PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK DYDAKTYCZNY PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL.MIODOWEJ 22D Z DOCELOWĄ FUNKCJA ADMINISTARCYJNĄ Warszawa, ul. Miodowa 22D, na działce nr 14/3 z obrębu nr Kod CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa, ul. Miodowa 22 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o. o., WARSZAWA UL. CHMIELNA 24/3 tel.: 0-48 (22) fax: 0-48 (22) Opracował: mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny SPIS ZAWARTOŚCI: I. Część opisowa str. 2 II. Część informacyjna str. 24 III. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia str. 29 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 1

2 CZĘŚĆ OPISOWA: 1. opis ogólny przedmiotu zamówienia 1)charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 2)aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 3)szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. 2. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1)przygotowania terenu budowy; 2)architektury; 3)konstrukcji; 4)instalacji; 5)wykończenia; 6)zagospodarowania terenu. 3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 1/ opis ogólny Przebudowa i adaptacja budynku Podstawowej Szkoły Muzycznej przy ul. Miodowej 22d w Warszawie na cele administracyjne, jako cześć inwestycji rozbudowy bazy lokalowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Planowana inwestycja przewiduje przebudowę i adaptację istniejącego budynku dydaktycznego szkoły muzycznej dla celów administracyjnych organu nadrzędnego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakłada się,że w wyniku przebudowy i adaptacji zostanie stworzone efektywne i elastyczne środowisko pracy administracyjnej o wysokim standardzie jakościowym i najwyższych walorach architektonicznych. Budynek będzie przeznaczony zgodnie z zamierzeniem inwestora jako budynek biurowy, w którym główne przestrzenie użytkowe będą zajmowane przez: -pomieszczenia pracy administracyjnej; -zespół sali prób orkiestry; W budynku znajdą się poza tym funkcje uzupełniające takie jak: pomieszczenia zaplecza wspierającego główne przeznaczenie takie jak: pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz przyłącza energetyczne, sanitarne miejskiej sieci cieplnej i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Adaptowany budynek jest jednym z dwóch okalających dziedziniec szkolny, powstałych w latach Pierwotnie miał być przeznaczony dla Liceum Techniki Teatralnej (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynek jest użytkowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Budynki te są w świetle dokumentów objęte ochrona konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków m. st. Warszawy. Na program użytkowy budynku składają się: Przestrzenie ogólnodostępne, którymi są hall wejściowy oraz układ komunikacyjny wykończone docelowo wg. indywidualnych projektów wnętrz. Przestrzenie pracy administracyjnej na wszystkich kondygnacjach adaptowanego budynku. Przestrzenie te będą wykończone docelowo według projektu podstawowego, Przestrzenie techniczne, którymi są pomieszczenia zawierające wszelkie urządzenia techniczne, związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, wody, świeżego powietrza zlokalizowanych głównie na kondygnacjach 1, AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 2

3 oraz w przestrzeni poddasza budynku. Przestrzenie te objęte są wykończeniem docelowym i zainstalowaniem pełnego wyposażenia instalacyjnego w momencie odbioru budynku. Przestrzenie pomocnicze pomieszczenia magazynowe, archiwa, zespoły sanitarne i inne, które są zaklasyfikowane jako użytkowane wspólnie lub indywidualnie przez użytkowników i pracowników obiektu. Przestrzenie te objęte są wykończeniem docelowym i zainstalowaniem pełnego wyposażenia instalacyjnego w momencie odbioru budynku Wszystkie kondygnacje adaptowanego budynku połączone są przestrzennie układem komunikacji wewnętrznej składającej się z dwóch klatek schodowych i systemu wewnętrznych korytarzy. Budynek częściowo rozwiązany jest na półpoziomach tzn. z dwóch sąsiadujących spoczników klatek schodowych jest dostęp do poszczególnych przesuniętych względem siebie o pół pietra kondygnacji. Przewiduje się w związku z tym zainstalowanie dwóch dźwigów osobowych przelotowych zapewniających dostęp do wszystkich poziomów adaptowanego budynku. W budynku adaptowanym planuje się wykorzystanie istniejących klatek schodowych, po przystosowaniu ich do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Do adaptowanej części budynku od strony południowo-zachodniej przylega nowoprojektowany przejazd bramowy i dojazd do garaży podziemnych dla Akademii Teatralnej oraz pomieszczenia uzytkowane przez Akademie Teatralną Na poziomie podziemnym zlokalizowano: -pomieszczenia techniczne i magazynowe; Istniejący stan izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych wymusza konieczność osuszenia istniejących ścian fundamentowych i wykonania nowej izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej. Konieczne jest wykonanie odkrywek w celu określenia szczegółowej technologii i zakresu koniecznych prac. Na poziomie parteru zlokalizowano: - hall wejściowy z portiernią -zespół pomieszczeń administracyjnych -salę prób orkiestry Na poziomie 1 piętra zlokalizowano: -zespół pomieszczeń administracyjnych Na poziomie 2 piętra zlokalizowano: Na poddaszu zlokalizowano: -zespół pomieszczeń administracyjnych -pomieszczenia techniczne i magazynowe; Na każdej kondygnacji zaprojektowano niezbędne pomieszczenia toalet, gospodarcze i pomocnicze. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 3

4 Dane dotyczące statusu względem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Wg zapisów STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. s t. WARSZAWY - UWARUNKOWAN IA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Planowana inwestycja znajduje się w obszarze określanym jako: Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem. Zachowana oryginalna tkanka, harmonijnie uzupełniona odbudową po zniszczeniach II-ej wojny światowej, staje się nośnikiem najważniejszych wartości niematerialnych związanych z historią i kulturą polską. W obszarze tym zlokalizowane są najcenniejsze zabytkowe zespoły przestrzenne, najważniejsze urzędy i instytucje państwowe i kulturalne. Odbudowany został ze zniszczeń II-ej wojny światowej z wykorzystaniem zachowanych oryginalnych reliktów architektonicznych, z dużym udziałem elementu kreacji architektoniczno-konserwatorskiej. Za zabytkowe uznaje się zarówno zachowane struktury budowlane i przestrzenne sprzed 1939r. wraz z ich archeologicznymi reliktami, jak i struktury z czasu odbudowy pomiędzy latami UWARUNKOWANIA STAN FORMALNO-PRAWNY OCHRONY FORMY I ZAKRES OCHRONY ZABYTKÓW Ochroną konserwatorską, wynikającą z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162 poz.1568) objęte są: obszar uznany za pomnik historii - Warszawa historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia r - M.P. z 1994 Nr 50 poz.423) Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem ze względu na wartości historyczne, artystyczne i autentyczność historycznego układu urbanistycznego oraz wartości niematerialne jako ośrodka władzy politycznej i administracyjnej kraju od XVI wieku, bogactwa rozwiązań architektonicznych, sztuki ogrodowej, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Pomnik historii obejmuje teren od Cytadeli do Belwederu, poprzez Nowe i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie oraz Wilanów zespół pałacowy oraz pałacowo-parkowy z Parkiem Morysin. - wpisy do rejestru zabytków: - założenie urbanistyczne, ul. Miodowa, XV-XIX, nr rej.: 297 z założenie urbanistyczne, ul. Podwale, XVII-XX, nr rej.: 435 z Colegium Nobilium, ob. Akademia Teatralna, ul. Miodowa 24, , 1786, 1811, , nr rej.: 66/2 z kamienica, ul. Miodowa 22, poł. XVIII, XIX, po 1945, nr rej.: 66/1 z (w 1986 roku przystąpiono do rekonstrukcji oficyny kamienicy pragnąc odtworzyć w historycznym kształcie bryłę budowli, a wyposażyć ja w sale widowiskową dostosowaną już do współczesnych potrzeb inscenizacyjnych. Projekt: Maciej Wutzen, Barbara Żewko. Dokumentacja w stadium założeń techniczno ekonomicznych pochodzi z 1988 roku. Realizacja 1996r.) Na działce znajdują się dwa budynki powstałe w latach , które pierwotnie miały być połączone z planowanym w miejscu obecnego TCN budynkiem teatralnym. Wschodnia oficyna miał być przeznaczona dla Liceum Choreograficznego, a zachodnia dla Liceum Techniki Teatralnej (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynki użytkowane są przez zespół szkół muzycznych. Budynki te są w świetle dokumentów objęte ochrona konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków M. st. Warszawy. Wnioski: Adaptowany budynek jest jednym z dwóch okalających dziedziniec szkolny, powstałych w latach Pierwotnie miał być przeznaczony dla Liceum choreograficznego (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynek jest użytkowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Wyprowadzka szkół muzycznych do planowanych dla nich (poza zakresem tej inwestycji) nowych budynków dydaktycznych umożliwi adaptacje ich pomieszczeń na funkcje administracyjne. Działka nr 14/3 na której planowana jest inwestycja znajduje się poza chronionymi wpisami konserwatorskimi obszarami założeń urbanistycznych ulic Miodowej i Podwale. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie zgodnie z założeniami projektu od strony ulicy Kilińskiego, która nie figuruje w spisie zabytków. Na działce nie znajdują obiekty chronione wpisami do Gminnej Ewidencji Zabytków M. St. Warszawy. Teren podlega ochronie takze na podstawie zapisu o ochronie obszaru pomnik historii - Warszawa historyczny AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 4

5 zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia r - M.P. z 1994 Nr 50 poz.423) Dane określające istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji Nie przewiduje się. Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotrzymuje standardy środowiskowe i emisyjne. Inwestycja nie koliduje z innymi formami występującymi w rozpatrywanym biotopie. Teren po rozbudowie zostanie zagospodarowany zgodnie z przewidywanymi dla niego funkcjami. Dostępne wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane zielenią. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną w ramach programu Natura Nie nastąpią znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 5

6 2./ charakterystyczne parametry techniczne PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU: A. KUBATURA 1 Kubatura brutto: m3 1a część nadziemna 10409,25m3 1b część podziemna 1286,18m3 B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 Ilość kondygnacji podziemnych 1 2 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 3 Poziom parteru budynków: 0,00=26,3mnpW 4 Powierzchnia zabudowy 837,43m2 5 Powierzchnia całkowita: 3653,86m2 5a część nadziemna 3256,89m2 5b część podziemna 396,97m2 B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1 POZ ,07m2 2 POZ. +/-0 557,83m2 3 POZ ,56m2 4 POZ ,61m2 5 POZ. PODDASZA 368,48m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NADZIEMNA RAZEM: 2115,93m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM: 2364,55m2 B. WYSOKOŚĆ I DŁUGOŚĆ OBIEKTU 1 wysokość kalenicy: wysokość głównego gzymsu: 16,95 m 9,29 m 2a długość 65,12m 2b szerokość 14,9 m AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 6

7 2./ AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ trwa postępowanie mające na celu uzyskanie trwałego zarządu nad obiektami kubaturowymi na działce nr 14/4. 2. PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI a. przebudowa-rozbudowa pomieszceń przyłączy: elektroenergetyczne, woda kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; ciepło miejskie przebudowa istn. węzła cieplnego i nowe przyłącza możliwość wykorzystania części przyłączy i pomieszczeń technicznych budynku nowo projektowanego. 3. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA OBIEKTU W zakresie robot budowlanych przewiduje się: Osuszanie ścian od zewnątrz + Wykonanie izolacji poziomej fundamentów Wykonanie drenaże umożliwiających swobodny naturalny spływ wód podskórnych. Wyburzenia scianek działowych Wykonanie nowych otworów technologicznych w stropach pod ciągi instalacyjne i wyposażenia techniczne Wykonanie nowych ścianek działowych roboty wykończeniowe wewnętrzne: podłogi i posadzki, akustyka, stolarka drzwiowa wewn., ślusarka, malowanie, inne drobne roboty budowlane wymiana okien na nowe drewniane, skrzynkowe termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz (ewidencja zabytków) i dachu od zewnątrz na istn. płycie żelbet. dachu Wymiana pokrycia dachu na nowe dachówka 4. INSTALACJE A) INSTALACJA WODY ZIMNEJ I PPOŻ. Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych. W chwili obecnej rury są skorodowane od zewnątrz jak również zarośnięte rdzą i osadami od wewnątrz. Istniejąca instalacja ppoż. niespełniająca obecnym przepisom pożarowym. Instalacja jest wyeksploatowana i podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe: a) Instalacje wody zimnej Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla budynku będzie zasilana w wodę z istniejącego przewodu wodociągowego na terenie posesji poprzez istniejące przyłącze oraz projektowany węzeł wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poz. -1. Instalację wody zimnej projektuje się jednostrefową. Z przyłącza wody usytuowanego w budynku na poziomie -1 woda zasilała będzie instalację wewnętrzną, oraz instalację wodociągową ppoż. z zaworem pierwszeństwa. Budynek ze względu na swoją funkcję będzie zasilany w wodę pożarową poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w budynku. Za wodomierzem zaprojektowano rozgałęzienie instalacji na instalację sanitarno-bytową zasilającą sanitariaty, kuchnię i inne odbiorniki. Na przyłączu należy zamontować zawór antyskażeniowy typ BA. Przewidziano prowadzenie poziomów instalacji zimnej wody i podejść do pionów pod stropem kondygnacji -1. Piony instalacji wody będą prowadzone w oddzielnych szachtach instalacyjnych. Poziomy i podejścia pod piony oraz piony przewidziano z rur polipropylenowych PN20. Instalację wodną w obrębie węzłów sanitarnych projektuje się w podłodze z rur z polipropylenu typu 3 PN16 łączoną na trójniki poprzez zgrzewanie lub rur z polipropylenu miękkiego z połączeniami zaciskowymi z pierścieniem pełnym. Rury w podłodze układać w izolacji. Odcinki pionowe do urządzeń prowadzić bruzdach ściennych. Na podejściach pod piony zaprojektowano zawory kulowe, odcinające ze spustem, mosiężne. Na odgałęzieniach do każdego węzła sanitarnego projektuje się zawory odcinające, kulowe ITAP. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 7

8 b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Instalacja przeciwpożarowa będzie zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W. I A. z dn r Dz. U. Nr 109 W budynkach przewiduje się następujące systemy ochrony ppoż.: piętra i parter chronione za pomocą zaworów hydrantowych ZH52, które umieszczone są w rejonie klatki schodowej (na kondygnacji podziemnej 2 zawory na każdym pionie) oraz hydrantami wewnętrznymi 25 wyposażonymi w węże półsztywne o dł. 30m oraz prądownicę. Instalacja hydrantowa nawodniona bez odbiorników gospodarczych i sanitarnych, oddzielna od instalacji sanitarnej. Minimalna wydajność zaworów hydrantowych ZH 52 powinna wynosić 2,5dm3/s biorąc pod uwagę pobór wody z czterech sąsiednich zaworów. Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych 25 powinna wynosić 1,0dm3/s. Średnice pionów hydrantowych Dn80. Ciśnienie w hydrantach min. 2,0 bara (przy zaworach hydrantowych zalecana średnica dyszy prądownicy Ø13) na najwyżej położonym zaworze hydrantowym ZH52. Maksymalne ciśnienie w instalacji przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 7,0 bara. Instalację ppoż. zaprojektowano z rur stalowych Mapress C-Stal lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H Szafki hydrantowe na hydranty hydranty wewnętrzne 25 o wydajności Q=1,0 dm 3 /s każdy wyposażonymi w węże półsztywne o dł. 30m oraz prądownicę z dyszą Ø10 i zawory hydrantowe o wydajności Q=2,5 dm 3 /s każdy wyposażonymi w prądownicę z dyszą Ø13, np. firmy GRAS. Hydranty HP25 oraz ZH52 spełniająca wymagania normy PN-EN Wszystkie hydranty oraz zawory hydrantowe powinny znajdować się na wysokości 1,35m nad posadzką. Zasięg hydrantu HP25 30m. c) Instalacja sanitarno-techniczna Termomodernizowany budynek objęty jest siecią kanalizacji ogólnospławnej. Z budynku odprowadzone będą ścieki sanitarne, deszczowe oraz technologiczne. Ścieki sanitarno-bytowe oraz z odwodnienia kondygnacji -1 odprowadzane są jednym z istniejących przykanalików Ø0,15m do kanalizacji na terenie posesji. Na kondygnacji -1 poziomy kanalizację przewiduje się sprawdzić po względem technicznym i pozostawić. Przewiduje się tylko doposażenie instalacji w zawory zwrotne Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych zaprojektowane będą z rur PCV lub HDPD. Prowadzenie rur kanalizacyjnych w węzłach sanitarnych zaprojektowano w bruzdach ściennych dla średnic Ø 50mm oraz po wierzchu ścian dla Ø110mm (podłączenie misek ustępowych). Piony zakończone będą wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynku. W pomieszczeniach technicznych takich jak: węzeł cieplny, pomieszczenie wlotu wody, hydrofornia ppoż. Zaprojektowane będą kratki ściekowe. d) Kanalizacja deszczowa Ścieki opadowe z dachu oraz z terenu wokół budynku w ilości nie przekraczającej wartości obliczonej dla przedmiotowej działki przy założeniu współczynnika spływu Ψ=0,30 będą odprowadzone grawitacyjnie istniejącym przykanalikiem do kanału ogólnospławnego na terenie posesji. Pozostała ilość ścieków opadowych z dachów będzie odprowadzana w teren. Nowe piony deszczowe wykonać z rur niskoszumowych typ AS lub rur ciśnieniowych HDPE izolowane wełną lamela gr. 3cm. B) INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Instalacja wody ciepłej została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja w/w nie spełnia obowiązujących norm i wytycznych DALKIA i nie nadaje się do użytku. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe Instalacja wody ciepłej Woda ciepła będzie przygotowana centralnie poprzez wymienniki ciepła zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego. Dla wspomożenia pracy instalacji w okresach ciepłaych proponuje się montaż instalacji solarnej. To AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 8

9 rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji. Możliwe jest też, że woda ciepła będzie przygotowywana indywidualnie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach zlokalizowanych pod umywalkami. W kuchni podgrzewacz pojemnościowy elektryczny. Jest to zależne od ilości odbiorników i opłacalności ekonomicznej tego rozwiązania. Instalację wody ciepłej przewiduje się w bruzdach ściennych z rur z polipropylenu typu 3 Stabi łączoną na trójniki poprzez zgrzewanie lub z rur z polipropylenu miękkiego z połączeniami zaciskowymi z pierścieniem pełnym. Rury układać w izolacji. C) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C. T. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego została zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem. W chwili obecnej rury jak też osprzęt instalacyjny są skorodowane, zamulone, grzejniki żeliwne zarośnięte osadem. Instalacja w/w nie spełnia obowiązujących wytycznych DALKIA i nie nadaje się do użytku. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe a) INSTALACJA C.O. I C.T.I Istniejący budynek będzie poddany kompleksowej termomodernizacji jak też osuszeniu. Będą wymienione okna. Temperatury wewnętrzne Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą, przyjęta zgodnie z normą PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne :-20 C (strefa klimatyczna zimowa III) Temperatury wewnętrzne przyjęto w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia r: w pomieszczeniach +20 C w holu głównym +20 C w sanitariatach +20 C lub +24 C na klatkach schodowych +16 C Izolacyjność budynków Współczynniki przewodzenia ciepła dla przegród budowlanych obliczone zgodnie z normami PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania oraz PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne : - stropodach 0,20 W/m 2 K - ściany zewnętrzne murowane docieplone 0,25 W/m 2 K - okna 1,10 W/m 2 K Przegrody budowlane budynku po termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz wszystkim innym wymaganiom określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia r. z późniejszymi zmianami. Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest miejska sieć cieplna dostarczająca ciepło do modernizowanego węzła znajdującego się na poziomie -1. Instalacja c.o. projektowana jest jako wodna, dwururowa, jednostrefowa z wymuszonym obiegiem pompowym. Instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym i zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczeństwa. Parametry wody grzejnej: 70/50 C. Czynnik grzejny wychodzący z węzła cieplnego rozprowadzony będzie przewodami poziomymi pod stropem kondygnacji -1 do szachtów instalacyjnych znajdujących się na korytarzach. Zarówno poziomy jak i piony należy zaizolować. Każdy pion będzie posiadał u podstawy regulator różnicy ciśnienia. Instalacja zasilać będzie grzejniki naścienne w pomieszczeniach gospodarczych oraz fan-coile umieszczone w przestrzeni stropu podwieszonego biur, holu i lokali usługowych. Na każdej kondygnacji, od pionów poprowadzone będą podejścia do rozdzielaczy lokalowych umieszczonych na korytarzach. Odejścia będą wyposażone w zawór regulacyjny i zawór odcinający. Elementy te będą zamontowane w szafkach rozdzielaczowych i będą dostępne od strony komunikacji ogólnej poprzez drzwiczki. Podejścia do grzejników poprowadzone będą w podłodze, w izolacji. Podejścia do fan-coili poprowadzone będą przy ścianie do przestrzeni stropu podwieszonego i doprowadzone do AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 9

10 urządzenia. Charakterystyka instalacji ciepła technologicznego Źródłem ciepła dla instalacji ciepła technologicznego będzie miejska sieć cieplna dostarczająca ciepło do modernizowanego węzła znajdującego się na poziomie kondygnacji -1. Parametry wody +70/50 o C. Zabezpieczenie nagrzewnic wentylacyjnych przed zamrożeniem projektuje się zgodnie z automatyką dostarczaną przy zakupie central. Przy spadku temperatury na powrocie z nagrzewnicy poniżej +5 o C czujka przeciwzamrożeniowa wyłącza wentylator i otwiera zawór trójdrogowy na pełny przepływ do chwili podniesienia się temperatury wody. Zawory odcinające projektuje się kulowe na ciśnienie p = 6,0 bar i temperaturę t = 100 o C. Na podejściach ciepła technologicznego do central przewidywane jest zamontowanie regulatora różnicy ciśnienia. b) INSTALACJA WĘZŁA CIEPLNEGO Zmodernizowany węzeł cieplny jest zasilany z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej poprzez istniejące, należące do Dalkii przyłącze. Węzeł będzie obsługiwał projektowane instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych modernizowanego budynku, Ze względu na wyeksploatowanie istniejących urządzeń w węźle cieplnym nastąpi całkowita ich wymiana. Instalacje c.o. i c.t budynku będą zasilane poprzez dwa niezależne moduły wymiennikowo-pompowe z płytowymi lutowanymi wymiennikami ciepła firmy Swep oraz pompami (1 pracującą i 1 rezerwową) z płynną regulacją obrotów. Przygotowywana w nich będzie woda grzejna o parametrach 70/50 C. Instalacje będą zabezpieczone poprzez zawory bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze przeponowe. Obydwa moduły wymiennikowe będą wyposażone w podliczniki ciepła firmy Kamstrup z wodomierzami zamontowanymi na przewodach wody sieciowej za wymiennikami ciepła. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej przewiduje się zestawy regulacji pogodowej. Wszystkie zestawy wymiennikowe będą zasilane ze wspólnego węzła kontrolno pomiarowego, na którym będzie zamontowany regulator różnicy ciśnienia i przepływu oraz główny licznik ciepła do rozliczeń z firmą Dalkia. Przewiduje się zestaw umożliwiający napełnianie instalacji c.o. i c.t. wodą sieciową pobieraną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje można też będzie napełniać wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania wody. D) INSTALACJA WENTYLACJI Kanały wentylacji mechanicznej oraz osprzęt i same wentylatory nie spełniają warunków oraz standardom i obecnym przepisom ppoż, sanepid, jak też same w sobie zostały wyeksploatowane. Prowadzone drobne przeróbki oraz dostosowanie do zmian użytkowania spowodowały że cała instalacja nie spełniała oczekiwań użytkowników też pod względem głośności i wydajności. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe Wentylacja sal Wentylacja mechaniczna przez dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Łączna powierzchnia wentylowana ok. 1400m2. Zakładając wskaźnik 10m2/osobę i ilość powietrza 50m3/h i osobę łączna ilość nawiewanego powietrza wyniesie: V=1400/10 x 50 = 7.000m3/h Nawiew powietrza do sal z kanałów prowadzonych w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach, wywiew kratkami na korytarz i dalej z korytarza kanałami do central wentylacyjnych. Wydajność central programowana zgodnie z zapotrzebowaniem powietrza wynikającym z wykorzystania sal /ilości przebywających osób/. Wentylacja sali prób orkiestry Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna przez jedną z central obsługujących sale okresowe zmniejszenie do 50% wentylacji pozostałych sal. Zakładając jednorazowy pobyt w sali 70 osób i ilość powietrza 50m3/h i osobę ilość nawiewanego powietrza wyniesie: V=70 x 50 = 3.500m3/h AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 10

11 Nawiew powietrza dyszami dalekiego zasięgu od strony zaplecza-komunikacji. Wywiew również z tej samej strony kratkami wywiewnymi. Zmiana nawiewu sale-sala koncertowa poprzez przepustnice z siłownikami elektrycznymi. Dodatkowo proponuje się chłodzenie sali koncertowej dwoma układami chłodzącymi freonowymi typu split o mocy chłodniczej Q=10kW. Zabudowa jednostek wewnętrznych bezpośrednio w pomieszczeniu. Wentylacja WC i pomieszczeń technicznych Wykorzystanie istniejących kanałów grawitacyjnych + zabudowa na wywiewach wentylatorów wywiewnych kanałowych. Doprowadzenie powietrza z korytarzy powietrze wywiewane z sal. Wentylacja węzła cieplnego, Zakres ewentualnych zmian wymaga przeanalizowania technologii i uzgodnienia z odpowiednimi urzędami. Chłodzenie pomieszczeń Proponuje się ochładzanie powietrza nawiewanego do temp. +18 C układami chłodzącymi freonowymi typu split poprzez chłodnice zabudowane w centralach wentylacyjnych. Zabudowa dwóch jednostek chłodzących zewnętrznych na poddaszu lub w innym miejscu do uzgodnienia. Ilość chłodu: Q= 2 x 20kW /dwie jednostki/ Centrale nawiewno-wywiewne Wydajność central wentylacyjnych /dwa komplety/: V= 2 x 3.500m3/h Centrale zaopatrzone w układy odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, chłodnice freonowe, filtry, wentylatory, nagrzewnice wodne, tłumiki hałasu, automatyka. Zapotrzebowanie ciepła: Q= 2 x 25kW /woda z węzła cieplnego/ Do analizy: Możliwość wykorzystania w okresach przejściowych ciepła produkowanego w kolektorach słonecznych. Zabudowa central wentylacyjnych w piwnicy. Optymalizacja pracy central poprzez zabudowę czujników CO2 na wywiewie. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej zainstalowanej Centrale nawiewno-wywiewne Układy chłodzące split dla central Układy chłodzące split dla sali koncertowej Wentylatory kanałowe wywiewne Łącznie: 2 x 3,5kW = 7,0kW 2 x 6,0kW = 12,0kW 2 x 1,25kW= 2,5kW 30 x 0,05kW= 1,5kW 23,0kW E) ELEKTROENERGETYKA Zaprojektowano instalacje elektrotechniczne: oświetlenia bezpieczeństwa, oswietlenia ogólnego I miejscowego oswietlenia ewakuacyjnego oświetlenia administracyjno-nocnego, gniazdek wtyczkowych 230 V prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia, gniazdek wtyczkowych 230 V prądu przemiennego dedykowanych dla komputerów, siłowej urządzeń technologicznych budynku, siłowej ogrzewania rur ciągów wodnych, siłowej wentylacji przewietrzanie garaży, ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych, odgromowej, przeciwprzepięciowej, zdalnych sterowań i wskazań, systemu dozoru kamer video CCTV, kontroli dostępu. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 11

12 F) TELETECHNIKA 1) instalacje sieci strukturalnej (okablowanie strukturalne wraz z siecią teleinformatyczną całego budynku obejmujące wszystkie pomieszczenia. Dla wydajnego i bezawaryjnego działania sieci niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich przełączników sieciowych i grupowych), 2) zintegrowaną centralę telefoniczną, 3) instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP), 4) instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu (czytnik kart zbliżeniowych, czujki ruchu), 5) instalację systemu domofonów (łączącego wejście z pomieszczeniami ochrony), 6) instalację systemu telewizji dozorowanej (instalacja kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych rejestrujących na cyfrowym rejestratorze wizji zamontowanym w pomieszczeniach ochrony), 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH W ramach przebudowy nie przewiduje się prac poza obrębem budynku ani budowy stałych obiektów pomocniczych. Wykonawca jest zobowiązany do ew. przywrócenia stanu zagospodarowania terenu wokół adaptowanego budynku do stanu sprzed inwestycji, jeśli w wyniku prowadzonych prac zostanie on pogorszony. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 12

13 3./ szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICA NUMER POM. POW, FUNKCJA 1 84,91 KOMUNIKACJA 2 10,42 POM. TECHN. 3 20,85 POM. TECHN. 4 27,55 POM. TECHN. 5 40,75 POM. TECHN. 6 5,37 MAGAZYN 7 4,23 MAGAZYN 8 17,67 MAGAZYN 9 13,88 MAGAZYN 10 15,45 MAGAZYN 11 6,99 MAGAZYN 248,07 SUMA POW. -1 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 13

14 PARTER 1 111,02 KOMUNIKACJA 2 29,53 KOMUNIKACJA 3 23,84 POM. BIUROWE 4 15,77 KOMUNIKACJA 5 4,87 KOMUNIKACJA 6 15,72 POM. MAGAZYNOWE 7 5,85 WC M 8 5,62 WC D 9 4,95 WC INW ,21 POM. BIUROWE 11 26,49 POM. BIUROWE 12 16,38 POM. BIUROWE 13 9,64 POM. BIUROWE 14 20,42 POM. BIUROWE 15 20,66 POM. BIUROWE 16 16,88 KOMUNIKACJA 17 20,9 POM. BIUROWE 18 30,48 POM. BIUROWE 19 23,6 POM. MAGAZYNOWE 20 53,05 POM. MAGAZYNOWE 21 24,41 POM. MAGAZYNOWE 22 4,51 KOMUNIKACJA 23 7,53 KOMUNIKACJA 24 2,89 WC 25 8,15 KOMUNIKACJA 26 26,46 POM. BIUROWE 557,83 SUMA POW. PARTERU AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 14

15 SUMA POWIERZCHNI ,12 POM. BIUROWE POM. BIUROWE ,65 POM. BIUROWE ,4 POM. BIUROWE ,99 POM. BIUROWE ,16 POM. BIUROWE ,4 POM. BIUROWE ,41 POM. BIUROWE ,34 POM. BIUROWE ,98 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,04 POM. BIUROWE ,19 KOMUNIKACJA 114 4,97 WC INW ,71 WC D ,75 WC M ,98 POM. BIUROWE 118 8,92 POM. BIUROWE ,63 POM. BIUROWE 120 9,08 POM. BIUROWE 120 8,95 POM. BIUROWE ,2 KOMUNIKACJA 534,56 SUMA POW. +1 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 15

16 SUMA POWIERZCHNI ,05 POM. BIUROWE ,45 POM. BIUROWE ,6 POM. BIUROWE ,99 POM. BIUROWE ,61 KOMUNIKACJA ,05 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,09 POM. BIUROWE 209 9,2 POM. BIUROWE ,19 POM. BIUROWE ,22 POM. BIUROWE ,58 POM. BIUROWE ,83 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,66 POM. BIUROWE ,6 POM. BIUROWE ,98 POM. BIUROWE 218 6,1 WC D ,2 WC INW ,42 WC M ,35 POM. BIUROWE ,9 POM. BIUROWE 223 8,71 POM. BIUROWE ,43 POM. BIUROWE ,95 POM. BIUROWE 226 8,9 POM. BIUROWE 227 9,17 POM. BIUROWE 655,61 SUMA POW. +2 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 16

17 SUMA POWIERZCHNI ,27 KOMUNIKACJA 6,1 POM. MAG.-TECH. 8,82 POM. MAG.-TECH. 9,59 POM. MAG.-TECH. 4,73 POM. MAG.-TECH. 24,41 POM. BIUROWE 19,05 POM. BIUROWE 20,79 POM. BIUROWE 28,54 POM. BIUROWE 25,62 POM. BIUROWE 31,33 POM. BIUROWE 9,2 WC D 3,54 PRZEDSIONEK 6,99 WC M 3,41 WC INW. 16,09 POM. MAG.-TECH. 368,48 SUMA POW. +3 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 17

18 SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 248,07 SUMA POW ,83 SUMA POW. PARTERU 534,56 SUMA POW ,61 SUMA POW ,48 SUMA POW ,55 SUMA POWIERZCHNI 1226,24 POMIESZCZENIA BIUROWE 78,6 POMIESZCZENIA SANITARNE 734,44 KOMUNIKACJA 225,7 POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 99,57 POMIESZCZENIA TECHNICZNE W budynku przewiduje się dwa rodzaje standardów wykończenia powierzchni: 1. Standard pod klucz z umeblowaniem Pomieszczenia wykończone zgodnie z wymaganiami projektu w zakresie wszystkich branż wraz ze stałymi elementami wyposażenia oraz umeblowaniem ruchomym, które zostanie określone w projekcie wnętrz. 2. Standard pod klucz bez umeblowania Pomieszczenia wykończone zgodnie z wymaganiami projektu w zakresie wszystkich branż wraz ze stałymi elementami wyposażenia. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 18

19 4./ Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Mała architektura, zieleń W ramach przebudowy nie przewiduje się prac poza obrębem budynku ani budowy stałych obiektów pomocniczych. Wykonawca jest zobowiązany do ew. przywrócenia stanu zagospodarowania terenu wokół adaptowanego budynku do stanu sprzed inwestycji, jeśli w wyniku prowadzonych prac zostanie on pogorszony. Dane dotyczące statusu względem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Prace ziemne związane z przebudową obiektu mogą wymagać prowadzenia w trakcie inwestycji nadzoru archeologicznego. Teren inwestycji może być objęty nadzorem Stołecznego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z racji na ochronę obszarową związana z chronionymi elementami układu urbanistycznego. Dane określające istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji Wpływ inwestycji na środowisko nie powinien rodzić konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie projektowane zamierzenie inwestycyjne musi dotrzymywać standardy środowiskowe i emisyjne. Inwestycja nie może kolidować z innymi formami występującymi w rozpatrywanym biotopie. Teren po budowie zostanie zagospodarowany zgodnie z przewidywanymi dla niego funkcjami, a wprowadzenie powierzchni utwardzonych ograniczy do minimum zagrożenie zanieczyszczenia czy skażenia gruntu. Dostępne wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane zielenią. Planowana inwestycja powinna być zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną w ramach programu Natura Nie nastąpią wówczas znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. Nie zmienią się w istotnym zakresie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie obiektu, natomiast wzrośnie ich ilość Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Zamawiający wymaga, aby koszt 1,0 m 2 powierzchni użytkowej i 1,0 m 2 zagospodarowania terenu przeznaczonego na potrzeby AT nie był wyższy niż średnie ceny rynkowe obowiązujące w II półroczu 2013 roku w regionie Warszawskim Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Budynek ma być elementem promocji i prestiżu AT. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy ma mieć zapewniony dojazd drogowy od drogi publicznej. Podłączenie wszystkich rodzajów mediów z działek będących we władaniu publicznym. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie pozostawał w gestii wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 19

20 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, - odbiór po okresie rękojmi, - odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo