określone w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji b) magazynowanie przyjętych PWE Ustawa nie określa czyim obowiązkiem jest transport PWE z punktu zbierania PWE do stacji demontażu PWE. Określać to powinny umowy zawarte między punktem zbierania (PZP) a stacją demontażu (SDP). Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dotyczący minimalnych wymagań dla punktu zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 32 ust.2 ustawy określa, iż punkt zbierania PWE powinien być wyposażony w: 1. Wagę lub inne urządzenie ważące o skali ważenia minimum 3,5 Mg 2. Szafę metalową do przechowywania dokumentacji przyjętych pojazdów 3. Utwardzony, szczelny parking do magazynowania przyjętych PWE o powierzchni nie mniejszej niż 200m 2 posiadający urządzenia do ujmowania odcieków połączone z separatorem substancji ropopochodnych 4. Odpowiednią ilość sorbentów zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów Wymaga się również aby w punkt zbierania PWE posiadał pomieszczenie dla przyjmowania właścicieli PWE przekazujących do punktu swe pojazdy. Opisana powyżej działalność punktu zbierania PWE odpowiada działalności sektora I Przyjmowania pojazdów i sektora II Magazynowania przyjętych (nieosuszonych) PWE stacji demontażu pojazdów z tym iż przedstawione przykłady w części I niniejszego opracowania (rys.1) urządzenie diagnostyczne nie jest zalecane w PZP gdyż punkt zbierania nie wykonuje żadnych czynności demontażu PWE i odzysku z nich części. Natomiast zalecane w cz.1 wykonanie szczelnej nawierzchni parkingu (przedstawione na rys.3), ujęcie ścieków parkingu (rys.4) oraz separator koalescencyjny (rys.5) odnosić się mogą w pełni do punktu zbierania pojazdów. 12

13 3. Wyposażenie dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktów zbierania pojazdów 3.1. Wprowadzenie Zasady postępowania ze złomowanymi pojazdami określa Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (skrót PWE). Prowadzenie działalności według zasad zapisanych w ustawie, tj. w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapewnić mogą jedynie stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów z odpowiednim wyposażeniem technicznym. Wyposażenie techniczne stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE), obok wymaganych cech funkcjonalnych, powinno zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi oraz skutecznie chronić środowisko przed skażeniem powierzchni ziemi i wód niebezpiecznymi materiałami znajdującymi się w demontowanych pojazdach. Powinno ono również pomóc w osiągnięciu przez stację demontażu wyznaczonych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także powinno zapewnić możliwość zbierania danych do dokumentowania i wyliczania osiągniętych przez stację demontaży poziomów odzysku i recyklingu. Technologia demontażu części i zespołów PWE stosowane w stacjach demontażu w wielu przypadkach znacznie różni się od tej, którą wykorzystują warsztaty naprawcze. Odnosi się to zwłaszcza do przypadków wyjmowania z pojazdów części z przeznaczeniem wyłącznie do odzysku materiałowego. Demontaż części nie przeznaczonych na sprzedaż, wykonywany jest przeważnie szybkimi metodami, nie stosowanymi w warsztatach naprawczych takimi jak: odcinanie, wyrywanie, wyłamywanie czy rozbijanie - skracającymi do minimum czas ich rozłączania i minimalizującymi koszty. Urządzenia przeznaczone do osuszania i demontażu złomowanych pojazdów muszą być przystosowane do znacznie trudniejszych warunków pracy niż w warsztatach naprawczych. W większości przypadków do stacji demontażu trafiają pojazdy długo nie używane, przywożone na lawetach. Usuwany z nich olej jest zimny, zgęstniały, z dużą ilością osadów i zanieczyszczeń. Istotnym źródłem dochodu stacji demontażu pojazdów jest sprzedaż, pozyskanych z demontowanych pojazdów, części do ponownego użycia. Ustawa nakazuje przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu przedmioty wyposażenia i części pojazdów pochodzące z demontażu a przeznaczone do ponownego użycia zaliczać do odzysku i recyklingu. Stąd ważną czynnością jest testowanie przyjmowanego do demontażu samochodu w celu oceny stanu technicznego jego zespołów, które mają największą szansę na sprzedaż indywidualnym nabywcom jako części zamienne. Badania umożliwiają też ułożenie tzw. strategii demontażu dla pojazdu tj. wytypowanie części, które należy starannie wymontować, dbając o zabezpieczenie tych części przed uszkodzeniem w czasie demontażu i magazynowania na terenie stacji. W niniejszym tekście omówione zostaną przykładowe urządzenia krajowe i zagraniczne, w które powinny być wyposażone stacje demontażu po to aby mogły one pozyskiwać części i materiały z PWE w sposób bezpieczny, mało pracochłonny i przyjazny dla środowiska. 13

14 3.2. Urządzenia do testowania części w stacjach demontażu PWE Cel i korzyści wynikające z testowania części z PWE Przed demontażem pojazdu wycofanego z eksploatacji zaleca się sprawdzenie jego podstawowych zespołów, w celu określenia ich stanu technicznego. Wyniki testów pozwalają w sposób racjonalny i ekonomicznie uzasadniony ustalić strategię demontażu pojazdu. Stan techniczny części oraz zapotrzebowanie zgłaszane ze strony klientów na używane zespoły samochodowe są głównymi kryteriami decydującymi o opłacalności ponoszenia nakładów na bardziej pracochłonne, ostrożne wymontowanie ich z wyeksploatowanych pojazdów. Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych części w samochodach przeznaczonych do demontażu najprościej i najtaniej jest przeprowadzać przed jego demontażem. Testowanie zespołów przeznaczonych na sprzedaż przyczynia się też do zintensyfikowania sprzedaży części używanych. Klienci chętniej kupują części samochodowe sprawdzone i zaopatrzone w wydruk raportu z wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas testowania części, niż części używane, o niewiadomym stanie. Prezentowanie w magazynach stacji wraz z wynikami podstawowych sprawdzeń, przeprowadzonych przez zakład demontażu samochodów, zwiększa zaufanie klienta, co korzystnie odbija się na wynikach sprzedaży. Ocena stanu zewnętrznych elementów nadwozia, foteli, szyb, opon odbywa się zazwyczaj przez oględziny i nie stwarza żadnych problemów. Natomiast szybkie sprawdzenie stanu technicznego zespołów mechanicznych lub elektromechanicznych w PWE, jak: silnik, skrzynia biegów, sprzęgło, przekładnia główna, alternator nie jest już takie proste, bez użycia specjalistycznych urządzeń pomiarowych i urządzeń umożliwiających napęd testowanych zespołów nawet przy braku możliwości uruchomienia silnika. Dlatego też celowe jest wyposażanie stacji demontażu w urządzenia do testowania przyjmowanych PWE. Koszty poniesione na to wyposażenie szybko się zwracają dzięki poprawie jakości sprzedawanych części, wzrostowi renomy stacji i zwiększeniu liczby klientów chętniej kupujących sprawdzane części zamienne pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji Urządzenia do testowania części w PWE Do sprawdzania stanu technicznego silnika, zespołów przeniesienia napędu, a także urządzeń wyposażenia elektrycznego takich jak prądnice i alternatory w przypadku, gdy niemożliwe jest uruchomienie silnika samochodu, przeznaczone jest przykładowe urządzenie z rolkami napędzającymi koła samochodu, współpracujące z testerem części samochodowych. Rolki (rys. 6) zbudowane są z czterech ułożyskowanych bębnów: napędowych 1, i biernych 2 zamocowanych wraz z napędzającym je silnikiem elektrycznym 3 na ramie nośnej. Przeniesienie napędu z silnika na parę bębnów napędowych odbywa się poprzez paski zębate 4. Gwarantuje to cichobieżność rolek, niezbędną przy testowaniu przez osłuchanie elementów przeniesienia napędu, takich jak np. skrzynia biegów i przekładnia główna. Bezstopniową nastawę prędkości obrotowej, łagodny rozruch i zatrzymanie oraz możliwość wykonywania nawrotów zapewnia układ sterowania prędkością obrotową silnika rolek oparty na przemienniku częstotliwości. Rolki standardowo wyposażane są w przenośny panel operacyjny, umożliwiający zdalne włączanie, zatrzymywanie, zmianę kierunku obrotu i bezstopniową nastawę prędkości 14

15 obrotowej rolek przez operatora np. z kabiny testowanego samochodu. Rolki posiadają zabezpieczenie 8 przed niezamierzonym wyjechaniem z nich samochodu w trakcie testowania oraz hamulec 7 blokujący bęben i umożliwiający samodzielny wyjazd samochodu z rolek po zakończeniu cyklu sprawdzeń. Rys. 6. Rolki napędowe pod koła samochodu Rolki instaluje się w wybetonowanym zagłębieniu posadzki, najwygodniej w miejscu przyjmowania pojazdów do stacji demontażu. Testowany pojazd wprowadza się kołami napędowymi na bębny rolek. Przy pomocy rolek, bez pomocy silnika pojazdu, uruchamiany jest cały układ napędowy samochodu. Na stanowisku wyposażonym w rolki można więc sprawdzać stan i pracę takich zespołów napędowych jak: sprzęgło, skrzynia biegów i przekładnia główna, można też mierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach silnika oraz ciśnienie oleju w układzie smarowania. Rolki umożliwiają również napęd testowanych elektromechanicznych zespołów samochodowych jak np. prądnica czy alternator, w celu wykonania pomiarów podstawowych parametrów technicznych tych zespołów. Pomiary wykonywane są typowym testerem diagnostycznym zawierającym niezbędne do wykonania sprawdzeń przyrządy pomiarowe. Rys. 7 przedstawia testowanie zespołów na stanowisku wyposażonym w rolki napędowe. 15

16 Rys. 7. Testowanie silnika na stanowisku wyposażonym w rolki napędowe. Tester umożliwia wykonanie pomiarów ciśnienia sprężania zarówno w silnikach gaźnikowych, jak i w silnikach wysokoprężnych oraz ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika. Dzięki wyposażeniu w sondę cęgową prąd można również mierzyć parametry elektryczne bez konieczności rozłączania przewodów instalacji elektrycznej. W celu przeprowadzenia pomiaru wystarczy tylko objąć szczękami sondy przewód, w którym płynie mierzony prąd Urządzenia do osuszania PWE Konieczność usuwania płynów eksploatacyjnych Płyny eksploatacyjne stanowią poważne zagrożenie ekologiczne i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pozostawienie w demontowanym samochodzie olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych zagraża środowisku zarówno w stacji demontażu jak i w zakładzie przerobu złomu, do którego trafia częściowo zdemontowany samochód. Pozostawione w zbiorniku samochodowym paliwo grozi pożarem. Dlatego też najważniejszą czynnością poprzedzającą demontaż pojazdów jest ich osuszenie tj. usunięcie z nich paliwa, olejów silnikowych i przekładniowych, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu ze spryskiwacza szyb i innych. Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska w urządzenia do osuszania demontowanych samochodów powinny być wyposażone wszystkie stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 16

17 Urządzenia do usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji Oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, płyny ze spryskiwaczy itp. usuwa się z PWE przy zastosowaniu urządzeń zaopatrzonych w pompy ssąco-tłoczące, lub urządzeń eżektorowe wytwarzające podciśnienie. Urządzenia te, dzięki stosowaniu podciśnienia pneumatycznego, zapewniają skuteczne usunięcie: przepracowanych olejów z zespołów napędowych (silnik, skrzynia biegów, przekładnie), płynu hamulcowego z układu hamulcowego PWE, płynu chłodniczego płynu do spryskiwania szyb. Urządzenia do osuszania PWE zapobiegają mieszaniu ze sobą w trakcie usuwania płynów, których odzysk jest przeprowadzany wg odmiennych technologii i umożliwiają selektywne ich magazynowanie. Zapewniają one usuwanie płynów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, dzięki m.in.: ochronnym miskom zabezpieczającym podłoże przed ewentualnymi wyciekami płynów podczas osuszania PWE, zabezpieczeniu przed przepełnieniem pojemników z płynami w urządzeniach wyposażeniu urządzeń do osuszania PWE w pochłaniacze par usuwanych płynów, wygodnemu przepompowywaniu płynów z pojemników jezdnych zainstalowanych na urządzeniach osuszających do zbiorników służących do magazynowania tych płynów na stacji. Przykładowe krajowe rozwiązania urządzeń do usuwania płynów eksploatacyjnych z PWE oraz sposób ich działania i użytkowania przedstawiono na rys. 8. Urządzenie składa się z trzech osobnych pojemników jezdnych przeznaczonych na różne rodzaje usuwanych płynów (oleje, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze) i zespołu pneumatycznego wytwarzającego zależnie od potrzeby podciśnienie lub nadciśnienie. W celu opróżnienia pojemnika urządzenia podłącza się zasilanie pneumatyczne do innego przyłącza, uzyskując nadciśnienie potrzebne do przetłoczenia zawartości pojemnika do większego zbiornika, w którym płyn ten jest magazynowany na stacji i następnie przekazywany odbiorcom do odzysku. 17

18 Opróżnianie zbiornika przejściowego Urządzenie DCU zostaje połączone, pneumatyczną pompą olejową zainstalowaną na rurociągu prowadzącym, z dużym dwupłaszczowym zbiornikiem magazynującym zaopatrzonym we kźik li j j łi i 18

19 Rys. 8. Przykładowe rozwiązanie urządzeń od usuwania płynów eksploatacyjnych z PWE a) sposoby usuwania płynów z PWE i opróżniania zbiornika urządzenia b) widok ogólny zestawu urządzeń Opisywane urządzenia do osuszania PWE z pojemnikami jezdnymi umożliwiają dojazd do każdego miejsca na stacji demontażu, gdzie zachodzi potrzeba usunięcia płynów eksploatacyjnych. Często bowiem na stacjach wydzielone są osobne stanowiska do osuszania pojazdów osobowych, inne do osuszania pojazdów ciężarowych lub autobusów i oddzielne do osuszania pojazdów rozbitych i wraków. Zagraniczni producenci urządzeń osuszających oferują tez kompletne stanowiska osuszania pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyposażone w niezbędne urządzenia, narzędzia i zbiorniki magazynowe do różnych płynów eksploatacyjnych. Podłogę stanowiska tworzy szczelna metalowa wanna przykryta kratownicą, która chroni podłoże przed skażeniem ewentualnymi wyciekami płynów z pojazdów. Przykładowe takie stanowisko osuszania pokazano na rys. 9. Osuszany samochód stawiany jest przy pomocy wózka widłowego na specjalnym stelażu. 19

20 Odciągane z niego płyny odprowadzane są osobnymi przewodami i kierowane do odpowiednich zbiorników. Rys. 9. Kompleksowe stanowisko osuszania pojazdów Urządzenia do usuwania paliwa W inny sposób postępuje się z pozostawionym w zbiornikach PWE paliwem płynnym. Usuwa się je zazwyczaj przy pomocy specjalnych, urządzeń pneumatycznych, które wykonują otwór w dnie zbiornika paliwa, przez który paliwo odprowadzane jest przewodami do hermetycznie zamykanych metalowych pojemników (kanistrów). W nowszych pojazdach zbiorniki bywają coraz częściej zainstalowane tak, że nie ma do nich dostępu od spodu pojazdu bądź nie mogą być przebijane ze względu na wykonanie zbiornika z tworzywa sztucznego. W takich przypadkach paliwo wysysa się po odkręceniu pokrywy zasłaniającej otwór czujnika poziomu paliwa lub / i pompy podającej paliwo. Przykładowe urządzenie do przepompowywania paliwa zaopatrzone w przewoźny zbiornik, paliwa, pneumatyczną pompę do paliwa oraz specjalne wyposażenie wraz z kompletem przewodów pokazano na rys. 10. Po napełnieniu pojemnika jezdnego w urządzeniu do usuwania paliwa, jego zawartość przepompowuje się do większych zbiorników, gdzie jest magazynowane dla dalszego wykorzystania. W większości przypadków paliwo to, po przefiltrowaniu, wykorzystywane bywa na stacji do pojazdów transportu wewnętrznego. Przepompowywanie odbywa się przy pomocy pompy specjalnie przystosowanej do przetłaczania paliwa. 20

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2 Jarosław

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA

GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA GAMA PRODUKTÓW DLA ROLNICTWA NASZE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄ NIEZAWODNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ PRACY I UMOŻLIWIAJĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW. SEKTOR ROLNICZY Firma Kingspan Environmental jest liderem wśród producentów branży

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03 ProSale ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE 2013 EDYCJA 2012_03 PE-HD - POLIETYLEN WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ZALETY SYSTEMU:» PŁYNNOŚĆ GŁADKA I NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA UŁATWIA PRZEPŁYW WODY I NIE POZWALA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

By wznieść się ponad przeciętność

By wznieść się ponad przeciętność By wznieść się ponad przeciętność Podnośniki do każdego warsztatu Każdy warsztat samochodowy dysponuje wyposażeniem specjalnym, które zawsze musi być w doskonałym stanie. Zaliczają się do niego żurawie

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

LWA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-20-05/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10 Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199A3.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PL 210175 B1. Układ do monitorowania i sygnalizowania wycieków cieczy ze zbiornika, zwłaszcza jednopłaszczowego zbiornika paliw płynnych

PL 210175 B1. Układ do monitorowania i sygnalizowania wycieków cieczy ze zbiornika, zwłaszcza jednopłaszczowego zbiornika paliw płynnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210175 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381460 (51) Int.Cl. B65D 90/50 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 EGZ. NR 1

ANEKS NR 1 EGZ. NR 1 ANEKS NR 1 EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI WRAZ Z PUNKTEM DO ZBIERANIA ODPADÓW W POSTACI ZŁOMU, NA DZIAŁCE NR 628/2, OBRĘB KIEŁPINO,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 dyrektora ZSS w Lublinie Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO

MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO MAGAZYNOWANIE TWORZYWA SZTUCZNEGO Systemy magazynowania tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl SYSTEMY MAGAZYNOWANIA TWORZYWA MAGAZYNOWANIE TWORZYWA Szeroka gama profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. Katalog szkoleń technicznych Schaeffler Polska Sp. z o.o. 08/2015 Treść katalogu szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na temat wszystkich szkoleń dostępne są

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2012 Nowe logotypy nawozów z Puław PULAN saletra amonowa PULREA PULSAR mocznik siarczan amonu roztwór saletrzano-mocznikowy 3 4 Copyright 2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY asortyment wysokiej jakości do wyposażenia warsztatów i stacji serwisowych, do użytku profesjonalnego, spełnia wymogi norm EU: 98/37/EC, 006//EC, 73/3/EEC, 93/68/EEC LEWAREK HYDRAULICZNY Wysoki zasięg

Bardziej szczegółowo

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 Systemy te zostały zaprojektowane specjalnie do wciągania i napinania linii przesyłowych i kolejowych linii trakcyjnych. Nadają

Bardziej szczegółowo

Collomix Xo --- nowa generacja mieszalników

Collomix Xo --- nowa generacja mieszalników Dane techniczne Xo 1 Moc: 1010 Wat Napięcie zasilania: 230-240Volt Częstotliwość: 50/60 Hz Obroty - 925 min -1 Obroty pod obciążeniem - 680 min -1 Średnica mieszadła : 120 mm Waga (bez mieszadła): 4,2

Bardziej szczegółowo

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE!

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE! Ogólne informacje na temat lakierowania Ogólne informacje na temat lakierowania WAŻNE! Scania zaleca, aby nie lakierować części wykonanych z miękkich i elastycznych materiałów. Są to na przykład gumowe

Bardziej szczegółowo

RAV PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

RAV PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze przemysłowe Odkurzacze przemysłowe DEBUS Budujemy Istnieje odkurzacze możliwość przemysłowe dopasowania wszelkich pod każdego elementów według wymagań stawianych przez problem Klienta. Klienta. konstrukcyjnych Odkurzacz

Bardziej szczegółowo

SONDY DYNAMICZNE LMSR

SONDY DYNAMICZNE LMSR SONDY DYNAMICZNE LMSR do lekkich, średnich i cięŝkich sondowań zgodnie z normą DIN ISO 22476 LMSR na kołach Sondy dynamiczne są dostępne w kilku różnych wersjach LMSR-Vk napędzana silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla zaplecza technicznego oraz samochodów pogotowia technicznego i mobilnej służby zabezpieczenia ruchu

Wymagania dla zaplecza technicznego oraz samochodów pogotowia technicznego i mobilnej służby zabezpieczenia ruchu Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Wymagania dla zaplecza technicznego zajezdni autobusowej 1.1. Obiekt zaplecza technicznego (zajezdnia) oraz filie, jeżeli Operator planuje

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. K O L E K C J A E X P E R T W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O AMORTYZATORY WYCIERACZKI KLIMATYZACJA PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o., 02/2007 Druk AMPiR Wzór zastrzeżony UKŁAD WYDECHOWY OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, NA DZIAŁCE NR 105/6, KARTUZY, POWIAT KARTUSKI Etap: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Od autorów 13 Wstęp 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia r. w sprawie wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia r. w sprawie wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe Projekt 30.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów Obniżanie kosztów, elastyczność transportu. TKT kontenery termoizolowane: sprawny transport

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI:

Zdjęcia i dane zabudowy firmy SKIBICKI: OFERTA Samochód ciężarowy do przewozu kontenerów- hakowiec: 2 szt. MB 1218 produkcja - 2006 rok napęd 4x2 124 i 174 tyś. km manualna skrzynia biegów zawieszenie przód resor, tył poduszka pow. blokada mostu,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU UKŁADÓW POWER PACKS

INSTRUKCJA MONTAŻU UKŁADÓW POWER PACKS OPIS WYROBU Produkowane przez HYVA układy power-packs, są kompletnymi elektro hydraulicznymi jednostkami napędowymi, zapewniającymi łatwy montaż, przy zachowaniu wysokiej, jakości i niezawodności. W ten

Bardziej szczegółowo

Systemy kontenerowe (transport lotniczy)

Systemy kontenerowe (transport lotniczy) Systemy kontenerowe (transport lotniczy) Dane techniczne Rolkowy system przewożenia ładunku typ 1350.6,5 dla kontenerów 1350.6,5 Rolkowy system przewożenia Nośność systemu: 6,5 t Nośność pojedynczej podpory

Bardziej szczegółowo