P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI TERENOWEJ W ZAMBROWIE, BUDOWIE INSTALACJI DRENAśU OPASKOWEGO BUDYNKU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ WÓD DRENAśOWYCH I DOZIEMNĄ KABLOWĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ nn 0,4 kv, ZAPOMIAROWĄ, DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI WÓD DRENAśOWYCH OBIEKT: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W ZAMBROWIE ADRES INWESTYCJI: ZAMBRÓW, UL. OBROŃCÓW ZAMBROWA 4 DZIAŁKA NR EWID. GR.: 1570/4 i 1570/5 INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK, ul. LEGIONOWA 18, tel. (85) JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 4, tel./fax: PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inŝ. architekt Marek TEKIEŃ [upr. Nr Bł/164/90, PD-0073] SPRAWDZAJĄCY PROJEKT ARCHITEKTURY: mgr inŝ. architekt Lech RYSZAWA [upr. Nr Bł/106/91, PD-0052] DATA OPRACOWANIA: 20 grudnia 2011 r. D.T. 28/2011 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu - rys PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: 2.1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego Rzut piwnic - rys Rzut parteru - rys Rzut I piętra - rys Rzut II piętra - rys Przekrój A-A - rys Elewacja południowa - rys Elewacja północno-zachodnia - rys Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej - rys. 9

2 2 I. DANE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY d o p r o j e k t u z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u 1. Temat: Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, zapomiarową, do zasilania przepompowni wód opadowych 2. Adres: Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 4 3. Działka Nr ewid. gruntu: 1570/4 i 1570/5 4. Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku Białystok, ul. Legionowa 18, tel , Biuro Projektów: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 4 tel. (85) , fax: Zespół projektantów, wg specjalności: 6.1. architektura mgr inŝ. arch. Marek Tekień [upr. Nr Bł/164/90], 6.2. konstrukcja mgr inŝ. Kamil Zimiński [upr. Nr PDL/0045/POOK/05], 6.3. instalacje sanitarne mgr inŝ. Barbara Stempniak [upr. Nr Bł 83/87 i Bł 23/90], 6.4. instalacje elektryczne mgr inŝ. Marek Sworski [upr. Nr Bł/52/89], 6.5. kosztorys budowlany mgr inŝ. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bł 61/87]. 7. Podstawa opracowania 7.1. Umowa, z dnia 03 października 2011 r Uchwała Nr 158/XXXII/05, Rady Miasta Zambrów z dnia 31 maja 2005 r., w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa, dotyczącej terenów połoŝonych w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej [Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 158, z 29 czerwca 2005 r., poz. 1819] Archiwalna dokumentacja techniczna istniejącego budynku: - Koncepcja wielobranŝowa. Budynek biurowo-administracyjny dla potrzeb KRUS w Zambrowie przy zbiegu ulic Obrońców Zambrowa i Wądołkowskiej, z marca 1995 r.; autor: mgr inŝ. arch. Hanna Buczkowska-Pietruska, mgr inŝ. Jacek Zawadzki, inŝ. Alicja Nowicka, inŝ. Czesław Styś / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie. - Projekt budowlany konstrukcja. Budynek administracyjno-biurowy O/R KRUS w Zambrowie ul. Wądołkowska/Obrońców Zambrowa, ze stycznia 1996 r.; autor: mgr inŝ. Jacek Zawadzki / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie. - Projekt budowlany architektura. Zamienny. Budynek administracyjny OR KRUS w Zambrowie przy zbiegu ulic Wądołkowskiej i Obrońców Zambrowa, z sierpnia 1996 r.; autor: mgr inŝ. arch. Hanna Buczkowska-Pietruska / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie Inwentaryzacje obiektu budowlanego do celów projektowych.

3 Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczące projektowanego zakresu robót i standardu wykończeń. 8. Przedmiot i zakres opracowania 8.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, architektura, stanowiący podstawę do wykonania robót remontowo-budowlanych polegających na remoncie budynku, KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv zapomiarową, do zasilania przepompowni wód opadowych, na działce nr ewid. gr. 1570/4 i 1570/5, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie Poza budową doziemnych instalacji nie planuje się Ŝadnych zmian wokół istniejącego budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, ani w zagospodarowaniu działki, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie Szczegółowy zakres planowanych robót remontowo-budowlanych w budynku wg części architektoniczno-budowlanej projektu. II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9. Stan istniejący zagospodarowania terenu, a projektowane zmiany 9.1. Istniejący wolnostojący budynek KRUS, Placówka Terenowa w Zambrowie, jest usytuowany, w naroŝniku u zbiegu ulic Obrońców Zambrowa i Armii Krajowej, na działce nr ewid. gr.: 1570/4 i 1570/ Obiekt budowlany KRUS Placówka Terenowa w Zambrowie jest uŝytkowany zgodnie z przeznaczeniem Nie planuje się Ŝadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, działki nr ewid. gr. 1570/4 i 1570/5 poza budową doziemnej instalacji drenaŝu opaskowego wraz z przepompownią wód drenaŝowych i zapomiarową, doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, do zasilania przepompowni wód opadowych, dla istniejącego budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie Projekt zagospodarowania terenu ograniczono zatem do wskazania na mapie usytuowania: projektowanej doziemnej instalacji drenaŝu opaskowego wraz z przepompownią wód drenaŝowych i zapomiarową, doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, oraz przeznaczonego do remontu, istniejącego budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie Istniejące na działce, wykazane na mapie, sieci i przyłącza instalacyjne (c.o., wodociągowe, kanalizacyjne, telefoniczne i energetyczne) nie kolidują z projektowanym drenaŝem opaskowym i nie wymagają przebudowy bez zmian Po wykonaniu projektowanych robót budowy drenaŝu opaskowego wraz z przepompownią wód drenaŝowych i zapomiarową, doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, oraz po remoncie zewnętrznych izolacji budynku wyremontować nawierzchnie bezpośrednio przy budynku oraz odtworzyć zieleń urządzoną Wokół budynku ponownie ukształtować [ze spadkiem 3% od cokołów budynku] opaski z betonowych płyt chodnikowych, na podsypce piaskowej grub. 3 5 cm i podbudowie drogowej Istniejące ogrodzenie działki (przęsła i słupki stalowe, betonowe cokoły) wyremontować Projektowane roboty remontowo-budowlane bez zmiany gabarytów istniejącego budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie.

4 Obsługa w zakresie komunikacji obiektu z drogami publicznymi, na zasadach dotychczasowych, istniejącym zjazdem od ulicy Armii Krajowej bez zmian Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia liczby pracowników, w związku z czym wymagana ilość miejsc postojowych na terenie uŝytkowanym przez KRUS nie zostanie zmieniona Bilans powierzchni zagospodarowania terenu działki nr ewid. gr. 1570/4 i 1570/5, w tym równieŝ powierzchni zabudowy bez zmian. 10. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i dot. ochrony interesów osób trzecich, określone w Art. 5 ustawy Prawo budowlane Projektowana budowa drenaŝu opaskowego wokół budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i zapomiarową, doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, ani roboty remontowo-budowlane w budynku, nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. Nie stwarzają równieŝ zagroŝeń dla środowiska oraz uŝytkowników sąsiednich obiektów Obiekt współczesny nie wpisany do rejestru zabytków nie podlega ochronie konserwatorskiej, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Przeznaczenie budynku i remontowanych pomieszczeń, KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie bez zmian, jest zgodne z przeznaczeniem terenu, a obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki Inwestora Nie przewiduje się wycinki drzewostanu ani zastanych krzewów ozdobnych, które naleŝy chronić w czasie robót budowlanych (budowy instalacji doziemnych, remontu izolacji zewnętrznych i elewacji), a po ich zakończeniu ponownie urządzić zieleń przy budynku, w ramach uporządkowania terenu Zachowane są wymagane przepisami odległości budynku od granic, urządzeń terenowych i budynków sąsiednich bez zmian Budynek KRUS, Placówki Terenowej w Zambrowie, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym równieŝ poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy budynku wydzielono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla interesantów, w tym takŝe osób niepełnosprawnych, udostępniono kondygnacje uŝytkowe parteru i I piętra Projektowany remont nie pogorszy zapewnionych warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne Budynek KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, w warunkach normalnej eksploatacji, nie stwarza zagroŝenia poŝarowego. Białystok, 20 grudnia 2011 r. Autor: mgr inŝ. architekt Marek TEKIEŃ

5 5 OPIS TECHNICZNY d o p r o j e k t u a r c h i t e k t o n i c z n o b u d o w l a n e g o I. DANE OGÓLNE 1. Temat: Roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, zapomiarową, do zasilania przepompowni wód opadowych 2. Adres: Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 4 3. Działka Nr ewid. gruntu: 1570/4 i 1570/5 4. Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku Białystok, ul. Legionowa 18, tel , Biuro Projektów: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 4 tel. (85) , fax: Zespół projektantów, wg specjalności: 6.1. architektura mgr inŝ. arch. Marek Tekień [upr. Nr Bł/164/90], 6.2. konstrukcja mgr inŝ. Kamil Zimiński [upr. Nr PDL/0045/POOK/05], 6.3. instalacje sanitarne mgr inŝ. Barbara Stempniak [upr. Nr Bł 83/87 i Bł 23/90], 6.4. instalacje elektryczne mgr inŝ. Marek Sworski [upr. Nr Bł/52/89], 6.5. kosztorys budowlany mgr inŝ. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bł 61/87]. 7. Podstawa opracowania 7.1. Umowa, z dnia 03 października 2011 r Uchwała Nr 158/XXXII/05, Rady Miasta Zambrów z dnia 31 maja 2005 r., w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa, dotyczącej terenów połoŝonych w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej [Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 158, z 29 czerwca 2005 r., poz. 1819] Archiwalna dokumentacja techniczna istniejącego budynku: - Koncepcja wielobranŝowa. Budynek biurowo-administracyjny dla potrzeb KRUS w Zambrowie przy zbiegu ulic Obrońców Zambrowa i Wądołkowskiej, z marca 1995 r.; autor: mgr inŝ. arch. Hanna Buczkowska-Pietruska, mgr inŝ. Jacek Zawadzki, inŝ. Alicja Nowicka, inŝ. Czesław Styś / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie. - Projekt budowlany konstrukcja. Budynek administracyjno-biurowy O/R KRUS w Zambrowie ul. Wądołkowska/Obrońców Zambrowa, ze stycznia 1996 r.; autor: mgr inŝ. Jacek Zawadzki / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie. - Projekt budowlany architektura. Zamienny. Budynek administracyjny OR KRUS w Zambrowie przy zbiegu ulic Wądołkowskiej i Obrońców Zambrowa, z sierpnia 1996 r.; autor: mgr inŝ. arch. Hanna Buczkowska-Pietruska / Przedsiębiorstwo WARCENT S.A. w Warszawie.

6 6 - Ekspertyza techniczna piwnic budynku. Budynek Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie, z dnia 10 grudnia 2010 r., autor: mgr inŝ. Jacek Karpiesiuk Rzeczoznawca Budowlany Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Inwentaryzacje obiektu budowlanego do celów projektowych Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczące projektowanego zakresu robót i standardu wykończeń Projekt budowlany. Roboty remontowo-budowlane [ ], z 20 grudnia 2011 r., autor: mgr inŝ. architekt Marek Tekień / Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT w Białymstoku. 8. Przedmiot i zakres opracowania 8.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, stanowiący podstawę do wykonania architektonicznych robót remontowo-budowlanych polegających na remoncie budynku, KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku, wraz z przepompownią wód drenaŝowych i doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv zapomiarową, do zasilania przepompowni wód opadowych, na działce nr ewid. gr. 1570/4 i 1570/5, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie Zakres projektowanych robót budowlanych w budynku, KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie zgodny z typowaniem Inwestora / Zamawiającego / W celu osuszenia i odwodnienia piwnic projektowane: - budowa instalacji drenaŝu opaskowego (na zewnątrz i wewnątrz piwnic) budynku budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i zapomiarową, doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, do zasilania przepompowni wód opadowych; - wykonanie nowych przepon izolacji przeciw wilgoci i wodzie gruntowej (na zewnątrz i wewnątrz piwnic) wraz z remontem pomieszczeń piwnic (wymianą tynków, naprawą podłóg, wymianą posadzek, wymianą wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej wraz z ościeŝnicami); - demontaŝ instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic; - uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej (nawiewów do pomieszczeń piwnic); - wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Archiwów W celu bieŝącego remontu wnętrz budynku projektowane: - naprawy i regulacja okien / okuć, wraz z wymianą uszczelek i ociepleniem (po obwodzie ościeŝy okiennych), - likwidacja pęknięć i ubytków tynków wewnętrznych (ścian i sufitów), oczyszczenia, mycia i malowania ścian, naprawy ubytków podłóg, wymiana wykładzin podłóg i listew przypodłogowych, uzupełnienia i wymiany spoinowania płytek w łazienkach; - uzupełnienia rolet okiennych i wymiany Ŝaluzji okiennych; - wymiany sufitów podwieszanych (na korytarzach); - wymiany zuŝytych urządzeń sanitarnych i wyposaŝenia łazienek; - remontu lady i ochronnych boazerii drewnianych W celu remontu zewnętrznych elewacji budynku projektowane: - wymiana poszycia ścian kurtynowych (parteru) wraz ze ślusarką okienną; - remont pokrycia zadaszeń nad ścianami kurtynowymi (parteru); - remont tynków i konserwacja okładzin klinkierowych elewacji budynku Planowane roboty budowlane mogą być etapowane wg typowania i harmonogramu Inwestora.

7 7 II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REMONTU 9. Dane ogólne o budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie 9.1. Budynek KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, istniejący przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie to budynek uŝyteczności publicznej obiekt budowlany kategorii XII [wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, t.j. z późn. zmianami)] budynki administracji publicznej [ ] uŝytkowany zgodnie z przeznaczeniem Budynek współczesny, wzniesiony i oddany do uŝytku w 1998 r., w technologii tradycyjnej, z dobudowanymi elewacjami kurtynowymi wykonanymi na konstrukcji stalowej Bryła budynku rozczłonkowana w planie, nakryta wysokim wielospadowym dachem łamanym z mansardami Układ wnętrza korytarzowy, o nierównej głębokości traktów, ze ścianą kapitalną w środku; między kondygnacjami skomunikowany dwiema klatkami schodowymi Opis zastanych konstrukcji istniejącego budynku, zawarto: - w w/w archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu, z 1996 r.; - w Ekspertyzie technicznej piwnic budynku. Budynek Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie, z dnia 10 grudnia 2010 r., autor: mgr inŝ. Jacek Karpiesiuk Rzeczoznawca Budowlany Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. - w Ekspertyzie technicznej moŝliwości wykonania robót budowlanych polegających na remoncie budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Zambrowie, budowie instalacji drenaŝu opaskowego budynku wraz z przepompownią wód drenaŝowych i doziemną kablową instalacją elektryczną 0,4 kv, zapomiarową, do zasilania przepompowni wód opadowych, na działce nr ewid. gr. 1570/4 i 1570/5, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie, z grudnia 2011 r.; autor: mgr inŝ. Andrzej Wrzosek w załączeniu do Projektu budowlanego. Roboty remontowo-budowlane [ ], z 20 grudnia 2011 r., autor: mgr inŝ. architekt Marek Tekień / Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT w Białymstoku. 10. Parametry techniczne istniejącego budynku bez zmian Gabaryty istniejącego budynku: - długość 30,94 m i 25,23 m; - szerokość 12,84 m; - wysokość około 10,20 m (w kalenicy około 12,00 m) Ilość kondygnacji nadziemnych Ilość kondygnacji podziemnych 1 (poza korpusem głównym budynku, w części parterowej, tj. pod dobudowanymi pomieszczeniami zamkniętymi ścianami kurtynowymi brak podpiwniczenia) Powierzchnia istniejącej zabudowy (budynku) 768,10 m Powierzchnia uŝytkowa 2.360,60 m Kubatura istniejącego budynku m Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu budowlanego Aktualny stan techniczny budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie ocenia się jako zadawalający, za wyjątkiem elementów budynku, których stan jest niezadawalający: - zawilgoconych piwnic budynku (patrz: Ekspertyza techniczna piwnic budynku. Budynek Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie, z dnia 10 grudnia 2010 r.,

8 8 autor: mgr inŝ. Jacek Karpiesiuk Rzeczoznawca Budowlany Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego); - skorodowanego poszycia ścian kurtynowych parteru Podczas oględzin budynku nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mających istotny wpływ na konstrukcję budynku, powodujących bezpośrednie zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkowników i konstrukcji budynku, a zakres planowanych prac remontowych nie wymaga zmian istniejących ustrojów konstrukcyjnych W stanie awaryjnym, w piwnicach, są nieskuteczne izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe: - fundamenty budynku wykonano ze zwykłego, nieszczelnego betonu B20 i nie ma informacji o uŝyciu środków chemicznych do izolacji przeciwwilgociowej betonu; - nie została wykonana izolacja pozioma nad ławami fundamentowymi i pod ścianami wewnętrznymi; - tylko dolna partia ścian fundamentowych, na wysokości około 1. m, pokryta jest materiałem bitumicznym: Abizol R, tj. roztworem asfaltowym do gruntowania, natomiast część środkowa ścian nie ma Ŝadnych izolacji, tylko tynk; - brak jakiegokolwiek wywinięcia izolacji poziomej podłóg (z lepiku asfaltowego bez wypełniaczy, stosowanego na gorąco, oraz papy asfaltowej izolacyjnej I/400) ponad posadzkę piwnic na ściany; - w wielu miejscach stalowe kotwy (podtrzymujące instalacje sanitarne i mocujące szyny, na których poruszają się regały) wbite w podłogę przebiły izolacje poziome podłóg Szczątkowe izolacje przeciwwilgociowe, podłóg i ścian, nie spełniają swoich zadań, co skutkuje zawilgoceniem wewnątrz piwnic. Wilgoć zalegająca przy zewnętrznych ścianach ma moŝliwość penetracji do środka tych ścian i przesączania się. Brak ciągłej izolacji jest przyczyną podsiąkania kapilarnego wody poprzez ławy fundamentowe i powyŝej, przez ściany budynku i tynki wewnętrzne występowania zacieków i wilgoci na ścianach piwnicznych Zastane elewacje (otynkowane, ceglane) są lekko przybrudzone, ale w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych pęknięć, bądź uszkodzeń Natomiast ściany kurtynowe parteru mają skorodowane poszycia z blach stalowych, których stan ocenia się jako niezadowalający / awaryjny. Postępująca korozja perforacyjna niszczy blachy elewacyjne. Powodem jest zawilgoceniem ścian od wewnątrz. Na wewnętrznej powierzchni blach (i w sklejce) gromadzi się wilgoć, para wodna pochodząca z pomieszczeń i tworzy się punkt rosy brak wentylacji umoŝliwiającej dyfuzję pary poprzez przegrodę. Lica blach, lakierowane i miejscowo malowane, są odbarwione w stopniu róŝnym Wykonane od wewnątrz pomieszczeń, odkrywki wykazały równieŝ brak jakiejkolwiek paroizolacji w wewnętrznych, gipsowo-kartonowych zabudowach ścian kurtynowych Z uwagi na zaobserwowane zniszczenia i spodziewane odkrycie ubytków konstrukcji aluminiowych, po konsultacji z producentami (np. SARMA Ślusarka Aluminiowa w Białymstoku), zalecam rozwaŝenie rozbiórki i odbudowy ścian wraz z zadaszeniami (części parterowych budynku) np. w systemie fasadowym: ALUPROF SR50HI. Za tak radykalnym rozwiązaniem remontowym przemawiają równieŝ

9 9 następujące argumenty: - brak moŝliwości pozyskania systemowych elementów zamiennych (profili, dedykowanych uszczelek) firma KAWNEER (ALUMAX Company) jest od lat niedostępna na polskim rynku, a sam system 1200SG mógł ulec modyfikacjom; - brak archiwalnej dokumentacji technicznej z budowy ścian osłonowych wraz z zadaszeniem uniemoŝliwia sprawdzenie zgodności istniejących konstrukcji z obowiązującymi normami (a przede wszystkim normą: PN-EN Odziaływanie ogólne. ObciąŜenie śniegiem.); - ponadto istniejące konstrukcje części parterowej, uniemoŝliwiają dostęp do ścian zewnętrznych piwnic, uniemoŝliwiając ich kompletne izolowanie przeciw wilgoci. JednakŜe, zgodnie z dyspozycją Inwestora, na potrzeby niniejszego projektu opracowano remont, w zakresie wyłącznie niezbędnych napraw i uszczelnień ścian kurtynowych Stwierdzam, Ŝe konieczne i moŝliwe jest wykonanie planowanych robót budowlanych, w celu uzupełnienia izolacji wodochronnych i remontu pomieszczeń piwnicy co nie pogorszy stanu technicznego budynku. Zakres i specyfika projektowanych robót izolacyjnych wymaga realizacji, ze szczególną starannością, przez doświadczonych wykonawców i zgodnie z wyspecyfikowanymi technologiami napraw Stwierdzam równieŝ, Ŝe wykonanie planowanych robót budowlanych, w zakresie projektowanego remontu wnętrz i elewacji budynku KRUS przez doświadczonych wykonawców, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej jest moŝliwe i nie pogorszy stanu technicznego budynku, natomiast pozytywnie wpłynie na stan techniczny budynku, jego estetykę i bezpieczeństwo uŝytkowników Ekspertyza techniczna dotycząca moŝliwości wykonania projektowanych robót budowlanych, polegających na remoncie budynku KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, wraz z budową instalacji drenaŝu opaskowego wokół budynku, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie. w załączeniu. 12. Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane w obiekcie KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie Zgodnie z potrzebami KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie bez zmiany sposobu uŝytkowania zaprojektowano roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie istniejącego budynku wraz z budową doziemnej instalacji drenaŝu opaskowego wokół budynku, na działce nr ewid. gr. 1570/4, przy ul. Obrońców Zambrowa 4 w Zambrowie Forma architektoniczna istniejącego obiektu, KRUS Placówki Terenowej w Zambrowie, tj. ukształtowanie bryły, wystrój plastyczny i kolorystyka elewacji pozostaje bez zmian Zastany układ funkcjonalny pomieszczeń w budynku istniejący, pozostaje bez zmian. Zestawienie istniejących pomieszczeń na rys Kubatura i powierzchnie budynku istniejące, pozostają bez zmian Roboty budowlane projektowane w celu osuszenia piwnic i powstrzymania dalszego zawilgocenia materii budowlanej piwnic w budynku: - budowa instalacji drenaŝu opaskowego (wokół budynku i pod posadzkami piwnic);

10 10 - wykonanie poziomej izolacji przeciw wilgoci i wodzie gruntowej (nad ławami fundamentowymi) metodą iniekcji niskociśnieniowej, w istniejących murach fundamentowych i wewnętrznych ścianach piwnic; - wykonanie (od zewnątrz) ciągłej i szczelnej, wodochronnej przepony bitumicznej izolującej powłokowo zewnętrzne ściany fundamentowe piwnic i budynku w gruncie; - miejscowe uszczelnienie (od zewnątrz) przejść instalacyjnych w ścianach zewnętrznych piwnic; - naprawa i uzupełnienie (po robotach instalacyjnych) podłóg i posadzek piwnic; - skucie tynków ze ścian zawilgoconych piwnic; - miejscowe uszczelnienie (od wewnątrz) przebić i przejść instalacyjnych w przegrodach zewnętrznych piwnic; - wykonanie (od wewnątrz) ciągłej i szczelnej, wodochronnej przepony mineralnej izolującej podłogi i ściany pomieszczeń piwnic; - sprawdzenie droŝności i remont istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej; - wykonanie osuszających tynków renowacyjnych (WTA) na ścianach piwnic; - remont tynków istniejących na stropach piwnic; - wykonanie nowych posadzek ceramicznych (niezbędnych dla ochrony projektowanych izolacji mineralnych); - wymiana wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej wraz z ościeŝnicami; - montaŝ nawiewników zetowych zapewniających stałą wymianę powietrza i skuteczną wentylację grawitacyjną; - montaŝ listwy wentylacyjnej (aeromatu higrosterowalnego), w 1. oknie piwnicy, zapewniającego stałą grawitacyjną wymianę powietrza; - demontaŝ instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic; - montaŝ klimatyzacji w piwnicy (pomieszczeniach Archiwów ); - ponowny montaŝ, bezpośrednio na posadzce, nawierzchniowych torów jezdnych i regałów, z uszczelnieniem ewentualnych przebić izolacji Roboty budowlane projektowane w celu remontu elewacji budynku: - wymiana poszycia ścian kurtynowych (w części parterowej budynku); - wymiana ślusarki okiennej w ścianach kurtynowych parteru; - uszczelnienie pokryć zadaszeń na ścianach kurtynowych (nad częścią parterową budynku); - remont wraz z malowaniem otynkowanych partii elewacji budynku; - oczyszczenie i impregnacja (hydrofobizacja) klinkierowych partii elewacji budynku Roboty budowlane projektowane w celu remontu pozostałych pomieszczeń w budynku: - naprawa i regulacja okien wraz z okuciami i wymiana uszczelek okiennych; - uszczelnienie ociepleniem stolarki okiennej (po obwodzie) wraz z remontem ościeŝy okien; - likwidacja pęknięć i ubytków tynków wewnętrznych (ścian i sufitów); - naprawa ubytków podłóg i posadzek we wnętrzach; - wymiana wykładzin podłóg i listew przypodłogowych; - oczyszczenie, mycie i malowanie ścian wewnętrznych; - uzupełnienie i naprawa spoinowania płytek ceramicznych w łazienkach; - uzupełnienie rolet okiennych; - wymiana Ŝaluzji okiennych; - wymiana sufitów podwieszanych (na korytarzach); - wymiana zuŝytych urządzeń sanitarnych i wyposaŝenia łazienek;

11 11 - remont lady recepcji; - remont listew ochronnych, boazerii drewnianych Projektowane izolacje zewnętrzne (poziome i pionowe), przeciw wilgoci i wodzie gruntowej, naleŝy wykonać wraz z planowanym drenaŝem opaskowym budynku Pomieszczenia Archiwum, w piwnicy, ze względów technologicznych wymagające stałych parametrów wilgotności [do około 55%] i temperatury [do około +18ºC], dodatkowo wyposaŝyć w urządzenia stabilizujące poziom wilgoci w powietrzu osuszacz kondensacyjny [wyposaŝony w higrostat, z instalacją odprowadzania skroplin, z regulacją zakresu parametrów dopuszczalnych w pomieszczeniach poziom wilgotności względnej: %; temperatura: 5 32 C; przepływ powietrza: 170 m 3 /h; pojemność zbiornika wody: 5 litrów; wydajność osuszania przy 20 C / 60% rh: 6,0 l/24 h)] np. urządzenie typu: DH 20, wg oferty zaakceptowanej przez Inwestora. 13. Wymagania określone w Art. 5. ust. 1., ustawy Prawo budowlane Projektowane roboty budowlane zapewniają spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa, określonych w Art. 5. ust.1., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Budynek KRUS, Placówki Terenowej w Zambrowie, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym równieŝ osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla interesantów, w tym takŝe osób niepełnosprawnych, udostępniono kondygnacje uŝytkowe parteru i I piętra, przez zainstalowany na klatce schodowej dźwig pochyły platforma schodowa [o udźwigu 225 kg] (firmy PRO REHA) do transportu osób niepełnosprawnych Na kondygnacjach uŝytkowych: parteru i I piętra, istnieją wydzielone toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych, w których projektuje się wymianę urządzeń sanitarnych i wyposaŝenia na przystosowane do specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich Projektowany remont nie pogorszy zapewnionych warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne. III. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE 14. Projektowane w murach: izolacje poziome iniekcja niskociśnieniowa Z uwagi na stwierdzone postępujące zawilgocenia materii budowlanej piwnic, wynikające z braku skutecznych izolacji przeciw wilgoci i wodzie gruntowej, zaprojektowano poziome izolacje powstrzymujące podciąganie kapilarne wilgoci w murach fundamentowych i ścianach piwnic We wszystkich dostępnych od zewnątrz istniejących murach fundamentowych piwnic (od zewnątrz, z wykopu), a takŝe we wszystkich pozostałych ścianach piwnic (od wewnątrz, z pomieszczeń piwnic), nad ławami fundamentowymi, bezpośrednio nad posadzką piwnic, wykonać wtórną izolację poziomą jednorzędową metodą impulsowej iniekcji niskociśnieniowej Natomiast zewnętrzne ściany piwnic, niedostępne od zewnątrz (w części parterowej, zasypane), z uwagi na brak zewnętrznej izolacji pionowej przeciw wilgoci i wodzie gruntowej, uszczelnić na całej powierzchni ścian wykonując w nich (od wewnątrz piwnic) impulsowe iniekcje niskociśnieniowe dodatkowe rzędy co 50 cm, na wysokości do 2. m od podłogi piwnic.

12 Metoda impulsowej iniekcji niskociśnieniowej np. StoMurisol Impulssystem (STO-ispo) [spełnia wymagania Instrukcji WTA Nr , z 2004 r., dla stopnia przesiąknięcia wilgocią DFG 95% (mury mokre, których wilgotność masowa przed iniekcją wynosi 15 20%)], zgodnie z technologią systemu [Instrukcji Technicznej 2/03 (Sto AG)], na którą składa się zastosowanie: - mikroemulsji silikonowej preparatu StoMurisol Micro (STO-ispo) [Aprobata Techniczna ITB Nr AT /2003], który wnika w kapilary nawet bardzo zawilgoconego muru powodując jego hydrofobizację, bez konieczności wstępnego osuszania (takŝe grubych) murów; - agregatu ciśnieniowo-impulsowego podającego (wtłaczającego) preparat iniekcyjny w pewnych regulowanych odstępach czasu, przez perforowane lance iniekcyjne umoŝliwiające wprowadzanie preparatu na całej szerokości otworu, a nie tylko na jego początku, jak w przypadku stosowania tzw. pakerów StoMurisol Micro to stęŝona mikroemulsja silikonowa [spełniająca wymogi Instrukcji WTA ], rozcieńczana czystą wodą w zaleŝności od stopnia zawilgocenia i chłonności muru. Najbardziej istotna zaleta systemu StoMurisol wynika właśnie z właściwości mikroemulsji silikonowej. Substancja nie zamyka całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im bardzo wysoką wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu nie są zwilŝane, równieŝ nie zmniejszając dyfuzji pary wodnej (para moŝe się przedostawać). Podciąganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze muru staje się niemoŝliwe. System umoŝliwia elektroniczne regulowanie czasu, wielkość impulsu ciśnieniowego oraz interwału, który umoŝliwia penetrację środka iniekcyjnego przy relatywnie stałej wartości ciśnienia iniekcji preparatu. StęŜenie preparatu iniekcyjnego StoMurisol Micro, czas i wielkość impulsu oraz interwału jest ustalany, na roboczo, na kaŝdym obiekcie przez serwisanta z firmy (Sto-ispo) co gwarantuje badanie skuteczności działania i efektywności rozchodzenia się preparatu Odkopane w gruncie, powierzchnie cokołów i murów fundamentowych oczyścić (na głębokości do ław fundamentowych) usunąć wszystkie stare i niestabilne tynki wraz z resztkami izolacji. Zaleca się oczyszczenie mechaniczne Perforowane lance iniekcyjne wprowadza się do otworów w izolowanym murze wywierconych pod kątem w odstępach 8 10 cm, pozostawiając 5 cm przekroju muru. Dają one moŝliwość jednostronnej iniekcji nawet do 120 cm. Specjalny, ruchomy wentyl lancy iniekcyjnej, zapobiega zawracaniu iniektu. System umoŝliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednocześnie (7 8 mb muru) Uwaga: ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania roztworu czynnego, w przypadku murów o środowisku niskoalkalicznym (odwapnionych), a takim jest ściana betonowa, naleŝy około 7 dni przed rozpoczęciem aplikacji roztworu mikroemulsji zalać otwory iniekcyjne dobrze rozcieńczonym mlekiem wapiennym lub woda wapienną, w celu nadania odczynu zasadowego materiałowi muru. W pozostałym zakresie technologia bez zmian. Mleko wapienne to zawiesina wapna gaszonego w wodzie (czyli Ca(OH)2 ), a woda wapienna to nasycony, klarowny roztwór wodny wodorotlenku wapnia. Obydwa silnie zasadowe. Ze względu na tę klarowność woda wapienna jest

13 13 oczywiście bardziej zalecana (nie zamula ścianek otworów), lecz oczywiście trudniej dostępna. Mleko wapienne moŝna łatwo przyrządzić na budowie gasząc wapno w znacznym nadmiarze wody lub mieszając wapno gaszone z wodą. 15. Projektowane na fundamentach i murach: izolacje pionowe bitumiczne Konstrukcje piwnic budynku, a przede wszystkim ściany zewnętrzne, na styku z gruntem wymagają ochrony przed działaniem wilgoci (niewywierającej parcia hydrostatycznego) oraz przed obciąŝeniem wodą bezciśnieniową i ciśnieniową (wody opadowe i gruntowe, w gruntach spoistych, o współczynniku przepuszczalności wody mniejszym niŝ 0,01 cm/s) w tym przypadku spełniającej warunki stawiane tzw. izolacji cięŝkiej Z uwagi na stwierdzone postępujące zawilgocenia materii budowlanej piwnic, wynikające z braku skutecznych izolacji i podciągania kapilarnego wilgoci, zaprojektowano nowe powłokowe izolacje pionowe przeciw wilgoci i wodzie gruntowej: od zewnątrz (w gruncie) bitumiczne, a od wewnątrz pomieszczeń piwnic mineralne Prace izolacyjne kaŝdorazowo poprzedzić sprawdzeniem wytrzymałości podłoŝy, które musi być nośne, czyste, stabilne, wolne od zabrudzeń oraz substancji zmniejszających przyczepność i równe. Jakość adaptowanych podłoŝy (stan materiału i nośność podłoŝy) sprawdzić pod nadzorem Oczyścić powierzchnie cokołów i murów fundamentowych w gruncie (na głębokości do ław fundamentowych) usunąć wszystkie stare i niestabilne tynki wraz z resztkami izolacji. Zaleca się oczyszczenie mechaniczne Miejscowe ubytki naprawić w technologii pierwotnej, a przy większych nierównościach (±1 cm) wskazane jest stosowanie tynku wyrównawczego z zaprawy cementowo-wapiennej Na wszystkich dostępnych od zewnątrz murach fundamentowych i ścianach piwnic zaprojektowano uszczelnienie podziemnych powierzchni pionowych (do głębokości posadowienia fundamentów) z grubowarstwowej, bitumicznopolimerowej masy [tworzącej powłoki hydroizolacyjne: bezspoinowe i bezszwowe; grubość warstwy po wyschnięciu (przy obciąŝeniu wodą wywierającą parcie hydrostatyczne) nie mniejsza niŝ 2,5 mm; szybki czas wiązania: zasypanie wykopów moŝliwe juŝ po 24 godzinach (przy temperaturach ºC); moŝliwość nakładania na wszystkich podłoŝach budowlanych, równieŝ układania na wilgotnych podłoŝach; mostkowania rys w uszczelnianym podłoŝu (przenoszeniem rys i pęknięć nawet do 5 mm); natychmiastową odpornością na deszcz; wodoszczelnością (zbadaną do 0,7 MPa); pełnym łączeniem się z podłoŝem i brakiem moŝliwości podsiąkania wody (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii); skutecznym i nieskomplikowanym łączeniem izolacji detali (np. przejść rurowych przez ściany z izolacją powierzchniową); brakiem konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych (jak cegła) oraz ich ciągłością (tzn. brak występowania połączeń)] Projektowane dla tej aplikacji, modyfikowane tworzywem sztucznym izolacyjne masy bitumiczne np. Sto Murisol BD 1K (Sto-ispo) / COMBIFLEX-C2 (Schomburg), wykonać zgodnie z technologią producenta wybranego zestawu systemowych preparatów, o grubości co najmniej 2,5 mm [zuŝycie:~4 dm 3 /m 2 ] Projektowaną termoizolację ścian piwnic w gruncie, na głębokości do ław fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS, płyt

14 14 z jednostronnymi rowkami drenaŝowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie geowłókniną [gwarantujące natęŝenie przepływu odwodnienia: 0,3 1 l/sm; płyty o zamkniętej strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni; z krawędziami profilowanymi schodkowo; gęstość: 28 kg/m 3 ; wymiar 1250x600 mm; hydrofobowe: nasiąkliwość wodą: 0,7% objętości; wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm 2 (zgodnie z PN-EN 826); współczynnik przewodzenia ciepła: λ 0,035 W/mK; opór dyfuzyjny (wg PN-EN 12086)], o grubości co najmniej 60 mm np. PERIMATE DI-A (Dow) Płyty ocieplenia kleić metodą grzebieniową, całą powierzchnią, na odpowiedni wg systemu dla danej powłoki bitumicznej i nie niszczący polistyrenu, jednoskładnikowy klej np. bitumiczną masę do klejenia płyt drenaŝowych i ochronnych na izolacjach bitumicznych np. StoMurisol BD 1K (Sto-ispo) / COMBIDIC 1K (Schomburg) MontaŜ i uszczelnienie stryków płyt termoizolacyjnych wg schematów producenta Izolacje bitumiczne (bez termoizolacji) zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą ochronną fizeliną wzmacniająca powłoki uszczelniające, którą naleŝy wklejać w świeŝą warstwę. Projektowana fizelina (w rolkach szerokości 1 m i długości 25 m lub 100 m) zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys Uwaga: zwrócić uwagę na co najmniej poprawne uszczelnienie (bitumiczne), od zewnątrz, wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne do budynku Projektowane kanały nawiewne, o przekroju 15x20 cm, ukształtować z blach stalowych nierdzewnych [o gr. 1 mm], uszczelnić bitumicznie i z 3. stron izolować przekładką termiczną jak ściany zewnętrzne piwnic. Uwaga: przejścia kanałów przez ścianę, na całej długości leŝaka (w ścianie) ocieplić np. otuliną THERMASHEET FR, o grubości 15 mm. Kanał na zewnątrz i od wewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną, z siatką, ze stali nierdzewnej. 16. Naprawa podłóg piwnic na gruncie Istniejące spękane podłogi na gruncie naprawić. Istniejące nienośne warstwy posadzek cementowych, naleŝy usunąć i pod nadzorem sprawdzić jakość adaptowanych podłoŝy, tj. stan płyty podłogi betonowej (wypoziomowanie, nośność) i stan izolacji, a następnie naprawić ewentualne miejscowe ubytki w technologii pierwotnej Rozebrane podłogi na gruncie uzupełnić, w miejscach po projektowanych robotach instalacyjnych, polegających na budowie (sączków wewnętrznych) podpodłogowej instalacji drenaŝu opaskowego Nowe podłogi wykonać, niwelując do rzędnej komunikacji w piwnicy, bez progów w drzwiach (uwaga: w skrajnym przypadku dopuszczalny próg do 0,02 m) Projektowany układ nowych warstw podłóg na gruncie: - piasek zagęszczony [do co najmniej I S 0,98]; - podłoŝe o grubości min. 10 cm, z chudego betonu z uszczelniającymi dodatkami, wypoziomowane i zatarte na równo; - izolacja z folii P.E., o grubości 2x 0,3 mm, zgrzewanej / klejonej na zakładach [z zakładami po 30 cm]; - ocieplenie: płytami, o grub. min. 5 cm, ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia ciepła: λ d = 0,035 W/mK, nominalna wytrzymałość na ściskanie 0,30 N/mm 2, moduł spręŝystości 12 N/mm 2 (wg normy PN-EN

15 15 826), hydrofobowy, nasiąkliwość wodą 1,5% objętości, gęstości 28 kg/m 3, krawędzie profilowane: na pióro-wpust lub ukształtowane schodkowo]; - izolacja przeciw wilgoci: systemowa hydroizolacja z pap termozgrzewalnych (ew. uzupełnienie: 2x papa na lepiku, sklejona na zakładach z istniejącą izolacyjną papą asfaltową I/400; zakład min. 30 cm), wywinięta po obwodzie na projektowane uszczelnienie ścian, do wysokości planowanej posadzki; - wypoziomowana, równa i zatarta płyta podłogi betonowej, o grubości co najmniej 6 cm [z betonu drobnoziarnistego C20/25 zbrojonego siatką z prętów #6 mm w rozstawie co 15/15 cm ze stali A-IIIN]; - uszczelnienie mineralne, o grubości około 2,5 mm [ciągła elastyczna przepona z elastycznej mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej (na bazie piasku kwarcowego, cementu modyfikowanego dodatkami polimerowymi i dyspersji tworzyw sztucznych); mostkująca rysy i odporna na powstawanie rys podłoŝa 0,8 mm; przenoszącą wydłuŝenie względne przy zerwaniu 0,25 %; pod obciąŝenie wodą (woda zalegająca / woda ciśnieniowa): brak przecieku przy ciśnieniu 0,7 MPa; przyczepność do podłoŝa 1,3 Mpa; mrozoodporna], wywinięte na mury, do wysokości co najmniej 15 cm ponad posadzkę piwnic Płyty betonowej podłogi na gruncie zawibrować powierzchniowo (np. listwą), wyrównać i zatrzeć na ostro, a takŝe zdylatować od ścian paskami twardego ekstrudowanego polistyrenu, o grub. 1 2 cm. 17. Projektowane na podłogach i na ścianach izolacje mineralne W piwnicach dla uszczelnienia podłóg, uszczelnienia połączeń podłóg ze ścianami i uszczelnienia ścian zewnętrznych piwnic, konieczne jest wykonanie skutecznej, ciągłej izolacji przeciw wilgoci i podnoszącej się wodzie gruntowej W pomieszczeniach piwnic, których ściany zewnętrzne nie mogą być od zewnątrz zaizolowane (z uwagi na brak dostępu) naleŝy na całej wysokości ścian wykonać uszczelnienia po wewnętrznej stronie (ściany przyległej do gruntu) Skuć wszystkie tynki wewnętrzne ze ścian piwnic noszące ślady uszkodzeń i zawilgoceń, skorodowane oraz odstające od podłoŝa. Zawilgocone obszary tynku usunąć wraz z pasem, o szerokości nie mniejszej niŝ 0,8 m, okalającego równieŝ nieuszkodzonego tynku. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego Usunąć ewentualne skorodowane zaprawy (fug) między bloczkami betonowymi (w ścianach zewnętrznych) i cegłami (w ścianach wewnętrznych), na głębokość do 20 mm Istniejące mury betonowe i ceramiczne wyremontować poprzez miejscowe uzupełnienia i naprawy zniszczonej materii budowlanej PodłoŜa pod uszczelnienia (nowe izolacje) z okładziną tynkami musi być suche, nośne i chwytne wolne od substancji zmniejszających przyczepność, jak np. kurz, mleczko cementowe, resztki bitumów i zabezpieczone przed podsiąkaniem. Jeśli to potrzebne podłoŝa piaskować, frezować lub szlifować Zaleca się równieŝ zapobiegawczo: - neutralizować szkodliwe sole budowlane, roztworem impregnującym do neutralizacji soli budowlanych (wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku), który przekształca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudno-rozpuszczalne ograniczając przemieszczanie

16 16 tych soli do świeŝego, jeszcze niehydrofobowego tynku np. preparatem ESCO-FLUAT (Schomburg) [zuŝycie: 0,4 0,5 kg/m 2 przy dwukrotnym powlekaniu]; - zlikwidować miejscowe biologiczne skaŝenia podłoŝy mineralnych w postaci np. bakterii i grzybów pleśniowych (roztworem wodnym na bazie amoniaku i aldehydów) np. preparatem StoPrim Fungal (Sto-ispo) / RENOGAL (Schomburg) [zuŝycie, w zaleŝności od skaŝenia biologicznego: 0,1 0,5 dm 3 /m 2 ] Obrzutki murów wykonać z zaprawy cementowej z dodatkiem środka (emulsji z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu) do plastyfikowania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych z równoczesnym polepszeniem ich ciągliwości, oraz zapraw słuŝących do spoinowania np. preparatu StoMurisol VS (Sto-ispo) / ASOPLAST-MZ (Schomburg) [zuŝycie: 2,5 kg/m 2 ; przy 50% pokrycia powierzchni ściany] Uszczelnienia podłóg, i ich połączeń ze ścianami (wywinięte równieŝ na ewentualnie odkryte fundamenty), oraz ścian piwnic (równieŝ na całej wysokości niedostępnych ścian zewnętrznych) projektowane aplikacje cięŝkiej elastycznej izolacji mineralnej, o grubości 2,5 mm, z wklejeniem w naroŝach wklęsłych taśm uszczelniających zgodnie z technologią wybranego systemu izolacji (np. STO-ispo / Schomburg) RównieŜ nieliczne otynkowane cokoły elewacyjne, nad terenem, zabezpieczyć przeciw wilgoci opadowej pionową izolacją mineralną Projektowana izolacja mineralna ciągłe, elastyczne przepony mostkujące rysy [modyfikowane polimerami zaprawy uszczelniającej; dwuskładnikowe (na bazie piasku kwarcowego, cementu modyfikowanego polimerami i dyspersją tworzyw sztucznych); odporność na powstawanie rys podłoŝa: 0,8 mm; przenoszące wydłuŝenie względne przy zerwaniu: 0,25%; pod obciąŝenie wodą opadową zalegającą i wodą ciśnieniową; brak przecieku przy ciśnieniu: 0,7 MPa; przyczepność do podłoŝa: 1,3 MPa; mrozoodporne]. Preparat musi posiadać ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Uszczelnienie wyprowadzić na izolację posadzek piwnic, z zakładem około 30 cm. W miejscach naraŝonych na zarysowania, tj. naroŝa między dwiema częściami podłoŝa (podłoga-ściana, ściana-ściana) naleŝy uszczelnienie uciąglić i wzmocnić izolację, elastyczną taśmą dylatacyjną przeciwskurczową [w rolkach oraz w formie gotowych kształtek; wytrzymałość na rozciąganie: 4,0 MPa; zapewniającą wydłuŝenie części centralnej taśmy: 20% przy maksymalnej sile rozciągającej; o szerokości co najmniej 120 mm; gęstości 165,00 g/m 2 ; wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu: 0,4 MPa] W celu zmniejszenia zuŝycia materiału uszczelniającego i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, moŝna uŝyć systemowego sznura polipropylenowego (do wstępnego wypełniania szczelin lub spoin) np. ASO-Vorfulmaterial (Schomburg) Zastosować zaprawę uszczelniającą np. StoCrete ES (STO-ispo) / ew. AQUAFIN-2K (Schomburg), która posiada Ocenę Higieniczną PZH W/394/91/94 i Aprobatę Techniczną ITB AT /2004, wraz z paroprzepuszczalną taśmą uszczelniającą o podwyŝszonej wytrzymałości np. ASO-Dichtband-2000, z systemowymi kształtkami naroŝnikowymi np. ASO-Dichtband-2000-Ecken (Schomburg), posiadające Aprobatę Techniczną AT /2005 i Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0367/01/00.

17 Izolację mineralną podłóg wywinąć na ściany wewnętrzne na wysokość co najmniej 30 cm (tj. powyŝej fundamentów) i do zamknięcia przepony tworzonej wraz z projektowaną izolacją poziomą w murach fundamentowych Uwaga: zwrócić uwagę na co najmniej poprawne uszczelnienie (mineralne), od wewnątrz, wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne. 18. Projektowana wymiana tynków wewnętrznych na ścianach w piwnicach Na wszystkich ścianach piwnic (powyŝej projektowanych cokolików ceramicznych), wykonać nowe tynki stosując system tynków renowacyjnych (WTA) i farb paroprzepuszczalnych Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŝa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania, powinny odpowiadać normie PN-70/B p. 3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", ale przy wykonaniu renowacyjnych tynków naleŝy przestrzegać równieŝ zasad podanych w normie PN-70/B p Projektowane tynki renowacyjne wykonać, zgodnie z technologią producenta, stosując zestaw systemowych preparatów, o sumarycznej grubości warstw nie mniejszej niŝ 1,5 2,5 cm wg następującego schematu: - wykonanie wyrównawczego renowacyjnego tynku podkładowego (na bazie zaprawy wapienno-cementowej) np. StoMurisol GP (Sto-ispo) [zuŝycie 10 kg/m 2 /przy 1 cm grubości warstwy; grubość warstwy 0,1 cm]; - wykonanie tynku renowacyjnego (specjalnej zaprawy tynkarskiej z wypełniaczami kompensacyjnymi) o wysokiej zawartości porów powietrznych, posiadającego zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli i wysokiej dyfuzyjności dającej efekt osuszania ścian (charakteryzującego się: porowatością zaprawy w stanie świeŝym 27%, wytrzymałością na ściskanie 4,8 MPa i wytrzymałością na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach, wysokością podciągu kapilarnego 6>h>3 mm; współczynnikiem przewodności cieplnej λ = 0,32 W/mK) np. StoMurisol SP (Sto-ispo) [zuŝycie ok. 11 kg/m 2 /na 1cm grubości warstwy; grub. warstwy 1,5 2 cm]; - szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową (szlachetną mineralną szpachlą trasowo-wapienną, z dodatkami polepszającymi przywieranie, wiąŝącą z małymi napręŝeniami, dyfuzyjną i łatwą w obróbce) do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni mineralnych tynków renowacyjnych wewnątrz, pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi np. StoTrass Filzputz / Glattputz / Feinputz (Sto-ispo); - gruntowanie tynków ścian (w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1, bezbarwnym gruntownikiem krzemianowym, o gęstości 1,0 g/cm 2, na bazie szkła wodnego potasowego pod farby krzemianowe; wzmacniającym podłoŝe i zmniejszającym jego nasiąkliwość, dyfuzyjnym, bezrozpuszczalnikowym, do stosowania wewnątrz pomieszczeń) np. preparatem StoPrim Silikat (Stoispo) zuŝycie [ok ml/m 2 ] w zaleŝności od chłonności i struktury podłoŝa zuŝycie moŝe ulegać duŝym wahaniom (ustalić poprzez próby); - malowanie 2-krotne, w kolorze białym, mineralnymi farbami krzemianowymi (na bazie szkła wodnego potasowego z dodatkami stabilizującymi na bazie organicznej; o gęstości 1,50 g/cm 2 ), do wymalowań wewnętrznych, ale odpornymi na wpływy atmosferyczne, dyfuzyjnymi dla pary wodnej, o wysokiej zdolność krycia, matowymi, z wysokim stopniem bieli, łatwymi w stosowaniu, trwale łączącymi się z podłoŝem mineralnym przeznaczonymi do wykonywania wysoko-jakościowych, trwałych wymalowań na wszystkich podłoŝach

18 18 mineralnych (uprzednio nie malowanych), gdzie dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego potasowego z minerałami podłoŝa oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. utwardzenie powłoki malarskiej (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe) np. farba StoSilco Color (Sto-ispo) [zuŝycie ok ml/m 2 / na warstwę] Szczegółowy opis technologii robót i wybranego zestawu preparatów zgodnie z producenta systemu (np. STO-ispo / Schomburg) Uwaga: wszelkie naprawy i szpachlowanie tynków cementowo-wapiennych, istniejących na stropach piwnic, wykonać bez uŝycia gipsów. 19. Remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów Renowację pozostałych tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, na ścianach i na stropach, poprzedzić sprawdzeniem ich wytrzymałości Tynki typowane jako stabilne, do remontu, muszą być nośne, stabilne, wolne od zabrudzeń i substancji zmniejszających przyczepność oraz czyste Zaleca się oczyszczenie mechaniczne usunięcie starych powłok malarskich wraz z niespójnymi tynkami Ustabilizowane spękania i rysy konstrukcyjne w tynku, oraz rysy skurczowe i włoskowate w tynku naprawić Ustabilizowane rysy o rozwartości 0,5 1,0 mm naleŝy poszerzyć, zagruntować głęboko penetrującym, bezbarwnym, wzmacniającym podłoŝe i poprawiającym przyczepność, bezrozpuszczalnikowym, środkiem na bazie mikroemulsji silikonowej [rozcieńczenie 1:10] np. StoPrim Micro (STO-ispo), poprzez intensywne wtarcie szczotką malarską preparatu w miejsce rys. Następnie poprzez szlamowanie rys i powierzchniową cienkowarstwową aplikację, rysy wypełnić szpachlówką naprawczą [trwale elastycznym materiałem do wypełniania rys; o niskim skurczu wiązania; organicznie wiąŝącym; konfekcjonowany, gotowy do uŝycia] np. StoRissfuller Fein (Stoispo), po wypełnieniu którą rysa staje się fugą dylatacyjną Natomiast tynki z powierzchniowymi rysami, tzw. włoskowatymi, o rozwartości mniejszej od 0,3 mm, na całej powierzchni tynków, zagruntować głęboko penetrującym, bezbarwnym bezrozpuszczalnikowym, wzmacniającym podłoŝe i poprawiającym przyczepność, środkiem na bazie mikroemulsji silikonowej [rozcieńczenie do 1:10] np. StoPrep Miral / StoPutzgrund (Sto-ispo). Uwaga: StoPrep Miral po nałoŝeniu moŝe być później szlifowany, dzięki temu wypełnione zostają tylko rysy Następnie na tynkach (wraz z naprawionymi rysami) jako powłokę pośrednią, wykonać malowanie wysoko elastyczną farbą dyspersyjną [zbrojoną włóknami; lekko wypełniającą i mostkującą rysy włoskowate i skurczowe; o wysokiej odporności na działanie wody; przepuszczalną dla CO 2 i pary wodnej] np. StoColor Fibrasil (Sto-ispo) Spękane połączenia gipsowo-kartonowych tynków, zabudów połaci poddasza, ze ścianami murowanymi równieŝ wymagają naprawy. Z uwagi na pracę więźby dachowej, naleŝy oczekiwać powtarzania się tych uszkodzeń. W związku z tym połączenia sztywne naleŝy zastąpić dylatacją systemową z taśmy samoprzylepnej (poślizgową), aplikowaną, wg typowych szczegółów np / / (RIGIPS) Nieszczelności na połączeniach gipsowo-kartonowych tynków, zabudów połaci poddasza ze ścianami murowanymi (sygnalizowane przez widoczne zabrudzenia) naleŝy wypełnić systemową taśmą uszczelniającą piankową np. RIGIPS, aplikowaną, wg typowych szczegółów np / /

19 (RIGIPS) PowyŜsze naprawy i aplikacje, mogą wymagać miejscowych demontaŝów zastanych zabudów z tynków gipsowo-kartonowych, które naleŝy poprawnie odtworzyć Uwaga: w celu wyrównania i uzyskania odpowiedniej chłonności podłoŝy tynków tradycyjnych (wyremontowanych) i zabudów gipsowo-kartonowych, pod dekoracyjne powłoki malarskie zaleca się wykonać ponowne systemowe gruntowanie np. StoPlex W / ew. StoPrim Plex (na tynki nowe), lub np. StoPrim Grundex (na tynki stare) Projektowane dekoracyjne tynki na ścianach korytarzy Komunikacji (parteru i pięter) cienkowarstwowe, delikatnie fakturowane [wykończenie dekoracyjnym tynkiem systemowym, o wysokiej odporności mechanicznej i bardzo drobnym uziarnieniu do 1,5 mm] wzór koloru: LP 0209 rudy, wg wzornika StoLook PICCOLO (STO-ispo) [zuŝycie: 0,9 1,1 kg/m 2 ], poprzedzić gruntowaniem systemowym przez malowanie np. StoColor In [zuŝycie: 0,15 0,28 l/m 2 ] Powłoki malarskie końcowe (poza pomieszczeniami piwnic) wykonać farbami nowoczesnymi, niezagraŝającymi zdrowiu uŝytkowników [farby i tynki do wnętrz nie powinny zawierać półlotnych i lotnych związków organicznych, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników. NaleŜy unikać materiałów określanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei bezrozpuszczalnikowe), poniewaŝ mogą one nadal zawierać inne niepoŝądane substancje tj. plastyfikatory]. Malowanie wnętrz wykonać farbami zakwalifikowanymi jako całkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i lateksowymi, naleŝącymi do farb wodorozcieńczalnych, tworzącymi powłoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych wyjątkowo wytrzymałymi równieŝ na ścieranie. Farbami, które są całkowicie bezemisyjne, nie zawierają substancji odpowiedzialnych za powstawanie zaobserwowanego zjawiska foggingu, a takŝe nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania) Malowanie zaprojektowano wodorozcieńczalnymi farbami do wnętrz [niepalne klasa palności: A2 / B1] farby lateksowe [klasa 1, odporność na szorowanie i zdolność krycia (wg PN-EN ); gęstość 1,5 g/cm 3, odczyn ph 7,8 8,5; jasność 96% wg DIN 53778; stopień bieli 77% CIE]; o średnim połysku np. StoColor Opticryl Satinmatt (Sto-ispo), i/lub głęboko matowych np. StoColor Opticryl Matt (Sto-ispo) Kolorystyka ścian we wnętrzach malowanych w jasnych, ciepłych, pastelowych kolorach (np. wg wzornika barw Sto Designer Collection) wg dyspozycji roboczych i uzgodnień z uŝytkownikami pokoi, w nadzorze autorskim. 20. Remont stolarki okiennej Do wymiany na nowe przewidziano okna z profili aluminiowych [bez przekładki termicznej; firmy KAWNEER], zamontowane w remontowanych ścianach kurtynowych (części parterowej) Uwaga: profile firmy KAWNEER są niedostępne na polskim rynku. MontaŜ okien zamiennych winien uwzględniać róŝnice systemowe Projektowane nowe okna zewnętrzne (do montaŝu w ścianach kurtynowych) systemowa ślusarka z izolowanych termicznie profili aluminiowych (np. systemu: ALUPROF MB70HI / ew. WICONA), lakierowane proszkowo [w kolorze istniejących: RAL 3005 weinrot ]. Szklenie pakietem jednokomorowym [o współczynniku przenikania ciepła: U 1,1 W/m 2 K; szkło FLOAT; hartowane / bezpieczne].

20 Pozostała istniejąca stolarka i ślusarka okienna wymaga przeglądu technicznego, z indywidualnym typowaniem, koniecznych napraw i regulacji dla kaŝdego wyrobu Wszystkie zamontowane okna powinny spełniać wymagania izolacyjności akustycznej i infiltracji powietrza wg zharmonizowanej normy PN-EN :2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Przepuszczalność powietrzna wg DIN EN Szczelność na przenikanie wody opadowej określa norma DIN EN We wszystkich zamontowanych w budynku oknach, konieczne są budowlane środki do zneutralizowania mostków cieplnych (po obwodzie stolarki okiennej), z uwagi na tworzenie się zawilgocenia z wody kondensacyjnej na powierzchniach wewnętrznych ościeŝy [ryzyko tworzenia się pleśni, istnieje juŝ od względnej wilgotności powietrza wynoszącej 80%, naleŝy przestrzegać (wg DIN ) temperatury powierzchni od strony pomieszczenia: 12,6ºC] We wszystkich oknach wymagane jest uzupełnienie brakujących izolacji: ocieplenia i uszczelnienia, w zakresie moŝliwym bez demontaŝu istniejącej stolarki budowlanej. Szczeliny, po obwodzie montaŝowym okien, muszą być trwale i hermetycznie uszczelnione. Obowiązuje zasada: od wewnątrz szczelniej niŝ na zewnątrz! Uszczelnienie zewnętrzne musi być wykonane jako szczelne na deszcz i na przenikanie wody opadowej, a otwarte na dyfuzję pary [materiał odporny na działanie promieniowania UV]. Uszczelnienie od strony pomieszczenia musi być wykonane jako szczelne. Opór dyfuzji pary musi być większy od strony pomieszczenia niŝ od strony zewnętrznej Do izolacji szczelin montaŝowych moŝna stosować następujące materiały: - pianka PUR jednoskładnikowa; - pianka PUR dwuskładnikowa; - wełna z włókien szklanych lub wełna mineralna; - korek; - taśmy izolacyjne. Nie wolno stosować folii bitumicznych. MontaŜ wg schematów patrz: Podręcznik montaŝowy. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych (ALUPLAST) Pozostałą część szczeliny montaŝowej naleŝy całkowicie wypełnić materiałami izolacyjnymi ocieplić. W czasie montaŝu naleŝy zwrócić uwagę na to, Ŝe zastosowane materiały izolacyjne muszą pozostać suche, aby zachować swoją funkcję izolacyjną. Uwaga: pianki PUR wytwarzają przy twardnieniu mniejszy lub większy nacisk, co musi zostać przyjęte przez konstrukcję okna bez zniekształceń Po montaŝu uszczelnień i aplikacji ocieplenia uzupełnić ubytki tynków na ościeŝach i wyremontować spękania wokół stolarki budowlanej (bez uŝycia gipsów), wg technologii projektowanej do remontu tynków. Zachować ukształtowanie szczelin, zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą: - przy ościeŝach z węgarkiem naleŝy przestrzegać minimalnego odstępu między poziomem okna a węgarkiem 10 mm; - w przypadku pasów okiennych naleŝy przewidzieć rozwiązania umoŝliwiające ruchy dylatacyjne Sprawdzić geometrię skrzydeł okiennych i dokonać regulacji stolarki okiennej Sprawdzić kompletność i sprawność mechanizmów okuć stolarki okiennej wraz z regulacją okuć okiennych.

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5AP-11-B.

Przedmiar robót 5AP-11-B. Przedmiar robót 5AP-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Oświadczenie projektanta / składane zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, z późn. zmianami/ Oświadczam, Ŝe sporządzony przeze mnie projekt budowlany remontu nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY OPIS TECHNICZNY

UPROSZCZONY OPIS TECHNICZNY UPROSZCZONY OPIS TECHNICZNY do kosztorysu inwestorskiego Nr 030-003-002 pt. REMONT BUDYNKÓW UL.FILARSKIEGO 25,27,29 i 29b Inwestor: GMINA ZDZIESZOWICE ul.b.chrobrego 34 Lokalizacja: ZDZIESZOWICE ul.filarskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FAZA: P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI TERENOWEJ W ZAMBROWIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE WODOCHRONNE

IZOLACJE WODOCHRONNE IZOLACJE WODOCHRONNE W zaleŝności od spełnianych funkcji ochronnych rozróŝnia się następujące izolacje wodochronne. 1. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony obiektów lub ich części przed działaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45233251-3 Wymiana nawierzchni Nazwa i adres zamawiającego: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. architektura. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie

STRONA TYTUŁOWA. architektura. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie STRONA TYTUŁOWA NAZWA ZADANIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim nr ew. dz. 169/6, 171/1, 173/1, 247 obręb Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont wejścia do budynku od str. parkingu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo