Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò

16 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» «½ º ² ² ±» í ì Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ² ½ ê Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własny³ ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± è ç î

17 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ±µ µ± ½ ½ cach złotych, chyba» ±¼ ²± ² ½» Ò± íï ¹ «¼² îððç ò íï ¹ «¼² îððè ò Ð ½ ±¼ ë í ïéê í îéð Koszt własny sprzeda ëôé øî éîë øî ëðë Æ µñø ¾ «± ²»¼ ìëï éêë Pozostałe przychody operacyjne è ïï ïéî ïí ïìì Õ±»¼ é ó ó Õ± ±¹- ²»¹± ¼«é øïð çîì øè ïéï Pozostałe koszty operacyjne ç øëêê øêçè Zysk/(strata) z działalno ½ ±» ½ ²» ïíí ë ðìð Ð ½ ±¼ º ² ² ±» ïì êéé ïí ðèì Õ± º ² ² ±» øç íèè øïî èêì Ð ½ ±¼ ñøµ± º ² ² ±» ²» ± ïð ë îèç îîð Æ µñø»¼ ± ±¼ µ± ²»³ ë ìîî ë îêð б¼»µ ¼±½ ±¼± ó ó Æ µñø ²» ± ±µ» ± ¼ ½ ë ìîî ë îêð Inne całkowite dochody Ƴ ² ²» ± ± ½ ¹±¼» µ - º ² ² ± ½ ¼± ² ½ ¼±»¼ ïð øï ïéë øï éïè Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy øï ïéë øï éïè Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 4 24é í ëìî Æ µñø ²» ± ±µ» ± ¼ ½ ¼ ½ ² ï µ½ îî Podstawowy (zł) ðôðî ðôðî Rozwodniony (zł) ðôðî ðôðî Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów nal» ² ± ł ½ ²» ²º± ³ ½ ³ ±¾ ² ½ ³ ô µ -» ²± ²»¹ ² ½»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± í

18 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» «½ º ² ² ±» ² ¼» cach złotych Ò± íï ¹ «¼² îððç ò íï ¹ «¼² îððè ò ßÕÌÇÉß Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe ïî ï ëïð ï êíç É ± ½ ²»³» ²» ïí îêð ïèí Przedpłata z tytułu wieczystego u µ± ² ¹ «² - ïïê ïïê Ò» «½ ±³± ½ ²» ½ ²» ïì ì íïè ì êðç ²» ½»»¼²± µ ½» ² ½ ± ±² ½ ïë ëí ëèð ìê çíê Pozostałe inwestycje długoterminowe ïê î êðð ó Ò» ²± ci długoterminowe íï ó íî êèî Aktywa trwałe razem êî íèì èê ïêë ßµ ±¾ ± ±» ²» ½» µ - µ±» ³ ²±» ïê ëì êìç éì íîë Ò» ²± ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ïç ëî èèê îð ïïê ±¼µ»² ²» ½»µ»² îð çï îçç èè çîê ßµ ±¾ ± ±»»³ ïçè èíì ïèí íêé ßµ»³ îêï îïè îêç ëíî Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» «½ º ² ² ±» ²» ² ± ł ½ ²» ²º± ³ ½ ³ ±¾ ² ½ ³ ô µ -» ²± ²»¹ ² ½»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ì

19 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» «½ º ² ² ±» ² ¼» cach złotych Ò± íï ¹ «¼² îððç ò íï ¹ «¼² îððè ò ÐßÍÇÉß Kapitał własny îï Kapitał zakładowy ìçì ëîì ìçì ëîì Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładoweg± ïè îíë ïè îíë Akcje własne øîð øîð Kapitał z emisji akcji powy» ½ ± ½ ²±³ ² ²» îð çïê îð çïê Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dost ² ½ ¼±»¼ îï¾ øî èçí øï éïè Ò» ±µ» øííè éîè øíìì ïëð Kapitał własny razem ïçî ðíì ïèé éèé Ʊ¾± ² Ʊ¾± zania długoterminowe Ʊ¾± zania z tytułu ¼½» ½± ² ½ ½ îì íçð ìêï Pozostałe zobowi zania długoterminowe îë ìê ëëê ëç ëìç Ʊ¾± zania długoterminowe razem ìê çìê êð ðïð Ʊ¾± ² µ - µ±» ³ ²±» Ʊ¾± zania z tytułu kredytów i po ½»µ îí ê íïë ê îîë Ʊ¾± zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe îé ïë ëìé ïë ìîç Ʊ¾± zania z tytułu ¼½» ½± ² ½ ½ îì îêç èï λ» µ - µ±» ³ ²±» îê ïðé ó Ʊ¾± ² µ - µ±» ³ ²±»»³ îî îíè îï éíë Ʊ¾± ²»³ êç ïèì èï éìë л³ îêï îïè îêç ëíî Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» «½ º ² ² ±» ²» ² ± ł ½ ²» ²º± ³ ½ ³ ±¾ ² ½ ³ ô µ -» ²± ²»¹ ² ½»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ë

20 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ±µ µ± ½ ½ ² ½ cach złotych Ò± íï ¹ «¼² îððç ò íï ¹ «¼² îððè ò Przepływy ±¼µ-»² nych z działalno ½ ±» ½ ²» Æ µñø»¼ ± ±¼ µ± ²»³ ë ìîî ë îêð Õ±»µ ß³± ½ é êêë êðð (Zysk)/strata z tytułu działalno ½ ²» ½ ²» î ïìî î ççï (Zysk)/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych ± ± ½ ²»³» ² ½ èô ç ïîç øïëî Ѽ» µ ¼ ¼»²¼ øé çëé øç ìçë Ƴ ² ²«²» ²± ½ øèè øê ììç Ƴ ² ²«- ó ëð Ƴ ² ²«±¾± z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych øïî éðè øìð ïìé Ƴ ² ²» ïðé øë Wpływy/(wydatki) zwi ²» ¾»»½»² ³ ³ ¹ ² ³» µ»¼ ±¼ ½- ïê øî êðð ó ±¼µ»² ne netto z działalno ½ ±» ½ ²» øïì èèè øìé íìé Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ² ½ ²» ² ± ł ½ ²» ²º± ³ ½ ³ ±¾ ² ½ ³ ô µ -» ²± ²»¹ ² ½»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ê

21 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ±µ µ± ½ ½ ² ½ cach złotych Ò± íï ¹ «¼² îððç ò íï ¹ «¼² îððè ò Przepływy ±¼µ-»² nych z działalno ½ ²» ½ ²» Wpływy inwestycyjne ìð ïêï ïìç ðíî Í»¼ ± ½ ²»³» ² ½ ±»½ ± ½ µ - trwałych î ïéè Wpływ ±¼µ-»² nych z tytułu sprzeda y działalno ½ ²»½ ²» ó ïíè éðð Ü ¼»²¼ ± ³ ²» ì íêî ì ìðè Ѽ» µ ± ³ ²» í èëé ë éîí ƾ ½» µ - º ² ² ± ½ íð ððð îí Inne wpływy z aktywów finansowych ï çìð ó É ¼ µ ²» ½ ²» øîî éîî øïé ëèë Ò ¾ ½» ± ½ ²»³» ² ½ ±»½ ± ½ µ - trwałych øìçé øêìë Ò ¾ ½» µ - º ² ² ± ½ øïð ïçç øïë ððð Pozostałe wydatki øïî ðîê øï çìð ±¼µ»² ne netto z działalno ½ ²» ½ ²» ïé ìíç ïíï ììé Przepływy ±¼µ-»² nych z działalno ½ º ² ² ±» É ¼ µ º ² ² ±» øïéé øë ðîð Wydatki na spłat µ»¼ - ± ½»µ ó øì îìð Odsetki zapłacone øïéð øéèð Płatno ½ ±¾± z tytułu umów leasingu finansowego øé ó ±¼µ»² ne netto z działalno ½ º ² ² ±» øïéé øë ðîð Ƴ ² ±¼µ-»² ² ½ ½»µ»² - î íéì éç ðèð Ƴ ² ²«±¼µ-»² ² ½ ¹ ± ¼ ² «½ º ² ² ±» îð î íéì éç ðèð ±¼µ»² ²» ½»µ»² ± ±³²»»² «± µ»¼ ½ «²µ«¾» ½ ³ ² ¼» ï ½ ² èè çîë ç èìë ±¼µ»² ²» ½»µ»² ± ±³²»»² «± µ»¼ ½ «²µ«¾» ½ ³ ² ¼» íï ¹ «¼² ô ³æ çï îçç èè çîë ±¼µ»² ²» ½»µ»² ± ±¹ ² ½ ±²» ³± ± ½ ¼ ±²± ² íç ëï Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieni ² ½ ²» ² ± ł ½ ²» ²º± ³ ½ ³ ±¾ ² ½ ³ ô µ -» ²± ²»¹ ² ½»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± é

22

23 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ïò Podstawowe dane o Spółce Spółka Stalexport Autostrady S.A., ( Spółka ) jest spółk µ½ ²»» ± ² б ½» ±¼ ² ÕÎÍ ïêèëìò Siedziba Spółki mie ½ Õ ± ½ ½ «ò Ó ½µ» ½ îçò Ò ¼» 31 grudnia 2009 r. działalno Spółki obejmuje zarz ¼ ²» ¼± ¼ ± µ»» ± ¼»² działalno ½ ¹± ±¼ ½» ± ²»³ ±³» ½» ò Spółka jest jednostk ¼±³ ²«½ Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. i spo ¼ µ±² ± ¼± ²» ± ¼ ²» º ² ² ±»ò Spółka równocze nie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atlantia S.p.A. (Włochy) i obj» µ±² ± ¼± ² ³ ± ¼ ²»³ º ² ² ± ³ ± ¼ ±² ³»»¼²± µ ¼±³ ²«½ ²»¹± ½»¾ ß ² Íò òßòô µ -»»¼²± µ» ²» ³ò ²ò ß«± ¼»» Ž Íò òßòô ½ µ ± ½ ± akcjonariusz Spółki. îò б¼ ± ¼»²»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± Ñ ¼½»²» ¹±¼²± ½ Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporz ¼ ±²» ¹±¼²» ³±¹ ³ Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ci Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Uni Û«±» µ øœóííú ËÛŒ ± ²² ½ ±¾± «½ ½» - ò Spółka sporz ¼ µ» µ±² ± ¼± ²» ± ¼ ²» º ² ² ±» ¹±¼²» ³±¹ ³ ÓÍÍÚ ËÛò Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierd ±²»» Æ d Spółki w dniu 1 marca 2010 r. ÓÍÍÚ ËÛ» µ» Ó ¼ ² ±¼±» Í ²¼ ¼ Î ½ «²µ± ± ½ øóíî ô Ó ¼ ² ±¼±» Í ²¼ ¼ Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» øóííú ± ²» ² ³ ²»» ½» Õ±³» «¼ ò ²»» ½ Ó ¼ ² ±¼±» Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» øõ ÓÍÚ ± ³»² ±² ³ ±²» Í ²¼ ¼ ³ ± ²»» ½ ³ ô µ -» ±½»µ«²» ¼»²»» ˲ Û«±» µ ± Í ²¼ ¼ ³ ± ²»» ½ ³ ô które zostały zatwierdzone przez Uni Û«±» µ, ale nie weszły jeszcze w ½»ò б¼ ½»² Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporz ¼ ±²» ± ½ «± ¼ µ± «± ½ ²»¹±ô µ»³æ i ±½ ±¼² ½ ² «³»² - º ² ² ± ½ ½»² ² ½»¼ług warto ½ ¹±¼» å i ² «³»² - º ² ² ± ½ ¼± ² ½ ¼±»¼ y wycenianych według warto ½ ¹±¼» å i µ - º ² ² ± ½ ½»² ² ½ ± ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ò É «º«²µ½ ±² ²»»² ½ ² Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, walucie funkcjonalnej Spółkiô ± ±µ gleniu do pełnych tysi ½ ò Ò±» ²¼ ¼ ²»» ½» Spółka nie skorzystała z mo ± ½ ½» ²»»¹± ± ± ² ²± ½ ²¼ ¼- ²»» ½ ô µ -» zostały ju ± «¾ µ± ²» ±» ¼ ±²»» ˲ Û«±» µ ô µ -»» ¼ ½» ± ¼² «¾ ² ± ³ò б² ¼ ± ² ¼» bilansowy Spółka nie zako czyła jeszcze procesu szacowania wpływu nowych Stan¼ ¼- ²»» ½ ô µ -»» ¼ ½» ± ¼² «¾ ² ± ³ô ²»¼²± µ±» ± ¼ ² e finansowe Spółki za okres, µ - ³ ¾ ¼ ±²» ± ± ²» ±» ò ç

24 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Í ²¼ ¼ ²»» ½»» ¼ ±²»» ËÛô µ - ½ ±¾± zek zastosowania w przypadku Spółki powstaje po ¼² «¾ ² ± ³ íï ¹ «¼² îððç ò Í ²¼ ¼ ²»» ½» Ƴ ² ¼± Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» îððèæ ³ ² ¼± ÓÍÍÚ ë Aktywa trwałe» ² ½ ±²» ¼±»¼ Æ µ «± ² ÓÍÍÚ ï Æ ± ± ²» Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» ±» Æ µ «± ² ÓÍÍÚ í Poł ½»²»¼²±»µ ¹± ±¼ ½ ½ Æ µ «± ² ÓÍÎ îé ͵±² ± ¼± ²»»¼²± µ±» ± ¼ ² º ² ² ±» α¼» ¼ ²» ³ ² ¼ ½ ½ «²µ± ± ½ MSSF 5 został zmieniony i precyzuje,»æ i Ö»¼²± µ ¼»½ ¼± ² ² ¼±µ±² ²»»¼ ô µ -» «µ±² ± ² ¼»¼²± µ» ² ô µ º µ µ» µ ±¾± ²»»¼²± µ» ²» µ±» ² ½ ±²» ¼±»¼ ô»» µ»» paragrafach 6-8 zostały spełnione, i Ë ²»² ¼± ½ ce działalno ½ ²»½ ²» ³ ¹ ²»»»»¼²± µ» ² ²± ¹ «¼± ¾ ½ ô która spełnia kryteria zawarte w definicji działaln± ½ ²»½ ²» ò ßµ «½ ²¼ ¼«±»¹ ² ³ ²»»¹± «µ «ø¾» ³»² ²»¹±»½ ² ½ ²» ± ½»² ± -¾ô» µ» µ ô µ -» ½» niej znajdowały si» ½ standardu zostały przeniesione do odpowiednich zał ½ ² µ- ò Ƴ»² ±²± µ» µ «± ²»¹± ²¼ ¼«± ±» ±²± ¼»º ² ½»¼ ½ ø¾«²» ò Æ µ «± ² ²¼ ¼» - ²» ²²» ±»²½ ²» ± ²» ³ ² ô ³æ i É µ» ¼½»² ô «¹ ¼²»²»³ ¼½» «²µ± ½ ô»µ ²»» ² ¾ ½ ± ± ²» wycenia według warto ½ ¹±¼» ² ¼»» ½ ò i Ð- ²» ³ ² ± ½ ¼½» «²µ± ½ ± ²² ± «µ± µ «¾ ±µ» «¾» ½»¹±ò i Õ± ² µ½ ô ²²» ² koszty emisji udziałów lub długu, powinny zosta ± ± ² ²» µ± µ «¾ ±µ» «¾» ½»¹±ò i л ³«½ ³±» ½»² udziały mniejszo ci według ± ½ ¹±¼» ² ¼»» cia (pełna warto º ³ ô «¾ jako jego proporcjonalny udział w warto ½ ¹±¼» ³± ½ ¼± ±µ»»² µ - ±¾± ¼ µ ¼» ² µ½ ò W zmienionym standardzie termin udziały mniejszo ci został zamieniony terminem udziały niekontrolowane ø²±²ó ½±² ± ²¹ ²»» ô który został zdefiniowany jako kapitał spółki zale ²» ô µ -»¹± ²» ³± ² ô ± -¾ ¾» ±»¼² «¾ ïð Ü» ½ ½» ¼ ±µ» - ± ±½ ² ½ ½ ¼² «± - ²» ï ½ îððç ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Û«±» µ» øœõ±³ Œ Ò ïïíêñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íï ¹ «¼² îððç ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ ² ìçëñîððç µ»»¼²± µ ± «µ «± ² ÓÍÍÚ í ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íð ½» ½ îððç ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ ² ìçìñîððç µ»»¼²± µ ± «

25 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Ƴ ² ¼± ÓÍÎ íî Õ º µ ½ ±¾± «Æ³ ² ¼± ÓÍÎ íç ² «³»² Ú ² ² ±»æ «³± ²» ½»² Õ ÓÍÚ ïî ˳± µ±²½» ²» Õ ÓÍÚ ïë ˳± ¾«¼± ²» ¼± ½ ½» ²» «½ ±³± ½ ±»¼² ô spółce dominuj ½» Œò Ƴ»² ±² ²¼ ¼ - ²» ³»² ± -¾ «cia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zale ²» ± ² µ- oraz innych całkowitych dochodów do udziałów µ±² ± ± ² ½ «¾ ²»µ±² ± ± ² ½ ò Ƴ ² ³ ¹»¾ ô ± ½»ô ² ¼± ½ ½» ² ¾ ½ ±µ» lonej liczby własnych instrumentów kapitałowych za ±µ» ±² µ ± ¼± ± ²» «½» ²± ² «³»² kapitałowe je»»¼²± µ ±º» ò ô ± ½» ² ± dotychczasowym wła ½ ½» ±³» ³» µ instrumentów kapitałowych nieb ¼ ½ ½ ² «³»² ³ ±½ ±¼² ³ ò Ƴ ²»½ «± ± ²» ²» ½ ½ ¼ «² ½ ±µ» ±²» µ± «¾ ½ ci przepływów pieni ² ½ ³±¹ ± ² ½ ±²» µ± ¾»»½ ²»ò б¼½ ² ½ ² ± ² ¾»»½ ½»¹± ± ²²± ¾ ³±» ±¼ ¾²»²» ± ¹±¼² ½»² µ «¾ ½ ½ przepływów pieni nych; inflacja wył ½ ²» µ± ½ «²µ ½ ³±» ¾ ² ½ ±² µ± ± ½ ±¼»¹ ½ ¾»»½»² «ò ²»» ½ ±µ» µ - µ ¼ ±¼³ ± -»µ ± ²»¹± ±¼²»»² «¼± ¹ ¼²» ± ± ² ² ½»² ô µ -» ± ± ½ ² «² µ½ ² ½ µ±²½» ³ ² wiadczenie usług udzielanymi podmiotom ² ³» ±¼³ ±»µ ± «¾ ½ ²»¹±ò Õ ÓÍÚ ï뻽 ô» ½ ±¼ ô µ -» ± µ ½ «³- ¾«¼± ² ½ ¼± ½ ½ ½ ²» «½ ±³± ½ «³ ± ² ± ²»³ ² ± ² wykonania usługi w nast «½ ½ ¼µ ½ æ i Umowa spełnia definicj µ±² µ «¾«¼± ²»¹± ¹±¼²» ÓÍÎ ïïòíå i Umowa dotyczy wył ½ ²» wiadczenia usług zgodnie z ÓÍÎ ïè ø ò»¼²± µ ²»» ±¾± ² ¼± ¼± ½»² materiałów budowlanych); oraz i ˳± ¼± ½»¼ ± - ² ±³ µ» ± ± ² ² ½ ±¼- ¹±¼²» ÓÍÎ ïèòïì spełniane w ± -¾ ½ gły w miar ± «² ± ² ±¾- ò We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jes ïï ³ ² ÓÍÎ îé ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íð ½» ½ îððç ò ï ¹± îðïð ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò ïîçíñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íï ½ ² îðïð ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò èíçñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íð ½» ½ îððç ò ï ½ ² îððè ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò îëìñîððç µ»»¼²± µ ± «Õ ÓÍÚ ïî ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² ½ ½» ± ± ¼»² ò îè ³ ½ îððç ò ï ½ ² îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò êíêñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íï ¹ «¼² îððç ò

26 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ± ± ² ² ô µ»¼ µ» µ» ± ± ² ² ½ ±¼- ¹±¼²» ÓÍÎ ïèòïì spełnione (tj. po zako ½»² «¾«¼± «¾ ¼±µ±² ² «¼± ò Õ ÓÍÚ ïê Zabezpieczenia udziałów µ ½ ²» ± ±¼³ ±½» ¹ ² ½ ² ³ Õ ÓÍÚ ïé É ¼ ²» udziałowcom aktywów ²»»² ² ½ Õ ÓÍÚ ïè ßµ ± ³ ²» ±¼ ±¼¾ ± ½- ²»» ½ ² ² «½» µ»»æ ±¼»µ ± ½ ô µ - ³±» ¾ ¾»»½ ² ô µ ½ ±¼³ ± ½ Ù ³±» ¾ «³ ² ² «³»² ¾»»½ ² ô ½ zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywno ¾»»½»² ô ³± º± ³ ² «³»² «¾»»½ ²»¹± ± ± ½ ô µ -» ³±¹ ± przekwalifikowane z kapitału własnego do zysku lub straty za okres w momencie zb ½ udziałów w podmiocie zagranicznym. Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy º± ³» µ - ²»»² ² ½ ò ƹ±¼²» ²»» ½ ±¾± zanie do wypłaty dywidendy powinno zosta rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w ±¼ ±»¼² ± -¾ «½ ±² ²»» «w gestii spółki. Ʊ¾± ² ô ± µ - ½ ³± ±» ½»² ²» ± ½ ¹±¼» µ - ô µ -» ³ ± ¼ ²»ò É ± ¾ ² ± ±¾± zania z tytułu dywidendy powinna zosta ½»² ² ² µ ¼ ¼» ¾ ² ± ò Ƴ ² ± ½ ¾ ² ±» ± ²² ¾ «³± ²» µ» µ± µ±»µ ± ci dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała ró ² ½ ³ ¼ ± ½ ¾ ² ± ¼ ² ½ µ - ± ± ½ ¾ ² ± ±¾± ± ²² ¾ µ««¾ ½» ±µ» «ò ²»» ½ ¼± ½ «³- ô ² ±¼» µ - ½»¼²± µ otrzymuje od swojego odbiorcy rzeczowe aktywa trwał»ô µ -» ² ²» «ywa albo w celu przył ½»² µ»² ¼±»½ ¾± ¾ «³± ³«½ gły dost p do dóbr lub usług lub w obu ½ ½» ½ ò ²»» ½ ¼± ½ - ²» «³- ô ² ±¼» µ - ½»¼²± µ ± ³ ±¼ ±¼¾ ± ½ ±¼µ»² ²»ô ±¼µ» ± ²» ² ½ ±²» ² ±»²» «¾ ² ¾ ½» składnika rzeczowych aktywów trwałych. Jednostka ± ³«½ rodki rozpoznaje składnik aktywów trwałych,» eli spełnia on definicj µ ò Ü «¹± ±²²» ± ± ²» ½ ±¼ ò Ó±³»² ± ± ² ² ½ ±¼-»» ² ±¼ szczegółowych faktów i okoliczno ½» «³± ò ï ¼» ² µ îððè ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò ìêðñîððç µ»»¼²± µ ± «Õ ÓÍÚ ïê ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íð ½» ½ îððç ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò ïïìîñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íï ¼» ² µ îððç ò ï ½ îððç ò ƹ±¼²» α ± ¼»²»³ Õ±³ Ò ïïêìñîððç µ»»¼²± µ ± «±» ³ ² ² - ²» ± ±½ ½»³ ±»¹±»»¹± ±µ«±¾ ± ±»¹± ± ±½ ² ½»¹± ± ¼² «íï ¼» ² µ îððç ò ïî

27 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Í ²¼ ¼ ²»» ½» ±½»µ«½» ²» ¼»²»» ËÛ Í ²¼ ¼ ²»» ½» Ƴ ² ¼± Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» îððç Ƴ ² ¼± ÓÍÍÚ ï Æ ± ± ²» Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» ±» Š ܱ¼ µ±» ± ²»² ¼»¼²±»µ ± «½ ½ ÓÍÍÚ ±» α¼» ¼ ²» ³ ² ¼ ½ ½ «²µ± ± ½ Ƴ ² ¼± Ó ¼ ² ±¼± ½ Í ²¼ ¼- Í ± ¼ ½ ± ½ Ú ² ² ±» îððç» ïë ³ ² ¼± ïî ²¼ ¼- ò Ƴ ² ±»¹ ² ¼±¼ ² «¼ -½ º µ«² ½ ± ²» ¼»¼²±»µ ± «½ ½ ÓÍÍÚ ±» µ»»æ i Ustalania kosztu domniemanego dla aktywów przemysłu ± ± Š ¹ ±»¹±å i б - ²» ±½»² µ º µ ½ «³-» ²¹«å i Ustalania kosztu domniemanego dla działalno ½ ô µ - ½ ±µ± ½»²»¼»»¹«± ² ò ïí Ü» ½ ½» ¼ ±µ» - ± ±½ ² ½ ½ ¼² «± - ²» ï ½ ² îðïð ò µ»³ ³ ² ¼± Õ ÓÍÚ ç б²± ² ±½»² ¾«¼± ² ½ ² «³»² - ±½ ±¼² ½ ŠÆ µ» Õ ÓÍÚ ç ± ³»² ±²»¹± ÓÍÍÚ íô Õ ÓÍÚ ïê Æ ¾»»½»² udziałów w aktywach netto ±¼³ ±½» ¹ ² ½ ² ³ Š Ƴ ² ±¹ ² ½» ¼± ½ ½ ½ ³± ± ½ «³ ² ² «³»² - ¾»»½ ½ ½» ±¼³ ± ¹ ² ½ ² ô µ - ³» ¾»»½ ² ô ÓÍÎ íè É ± ½ ²»³» ²» Š ¼±¼ µ±» ³ ² ² µ ½»» ³»² ±²»¹± ÓÍÍÚ íô ÓÍÍÚ î Płatno ½ º± ³» µ½ Š Æ µ» ÓÍÍÚ î ± ³»² ±²»¹± ÓÍÍÚ í Poł ½»²»¼²±»µ ¹± ±¼ ½ ½ Š ¹¼» ¼» ½ ½» ±» ½ îððç ò ± ÓÍÎ ïè Ð ½ ±¼ Š «²» µ»¼»¼²± µ działa jako agent a kiedy µ± ±² «³± ô ¹¼» ²»» ±¼ ² ¼» ½ ½»ò ï ½ ² îðïð ò

28 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Ƴ ² ¼± ÓÍÍÚ ï Š ѹ ² ½ ±²» ± ²»² ¼± ½ ½» «²» ¹±¼² ½ ÓÍÍÚ é ¼»¼²±»µ ± «½ ½ ÓÍÍÚ ±» Ƴ ² ¼± ÓÍÍÚ î Płatno ½ º± ³» µ½ Transakcje płatno ½ º± ³» µ½ ³ ½ ¹ «± ½ ²» ±¼µ ½»² ² ½ ÓÍÍÚ ç ² «³»² Ú ² ² ±» Æ µ «± ² ÓÍÎ îì Ë ² ²» ²º± ³ ½ ²»³ ±¼³ ± - ± ² ½ Ƴ ² ¼± Õ ÓÍÚ ïì Przedpłaty z tytułu ³ ² ³ ² ½ ³±¹- º ² ² ± ² Õ ÓÍÚ ïç É ¹ ² ½» ±¾± º ² ² ± ½ µ³ ± ²»³ ² «³»² - kapitałowych Ƴ ² ¼± ½ ± ²» «² ² ±µ» ± - ² ½ ²º± ³ ½ ³ ¹ ² ½» ³»² ±² ÓÍÍÚ é ¼»¼²±»µ ± «½ ½ ÓÍÍÚ ±» ò Æ ± ²»²» ± ¼± ½ «½ ô ¹¼»» ± ¼ ²» º ² ² ±» ± ło ± ¼ ±²» ±µ» ± ±½ ² ½ ½» ²» ² ï ½ ² îðïð ò Ò ²» µ±²»µ»²½ ³ ² ¼± ÓÍÍÚ î» º µ ô»»¼²± µ ± ³«ca dobra lub usługi w ramach transakcji płatno ½ º± ³» µ½ ô µ -» ± ½ ²» ²²»¼²± µ w grupie lub jednego z udziałowców tej jednostki w ±¼µ ½»² ² ½ «¾ º± ³» ²² ½ µ -» ±¾»½²» ±¾± zana do wykazywania otrzymanych dóbr i usług w ± ³ ± ¼ ² «º ² ² ± ³ò ܱ ½ ½ ² µ½» formie akcji własnych zawarte w ramach grupy nie były ¹«± ²»» ÓÍÍÚ îò Standard został wydany jako cz µ±³»µ ±»¹±»¹ ¼«½ «²µ± ± ½ ² «³»² - º ² ² ± ½ ò Ò± ²¼ ¼» ³²» µ±³»µ ± ± - ² ² «¾» ½ ³ ³±¹ ³ ÓÍÎ íç ² «³»² Ú ² ² ±»æ Ë ³± ²» É ½»² ò Ò± ²¼ ¼ ¾ dzie dotyczył wył ½ ²» ¼ µ º µ ½ ½»² µ - º ² ² ± ½ ò É ± ¼ ±²» ³ ² ¼± ½ głównie wymogów dotycz ½ ½ «²» ² µ½ ±¼³ ± ³ ± ² ³ ±¼³ ± - ± ± ½ ½ ±¼ µ±² ± Ð ± ¼»º ² ½ ±¼³ ± «± ²»¹±ò Zgodnie ze zmienionym KIMSF 14 wpłacona zaliczka w ¼µ«²«³ ² ³ ² ³ ³±¹ ³ º ² ² ± ² ± ²² ± «ta jako składnik aktywów. ²»» ½ ±µ» ô e instrumenty kapitałowe wyemitowane w ½» «±µ ½ ±¾± ² º ² ² ±»¹± ²± zapłat Œ ³ ÓÍÎ íçòìïò É ej opisane instrumenty kapitałowe ± ²² ± ½»² ±²» ± ½ ¹±¼» ô ² ±³ - ² ½ ³ ¼ ± ½ ¾ ² ± wygasłego zobowi ² º ² ² ±»¹± ½»² instrumentu kapitałowego powinna zosta «µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò ï ½ îðïð ò ï ½ ² îðïð ò ï ½ ² îðïí ò ï ½ ² îðïï ò ï ½ ² îððç ò ï ½ îðïð ò ܱµ±² ²» ± ¼ ± ½± ² Í ± ¼»²» ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ¹±¼²» ÓÍÍÚ ËÛ ³ ¹ ±¼ Æ ¼«± ¼- ô ½«²µ- zało» ô µ -» ³ wpływ na przyj» ¼ ±»»² ± ²» ± ½ µ - ô - ô ½ ±¼- ± µ± - ò Í ½«²µ ± zane z nimi zało»² ±» ² ¼± ¼½»² «± ½ ² ³ ± ²² ½ ½ ²² µ ½ «² ² ½ ½ ±² ²» ¼ ² ½ ±µ± ½ ²± ½ ½ ²± ±¼ ¼± ±µ»»² ± ½ ¾ ² ± ½ µ - ±¾± ô µ -» ²» ² µ ¾» ±»¼² ± ²² ½ ródeł. Faktyczne warto ½ ³±¹ - ² ±¼ ± ½ ½± ² ½ ò ïì

29 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Í ½«²µ zane z nimi zało»² ±¼»¹ ¾» ½»» º µ ½ ò Ƴ ² ½«²µ- µ ¹± ½» «±µ»»ô µ - ³ ¼±µ±² ²± ³ ² «¾ ±µ» ½ ¾» cym i przyszłych, je» ¼±µ±² ² ³ ² ½«²µ«¼± ½ - ²± ±µ» «¾» cego, jak i okresów przyszłych. Ñ ¼ ± ½«²µ ¼±µ±² ²»» Æ ¼ ± ± ² «ÓÍÍÚ ËÛô µ -» ³ istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe, zostały przedst ±²» ²± ½ ïëô ïéô ïèô ïçô îìô îêô íðò íò Zało enie kontynuacji działalno ½ ¹± ±¼ ½» Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało s ± dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ½ gospodarczej przez Spółk ¼ ½»» ¼» przyszło ½ ò ìò Ñ niejszych stosowanych przez Spółk ¼ ½ «²µ± ± ½ Æ µ»³ ³ ² ± ² ½ µ ò ìòîëô ¼ ± µ ½ «²µ± ± ½»¼ ±²» ±²» ± ± ²» były w sposób ci gły w odniesieniu do obydwu okresów zaprezentowanyc ± ¼ ² «º ² ² ± ³ò ìòïò Ì ² µ½» «½» ±¾½» Ì ² µ½» ±²» «½ ±¾½ ½ ô ¼² «¼±µ±² ² ² µ½ «³± ²» w złotych przy ± ± ² ¼²»¹± µ««òþð ¼ ¼ ²» «¼² ½ ² µ½ ò б ½»»² ²» µ - - «½» ±¾½»» ½ ²» ² ¼» bilansowy według»¼²»¹± µ««òþð ¼ ¼ ²» «±¾± «½»¹± ²»² ¼» ò Î- ² ½» µ«±» ² µ ½» ± ½»² ² µ½ «½ ±¾½ ½ ± ½»² ¾ ² ±» µ - -»² ² ½ ±² ½ «½ ±¾½ ½ «³± ²» µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò Ò»»² ²» ± ½» µ - ±¾± wyceniane według kursu ± ½ ²»¹± «½» ±¾½» przeliczane według»¼²»¹± µ««òþð ±¾± «½»¹± ¼² «¼±µ±² ² ² µ½ ò Ò»»² ²» ± ½» ¾ ² ±» one w walucie obcej wyceniane według warto ½ ¹±¼» przeliczane według»¼²»¹± µ««òþð ±¾± «½»¹± ² ¼» ½± ² ± ½ ¹±¼» ò ìòîò Rzeczowe aktywa trwałe Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje si µ gach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia ±³²» ±² ½ ± ±¼ ³± ½ ²» ± ±¼ tytułu utraty warto ½ ø ±¾ò «²µ ìòïî ò Ý»² ² ¾ ½ ±¾» ³ ½»² zakupu składnika maj µ«± µ± ¾» ±»¼² ± ²» µ³ przystosowaniem składnika maj µ«¼± ²«¼ ²»¹± ¼± «ywania, ł ½ ²» µ± ³ ² ± «ô µ» załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty ± ²²» ±¼±¾²» ³²»»² ±¼ µ ³²» ½»² nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia skład² µ rodków trwałych oraz rodków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez je¼²± µ ±µ»»»¹± ¾«¼± ô ³±² «ô ± ± ² »² ±²» ±² ½ ¼± ¼² cia takiego składnika maj µ±»¹± ¼± «² ø «¾ ¼± ¼² ¾ ² ±»¹±ô» li składnik nie został jeszcze oddany do u ² ò Õ± ±»² ±¾» ³ - ²» ¼µ ½ ô ¹¼» ± ³ ¹ ²» ² ½«²»µ µ± - ¼»³±² «««² cia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwot²»¹±ò Æ µ«±²» ± ±¹ ³± ²»ô µ -»» ²» ¾ ¼²» do prawidłowego funkcjonowania zwi ²»¹± ² ³ «¼»²» µ ± ²» µ± ½»¹± «¼»² ò Õ± º ² ² ± ²» ² trznego rzeczowych aktywów trwałych, które mo ² ¾» ±»¼² ± ± ¼µ± ² ¾ ½ «ô ¾«¼±» «¾ ±»² «¼± ± ± ²»¹± µładnika aktywów, tj. takiego, który wymaga znaczneg± ½ «ô ¾ ¹± ± ¹± ¼± ³» ±²»¹± ø ¹±¼²»¹±» ² ½»²»³ «µ± ² «¾»¼ ô ±¼»¹ µ ½ ³ ½ ½»² ² ¾ ½ «¾ µ± «± enia tego składnika aktywów. Kosztami º ² ² ± ²» ² ²»¹±ô µ -» ³± ² ¾» ±»¼² ± ± ¼µ± ² ¾ ½ «ô ¾«¼±» «¾ ±»² «dostosowywanego składnika aktywów s» µ± ô µ - ½ ³± na by było unikn, gdyby nie zostały poniesione nakłady na dostosowywany składnik aktywó ò ßµ ± ²» µ± - º ² ² ± ²» ² ²»¹± ± ±½ ² z dniem poniesienia nakładów na dostosowywany skła¼² µ µ - ô ±²»»² µ± - º ² ² ± ²» ² ²»¹± ± ±¼ cia działa ²» ¾ ¼² ½ ¼± ¹± ± ² µ - ¼± ³» ±²»¹± ø ¹±¼²»¹±» ² ½»²»³ «µ± ² «¾»¼ ¼± ½ µ± ½»² µ ½ ïë

30 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ²» ¾ dnych działa do przygotowania dostosowywanego składnika aktywów ¼± ³» ±²»¹± «µ± ² «¾»¼ ò É ¼µ«ô ¹¼ ±µ» lony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa si ±¼ ¾² ½ ± ² ½ ½ ½ składowych o ró ² ³ ±µ»» «µ± ² ô ½ ½» µ ± ²» µ± ±¼ bne składniki aktywów. лµ º µ± ²» ¼± ²» «½ ±³± ½ ²» ½ ² ½ Składniki rzeczowych aktywów trwałych wytwarzane w celu przyszłego wykorzystania jako nieruchomo ½ ²» ½ ²» ½ ²» do aktywów trwałych i wykazywane w oparciu o ich k± ±»² ¼± ³±³»² ««µ± ½»² ¾«¼± ô µ»¼ ± ±»µ º µ± ²» ¼± ²» «½ ±³± ½ ²» ½ ² ½ ò É ¼µ ² µ± ² ²» «½ ±³± ci na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele ²» ½ ²»ô ²» «½ ±³± ±»»µ º µ± ² ¼± ²» «½ ±³± ½ ²» ½ ² ½ ò Nakłady ponoszone w terminie pó ²» ³ ßµ ± ² «±¼»¹ ±²» ±²» - ²» ³ ±µ»» µ± ³»² ² ½ ½ ci składnika rzeczowych aktywów trwałych, które mo ² ¹±¼²» ± ½±» ¼± ±¼±¾²»ô e Spółka osi ¹²» µ± ½»µ±²±³ ½ ²» zane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady s «³± ²» µ± µ± ³±³»²½» ±²»»² ò ß³± ½ Składniki rzeczowych aktywów trwałych, wzgl ¼²» ½ ± ²» ±¼ ¾²» ½ ci składowe amortyzowane s ³» ±¼ ² ±»» ¼ ² ±µ» «µ± ² «¹ ¼²»² ¼ ²» µ ¼ ½ ½»²»¼ y netto pozostało ½ rodka trwałego (warto ½» ¼«²» ò Ù «² ²» ³± ± ²»ò Spółka przyj ła poni» ±µ» «µ± ² ¼ ± ½»¹- ² ½ µ»¹± rodków trwałych: Þ«¼ ²µ ¾«¼±» ìð Ë ¼»²»½ ² ½ ²» ³ ² ëóïî б ¼ ëóïð ²²» rodki trwałe 1-5 lat б ²± ½ ±µ» - «µ± ² ô ³» ±¼ ³± ½ ± ± ½» ¼«² ½ rodków trwałych (o ile nie jest nieznaczna) jest przez Spółk ½± ±½ ²»» º µ± ² ò ìòíò É ± ½ ²»³» ²» É ± ci niematerialne nabyte przez Spółk µ ²» ± ½ «± ½»² ½ ² ¾ ½ ô ±³²» ±² ± ±¼ ³± ½ ²» ± ±¼ µ «½ ²» ytułu utraty warto ½ ø ±¾ò µ ìòïî ò Nakłady poniesione w terminie pó ²» ³ Ð- niejsze wydatki na składniki istniej ½ ½ ± ½ ²»³» ² ½ ±¼»¹ µ ± ² «µ±»¼ ô ¹¼ µ przyszłe korzy ½»µ±²±³ ½ ²» zane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady s «³± ²» µ± µ± ³±³»²½» ±²»»² ò ß³± ½ ± ½ ²»³» ² ½ É ± ½ ²»³» ²» ³± ± ²» ³» ±¼ ² ± ¾ ± ½ ±¼ «¹ ±µ» ½ «µ± ² ½ ¾ ô» ²»» ±² ±µ» ±² ò Í ½«²µ± ±µ» «µ± ²» ² «½ æ i «± µ» ¼± ë i ± ±¹ ³± ²» µ±³ ±» ¼± ë i ½»²½» îóë ïê

31 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ìòìò Ò» «½ ±³± ½ ²» ½ ²» Ò» «½ ±³± ½ ²» ½ ²» utrzymywane w celu uzyskania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich ± ½ «¾ ±¾«½ ½ ² - ²±½» ²»ò Ò» «½ ±³± ½ ²» ½ ²» ½»² według ceny nabycia «¾ µ± «±»² ±³²» ±² ½ ± ±¼ ³± tyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty warto ½ ø ±¾ò «²µ ìòïî ò Ò» «½ ±³± ½ ²» ½ ²» ³± ± ²» ³» ±¼ ² ±» ±µ» «µ± ² «¹ ¼²»² ¼ ²» µ ¼ ½ ½»²»¼ y netto pozostało ½ ²» «½ ±³± ci inwestycyjnej. Spółka przyj ła ìðó» ² ±µ» «µ± ² ¼ ½ ½ ¾«¼ ²µ«µ º µ± ²» µ± ²» «½ ±³± ²» ½ ² ò ìòëò Składniki rzeczowych aktywów trwałych u µ± ²» ² ±¼» «³-» ²¹«Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie cało µ ± ½»» µ ½ ²» µ» µ± ½ ² µ ce z posiadania składników rzeczowych aktywów trwał ½ µ º µ± ²» µ± «³±» ²¹«º ² ² ±»¹±ò ßµ ² ¾» ¼ ±¼»» ²¹«º ² ² ±»¹± µ ²» ±½ µ± ± ± ½ ¹±¼» «¾ ± ½ ¾» cej minimalnych opłat leasingowych, w zale ²± ½ ±¼»¹±ô µ - ½ µ ±» ² ô ² ²» ±³²» ²» ± ±¼ ³± ½ ²» ± ±¼ ytułu utraty warto ½ ø ±¾ò µ ìòïî ò Ë ²» ² podstawie leasingu finansowego składniki rzeczowych aktywów trwałych podlegaj amortyzacji według zasad stosowanych dla własnych rodków trwałych. Je» ¾ µ»» ²± ½ ô» ± µ± ½»² ««³±» ²¹«Spółka otrzyma prawo własno ½ ô µ» ³± ± ²» µ - ³ ¼ -½ ±µ» - æ ±µ» ²¹«±µ» µ±²±³ ½ ²» ½ ²± ½ ò Minimalne płatno ci leasingowe z tytułu leasingu finansowego s ± ¼» ²» ² ½ ²± ½ µ± º ² ² ± ² ± ½ ³²» ½ ±¾± ²»ò Ý ²± ½ µ± º ² ² ± ²» ² ¼± ± ½»¹- ² ½ ±µ» - ½» ² «³±» ²¹«± ± ² «³» ±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ò ˳±» ²¹±» ²»¾ ¼ ½» «³± ³» ²¹«º ² ² ±»¹± µ ± ²» µ» ²¹ ±» ½ ² ò ìòêò É»½» «µ± ²» ¹ «² - Spółka ujmuje prawa wieczystego u µ± ² ¹ «² - µ± «³±» ²¹«±» ½ ²»¹±ò Płatno ½ ¼±µ±² ²» ½» «² ¾ ½»½»¹± «µ± ² ¹ «² - «³± ²» jako przedpłaty z tytułu wieczystego «µ± ² ¹ «² - ± ½ ²» ±µ»» «µ± ² ¹ «² - ³ ½ µ««¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò ìòéò ²» ½»»¼²± µ ½» ² ½ ± ±² ½ Spółka wycenia inwestycje w jednostki zale ne i jednostki stowarzyszone według ceny nabycia po³²» ±²» ± odpisy z tytułu utraty warto ½ ø ±¾ò «²µ ìòïî ò ìòèò Ò» ²± ci długoterminowe, nale ²± ½ µ - µ±» ³ ²±» Ò» ²± ci długoterminowe oraz krótkoterminowe to nieb ¼ ½» ² «³»² ³ ±½ ±¼² ³ µ º ² ² ±» ± µ º ² ² ±» ²»²± ± ²» ² µ ² ³ ²µ«ò б½ µ± ± «³ je według warto ½ ¹±¼» ò б ±½ µ± ³ «½ «½»² je według zamortyzowanego kosztu, pomniejszonego o odpisy z tytułu «± ½ ø ±¾ò µ ìòïî ò ìòçò Æ Składniki zapasów wycenia si ½»²» ² ¾ ½ «¾ µ± ½» ±»² ô ²»» ±¼ ³±» ¼± «µ ² ½»²»¼ ²» ±ò Ý»² nabycia lub koszt wytworzenia pozostałych zapasów «³» ±¼»» weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cen µ««± µ ±² ± µ± ¾» ±»¼² ± ²» zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stan«¼ ²»¹± ¼± «² «¾ ± ¼»² ¼± ±¾ ± «ò É ¼µ«±¾- ¹± ± ½ ±¼«µ½ ±µ«ô µ±» ±¼ ±»¼² ½ stałych po»¼² ½ ïé

32 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» µ± - ±¼«µ½ ô ½ ±² przy zało»² «²± ³ ²»¹± µ± ² ¼± ²± ½ ±¼«µ½ ² ½ ò Ó± ¼± «µ ² ½»²»¼ ²» ±» - ² ½ ±³ ¼ ½± ² ½»²»¼ ¼±µ±² ² ±µ«działalno ½ ¹± ±¼ ½» ô ½± ² ³ µ± ³ «µ± ½»² µ± ³ ²» ¾ ¼² ³ ¼± ¼± ± ¼»²»¼ ¼± µ«µ«ò ìòïðò Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowi ² ²± ½» ¹ ² ½ ±² do zbycia), co do których zakładane» ô» ½«±²» µ± ½ ¼»¼²± µ ² µ¼ y, a nie w wyniku długotrwałego u µ± ² ô µ º µ± ²» µ±» ² ½ ±²» ¼±»¼ ò Þ» ±»¼² ±»¼»µ º µ± ²»³ ¼± µ - trwałych przeznaczonych do sprzeda y, aktywa te (lub składniki grupy przeznaczonej do ¾ ½ ½»² ²» ¹±¼²» ¼ ³ ½ «²µ± ± ci Spółki. Nast ²» ² ¼» ±½ µ±» µ º µ ½ µ±» ² ½ ±²» ¼±»¼ y, aktywa trwałe lub grupa przeznaczona do zbycia s ujmowane według ni» ¼ -½ ± ½ æ ± ½ ¾ ² ±» «¾ ± ½ ¹±¼» ±³²» ±²» ± µ± ¼± ± ¼»² ¼±»¼ ò ìòïïò ±¼µ»² ²» ½»µ»² ±¼µ»² ²» ½»µ»² ±¾» ³«±¼µ»² ²» µ» ± ¼» ± ¾ ²µ±» ² ¼ ²»ò Í ¼± ±¼µ-»² ² ½ ½»µ»² - µ ²»»¼²± µ± ³ awozdaniu z przepływów pieni ² ½ składa si ±µ» ±² ½ ±» ±¼µ-»² ² ½ ½»µ»² - ô ±³²» ±² ½ ¼±¼ µ± ± ± niespłacone kredyty w rachunku bie ½ ³ô ²± ½ ½ ²»¹ ² ½»³«¼ ² ±¼µ ³»² nymi Spółki. ìòïîò Odpisy z tytułu utraty warto ½ µ - ßµ º ² ² ±» Ò µ±²»½ µ dego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istn» ±¾»µ ²» ¼± ±¼ «± ½ składników aktywów finansowych niewycenianych wedłu¹ ± ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ò Ë ²» ô e składnik aktywów finansowych utracił warto ô ¹¼ ±»¹± ±½ µ± ³ ± ± ² ² «²» obiektywne przesłanki wyst»² ¼»² ± ±¼«½»¹± «± ½ ô ³±¹ ½»¹± ³» ²»¹ ² ô wiarygodnie oszacowany wpływ na warto przyszłych przepływów pieni ² ½ ² ½ ¼ ² ³ składnikiem aktywów. Do obiektywnych przesłanek utraty warto ci aktywów finansowych (w tym instrumentów kapitało ½ ½ niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłu ² µ å» «µ «½ długu dłu ² µ ô ² µ - Spółka wyraziła zgod» ¹ ¼-»µ±²±³ ½ ² ½ «¾ ² ½ ² µ ½ ½ «¼²± ½ º ² ² ± ½ ± yczkobiorcy, a której w innym wypadku Spółka by nie udzieliła; okoliczno ½ ¼½ ½» ± ±µ ³ ± ±³» ¼± ±¼±¾» stwa bankructwa dłu ² µ «¾»³»² å ² µ µ ²»¹± ²µ«² ¼ ² µładnik µ - º ² ² ± ½ ò б² ¼ ±ô ¼µ«²» ½ i w instrumenty kapitałowe, za obiektywn przesłank «± ½ µ - º ² ² ± ½ «² ½ cy i przedłu ½ ¼»µ ± ½ ¹±¼» µ» ²» ½ ±²» ½»²» ² ¾ ½ ò Spółka ocenia przesłanki ¼½ ½» ± «½» ± ½ ²» ²± ½ «¾ ²» ½ «³ ² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ci zarówno na poziomie pojedynczego składnika aktyw- µ ±¼²»»² «¼± ¹ «µ - ò É ¼µ«²¼ ¼«²» ± ² ½ ²» ²± ½ ²» ½ «³ ² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ô» ± ¼» ² «± ci pojedynczego składnika aktywów. É µ» ²¼ ¼«²» ± ²» ²» ²± ½ ²» ½» «³ ²» ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ô ¼ µ - ½ nie stwierdzono przesłanek utraty warto ½ ± ½ «± ²¼ ¼«² ±½»² ô ² ²» ±¼¼ ²» ¹ «±» ±½»²» ½» «ô» ¼»² ô ½ ²» piła inaczej niezidentyfikowana utrata warto ½ ò Ò» ²± ½ ²» ½» «³ ²» ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ± ²¼ ¼«²» ²» ± ²» ± ½ ±½»² ²» ¾ ± ½ ± ±¼ µ»³ «± ½ ±¼» ² ¹ «± ¾ ±²» ½ µ» ½» µ ò ܱµ±²«½ ±½»² «± ci dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne»²¼ ¼± ½± ² ¼± ±¼±¾» pienia zaległo ci oraz momentu zapłaty oraz warto ½ ±²» ±² ½ ô µ± ¹± ²» ± ½«²µ Æ ¼«±½»² ½»ô ½ ¾» ½» «²µ»µ±²±³ ½ ²» µ»¼ ±» µ «ô ¾ rzeczywisty poziom strat miał znacz ½± - ² ±¼ ± ±³«² µ ½»¹± ±½»² ± ½ ² ½»²¼- ò ïè

33 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Ë ± ½ ±¼²»»² «¼± µ - º ² ² ± ½ ½»² ² ½ według zamortyzowanego kosztu ½± ²» µ± - ² ½ ³ ¼ ½ ± ½ ¾ ² ± ø ± ½ ± ¼ ² ««½ º ² ² ±» ô ± ½ ¾» ½ oszacowanych przyszłych przepływów pieni ² ½ ¼ µ±² ± ² ½ «½ ± ²»»º»µ ²» ± ±½»² ±» ò É» µ» «³± ²» µ± ¾» ½»¹± ±µ» «³²» ± ¾ ² ± ²» ²± ci, przy czym Spółka kontynuuje naliczanie odsetek ±¼ µ «± ² ½ µ - ò Ö»» - ²»» ±µ± ½ ²± ½ ¼½ o ustaniu przesłanek powoduj ½ ½ ± ²» «± ½ ô - ½ ±¼ -½»²» ±¼ «µ ««½»¹± «³± ²»» µ± µ ¾» ½»¹± ±µ» «ò Ë ± ½ µ - º ² ² ± ½ ¼± ² ½ ¼±»¼ ± ± ²» ±»»²»»²» ¼± µ««¾ ¾» ½»¹± ±µ» «µ«³«± ²» ô ± ± ² ²» ¼nio w sprawozdaniu z pozostałych ¼±½ ±¼- µ±»» ² ½»² według warto ci godziwej w kapitałach. Warto µ«³«± ²» ô ± µ -» ³± ô ±¾ ½ µ± - ² ½ ±³ ¼ ½»² ² ¾ ½ ô ±³²» ±² ± ³± ½ i spłat kapitałowych, a warto ½ ¹±¼ ±³²» ±² o straty z tytułu utraty warto ½ ± ± ² ²» ¼² ± µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò Ƴ ² «½» ± ½ ²» ± ½»² ¼ ½» ujmowane jako przychody z tytułu odsetek. Ö»» µ±» ² ½ ±µ» ½ ± godziwa odpisanych dłu ² ½» - ± ½ ± ½ µ º µ± ² ½ µ± ¼± ²» ¼±»¼ ± ²»ô» ± ³±» ¾ ±¾»µ ²» ² ¼± ¼»² ± «½ ««± ½ ô ± ¼² ± «z tytułu utraty warto ½ ±¼ ½ ô ±¼²± ½ µ«µ»¹± ±¼ -½»² µ± µ ¾» cego okresu. W przypadku instrumentów kapitałowych ¼± ² ½ ¼±»¼ ±¼ -½»²» «± ½ ¹±¼» ± ± ²» w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. ßµ ²»º ² ² ±» É ± ¾ ² ± µ - ²»º ² ² ± ½ ô ²² ½ ² aktywa biologiczne, zapasy i aktywa z tytułu ±¼ ±½ ±²»¹± ±¼ µ«¼±½ ±¼±»¹± ±¼¼ ²» ±½»²» ² µ ¼ ¼» ¾ ² ± ½» ¼»² ô ½ «przesłanki wskazuj ½» ² «½ ± ½ ò É ¼µ«pienia takich przesłanek Spółka ¼±µ±² ½«²µ«± ½ ±¼ µ ²» ± ½»¹- ² ½ µ - ò Odpis z tytułu utraty warto ½ «³± ²» ³±³»²½»ô µ»¼ ± bilansowa składnika aktywów lub ± ±¼µ ¹»²» «½»¹± ±¼µ»² ²»»»¹± ± ±¼ µ ² ò Ñ ±¼»µ ¹»²» «½ ±¼µ»² ²»» ¼»º ² ± ² µ± ² ³²» ¼»² º µ± ² ¹ «µ - ô µ - ½± ±¼µ»² ²» ²»» nie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytułu u ± ½ «³± ²» ³ ½ µ««¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò É ± ±¼ µ ² µ - «¾ ± ±¼µ- ¹»²» «½ ½ ±¼µ»² ²» ¼»º ² ± ²» µ± µ ½ ± ½ ²» ± ³±» ¼± «µ ²»»¼ ± ½ ± ½ «µ±» ò Ð ½± ² «± ½ «ytkowej przyszłe przepływy pieni ²» ¼ µ±² ± ²» «½ «± ±½»² ±»»¼ ± ±¼ µ± ²»³ô µ - ±¼» ½»¼ µ «² ²µ± ±½»² ± ½»² ¼ ½» ± ½ ²² µ µ charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W p ¼µ«µ - ô µ -» ²» ¹»²» «²»» ² ½ przepływów pieni ² ½ ± «µ± ½± ²» ¼ ² ³²»»¹± ¼»² º µ± ²»¹± ± ±¼µ ¹»²» «½»¹± ±¼µ»² ne, do którego dany składnik aktywów przynale ò Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Ewentualny odpis z tytułu utraty warto ci składników grupy przeznaczonej do zbycia jest uj³± ² µ± ³²»»²» ± ci bilansowej składników aktywów na zasadzie propor½ ±² ²» ô»»²»³ô» «± ci nie wpływa na warto zapasów, aktywów finansowych, aktywów z tytułu odr±½ ±²»¹± ±¼ µ«dochodowego, aktywów z tytułu ¼½» ½± ² ½ ½ ô µ -» ² ¼ ½»² ²» ± ± ²» ¼± ± ± ² ½ ¼ ½ «²µ± ± ½ ò Ë ± ½ «±½ µ±» µ º µ ½ µ±» ² ½ ±²» ¼±»¼» «³± ² ³ ½ µ««¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò ܱ ½ ± - ²» µ- ² µ ½ ½ - ²»» ³ ² ± ci. Zyski z tytułu wyceny do warto ½ ¹±¼» «³± ²» µ± ¼± ±µ± ½ uprzednio zarachowanych strat z tytułu utraty warto ½ ò ìòïíò Kapitał własny ܱ µ± ca 1996 r. Spółka działała w warunkach hiperinflacj ò ƹ±¼²» ³±¹ ³ ÓÍÎ îç Í ± ¼ ½ ± º ² ² ± «²µ ½» ²º ½ Spółka dokonała przekształcenia składników kapitału własnego stosuj ½ ³» ½ ² µ nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, poc wszy od dat, w których kapitały te zostały wniesione lub powstały w inny sposób do dni íï ¹ «¼² ïççê ò λ ±»µ ²» ± ± ²» ÓÍÎ ïç

34 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» 29 spowodowało zwi µ»²» ±µ± ci kapitału zakładowego w korespondencji z obni»²»³ ±µ± ½ ¼ µ- ³ ² ½ ò Akcje zwykłe Õ± ¾» ±»¼² ± ²»»³ akcji zwykłych pomniejszaj ± kapitału. Zakup akcji własnych W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami bezpo»¼² ³» ± ¼»² ² µ½ ô µ ²» µ± ±mniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje włas²» µ ²» µ± ±¼ bna pozycja kapitału własnego ze znakiem ujemnym. ìòïìò ¼½»² ½± ² ½» Ѽ»³» ²» Spółka zobowi ²» ² ±¼» ±¾± «cego regulaminu wynagradzania do wypłaty odpraw»³» ² ½ ò Ʊ¾± zanie Spółki wynikaj ½» ±¼»³» ² ½ ±¾ ½ ²»»» ± ½± ²» ±µ± ½ przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w kt- ³ ½± ² µ ± ¹²»»µ»³» ² ± ±» ± ½± ²» ±µ± ci przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te s ¼ µ±² ± ²» ¼± ± ½ ¾» ½» ò Í ± ¼ µ±² ± ± ³ ² ±¼» ²µ±» ± ± «±¾ ¹ ½ ͵ ¾«Ð ² ¼» ¾ ² ± ò Ʊ¾± zanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest pr± ± ½ ±² ²» ¼±» ¼ ²»¹± ±µ» «¼½»²»» ¼ ²»¹± ½± ² µ ò Ë ³«½ ±¾± zanie z tytułu odpraw emerytalnych Spółka ujawnia cało µ- µ «² ½ µ««¾ ½» ±kresu, w którym powstały. Ò ¹ ±¼ «¾»«±» Spółka oferuje zatrudnionym pracownikom nagrody jub»«±»ô µ - ½ ±µ±» y od długo ½ «½ ½± ² µ ± ±¼ ±µ± ½ ² ¹ ±¼»² ½± ² µ ³±³»²½» ² ¾ ½ ¼± ² ¹ ±¼ «¾»«±» ò Ʊ¾± zanie Spółki wynikaj ½» ² ¹ -¼ «¾»«± ½ ±¾ ½ ²»» ±» ± ½± ²» ±µ± ½ przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w kt- ³ ½± ² µ ² ¾ ¼» ± ¼± ± ½»¹- ² ½ ² ¹ -¼ «¾»«± ½ ± ±» ± ½± ²» ±µ± ci przyszłej nagrody jubileuszowej. Nagrody te s ¼ µ±² ± ²» ¼± ± ½ ¾» ½» ò Í ± ¼ µ±² ± ± ³ ² ±¼» ²µ±» ± ± «±¾ ¹ ½ ͵ ¾«Ð ² ¼» ¾ ² ± ò Ë ³«½ ±¾± zanie z tytułu nagród jubileuszowych Spółka ujawnia cało µ- µ «² ½ µ««¾ ½» ±kresu, w którym powstały. α ½ ½± ² µ-» ½± ² ² ±¼» ¼ ² ½ ± ½ ² ½ ±» ¼ ± ±³«zatrudnienia w przyszło ½ ò Õ - µ±» ³ ²±» ¼½»² ½± ² ½» Ʊ¾± zania z tytułu krótkoterminowych ¼½» ½± ² ½ ½ ½»² ²» ¾» «¹ ¼²»² ¼ µ±² ±¼²± ±²» µ± ³±³»²½» µ±² ² ¼½»² ò Spółka tworzy rezerw ½ µ± - ±µ± ci przewidzianych płatno ci dla pracowników z tytułu µ - µ±» ³ ²± ½»³»² ² ½ ô» li Spółka jest prawnie lub zwyczajowo zobowi zana do takich wypłat na podstawie usług wiadczonych przez pracowników w przeszło ½ ô ±¾± ²» ± ³±» ±»» ²» ± ½± ²»ò ìòïëò λ» λ» ±» «ta w przypadku, gdy na Spółce ci ±¾±»µ ² µ cy z przeszłych zdarze ¼± ±¼±¾²»» ô e wypełnienie tego obowi µ«¾ dzie z wypływem korzy ½»µ±²±³ ½ ² ½ ò É ¼µ«ô µ»¼»º»µ ± ½»² ¼ ½» ³ ± ²» ² ½»²»ô»» ½± ²» ±» dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów ±¼µ-»² ² ½ ± ½ «± ±»¼ îð

35 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ± ±¼ µ± ²»³ô µ - ±¼» ½»¼ ¾» ½» ½«²µ ²µ±» ³ ² ± ½»² ¼ ½» ± µ± zane z danym składnikiem pasywów. ìòïêò Ʊ¾± zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Ʊ¾± zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe pocz µ± ± «³ ± ½ ¹±¼» ò б ±½ µ± ³ «½ ««³ je według zamortyzowanego kosztu. Zobowi ² µ - µ±» ³ ²±» ²» ¼ µ±² ± ²»ò ìòïéò Ñ ±½»² ± ²» µ»¼ ¾ ²µ±» ± ½ µ É ³±³»²½» ±½ µ±»¹± «½ µ»¼ ¾ ²µ±»ô ± yczki i papiery dłu ²» «³± ²» ± ½ ¹±¼» ô ±³²» ±²» ± µ± ²» «µ ²»³ µ»¼ ««¾ ± ½ µ ò б ±½ µ± ³ «½ «± ±½»² ± ²» µ»¼ ô ± yczki i papiery dłu ²» ² pnie wyceniane według ³± ± ²»¹± µ± «± ± ² «³» ±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ò ìòïèò Ð ½ ±¼»»¼ Í»¼ ± - Ð ½ ±¼»»¼ ± - µ ²» ±µ± ½ ±¼ ± ¼ ½» ± ½ ¹±¼» ± ³ ²» zapłaty, pomniejszonej o warto ± - ô ± «- ¾ - ò Ð ½ ±¼»»¼ ± - «³± ²» µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ô ¹¼ ² ½ ½» µ± µ± ½ ² µ ce z ich własno ci zostały przeniesione na kupuj ½»¹±ò Ð ½ ±¼ ²» «³± ²»ô ¹¼ ²»» ² ½ ² ²»» ²± ô ½± ¼± ³± ± ci uzyskania przyszłych korzy ½»µ±²±³ ½ ² ½ ô ² ±µ± ½ ±²» ±² ½ µ± - «¾ ³± ± ci zwrotu towarów lub Spółka pozostaje trwale zaang ± ² ¼ ²»»¼ ² ³ ± ³ ò Przychody z tytułu najmu Przychody z tytułu najmu nieruchomo ½ ²» ½ ² ½ «³± ²» µ««¾ ½» ¾» ½»¹± ±µ» «³» ±¼ ² ±» ±µ» ² «³± ò ìòïçò Płatno ci z tytułu leasingu Płatno ci z tytułu zawartych przez Spółk «³-» ²¹«±» ½ ²»¹± «³± ²» µ««¾ ½» ¾» ½»¹± ±µ» «² ± ±» ±µ» ²» ²¹«ò Ñ ³ ²»»½ ²» ±º» ±³±½ ²» «³± ²» µ««¾ ½» ¾» cego okresu ł cznie z kosztami z tytułu leasingu. Minimalne płatno ci leasingowe z tytułu leasingu finansowego s ± ¼» ²» ² ½ ²± ½ µ± º ² ² ± ² ± ½ ³²» ½ ±¾± ²»ò Ý ²± ½ µ± º ² ² ± ²» ² ¼± ± ½»¹- ² ½ ±µ» - ½» ² «³±» ²¹«± ± ² «³» ±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ò ìòîðò Õ± ½ ±¼ º ² ² ±» Ð ½ ±¼ º ² ² ±» ±¾» ³«±¼» µ ²» ne z tytułu zainwestowanych przez Spółk ±¼µ-»² ² ½ ô ²» ne dywidendy, zyski z tytułu zbycia dost ² ½ ¼±»¼ y instrumentów finansowych, zyski z tytułu ³ ² ± ½ ¹±¼» ² «³»² - º ² ² ± ½ ½»² ² ½ zez wynik finansowy, zyski z tytułu ró ² ½ µ«± ½ ± µ ¼± ½ ½» ² «³»² - ¾»»½ ½ ½ ô µ -» «³± ²» µ««¾ ½» ¾» cego okresu. Przychody z tytułu odsetek wykazuje si µ««¾ ½» ¾» cego okresu według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje s µ««¾ ½» ¾» cego okresu w momencie, kiedy Spółka nabywa prawo d±» ± ³ ² ò Õ± º ² ² ±» ±¾» ³«odsetki płatne od zadłu enia, odwracane dyskonto rezerw, straty z tytułu ró ² ½ kursowych, straty z tytułu zmiany warto ½ ¹±¼» ² «³»² - º ² ² ± ½» ² µ º ² ² ± ô ±¼ îï

36 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» z tytułu utraty warto ½ µ - º ² ² ± ½ ± µ ¼± ½ ½» ² «³»² - ¾»»½ ½ ½ ô µ -» «³± ²» µ««¾ ½» ¾» cego okresu. Wszystkie koszty z tytułu odsetek s «²» ± ½ «±»º»µ ² ± ±½»² ± ò ìòîïò б¼»µ ¼±½ ±¼± б¼»µ ¼±½ ±¼± µ ² µ««¾ ½» ¾» ½»¹± ±µ» «±¾» ³ ½ ¾» ½ ±¼ ±½ ±² ò б¼»µ ¼±½ ±¼± «³± ²» µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ô µ»³ µ ± ² ½ ± ½ ³ ± ½ ² ³ ¾» ± rednio z kapitałem własnym lub jako inne całkowite ¼±½ ±¼ ò б¼»µ ¾» ½ ²± ±¾± zanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania z ¼ ² ±µô «±²» ± ± ² µ ±¼ µ± ½ ±¾± «½ ½ ² ¼» ¾ ² ± ± µ±»µ ±¼ µ«¼± ½ ½»¹± lat ubiegłych. б¼»µ ±¼ ±½ ±² ½ ²» ± ± ² «³» ±¼ ±¾± ² ¾ ² ±»¹±ô ± ½ «± - ² ½»» ½ ±» ±³ ¼ ± ½ µ - ±¾± «² ¼ ½» - µ ¹± ½ ô ½ ± ½ «² ¼ ½» - ±¼ µ± ½ ò λ» ²» ± ² ² «½» - ² ½»» ½ ±»æ ±½ µ±» «½» aktywów lub pasywów, które nie wpływaj ² ² µ µ ¹± ² ² ¼±½ -¼ ¼± ± ±¼ µ± ² ô - ² ½» ²» ²» ½ ³»¼²± µ ½» ² ½ µ»»ô µ - ³ ²»» ¼± ±¼±¾²»ô» ± ² ±²»» ± ²» ¼ ½»» ¼» przyszło ½ ò Ë µ ± ±¼ µ«±¼ ±½ ±²»¹± ±» ² ±½»µ ² ½ ô ½± ¼± ± ±¾ ½ ± ½ ¾ ² ±» µ - - ô ± ± ² µô które według przewidywa ¾ ¼ ± ± ²»»¼ ô ¹¼» ½ ±» - ² ½» ±¼ -½ ô ½ ³ ±¼ ³± ²»» ±¼ µ±» ±¾± «½» ²» «¾ µ ½ ²» ¼± ¼² ± ¼ ½»¹±ò Aktywa z tytułu podatku odroczonego s «³± ²» ¼± ±µ± ½ ô ¼± µ -»» ¼± ±¼±¾²»ô ± ¹² ± ²» ¼±½ -¼ ¼± ± ±¼ µ± ² ô µ - ± ± ²» ½ - ² ½» ciowych. Aktywa z tytułu podatku ±¼ ±½ ±²»¹± ±¾² µ»»ô µ ³ ²»» ¼± ±¼±¾²» ± ¹² ½» ¼±½ ±¼«¼± ± ±¼ µ± ² ½ ½»¹± ¼± ½ ciowego lub całkowitego zrealizowania ró ² ½» ½ ± ½ ò Ì µ» ±¾² µ µ± ¹ ¹- ô µ»»ô µ ³ «µ ²» ½ ½»¹± ¼±½ ±¼«¼± ± ±¼ µ± ²» ¼± ±¼±¾²»ò Æ» ¹ ¼«² ²»» ²±» ½ ³² ½ - ² ½» ½ ± ½ ± ²» ± ½ ±² ½ ±¼ µ± ½ ¼ ½»» ¼» przyszło ci, Spółka zarówno na dzie íï ¹ «¼² îððç ò µ íï ¹ «¼² îððè ò ²» rozpoznała aktywów netto z tytułu podatku odroczone¹±ò ìòîîò Działalno ²»½ ² Działalno ²»½ ²» ½ ½ działalno ci Spółki, która stanowi oddzieln ² ½ ² ½ działalno ½ «¾»¹³»² ¹»±¹ º ½ ² ¾ «¾» ² ½ ±² ¼±»¼ «¾»»¼²± µ» ² ² ¾ wył ½ ²» ½» «±¼»¼ ò Klasyfikacja do działalno ½ ²»½ ²» ¼±µ±² ² µ¼ y lub w momencie, kiedy działalno spełnia kryteria zaklasyfikowania do przeznaczonej ¼±»¼ y. Kiedy działalno» µ º µ± ² µ± zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z całk± ½ ¼±½ ±¼- przekształcane tak, jakby działalno została zaniechana na pocz µ«±µ» «± - ² ½»¹±ò ìòîíò Æ µ ² µ½ Ð ± ¼ ² ¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± µ µ«½ ±¼ ±»¹± µ«¼ ½»¹± ² µ½ dokonana została w oparciu o zysk przypadaj cy posiadaczom akcji zwykłych spółki oraz»¼² ±² ½ ¾ akcji zwykłych w okresie sprawozdawczym. É ±µ» ½»»² ± ² ½ ² ²» ³ ± ¼ ² «º ² ² ± ³ ²»» ¼ ±²± ½ ²² µ- ô µ -» powodowałyby rozwodnienie zysku przypadaj ½»¹± ²»¼² µ½ ò îî

37 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ìòîìò ² «³»² º ² ² ±» ² «³»² º ² ² ±» ²²» ² ² «³»² ±½ ±¼²» ²²» ² ±½ ±¼²» ² «³»² º ² ² ±» ±¾» ³«inwestycje kapitałowe, dłu²»» ± ½ ±»ô ²» ²± ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe nale ²± ½ ô ±¼µ»² ²» ½»µ»² ô µ»¼ ± ½ µ ± ±¾± zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowi ² ò б ½ µ ô ²» ²± ½ ¼» ± «³± ²» w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa fina² ±» ø ³ µ ½»² ²» ± ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± «³± ²» ¼² «¼±µ±² ² ² µ½ ô którym Spółka staje si ±²»³²»¹± ±¾± ² ¼± ½ ½»¹± ¼ ²»¹± ² «³»² «º ² ² ±»¹±ò Spółka zaprzestaje ujmowa µ º ² ² ±» ³±³»²½» ¹ ² ½ ² µ ½ ½ «³± ¼± otrzymywania przepływów pieni ² ½»¹± µ ô «¾ ±¼ ³±³»² «ô µ»¼ ¼± ± ³ ² przepływów pieni ² ½ µ º ² ² ±»¹±»µ ²» ² µ½»²± ½» ¼² ½ ± µ» ² ½ ½» µ µ± ½ ² µ ce z ich własno ½ ò Õ dy udział w przekazywanym aktywie º ² ² ± ³ô µ -» «± ±² «¾ ± ±» ±siadaniu Spółki jest traktowany jako osobne aktywo «¾ ±¾± ²»ò ßµ ±¾± ²» º ² ² ±» µ±³»² » ±¾ µ ± ¼ ² ««½ º ² ² ±» kwocie netto, wył ½ ²»» li Spółka posiada wa ny prawnie tytuł do kompensaty okre ±² ½ µ - ±¾± º ² ² ± ½ «¾ ³» ± ½ ¼ ² ² µ½ ± ½ ²» ± ±¼¼ ² ½ µ±³»² ½» składników aktywów i zobowi º ² ² ± ½ «¾ ³»»¼²±½» ²» ±¼»¹ ½» µ±³»² ½» µ º ² ² ±»» ± ô ±¾± ² º ² ² ±» ± ½ ò ßµ º ² ² ±» «³ ²» ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ Ö» li Spółka ma zamiar i mo ± utrzymywania dłu ² ½» - ± ½ ± ½ ø¾±²- ±¾ ¹ ½ ͵ ¾«Ð ²² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ô ± ±²» µ º µ± ²» ¼± µ - º ² ² ± ½ «³ ² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ò ßµ º ² ² ±» «³ ²» ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ±½ tkowo ujmowane według warto ½ ¹±¼» ± µ ±²» ± ¾» ±»¼² ± ¼ ½» ± ¼µ± µ± ² µ½ ²»ò É ½»² µ - º ² ² ± ½» ³ ²» - ²» ³ ±¼¾ według ³± ± ²»¹± µ± «± ± ²»³ ³» ±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ô ± ±³²»»² «±»»² «²» ±¼ µ ««ce z tytułu utraty warto ½ ò ƾ ½» «¾»µ º µ± ²» µ» ² ² ½ ½» µ ± µ - º ² ² ± ½ «³ ² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ô» ³ ²» ²² ³ ² blisko upływu terminu wymagalno ½ ô ± ±¼ô Spółka»µ º µ± µ» ²» ½» «³ ²» ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ¼± ²» ½» ² ½ ±² ½ ¼±»¼ ± ± ±¼ô» ¼± µ± ½ ±µ«±¾ ± ±»¹± ±» ¼ µ±» ²» ±¾ ±towe Spółka ²» ³±» «³± ² ¾ ² ½ ²» ½ ¼± µ»¹± ² «³»² - º ² ² ± ½ «³ ² ½ ¼±» ³ ²«³ ¹ ²± ½ ò Aktywa finansowe wyceniane według warto ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ßµ º ² ² ±» klasyfikowane jako inwestycje wyceniane według war ± ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ô» ² ½ ±²» ¼± ±¾ ± ««¾ ± ² ¼± µ ½ ½ ±²» ±½ µ± ³ «½ «ò ßµ º ² ² ±» zaliczane do wycenianych według warto ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ô» li Spółka µ ²» ¼ µ ³ ²» ½ ³ ±¼» ³ ¼»½» ±¼²± ²» µ«²»¼ ² ±¼» ½ ± ½ ¹±¼» ò б ±½ µ± ³ «½ «ô µ± ² µ½ ²» ²» ²» ½ ± µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «¼ ½» ±²»»² ò É» µ» µ ¼± ½ ½» ½ ²» ½ «³± ²» µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò б ½ µ ²» ²± ½ б ½ µ ²» ²± ½ µ ³ º ² ² ± ³ ô ± «±² ½ «¾ ³± liwych do ustalenia płatno ½ ½ ô µ -» ²» ²± ± ²» ² µ ² ³ ²µ«ò Ì µ» µ ±½ tkowo ujmowane według warto ½ ¹±¼» ± µ ±²» ± ²²» ¾» ±»¼² ± ¼ ½» ± ¼µ± µ± ² µ½ ²»ò É ½»² ± ½»µ ²» ²± ½» ³ ²» - ²» ³ ±¼¾ według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem met±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ô ± ±³²»»² «±»»² «²» ±¼ µ ««ce z tytułu utraty warto ½ ò б ½ µ ²» ²± ½ ±¾» ³«²» ²± ci handlowe oraz pozostałe nale ²± ½ ò îí

38 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ±¼µ»² ²» ½»µ»² ±¾» ³«±¼µ»² ²» µ» ± ¼» ± ¾ ²µ±» ² ¼ ²» ± ±½ µ± ³ ±µ»» ¼ ²± ½ ¼±»½ ³» ½ ò Í ¼± ±¼µ-»² ² ½ ½»µ»² - wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieni nych składa si ±µ» ±² ½ ±» ±¼µ-»² ² ½ ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespł ½±²» µ»¼ ½ «²µ ½ ¾» ½ ½ ô ²± ½» ²»¹ ² ½»³«¼ ² ±¼µ ³»² nymi Spółki. ßµ º ² ² ±» ¼± ²» ¼±»¼ Wszystkie pozostałe aktywa finansowe, inne ni pochodne instrumenty finansowe, które nie zostały µ º µ± ²» ¼± ± ½»µ ²» ²± ½ «³ µ ½ º ² ² ± ½ ¼± ² ½ ¼±»¼ ò ßµ º ² ² ±» ¼± ²» ¼±»¼ ½»² według warto ½ ¹±¼» ¾» «¹ ¼²»² µ± - ² µ½ ² ½ ô ¾ ± ½ ±¼ «¹ ½ ± ²µ± ² ¼» ¾ ² ± ò Ö»» ¼ ²» µ ± º ² ² ±» ²» jest notowane na giełdzie papierów warto ½ ± ½ ± ô ¹¼ ²» ³ ¼² ½» ² ² ½ ± ±¾-» º µ ½»¹± ± ½ ¹±¼» ô ± µ µ» ½»² ± ½»²» ² ¾ ½ ±³²» ±²» ± ±¼ tytułu utraty warto ½ ò Æ µ ô tkiem odpisów z tytułu utraty warto ½ ô «³ w innych całkowitych dochodach pod «²µ»³ô ³±»» ²» ½ ± ½ ¹±¼» ± ½ «± ²»µ»¹«± ² ô ¾ ¼» ²² ô wiarygodny sposób. Odpisy z tytułu utraty warto ½ ± ± ²» ¾» ±»¼² ± µ± ¾» ½»¹± ±µ» «ò Ʊ¾± ²» º ² ² ±» ²» ¾ ¼ ½» ² «³»² ³ ±½ ±¼² ³ Wyemitowane instrumenty dłu ²» ± ±¾± ² ±¼ ± ¼µ± ²» «³± ²» µ ¹ ½ rachunkowych Spółki na dzie ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowi ² º ² ² ±»ô ³ ±¾± zania wyceniane według warto ½ ¹±¼»» ² µ º ² ² ± ô ±½ µ± ± «³± ²» ² ¼» zawarcia transakcji, w której Spółka staje si ±² ±¾± «½» «³± ¼± ¼ ² ² «³»² «finansowego. Spółka wył ½ µ ¹ ±¾± ²» º ² ² ±»ô µ»¼ ±¾± zanie zostanie spłacone, umorzone «¾ ¹²»»¼ ²»² «ò ßµ ±¾± ²» º ² ² ±» µ±³»² » ±¾ µ ± ¼ ² ««½ º ² ² ±» kwocie netto, wył ½ ²»» li Spółka posiada wa ny prawnie tytuł do kompensaty okre ±² ½ µ - ±¾± º ² ² ± ½ «¾ ³» ± ½ ¼ ² ² µ½ ± ½ ²» ± ±¼¼ ² ½ µ±³»² ½» składników aktywów i zobowi º ² ² ± ½ «¾ ³»»¼²±½» ²» ±¼»¹ ½» µ±³»² ½» µ º ² ² ±»» ± ô ±¾± ² º ² ² ±» ± ½ ò Spółka posiada nast «½» ±¾± ² º ² ² ±» ²» ¾ ¼ ½» ² «³»² ³ ±½ ±¼² ³ æ ±¾± ² tytułu kredytów i po ½»µô ±¾± zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi ² ò Ì»¹± «±¾± ² º ² ² ±» ±½ µ± ± «³± ²» według warto ½ ¹±¼» ± µ ±²» ± ¼ ½» ¾» ±»¼² ± ± ¼µ± µ± ² µ½ ²»ò б ±½ µ± ³ «½ «±¾± ²» ½»² ²» według zamortyzowanego kosztu przy u ½ «³» ±¼»º»µ ²» ± ±½»² ±» ò б½ ±¼²» ² «³»² º ² ² ±» б½ ±¼²» ² «³»² º ² ² ±» «³± ²» ±½ tkowo według warto ½ ¹±¼» å ²» ²» µ± ² µ½ «³± ²» µ««¾ ½» ¾» ½»¹± ±µ» «³±³»²½» ±²»»² ò б ±½ µ± ³ «½ «ô Spółka wycenia pochodne instrumenty finansowe w war ± ½ ¹±¼» ô µ ² µ ½»» ³ ² ± ½ ¹±¼» «³ ² ½ ³ ± ± µ± µ «¾ ¾» ½»¹± ±µ» «ò ìòîëò Ƴ ² ¼ ½ «²µ± ± ½ ±µ»» ± ¼ ½ ³ л»² ½ ± ¼ º ² ² ± ½ É µ±²»µ»²½ ³ ² ¼± ÓÍÎ ï л»² ½ ± ¼ º ² ² ± ½, które weszły w ½» ï ½ ² îððç r., Spółka prezentuje w ramach jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wszelkie zmiany ² µ ce z transakcji z wła cicielami, a wszelkie pozostałe zmiany ujmuje si ¼±¼ µ± ±»¼²± µ± ³ sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Powy»»² ½ ± ± ²±»¼²± µ± ³ ± ¼ ² «º ² ² ± ³ ±µ» ïî ³» ½ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç òô ¼±µ±²«½ - ²±½» ²» ± ± ²»¹± przekształcenia zaprezentowanego porównawczego okre «± ¼ ½»¹±ò Æ ² º µ ô ³ ² ± ½» ½ «²µ± ± ½ ô ² µ ½ ± ± ² µ «± ²»¹± ÓÍÎïô ¼± ½ ł ½ ²»»»² ½ ¼ ² ½ ± ¼ ² «º ² ² ± ³ô» ± ± ²» nie wpływa na zysk przypadaj ½ ²»¼² µ½ ò îì

39 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Í»¹³»² ±» ½ ²» Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w ½» ÓÍÍÚ è Í»¹³»² ±» ½ ²»ô «½ ±¾± «½ ¼± ½ ½ ÓÍÎ ïì Í ± ¼ ½ ± ¼± ½ ca segmentów działalno ½ ò Í ²¼ ¼ ± ¼ ò œ ±¼» ½» ¼½»Œ øœ³ ² ¹»³»² ± ½ Œ ¼± «² ² ²º± ³ ½ ²»³»¹³»² - ³ ¹ «²»² ²º± ³ ½ ± segmentach w oparciu o elementy składowe jednostki, µ -» ¼ ½ ³±² ± «µ»» ±¼» ³± ² ¼»½ ±» ½ ² ½ ò Í»¹³»² ±» ½ ²» ±»»³»²ty składowe jednostki, dla których dost ²» ±¼¼» ²» ²º± ³ ½» º ² ² ±»»¹«²» ±½»² ²»» ± ±¾ ±¼» ³«½» µ «½ ±» ¼»½» ±¼²± ²» ±µ ½ ±¾- ±½»² ¾» ½ ½ ² µ- ò б sza zmiana nie miała wpływu na sprawozdawczo Spółki według»¹³»² - ò Õ± º ² ² ± ²» ² ²»¹± Õ± º ² ² ± ²» ² ²»¹± ¼± ½ ce zakupu lub wytworzenia składnika rzeczowych akty - trwałych, które mo ² ¾» ±»¼² ± ± ¼µ± ¼± ± ± ² ³ µ ±³ô ò µ ³ô µ -» ³ ¹ ² ½ ²»¹± ½ «ô ¾ ¹± ±» ¼± ³» ±²»¹± ø ¹±¼²»¹±» ² ½»²»³ «µ± ² «¾»¼ ô ±½ ±¼ ï ½ ² îððç ò ±¼»¹ µ ½ ³ ½ ½»² ² ¾ ½ «¾ µ± «±»² ò ßµ ± ²» µ± - º ² ² ± ²» ² ²»¹± ± ±½ ² z dniem poniesienia nakładów na dostosowywany składnik aktywów, poniesienia kosz - º ² ² ± ²» ² ²»¹± ± ±¼ cia działa ²» ¾ ¼² ½ ¼± ¹± ± ² µ - ¼± ³» ±²»¹± ø ¹±¼²»¹±» ² ½»²»³ «µ± ² «¾»¼ ¼± ½ µ± ½»² µ ½ ²» ¾ dnych działa ò É ±µ» ½ ½» niejszych Spółka ujmowała koszty finansowania zewn ²»¹± µ± µ± ±µ» «ô µ - ³ został poniesiony. Zmiana polityki wynika z przyj cia zało» µ «± ²»¹± ÓÍÎ îí Õ± º ² ² ± ²» ² ²»¹±ò ƹ±¼²»» ³» ½ ± ³ ±³² ²»¹± ²¼ ¼«ô ¼ ²» ± - ² ½» ² e zostały przekształcone. б sza zmiana nie miała wpływu na dane finansowe Spółk ±µ» ïî ³» ½ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò îë

40 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» ëò Í»¹³»² ±» ½ ²» Spółka prezentuje swoj działalno ±¼» ²»¹³»² ¾ ² ±» ± ¹»±¹ º ½ ²»ò б¼ ± - sprawozdawczy stanowi podział na segmenty bran ±» ² µ» «µ «¼ ² ± ± ± ²» ² trznego Spółki. Í»¹³»² ¾ ² ±» Spółka prowadzi działalno»¹³»²½» ¾ ² ± ³ ±¾» ³«½ ³ ¼ ²»ô ¼± ¼ ± ± ²»³ ±³» ½» ò É ² µ»¹³»² - ¾ ² ± ½ Æ ±µ» ±¼ ï ½ ² îððç ò ¼± íï ¹ «¼² îððç ò Ð ½ ±¼ ±» ½ ²» Ð ½ ±¼»¹³»² «ø»¼ µ»² ±³» ² ² ³ Przychody segmentu ogółem Õ± ±» ½ ²» Õ±»¹³»² «ø»¼ µ»² ±³» ² ² ³ Koszty segmentu ogółem Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Õ± ±¹- ²»¹± ¼«É ² µ»¹³»² «Ð ½ ±¼ ñøµ± º ² ² ±» ²» ± Æ µñø ²» ± ±µ» ± ¼ ½ Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Æ ¼ ²»ô ¼± ¼ ± ± ²»³ ±³» ½» í ïéê í ïéê øî éîë øî éîë ïï ïéî øëêê øïð çîì ïíí ë îèç ë ìîî øï ïéë 4 24é Główne pozycje niepieni ²» ß³± ½ Ѽ µ ««½» «¾ ½ ±¼ -½»²» Ë ²»²» ²» ²± ½ ±¼ µ± ½ ßµ «½ ± ½ ²» ½ øêêë é ðíì í ïðð øë íéç îê

41 ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ²º± ³ ½» ±¾ ² ½» ø²± ¼±»¼²± µ±»¹± ± ¼ ² º ² ² ±»¹± ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ø µ» µ ± cach złotych chyba,» ±¼ ²± ² ½» Æ ±µ» ±¼ ï ½ ² îððè ò ¼± íï ¹ «¼² îððè ò Ð ½ ±¼ ±» ½ ²» Ð ½ ±¼»¹³»² «ø»¼ µ»² ±³» ² ² ³ Przychody segmentu ogółem Õ± ±» ½ ²» Õ±»¹³»² «ø»¼ µ»² ±³» ² ² ³ Koszty segmentu ogółem Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Õ± ±¹- ²»¹± ¼«É ² µ»¹³»² «Ð ½ ±¼ ñøµ± º ² ² ±» ²» ± Æ µñø ²» ± ±µ» ± ¼ ½ Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Æ ¼ ²»ô ¼± ¼ ± ± ²»³ ±³» ½» í îéð í îéð øî ëðë øî ëðë ïí ïìì øêçè øè ïéï ë ðìð îîð ë îêð øï éïè 3 54î Główne pozycje niepieni ²» ß³± ½ Ѽ µ ««½» «¾ ½ ±¼ -½»²» ßµ «½ ± ½ ²» ½ øêðð ïî ëçê øí ëìð Sytuacja finansowa według segmentów bran ± ½ Ò ¼» íï ¹ «¼² îððç ò ßµ»¹³»² «Aktywa ogółem Ʊ¾± ²»¹³»² «Æ±¾± zania ogółem Ò ¼» íï ¹ «¼² îððè ò ßµ»¹³»² «Aktywa ogółem Ʊ¾± ²»¹³»² «Æ±¾± zania ogółem Æ ¼ ²»ô ¼± ¼ ± ± ²»³ ±³» ½» îêï îïè îêï îïè êç ïèì êç ïèì Æ ¼ ²»ô ¼± ¼ ± ± ²»³ ±³» ½» îêç ëíî îêç ëíî èï éìë èï éìë îé

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 `` STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SA- PSr 2008 Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 1. Raport audytora z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PLN , , , , , , , , , , ,53

PLN , , , , , , , , , , ,53 31-12-2014 PLN 31-12-2013 31-12-2014 13 586,14 837 481,42 5 281,66 7 386,77 12 065,11 953 952,42 5 281,66 7 830,53 Drukowane programem BILANS Gofin 2014 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.bilans.gofin.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku Mysłowice, 1 marca 2017 roku Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacje objaśniające zawarte na stronach od 7 do 37 są integralną częścią niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Informacje objaśniające zawarte na stronach od 7 do 37 są integralną częścią niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA GANT DEVELOPMENT S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartały 2006 roku. Skonsolidowany śródroczny

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA BILANS Budimex Dromex SA Stan na 01.07.2009 Stan na 31.12.2008 (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 452 516 446 899 1. Wartości niematerialne i prawne 382 337 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo