Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Karol Mazanka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Karol Mazanka"

Transkrypt

1 Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE Karol Mazanka Szczawno Zdrój, wrzesień 2016

2 Główne miejsca koncentracji środków UE dostępnych dla OZE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Osie priorytetowe: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego IV Infrastruktura drogowa dla miast V Rozwój transportu kolejowego w Polsce VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury IX Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 3

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej 4

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej CELE ORAZ ZAKRES INTERWENCJI: W szczególności wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (pow. 5 MWe9), biomasę10 (pow. 5 MWth/MWe11), biogaz (pow. 1 MWe12), wodę (pow. 5 MWe13), a także energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWe/MWth14) i energię geotermalną (pow. 2 MWth15).Wsparcie jednostek OZE wykorzystujących energię elektryczną z wody możliwe będzie na już istniejących budowlach piętrzących, umożliwiających wyposażenie w hydroelektrownie, przy zachowaniu ciągłości morfologicznej cieku poprzez zapewnienie pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. Ponadto w przypadku wsparcia projektów dotyczących jednostek OZE wykorzystujących wyłącznie energię wody zastosowanie mają warunki opisane w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu (Gospodarka wodna). 5

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej TYPY PROJEKTÓW: 1. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych; 2. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę; 3. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz; 4. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. 6

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej ALOKACJA FINANSOWA MLN Instytucja Wdrażająca : NFOŚiGW Ostateczne rozstrzygnięcie o zakresie i formie wsparcia oraz typach beneficjentów zostanie określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko WG Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w tej sprawie jest na etapie konsultacji publicznych stan na r. 7

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach CELE ORAZ ZAKRES INTERWENCJI: W ramach działania 1.2. wsparcie skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie dokonywana będzie ex ante na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element projektu). W ramach weryfikacji realizacji założonych celów i efektów inwestycji należy również przeprowadzić audyt energetyczny po jej zakończeniu (ex post). udyt energetyczny będzie kosztem niekwalifikowanym. Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile wynika to z audytu energetycznego. Do wsparcia nie będą kwalifikować się inwestycje służące wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. (dot. handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie). 8

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach TYPY PROJEKTÓW: Wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energet., mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych w tym m.in.: 1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; 4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); 5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. 9

10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach BENEFICJENCI: DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB DOSTAWCY USŁUG ENERGETYCZNYCH ALOKACJA FINANSOWA MLN Instytucja Wdrażająca : NFOŚiGW Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Pomoc publiczna: Pomoc horyzontalna ( zgodnie z programem pomocowym, decyzjami notyfikacyjnymi oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sp. pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ ) Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. 10

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym CELE ORAZ ZAKRES INTERWENCJI: Projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków muszą być zgodne z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (nowelizacja z 1 stycznia 2014 r.) oraz rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego [...] oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Identyfikacja optymalnego zestawu działań w danym budynku dokonywana będzie ex ante na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego kluczowy element projektu oraz koszt kwalifikowany projektu). W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy również po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post). Zakres projektu musi prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%. 11

12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym TYPY PROJEKTÓW: Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków w tym m.in.: ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych; przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła) instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; tworzenie zielonych dachów i żyjących, zielonych ścian, modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej... 12

13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym BENEFICJENCI: PJB, szkoły wyższe, administracja rządowa, dostawcy usług energetycznych Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych spółdzielnie mieszkaniowe oraz miasta subregionalne (ZIT miast wojew.), wspólnoty mieszkaniowe (ZIT miast wojew.) oraz dostawcy usług energet. ALOKACJA FINANSOWA łącznie MLN Instytucja Wdrażająca : NFOŚiGW 13

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Nabór odbywa się w trybie konkursowym ( wyjątek - tryb pozakonkursowy zastosowany będzie do działania w odniesieniu do Lasów Państwowych i szkolnictwa artystycznego) Pomoc publiczna: Pomoc horyzontalna ( zgodnie z programem pomocowym, decyzjami notyfikacyjnymi oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sp. pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach PO IiŚ ) Dofinansowanie: % Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% 14

15 Osie priorytetowe: I Przedsiębiorstwa i innowacje II Technologie informacyjno-komunikacyjne III Gospodarka niskoemisyjna IV Środowisko i zasoby V Transport VI Infrastruktura spójności społecznej VII Infrastruktura edukacyjna VIII Rynek pracy IX Włączenie społeczne X Edukacja XI Pomoc techniczna 15

16 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 16

17 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych TYPY PROJEKTÓW: 3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak: a) energia wiatru (poniżej 5 MWe), b) energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth), c) biomasa (poniżej 5 MWth/MWe), d) biogaz (poniżej 1 MWe), e) energia spadku wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe), f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth). 17

18 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych TYPY PROJEKTÓW: 3.1.B. Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego. 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej ), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE. 18

19 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej; organizacje pozarządowe; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; grupy producentów rolnych; jednostki naukowe, uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia; organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmiot wdrażający instrument finansowy; Lokalne Grupy Działania 19

20 Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych ALOKACJA FINANSOWA MLN Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Ograniczenia wartości projektu: minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów projekty o wartości od 50 tys. PLN; maksymalna całkowita wartość projektu dla działań polegających na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej projekty o wartości do 10 mln PLN. 20

21 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP TYPY PROJEKTÓW: 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). Pod warunkiem, że: a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem będzie oszczędność energii nie mniejsza niż 25% b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie: - może zostać udzielone na inwestycje w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, - może być udzielone, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie, - musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, projekty muszą skutkować redukcją CO 2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa). 21

22 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP TYPY PROJEKTÓW: 3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE. 3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie). W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny opartej na audycie energetycznym (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi), które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. 22

23 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP BENEFICJENCI: MŚP, grupy producentów rolnych; podmiot wdrażający instrument finansowy; przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST; 23

24 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP ALOKACJA FINANSOWA MLN Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Ograniczenia wartości projektu: minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN (wydatków całkowitych). maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN. równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST. 24

25 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie nr konkursy horyzontalne mln Poddziałanie nr ZIT WROF mln Poddziałanie nr ZIT AJ mln Poddziałanie nr ZIT AW mln 25

26 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym TYPY PROJEKTÓW: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej (typ 3.3.A) i mieszkalnych wielorodzinnych (typ 3.3.B) opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.: ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię (ocieplenie przegród, wymiana stolarki, likwidacja mostków cieplnych) modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła ( w tym OZE) lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła) i/lub klimatyzacji instalacji OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki) jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków 26

27 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym cd.: instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki) mające na celu zmniejszenie zużycia energii element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana na energooszczędne: oświetlenia i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacji oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go), a także tzw. komponent edukacyjny (nie ograniczający się wyłącznie do instrukcji). Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. 27

28 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym TYPY PROJEKTÓW: 3.3.C jako projekty demonstracyjne - w obszarze ochrony zdrowia wg map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia - publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku. 28

29 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym TYPY PROJEKTÓW: REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MUSZĄ WYNIKAĆ Z PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do w stosunku do sytuacji wyjściowej. W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), co powinno wynikać z dokumentacji projektu. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. 29

30 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; jednostki organizacyjne JST; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmiot wdrażający instrument finansowy; 30

31 Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ALOKACJA FINANSOWA (łącznie) MLN Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Ograniczenia wartości projektu: minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN (wydatków całkowitych). 31

32 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie nr konkursy horyzontalne mln Poddziałanie nr ZIT WROF mln Poddziałanie nr ZIT AJ mln Poddziałanie nr ZIT AW mln 32

33 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych TYPY PROJEKTÓW: Typ A Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych Wsparciem objęte będą projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską i podmiejską dotyczące: zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wspólny bilet inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem oraz inwestycje w infrastrukturę drogową transportu publicznego mogą stanowić element uzupełniający w projekcie nie przewiduje się realizacji samodzielnych projektów drogowych. 33

34 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych TYPY PROJEKTÓW: Typ B Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę źródła ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, itp.) inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki), jeśli wynika to z audytu. głównym zadaniem będzie sukcesywna likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, wymiana na nowe, a tym samym zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 34

35 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe, przy czym wymiana dotychczasowego źródła ciepła na kocioł spalający biomasę lub paliwa gazowe jest możliwa jeśli z audytu nie wynika rekomendacja do zastosowania źródła wykorzystującego OZE. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO 2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), co powinno wynikać z dokumentacji projektu. 35

36 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący uslugi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich ; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 36

37 Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ALOKACJA FINANSOWA (łącznie) MLN Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Ograniczenia wartości projektu: minimalna wartość projektu: 200 tys. PLN (wydatków całkowitych). 37

38 Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja TYPY PROJEKTÓW: 3.5.A. Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. 3.5.B. Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych. 38

39 Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorstwa energetyczne; podmiot realizujący instrument finansowy; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, TBS-y ; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki naukowe, uczelnie, ich związki i porozumienia organy adm. rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmioty lecznicze oraz ich konsorcja; przedsiębiorstwa. 39

40 Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja ALOKACJA FINANSOWA MLN Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Dofinansowanie: Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Ograniczenia wartości projektu: minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN. 40

41 Dziękuję za uwagę

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Eliminacja niskiej emisji i zapobieganie zmianom klimatu 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE niskiej emisji. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wg stanu na początek lipca

OGRANICZANIE niskiej emisji. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wg stanu na początek lipca OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wg stanu na początek lipca 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD 2014-2020 20 stycznia 2016 r. Piotr Puczek Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna

OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna 1 OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna Wrocław, 13 marca 2017 r. Dane aktualne na 6 marca 2017 r. 2 17,42% alokacji Programu OP 1. RZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD 2014-2020 Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych Energia jest cenna - 82,5 mld euro - 20% cele klimatyczne - 9,2 mld euro cel 4

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata listopada 2014 r. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata listopada 2014 r. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 18 listopada 2014 r. 1 UKŁAD RPOWŚ 2014-2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNYCH DOTACJI UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ENERGETYKĘ NISKOEMISYJNĄ NA 2016 r.

ANALIZA DOSTĘPNYCH DOTACJI UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ENERGETYKĘ NISKOEMISYJNĄ NA 2016 r. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac W. Andersa 7 61-894

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac W. Andersa 7 61-894

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Odnawialne Źródła Energii (OZE) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r.

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r. Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Małgorzata Kuchna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 3 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 3 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Program Infrastruktura i środowisko 2014-2020... 2 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakopane, 30 września 2015 r.

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakopane, 30 września 2015 r. Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zakopane, 30 września 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ i NFOŚiGW Piła, 1 lutego 2018 r.

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ i NFOŚiGW Piła, 1 lutego 2018 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE środki POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.7 PO IiŚ na lata Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej

Działanie 1.7 PO IiŚ na lata Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej FINANASOWANIE i REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE KONURBACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ ze środków UE 2014-2020 Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 PRZEZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DO CZYSTEGO POWIETRZA Zielona Góra, 4.10.2017 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3.2. Efektywność

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.03.01.00-IP.01-02-061/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla biogazowni w Polsce

Źródła finansowania dla biogazowni w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Źródła finansowania dla biogazowni w Polsce Grzegorz Tobolczyk Departament Energii i Innowacji NFOŚiGW Warszawa 21.11.2017 Wieloletnie finansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki PODDZIAŁANIE 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPARCIE MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Gra o czyste powietrze

Małopolska. Gra o czyste powietrze Małopolska. Gra o czyste powietrze Druga debata organizowana w ramach cyklu Małopolska. Tworzymy przyszłość Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 3 kwietnia 2017r. Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie PO IiŚ na lata Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko dąbrowskiej

Poddziałanie PO IiŚ na lata Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko dąbrowskiej FINANASOWANIE i REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE KONURBACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ ze środków UE 2014-2020 Poddziałanie 1.7.1 PO IiŚ na lata 2014-2020 Wspieranie efektywności

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) Konkursy ogłaszane w 2016 roku Wrocław, 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Szkolenie dla konkursu 3.1A Wrocław, 01.03.2016 r. Bartosz Pacześny Wydział Zarządzania, Monitorowania i Procedur Program szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Kielce, 24 kwietnia 2015 r. Polityka UE Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Termin naboru wniosków: 29 listopada 14 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego a/ Oś priorytetowa V Gospodarka Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

3. PROGRAMY FINANSOWE

3. PROGRAMY FINANSOWE 3. PROGRAMY FINANSOWE priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr 1387 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem Załącznik do Uchwały nr 41/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R.

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r.

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r. Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg 27.04.2017r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1,6 mld Euro

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny

ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny Źródła finansowania ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny Typy projektów: 1. Budowa/przebudowa instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca, biomasy, biogazu

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 42/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii. Maciej Kazienko Gdańsk,

Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii. Maciej Kazienko Gdańsk, Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii Maciej Kazienko Gdańsk, 30.09.2016 Środki europejskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona

Bardziej szczegółowo

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016 Klastry energii założenia i szanse realizacji Słupsk, 12 października 2016 Dobra współpraca z województwem pomorskim w przedmiocie Lokalnego Mikroklastra Energetycznego: z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo