Darmowy fragment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowy fragment www.bezkartek.pl"

Transkrypt

1

2 Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, Warszawa tel.: , faks: , Ksi¹ ka Barbara Ksit, Bart³omiej Monczyñski Zabezpieczenie elementów budynku znajduj¹cych siê w gruncie Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Warszawa 2011

3 Barbara Ksit Bart³omiej Monczyñski Copyright 2011 ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, Warszawa tel.: (22) , , faks: (22) , Opracowanie edytorskie: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: NOVA Monika Stru kiewicz Wszelkie prawa zastrze one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie na noœnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje.

4 Spis treœci Spis treœci 1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Znaczenie hydroizolacji Podzia³ hydroizolacji 8 2. Materia³y hydroizolacyjne oraz ich zastosowanie Materia³y bitumiczne Hydroizolacyjne masy pow³okowe Materia³y rolowe Membrany samoprzylepne (KSK) Grubowarstwowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne masy uszczelniaj¹ce (masy KMB) Izolacje z tworzyw sztucznych Polimerowe masy pow³okowe Membrany uszczelniaj¹ce z tworzyw sztucznych (folie) Materia³y mineralne Mineralne zaprawy uszczelniaj¹ce (mikrozaprawy, szlamy) Izolacje bentonitowe Technologia wykonania hydroizolacji Zasady ogólne Budynki niepodpiwniczone Budynki podpiwniczone Izolacja strefy coko³owej Izolacja tzw. miejsc krytycznych Izolacja gara y podziemnych Drena opaskowy B³êdy podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych Metody odtwarzania/naprawy izolacji izolacje wtórne Wtórne izolacje pionowe 59 3

5 Spis treœci 5.2. Wtórne izolacje poziome Metody mechaniczne Metody iniekcyjne (chemiczne) Technologia elektrofizyczna 71 4

6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 1.1. Znaczenie hydroizolacji Woda bywa groÿna nie tylko dla cz³owieka, ale mo e byæ równie Ÿród³em destrukcji dla budowli i budynków, kiedy znajduje siê w ich bezpoœrednim s¹siedztwie. Uwa a siê, e to w³aœnie woda jest najwiêkszym wrogiem materia³ów budowlanych, a przez to stanowi istotne zagro- enie równie dla budynków. Jeœli mo e wnikaæ w materia³y, z których wykonano obiekt, powoduje nieodwracalne szkody, a transportowana kapilarnie mo e doprowadziæ do zawilgocenia œcian do wysokoœci nawet kilku kondygnacji. Szczególnie nara one s¹ te czêœci budynku, które stykaj¹ siê z gruntem, dlatego kluczowym elementem dla funkcjonowania obiektu jest prawid³owe wykonanie hydroizolacji jego czêœci przyziemnej. wp³yw wody na budynki Rysunek 1. Budynek zawilgocony w wyniku braku skutecznej izolacji 5

7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nastêpstwa zawilgocenia muru Nastêpstwa zawilgocenia muru to, oprócz redukcji w³aœciwoœci termoizolacyjnych i widocznych mankamentów w postaci plam czy porostu glonów, przede wszystkim szkody wywo³ane przez sól i mróz 1. Rodzaje uszkodzeñ wystêpuj¹cych w budynkach, których przyczyn¹ (lub wspó³przyczyn¹) jest woda, przedstawiono w tabeli poni ej. Tabela 1. Uszkodzenia substancji budowlanej (wspó³-) spowodowane przez wodê 2 Fizyczne Chemiczne Biologiczne Zjawiska higroskopijne, Reakcje spoiwa, zanieczyszczenia, Wp³ywy biogenne termiczne i statyczne szkody spowodowane przez sól ruchy pod³o a uszkodzenia wywo³ane przez mróz zmiany temperatury utrata ciep³a rysy skurczowe powstaj¹ce na skutek pêcznienia zmiany materia³owe przemokniêcia œcian wykwity solne rozsadzanie na skutek pêcznienia szkody spowodowane przez mróz i sól u ywan¹ do topienia pokrywy œnie nej i lodowej zmiany struktury przemiany/reakcje spoiwa wyp³ukiwanie wapna plamy rdzy korozja chemiczna mikroorganizmy naloty glonów porost mchu obroœniêcie porostami nalot biocydów zgrzybienie porost pleœni zanieczyszczenia hydroizolacja przyziemnej czêœci budynku Pod pojêciem hydroizolacji przyziemnej czêœci budynku nale y rozumieæ ochronê obiektu lub jego czêœci przed wnikaniem i/lub przenikaniem wody pod postaci¹ wilgotnoœci gruntu (wody w³oskowatej), wody niewywieraj¹cej ciœnienia hydrostatycznego (wody przesi¹kaj¹cej) lub wody pod ciœnieniem (wody zaskórnej lub gruntowej) 3,4. 1 KSIT B., MONCZYÑSKI B., Renowacja zawilgoconych obiektów zabytkowych na przyk³adzie koœcio³a parafialnego pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Wniebowziêtej w Zb¹szyniu, w: KAMIÑSKI M. (red.) i inni, Wspó³czesne metody naprawcze w obiektach budowlanych, Dolnoœl¹skie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroc³aw 2009, s FRÖSSEL F., Osuszanie murów i renowacja piwnic, Polcen, Warszawa CZIESIELSKI, E. (red.), Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner, Wiesbaden KISIELEWICZ B., KRÓLAK E., PIENI EK., Izolacje wodochronne w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Rysunek 2. Obci¹ enie budynku wod¹ wystêpuj¹c¹ w gruncie Izolacja budynku poni ej poziomu gruntu charakteryzuje siê z regu³y tym, e po jej wykonaniu nie ma ju do niej dostêpu, dlatego konserwacja lub naprawa wi¹ e siê ze znacznymi utrudnieniami. Musi siê zatem charakteryzowaæ tak¹ sam¹ trwa³oœci¹, jak chroniony element budynku. Mo liwe jest wprawdzie takie wykonanie konstrukcji budynku, aby stanowi³a element nienasi¹kliwy i nieprzepuszczalny dla wody (np. z betonu wodoszczelnego) i nie wymaga³a dodatkowych warstw, chroni¹cych go przed destrukcyjnym dzia³aniem wody 5. izolacja budynku poni ej poziomu gruntu 3 CZIESIELSKI, E. (red.), Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner, Wiesbaden KISIELEWICZ B., KRÓLAK E., PIENI EK., Izolacje wodochronne w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków CZIESIELSKI E. (red.), Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner, Wiesbaden

9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne W praktyce (szczególnie w przypadku niewielkich obiektów) jest to jednak trudne do wykonania oraz ekonomicznie nieop³acalne. Dodatkowym zadaniem hydroizolacji jest ochrona przed agresywnymi zwi¹zkami chemicznymi, znajduj¹cymi siê w gruncie (powsta³ymi na skutek procesów gnilnych roœlin lub w wyniku procesów chemicznych 6 ), które transportowane przez wodê mog¹ wnikaæ do budynku, powoduj¹c jego destrukcjê. skuteczna i funkcjonalna izolacja Aby izolacja mog³a zostaæ uznana za skuteczn¹ i funkcjonaln¹, musi spe³niaæ przede wszystkim nastêpuj¹ce warunki 7 : izolacje powinny stanowiæ ci¹g³y i szczelny uk³ad, oddzielaj¹cy budynek lub jego czêœæ od wody lub pary wodnej, izolacje powinny œciœle przylegaæ do izolowanego pod³o a, izolacja pozioma powinna w sposób ci¹g³y przechodziæ w izolacjê pionow¹, bez przerw Podzia³ hydroizolacji Najczêœciej wystêpuj¹ca klasyfikacja hydroizolacji przyziemnych czêœci budynków to podzia³ ze wzglêdu na miejsce usytuowania oraz panuj¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie budynki warunków gruntowo-wodne. 6 ROKIEL M., Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, Dom wydawniczy Medium, Warszawa FRANCKE B., ŒCIŒLEWSKI Z., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych czêœæ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci podziemnych budynków, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Ze wzglêdu na miejsce usytuowania rozró nia siê 8 : izolacje pionowe chroni¹ce œciany piwnic przed wilgoci¹, wod¹ gruntow¹ oraz opadow¹, przes¹czaj¹c¹ siê w gruncie przy œcianie izolacja pionowa powinna byæ wyprowadzona cm ponad powierzchniê terenu 9,10, izolacje poziome chroni¹ce œciany przed kapilarnym podci¹ganiem wody; uk³adane s¹ najczêœciej w trzech miejscach: na ³awach lub p³ytach fundamentowych, pod posadzk¹ najni szej kondygnacji (piwnicy lub parteru, w przypadku budynku niepodpiwniczonego) oraz w œcianach piwnic pod stropem jeœli strop znajduje siê poni ej powierzchni terenu, izolacjê uk³ada siê dodatkowo w miejscu, w którym powinno siê zakoñczyæ izolacjê pionow¹, jak równie 11 : izolacje p³aszczyznowe, tj. takie, które usytuowane s¹ pod k¹tem wiêkszym od 0, a mniejszym ni 90 w stosunku do poziomu. Ze wzglêdu na rodzaj wywo³ywanego przez wodê obci¹ enia izolacje mo na podzieliæ na: izolacje przeciwwilgociowe chroni¹ce obiekty przed dzia³aniem wilgoci zawartej w gruncie oraz wody niewywieraj¹cej ciœnienia hydrostatycznego, miejsce usytuowania izolacji obci¹ enia izolacji przez wodê 8 FRANCKE B., ŒCIŒLEWSKI Z., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych czêœæ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci podziemnych budynków, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa FRANCKE B., ŒCIŒLEWSKI Z., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych czêœæ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czêœci podziemnych budynków, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Deutsche Bauchemie e.v., Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) erdberührte Bauteile, 2. Ausgabe, KARYŒ J., Izolacje wodochronne w budynkach, Materia³y Budowlane, 2003, 11, s. 9-10, 37. 9

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE?

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 JAROS AW PTAK * JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? Problematyka korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo