Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały konferencyjne Streszczenia referatów"

Transkrypt

1 Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Łódź, listopada 2013

2 Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Łódź, listopada

3 POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116, Łódź Biuro Projektu Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Al. Politechniki 6, Łódź EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2

4 Wstęp Od Lidera Konsorcjum Wraz z końcem roku 2013 zakończymy podstawowe prace składające się na realizację projektu Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju, który, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) realizujemy razem od styczniu 2010 roku. W ramach tego projektu powstało 47 zespołów tematycznych, które prowadziły prace badawczo-rozwojowe w 8 wyodrębnionych Pakietach Tematycznych (PT). Specjalną rolę w projekcie spełniają dwa pakiety pomocnicze: PT0 Zarządzanie oraz PT9 Promocja i upowszechnianie wyników projektu. Znaczenie tego ostatniego pakietu będzie szczególnie istotne w bieżącej, ostatniej fazie realizacji zadań. Merytoryczne wyniki Projektu przedstawiane były na dwóch konferencjach naukowych: w dniach października 2011 roku oraz listopada 2012 roku. Obie konferencje odbyły się w Łodzi. W każdej z nich uczestniczyli przedstawiciele każdego z zespołów realizujących tematy badawcze oraz kierownicy pakietów tematycznych. Gościliśmy na każdej z konferencji przedstawicieli przemysłu potencjalnego adresata naszych prac. W trzecim roku realizacji projektu zakończono prace nad 11. tematami badawczymi, kontynuowane są prace nad 36 tematami. Dzięki systematycznej, efektywnej pracy, wykonywanej zgodnie z przyjętymi zasadami organizacyjnymi, realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Tak jak w latach ubiegłych, wyniki badań były przedstawiane na ważnych konferencjach krajowych i zagranicznych. W ramach projektu ukazały się kolejne, znaczące monografie: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Mariusz Jaśniok, Politechnika Śląska Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie, Krzysztof Gromysz, Politechnika Śląska Modelowanie uszkodzenia otuliny wywołanego korozją zbrojenia w żelbecie, Tomasz Krykowski, Politechnika Świętokrzyska Transport i krystalizacja soli w materiałach budowlanych, Marcin Koniorczyk, Politechnika Łódzka. W minionym roku nastąpiła dalsza poprawa w realizacji wskaźników produktu. Obecnie przedstawia się to następująco (w nawiasach podano wartości docelowe): -- liczba pracowników naukowych, realizujących projekt 287 (296) -- liczba studentów, zaangażowanych w realizację projektu 78 (88) -- liczba doktorantów, zaangażowanych w realizację projektu 55 (42) -- liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 23,79 (16) -- liczba współpracujących przedsiębiorstw 26 (62) -- wartość zakupionej aparatury naukowo-badawczej 3024 (3 011) tys. PLN -- liczba jednostek naukowych objętych wsparciem 10 (10). Do końca września 2013 roku wydatkowaliśmy kwotę ,58 PLN, co stanowi 81,61 % całkowitych kosztów projektu. Audyt zewnętrzny projektu, przewidziany Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011roku (Dz. U. nr 207 poz. 1237) i wyjaśnieniem NCBiR z 3 lutego 2012 roku, został przeprowadzony w I kwartale 2013 roku. Wnioski z audytu przedstawiliśmy wszystkim partnerom konsorcjum. Za wyjątkiem niewielkich uchybień, w większości dotyczących prawidłowości procedur przetargowych, projekt został oceniony pozytywnie. Pozytywną ocenę Audytorów przyjęliśmy z satysfakcją. Zalecenia pokontrolne do Projektu zostały już w dużej mierze zrealizowane. W niniejszej publikacji, poświęconej rezultatom projektu osiągniętym do września 2013 roku, zachowaliśmy (jak i w publikacji poprzedniej) podział na Pakiety Tematyczne i realizowane w ich ramach tematy badawcze. Streszczenia są opublikowane w wersjach nadesłanych przez Autorów, niektóre z nich są więc bardzo skrótowe, a inne nieco szersze. Szczegóły prac i ich rezultaty Autorzy przedstawią w wystąpieniach konferencyjnych. To trzecie spotkanie wykonawców projektu ma znaczenie szczególne. Po części jest już częściowym podsumowaniem projektu. Jednak jego ważnym zadaniem będzie przedstawienie i przedyskutowanie tych wszystkich działań, które czekają uczestników projektu po zakończeniu jego części badawczej. W imieniu Rady Konsorcjum i Biura Projektu wyrażamy nadzieję, że to trzecie spotkanie wykonawców projektu posłuży prawidłowemu określeniu zadań związanych z podsumowaniem prac i realizacją działań związanych z wdrażaniem i upowszechnianiem osiągniętych rezultatów. Mamy nadzieję, że współpraca wszystkich jednostek tworzących Konsorcjum będzie się toczyła równie harmonijnie jak poprzednio - również w tej końcowej, nie mniej trudnej fazie realizacji Projektu. Kierownictwo Projektu Maria Kamińska, Marek Lefik, Adam Szyda 3

5 Spis treści Spis treści Od Lidera Konsorcjum O projekcie 3 7 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Wzmacnianie żelbetowych płyt przy użyciu taśm CFRP wklejonych w betonową otulinę sposobem biernym i czynnym badania doświadczalne Krzysztof Lasek, Renata Kotynia, Marta Przygocka - Politechnika Łódzka Analiza efektywności wzmocnień zginanych elementów żelbetowych za pomocą wstępnie naprężonych kompozytów CFRP Michał Staśkiewicz, Renata Kotynia, Krzysztof Lasek Politechnika Łódzka Analiza efektywności wzmocnień zginanych elementów żelbetowych za pomocą wklejanych biernie taśm i prętów CFRP Szymon Chołostiakow, Renata Kotynia, Marta Przygocka Politechnika Łódzka Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie część III Włodzimierz Starosolski, Zbigniew Pająk, Barbara Wieczorek, Mirosław Wieczorek Politechnika Śląska Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych Adam Zybura, Krzysztof Gromysz, Mariusz Jaśniok Politechnika Śląska Poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w zabytkowych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Wojciech Terlikowski, Andrzej Marecki Politechnika Warszawska Wyjątkowe obciążenie śniegiem w diagnostyce konstrukcji Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski Instytut Techniki Budowlanej Opracowanie metodyki pomiarowo-interpretacyjnej wraz z programem wdrażania Janusz Kawecki, Krzysztof Stypuła - Politechnika Krakowska PT 2 Zaawansowane metody projektowania konstrukcji ze względu na trwałość, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju Nośność i stan wytężenia osiowo ściskanych słupów betonowych w płaszczu kompozytowym Piotr Korzeniowski, Marcin Abramski Politechnika Gdańska Nośność i stan wytężenia płyt betonowych zbrojonych prętami z włókien węglowych Piotr Korzeniowski, Marcin Abramski, Marek Wesołowski Politechnika Gdańska Badania doświadczalne przyczepności prętów kompozytowych GFRP oraz BFRP do betonu Paweł Olbryk, Piotr Szymczak, Szymon Chołostiakow Politechnika Łódzka Skuteczność strzemion kompozytowych jako zbrojenia na ścinanie Piotr Szymczak, Paweł Olbryk, Szymon Chołostiakow Politechnika Łódzka Zastosowanie modelu połączonego MES do symulacji lokalizacji odkształceń i rys w betonie Jerzy Bobiński, Jacek Tejchaman Politechnika Gdańska Deterministyczno-statystyczny efekt skali w belkach betonowych zginanych Ewelina Korol, Jacek Tejchman Politechnika Gdańska Dyskretne modelowanie betonu na poziomie kruszywa Michał Nitka, Jacek Tejchman, Jan Kozicki Politechnika Gdańska Makroskopowe modelowanie betonu w obszarze dynamicznym Ireneusz Marzec, Jacek Tejchman Politechnika Gdańska Badanie wpływu mikrostruktury betonu na proces pękania podczas trzy-punktowego zginania Łukasz Skarżyński, Jacek Tejchman - Politechnika Gdańska Diagnostyka ultradźwiękowa z zastosowaniem intermodulacji drganiami niskiej częstotliwości. Badania parametryczne. Błażej Meronk, Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska Monitoring ultradźwiękowy stref mikropęknięć w elementach betonowych Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska Diagnostyka ultradźwiękowa zginanych elementów betonowych Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde, Aleksandra Mariak Politechnika Gdańskaska Symulacje propagacji fal w belce betonowej zbrojonej z prostym opisem degradacji Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski Politechnika Gdańska

6 Spis treści PT 3 Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości Chemo-higro-termo-mechaniczny model do analizy stanu konstrukcji betonowych w różnych warunkach środowiska zewnętrznego Dariusz Gawin, Marcin Koniorczyk, Arkadiusz Witek, Witold Grymin, Marek Jabłoński Politechnika Łódzka E-monitoring elementów konstrukcji w fazie ich wykonania i eksploatacji Radosław Walendziak, Bogdan Czkwianianc Politechnika Łódzka Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych Adam Zybura, Tomasz Krykowski, Tomasz Jaśniok, Barbara Słomka-Słupik, Zofia Szweda, Mariusz Jaśniok Politechnika Śląska Integracja pakietów adaptacyjnych na przykładzie bibliotek MAdLib i GetFEM++ Anna Perduta - Politechnika Krakowska Implementacja programu do modelowania belek żelbetowych w warunkach pożarowych Szymon Saręga, Roman Putanowicz, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko Politechnika Krakowska Trwałość mrozowa samozagęszczalnego betonu zbrojonego włóknami stalowymi Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak Politechnika Świętokrzyska Dwuskalowe modelowanie reakcji alkalia-krzemionka w betonie Witold Grymin, Dariusz Gawin, Marcin Koniorczyk Politechnika Łódzka Termo-hydro-mechaniczny model mrozowej degradacja betonów drogowych Marcin Koniorczyk, Piotr Konca, Dariusz Gawin, Witold Grymin, Marek Jabłoński, Alicja Marciniak Politechnika Łódzka PT 4 Recycling materiałów i elementów budowlanych, materiały alternatywne Betony konstrukcyjne na kruszywach z recyklingu badania doraźne i długotrwałe elementów żelbetowych Alina Kliszczewicz Politechnika Śląska Stan prawny gospodarki odpadami budowlanymi w Polsce i w Europie Rafał Uliniarz Politechnika Śląska Wpływ właściwości betonów na kruszywach z recyklingu na kontrolę stanów granicznych Grzegorz Wandzik Politechnika Śląska Trwałość mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych w nawierzchniach drogowych Antoni Szydło, Łukasz Skotnicki, Jarosław Kuźniewski Politechnika Wrocławska Recykling na zimno konstrukcji nawierzchni drogi z zastosowaniem technologii asfaltu spienionego Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Przemysław Buczyński Politechnika Świętokrzyska Propozycja wytycznych krajowych klasyfikowania elementów z rozbiórek do powtórnego zastosowania Janusz Brol, Katarzyna Adamczyk, Szymon Dawczyński Politechnika Śląska Badania długotrwałe prefabrykowanych płyt betonowych zbrojonych silnymi siatkami tekstylnymi Bernard Kotala, Marek Węglorz Politechnika Śląska Beton o dużej zawartości piasku jako alternatywa betonu zwykłego Dawid Moszczyński, Artem Czkwianianc Politechnika Łódzka PT 5 Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego Normowanie procedur wentylacyjnego wsparcia działań ratowniczych dla potrzeb ewakuacji ludzi z budynku Ireneusz Naworol, Stanisław Lipiński, Aleksander Adamski, Andrzej Marciniak Szkoła Główna Służby Pożarniczej Komputerowe wspomaganie projektowania z uwagi na warunki pożarowe wg EN , EN , EN Grzegorz Woźniak, Piotr Turkowski Instytut Techniki Budowlanej Zasady stosowania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do projektowania systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński Instytut Techniki Budowlanej PT 6 Innowacyjne metody tworzenia i wykorzystywania komputerowej reprezentacji wiedzy w inżynierii lądowej, kształtowanie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju Narzędzie ekspertowe w ocenie nośności murowanych konstrukcji mostowych z uszkodzeniami Tomasz Kamiński, Jan Bień Politechnika Wrocławska Analiza i ocena stanu przewodów kanalizacyjnych z użyciem systemu wspomagania decyzji OSP1 Bogdan Przybyła Politechnika Wrocławska

7 Spis treści Badania transportowej infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem technik 3D Tomasz Abel, Beata Nienartowicz, Cezary Madryas Politechnika Wrocławska Diagnostyka nawierzchni drogowych i lotniskowych z wykorzystaniem zaawansowanych badań dynamicznych Antoni Szydło, Bartłomiej Krawczyk, Piotr Mackiewicz Politechnika Wrocławska Weryfikacja metody IADP na żelbetowych wieloprzęsłowych obiektach mostowych Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt Politechnika Świętokrzyska Sieci neuronowe typu IAC i BP jako narzędzia oceny składowisk i analizy ich wpływu na środowisko Paulina Rudnicka, Marcin Krasiński, Marek Lefik Politechnika Łódzka Wspomaganie wyboru optymalnej metody modyfikacji parametrów podłoża gruntownego za pomocą sieci IAC Marcin Krasiński, Patrycja Baryła, Marek Lefik Politechnika Łódzka PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie Metody komputerowej optymalizacji projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA Arkadiusz Węglarz Politechnika Warszawska Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi etap 3 Henryk Nowak, Łukasz Nowak, Elżbieta Śliwińska Politechnika Wrocławska Narzędzie użytkowe symulacji funkcjonowania i wymiarowania słonecznych systemów grzewczych Dorota Chwieduk, Jerzy Kuta, Jarosław Bigorajski (student), Michał Chwieduk (student) - Politechnika Warszawska Wybrane zagadnienia wpływu temperatury na konstrukcję hal energoaktywnych Karolina Brzezińska, Zbigniew Kowal, Karolina Otwinowska, Rafał Piotrowski, Monika Siedlecka, Andrzej Szychowski Politechnika Świętokrzyska Weryfikacja modelu matematycznego procesów fizykalnych w przestrzeni poddasza wentylowanego Jerzy Piotrowski, Anatoliy Stroy, Marianna Olenets Politechnika Świętokrzyska PT 8 Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju Możliwości ograniczenia ładunków zanieczyszczeń, kierowanych do środowiska przez przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej Agnieszka Brzezińska, Dawid Bandzierz Politechnika Łódzka Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako istotne kryterium ich zagospodarowania Grażyna Sakson, Ewa Badowska Politechnika Łódzka Wyniki modelowania odpływu ścieków opadowych z terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi Marek Zawilski Politechnika Łódzka Badania i modelowanie składu ścieków opadowych z terenu Łodzi Marek Zawilski, Błażej Dziedziela Politechnika Łódzka Właściwości wytrzymałościowe piasków hydrofobizowanych emulsjami alkoksysilanowymi Patrycja Baryła, Marek Wojciechowski, Marek Lefik Politechnika Łódzka Projektowanie i kontrola średnic kolumn na potrzeby wykonania barier przeciwfiltracyjnych wykonywanych w technologii iniekcji strumieniowej Łukasz Mielczarek, Marek Lefik Politechnika Łódzka Zastosowanie wybranych procesów fotochemicznych do oczyszczania szarej wody Dorota Gryglik, Andrzej Jodłowski Politechnika Łódzka Ocena możliwości powtórnego wykorzystania szarej wody w gospodarstwie domowym Andrzej Jodłowski, Maciej Dobrzański Politechnika Łódzka Charakterystyka filtracji wody szarej na filtrach polipropylenowych Jarosław Mucha Politechnika Łódzka Działanie i sprawność separatorów wirowych Jerzy M. Sawicki, Piotr Zima Politechnika Gdańska Wpływ wymiany jonowej w iłach naturalnych na sorpcję rozpuszczalników organicznych Tomasz Kozłowski, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina Politechnika Świętokrzyska

8 O projekcie O projekcie Projekt,,Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju realizowany jest w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (Poddziałanie POIG). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpoczęła się r. a zakończenie przewidywane jest na r. Całkowita wartość projektu wynosi ,84 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to ,57 zł. Cele Celem ogólnym projektu jest wsparcie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców, przez podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki. Strategiczny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz koncepcyjnych w obszarach i zagadnieniach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki kraju. Prace badawcze są prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oszczędności energii, wykorzystania alternatywnych materiałów, rozwoju metod obliczeniowych i rehabilitacji obszarów zdegradowanych. Realizacja projektu powinna sprzyjać w szczególności: innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez możliwość adaptacji wyników i rezultatów badań do zastosowań praktycznych, wzrostowi konkurencyjności polskiej nauki, zwiększeniu znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększeniu udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzeniu trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrostowi wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Projekt jest w pełni spójny z celami ogólnymi POIG, jest również kompatybilny z celami szczegółowymi POIG, zakładającymi min.: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Celem szczegółowym projektu jest realizacja badań naukowych w dziedzinach takich jak: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, transport, bezpieczeństwo obywateli. Są to kluczowe dziedziny i dyscypliny naukowe, które zgodnie z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR) mają największy wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to, że projekt jest zgodny z celami I Osi priorytetowej POIG, która zakłada wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja naukowo przemysłowe. Projekt jest formą upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki z gospodarką. Projekt spełnia kryterium wsparcia dla dużego multi- i trandyscyplinarnego projektu badawczego. Do udziału w projekcie zostaną włączeni studenci i doktoranci, a prowadzone badania naukowe staną się podstawa prac magisterskich (inżynierskich) i doktorskich. Zakres projektu Planowane w ramach projektu działania zakładają min.: zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej, w tym aparatury naukowo-badawczej, a z drugiej ukierunkowanie już istniejących zasobów na prowadzenie badań w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju kraju, umożliwienie rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe oraz zdolność do tworzenia rozwiązań, które nadają się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej (przedsiębiorstwach, edukacji i administracji publicznej), zwiększenia innowacyjności gospodarki, poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac B+R oraz ich wdrożeń przez przedsiębiorców, zwiększenie potencjału wiedzy kapitału ludzkiego jako siły napędowej wzrostu gospodarczego i służącemu zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. Projekt jest zgodny z celami Działania 1.1. POIG,,Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, bowiem rozwiązywanie zagadnień merytorycznych objętych projektem ma duże znaczenie dla szybkiego rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego kraju, w szczególności zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rozwoju budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej i infrastruktury sieciowej i drogowej dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa. 7

9 O projekcie Pakiety tematyczne Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w ramach 8 wyodrębnionych Pakietów Tematycznych (PT): PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji PT 2 Zaawansowane metody projektowania konstrukcji ze względu na trwałość, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju PT 3 Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości PT 4 Recykling materiałów i elementów budowlanych, materiały alternatywne PT 5 Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego PT 6 Innowacyjne metody tworzenia i wykorzystywania komputerowej reprezentacji wiedzy w inżynierii lądowej, kształtowanie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie PT 8 Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju. Rezultaty Oczekiwane rezultaty projektu to: wdrożenia przemysłowe powstałe w wyniku realizacji strategicznych programów badawczych, komercjalizacja wybranych wyników badań B+R, wykonanych w jednostce naukowej, utworzenie nowych miejsc pracy (EPC), utworzenie nowych etatów badawczych, zgłoszenia patentowe jako efekt realizacji przedsięwzięcia, publikacje naukowe, stopnie naukowe uzyskane przez osoby realizujące projekt, wyniki prac badawczych, które zostaną odpłatnie udostępnione (sprzedane) zainteresowanym podmiotom na zasadach rynkowych, wyniki prac badawczych, które nieodpłatnie zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom (osobom). Konsorcjum Projekt jest realizowany przez konsorcjum 10 jednostek naukowo-badawczych. Liderem Projektu jest: Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego Łódź, a jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za zarządzanie projektem: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ Al. Politechniki Łódź. Pozostałe jednostki realizujące projekt to: Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2, Gliwice Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/ 12, Gdańsk Wrzeszcz Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Politechnika Krakowska z siedzibą w Krakowie, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie, Pl. Politechniki 1, Warszawa Szkoła Główna Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, Warszawa Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 65, Łódź Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, Warszawa. 8

10 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Wzmacnianie żelbetowych płyt przy użyciu taśm CFRP wklejonych w betonową otulinę sposobem biernym i czynnym badania doświadczalne Krzysztof Lasek Politechnika Łódzka Łódź, Polska Renata Kotynia Politechnika Łódzka Łódź, Polska Marta Przygocka Politechnika Łódzka Łódź, Polska Słowa kluczowe: taśmy CFRP, wzmocnienie na zginanie 1. Opis i cel badań Badania obejmowały żelbetowe płyty wzmocnione na zginanie taśmami węglowymi CFRP wklejonymi w betonową otulinę. Kompozyty wklejono sposobem biernym i czynnym. Zbadano dwa pełnowymiarowe elementy o symbolach NSM12 oraz NSM16 o rozpiętości między podporami 6000 mm oraz wymiarach przekroju poprzecznego 500 mm szerokości i 220 mm wysokości (Rys. 1). Elementy zróżnicowane były stopniem zbrojenia stalowego. Płyta NSM12 zbrojona była czterema prętami o średnicy 12 mm w strefie rozciąganej (ρs=0.49%), natomiast płyta NSM16 taką samą liczbą prętów o średnicy 16 mm (ρs=0.87%) (Rys. 2). Oba elementy wzmocniono w taki sam sposób trzema taśmami o przekroju poprzecznym 2.5 x 15 mm2 w odstępach 150 mm. W betonowej otulinie wycięto trzy bruzdy o szerokości 6 mm oraz głębokości 19 mm. Środkową taśmę naprężono do uzyskania odkształceń w taśmie wynoszących 6, natomiast dwie po bokach wklejono biernie. Wzmocnienie belek odbywało się na stanowisku badawczym pod obciążeniem ciężarem własnym elementów. Rys. 1. Schemat statyczny elementów NSM12 i NSM16. Rys. 2. Przekroje poprzeczne elementów NSM12 i NSM16 Elementy obciążano czterema siłami skupionymi w rozstawie 1200 mm (Rys. 1). W celu równomiernego rozłożenia obciążenia płyt na szerokości siły przekazywane były poprzez stalowe trawersy o długości równej szerokości elementów, co odzwierciedla rzeczywistą pracę konstrukcji. Celem badań była analiza wpływu stopnia zbrojenia stalowego na efektywność wzmocnienia przy użyciu wklejonych taśm kompozytowych CFRP w bruzdy wycięte w betonowej otulinie. Ponadto poddano weryfikacji prawidłowość działania systemu do naprężania taśm kompozytowych w technice NSM. 2. 9

11 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji 2. Wyniki badań Pierwsze zarysowanie pojawiało się w strefie maksymalnego momentu. Pionowe rysy powstające w strefie rozciąganej, wraz ze wzrostem obciążenia poszerzały się oraz postępowały w kierunku strefy ściskanej, czemu towarzyszyło powstawanie nowych. Element NSM12 zniszczył się poprzez zerwanie taśm kompozytowych. W elemencie NSM16, oprócz zerwania taśm CFRP, nastąpiło zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej. Nie zaobserwowano poślizgu taśmy ani jej odspojenia. Oznacza to, że uzyskano pełną przyczepność kompozytu, kleju oraz betonu. Odkształcenia taśm kompozytowych zostały w pełni wykorzystane zarówno w przypadku taśm wklejonych czynnie jak i biernie. Uzyskano duży stopień wzmocnienia badanych płyt, co dowodzi dużą efektywność wzmocnień przy użyciu tej metody (Tab. 1). Tab. 1. Tabelaryczne zestawienie wyników badań elementów NSM12 i NSM16. Rys. 3. Moment zginający krzywizna elementów NSM 12 oraz NSM Wnioski Na postawie analizy wyników badań belek wzmocnionych na zginanie przy użyciu techniki NSM naprężoną taśmą CFRP można wysunąć następujące wnioski: badania wykazały wysoką efektywność wzmocnienia żelbetowych płyt wzmocnionych techniką NSM w sposób czynny wahającą się od 60 do 140% nośności elementu niewzmocnionego; efektywność wzmocnienia maleje wraz ze wzrostem zbrojenia stalowego; technika NSM pozwala na wykorzystanie w pełni wytrzymałości na rozciąganie materiału kompozytowego FRP; wzmocnienie zginanych elementów żelbetowych przy użyciu techniki NSM naprężonymi taśmami CFRP jest bardzo skuteczne w stanie granicznym nośności jak i użytkowalności. Pozwala zredukować istniejące ugięcie i szerokość rozwarcia rys. Literatura [1] KOTYNIA R., Analysis of the flexural response of NSM FRP-strengthened concrete beams, Proceeding of the eight international conference on fibre-reinforced plastics for reinforced concrete structures (FRPRSCS-8), Patras, Grecja, [2] Gaafar M. A., El-Hacha R., Strengthening reinforced concrete beams with prestressed near surface mounted FRP strips, Proceeding of Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2008), Zurich, Szwajcaria,

12 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Analiza efektywności wzmocnień zginanych elementów żelbetowych za pomocą wstępnie naprężonych kompozytów CFRP Michał Staśkiewicz Politechnika Łódzka Łódź, Polska Renata Kotynia Politechnika Łódzka Łódź, Polska Krzysztof Lasek Politechnika Łódzka Łódź, Polska Słowa kluczowe: naprężanie, kompozyt CFRP, zginanie, efektywność Streszczenie Tematem pracy jest zagadnienie wzmacniania elementów żelbetowych na zginanie przy użyciu naprężonych kompozytów z włóknami węglowymi CFRP. W artykule przedstawione zostały znane techniki aplikacji naprężonych kompozytów oraz zasadnicze problemy związane z technologią wzmacniania i sposobami zakotwień. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu wiedzy zawartego w dostępnej literaturze, autorzy opracowali bazę danych badań doświadczalnych, zawierającą informacje na temat charakterystyk badanych elementów oraz wyników badań nośności na zginanie. Na podstawie zestawienia omówiono mechanizmy zniszczenia wzmocnionych elementów oraz przeprowadzono analizę efektywności wzmocnienia w zależności od wybranych parametrów zmiennych. Podstawowym celem analizy było określenie wpływu wybranych parametrów, takich jak: stopnia zbrojenia stalowego, stopnia zbrojenia kompozytowego oraz poziomu wstępnego naprężenia taśmy na stopień wzmocnienia elementu zarówno w stanie granicznym nośności, jaki i użytkowalności. Przedstawiona w pracy analiza potwierdziła wysoką skuteczność wzmacniania żelbetowych elementów na zginanie przy użyciu wstępnie naprężonych kompozytów CFRP. Przyrost nośności wzmocnionych elementów w porównaniu do elementów referencyjnych wynosił od 35% do nawet 235%. Wyniki badań przywołane w pracy wykazały znaczący wpływ stopnia zbrojenia stalowego na efektywność wzmocnienia, która spada wraz ze wzrostem ilości zbrojenia. Zaobserwowano również pozytywny wpływ wzrostu poziomu wstępnego naprężenia kompozytu CFRP na efektywność wzmocnienia. Parametr ten nie ma jednak wpływu na nośność elementów wzmocnionych skutecznie kotwionymi taśmami/ matami, w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość zbrojenia kompozytowego na rozciąganie. Poziom wstępnego naprężania kompozytu bardzo korzystnie wpływa na pracę wzmocnionego elementu w stanie granicznym użytkowalności, czego dowodem jest wzrost obciążeń rysujących o nawet 337% w efekcie wzmocnienia. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają bardzo wysoką skuteczność wzmocnień czynnych przy użyciu kompozytów CFRP, również przy silnym wytężeniu elementu przed wzmocnieniem. Literatura [1] ŁAGODA M., Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami wstępnie sprężonymi, Proceedings of 2012 Konferencja Naukowo- Techniczna Konstrukcje Sprężone, 2012, Kraków, CD-ROM. [2] KAŁUŻA M., AJDUKIEWICZ A., Przegląd metod zewnętrznego sprężania żelbetowych elementów materiałami kompozytowymi w aspekcie efektywności czynnego wzmocnienia Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone, Kraków, marzec [3] SIWOWSKI T., ŻÓŁTOWSKI P., ADAMEK-MISIOŁEK A., The application of prestressed CFRP strip for bridge strengthening, Proceedings of CECOM 2012, 2012, Kraków, CC-ROM. [4] KOTYNIA R., WALENDZIAK R., STOECKLIN I., MEIER U., RC Slabs Strengthened with Prestressed and Gradually Anchored CFRP Strips under Monotonic and Cycling Loading, Journal of Composites for Constructions, Vol. 15, 2011, pp [5] KOTYNIA R., LASEK K., STAŚKIEWICZ M., Flexural behaviour of preloaded RC beams strengthened with prestressed CFRP laminates, Journal of Composites for Constructions, 2013, w recenzji. 11

13 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Analiza efektywności wzmocnień zginanych elementów żelbetowych za pomocą wklejanych biernie taśm i prętów CFRP Szymon Chołostiakow Politechnika Łódzka Łódź, Polska Renata Kotynia Politechnika Łódzka Łódź, Polska Marta Przygocka Politechnika Łódzka Łódź, Polska Słowa kluczowe: NSMR, FRP, wzmocnienie na zginanie, skuteczność wzmocnienia, ICD 1. Wprowadzenie Wzmacnianie elementów żelbetowych kompozytowymi profilami, jest coraz szerzej stosowaną techniką poprawiającą nośność i użytkowalność konstrukcji żelbetowych. Metoda Near Surface Mounted (NSMR) polega na wklejeniu w wykonaną w betonowej otulinie bruzdę prętów lub taśm (rys.1.) z włóknami szklanymi (GFRP) lub węglowymi (CFRP). Przedstawiona analiza skuteczności wzmocnienia oparta jest na zebranym stanie wiedzy z zakresu wzmocnień NSMR i odnosi się do wpływu stopnia zbrojenia stalowego, kompozytowego a także geometrii profili FRP. Pod uwagę wzięto jedynie wyniki badań, gdzie wklejony kompozyt osiągał najwyższe odkształcenie, a sposobem zniszczenia było odspojenie materiału FRP wraz z betonową otuliną (ICD). Przedstawiona analiza skupiona była na wpływie ilości zbrojenia kompozytowego i sztywności na nośność elementów i odkształcalność kompozytu dla różnego stopnia zbrojenia stalowego. Analizę wzbogacono o parametr opisujący stosunek pola do głębokości wklejenia kompozytu A f /b f oraz C f /A f, gdzie C f jest obwodem kompozytu FRP. Stopień wzmocnienia materiału kompozytowego η f = (F u -F 0 )/F 0, gdzie F u i F 0 oznaczają maksymalną siłę odpowiednio na elemencie wzmocnionym i referencyjnym. beton Rys. 1. Geometria kompozytów stosowanych w systeme NSM. 2. Wnioski Wyniki sprowadzono do następujących wniosków: Belki wzmocnione większą ilością kompozytu wykazują wzrost stopnia wzmocnienia η f, przy podobnych stopniach zbrojenia stalowego. Skuteczność wzmocnienia rośnie wraz ze spadkiem stopnia zbrojenia stalowego. Najbardziej efektywnym obszarem dla wzmocnienia są elementy o stopniu zbrojenia od 0,38% do 0,71%, i o stopniu zbrojenia kompozytowego z zakresu 0,07% do 0,15%. Elementy badawcze zniszczone przez odspojenie kompozytu odspajały się przy odkształceniach od 1,2% do 1,4%. Wyniki badań elementów wykazały wzrost odkształceń w kompozycie, wraz ze spadkiem współczynnika A f /b f, co prowadziło do większego wykorzystania materiału kompozytowego. Współczynnik C f /A f opisujący stosunek obwodu do pola przekroju kompozytu waha się od 0,51 do 1,71 dla prostokątnych taśm i od 0,31 do 0,40 dla prętów kompozytowych. 3. Bibliografia [1] BARROS J. A. O., DIAS S. J. E., LIMA J. L. T., Efficacy of CFRP-based techniques for flexural and shear strengthening of concrete beams, Journal of Cement & Concrete Composites, Vol. 29, 2007, pp [2] KOTYNIA R., Analysis of the flexural response of NSM FRP-strengthened concrete beams, Proceeding of the eight international conference on fibre-reinforced plastics for reinforced concrete structures (FRPRSCS-8), Patras, Greece,

14 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie część III Włodzimierz Starosolski Politechnika Śląska Gliwice, Poland Zbigniew Pająk Politechnika Śląska Gliwice, Poland Barbara Wieczorek Politechnika Śląska Gliwice, Poland Mirosław Wieczorek Politechnika Śląska Gliwice, Poland Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetonowe, wzmocnienie konstrukcji, katastrofa postępująca 1. Inspiracja Analiza badawcza zachowania się strefy podporowej ustrojów płytowo słupowych w zakresie ich zniszczenia przez przebicie prowadzona była bardzo szeroko na setkach modeli. Pozwoliło to na opracowanie metod obliczeń w tym znormalizowanych. Jednakże w sytuacji, gdy jednak nastąpiło zniszczenie przez przebicie konieczne jest, aby konstrukcja ustroju nie dopuściła do rozwoju katastrofy. Celem umożliwienia opracowania procedur obliczeniowych umożliwiających prawidłową ocenę wartości zapasów nośności strefy podporowej po zniszczeniu przez przebicie, przeprowadzone zostały badania żelbetowych modeli połączenia płyta-słup w skali 1:1. Badania te pozwolą na wnioskowanie, kiedy i jakie zbrojenie dolne prowadzone w strefie podporowej jest w stanie zatrzymać dalszy rozwój jej zniszczenia po przebiciu. Badania ograniczone zostały do słupów wewnętrznych 2. Realizacja Badania objęły trzy modele stanowiące fragment przysłupowej wewnętrznej strefy typowego monolitycznego ustroju płytowo-słupowego o wymiarach 2,65 2,65 m grubości 20 cm z usytuowanym od dołu słupem, który umieszczony był w trzech pozycjach względem środka płyty (rys. 1) usytuowanie osiowe (model I), na mimośrodzie jednokierunkowym (model II) oraz mimośrodzie dwukierunkowym (model III). Elementy badawcze charakteryzowały się zbliżoną wytrzymałością betonu oraz jednakowym stopniem zbrojenia dolnego i górnego. Zbrojenie modeli wykonane zostało w postaci dwóch równoległych siatek zbrojeniowych. W każdym modelu zostało zastosowane zbrojenie dolne, krzyżujące się nad słupem ze stali zbrojeniowej klasy C (ε uk >7) wg EC 2 o średnicy ϕ16 mm. Obciążenie modeli realizowano poprzez przyłożenie do podstawy słupa siły skupionej wywoływanej siłownikiem hydraulicznym zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.1. Rys. 1. Schemat statyczny badania modele I, modele II, modele III Program badań obejmował dwie fazy, w których modele były obciążane zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.1. W pierwszej fazie wykonano dwa cykle obciążenia pierwszy polegający na wstępnym obciążeniu i odciążeniu modelu oraz drugi, w którym model był obciążany aż do zniszczenia przez przebicie, wówczas nastąpił spadek wartości siły obciążającej. Następnie w drugiej fazie uwzględniono dwa warianty badawcze. W pierwszym przypadku dokonano całkowitego odciążenia modeli a następnie odkręcono śruby mocujące modele do stanowiska (model typu B), natomiast w drugim przypadku nie odciążano modeli i nie odkręcono śrub mocujących modele do stanowiska (model typu A). W drugiej fazie po przebiciu obciążenie zwiększano do chwili zerwania jednego z prętów krzyżujących się nad słupem, co powodowało spadek siły obciążającej. Następnie kontynuowano obciążenie modeli, które trwało aż do zerwania kolejnych dolnych prętów krzyżujących się nad słupem 3. Rezultaty Na wykresie (rys.2) zestawiono wspólnie wyniki badań modeli z odkręconymi i nieodkręconymi śrubami, co pozwala zaobserwować istotną różnicę w zachowaniu się połączenia płyta-słup modeli A i modeli B po przebiciu. 13

15 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Rys. 2. Zestawienie zmian przemieszczeń słupa w funkcji obciążeniado momentu zerwania pierwszego pręta dolnego (modele typu A i B) Tab. 1. Zestawienie wpływu mimośrodu obciążeniana maksymalne wartości sił uzyskanych po przebiciu W pierwszej fazie do przebicia zachowanie się wszystkich modeli było prawie identyczne. Przebicie nastąpiło przy sile kn. Następnie odnotowano spadek wartości siły obciążającej do ok. 200 kn. W drugiej fazie po przebiciu zachowanie się poszczególnych modeli było uzależnione od przyjętego wariantu badawczego. Dodatkowo na wartość sił obciążających, przy których następowało zerwanie pierwszego z prętów przechodzących nad słupem w poszczególnych modelach istotny wpływ mało usytuowanie słupa względem płyty. Przebieg zależności przemieszczenie siła uzyskany z badań wskazuje, że zniszczenie modeli typu B następowało przy przemieszczeniu słupa prawie trzykrotnie większym niż modeli typu A, przy czym większą siłę zrywającą uzyskano w modelach typu A niż modelach typu B. 4. Porównanie wyników Nośność strefy podporowej po przebiciu w modelach z nieodkręconymi śrubami (model A) była większa niż w modelach z odkręconymi śrubami (model B) o co najmniej 20%. Największą wartość siły zrywającej pręty dolne uzyskano w modelu ze słupem usytuowanym osiowo, zarówno w przypadku modeli typu A, jak i modeli typu B. Wprowadzenie mimośrodowego położenia słupa względem środka płyty spowodowało obniżenie nośności strefy podporowej po przebiciu o ok. 10% 15%. Obliczone wg normy CSA A [1] i rekomendacji do normy amerykańskiej ACI 318 [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.] wartości nośności strefy przypodporowej po przebiciu Fcal były we wszystkich przypadkach większe od wartości uzyskanych w badaniach modeli typu B. W modelu ze słupem usytuowanym osiowo maksymalna siła uzyskana podczas badań po zwolnieniem śrub stanowiła 97,3% wartości F cal. Dla modeli z usytuowaniem słupa na mimośrodzie w jednym i w dwóch kierunkach uzyskano odpowiednio wartości 84,5% i 83,4% wykorzystania siły F cal. 5. Podsumowanie Badania zniszczenia strefy podporowej ustrojów płytowo-słupowych były prowadzone w dwóch wariantach: wariant optymistyczny (wariant A) przy którym można założyć, że po przebiciu w strefie przypodporowej beton ma wymierną wartość wytrzymałości, więc znajdujące się blisko słupa zbrojenie, jak i otaczający go beton (pomimo znacznego pokruszenia) współpracują w przenoszeniu obciążenia. wariant pesymistyczny (wariant B), przy którym można założyć, że w strefie przypodporowej beton ma bardzo małą wytrzymałość i całość obciążeń muszą przenieść wyłącznie dolne wkładki zbrojeniowe. We wszystkich przypadkach stwierdzono, że zerwanie pierwszego pręta dolnego nastąpiło przy znacznej wartości wydłużenia wahającej się w granicach od 8% do 15%. Tak znaczne wydłużenia stali zbrojeniowej są jedynie możliwe i gwarantowane przy stosowaniu wyłącznie stali klasy C wg PN-EN :2008. Jednocześnie z przedstawionych badań wynika, że przejście od wariantu optymistycznego do pesymistycznego powoduje degradację nośności strefy podporowej o ok %. Warto wskazać, że przedstawione wyniki badań w wariancie optymistycznym pokrywają się z dotychczasowymi zaleceniami norm CSA A23.3 i ACI 318, lecz w przypadku pesymistycznym (zdaniem autorów bardziej właściwym przy projektowaniu) dają zdecydowanie niższe wartości nośności strefy podporowej. Literatura [1] CSA Standard A , Canadian Standard Association, [2] ACI ACI-ASCE Committe 352.: Recommendations for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures. ACI Structural Journal, November-December

16 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetonowych konstrukcji zespolonych Adam Zybura Politechnika Śląska Gliwice, Poland Krzysztof Gromysz Politechnika Śląska Gliwice, Poland Mariusz Jaśniok Politechnika Śląska Gliwice, Poland Słowa kluczowe: : żelbet, konstrukcje zespolone, korozja zbrojenia, obciążenia cykliczne, badania elektrochemiczne korozji, tłumienie drgań 1. Wprowadzenie i zakres badań Żelbetowe płyty warstwowe składające się z elementu prefabrykowanego i układanego na budowie betonu uzupełniającego są powszechnie stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym. O jego atrakcyjności decydują brak konieczności deskowania, szybkość montażu i uzyskiwanie dolnej powierzchni stropu niewymagającej tynkowania. O bezpieczeństwie tych konstrukcji decyduje głównie zdolność przenoszenia naprężeń stycznych w zespoleniu dwóch betonów oraz korozyjny stanu zbrojenia [1]. Zdolność przenoszenia naprężeń stycznych może być oceniana na podstawie sztywności zespolenia dwóch warstw betonu oraz energii rozpraszanej przez to zespolenie. Natomiast stan zagrożenia korozją stalowego zbrojenia można określać na podstawie elektrochemicznych pomiarów szybkości korozji. Ocena korozyjnego stanu zbrojenia będzie zatem polegała głównie na analizie wyników badań polaryzacyjnych przeprowadzonych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, według opracowanego elektrycznego modelu układu stal beton. Zakończenie opisanych prac umożliwi osiągnięcie celu, jakim jest opracowanie wytycznych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa i użytkowalności istniejących żelbetowych konstrukcji zespolonych ze względu na zdolność przenoszenia naprężeń stycznych w zespoleniu oraz stopień zaawansowania korozji zbrojenia. 2. Przebieg prac W ramach części dotyczącej oceny zdolności przenoszenia naprężeń stycznych w zespoleniu przeprowadzono prace o charakterze doświadczalnym, które zrelacjonowano w [2]. Ponadto przeprowadzono syntezę dotyczącą ogółu zagadnień dotyczących konstrukcji zespolonych zamieszczoną w [1]. Z syntezy tej wynika, że normy nie uwzględniają wpływu zakotwienia zbrojenia przęsłowego w podporze na nośność płyt oraz przeceniają wpływ zbrojenia pionowego w zespoleniu na tę nośność. Z syntezy wynika również, że założony w normie Eurokod 2 brak przemieszczeń warstwy górnej względem dolnej występuje w płytach zespolonych tylko w szczególnym przypadku powierzchni zespolenia, ukształtowanej w postaci wrębów oraz powierzchni, na której nie wydzieliło się mleczko cementowe. W pozostałych przypadkach występuje przemieszczenie w zespoleniu, które zmniejsza sztywność płyt warstwowych w porównaniu z płytami monolitycznymi. Nośność takich płyt zostaje wyczerpana wskutek przemieszczeń w zespoleniu i towarzyszącej utracie nośności zakotwienia zbrojenia przęsłowego w podporze. Utrata nośności zbrojenia zakotwionego w podporze następowała nawet w przypadku spełnienia odpowiednich wymagań konstrukcyjnych. Przeprowadzona synteza wskazuje także, iż występowanie przemieszczeń warstwy górnej względem dolnej sprawia, że płyta zespolona nie zachowuje się w sposób liniowy. Stosowane w praktyce inżynierskiej podstawowe nieliniowe modele ciał nie opisują wystarczająco dokładnie odkształceń płyt warstwowych, poddanych zarówno obciążeniom statycznym, jak i dynamicznym wymuszeniom kinematycznym. W celu odwzorowania zjawisk zachodzących w płytach obciążanych statycznie przyjęto, że składają się one z trzech warstw: dolnej, górnej i kontaktowej. Na podstawie tego założenia, zbudowano model płyty o jednym stopniu swobody, którego parametry sprężyste i niesprężyste wyznaczano korzystając z wyników badań doświadczalnych sześciu płyt. W szczególności estymowano wartości nieliniowych parametrów opisujących warstwę kontaktową, co opisano w [3]. W ramach części zadania dotyczącej diagnostyki korozyjnej żelbetu zakończono realizację trzeciego ostatniego kamienia milowego, którego celem było m.in. opracowanie metodyki oceny stanu żelbetowych konstrukcji zespolonych na podstawie badań szybkości korozji zbrojenia [4, 5]. Sposób przeprowadzenia oceny w oparciu o autorski trójwymiarowy modelu układu stal beton opublikowano w monografii [7]. Model 3D odwzorowuje właściwości elektrochemiczne niejednorodnej struktury betonu i dodatkowo przestrzenny rozkład prądów polaryzacji pomiędzy płaską powierzchnią przeciwelektrody a walcową powierzchnią elektrody badanej. Ponadto opisuje zbliżoną do występującej w konstrukcji żelbetowej złożoną geometrię trójelektrodowego układu pomiarowego. Modelowany układ składa się z elektrody badanej w kształcie długiej wkładki zbrojeniowej osadzonej w betonie, na którego powierzchni umieszczono prostokątną przeciwelektrodę ze stali nierdzewnej wraz z elektrodą odniesienia. Charakterystyczną cechą modelu 3D jest elastyczne podążanie siatki węzłów betonowych elementów bryłowych i stalowych elementów powierzchniowych za zmianą geometrii układu pręt zbrojeniowy beton przeciwelektroda. Najistotniejszymi parametrami modelu są współczynniki geometrii stali i betonu, dzięki którym jest możliwa symulacja wpływu zmian geometrii badanego układu na kształty widm impedancyjnych stali w betonie. Współczynniki geometrii charakteryzują teoretyczne ścieżki przewodzenia prądu wyznaczane pomiędzy przeciwelektrodą a powierzchnią stali zbrojeniowej. Po przypisaniu każdej ścieżce przewodzenia jednakowego elementarnego elektrycznego schematu zastępczego analiza badań impedancyjnych stali w betonie według modelu 3D jest zbliżona do klasycznej analizy według pojedynczego elektrycznego schematu zastępczego [7]. Założenia modelu 3D poddano doświadczalnej weryfikacji. Eksperymentalnie zbadano wpływ kilku parametrów geometrii trójelektrodowego układu stal beton na kształty otrzymywanych widm impedancyjnych. Każdorazowo przyjmując jako zmienną tylko jeden z parametrów układu, przeanalizowano wpływ średnicy zbrojenia, grubości otulenia betonowego, szerokości i długości prostokątnej przeciwelektrody. Ponadto zbadano wpływ długości pojedynczego pręta w betonie i wymuszonego ograniczenia zasięgu (powierzchni) polaryzacji stali. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przejście z modelu klasycznego w formie pojedynczego schematu zastępczego na model 3D nie tylko nie pogarsza zgodności dopasowania widm, lecz także dodatkowo umożliwia przewidywanie tendencji zmian kształtów widm impedancyjnych przy zmianach geometrii układu. Stwierdzone lokalne niezgodności widm modelowych z doświadczalnymi wynikały głównie z niemożliwości zapewnienia identycznych właściwości elektrochemicznych w porównywanych elementach, a także ze zróżnicowanej i nierównomiernej wilgotności betonu. Zaproponowana 15

17 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji metodyka badań powiązana z autorskim modelem 3D może być narzędziem istotnie wspomagającym analizę pomiarów impedancyjnych zbrojenia w wielkogabarytowych konstrukcjach betonowych [7]. 3. Osiągnięte cele, wyniki, rezultaty Zakończono realizację trzeciego kamienia milowego, którego celem było opracowanie metodyki oceny stanu żelbetowych konstrukcji zespolonych na podstawie pomiaru drgań oraz szybkości korozji zbrojenia. Całość badań wraz z autorskim modelami oraz proponowany sposób prowadzenia diagnostyki zamieszczono w dwóch monografiach [1, 7] opublikowanych przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Monografie były podstawą do otwarcia dwóch przewodów habilitacyjnych dr inż. Krzysztofa Gromysza i dr inż. Mariusza Jaśnioka. Literatura [1] Gromysz K.: Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie, Monografia nr 452, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 r., s [2] Gromysz K.: Verification of the Damping Model Vibrations of Reinforced Concrete Composite Slabs. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST Procedia Engineering 57 ( 2013 ) p [3] Gromysz K.: Distribution of Forces in Composite Concrete Slabs Between The Joint and The Reinforcement Anchored on The Support. Concrete and Concrete Structures 2013 Conference. Procedia Engineering 65 ( 2013 ) p [4] Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 1 Badania właściwości ochronnych betonu, Przegląd Budowlany nr 11, 2012, s [5] Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 2 Elektrochemiczne badania korozyjne, Przegląd Budowlany nr 1, 2013, s [6] Jaśniok M.: Investigation and Modelling of the Impact of Reinforcement Diameter in Concrete on Shapes of Impedance Spectra, Procedia Engineering, Vol. 57, 2013, Elsevier, p [7] Jaśniok M.: Modelowanie układu stal beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej, Monografia nr 470, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s

18 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w zabytkowych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Wojciech Terlikowski Politechnika Warszawska Warszawa, Poland Andrzej Marecki Politechnika Warszawska Warszawa, Poland Słowa kluczowe:: rehabilitacja izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, termomodernizacja budynków zabytkowych, poprawa efektywności energetycznej budynków zabytkowych 1. Rewitalizacja budynków zabytkowych pod kątem wymagań cieplno wilgotnościowych Rehabilitacja konstrukcji zabytkowych budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, będąca częścią ich rewitalizacji, zakłada również unormowanie i poprawę warunków cieplno wilgotnościowych w budynku. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie każda rewitalizacja budynku istniejącego, w tym zabytkowego powinna ograniczać energię zużywaną przez budynek, która stanowi ponad 80% całego zapotrzebowania budynku na energię. Rozwiązanie problemów cieplno wilgotnościowych w rewitalizowanym budynku, poprzez odpowiednie badania, diagnostykę, osuszenie, rehabilitację lub wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych, instalacji wentylacyjnej poprawiającej komfort cieplno wilgotnościowy we wnętrzach pomieszczeń, mają zadanie kluczowe w osiągnięciu pełnego powodzenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, prowadzonego pod kątem spełnienia wymagań podstawowych stawianych budynkom, również pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przy projektowaniu rewitalizacji zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zagadnienia związane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym lub przeciwwodnym budynków ma fundamentalne znaczenie dla całej rehabilitowanej konstrukcji, a także ze względu na opłacalność ekonomiczną całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Właściwe zdiagnozowanie stanu wilgotnościowego konstrukcji budynku, w tym stanu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej jest bardzo ważne z punktu widzenia późniejszego komfortu użytkowania i spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać budynki i elementy ich konstrukcji. Ma to ścisły związek z poprawa efektywności energetycznej budynku zabytkowego, w tym termomodernizacją, która wymaga rozwiązań innowacyjnych pod względem materiałowym, jak i technologicznym. Realizowany projekt badawczy zakładał dogłębną analizę rozwiązań zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciwwodnych stosowanych w zabytkowych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, metod osuszania budynków i sposobów termomodernizacji pod kątem skuteczności i możliwości stosowania oraz opracowanie zasad ich właściwego doboru i stosowania w rewitalizacyjnym procesie inwestycyjno budowlanym. Aby ten cel osiągnąć, w ramach badań wykonano następujące zadania: przedstawienie metody i rozwiązań konstrukcyjnych ochrony przed wilgocią w budynkach stosowane w historii, analizę koniecznych do przeprowadzenia badań wilgotnościowych oraz wykonania oceny stanu wilgotnościowego w zabytkowych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, analizę badań i sposobu oceny warunków cieplnych z oceną energetyczną budynków zabytkowych, przedstawienie i analizę metod osuszania budynków zabytkowych, przedstawienie i analizę metod wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w budynkach zabytkowych (metody klasyczne i innowacyjne), przedstawienie i analizę metod termomodernizacji zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (metody klasyczne i innowacyjne), opracowanie odpowiednich algorytmów postepowania i schematów. Podejście kompleksowe do właściwego przeprowadzenia inwestycji rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem zagadnień i wymagań cieplno wilgotnościowych, w tym prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki ukazuje schemat zawarty na rysunku poniżej. 17

19 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Literatura [1] Trochowicz M.: Problematyka oceny stanu wilgotnościowego w obiektach adaptowanych do współczesnych funkcji, praca zbiorowa pod redakcją B. Szmygina, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytkow ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa Lublin 2009 [2] DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3] Robakiewicz M.: Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania Dane - Obliczenia, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa

20 PT 1 Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji Wyjątkowe obciążenie śniegiem w diagnostyce konstrukcji Jerzy Antoni Żurański Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, Poland Andrzej Sobolewski Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, Poland Słowa kluczowe: obciążenie śniegiem, obciążenie wyjątkowe, obciążenie charakterystyczne, prognoza obciążenia śniegiem 1. Wprowadzenie. Wyjątkowe obciążenie śniegiem Oddziaływania wyjątkowe, w tym wyjątkowe obciążenie śniegiem, nie mają precyzyjnej definicji w ujęciu probabilistycznym. Zgodnie z Eurokodem podstawowym [1], p , za oddziaływanie wyjątkowe uważa się oddziaływanie, zwykle krótkotrwałe, ale o znaczącej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne. I dalej napisano w Uwadze 2: Uderzenie, śnieg, wiatr i oddziaływania sejsmiczne mogą być uważane za oddziaływania zmienne lub wyjątkowe, zależnie od posiadanych informacji na temat ich rozkładów statystycznych. Tę uwagę można interpretować następująco: jeżeli są dane statystyczne to wyznaczone na tej podstawie oddziaływanie jest oddziaływaniem zmiennym. Obciążenie śniegiem jest zatem obciążeniem zmiennym bowiem istnieją dane statystyczne. Na tej podstawie ustala się jego wartości charakterystyczne (prognozowane). Obciążenie wyjątkowe nie jest wyznaczane na podstawie danych statystycznych. W Eurokodzie dotyczącym obciążenia śniegiem [2] podano definicje wartości charakterystycznej i wyjątkowej. Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu jest to obciążenie o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia wynoszącym 0,02, z wyłączeniem wyjątkowego obciążenia śniegiem. Natomiast wyjątkowe obciążenie śniegiem gruntu to obciążenie od warstwy śniegu na gruncie powstałej w wyniku opadu śniegu o wyjątkowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia. Nie podano, o jakie prawdopodobieństwo chodzi. Wartość wyjątkową można określić jako odbiegającą znacznie od głównego ciągu wartości zmierzonych, podlegających rozkładowi prawdopodobieństwa zastosowanemu do aproksymacji danych pomiarowych. Przykładem może być wykres wartości maksymalnych rocznych (zimowych) obciążenia śniegiem gruntu ze stacji meteorologicznej w Białej Podlaskiej, przedstawiony na rys. 1. Największa wartość, zmierzona w latach 1950/ /2000, znacznie przewyższa pozostałe, odbiega od linii prognozy, można ją nazwać wartością wyjątkową. W terminologii angielskiej takie wartości są określane jako outliers, wartości odstające. Stosunek wartości maksymalnej, S max = 2,58 kn/m2, raz zmierzonej w ciągu 50 lat pomiarów, do prognozowanej S k = 1,27 kn/m 2, o okresie powrotu 50 lat, wynosi 2,03. W referacie przedstawiono próbę probabilistycznego ujęcia takich wyjątkowych wartości obciążenia śniegiem gruntu. Rys. 1. Wartości maksymalne roczne (zimowe) obciążenia śniegiem gruntu na siatce rozkładu Gumbela i prosta prognozy wyznaczona metodą największej wiarogodności. 2. Wyjątkowe obciążenie śniegiem w diagnostyce konstrukcji W obliczeniach konstrukcji wyjątkowe obciążenie śniegiem może się pojawić dwukrotnie: w ocenie obciążenia, które konstrukcja przeniosła w czasie dotychczasowego użytkowania oraz w prognozie obciążenia na dalsze jej użytkowanie. Pierwszy przypadek jest stosunkowo prosty. Znając wartość obciążenia śniegiem przyjętą w projekcie oraz lata jej użytkowani można ustalić, na podstawie danych archiwalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jakie maksymalne, a więc zapewne wyjątkowe obciążenie śniegiem diagnozowana konstrukcja przeniosła [4]. Drugi przypadek jest trudniejszy, bo nie wiadomo, jaką wartość wyjątkowego obciążenia śniegiem gruntu przyjąć do rozważań. Pewną wskazówką może być zalecenie normowe [2], aby była to wartość charakterystyczna, pomnożona przez współczynnik C esl = 2,0. Jeżeli tak to należy 19

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo