Instalacje klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym i zapewnienie ich czystości w trakcie eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacje klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym i zapewnienie ich czystości w trakcie eksploatacji"

Transkrypt

1 Instalacje klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym i zapewnienie ich czystości w trakcie eksploatacji Dr inż. Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Przygotowanie powietrza 1 czerpnia powietrza 2 przepustnica powietrza 3 wstępny filtr powietrza 4 instalacja odzysku ciepła 5 nagrzewnica wstępna powietrza 6 chłodnica powietrza 7 nagrzewnica wtórna powietrza 8 blok nawilżania powietrza 9 - wentylator nawiewu o regulowanej wydajności 10 filtr dokładny powietrza 11 - zespół nawiewników powietrza wyposażonych w filtry wysokoskuteczne - zespół kratek wyciągowych 13 - filtr wyciągu 14 - wentylator wyciągu o regulowanej wydajności 15 - przepustnica powietrza 16 - wyrzutnia powietrza (http://www.pspe.pl/pliki/zaszyt-iv.pdf) Nawiewniki laminarne - recyrkulacja powietrza w centrali/szafie klimatyzacyjnej Szafa klimatyzacyjna 1

2 Szafa klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym Do pomieszczeń Z pomieszczeń Na zewnątrz Współpraca szafs zafy klimatyzacyjnej w wykonaniu higienicznym ze stropem laminarnym Z zewnątrz Urządzenie składa się trzech modułów: moduł powietrza świeżego (moduł chłodzenia), moduł powietrza nawiewnego (moduł nawilżania), moduł powietrza wywiewnego (moduł skraplacza). (Weiss Klimatechnik) 5 (Weiss Klimatechnik) 6 (Klimor) Centrala klimatyzacyjna Podstawowe zalety szafy klimatyzacyjnej Wykonanie higieniczne wg DIN , VDI 6022, Państwowego Zakładu Higieny; PN EN Konstrukcja umożliwiająca pełną kontrolę wszystkich pracujących komponentów urządzenia bez konieczności jego wyłączania; Niewielkie rozmiary urządzenia (kilkakrotnie mniejsze od klasycznych central klimatyzacyjnych); Przeznaczona w całości do posadowienia wewnątrz budynku (wraz ze skraplaczem); Pełna niezależna automatyka wszystkich komponentów znajdujących się w urządzeniu; Pełna obróbka powietrza: ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, filtracja; Możliwa lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie klimatyzowanego pomieszczenia; Łatwość czyszczenia, obsługi i serwisowania dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań; Wnętrze urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej; Zastosowanie specjalnej konstrukcji okien ze szkła hartowanego do kontroli wizualnej czystości wnętrza urządzenia; Dwustopniowa filtracja powietrza nawiewnego: filtr klasy F7 oraz F9; VTS Przykładowe parametry pracy: Spręż dyspozycyjny do Pa; Wydatek powietrza nawiewnego m3/h; głębokość 0,80-1,00 m, wysokość: 1,95 m, długość: 2,5-4,5 m, (Weiss Klimatechnik) 2

3 Wymagania higieniczne wg PN-EN 13053:2006 (PN-EN 13053:2006+A1: oryg.) Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji Rozdział 7: Rozszerzone wymagania higieniczne dotyczące zastosowań specjalnych centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne o wysokich wymaganiach higienicznych (np. szpitale, pomieszczenia czyste, przemysł farmaceutyczny itp.) powinny spełniać wymagania określone w tym rozdziale: Dostępność: Elementy składowe centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny być dostępne do czyszczenia z obu stron przez drzwi rewizyjne lub powinny być bezpieczne i łatwo wyjmowane Wymagania higieniczne wg PN-EN 13053:2006 (PN-EN 13053:2006+A1: oryg.) Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji, cd. Gładkość powierzchni: Nie powinno się dopuszczać półzamkniętych profili lub połączeń, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia oraz brud i które są trudne do oczyszczenia, szczególnie w części dennej obudowy. Wszystkie materiały włókniste i porowate, z wyjątkiem elementów wymiennych, takich jak wkłady filtracyjne, powinny być zabezpieczone odpowiednim, gładkim materiałem, wytrzymującym wielokrotne czyszczenie. Śruby i inne podobne elementy nie powinny wystawać ze ścian wewnętrznych. Okna inspekcyjne i oświetlenie: wszystkie centrale powinny być wyposażone w okna inspekcyjne oraz oświetlenie wewnętrzne w celu kontroli co najmniej wentylatorów, filtrów i nawilżaczy Wymagania higieniczne wg PN-EN 13053:2006 (PN-EN 13053:2006+A1: oryg.) Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji, cd. Odprowadzanie skroplin/zapobieganie skraplaniu, nawilżacze: W przypadku bakterii niechorobotwórczych, zawartych w wodzie nawilżającej w centralach, ich górna graniczna zawartość wynosi 1000 jtk/ml Jeśli jednak ich zawartość w wodzie nawilżającej przekracza 100 jtk.ml, zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie instalacji. Uwaga: są to wartości standardowe krajowe przepisy, normy i wytyczne mogą określać inne wartości graniczne Do zmniejszania zawartości bakterii uzasadnione jest stosowania sterylizatorów UV. Tym niemniej podczas ich projektowania i regulacji należy zwrócić uwagę, aby nie następowało wytwarzanie i przenikanie ozonu do obsługiwanych pomieszczeń. Biocydy mogą mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy w żadnym wypadku nie zagrażają one zdrowiu osób w pomieszczeniach obsługiwanych przez centralę wentylacyjną i klimatyzacyjna. Wymagania higieniczne wg PN-EN 13053:2006 (PN-EN 13053:2006+A1: oryg.) Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji, cd. Szczelność: W przypadku instalacji o wysokich wymaganiach dotyczących higieny i oszczędności energii przepustnice zamykające powietrza nawiewanego i wywiewanego powinny spełniać wymagania szczelności według klasy 4. Szczelność obudowy powinna odpowiadać wymaganiom co najmniej klasy L2(R) zgodnie z normą EN PN-EN 1886:2008 Tytuł: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne (oryg.) 3

4 Atest PZH centrale i szafy klimatyzacyjne Urządzenie powinno posiadać atest higieniczny PZH na szafę/centralę klimatyzacyjną z zapisem: -przeznaczone do stosowania w systemach klimatyzacyjnych bloków operacyjnych i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych Szafa klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym Wymagania higieniczne stawiane zdefiniowane przez Zakład Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny materiały, z którymi styka się uzdatnione powietrze powinny być odporne na korozję (np. stal nierdzewna) i nie stwarzać zagrożenia wtórnego pylenia lub emisji szkodliwych substancji chemicznych, kontrola wizualna czystości wszystkich powierzchni w szafie powinna być możliwa bez zakłócania jej pracy, wszystkie powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie, do wszystkich miejsc w szafie powinien być łatwy dostęp, elementy składowe (wymienniki, wentylatory) powinny być łatwo dostępne do czyszczenia i dezynfekcji, do uszczelniania szafy ( w tym drzwi) powinno się używać silikonu i kauczuku, szafy powinny współpracować z trzema zestawami filtrów, w tym z filtrami wstępnymi umieszczonymi przed szafą i filtrami absolutnymi umieszczonymi maksymalnie blisko pomieszczenia klimatyzowanego, powinny zapewnić stały (przez całą dobę) przepływ powietrza przez cały system klimatyzacji, bez możliwości odwrócenia kierunku jego przepływu w jakimkolwiek jego odcinku. 14 Dziennik Ustaw Nr 31 poz. 158, 2011 Filtry powietrza obłożone pyłem Wymagania dotyczące instalacji Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi lub czyszczeniu lub wyminie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane. Wnętrze przewodu wentylacyjnego w instalacji dla sal operacyjnych 15 4

5 Narada szkoleniowa, Warszawa, Zanieczyszczone urządzenia do uzdatniania powietrza i przewody wentylacyjne Zanieczyszczone przewody wentylacyjne Wężownica chłodnicy Zanieczyszczone wentylatory Nawiewniki powietrza 5

6 Efektywność pracy instalacji Oczyszczenie z osadów zewnętrznych powierzchni wężownic chłodnic, wentylatorów, wymienników do odzyskiwania ciepła może: poprawić sprawność nagrzewnic i chłodnic powietrza, obniżyć zużycie energii elektrycznej. Właściwie i gruntowne oczyszczenie instalacji klimatyzacyjnej, nie tylko samych przewodów wentylacyjnych, może: zredukować koszty związane z eksploatację instalacji, przedłużyć czas pracy (żywotność) urządzeń wentylacyjnych. INSTALACJE ISTNIEJĄCE Kontrola stanu higienicznego instalacji Metody czyszczenia i dezynfekcji instalacji Częstotliwość kontroli czystości instalacji Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń INSTALACJE WYKONYWANE ORAZ ODDAWANE DO UŻYTKU Czystość elementów instalacji w trakcie produkcji, transportu, składowania i montażu Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr , ust. 1 Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość (...) 153, ust. 6: Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Rozmieszczenie otworów rewizyjnych Wymiary otworów i ich lokalizacja - PN-EN 097: 2007 Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że żadna część sieci przewodów nie będzie zawierać więcej niż : Jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, Jedną zmianę kierunku, większą niż 45º, licząc od pokrywy rewizyjnej, 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej. Przewody giętkie należy uzupełnić sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. (PN-EN 097: 2007, Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów) 6

7 Rozmieszczenie otworów rewizyjnych W Warunkach technicznych znajdują się inne niż normie PN-EN 097: 2007 zalecenia rozmieszczenia otworów w sieci przewodów wentylacyjnych: jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolanka lub łuki o kącie większym niż 45, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m, w poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. Kontrola stanu higienicznego instalacji Otwory inspekcyjne wymiary i lokalizacja (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa, 2002) Boreskopy (elastyczne i sztywne) Wideoskopy 7

8 Kontrola czystości ci instalacji Skala porównawcza do wzrokowej kontroli czystości ci nowych instalacji Instalacje istniejące 29 Instalacje nowe 30 Pobranie próbki pyłu Metoda podciśnieniowa Pobranie próbki z powietrza oraz z powierzchni do badań mikrobiologicznych Metoda odciskowa 31 Kolonie grzybów pleśniowych w przewodzie aluminiowym32 8

9 Metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych 9

10 Do usuwania zanieczyszczeń nagromadzonych w przewodach wentylacyjnych najczęściej stosowane są metody wykorzystujące: szczotki obrotowe przesuwające się wewnątrz przewodów powietrze sprężone dostarczane za pomocą dyszy Także stosuje się takie metody, jak: Czyszczenie suchym lodem Czyszczenie parą wodną lub gorącą wodą W celu dezynfekcji instalacji wykorzystuje się: Związki chemiczne (biocydy) Ozon Promieniowanie nadfioletowe Czyszczenie przewodów szczotkami obrotowymi Wyposażenie: Szczotki (zasilane pneumatycznie lub elektrycznie) Sekcja wywiewno-filtracyjna Balony barierowe Filtry powietrza: 2 wstępny: G4, II stopnia: HEPA (H13 lub H14) 4 wstępny: G4, II stopnia: G4, III stopnia: F9 lub F6, IV stopnia: ULPA lub HEPA 10

11 Sekcja wyciągowo-filtracyjna Lokalizacja balonów barierowych w przewodzie wentylacyjnym podczas czyszczenia Zamocowana na samojezdnym pojeździe szczotka do czyszczenia przewodów w o przekroju prostokątnym tnym i kwadratowym

12 Zamocowana na samojezdnym pojeździe szczotka do czyszczenia przewodów Czyszczenie przewodu za pomocą spręż ężonego powietrza lub rozpylanie roztworu biocydu FprEN 15780: 2011 (E) Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems, Final draft, march 2011 PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zarówno do nowych, jak i istniejących systemów wentylacji i klimatyzacji, zawierając kryteria oceny czystości, procedury czyszczenia tych systemów. Walidacja skuteczności oczyszczania ma zastosowanie również do wyrobów, które odpowiadają EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN i EN 13403, stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych dla ludzi, objętych zakresem działania CEN/TC 156. W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia normę EN 097, która podaje wymagania dotyczące wymiarów, kształtu i umiejscowienia pokryw rewizyjnych do czyszczenia i obsługi sieci przewodów Data publikacji: , planowany termin uznania grudzień 20 r. (https://sklep.pkn.pl)

13 Trzy klasy czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych PN-EN 15780: 2011 Minimalna zalecana częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w miesiącach) PN-EN 15780: 2011 Klasa czystości instalacji (jakości) Niska Średnia Wysoka Przeznaczenie budynku Pomieszczenia o sporadycznej obecności ludzi, takie jak magazyny, pomieszczenia techniczne Biura, hotele, restauracje, szkoły, teatry, obiekty handlowe, budynki mieszkalne, budynki wystawiennicze, obiekty sportowe, szpitale (obszary ogólne) szczególne obszary produkcyjne w przemyśle, laboratoria, obszary zabiegowe w szpitalach, biura o wysokich wymaganiach dotyczących jakości Klasa czystości (jakości) instalacji Niska Średnia Wysoka Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjn a / jednostka uzdatniająca powietrze (*) 24 Filtry (**) 6 Nawilżacze (*) - urządzenia wyposażone w nawilżacz parowy lub system adiabatycznego chłodzenia lub zlokalizowane w obszarze o umiarkowanym lub wilgotnym klimacie powinny być kontrolowane przynajmniej 2 razy w ciągu roku (**) filtry powinny być kontrolowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie uwzględniając podane w tabeli 2 częstotliwości 6 6 Przewody Urządzenia końcowe Akceptowany poziom czystości przewodów wentylacyjnych (pobór próbki metodą podciśnieniową) dla użytkowanych przewodów wentylacyjnych, PN-EN 15780: 2011 Akceptowany poziom czystości przewodów wentylacyjnych (pobór próbki metodą podciśnieniową) dla nowych przewodów wentylacyjnych, PN-EN 15780: 2011 Klasa czystości instalacji Niska Średnia Wysoka Akceptowany poziom czystości w przewodach nawiewnych, podany jako gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu (g/m 2 ) <4,5 <3,0 <0,6 Akceptowany poziom czystości w przewodach recyrkulacyjnych, podany jako gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu (g/m 2 ) <6,0 <4,5 <3,0 Po czyszczeniu powierzchnie powinny być wizualnie czyste, a pozostała ilość pyłu musi być mniejsza niż 0,3 g/m 2 Klasa czystości instalacji Niska Średnia Wysoka Akceptowany poziom akumulacji pyłu w przewodach nawiewnych, recyrkulacyjnych podany jako gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu (g/m 2 ) <0,9 <0,6 <0,3 Akceptowany poziom akumulacji pyły w przewodach wywiewnych, podany jako gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu (g/m 2 ) <1,8 <1,8 <0,9 13

14 Propozycja oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego przewodów wentylacyjnych, Mechanical Hygiene Industries, USA Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, VDI VDI 6022, part 1, : Państw o USA Rodzaj pyłu Pobrany z wnętrza przewodów wentylacyjnych Mikroorganizmy Grzyby pleśniowe Bakterie Dopuszczalne stężenie < jtk (*) /g < jtk/g Metoda Bezpośredni posiew podczas kontroli jakości mikrobiologicznej wody doprowadzanej do nawilżaczy, należy oznaczyć ogólną liczbę bakterii, których maksymalne dopuszczalne stężenie ogólnej liczby bakterii wynosi 1000jtk/ml. W przypadku występowania bakterii z rodzaju legionella, stężenie nie może przekroczyć 1 jtk/ml. (Fitzner K., Müller B., Küchen V., Lußky J., Airless, Definition of cleanliness: Ducts, Hermann-Rietschel-Institute for Heating and Air-Conditioning of Technical University of Berlin, Berlin) VDI 6022, Part 1, 1998, Hygiene standards for ventilation and airconditioning 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo