Business Intelligence (BI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence (BI)"

Transkrypt

1 Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania decyzji. Business Intelligence (BI) Cztery podstawowe źródła koncepcji i narzędzi BI to: Statystyka i ekonometria, w tym między innymi statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, metody aksonometryczne, wnioskowanie statystyczne oraz metody prognozowania, Badania operacyjne, w tym między innymi programowanie liniowe, teoria decyzji oraz teoria gier, Sztuczna inteligencja, w tym między innymi metody przeszukiwania heurystycznego, maszynowe uczenie się, systemy ekspertowe, algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe, i systemy wnioskujące na podstawie analogii, Technologie baz danych, w tym między innymi modelowanie danych, języki zapytań, optymalizacja zapytań oraz metody indeksowania.

2 Business Intelligence (BI) Analiza rynku Analiza finansowa ERP Analiza sprzedaŝy Technologie Bussiness Intelligence CRM Strategiczna karta wyników BudŜetowanie Bussines Intelligence znajduje się w centrum stosowanych w organizacji rozwiązań informatycznych, stanowi jakby spoiwo a zarazem rozszerzenie moŝliwości wykorzystania juŝ istniejącej rozwiązań informatycznych w organizacji Piramida Business Intelligence

3 Hurtownie danych Twórca koncepcji hurtowni danych (tzw. Data Warehousing), W. H. Inmon określa hurtownię danych jako "centralne repozytorium wszystkich istotnych danych, które są gromadzone przez poszczególne systemy biznesowe przedsiębiorstwa". Dane pochodzące z róŝnych aplikacji OLTP i innych źródeł są selektywnie wydobywane i organizowane w hurtowni danych w celu wykorzystania ich przez aplikacje analityczne i zapytania uŝytkowników. Technologia hurtowni danych jest nastawiona na uzyskiwanie danych z róŝnorodnych źródeł dla przeprowadzania uŝytecznych analiz. Czasem występuje konieczność dostępu do wyspecjalizowanych, lokalnych baz danych. Wtedy powstają tzw. Data Mart. Data Mart jest to wycinek hurtowni danych, skoncentrowany na określonej części biznesu, np. na konkretnym dziale. Np. dział sprzedaŝy P&G kopiuje dane z hurtowni i tworzy Data Mart, który zawiera tylko dane potrzebne do analizy dokonywanej w tym dziale. Hurtownie danych W procesie tworzenia i działania hurtowni danych moŝna wyróŝnić trzy podprocesy określane często w skrócie jako ETL (Extraction, Transformation and Loading). Extraction - dane są wydobywane z jednego lub wielu źródeł i kopiowane do hurtowni; często źródłem danych są systemy przetwarzania transakcji. Transformation - dane są następnie transformowane - konwertowane do jednego formatu, agregowane, ujednolicane. Jest to najistotniejszy etap procesu przenoszenia danych ze źródeł operacyjnych do hurtowni danych. Loading - ładowanie do hurtowni - po wydobyciu i oczyszczeniu: dane umieszczane są w hurtowni.

4 Hurtownie danych Powody budowania hurtowni danych: Przeprowadzanie analiz biznesowych bez ingerencji w operacyjną pracę systemów transakcyjnych (OLTP), Całościowy wgląd w dane firmy, tzn. moŝliwość integracji danych z róŝnych źródeł, dającej pełniejszy obraz zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, Dostęp do danych historycznych, Ujednolicenie posiadanych informacji, poprawne wdroŝenie hurtowni danych wymusza ujednolicenie pojęć i sprawia, Ŝe wynikowe wskaźniki są tak samo interpretowane w róŝnych działach firmy i w jednolity sposób obliczane (niweluje to tzw. problem wielu wersji prawdy firmy). Systemy pytająco-raportujące Q&R Systemy pytająco-raportujące "Q&R, są najbardziej podstawowym narzędziem analizy danych zawartych w hurtowniach danych. W latach siedemdziesiątych minionego stulecia, miały one postać tzw. >>twardych<< raportów. Obecnie uŝytkownicy systemów BI mają duŝy wachlarz narzędzi do wizualizacji, bieŝącego przetwarzania danych, które mogą formatować wybrane dane, tworzyć wykresy, drąŝyć, dokonywać wszelakich przekrojów, wzbogacać, eksportować i dystrybuować te dane. Narzędzia typu Queries and report uzupełniają systemy odpowiadając na pytania >>co się stało?<< stawiane często przez zarząd. Np. >>jaki poziom osiągnęła sprzedaŝ w danym miesiącu i jak się ma w porównaniu do poprzedniego.<<" Narzędzia Query and Reports są pierwowzorem narzędzi OLAP i Data Minig.

5 OLAP The OLAP council definiuje OLAP następująco: On-Line Analitycal Processing (OLAP) jest to technologia oprogramowania, która pozwala analitykom i managerom sprawnie przeglądać dane dzięki szybkiemu, dostępowi do szerokiego zakresu moŝliwych postaci informacji, które zostały utworzone z surowych danych w celu odzwierciedlenia zachowań otoczenia organizacji w sposób zrozumiały dla uŝytkownika. OLAP Technologia OLAP pozwala uŝytkownikom przeprowadzać kompleksowe analizy danych poprzez szybki dostęp do wielowymiarowych widoków przedsiębiorstwa. OLAP pozwala nie tylko na odpowiedzi na pytania, "kto?", "co?" i "kiedy?", ale równieŝ "co jeśli?" i "dlaczego?". Aplikacje OLAP pozwalają na prognozowanie przyszłości na podstawie danych historycznych. Kluczowym wskaźnikiem dobrej aplikacji OLAP jest dostarczenie potrzebnej informacji w jak najkrótszym czasie.

6 OLAP Oprogramowanie tego typu oferowane jest na rynku przez róŝne firmy, m.in. Hyperion Solutions (Hyperion EssBase), IBM (DB2 OLAP Server), Microsoft (Microsoft OLAP Services), Cognos (PowerPlay Transformation Server), Oracle (Express OLAP). Data Mining Data Mining czyli eksploracja danych słuŝy do wykrywana wzorców i powiązań pomiędzy danymi zawartymi w hurtowni danych. Data Minig jest to proces odkrywania i analizy, automatycznie lub półautomatycznie, duŝych ilości danych w celu odkrywania znaczących wzorców i reguł. (M. J. A. Berty i G. Linoff.: Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Suport, USA, 1997) Według Gartner Group jest to: "proces odkrywania istotnych zaleŝności (korelacji), wzorców i tendencji poprzez analizę duŝych ilości danych przechowywanych w repozytoriach za pomocą technik rozpoznawania wzorców oraz technik statystycznych i matematycznych"

7

8

9

10

11 Data Mining - Eksploracja danych Eksploracja danych jest analizą duŝych zbiorów danych metodami statystycznymi i metodami sztucznej inteligencji. Tym samym łączy w sobie trzy niezaleŝne dyscypliny: technologie baz danych, statystykę oraz nurt badań nad sztuczną inteligencją. Data Mining - Eksploracja danych DATA MINING Techniki bazodanowe Statystyka Sztuczna inteligencja

12 Data Mining - Eksploracja danych Najczęściej spotykanym sposobem podziału technik eksploracji danych jest ich rozróŝnienie ze względu na cel przeprowadzonej analizy danych. Na podstawie takiego kryterium wyróŝniamy dwa główne nurty, mianowicie: odkrywanie wiedzy (ang. knowledge discovery) prognozowanie (ang. prediction). Obszar zainteresowania pierwszego z nich to wyszukiwanie wzorców opisujących dane. Opisy takie, w postaci modeli deskrypcyjnych, są często uŝywane do wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony mamy prognozowanie, którego działanie prowadzi do uzyskania przyszłych wartości zmiennych poddanych analizie. Data Mining - Eksploracja danych Najczęściej eksplorację danych wiąŝe się z następującymi typami działań: metody drzew decyzyjnych, grupowanie (clustering), kojarzenie (association), klasyfikowanie (classification) prognozowanie (prediction)

13 Customer Intelligence Customer Intelligence (CI) to wynik rozwoju marketingu bezpośredniego w powiązaniu z wykorzystaniem technologii mobilnych oraz BI. CI to analityczne przetwarzanie danych o kliencie w celach marketingowych Customer Intelligence Obszary wsparcia marketingowej analizy klienta w ramach CI: Identyfikacja docelowa), potencjalnych klientów (grupa Wybór kanału komunikacji, Dobór odpowiedniego komunikatu i terminu jego przekazu. Stosowane metody: klasyfikacja (określenie podobieństwa rzeczywistego profilu klienta, do profilu wzorcowego, weryfikacja kampanii reklamowej, model reakcji (umoŝliwia potwierdzenie hipotezy o wyŝszej responsywności klientów wybranych wg dopasowania do profilu wzorcowego w porównaniu z klientami wybranymi losowo).

14 Zintegrowane narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania wiedzą Integracja róŝnych narzędzi zarządzania wiedzą jest moŝliwa dzięki tzw. zintegrowanym systemom wspomagania efektywności IPSS. Jest to klasa systemów informatycznych ułatwiających dostęp do wiedzy w przedsiębiorstwie, umoŝliwiających uŝytkownikowi poszukiwanie odpowiedzi na interesujące go pytania zarówno przez przeszukiwanie baz danych jak i przez wirtualny kontakt ze współpracującymi ekspertami. Oprogramowanie tego typu wciąŝ się rozwija, większość liczących się na świecie producentów software u oferuje róŝne rozwiązania z zakresu Knowledge Management. Ponadto wiele firm konsultingowych oferuje moŝliwość stworzenia takiego systemu na zamówienie. Portale korporacyjne Portal korporacyjny - zintegrowane i zunifikowane środowisko pracy, wymiany informacji, zarządzania wiedzą i realizacji transakcji biznesowych pomiędzy partnerami. Portal korporacyjny umoŝliwia: usprawnienie obiegu informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na zewnątrz, poprzez właściwy kontakt z inwestorami oraz partnerami handlowymi, właściwe wykorzystanie informacji w przedsiębiorstwie, zarządzanie wiedzą zgromadzoną wewnątrz firmy, organizację pracy grupowej, integrację procesów biznesowych przedsiębiorstwa z procesami partnerów biznesowych na poziomie systemów transakcyjnych. W efekcie uzyskuje się zmniejszenie kosztów działalności.

15 Podstawowe usługi i składniki architektury portalu korporacyjnego Pracownicy Klienci Partnerzy Inni Warstwa prezentacji - personalizacji Warstwa taksonomii i wyszukiwania Warstwa aplikacji Web Warstwa integracji Web "Głowy pracowników" Systemy pracy grupowej Systemy zarządzania terścią Systemy zarządzania dokumentami Systemyprzepływu pracy Inne oprogramowaniei CRM ERP Systemy finansowo-księgowe BI Systemy zarządzania zasobami ludzkimi Pozostałe zasoby Hurtownie danych Wysoko niestrukturalna Natura informacji Wysoko strukturalna Zintegrowane narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania wiedzą SAP Net Weaver określany jest jako platforma integracyjna i aplikacyjna. Jest to jedno z wcieleń wizji systemu zarządzania wiedzą. Obejmuje on następujące komponenty i narzędzia: SAP Net Weaver

16 Zintegrowane narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania wiedzą MoŜliwości oprogramowania SAP Net Weaver : Infrastruktura portalu zunifikowany, spersonalizowany, opraty na rolach dostęp do heterogenicznych środowisk IT Kooperacja fora współpracy, narzędzia do pracy grupowej, czat, kalendarz zespołów, repozytorium, dzielenie aplikacji Dostęp wielokanałowy umoŝliwia pracę mobilną za pomocą przenośnych urządzeń i systemów głosowych Zarządzanie dokumentami pliki tekstowe, prezentacje etc., wyszukiwanie, zarządzanie zawartością, publikowanie, workflow Business Intelligence narzędzia do sporządzania analiz, raportów i wspomagania decyzji Zarządzanie danymi podstawowymi zapewnia integrację danych z systemów transakcyjnych Broker integracji komunikacja pomiędzy składnikami aplikacji oparta na formacie XML Zarządzanie procesami biznesowymi narzędzia do modelowania i realizacji procesów biznesowych umoŝliwiające łączenie aplikacji w kompleksowe procesy obejmujące cały łańcuch dostaw. Zarządzanie cyklem Ŝycia produktów technologia umoŝliwiająca projektowanie, programowanie, zastosowanie, tworzenie wersji, optymalizację, administrowanie, zarządzanie zmianami Zintegrowane narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania wiedzą Preciseer Proosto Technologies to kolejny przykład systemu zarządzania wiedzą. Obejmuje według opisu producenta domeny zarządzania wiedzą, zarządzania zawartością oraz zarządzania uprawnieniami. Zarządzanie wiedzą realizowane jest poprzez: zarządzanie dokumentami, zarządzanie przepływem wiedzy, mechanizm komunikacji z ekspertami, wyłanianie ekspertów z róŝnych dziedzin. CMS (zarządzanie zawartością) obejmuje tu: szybką modyfikację danych na stronach HTML, automatyczne zarządzanie strukturą portalu, wielojęzyczność Zarządzanie uprawnieniami (UMS) to po prostu moŝliwość nadawania róŝnych praw dostępu róŝnym pracownikom lub grupom pracowników. Preciseer współpracuje z pakietem MS Office. Ponadto w skład wchodzi rozszerzenie interfejsu Windows (Shell Extension).

17 Zintegrowane narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania wiedzą PYTON to polski system zarządzania wiedzą. Do jego głównych modułów moŝna zaliczyć bazę wiedzy, wyszukiwarkę, zarządzanie szkoleniami e-learningowymi, zarządzanie kompetencjami, procedowanie spraw jednostkowych, zarządzanie treścią i dokumentami. PYTON kładzie nacisk na wyszukiwanie wiedzy. Na zadane pytanie uŝytkownik otrzymuje w wyniku listę skojarzonych dokumentów (w tym inne podobne pytania z odpowiedziami), listę źródeł zewnętrznych oraz wykaz ekspertów, którym moŝe on zadać pytanie. Odpowiedzi umieszczane są w systemie i są dostępne dla wszystkich pracowników. Najlepsze rozwiązania oznaczane są jako Najlepsze Praktyki i słuŝą rozwojowi wiedzy przedsiębiorstwa. Dodatkowo system wyposaŝony jest w narzędzie wykonujące raporty, easycms narzędzie do publikacji artykułów, easydms zarządzanie dokumentami, notyfikacje owe, rankingi popularności ekspertów. Konsylium narzedzie do grupowej dyskusji ekspertów. System PYTON Enterprise integruje ponadto trzy inne systemy: system klasy workflow PYTON Decision Maker, system e-learningowy PYTON Inspector oraz NEToskop Enterprise (wyszukiwarkę internetową oraz zasobów wewnętrznych). Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą- Workflow Workflow automatyzacja procesów biznesowych, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządzających. Wg WFMC (ang. WorkFlow Management Coalition)

18 Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą Przykładowym narzędziem typu workflow jest OfficeObjects Workflow firmy Rodan System S.A. Składa się on z czterech modułów. Pierwszy pozwala na stworzenie struktury zadań, które mają być wykonywane, graficzne przedstawienie procesów, zaleŝności i reguł przepływu informacji. Kolejne dwa odpowiadają za realizację zadań. Pierwszy słuŝy do koordynacji zadań, a drugi jest modułem uŝytkowanym przez pracowników do wykonywania poszczególnych zadań. Moduł ten jest odpowiedzialny za przedstawienie pracownikowi jego obowiązków, stanu ich realizacji oraz zaplanowanych terminów. Ostatni element słuŝy do kontroli poprawności i prezentacji wyników i raportów. Inne tego typu programy to Lotus Workflow firmy IBM (wcześniej Domino Workflow), Metasform e- Work firmy DSA, Unity Workflow Manager i wiele innych. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą - groupware Groupware - oprogramowanie do pracy zespołowej. Groupware wykorzystywane jest w celu organizacji pracy wielu uŝytkowników komunikujących się ze sobą za pośrednictwem sieci komputerowej.

19 Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą Typowymi elementami oprogramowania wspomagającego pracę grupową są: KsiąŜka adresowa - udostępnia szczegółowe dane o kontakcie (moŝliwość wstawienia dokumentu lub zdjęcia), które uŝytkownik moŝe dalej udostępnić innym osobom lub grupom. Kontakty moŝna pogrupować wg roli, jaką pełnią w danym projekcie. Kalendarz/Terminarz - wpisy mogą być dowolnie konfigurowane - moŝliwy jest ich podgląd, modyfikacja, usunięcie - opcje te są dostępne dla wybranych uŝytkowników czy grup. Dostępne są rezerwacje w kalendarzach innych uŝytkowników, powiadamianie ich na pocztę elektroniczną (z wybranym wyprzedzeniem) o spotkaniu. Wpisy grupowe mogą być poddawane głosowaniu. Moduł do ewidencjonowania problemów np.. zestawienie błędów razem ze statystykami, rejestr czasu jaki był potrzebny na korektę błędu. Moduł odpowiedzialny za projekty - daje moŝliwość podglądu błędów, zdarzeń z terminarza, odsyłaczy do zasobów związanych z projektem. Posiada listę zadań powiązanych z danym projektem, moŝliwość dołączania dokumentów, a takŝe moŝliwość wyboru roli dla kaŝdego uczestnika projektu. Dostępna jest opcja śledzenia ilości czasu spędzonego przy projekcie. Graficzny wykaz czasu potrzebnego na realizację danego etapu projektu z podsumowaniem dla kaŝdej pozycji - to ułatwia zarządzanie zadaniami. Dołączanie dokumentów - w dołączonych do projektu dokumentach moŝliwa jest kontrola wersji, zablokowanie ich oraz historia zmian. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą Wystawianie faktur - dane w nich zawarte są podstawą do obliczenia kosztu projektu. Obsługi wielu kont pocztowych - opcja ta umoŝliwia transfer poczty do wybranych katalogów oraz przyporządkowanie danej skrzynki do wybranego projektu lub kontaktu z ksiąŝki adresowej. Monitorowanie czasu wdroŝenia elementów projektu, eliminowania błędów czy przeprowadzania wdroŝeń - na podstawie tych danym moŝliwe jest stworzenie raportu (wykresy, zestawienia) Monitorowanie zmian - kaŝda zmiana dokonana na jakimkolwiek elemencie projektu przez któregokolwiek z uŝytkowników jest odnotowana w specjalnym dzienniku. Nadzorowanie zmian - uŝytkownik ma moŝliwość wskazania tych elementów projektu czy zadania, które go szczególnie interesują, a następnie będzie on powiadamiany ilekroć w systemie zajdzie zmiana we wskazanych przez niego elementach. Obsługa róŝnych stref czasowych - moŝliwa jest koordynacja wielu grup znajdujących się w róŝnych strefach czasowych poprzez uwzględnienie róŝnic w kalendarzach poszczególnych uŝytkowników. System uprawnień - pozwala w dokładny sposób określić poziom dostępu do wybranych danych przez poszczególnych uŝytkowników czy grupy uŝytkowników.

20 Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą Przykładowe systemu wspomagania pracy grupowej E-Groupware PHPGroupware Tutos Document Management System DMS DMS - zbiór technik i narzędzi poprawiających efektywność przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy róŝnych obszarów funkcjonalnych organizacji, po dokumenty napływające z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy, i inne.).

21 Document Management System DMS DMS (system zarządzania dokumentami) dostarcza zestawu funkcji pozwalających realizować wiele działań na dokumentach: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikację, zarządzanie wersjami, zarządzanie obiegami, archiwizacja, powiadomienia osobiste bądź dla grup uŝytkowników o zmianach, monitorowanie plików i folderów, pozwala na pracę na plikach o róŝnych formatach: txt, doc i pdf, typowe operacje (przenieś, wyślij w obieg, usuń). Przykłady systemów: OWL Knowledge Base, KnowledgeTree Content Management Systems - CMS CMS (system zarządzania treścią) to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwą budowę treści serwisu WWW. W zakresie zarządzania wiedzą narzędzie to moŝe być wykorzystywane do wewnętrznych portali informacyjnych udostępniających informacje pracownikom przedsiębiorstwa. Zadaniem systemu CMS jest kompleksowa administracja portalem internetowym, od publikowania wiadomości i artykułów, poprzez organizację struktury serwisu, aŝ po zarządzanie kontami uŝytkowników. Modyfikacja i dodawanie nowych materiałów do serwisu odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów uŝytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze. Przykładowe aplikacje CMS: PHP Nuke Mambo PHPWebSite Drupal

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

System do rekrutacji nowej generacji

System do rekrutacji nowej generacji System do rekrutacji nowej generacji PYTON Falcon pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Hurtownie danych Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Krzysztof Goczyła Teresa Zawadzka Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Data Mining Wykład 1. Wprowadzenie do Eksploracji Danych. Prowadzący. Dr inż. Jacek Lewandowski

Data Mining Wykład 1. Wprowadzenie do Eksploracji Danych. Prowadzący. Dr inż. Jacek Lewandowski Data Mining Wykład 1 Wprowadzenie do Eksploracji Danych Prowadzący Dr inż. Jacek Lewandowski Katedra Genetyki Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Kożuchowska 7,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo