MATERIA Y PRZETARGOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIA Y PRZETARGOWE"

Transkrypt

1 MATERIAY PRZETARGOWE STADIUM DOKUMENTACJI BRANA: UMOWA NR DOKUMENTACJI PW DROGOWA ZP342/480/2009 ZAMAWIAJCY GENERALNY PROJEKTANT NAZWA INWESTYCJI OBIEKT GMINA POBIEDZISKA ul.kociuszki 4, Pobiedziska STUDIO ML Maciej abno Pl. Niepodlegci 15/Ip Kórnik PRZEBUDOWA ULICY POZNASKIEJ OD ULICY KACZYSKIEJ DO WODNEJ ORAZ BUDOWA ULICY POZNASKIEJ OD UL.WODNEJ DO UL.GAJOWEJ WRAZ Z KANALIZACJ DESZCZOW W POBIEDZISKACH PROJEKT DROGOWY TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTOWA- BRANA DROGOWA OPRACOWA- BRANA DROGOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE mgr in. Piotr Strzyewski upr. bud. nr WKP/0097/POOD/04 In. Marcin Wawrzyniak Kórnik, r. STUDIO ML Maciej abno biuro: Pl. Niepodlegci 15/Ip Kórnik os. Przemysawa 5b/2, Pozna +48 (61) , +48 (61) , +48 (61) PKO S.A

2 STUDIO ML Maciej abno biuro: Pl. Niepodlegci 15/Ip Kórnik os. Przemysawa 5b/2, Pozna +48 (61) , +48 (61) , +48 (61) PKO S.A

3 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-M Wymagania ogólne 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych 19 D Rozbiórki elementów dróg i ulic 25 D ROBOTY ZIEMNE D Wykonanie wykopów 29 D Wykonanie nasypów ze wzmocnieniem geosyntetykami 37 D PODBUDOWY D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem poda 47 D Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 53 D Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 59 D Podbudowa i ulepszone pode z kruszywa stabilizowanego cementem 69 D Podbudowa z betonu asfaltowego 79 D Wyrównanie podbudowy mieszank mineralno-bitumiczn 95 D NAWIERZCHNIE D a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wica 101 D b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa cieralna 117 D Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 129 D Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 163 D ROBOTY WYKOCZENIOWE D Humusowanie z obsianiem traw 143 D Przepusty pod zjazdami 147 D URZDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU D Oznakowanie poziome 153 D Oznakowanie pionowe 165 D ELEMENTY ULIC D Krawniki, oporniki, obrzea betonowe i ciek przykrawnikowy 179

4

5 1 D-M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - M WYMAGANIA OGÓLNE

6 2 D-M SPIS TRECI 1. WSTP 2. MATERIAY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE

7 3 D-M WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych dotyczcych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w zwizku z przebudow i budow ulicy Poznaskiej w Pobiedziskach (na odcinku od ul. Gajowej do ul. Kaczyskiej) Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objtych ST Wymagania ogólne naley rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Szczegóowymi Specyfikacjami Technicznymi: D D D D D D D D D D D a D b D D D D D D D Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych Rozbiórki elementów dróg i ulic Wykonanie wykopów Wykonanie nasypów ze wzmocnieniem geosyntetykami Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem poda Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa i ulepszone pode z kruszywa stabilizowanego cementem Podbudowa z betonu asfaltowego Wyrównanie podbudowy mieszank mineralno-bitumiczn Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wica Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa cieralna Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Humusowanie z obsianiem traw Przepusty pod zjazdami Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe Krawniki, oporniki, obrzea betonowe i ciek przykrawnikowy 1.4. Okrelenia podstawowe yte w ST wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bcy budynkiem, stanowicy ca techniczno-uytkow (droga) albo jego cz stanowi odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wze) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równie wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsugi, sporzdzone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera (Kierownika Projektu) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunicia po jego zakoczeniu Dziennik Budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczci organu wydajcego, wydany zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych, cy do notowania zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Inynierem, Wykonawc i projektantem.

8 4 D-M Inynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajcego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajca uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania bada, przegldów konstrukcji lub innych robót Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osob wyznaczon przez Wykonawc i wymienion w umowie, reprezentuj Wykonawc na placu budowy i odpowiedzialn za wykonanie robót objtych umow Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielcymi jezdnie Konstrukcja nawierzchni - ukad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poczenia Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uenia w nim konstrukcji nawierzchni Ksika Obmiarów - akceptowany przez Inyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, scy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych zaczników. Wpisy w Ksice Obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inyniera Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiaów oraz Robót Materiay - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inyniera Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw scych do przejmowania i rozkadania obci od ruchu na pode gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezporednio oddziaywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wica - warstwa znajdujca si midzy warstw cieraln a podbudow, zapewniajca lepsze rozenie napr w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sca do wyrównania nierównoci podbudowy lub profilu istniejcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni sca do przenoszenia obci od ruchu na pode. Podbudowa moe skada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy speniajca funkcje none w konstrukcji nawierzchni. Moe ona skada si z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy speniajca, obok funkcji nonych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziaaniem wody, mrozu i przenikaniem czstek poda. Moe zawiera warstw mrozoochronn, odsczaj lub odcinaj. g) Warstwa mrozoochronna warstwa, które gównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziaania mrozu. h) Warstwa odcinajca warstwa stosowana w celu uniemoliwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lecej powyej. i) Warstwa odsczajca warstwa sca do odprowadzenia wody przedostajcej si do nawierzchni Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na paszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedzia tolerancji nie zosta okrelony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwizanych z ni urzdze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moe równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzdze chronicych ludzi i rodowisko przed uciliwociami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - cz korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzdze organizacji i bezpieczestwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Pode nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do gbokoci przemarzania Pode ulepszone nawierzchni - górna warstwa poda, leca bezporednio pod nawierzchni, ulepszona w celu umoliwienia przejcia ruchu budowlanego i wciwego wykonania nawierzchni.

9 5 D-M Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inyniera, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bca autorem Dokumentacji Projektowej Przedsiwzicie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poczenia drogowego lub cakowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podnym) istniejcego poczenia Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku drówek zwierzt dziko yjcych lub urzdze technicznych przez korpus drogowy Przeszkoda naturalna element rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad dolina, bagno, rzeka, szlak wdrówek dzikich zwierzt itp Przeszkoda sztuczna dzieo ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad droga, kolej, rurocig, kana, cig pieszy lub rowerowy itp Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bcego przedmiotem Robót Rekultywacja - Roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Szczegóowe Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymaga okrelajcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i patnoci za roboty budowlane Sprzt - wszystkie maszyny, rodki transportowe i drobny sprzt z urzdzeniami do budowy, konserwacji i obsugi, potrzebne dla zgodnej z Umow (Kontraktem) realizacji robót budowlanych lepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy) - wykaz Robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Teren budowy teren udostpniony przez Zamawiajcego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzce cz terenu budowy Umowa (Kontrakt) - zgodne owiadczenie woli Zamawiajcego i Wykonawcy wyraona na pimie, o wykonanie okrelonej w jej treci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z któr Zamawiajcy zawar Umow (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastpcy prawni Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn ca konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego penienia funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu Robót zwizanych z budow, modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Zamawiajcy - kady podmiot, szczegóowo okrelony w Umowie (Kontrakcie), udzielajcy zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych Ogólne wymagania dotyczce Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpieczestwo wszelkich czynnoci na terenie budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inyniera Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i wspórzdne punktów gównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB. Wykonawca przez uprawnionego geodet wytyczy punkty gówne trasy oraz zlokalizuje niezbdne repery. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt Dokumentacja Projektowa Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podzia na Dokumentacj Projektow: - Zamawiajcego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow dokumentacj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

10 6 D-M Wykonawcy; wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inyniera stanowi cz umowy, a wymagania okrelone w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byy w caej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Kontraktowych warunkach ogólnych ( Ogólnych warunkach umowy ). Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inyniera, który podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbienoci wymiary podane na pimie s waniejsze od wymiarów okrelonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiay b zgodne z Dokumentacj Projektow i ST. Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w ST b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy materiay lub Roboty nie b w peni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST i wpynie to na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe ( pod ruchem ) Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejcych obiektów (jezdnie, cieki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakoczenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi i organem zarzdzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zalenoci od potrzeb i postpu Robót projekt organizacji ruchu powinien by na bieco aktualizowany przez Wykonawc. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsugiwa wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiata ostrzegawcze, sygnay itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stae warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce b akceptowane przez Inyniera. Fakt przystpienia do Robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, których tre bdzie zatwierdzona przez Inyniera. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cay okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w Cen Kontraktow Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania Robót Wykonawca bdzie: a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikajcych z nadmiernego haasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si do tych wymaga bdzie mia szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk, ukopów i dróg dojazdowych 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi,

11 7 D-M b) zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, c)moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzt przeciwpoarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiay szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si uycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiay odpadowe uyte do Robót b miay aprobat techniczn, wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na rodowisko. Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoczeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materiay pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na uycie tych materiaów od wciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca u materiaów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uycie spowodowao jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz bcych wcicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowizany jest umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie przeenia instalacji i urzdze podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inyniera i wadze lokalne o zamiarze rozpoczcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inyniera i zainteresowane wadze oraz bdzie z nimi wspópracowa dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w ssiedztwie budowy, spowodowane jego dziaalnoci. Inynier bdzie na bieco informowany o wszystkich umowach zawartych pomidzy Wykonawc a cicielami nieruchomoci i dotyczcych korzystania z wasnoci i dróg wewntrznych. Jednake, ani Inynier ani Zamawiajcy nie bdzie ingerowa w takie porozumienia, o ile nie b one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy Ograniczenie obci osi pojazdów Wykonawca bdzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiaów i wyposaenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wciwych wadz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o kadym takim przewozie bdzie powiadamia Inyniera. Inynier moe poleci, aby pojazdy nie speniajce tych warunków zostay usunite z terenu budowy. Pojazdy powodujce nadmierne obcienie osiowe nie b dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i Wykonawca bdzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inyniera Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych.

12 8 D-M Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz z 2003 r.) [oraz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegóowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzajcych zagroenia bezpieczestwa i zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz z 2002 r.)]. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w Cenie Kontraktowej Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron Robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do Robót od Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoczenia przez Inyniera. Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byy w zadowalajcym stanie przez cay czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inyniera powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarzdzenia wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z wykonywanymi Robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga prawnych odnonie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprztu, materiaów lub urzdze uytych lub zwizanych z wykonywaniem robót i w sposób ciy bdzie informowa Inyniera o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. Wszelkie straty, koszty postpowania, obcienia i wydatki wynike z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjtkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inyniera Równowano norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoane s konkretne normy i przepisy, które spenia maj materiay, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b obowizywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoane normy i przepisy s pastwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce równy lub wyszy poziom wykonania ni powoane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inyniera. Rónice pomidzy powoanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokadnie opisane przez Wykonawc i przedone Inynierowi do zatwierdzenia Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostaci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b uwaane za wasno Zamawiajcego. Wykonawca zobowizany jest powiadomi Inyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystpi opónienia w robotach, Inynier po uzgodnieniu z Zamawiajcym i Wykonawc ustali wydenie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr naley zwikszy cen kontraktow Zakres prac towarzyszcych i robót dodatkowych Prace towarzyszce: obsuga geodezyjna, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, powykonawcza dokumentacja techniczna Roboty tymczasowe: opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, monta i demonta tymczasowego oznakowania dróg, organizacja i likwidacja placu budowy,

13 9 D-M Koszt wykonania prac towarzyszcych i robót tymczasowych nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, ze jest wliczony w cen umown. 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inynierowi do zatwierdzenia szczegóowe informacje dotyczce proponowanego róda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaów jak równie odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki materiaów do zatwierdzenia przez Inyniera. Zatwierdzenie partii materiaów z danego róda nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiay z danego róda uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczonego róda w sposób ciy speniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postpu Robót Pozyskiwanie materiaów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wcicieli i odnonych wadz na pozyskanie materiaów z jakichkolwiek róde miejscowych wczajc w to róda wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji róda. Wykonawca przedstawi Inynierowi do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgldniajc aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji pastwowej i samorzdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaów pochodzcych ze róde miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytuu wydobycia materiaów, dzierawy i inne jakie oka si potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiaów do Robót. Humus i nadkad czasowo zdjte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaów miejscowych b formowane w hady i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inyniera. Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie Terenu Budowy poza tymi, które zostay wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod Inyniera. Eksploatacja róde materiaów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Materiay nie odpowiadajce wymaganiom Materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy i zone w miejscu wskazanym przez Inyniera. Jeli Inynier zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiaów do innych robót, ni te dla których zostay zakupione, to koszt tych materiaów zostanie odpowiednio przewartociowany (skorygowany) przez Inyniera. Kady rodzaj Robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na asne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezapaceniem Wariantowe stosowanie materiaów Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiau w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem tego materiau, albo w okresie dszym, jeli bdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inyniera Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca zapewni aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one uyte do Robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i wciwoci i byy dostpne do kontroli przez Inyniera. Miejsca czasowego skadowania materiaów b zlokalizowane w obrbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i zaakceptowanych przez Inynier Inspekcja wytwórni materiaów

14 10 D-M Wytwórnie materiaów mog by okresowo kontrolowane przez Inyniera w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiaów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich ciwoci. Wyniki tych kontroli b stanowi podstaw do akceptacji okrelonej partii materiaów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Inynier bdzie przeprowadza inspekcj wytwórni musz by spenione nastpujce warunki: a) Inynier bdzie mia zapewnion wspóprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inynier bdzie mia wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiaów przeznaczonych do realizacji robót, c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych Robót. Sprzt uywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inyniera; w przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera. Liczba i wydajno sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inyniera. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego ytkowania. Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak równie naprawia lub wymienia sprzt niesprawny. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inyniera, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Inyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inyniera, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie speniajce tych warunków mog by dopuszczone przez Inyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami Inyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera. Bdy popenione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan, usunite przez Wykonawc, na asny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bd okae si skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pimie przez Inyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno.

15 11 D-M Decyzje Inyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów Robót b oparte na wymaganiach okrelonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inynier uwzgldni wyniki bada materiaów i Robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiaów, dowiadczenia z przeszci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpywajce na rozwaan kwesti. Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrelonym przez Inyniera pod gro zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuu poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Wykonawca jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji Inyniera programu zapewnienia jakoci. W programie zapewnieni jakoci Wykonawca powinien okreli zamierzony sposób wykonywania Robót, moliwoci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujcy wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: a) cz ogóln opisuj: - organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, - sposób zapewnienie bhp., - wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów Robót, - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych Robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inynierowi; b) cz szczegóow opisuj dla kadego asortymentu Robót: - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilorodków transportu oraz urzdze do magazynowania i zaadunku materiaów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich wciwoci w czasie transportu, - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, - sposób postpowania z materiaami i Robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli jakoci Robót Celem kontroli Robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign zaon jako Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol Robót i jakoci materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz Robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostay one tam okrelone, Inynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wa legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Inynier bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inynier bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te b tak powane, e mog wpyn ujemnie na wyniki bada, Inynier natychmiast wstrzyma

16 12 D-M ycie do Robót badanych materiaów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiaów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inynier bdzie mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inyniera. Na zlecenie Inyniera Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiaów, które budz tpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inynierowi na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inyniera Inynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaów powinien udzieli mu niezbdnej pomocy. Inynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiaów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników wasnych bada kontrolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inynier powinien pobiera próbki materiaów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inynier oprze si wycznie na asnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z dokumentacj projektow i ST. Moe równie zleci, sam lub poprzez Wykonawc, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inynier moe dopuci do uycia tylko te materiay, które posiadaj: 1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: - Polsk Norm lub - aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt 1 i które speniaj wymogi ST. W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, kada partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc Inynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone.

17 13 D-M Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sbowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do Dziennika Budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inyniera. Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci: - dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, - dat przekazania przez Zamawiajcego Dokumentacji Projektowej, - dat uzgodnienia przez Inyniera programu zapewnienia jakoci i harmonogramów Robót, - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia Inyniera, - daty zarzdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, - zgoszenia i daty odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów Robót, - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, - dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b przedone Inynierowi do ustosunkowania si. Decyzje Inyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inyniera do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót. (2) Ksika Obmiarów Ksika Obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób ciy w jednostkach przyjtych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiki Obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru Robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inyniera. (4) Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoy przekazania Terenu Budowy, c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

18 14 D-M d) protokoy odbioru Robót, e)protokoy z narad i ustale, f) korespondencj na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Inyniera i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót Obmiar Robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do Ksiki Obmiarów. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich Robót. Bdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera na pimie. Obmiar gotowych Robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej patnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inyniera Zasady okrelania iloci Robót i materiaów Dugoci i odlegci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo wzd linii osiowej. Jeli Specyfikacje Techniczne wciwe dla danych Robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci b wyliczone w m 3 jako dugo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, b waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b zaakceptowane przez Inyniera. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w caym okresie trwania Robót Wagi i zasady waenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniajc w sposób ciy zachowanie dokadnoci wg norm zatwierdzonych przez Inyniera Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a take w przypadku wystpowania dszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b wykonane w sposób zrozumiay i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci b uzupenione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by doczone w formie oddzielnego zacznika do Ksiki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inynierem. 8. ODBIÓR ROBÓT

19 8.1. Rodzaje odbiorów robót 15 D-M W zalenoci od ustale odpowiednich ST, Roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: a) odbiorowi Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inynier. Gotowo danej czci Robót do odbioru zgasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inyniera. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inyniera. Jako i ilo Robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci Robót. Odbioru czciowego Robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inynier Odbiór ostateczny Robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Cakowite zakoczenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inyniera. Odbiór ostateczny Robót nastpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inyniera zakoczenia Robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania Robót z Dokumentacj Projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeniajcych i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeniajcych w warstwie cieralnej lub Robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó odbioru ostatecznego Robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. Dokumentacj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli zostaa sporzdzona w trakcie realizacji umowy. 2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne). 3. Recepty i ustalenia technologiczne. 4. Dzienniki Budowy i Ksiki Obmiarów (oryginay). 5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 6. Deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów zgodnie z ST i ew. PZJ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH D ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY...

D - M WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH D ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY... w cigu drogi powiatowej nr 1768K Brzenica-Tomice w miejscowoci Nowe Dwory D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH... 18 D-01.02.02 ZDJCIE WARSTWY HUMUSU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

US UGI PROJEKTOWE BIPROMAR

US UGI PROJEKTOWE BIPROMAR USUGI PROJEKTOWE BIPROMAR 59-300 Lubin ul. Iwaszkiewicza 6 NIP: 693-149-35-74 Telefon Telefon Tel./Faks Email (076)-746-18-02 (076)-746-18-03 (076)-746-18-02 bipromar@wp.pl NUMER EGZEMPLARZA KOZI STAW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

indro Jakub Fr ckowiak ul. Polna 10, Kro nice SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

indro Jakub Fr ckowiak ul. Polna 10, Kro nice SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH indro Jakub Frckowiak ul. Polna 10, 56-320 Kronice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres budowy: droga powiatowa 1323D - odcinek midzy miejscowociami Barkowo-Kdzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ ,

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ , Nazwa i adres Zamawiajcego: GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/8455-215, 8455-216 PROJEKT BUDOWLANY dokumentacja projektowa 1) na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotyczce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-B WYMAGANIA OGÓLNE

ST-B WYMAGANIA OGÓLNE ST-B 00.00.00 Wymagania ogólne ST-B 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ST-B 00.00.00 Wymagania ogólne SPIS TRECI 1. WSTP...3 1.1. Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objtych ST...

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

WI KOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO) SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI PO ARU (SAP) ROZBUDOWA

WI KOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO) SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI PO ARU (SAP) ROZBUDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTU ROZBUDOWY OBIEKTU SANATORYJNO WYPOCZYNKOWEGO CRR KRUS NIWA PRZY UL. NORWIDA 3 W KOOBRZEGU WIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY, SYSTEM AUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ JCZMIENNY KDZIERZYN KOLE UL. WŁ. ŁOKIETKA 1/7

ANDRZEJ JCZMIENNY KDZIERZYN KOLE UL. WŁ. ŁOKIETKA 1/7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONT NAWIERZCHNI DROGA POWIATOWA 2050 O UL. KRASICKIEGO W KDZIERZYNIE - KOLU Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG W KDZIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Remont drogi dojazdowej do posesji w miejscowoci Wojcieszyn, gmina Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Remont drogi dojazdowej do posesji w miejscowoci Wojcieszyn, gmina Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 CPV 45112000-5... 21 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 21 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH... 22 D-01.02.01. USUNICIE

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo ARI Sp. z o. o., Pozna, ul. Wilczak 16A

Przedsi biorstwo ARI Sp. z o. o., Pozna, ul. Wilczak 16A SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GÓWNY CPV 45262700-8 Roboty budowlane w zakresie przebudowy budynków Usunicie kolizji budynku z sieci telekomunikacyjn STS 02 KOD CPV 45314300-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski WYKONAWCA: Biuro Usług Inynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA LOKALIZACJA: Działki: 1009/1,

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt bezpieczny Gorzów modernizacje infrastruktury drogowej ! "

Projekt bezpieczny Gorzów modernizacje infrastruktury drogowej ! BG 3 Projekt bezpieczny Gorzów modernizacje infrastruktury drogowej Inwestycja:! " CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE D.00.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. wrzesie 2008 r.

Gorzów Wlkp. wrzesie 2008 r. Obiekt: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45200000-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 Zamawiający: Gmina Spiczyn Spiczyn, sierpień 2013 1 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne D.M

Wymagania ogólne D.M D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach: budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI DM00.00.000 Wymagania ogólne STR.2 DM o1.00.00 Roboty przygotowawcze str. 26 DM 01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. Wysokociowych str. 27 DM 01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna str 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni cieków deszczowych - osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych, zlokalizowanej na kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE TEMAT: REMONT MIESZKANIA NA II PITRZE W UP MYSOWICE 1 ul. POWSTACÓW 11 INWESTORI: POCZTA POLSKA S.A. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIAÓW MODZIEY POWSTACZEJ 7 40-094 KATOWICE STADIUM: ` SPECYFIKACJA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 45.23.31.40-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Remont pętli autobusowej w m Krzywe drogi dojazdowe INWESTOR : Urząd Gminy Suwałki Suwałki październik 2006 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew".

Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 1 D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 19 D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU... 23 D-01.02.04. ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE. Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE. Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach ST-00 Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach 3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach ST-00 Budowa kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 ZADANIE : DLA MIESZKACÓW ORAZ GOCI GROBLA PEŁNA PRZYJEMNOCI CPV-451-12700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu GRUPA ROBÓT : CPV-452-21110-6

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A

S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A Egz. 1 S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR PRZEBUDOWA DROGI W ULICY KAMIENNEJ W BIAŁEJ NYSKIEJ ULICA KAMIENNA, BIAŁA NYSKA, GMINA NYSA DZ.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A

S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A Egz. 1 S P E C Y F I K A C J E T E C H N I C Z N E B R A N Ż A D R O G O W A OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR PRZEBUDOWA DROGI W ULICY KAMIENNEJ W BIAŁEJ NYSKIEJ ULICA KAMIENNA, BIAŁA NYSKA, GMINA NYSA DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - M WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - M WYMAGANIA OGÓLNE D-M-00.00.00 Wymagania ogólne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem socjalno-administracyjnym na dziakach 4819/11, 4818/2 i 4818/12 przy ul. Wojska Polskiego i Ksicia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Kod CPV: Roboty w zakresie rozbiórek 45.111.100-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45.212.220-4 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45.233.253-7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "REMONT DROGI GMINNEJ W RASZOWIE - DZ.NR 64/2" INWESTOR Gmina Kamienna Góra AL. WOJSKA POLSKIEGO 10 58-405 Kamienna Góra JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT USŁUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski ul. Polna 36, 83-332 Borowo tel: 506-534-140, e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com NIP: 589-201-54-55, REGON: 360040147 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Zacznik nr 7 do umowy Gdask, dnia 24.04.2015 r. Szczegóowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowociach Mciszewice: 1. Wykonawca jest zobowizany

Bardziej szczegółowo