PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK DYDAKTYCZNY PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL.MIODOWEJ 22D Z DOCELOWĄ FUNKCJA ADMINISTARCYJNĄ Warszawa, ul. Miodowa 22D, na działce nr 14/3 z obrębu nr Kod CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa, ul. Miodowa 22 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o. o., WARSZAWA UL. CHMIELNA 24/3 tel.: 0-48 (22) fax: 0-48 (22) Opracował: mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny SPIS ZAWARTOŚCI: I. Część opisowa str. 2 II. Część informacyjna str. 24 III. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia str. 29 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 1

2 CZĘŚĆ OPISOWA: 1. opis ogólny przedmiotu zamówienia 1)charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 2)aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 3)szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. 2. opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1)przygotowania terenu budowy; 2)architektury; 3)konstrukcji; 4)instalacji; 5)wykończenia; 6)zagospodarowania terenu. 3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 1/ opis ogólny Przebudowa i adaptacja budynku Podstawowej Szkoły Muzycznej przy ul. Miodowej 22d w Warszawie na cele administracyjne, jako cześć inwestycji rozbudowy bazy lokalowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Planowana inwestycja przewiduje przebudowę i adaptację istniejącego budynku dydaktycznego szkoły muzycznej dla celów administracyjnych organu nadrzędnego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakłada się,że w wyniku przebudowy i adaptacji zostanie stworzone efektywne i elastyczne środowisko pracy administracyjnej o wysokim standardzie jakościowym i najwyższych walorach architektonicznych. Budynek będzie przeznaczony zgodnie z zamierzeniem inwestora jako budynek biurowy, w którym główne przestrzenie użytkowe będą zajmowane przez: -pomieszczenia pracy administracyjnej; -zespół sali prób orkiestry; W budynku znajdą się poza tym funkcje uzupełniające takie jak: pomieszczenia zaplecza wspierającego główne przeznaczenie takie jak: pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz przyłącza energetyczne, sanitarne miejskiej sieci cieplnej i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Adaptowany budynek jest jednym z dwóch okalających dziedziniec szkolny, powstałych w latach Pierwotnie miał być przeznaczony dla Liceum Techniki Teatralnej (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynek jest użytkowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Budynki te są w świetle dokumentów objęte ochrona konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków m. st. Warszawy. Na program użytkowy budynku składają się: Przestrzenie ogólnodostępne, którymi są hall wejściowy oraz układ komunikacyjny wykończone docelowo wg. indywidualnych projektów wnętrz. Przestrzenie pracy administracyjnej na wszystkich kondygnacjach adaptowanego budynku. Przestrzenie te będą wykończone docelowo według projektu podstawowego, Przestrzenie techniczne, którymi są pomieszczenia zawierające wszelkie urządzenia techniczne, związane z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, wody, świeżego powietrza zlokalizowanych głównie na kondygnacjach 1, AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 2

3 oraz w przestrzeni poddasza budynku. Przestrzenie te objęte są wykończeniem docelowym i zainstalowaniem pełnego wyposażenia instalacyjnego w momencie odbioru budynku. Przestrzenie pomocnicze pomieszczenia magazynowe, archiwa, zespoły sanitarne i inne, które są zaklasyfikowane jako użytkowane wspólnie lub indywidualnie przez użytkowników i pracowników obiektu. Przestrzenie te objęte są wykończeniem docelowym i zainstalowaniem pełnego wyposażenia instalacyjnego w momencie odbioru budynku Wszystkie kondygnacje adaptowanego budynku połączone są przestrzennie układem komunikacji wewnętrznej składającej się z dwóch klatek schodowych i systemu wewnętrznych korytarzy. Budynek częściowo rozwiązany jest na półpoziomach tzn. z dwóch sąsiadujących spoczników klatek schodowych jest dostęp do poszczególnych przesuniętych względem siebie o pół pietra kondygnacji. Przewiduje się w związku z tym zainstalowanie dwóch dźwigów osobowych przelotowych zapewniających dostęp do wszystkich poziomów adaptowanego budynku. W budynku adaptowanym planuje się wykorzystanie istniejących klatek schodowych, po przystosowaniu ich do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Do adaptowanej części budynku od strony południowo-zachodniej przylega nowoprojektowany przejazd bramowy i dojazd do garaży podziemnych dla Akademii Teatralnej oraz pomieszczenia uzytkowane przez Akademie Teatralną Na poziomie podziemnym zlokalizowano: -pomieszczenia techniczne i magazynowe; Istniejący stan izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych wymusza konieczność osuszenia istniejących ścian fundamentowych i wykonania nowej izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej. Konieczne jest wykonanie odkrywek w celu określenia szczegółowej technologii i zakresu koniecznych prac. Na poziomie parteru zlokalizowano: - hall wejściowy z portiernią -zespół pomieszczeń administracyjnych -salę prób orkiestry Na poziomie 1 piętra zlokalizowano: -zespół pomieszczeń administracyjnych Na poziomie 2 piętra zlokalizowano: Na poddaszu zlokalizowano: -zespół pomieszczeń administracyjnych -pomieszczenia techniczne i magazynowe; Na każdej kondygnacji zaprojektowano niezbędne pomieszczenia toalet, gospodarcze i pomocnicze. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 3

4 Dane dotyczące statusu względem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Wg zapisów STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. s t. WARSZAWY - UWARUNKOWAN IA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Planowana inwestycja znajduje się w obszarze określanym jako: Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem. Zachowana oryginalna tkanka, harmonijnie uzupełniona odbudową po zniszczeniach II-ej wojny światowej, staje się nośnikiem najważniejszych wartości niematerialnych związanych z historią i kulturą polską. W obszarze tym zlokalizowane są najcenniejsze zabytkowe zespoły przestrzenne, najważniejsze urzędy i instytucje państwowe i kulturalne. Odbudowany został ze zniszczeń II-ej wojny światowej z wykorzystaniem zachowanych oryginalnych reliktów architektonicznych, z dużym udziałem elementu kreacji architektoniczno-konserwatorskiej. Za zabytkowe uznaje się zarówno zachowane struktury budowlane i przestrzenne sprzed 1939r. wraz z ich archeologicznymi reliktami, jak i struktury z czasu odbudowy pomiędzy latami UWARUNKOWANIA STAN FORMALNO-PRAWNY OCHRONY FORMY I ZAKRES OCHRONY ZABYTKÓW Ochroną konserwatorską, wynikającą z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162 poz.1568) objęte są: obszar uznany za pomnik historii - Warszawa historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia r - M.P. z 1994 Nr 50 poz.423) Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem ze względu na wartości historyczne, artystyczne i autentyczność historycznego układu urbanistycznego oraz wartości niematerialne jako ośrodka władzy politycznej i administracyjnej kraju od XVI wieku, bogactwa rozwiązań architektonicznych, sztuki ogrodowej, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Pomnik historii obejmuje teren od Cytadeli do Belwederu, poprzez Nowe i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie oraz Wilanów zespół pałacowy oraz pałacowo-parkowy z Parkiem Morysin. - wpisy do rejestru zabytków: - założenie urbanistyczne, ul. Miodowa, XV-XIX, nr rej.: 297 z założenie urbanistyczne, ul. Podwale, XVII-XX, nr rej.: 435 z Colegium Nobilium, ob. Akademia Teatralna, ul. Miodowa 24, , 1786, 1811, , nr rej.: 66/2 z kamienica, ul. Miodowa 22, poł. XVIII, XIX, po 1945, nr rej.: 66/1 z (w 1986 roku przystąpiono do rekonstrukcji oficyny kamienicy pragnąc odtworzyć w historycznym kształcie bryłę budowli, a wyposażyć ja w sale widowiskową dostosowaną już do współczesnych potrzeb inscenizacyjnych. Projekt: Maciej Wutzen, Barbara Żewko. Dokumentacja w stadium założeń techniczno ekonomicznych pochodzi z 1988 roku. Realizacja 1996r.) Na działce znajdują się dwa budynki powstałe w latach , które pierwotnie miały być połączone z planowanym w miejscu obecnego TCN budynkiem teatralnym. Wschodnia oficyna miał być przeznaczona dla Liceum Choreograficznego, a zachodnia dla Liceum Techniki Teatralnej (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynki użytkowane są przez zespół szkół muzycznych. Budynki te są w świetle dokumentów objęte ochrona konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków M. st. Warszawy. Wnioski: Adaptowany budynek jest jednym z dwóch okalających dziedziniec szkolny, powstałych w latach Pierwotnie miał być przeznaczony dla Liceum choreograficznego (proj.: Wojciech Nitsch, Marian Sulikowski, Andrzej Uniejowski). Obecnie budynek jest użytkowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Wyprowadzka szkół muzycznych do planowanych dla nich (poza zakresem tej inwestycji) nowych budynków dydaktycznych umożliwi adaptacje ich pomieszczeń na funkcje administracyjne. Działka nr 14/3 na której planowana jest inwestycja znajduje się poza chronionymi wpisami konserwatorskimi obszarami założeń urbanistycznych ulic Miodowej i Podwale. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie zgodnie z założeniami projektu od strony ulicy Kilińskiego, która nie figuruje w spisie zabytków. Na działce nie znajdują obiekty chronione wpisami do Gminnej Ewidencji Zabytków M. St. Warszawy. Teren podlega ochronie takze na podstawie zapisu o ochronie obszaru pomnik historii - Warszawa historyczny AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 4

5 zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem (Zarządzenie Prezydenta RP z dnia r - M.P. z 1994 Nr 50 poz.423) Dane określające istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji Nie przewiduje się. Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotrzymuje standardy środowiskowe i emisyjne. Inwestycja nie koliduje z innymi formami występującymi w rozpatrywanym biotopie. Teren po rozbudowie zostanie zagospodarowany zgodnie z przewidywanymi dla niego funkcjami. Dostępne wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane zielenią. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną w ramach programu Natura Nie nastąpią znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 5

6 2./ charakterystyczne parametry techniczne PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU: A. KUBATURA 1 Kubatura brutto: m3 1a część nadziemna 10409,25m3 1b część podziemna 1286,18m3 B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 Ilość kondygnacji podziemnych 1 2 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 3 Poziom parteru budynków: 0,00=26,3mnpW 4 Powierzchnia zabudowy 837,43m2 5 Powierzchnia całkowita: 3653,86m2 5a część nadziemna 3256,89m2 5b część podziemna 396,97m2 B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1 POZ ,07m2 2 POZ. +/-0 557,83m2 3 POZ ,56m2 4 POZ ,61m2 5 POZ. PODDASZA 368,48m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NADZIEMNA RAZEM: 2115,93m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM: 2364,55m2 B. WYSOKOŚĆ I DŁUGOŚĆ OBIEKTU 1 wysokość kalenicy: wysokość głównego gzymsu: 16,95 m 9,29 m 2a długość 65,12m 2b szerokość 14,9 m AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 6

7 2./ AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ trwa postępowanie mające na celu uzyskanie trwałego zarządu nad obiektami kubaturowymi na działce nr 14/4. 2. PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI a. przebudowa-rozbudowa pomieszceń przyłączy: elektroenergetyczne, woda kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; ciepło miejskie przebudowa istn. węzła cieplnego i nowe przyłącza możliwość wykorzystania części przyłączy i pomieszczeń technicznych budynku nowo projektowanego. 3. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA OBIEKTU W zakresie robot budowlanych przewiduje się: Osuszanie ścian od zewnątrz + Wykonanie izolacji poziomej fundamentów Wykonanie drenaże umożliwiających swobodny naturalny spływ wód podskórnych. Wyburzenia scianek działowych Wykonanie nowych otworów technologicznych w stropach pod ciągi instalacyjne i wyposażenia techniczne Wykonanie nowych ścianek działowych roboty wykończeniowe wewnętrzne: podłogi i posadzki, akustyka, stolarka drzwiowa wewn., ślusarka, malowanie, inne drobne roboty budowlane wymiana okien na nowe drewniane, skrzynkowe termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz (ewidencja zabytków) i dachu od zewnątrz na istn. płycie żelbet. dachu Wymiana pokrycia dachu na nowe dachówka 4. INSTALACJE A) INSTALACJA WODY ZIMNEJ I PPOŻ. Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych. W chwili obecnej rury są skorodowane od zewnątrz jak również zarośnięte rdzą i osadami od wewnątrz. Istniejąca instalacja ppoż. niespełniająca obecnym przepisom pożarowym. Instalacja jest wyeksploatowana i podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe: a) Instalacje wody zimnej Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla budynku będzie zasilana w wodę z istniejącego przewodu wodociągowego na terenie posesji poprzez istniejące przyłącze oraz projektowany węzeł wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poz. -1. Instalację wody zimnej projektuje się jednostrefową. Z przyłącza wody usytuowanego w budynku na poziomie -1 woda zasilała będzie instalację wewnętrzną, oraz instalację wodociągową ppoż. z zaworem pierwszeństwa. Budynek ze względu na swoją funkcję będzie zasilany w wodę pożarową poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w budynku. Za wodomierzem zaprojektowano rozgałęzienie instalacji na instalację sanitarno-bytową zasilającą sanitariaty, kuchnię i inne odbiorniki. Na przyłączu należy zamontować zawór antyskażeniowy typ BA. Przewidziano prowadzenie poziomów instalacji zimnej wody i podejść do pionów pod stropem kondygnacji -1. Piony instalacji wody będą prowadzone w oddzielnych szachtach instalacyjnych. Poziomy i podejścia pod piony oraz piony przewidziano z rur polipropylenowych PN20. Instalację wodną w obrębie węzłów sanitarnych projektuje się w podłodze z rur z polipropylenu typu 3 PN16 łączoną na trójniki poprzez zgrzewanie lub rur z polipropylenu miękkiego z połączeniami zaciskowymi z pierścieniem pełnym. Rury w podłodze układać w izolacji. Odcinki pionowe do urządzeń prowadzić bruzdach ściennych. Na podejściach pod piony zaprojektowano zawory kulowe, odcinające ze spustem, mosiężne. Na odgałęzieniach do każdego węzła sanitarnego projektuje się zawory odcinające, kulowe ITAP. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 7

8 b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Instalacja przeciwpożarowa będzie zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W. I A. z dn r Dz. U. Nr 109 W budynkach przewiduje się następujące systemy ochrony ppoż.: piętra i parter chronione za pomocą zaworów hydrantowych ZH52, które umieszczone są w rejonie klatki schodowej (na kondygnacji podziemnej 2 zawory na każdym pionie) oraz hydrantami wewnętrznymi 25 wyposażonymi w węże półsztywne o dł. 30m oraz prądownicę. Instalacja hydrantowa nawodniona bez odbiorników gospodarczych i sanitarnych, oddzielna od instalacji sanitarnej. Minimalna wydajność zaworów hydrantowych ZH 52 powinna wynosić 2,5dm3/s biorąc pod uwagę pobór wody z czterech sąsiednich zaworów. Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych 25 powinna wynosić 1,0dm3/s. Średnice pionów hydrantowych Dn80. Ciśnienie w hydrantach min. 2,0 bara (przy zaworach hydrantowych zalecana średnica dyszy prądownicy Ø13) na najwyżej położonym zaworze hydrantowym ZH52. Maksymalne ciśnienie w instalacji przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 7,0 bara. Instalację ppoż. zaprojektowano z rur stalowych Mapress C-Stal lub z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H Szafki hydrantowe na hydranty hydranty wewnętrzne 25 o wydajności Q=1,0 dm 3 /s każdy wyposażonymi w węże półsztywne o dł. 30m oraz prądownicę z dyszą Ø10 i zawory hydrantowe o wydajności Q=2,5 dm 3 /s każdy wyposażonymi w prądownicę z dyszą Ø13, np. firmy GRAS. Hydranty HP25 oraz ZH52 spełniająca wymagania normy PN-EN Wszystkie hydranty oraz zawory hydrantowe powinny znajdować się na wysokości 1,35m nad posadzką. Zasięg hydrantu HP25 30m. c) Instalacja sanitarno-techniczna Termomodernizowany budynek objęty jest siecią kanalizacji ogólnospławnej. Z budynku odprowadzone będą ścieki sanitarne, deszczowe oraz technologiczne. Ścieki sanitarno-bytowe oraz z odwodnienia kondygnacji -1 odprowadzane są jednym z istniejących przykanalików Ø0,15m do kanalizacji na terenie posesji. Na kondygnacji -1 poziomy kanalizację przewiduje się sprawdzić po względem technicznym i pozostawić. Przewiduje się tylko doposażenie instalacji w zawory zwrotne Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych zaprojektowane będą z rur PCV lub HDPD. Prowadzenie rur kanalizacyjnych w węzłach sanitarnych zaprojektowano w bruzdach ściennych dla średnic Ø 50mm oraz po wierzchu ścian dla Ø110mm (podłączenie misek ustępowych). Piony zakończone będą wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynku. W pomieszczeniach technicznych takich jak: węzeł cieplny, pomieszczenie wlotu wody, hydrofornia ppoż. Zaprojektowane będą kratki ściekowe. d) Kanalizacja deszczowa Ścieki opadowe z dachu oraz z terenu wokół budynku w ilości nie przekraczającej wartości obliczonej dla przedmiotowej działki przy założeniu współczynnika spływu Ψ=0,30 będą odprowadzone grawitacyjnie istniejącym przykanalikiem do kanału ogólnospławnego na terenie posesji. Pozostała ilość ścieków opadowych z dachów będzie odprowadzana w teren. Nowe piony deszczowe wykonać z rur niskoszumowych typ AS lub rur ciśnieniowych HDPE izolowane wełną lamela gr. 3cm. B) INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Instalacja wody ciepłej została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja w/w nie spełnia obowiązujących norm i wytycznych DALKIA i nie nadaje się do użytku. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe Instalacja wody ciepłej Woda ciepła będzie przygotowana centralnie poprzez wymienniki ciepła zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego. Dla wspomożenia pracy instalacji w okresach ciepłaych proponuje się montaż instalacji solarnej. To AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 8

9 rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji. Możliwe jest też, że woda ciepła będzie przygotowywana indywidualnie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach zlokalizowanych pod umywalkami. W kuchni podgrzewacz pojemnościowy elektryczny. Jest to zależne od ilości odbiorników i opłacalności ekonomicznej tego rozwiązania. Instalację wody ciepłej przewiduje się w bruzdach ściennych z rur z polipropylenu typu 3 Stabi łączoną na trójniki poprzez zgrzewanie lub z rur z polipropylenu miękkiego z połączeniami zaciskowymi z pierścieniem pełnym. Rury układać w izolacji. C) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C. T. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego została zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem. W chwili obecnej rury jak też osprzęt instalacyjny są skorodowane, zamulone, grzejniki żeliwne zarośnięte osadem. Instalacja w/w nie spełnia obowiązujących wytycznych DALKIA i nie nadaje się do użytku. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe a) INSTALACJA C.O. I C.T.I Istniejący budynek będzie poddany kompleksowej termomodernizacji jak też osuszeniu. Będą wymienione okna. Temperatury wewnętrzne Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą, przyjęta zgodnie z normą PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne :-20 C (strefa klimatyczna zimowa III) Temperatury wewnętrzne przyjęto w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia r: w pomieszczeniach +20 C w holu głównym +20 C w sanitariatach +20 C lub +24 C na klatkach schodowych +16 C Izolacyjność budynków Współczynniki przewodzenia ciepła dla przegród budowlanych obliczone zgodnie z normami PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania oraz PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne : - stropodach 0,20 W/m 2 K - ściany zewnętrzne murowane docieplone 0,25 W/m 2 K - okna 1,10 W/m 2 K Przegrody budowlane budynku po termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz wszystkim innym wymaganiom określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 75, pozycja 690, z dnia r. z późniejszymi zmianami. Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest miejska sieć cieplna dostarczająca ciepło do modernizowanego węzła znajdującego się na poziomie -1. Instalacja c.o. projektowana jest jako wodna, dwururowa, jednostrefowa z wymuszonym obiegiem pompowym. Instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym i zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczeństwa. Parametry wody grzejnej: 70/50 C. Czynnik grzejny wychodzący z węzła cieplnego rozprowadzony będzie przewodami poziomymi pod stropem kondygnacji -1 do szachtów instalacyjnych znajdujących się na korytarzach. Zarówno poziomy jak i piony należy zaizolować. Każdy pion będzie posiadał u podstawy regulator różnicy ciśnienia. Instalacja zasilać będzie grzejniki naścienne w pomieszczeniach gospodarczych oraz fan-coile umieszczone w przestrzeni stropu podwieszonego biur, holu i lokali usługowych. Na każdej kondygnacji, od pionów poprowadzone będą podejścia do rozdzielaczy lokalowych umieszczonych na korytarzach. Odejścia będą wyposażone w zawór regulacyjny i zawór odcinający. Elementy te będą zamontowane w szafkach rozdzielaczowych i będą dostępne od strony komunikacji ogólnej poprzez drzwiczki. Podejścia do grzejników poprowadzone będą w podłodze, w izolacji. Podejścia do fan-coili poprowadzone będą przy ścianie do przestrzeni stropu podwieszonego i doprowadzone do AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 9

10 urządzenia. Charakterystyka instalacji ciepła technologicznego Źródłem ciepła dla instalacji ciepła technologicznego będzie miejska sieć cieplna dostarczająca ciepło do modernizowanego węzła znajdującego się na poziomie kondygnacji -1. Parametry wody +70/50 o C. Zabezpieczenie nagrzewnic wentylacyjnych przed zamrożeniem projektuje się zgodnie z automatyką dostarczaną przy zakupie central. Przy spadku temperatury na powrocie z nagrzewnicy poniżej +5 o C czujka przeciwzamrożeniowa wyłącza wentylator i otwiera zawór trójdrogowy na pełny przepływ do chwili podniesienia się temperatury wody. Zawory odcinające projektuje się kulowe na ciśnienie p = 6,0 bar i temperaturę t = 100 o C. Na podejściach ciepła technologicznego do central przewidywane jest zamontowanie regulatora różnicy ciśnienia. b) INSTALACJA WĘZŁA CIEPLNEGO Zmodernizowany węzeł cieplny jest zasilany z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej poprzez istniejące, należące do Dalkii przyłącze. Węzeł będzie obsługiwał projektowane instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych modernizowanego budynku, Ze względu na wyeksploatowanie istniejących urządzeń w węźle cieplnym nastąpi całkowita ich wymiana. Instalacje c.o. i c.t budynku będą zasilane poprzez dwa niezależne moduły wymiennikowo-pompowe z płytowymi lutowanymi wymiennikami ciepła firmy Swep oraz pompami (1 pracującą i 1 rezerwową) z płynną regulacją obrotów. Przygotowywana w nich będzie woda grzejna o parametrach 70/50 C. Instalacje będą zabezpieczone poprzez zawory bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze przeponowe. Obydwa moduły wymiennikowe będą wyposażone w podliczniki ciepła firmy Kamstrup z wodomierzami zamontowanymi na przewodach wody sieciowej za wymiennikami ciepła. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej przewiduje się zestawy regulacji pogodowej. Wszystkie zestawy wymiennikowe będą zasilane ze wspólnego węzła kontrolno pomiarowego, na którym będzie zamontowany regulator różnicy ciśnienia i przepływu oraz główny licznik ciepła do rozliczeń z firmą Dalkia. Przewiduje się zestaw umożliwiający napełnianie instalacji c.o. i c.t. wodą sieciową pobieraną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje można też będzie napełniać wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania wody. D) INSTALACJA WENTYLACJI Kanały wentylacji mechanicznej oraz osprzęt i same wentylatory nie spełniają warunków oraz standardom i obecnym przepisom ppoż, sanepid, jak też same w sobie zostały wyeksploatowane. Prowadzone drobne przeróbki oraz dostosowanie do zmian użytkowania spowodowały że cała instalacja nie spełniała oczekiwań użytkowników też pod względem głośności i wydajności. Instalacja podlega całkowitej wymianie. Proponowane rozwiązanie projektowe Wentylacja sal Wentylacja mechaniczna przez dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Łączna powierzchnia wentylowana ok. 1400m2. Zakładając wskaźnik 10m2/osobę i ilość powietrza 50m3/h i osobę łączna ilość nawiewanego powietrza wyniesie: V=1400/10 x 50 = 7.000m3/h Nawiew powietrza do sal z kanałów prowadzonych w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach, wywiew kratkami na korytarz i dalej z korytarza kanałami do central wentylacyjnych. Wydajność central programowana zgodnie z zapotrzebowaniem powietrza wynikającym z wykorzystania sal /ilości przebywających osób/. Wentylacja sali prób orkiestry Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna przez jedną z central obsługujących sale okresowe zmniejszenie do 50% wentylacji pozostałych sal. Zakładając jednorazowy pobyt w sali 70 osób i ilość powietrza 50m3/h i osobę ilość nawiewanego powietrza wyniesie: V=70 x 50 = 3.500m3/h AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 10

11 Nawiew powietrza dyszami dalekiego zasięgu od strony zaplecza-komunikacji. Wywiew również z tej samej strony kratkami wywiewnymi. Zmiana nawiewu sale-sala koncertowa poprzez przepustnice z siłownikami elektrycznymi. Dodatkowo proponuje się chłodzenie sali koncertowej dwoma układami chłodzącymi freonowymi typu split o mocy chłodniczej Q=10kW. Zabudowa jednostek wewnętrznych bezpośrednio w pomieszczeniu. Wentylacja WC i pomieszczeń technicznych Wykorzystanie istniejących kanałów grawitacyjnych + zabudowa na wywiewach wentylatorów wywiewnych kanałowych. Doprowadzenie powietrza z korytarzy powietrze wywiewane z sal. Wentylacja węzła cieplnego, Zakres ewentualnych zmian wymaga przeanalizowania technologii i uzgodnienia z odpowiednimi urzędami. Chłodzenie pomieszczeń Proponuje się ochładzanie powietrza nawiewanego do temp. +18 C układami chłodzącymi freonowymi typu split poprzez chłodnice zabudowane w centralach wentylacyjnych. Zabudowa dwóch jednostek chłodzących zewnętrznych na poddaszu lub w innym miejscu do uzgodnienia. Ilość chłodu: Q= 2 x 20kW /dwie jednostki/ Centrale nawiewno-wywiewne Wydajność central wentylacyjnych /dwa komplety/: V= 2 x 3.500m3/h Centrale zaopatrzone w układy odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, chłodnice freonowe, filtry, wentylatory, nagrzewnice wodne, tłumiki hałasu, automatyka. Zapotrzebowanie ciepła: Q= 2 x 25kW /woda z węzła cieplnego/ Do analizy: Możliwość wykorzystania w okresach przejściowych ciepła produkowanego w kolektorach słonecznych. Zabudowa central wentylacyjnych w piwnicy. Optymalizacja pracy central poprzez zabudowę czujników CO2 na wywiewie. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej zainstalowanej Centrale nawiewno-wywiewne Układy chłodzące split dla central Układy chłodzące split dla sali koncertowej Wentylatory kanałowe wywiewne Łącznie: 2 x 3,5kW = 7,0kW 2 x 6,0kW = 12,0kW 2 x 1,25kW= 2,5kW 30 x 0,05kW= 1,5kW 23,0kW E) ELEKTROENERGETYKA Zaprojektowano instalacje elektrotechniczne: oświetlenia bezpieczeństwa, oswietlenia ogólnego I miejscowego oswietlenia ewakuacyjnego oświetlenia administracyjno-nocnego, gniazdek wtyczkowych 230 V prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia, gniazdek wtyczkowych 230 V prądu przemiennego dedykowanych dla komputerów, siłowej urządzeń technologicznych budynku, siłowej ogrzewania rur ciągów wodnych, siłowej wentylacji przewietrzanie garaży, ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych, odgromowej, przeciwprzepięciowej, zdalnych sterowań i wskazań, systemu dozoru kamer video CCTV, kontroli dostępu. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 11

12 F) TELETECHNIKA 1) instalacje sieci strukturalnej (okablowanie strukturalne wraz z siecią teleinformatyczną całego budynku obejmujące wszystkie pomieszczenia. Dla wydajnego i bezawaryjnego działania sieci niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich przełączników sieciowych i grupowych), 2) zintegrowaną centralę telefoniczną, 3) instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP), 4) instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu (czytnik kart zbliżeniowych, czujki ruchu), 5) instalację systemu domofonów (łączącego wejście z pomieszczeniami ochrony), 6) instalację systemu telewizji dozorowanej (instalacja kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych rejestrujących na cyfrowym rejestratorze wizji zamontowanym w pomieszczeniach ochrony), 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH W ramach przebudowy nie przewiduje się prac poza obrębem budynku ani budowy stałych obiektów pomocniczych. Wykonawca jest zobowiązany do ew. przywrócenia stanu zagospodarowania terenu wokół adaptowanego budynku do stanu sprzed inwestycji, jeśli w wyniku prowadzonych prac zostanie on pogorszony. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 12

13 3./ szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICA NUMER POM. POW, FUNKCJA 1 84,91 KOMUNIKACJA 2 10,42 POM. TECHN. 3 20,85 POM. TECHN. 4 27,55 POM. TECHN. 5 40,75 POM. TECHN. 6 5,37 MAGAZYN 7 4,23 MAGAZYN 8 17,67 MAGAZYN 9 13,88 MAGAZYN 10 15,45 MAGAZYN 11 6,99 MAGAZYN 248,07 SUMA POW. -1 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 13

14 PARTER 1 111,02 KOMUNIKACJA 2 29,53 KOMUNIKACJA 3 23,84 POM. BIUROWE 4 15,77 KOMUNIKACJA 5 4,87 KOMUNIKACJA 6 15,72 POM. MAGAZYNOWE 7 5,85 WC M 8 5,62 WC D 9 4,95 WC INW ,21 POM. BIUROWE 11 26,49 POM. BIUROWE 12 16,38 POM. BIUROWE 13 9,64 POM. BIUROWE 14 20,42 POM. BIUROWE 15 20,66 POM. BIUROWE 16 16,88 KOMUNIKACJA 17 20,9 POM. BIUROWE 18 30,48 POM. BIUROWE 19 23,6 POM. MAGAZYNOWE 20 53,05 POM. MAGAZYNOWE 21 24,41 POM. MAGAZYNOWE 22 4,51 KOMUNIKACJA 23 7,53 KOMUNIKACJA 24 2,89 WC 25 8,15 KOMUNIKACJA 26 26,46 POM. BIUROWE 557,83 SUMA POW. PARTERU AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 14

15 SUMA POWIERZCHNI ,12 POM. BIUROWE POM. BIUROWE ,65 POM. BIUROWE ,4 POM. BIUROWE ,99 POM. BIUROWE ,16 POM. BIUROWE ,4 POM. BIUROWE ,41 POM. BIUROWE ,34 POM. BIUROWE ,98 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,04 POM. BIUROWE ,19 KOMUNIKACJA 114 4,97 WC INW ,71 WC D ,75 WC M ,98 POM. BIUROWE 118 8,92 POM. BIUROWE ,63 POM. BIUROWE 120 9,08 POM. BIUROWE 120 8,95 POM. BIUROWE ,2 KOMUNIKACJA 534,56 SUMA POW. +1 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 15

16 SUMA POWIERZCHNI ,05 POM. BIUROWE ,45 POM. BIUROWE ,6 POM. BIUROWE ,99 POM. BIUROWE ,61 KOMUNIKACJA ,05 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,09 POM. BIUROWE 209 9,2 POM. BIUROWE ,19 POM. BIUROWE ,22 POM. BIUROWE ,58 POM. BIUROWE ,83 POM. BIUROWE ,69 POM. BIUROWE ,66 POM. BIUROWE ,6 POM. BIUROWE ,98 POM. BIUROWE 218 6,1 WC D ,2 WC INW ,42 WC M ,35 POM. BIUROWE ,9 POM. BIUROWE 223 8,71 POM. BIUROWE ,43 POM. BIUROWE ,95 POM. BIUROWE 226 8,9 POM. BIUROWE 227 9,17 POM. BIUROWE 655,61 SUMA POW. +2 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 16

17 SUMA POWIERZCHNI ,27 KOMUNIKACJA 6,1 POM. MAG.-TECH. 8,82 POM. MAG.-TECH. 9,59 POM. MAG.-TECH. 4,73 POM. MAG.-TECH. 24,41 POM. BIUROWE 19,05 POM. BIUROWE 20,79 POM. BIUROWE 28,54 POM. BIUROWE 25,62 POM. BIUROWE 31,33 POM. BIUROWE 9,2 WC D 3,54 PRZEDSIONEK 6,99 WC M 3,41 WC INW. 16,09 POM. MAG.-TECH. 368,48 SUMA POW. +3 AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 17

18 SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 248,07 SUMA POW ,83 SUMA POW. PARTERU 534,56 SUMA POW ,61 SUMA POW ,48 SUMA POW ,55 SUMA POWIERZCHNI 1226,24 POMIESZCZENIA BIUROWE 78,6 POMIESZCZENIA SANITARNE 734,44 KOMUNIKACJA 225,7 POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 99,57 POMIESZCZENIA TECHNICZNE W budynku przewiduje się dwa rodzaje standardów wykończenia powierzchni: 1. Standard pod klucz z umeblowaniem Pomieszczenia wykończone zgodnie z wymaganiami projektu w zakresie wszystkich branż wraz ze stałymi elementami wyposażenia oraz umeblowaniem ruchomym, które zostanie określone w projekcie wnętrz. 2. Standard pod klucz bez umeblowania Pomieszczenia wykończone zgodnie z wymaganiami projektu w zakresie wszystkich branż wraz ze stałymi elementami wyposażenia. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 18

19 4./ Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Mała architektura, zieleń W ramach przebudowy nie przewiduje się prac poza obrębem budynku ani budowy stałych obiektów pomocniczych. Wykonawca jest zobowiązany do ew. przywrócenia stanu zagospodarowania terenu wokół adaptowanego budynku do stanu sprzed inwestycji, jeśli w wyniku prowadzonych prac zostanie on pogorszony. Dane dotyczące statusu względem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Prace ziemne związane z przebudową obiektu mogą wymagać prowadzenia w trakcie inwestycji nadzoru archeologicznego. Teren inwestycji może być objęty nadzorem Stołecznego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z racji na ochronę obszarową związana z chronionymi elementami układu urbanistycznego. Dane określające istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji Wpływ inwestycji na środowisko nie powinien rodzić konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie projektowane zamierzenie inwestycyjne musi dotrzymywać standardy środowiskowe i emisyjne. Inwestycja nie może kolidować z innymi formami występującymi w rozpatrywanym biotopie. Teren po budowie zostanie zagospodarowany zgodnie z przewidywanymi dla niego funkcjami, a wprowadzenie powierzchni utwardzonych ograniczy do minimum zagrożenie zanieczyszczenia czy skażenia gruntu. Dostępne wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane zielenią. Planowana inwestycja powinna być zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną w ramach programu Natura Nie nastąpią wówczas znaczące oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. Nie zmienią się w istotnym zakresie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie obiektu, natomiast wzrośnie ich ilość Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Zamawiający wymaga, aby koszt 1,0 m 2 powierzchni użytkowej i 1,0 m 2 zagospodarowania terenu przeznaczonego na potrzeby AT nie był wyższy niż średnie ceny rynkowe obowiązujące w II półroczu 2013 roku w regionie Warszawskim Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Budynek ma być elementem promocji i prestiżu AT. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy ma mieć zapewniony dojazd drogowy od drogi publicznej. Podłączenie wszystkich rodzajów mediów z działek będących we władaniu publicznym. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie pozostawał w gestii wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 19

20 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, - odbiór po okresie rękojmi, - odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. AKADEMIA TEATRALNA ROZBUDOWA - PFU 20

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego PROJEKT REMONTU INSTALACJA WOD. KAN I C.W.

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego PROJEKT REMONTU INSTALACJA WOD. KAN I C.W. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. 91 43 43 066 Fax. 91 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWOANK Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie szkoły w Bolechowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE

REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE Ministerstwo Finansów Biuro Administracyjne Wydział Inwestycji i Remontów Egz. nr P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa obiektu: REMONT MURKÓW OPOROWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo