SYMULACJA PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W SYSTEMACH PRZEPŁYWOWYCH W OPARCIU O OPROGRAMOWANIE TECNOMATIX PLANT SIMULATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACJA PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W SYSTEMACH PRZEPŁYWOWYCH W OPARCIU O OPROGRAMOWANIE TECNOMATIX PLANT SIMULATION"

Transkrypt

1 SYMULACJA PRZEBIEGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W SYSTEMACH PRZEPŁYWOWYCH W OPARCIU O OPROGRAMOWANIE TECNOMATIX PLANT SIMULATION Sławomir KŁOS, Justyna PATALAS-MALISZEWSKA Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję badań efektywności przepływu produkcji w systemach przepływowych w oparciu o metodę symulacji komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. Model symulacyjny systemu produkcyjnego został opracowany w oparciu o przykład rzeczywistego wydziału produkcyjnego, przedsiębiorstwa wytwarzającego podzespoły dla branży motoryzacyjnej. Przeprowadzone eksperymenty obejmowały badania wpływu zmiany wielkości buforów międzyoperacyjnych na wydajność systemu produkcyjnego oraz poziom zapasów produkcji w toku. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych topologii systemu produkcyjnego. Przeprowadzono analizę porównawczą wydajności obu systemów z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. Słowa kluczowe: Symulacja komputerowa, produkcyjny system przepływowy, bufory międzyoperacyjne, wydajność systemu, zapasy produkcji w toku. 1. Wstęp Symulacja komputerowa jest metodą badawczą często stosowaną dla potrzeb analizy przebiegu procesów produkcyjnych w celu poprawy ich wydajności. Metoda symulacji jest doskonałym narzędziem do wizualizacji i analizy przebiegu procesów produkcyjnych, jak również do wspomagania decyzji związanych z rozwojem lub modernizacją systemów produkcyjnych [2]. Dzięki symulacji komputerowej możliwa jest znaczna redukcja czasu wprowadzania nowych wyrobów do produkcji oraz szybkie uzyskanie pełnej zdolności produkcyjnej systemu [4], [6]. W oparciu o techniki symulacji komputerowej można również analizować wpływ różnych wariantów rozstawienia maszyn, kolejności wykonywania operacji, wielkości buforów trzystanowiskowych, długości dróg transportowych, itd. na wydajność systemu produkcyjnego [11], [13]. Stosowanie metod symulacji sprawdza się wówczas, gdy rozwiązanie problemu przy pomocy metod analitycznych jest zbyt złożone, a przeprowadzenie bezpośrednich eksperymentów praktycznych na modelu fizycznym jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. Budowa modeli symulacyjnych i eksperymentalne badanie przebiegu procesów produkcyjnych przy użyciu symulacji komputerowej ma istotne znaczenie w przypadku projektowania nowych lub modernizacji istniejących systemów wytwórczych oraz przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów. Na podstawie stworzonych alternatywnych modeli przebiegu procesów, można podejmować decyzje dotyczące powierzchni, liczby pracowników czy też inwestycji potrzebnych do uruchomienia nowej produkcji. Budowa modeli symulacyjnych ma swoje ograniczenia związane z pracochłonnością, a co za tym idzie kosztochłonnością modelowania systemów produkcyjnych. Odwzorowanie systemów produkcyjnych w postaci dynamicznego modelu wymaga określenia wartości czasów operacji technologicznych, uwzględnienia awaryjności zasobów produkcyjnych i logistycznych oraz 780

2 zaprojektowania przebiegu procesu produkcji (realizacja planu produkcyjnego) [12], [15]. Aby tworzony model jak najlepiej odwzorowywał rzeczywiste zachowanie systemu produkcyjnego, należy również określić parametry dotyczące pracowników, środków transportu, planu realizacji zleceń produkcyjnych, itd. Budowa modelu symulacyjnego wymaga dużego doświadczenia i znajomości modelowanych systemów wytwórczych oraz biegłości w posługiwaniu się narzędziami do komputerowej symulacji procesów [9]. Detale dla branży motoryzacyjnej są wytwarzane najczęściej na liniach produkcyjnych lub w systemach przepływowych, w których poszczególne stanowiska produkcyjne zostały oddzielone magazynami (buforami) międzyoperacyjnymi. Zależność pomiędzy wielkością buforów międzyoperacyjnych, a wydajnością systemu produkcyjnego jest przedmiotem wielu opracowań badawczych, jako tzw. problem alokacji buforów BAP (ang. buffer allocation problem) [1], [3], [5], [8], [10]. Ponadto na wydajność systemu produkcyjnego mają wpływ czasy przezbrojeń oraz czasy jednostkowe, liczba i umiejętności pracowników, wielkość partii produkcyjnych, niezawodność maszyn i urządzeń, efektywność systemu transportowego, itp. Dla potrzeb prowadzonych badań przyjęto następujące założenia dotyczące systemu produkcyjnego, które uwzględniono podczas tworzenia modelu symulacyjnego [6], [7]: czasy przezbrojeń zostały określone dla zmiany poszczególnych partii produkcyjnych w macierzy przezbrojeń, czasy operacji są stałe i zostały przyporządkowane do poszczególnych wyrobów, proces wytwórczy obejmuje trzy operacje technologiczne, realizowane na trzech identycznych maszynach każda, pomiędzy poszczególnymi maszynami zostały alokowane bufory międzyoperacyjne, system wytwarza 4 rodzaje wyrobów, cyklicznie w określonych stałą wielkością partii produkcyjnych, poziom dostępności maszyn przyjęto jako 95%. Dla określonych powyżej założeń dotyczących modelu systemu produkcyjnego można postawić następujące hipotezy badawcze: Dany jest przepływowy system produkcyjny spełniający określone założenia dotyczące struktury i parametrów funkcjonowania. H1. Zmiana alokacji pojemności buforów międzystanowiskowych wpływa na zmianę wydajności systemu oraz poziomu zapasów produkcji w toku. H2. Zmiana struktury przepływu produkcji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i buforami międzyoperacyjnymi wpływa na zmianę wydajności systemu i poziomu produkcji w toku. W kolejnym rozdziale przedstawiono opis modelu systemu produkcyjnego. 2. Model symulacyjny systemu produkcyjnego Model systemu produkcyjnego S1 został opracowany przy użyciu oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation v. 11 (rys. 1). System obejmuje trzy identyczne linie produkcyjne zasilane materiałami z jednego magazynu, obrobione detale również trafiają do wspólnego magazynu wyrobów. 781

3 Rys. 1. Model symulacyjny systemu produkcyjnego S1 Wielkość partii produkcyjnych została określona w tabeli Production dla czterech wyrobów odpowiednio A - 20 szt., B - 25 szt., C - 15 szt., D - 10 szt. W tabelach Operation_1, Operation_2 i Operation_3 określono czasy jednostkowe wykonywania operacji odpowiednio na grupach identycznych maszyn: Operation_1 - O_11, O_12, O_13; Operation_2 - O_21, O_22, O_23; i Operation_3 - O_31, O_32, O_33 (tab. 1). Tab. 1 Czasy jednostkowe dla poszczególnych produktów. Produkt Operation_1 Operation_2 Operation_3 A 5:00 8:00 9:00 B 1:00 3:00 5:00 C 3:00 5:00 7:00 D 2:00 4:00 8:00 Czasy przezbrojeń zostały określone w tzw. macierzy czasów przezbrojeń (tab.2 ). Dane przedstawione w tabeli oznaczają, że na przykład przezbrojenie maszyny z produkcji wyrobu A na B wymaga 10 minut czasu przygotowawczo-zakończeniowego. Tab. 2 Macierz czasów przezbrojeń (Setups). Produkt A B C D - 30:00 20:00 10:00 30:00 A 30:00 10:00 30:00 15:00 B 30:00 30:00 20:00 30:00 C 40:00 40:00 30:00 20:00 D 20:00 30:00 30:00 30:00 782

4 Przy każdej maszynie zdefiniowano operatora (brak operacji automatycznych), przy czym liczba operatorów odpowiada liczbie maszyn. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami poziom dostępności maszyn przyjęto jako 95%. Jako dane wejściowe dla potrzeb prowadzonych eksperymentów przyjęto wielkości buforów międzystanowiskowych (tab. 3). Wielkości buforów zmieniają się od 1 do 10 detali tworząc różne warianty alokacji. Sumaryczną pojemność buforów międzystanowiskowych przedstawiono w ostatniej kolumnie. Jako dane wyjściowe wynikające z przeprowadzenia poszczególnych eksperymentów na modelu symulacyjnym, rejestrowane są średnia przepustowość systemu na godzinę (ang. Througput per hour) i średni czas przebywania (życia) detalu w systemie (Average Product Lifespan), którego wartość odzwierciedla wielkość zapasów produkcji w toku. Przepustowość systemu oraz poziom zapasu produkcji w toku w systemach przepływowych wykazują relację. Zwiększanie pojemności buforów (poziomu zapasów produkcji w toku) prowadzi często do zwiększenia wydajności całego systemu. W celu powiązania obu wskaźników, zdefiniowano wskaźnik przepływu : (1) gdzie: - wydajność systemu, - średni czas przebywania detalu w systemie Im większa wartości wskaźnika przepływu dla poszczególnych eksperymentów, tym lepsza relacja pomiędzy wydajnością i poziomem zapasów produkcji w toku. Tab. 3 Wejściowe dane eksperymentalne B_01 B_02 B_03 B_11 B_12 B_13 Razem Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_ Exp_

5 W kolejnym rozdziale przedstawiono wyniki badań modelu symulacyjnego systemu oraz analizę porównawczą przy zmienionej strukturze przepływu produkcji. 3. Wyniki symulacji komputerowej Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 3 przeprowadzono 17 eksperymentów symulacyjnych. Każdy eksperyment został przeprowadzony dla 10 zmian roboczych (przyjęto 8 godzin na zmianę). Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na rysunkach 3 i 4, które przedstawiają odpowiednio przepustowości oraz czasy przebywania detalu w systemie. Jak wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 2, wydajność systemu rośnie wraz ze wzrostem pojemności buforów, przy czym zwiększanie pojemności buforów międzyoperacyjnych powyżej 10 jednostek nie przynosi dalszego efektu zwiększania wydajności, która pozostaje na poziomie 29,7 detali na godzinę. Stosunkowo niską wydajność mają systemy, dla których określono jednostkowe pojemności buforów międzystanowiskowych (Exp_01, Exp_05, Exp_06, Exp07, Exp_08, Exp_12). Natomiast stosunkowo wysoką wydajnością charakteryzują się systemy o zrównoważonych wielkościach buforów równych lub większych niż 4 jednostki (Exp_04, Exp_11, Exp_14, Exp_15, Exp_16, Exp_17. Rys. 2 Wyniki badań symulacyjnych wydajność systemu S1 Na rysunku 3 przedstawiono wykres obrazujący średni czas przebywania detalu w systemie w zależności od pojemności buforów międzystanowiskowych. 784

6 Rys. 3 Wyniki badań symulacyjnych średni czas przebywania detalu w systemie S1 Jak wynika z wykresu, najmniejszy poziom zapasów produkcji w toku uzyskano dla eksperymentów Exp_01 i Exp_08 (dla jednostkowych pojemności buforów B_01, B_02 i B_03). Maksymalny zapas produkcji w toku uzyskano dla alokacji pojemności buforów w eksperymencie Exp_12 (50:16 średni czas przebywania detalu w systemie). Jak wynika z przebiegu wykresu zwiększanie pojemności buforów międzystanowiskowych (Exp_13 Exp_16, Exp_17) prowadzi do zmniejszenia czasu przebywania detali w systemie. W celu zbadania wpływu zmiany struktury przepływu produkcji wprowadzono dodatkowe powiązania pomiędzy poszczególnymi obiektami systemu. W praktyce oznacza to, że detal po obróbce na maszynie O_11 może być przekazany do bufora B_01 lub B_02. Zastosowano regułę priorytetu typu round robin, która wymusza cykliczne dostarczanie detali do wszystkich wyjść danego obiektu po kolei. Na rysunku 4 przedstawiono model systemu produkcyjnego S2 po zmianie struktury przepływu. Dla modelu przedstawionego na rysunku 4 przeprowadzono badania symulacyjne w oparciu o dane przedstawione w tabeli 3. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Jak wynika z wartości przedstawionych na wykresie największą wydajność systemu (28,7 detali na godzinę) uzyskano dla eksperymentu Exp_16, przy czym jest ona mniejsza niż najwyższa wydajność uzyskana w oparciu o poprzedni model o niezmienionej strukturze przepływu. Analogicznie jak w przypadku pierwszego modelu, bardzo dobrą wydajność systemu uzyskano dla alokacji pojemności buforów międzystanowiskowych określonych w eksperymentach Exp_4 i Exp 11. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu zwiększenie pojemności wszystkich buforów do 10 detali (Exp_17) prowadzi do zmniejszenia wydajności całego systemu. Dla eksperymentu Exp_8 wydajność systemu jest również bardzo niska tak jak w przypadku wcześniejszej konfiguracji systemu. Generalnie można zauważyć, że wykresy wydajności systemów są do siebie zbliżone, przy czym w przypadku systemu S2 zmienność wartości wydajności jest mniejsza. 785

7 Rys. 4. Model symulacyjny systemu produkcyjnego S2 po zmianie struktury przepływu produkcji Rys. 5 Wyniki badań symulacyjnych po zmianie struktury przepływu produkcji wydajność systemu S2 Na rysunku 6 przedstawiono czasy przebywania detali w systemie po zmianie struktury przepływu produkcji. Czasy przebywania detali w systemie po zmianie struktury przepływu produkcji są w przypadku kilku eksperymentów nieznacznie krótsze. Znacznie wydłużył się czas przebywania detali w systemie w ostatnim eksperymencie ( z 40 min do 1 h 46 min). 786

8 Rys. 6 Wyniki badań symulacyjnych po zmianie struktury przepływu produkcji średni czas przebywania detalu w systemie S2 Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, zwiększanie pojemności buforów skutkuje skracaniem czasu przebywania detali w systemie (Exp_12 Exp_16). Dla Exp_12 czas przebywania detalu w systemie po zmianie struktury przepływu jest zbliżony do czasu przed zmianą. W tabeli 4 i na rysunku 7 przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych dla systemu przed zmianą struktury (S1) i po zmianie struktury oraz wyznaczono wartości indeksu przepływu dl poszczególnych eksperymentów. Tab. 4 Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych Czas Wskaźnik Czas Wskaźnik Wydajność Wydajność przebywania przepływu przebywania przepływu S1 S2 detali S2 S1 detali S2 S2 Exp_01 17,98 00:34:03 760,35 18,43 00:33:25 794,26 Exp_02 22,06 00:37:41 843,09 23,83 00:35:53 956,29 Exp_03 24,59 00:40:10 881,49 25,93 00:39:09 953,85 Exp_04 27,37 00:40:43 967,85 27,88 00:39: ,20 Exp_05 21,28 00:38:26 797,36 23,81 00:35:47 958,08 Exp_06 21,26 00:38:29 795,68 23,81 00:35:49 957,26 Exp_07 21,30 00:38:35 794,90 23,88 00:35:55 957,14 Exp_08 21,00 00:35:31 851,60 21,79 00:34:36 907,04 Exp_09 23,61 00:37:53 897,51 25,16 00:36:24 995,34 Exp_10 25,78 00:39:38 936,73 26,54 00:38:33 991,50 Exp_11 27,74 00:40:16 992,23 28,26 00:38: ,82 Exp_12 23,46 00:50:16 671,99 23,81 00:49:59 685,99 787

9 Exp_13 25,37 00:47:06 775,69 26,28 00:46:55 806,40 Exp_14 27,23 00:43:32 900,64 27,40 00:43:49 900,40 Exp_15 27,89 00:41:32 967,04 28,21 00:40: ,58 Exp_16 28,37 00:40: ,53 28,70 00:39: ,47 Exp_17 29,74 00:40: ,95 25,16 01:46:02 341,69 Największą wartość wskaźnik przepływu uzyskał dla systemu S1 Exp_17 i S2 Exp_16 (odpowiednio wartości wskaźnika przepływu 1057,95 i 1055,47), przy czym należy wziąć pod uwagę, że w systemie S1 Exp_16 alokowano o połowę mniejsze pojemności buforów międzyoperacyjnych. Wykres przedstawiony na rysunku 7 pokazuje, że wartość wskaźnika przepływu w zakresie alokacji pojemności buforów Exp_1 - Exp11 jest większa dla systemu po zmianie struktury przepływu materiałów (S2). Z punktu widzenia efektywności wykorzystania powierzchni produkcyjnej, system S2 spełnia lepiej to zadanie ponieważ zwiększanie pojemności buforów wymaga dodatkowej powierzchni, a w tym przypadku można uzyskać zbliżoną wydajność systemu przy znacznie mniejszych wymaganiach na pojemność buforów międzystanowiskowych. Rys. 7 Wartości wskaźnika przepływu dla poszczególnych eksperymentów przed S1 i po zmianie struktury systemu S2. 4. Wnioski i kierunki dalszych badań Nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne muszą umieć szybko dostosować się do zmiennych wymagań klientów: wprowadzać zmiany konstrukcyjne i technologiczne oraz realizować projekty produkcyjne związane z wytwarzaniem nowych wyrobów. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność posługiwania się technikami i narzędziami umożliwiającymi modelowanie i symulację przepływu produkcji. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych modelu przepływowego systemu produkcyjnego. Model został opracowany 788

10 na podstawie rzeczywistego systemu produkcyjnego, wytwarzającego detale dla branży samochodowej. Opracowany model symulacyjny obejmuje programy produkcji wyrobów, wielkości partii produkcyjnych, czasy jednostkowe i przygotowawczo zakończeniowe, dostępność zasobów produkcyjnych oraz pracowników. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation v. 11. Zdefiniowano cztery produkty wytwarzane w systemie, przy czym czasy jednostkowe dla poszczególnych operacji technologicznych zostały określone narastająco (tab. 1). Zaplanowano 17 eksperymentów dla różnej alokacji pojemności buforów międzyoperacyjnych. Zdefiniowano dwie hipotezy badawcze, które po przeprowadzeniu badań i analizie wyników można zweryfikować pozytywnie. Analiza wykresów przedstawionych na rysunkach 2, 3, 5 i 6 pokazała, że zmiana alokacji pojemności buforów międzystanowiskowych wpływa na zmianę wydajności systemu oraz poziom zapasu produkcji w toku. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wzrost pojemności buforów wpływa na zwiększenie zapasu produkcji w toku, ponieważ dla części eksperymentów zwięszanie alokowanej pojemności buforów, skutkowała skróceniem czasu przebywania detali w systemie produkcyjnym (eksperymenty Exp_12 Exp_16). Najniższa wydajność systemu była uzyskiwana przy jednostkowych pojemnościach buforów międzystanowiskowych. Okazuje się, że właściwa alokacja pojemności buforów międzystanowiskowych może prowadzić do poprawy wydajności systemu o blisko 40%. W celu udowodnienia drugiej hipotezy (H2) zmieniono strukturę przepływu produkcji w systemu w taki sposób, że detale mogą być przekazywane do wszystkich sąsiadujących stanowisk produkcyjnych według cyklicznej reguły round robin. W wyniku zmiany struktury przepływu, dla większości eksperymentów uzyskano krótsze czasy przebywania detali w systemie. W celu powiązania wydajności i średniego czasu przebywania detalu w systemie zdefiniowano wskaźnik przepływu produkcji. W oparciu o przeprowadzone badania można było dokonać analizy porównawczej systemu S1 z systemem S2 (przed i po zmianie struktury przepływu produkcji). Generalnie zmiana struktury przepływu produkcji pozwoliła na uzyskanie poprawy wartości wskaźnika przepływu produkcji dla większości eksperymentów. Wskaźnik przepływu produkcji uzyskał zarówno największą jak i najmniejszą wartość dla eksperymentu Exp_17. Ponieważ w eksperymentach Exp_11 i Exp_16 alokowana pojemność buforów międzystanowiskowych jest o 50% mniejsza niż w przypadku Exp_17, a wartość wskaźnika przepływu tylko nieznacznie mniejsza, dla potrzeb wyboru najlepszej alokacji buforów, spośród badanych wariantów, należałby przyjąć strukturę systemu S2 i alokacje pojemności buforów określone w Exp_11 lub Exp_16. W ramach dalszych badań, analizowany będzie wpływ zmiany liczby pracowników w ramach wykonywania poszczególnych operacji (praca wielostanowiskowa) lub zmiana wydajności pracowników. Ponadto badany będzie wpływ kolejności wykonywania operacji według czasów jednostkowych (narastająco lub malejąco) oraz właściwe określenie czasów przygotowawczo zakończeniowych. Istotnym aspektem dla analizy efektywności przepływu produkcji jest przeprowadzenie badań dla systemów o bardziej złożonych strukturach (np. job shop) [13]. Literatura 1. Battini D., Persona A., Regattieri A., Buffer size design linked to reliability performance: A simulative study, Computers & Industrial Engineering, 56, 2009, pp

11 2. Dallery,Y., Gershwin,S.B., Manufacturing flow line systems: are view of models and analytical results. Queueing Systems: Theory and Applications 12, pp Demir L., Tunali S., Eliiyi D.T., The state of the art on buffer allocation problem: a comprehensive survey, Journal of Intelligent Manufacturing, 25, (2014), pp Fernandes N. O., Carmo - Silva S., Order release in a workload controlled flow-shop with sequence-dependent set-up times, International Journal of Production Research 2011, 49(8), pp Gurkan G., Simulation optimization of buffer allocations in production lines with unreliable machines. Annals of Operations Research 2000, 93, pp Kłos S., Trebuna P., Using computer simulation method to improve throughput of production systems by buffers and workers allocation, Management and Production Engineering Review, 2015, Vol. 6, no. 4, pp Kłos S., Patalas-Maliszewska J., Throughput analysis of automatic production lines based on simulation methods, Intelligent data engineering and automated learning - IDEAL 2015 Springer International Publishing Switzerland, 2015 pp Matta A., Simulation optimization with mathematical programming repre-sentation of discrete event systems. In: Proceedings of the 2008 winter simulation conference, 2008, pp Nahas N., Ait-Kadi D., Nourelfath M., Selecting machines and buffers in unreliable series-parallel production lines. International Journal of Production Research 2009;Vol. 47(14), pp Shi C., Gershwin S.B., An efficient buffer design algorithm for production line profit maximization. International Journal of Production Economics, 2009, 122, pp Staley D. R., Kim D. S., Experimental results for the allocation of buffers in closed serial production lines, International Journal of Production Economics, Vol. 137, 2012, pp Vergara H. A., Kim D. S., A new method for the placement of buffers in serial production lines, International Journal of Production Research, 2009, 47, pp Vidalis, M. I., Papadopoulos, C. T., Heavey, C., On the workload and phase load allocation problems of short reliable production line with finite buffers, Computers and Industrial Engineering, 48, 2005, pp Yamashita H., Altiok T., Buffer capacity allocation for a desired throughput in production lines. IIE Transactions 1998, 30, pp Wei K. C., Tsao Q. Q., Otto N. C., Determining buffer size requirements using stochastic approximation methods, Technical Report SR-89-73, 1989, Ford Motor Company. Dr hab. inż. Sławomir KŁOS, prof. UZ Dr hab. inż. Justyna PATALAS-MALISZEWSKA, prof. UZ Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 4 tel./fax:

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION

WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION WSPOMAGANIE PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA PLANT SIMULATION Mateusz KIKOLSKI Streszczenie: Efektywne planowanie produkcji odgrywa kluczową rolę i należy do podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N AŃSKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OLAF CISZAK KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W pracy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Dr inż. Waldemar Małopolski, email: malopolski@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Bożena Skołud bozena.skolud@polsl.pl Damian Krenczyk damian.krenczyk@polsl.pl MSP & micro MSP MSP

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH

DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH DOSKONALENIE ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI SYMULACYJNYCH Dariusz PLINTA, Sławomir KUKLA, Anna TOMANEK Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. Instrukcja do Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. 2010 1 Cel laboratorium Celem laboratorium jest poznanie metod umożliwiających rozdział zadań na linii produkcyjnej oraz sposobu balansowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych

Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych Metoda trójkątów Schmigalli Metoda trójkątów Schmigalli Dane wejściowe: - liczba rozmieszczonych stanowisk - macierz powiązań transportowych Metoda trójkątów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO

BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 OLAF CISZAK *, JAN ŻUREK ** BADANIE WYDAJNOŚCI GNIAZDA MONTAŻU WRZECIENNIKA GŁÓWNEGO CENTRUM TOKARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU UTRZYMANIEM RUCHU

BADANIA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU UTRZYMANIEM RUCHU BADANIA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU UTRZYMANIEM RUCHU Sławomir KŁOS, Justyna PATALAS-MALISZEWSKA Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych w 30

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT)

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI 2 LITERATURA Marek Fertsch, Danuta Głowacka-Fertsch Zarządzanie produkcją, WSL Poznań 2004

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż.

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż. 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 2 1. DANE PROJEKTOWE 1.1. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU 3 1.1. Asortyment

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU

PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU PROCES PRODUKCJI CYKL PRODUKCYJNY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY RYSOWANIE HARMONOGRAMU 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI

SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI I Karina JANISZ, Anna MIKULEC, Kazimierz GÓRKA SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE JEGO LOGISTYKI I WYDAJNOŚCI W artykule omówione zostały możliwości zastosowania symulacji komputerowej do analizy

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ 3 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności w celu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP Sławomir KŁOS, Justyna PATALAS Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy danych zebranych

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW SYSTEMU PRODUKCYJNEGO NA KOSZTY I CZAS TRWANIA PROCESU

WPŁYW PARAMETRÓW SYSTEMU PRODUKCYJNEGO NA KOSZTY I CZAS TRWANIA PROCESU WPŁYW PARAMETRÓW SYSTEMU PRODUKCYJNEGO NA KOSZTY I CZAS TRWANIA PROCESU Szymon PAWLAK, Krzysztof NOWACKI Streszczenie: Definiowanie parametrów systemu produkcyjnego oraz wybór rodzaju przepływu produkowanych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Arkadiusz Gola 1), Marta Osak 2) MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Streszczenie: Złożoność problemów techniczno-organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego

Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego Michał Dobrzyński * Piotr Waszczur ** Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego Wstęp Efektywność zautomatyzowanych systemów produkcyjnych uzależniona

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO

PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO PRACY GNIAZDA PRODUKCYJNEGO 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Symulacje procesów logistycznych i produkcyjnych w KDM- wyzwania, wyniki, wnioski

Symulacje procesów logistycznych i produkcyjnych w KDM- wyzwania, wyniki, wnioski Symulacje procesów logistycznych i produkcyjnych w KDM- wyzwania, wyniki, wnioski Paweł Pawlewski Patrycja Hoffa-Dąbrowska 1 Agenda Przedstawienie zespołu Socilapp WIZ PUT Tematyka badawcza Projekty KDM

Bardziej szczegółowo

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne

IFS Applications Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne IFS Applications 2003 - Instrukcja III Gniazda i linie produkcyjne, marszruty technologiczne NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 - PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI I KONSTRUOWANIA GNIAZDA I LINIE PRODUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych

Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Marek KĘSY Politechnika Częstochowska, Polska Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Wstęp Działalność gospodarcza przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzona

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie metali Computer Support for Process Production of Metals Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZIP2.D1F.O.16.93 Management and Production

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM Bożena SKOŁUD, Beata KUJAWSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę badań efektywności łańcucha logistycznego w przemyśle motoryzacyjnym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU II Konferencja Naukowa KNWS'05 "Informatyka- sztuka czy rzemios o" 15-18 czerwca 2005, Z otniki Luba skie ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU Piotr Mróz

Bardziej szczegółowo

System harmonogramowania produkcji KbRS

System harmonogramowania produkcji KbRS System harmonogramowania produkcji KbRS Spis treści O programie... 2 Instalacja... 2 Dane wejściowe... 2 Wprowadzanie danych... 2 Ręczne wprowadzanie danych... 2 Odczyt danych z pliku... 3 Odczyt danych

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO.

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Proces produkcyjny. Proces produkcyjny wyrobu można zdefiniować jako zbiór operacji produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW

NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW NIETYPOWE WŁASNOŚCI PERMUTACYJNEGO PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Z OGRANICZENIEM BEZ PRZESTOJÓW Mariusz MAKUCHOWSKI Streszczenie: W pracy rozważa się permutacyjny problem przepływowy z kryterium będącym momentem

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Problem zarządzania produkcją i zapasami

Problem zarządzania produkcją i zapasami Problem zarządzania produkcją i zapasami Wykorzystamy zasadę optymalności Bellmana do poradzenia sobie z zarządzaniem zapasami i produkcją w określonym czasie z punktu widzenia istniejącego i mogącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

System harmonogramowania produkcji KbRS

System harmonogramowania produkcji KbRS System harmonogramowania produkcji KbRS Wersja robocza: 2017-05-01 Spis treści O programie... 2 Instalacja... 2 Dane wejściowe... 2 Wprowadzanie danych... 2 Ręczne wprowadzanie danych... 2 Odczyt danych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO Władysław ZIELECKI, Jarosław SĘP Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę tworzenia linii produkcyjnych U-kształtnych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP

Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP Seminarium IO na MiNI 24.03.2015 Michał Okulewicz based on the decision DEC-2012/07/B/ST6/01527 Plan prezentacji Definicja problemu DVRP UCB na potrzeby DVRP Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak

Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego

Bardziej szczegółowo