Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012"

Transkrypt

1 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński - Członek Zarządu Marek Wołos Członek Zarządu Beata Bajan-Kapsiak - Główna Księgowa Warszawa, 8 maja 2012 roku 1

2 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. oraz wszystkich pracowników Spółki mam przyjemność zaprezentować kolejny raport kwartalny. Niniejszy dokument obejmuje okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku i stanowi podsumowanie działań, które zrealizowane zostały w tym czasie przez naszą Spółkę. W pierwszej części raportu, podobnie jak wcześniej, znajdą Państwo podstawowe informacje na temat TMS Brokers. W kolejnych rozdziałach podsumujemy osiągnięte wyniki finansowe, które opatrzyliśmy krótkim komentarzem. Na zakończenie przedstawimy informację na temat kluczowych działań, umożliwiających dalszy rozwój naszej działalności. Na wstępie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że I kwartał bieżącego roku obfitował w wiele istotnych dla naszej Spółki wydarzeń. Zakończone zostało wezwanie na akcje TMS Brokers, ogłoszone przez spółkę Nabbe Investment. Zagraniczny inwestor planuje kontynuację dotychczasowej strategii rozwoju TMS Brokers na rynku Forex. Zamierza m.in. wspierać nasz dom maklerski w rozwoju obecnych oraz nowych produktów. Na uwagę zasługują również kolejne nagrody i wyróżnienia, świadczące o uznaniu i wysokiej pozycji TMS Brokers na polskim i międzynarodowych rynkach zarówno w dziedzinie przygotowywanych prognoz walutowych i analiz, jak również funkcjonalności oraz innowacyjności naszych platform transakcyjnych. Z satysfakcją przyjęliśmy między innymi wyróżnienie dla platformy GO4X jednego z flagowych produktów TMS Brokers w prestiżowym rankingu Byki i Niedźwiedzie, organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet. Nasza platforma uznana została za jedno z najlepszych w Polsce narzędzi transakcyjnych w kategorii Platforma foreksowa roku Co istotne, wyróżnienie to zbiegło się w czasie z rozpoczęciem przygotowań do uruchomienia pierwszego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers dla klientów GO4X. Odbędzie się on w II kwartale tego roku i realizowany będzie na rzeczywistych rachunkach inwestycyjnych na platformie GO4X. Celem tej inicjatywy są prezentacja potencjału rynku Forex oraz praktyczna edukacja z zakresu zasad inwestowania. Pragnę równocześnie wyrazić podziękowanie wszystkim obecnym i przyszłym Inwestorom oraz Klientom za kierowane do nas pytania. Są one ważnym źródłem informacji i inspirują nas do ciągłego rozwoju oraz poszerzania zakresu świadczonych usług. Z poważaniem, Mariusz Potaczała Prezes Zarządu DM TMS Brokers S.A. 2

3 Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce Dane o Spółce Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Struktura akcjonariatu Spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe Opis przyjętych zasad rachunkowości Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych Inne wydarzenia Oświadczenie Zarządu

4 I. Podstawowe informacje o Spółce 1. Dane o Spółce Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna (dalej: TMS Brokers) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS W okresie sprawozdawczym Spółka posiadała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie następujących rodzajów działalności maklerskiej: - Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dalej Ustawa ); - Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy); - Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt. 3); - Doradztwo inwestycyjne (art. 69 ust. 2 pkt. 5 Ustawy); - Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych (art. 69 ust.4 pkt. 1 Ustawy); - Udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki (art. 69 ust. 4 pkt. 2 Ustawy) ; - Sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt. 6 Ustawy); - Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 6, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust.1 pkt. 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską (art. 69 ust. 2 pkt. 8 Ustawy); - wykonywanie przez TMS Brokers działalności określonej w art. 69 ust. 4 pkt. 5 Ustawy, tj. wykonywanie czynności polegających na wymianie walutowej związanej z działalnością maklerską (art. 69 ust. 4 pkt. 5 Ustawy). 4

5 2. Zarząd Spółki W okresie sprawozdawczym skład Zarządu TMS Brokers przedstawiał się następująco: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński - Członek Zarządu Marek Wołos Członek Zarządu 3. Rada Nadzorcza Spółki W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza TMS Brokers działała w następującym składzie: Romana Maciąg Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jan Czekaj -Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Jajuga -Członek Rady Nadzorczej Anne Potaczała -Członek Rady Nadzorczej Waldemar Maj -Członek Rady Nadzorczej 4. Struktura akcjonariatu Spółki Kapitał zakładowy DM TMS Brokers S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi i wprowadzonymi do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Struktura akcjonariatu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na dzień 31 marca 2012 roku kształtowała się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów na WZA % głosów Mariusz Potaczała pośrednio poprzez: ,98567% ,98567% EAA Capital Group S.a.r.l ,74439% ,74439% TMS Sp. z o.o ,24128% ,24128% Norcon Company Limited ,97006% ,97006% ING Otwarty Fundusz Emerytalny ,49724% ,49724% Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,13768% ,13768% Quercus Parasolowy SFIO ,24004% ,24004% Nabbe Investments S.a.r.l ,0% ,0% Pozostali akcjonariusze posiadający mniej 5% akcji każdy ,16931% ,16931% Razem: % % 5

6 II. Wybrane dane finansowe 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. Nr 226, poz. 1824), przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski (PLN), a wszystkie kwoty, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone są w złotych polskich. Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2. Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Wybrane dane dotyczące bilansu Opis w TPLN Stan na Stan na Stan na Stan na w tys. PLN w tys. EUR Kapitał własny , , , ,30 Zobowiązania długoterminowe 17,40 0,00 4,18 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,25 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu , , , ,86 Należności krótkoterminowe , , , ,49 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,59 Liczba akcji na dzień bilansowy Opis w PLN w EUR Wartość księgowa na akcję 9,80 7,98 2,35 1,99 Dane za 2011 rok w EUR wg kursu NBP z 30/03/2012 4,1616 Dane za 2011 rok w EUR wg kursu NBP z 31/03/2011 4,0119 6

7 Wybrane dane dotyczące rachunku zysku i strat Ujęcie kwartalne i narastająco od początku roku PLN i EUR w tys.pln w tys.eur Opis Okres od do Okres od do Okres od do Okres od do Przychody z działalności maklerskiej* 703,59 842,27 169,07 209,94 Amortyzacja 144,46 119,55 34,71 29,80 Zysk/strata na sprzedaży , ,66-857,51-580,19 Zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu* 7 613, , , ,54 Zysk na działalności operacyjnej 4 123, ,95 990,89 954,40 Zysk brutto 4 515, , , ,06 Zysk netto 3 646, ,86 876,13 863,45 Zysk za okres na jedną akcję 1,03 0,98 0,25 0,24 PLN EUR Ujęcie kwartalne i narastająco od początku roku w układzie zarządczym* w tys.pln Opis Okres od do Okres od do Przychody z działalności podstawowej 8 317, ,67 Zysk z działalności podstawowej 4 044, ,75 Zysk brutto 4 515, ,08 Zysk netto 3 646, ,86 * Ujęcie zarządcze uwzględnia fakt, iż przychody z podstawowej działalności TMS Brokers stanowią zarówno Przychody z działalności maklerskiej oraz Zysk/strata z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Podczas gdy, zgodnie ze wzorem dla rachunku zysków i strat określonym w Rozporządzeniu są prezentowane w dwóch pozycjach powodując tym samym mylnie wrażenie, że TMS Brokers osiąga negatywną rentowność z działalności podstawowej. 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2012 roku, praktycznie we wszystkich obszarach, Spółka zanotowała poprawę wyników finansowych, jak również wskaźników biznesowych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 roku. Spółka osiągnęła ten rezultat dzięki uruchomieniu nowych usług TMS MT4 i GOCash oraz szybkiemu przyrostowi przychodów z tytułu usługi GO4X. Wzrosła nie tylko liczba prowadzonych rachunków (patrz wykres na kolejnej stronie), ale również liczba realizowanych transakcji oraz obrót realizowany przez klientów. Do pozytywnych wydarzeń I kwartału 2012 r. należy zaliczyć również zmniejszenie ryzyka koncentracji źródeł przychodów. W okresie sprawozdawczym kontynuowany był trend zmniejszenia 7

8 udziału przychodów z tytułu usługi TMS Direct, co odzwierciedlają poniższe wykresy. Uzyskano to dzięki rozwojowi usługi GO4X oraz uruchomieniu usług TMS MT4 i GOCash. Udział przychodów z tytułu doradztwa inwestycyjnego wyniósł blisko 7% i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do 2011 roku. Poniższe wykresy pokazują strukturę przychodów odpowiednio w I kwartale 2012 i 2011 roku: Zgodnie z założeniami, skierowanie do klientów w poprzednich okresach rozszerzonej oferty o nowe instrumenty finansowe oraz jej uatrakcyjnienie, spowodowało zwiększenie liczby klientów, wzrost realizowanych obrotów i tym samym wzrost dochodowości, w szczególności miało to miejsce w przypadku usługi GO4X. O słuszności podjętych działań świadczy dynamiczny wzrost o blisko 80% liczby obsługiwanych rachunków, a w przypadku usługi GO4X wzrost wyniósł nawet ponad 153%. Dynamika liczby obsługiwanych rachunków byłaby jeszcze wyższa, gdyby uwzględnić rachunki z nowo otwartych usług, tj. TMS MT4 i GOCash. Jednak w związku z tym, że usługi zostały uruchomione dopiero w III kwartale 2011 roku nie zostały uwzględnione w kalkulacji za okres sprawozdawczy. Podobnie postąpiono w przypadku kalkulacji dynamiki środków pieniężnych. 8

9 W przypadku ilości pozyskanych środków nastąpił nie tylko wzrost w porównaniu do I kwartału 2011 roku, ale również uległa także zmianie ich struktura na korzyść udziału środków zgromadzonych z tytułu usługi GO4X. 4. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie sprawozdawczym Dom Maklerski TMS Brokers S.A. realizował politykę dywersyfikacji źródeł przychodów, szczególnie poprzez dynamiczny rozwój usługi GO4X. Dzięki dynamicznemu rozwojowi tego produktu, w okresie sprawozdawczym, był on drugim po usłudze TMS Direct źródłem przychodów Spółki. W ramach realizacji powyższej strategii uruchomione w sierpniu 2011 roku dwie kolejne usługi, tj.: a) usługa o nazwie "TMS MT4" opartą na modelu ECN (Electronic Communication Network), b) autorska aplikacja transakcyjna, umożliwiająca klientom nabycie waluty obcej w celu usługa GOCash - stanowiły już łącznie blisko 7% przychodów Spółki. W ramach zwiększenia przychodów z tytułu usługi TMS Direct Spółka rozwijała natomiast współpracę z krajowymi instytucjami finansowymi, w tym towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Dzięki tej współpracy Zarząd TMS Brokers spodziewa się zwiększenia obrotów, a tym samym również przychodów z tytułu tej usługi. W bieżącym okresie sprawozdawczym TMS Brokers po raz kolejny zyskał uznanie uczestników rynku finansowego, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. TMS Brokers ponownie znalazł się w czołówce rankingu prognoz walutowych dziennika ekonomicznego Puls Biznesu. Uzyskaliśmy wysoką lokatę w zestawieniu, zajmując drugie, trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji najbardziej trafnych przewidywań walutowych. Ponadto, w ciągu całego kwartału dwukrotnie zwyciężyliśmy w kategorii comiesięcznych prognoz kursu walutowego pary CHF/PLN. Nasze prognozy walutowe zyskały także uznanie w zestawieniach prognoz prestiżowego, międzynarodowego tygodniku FX Week. 9

10 Wśród ważnych dla Spółki wydarzeń, potwierdzających uznanie i wysoką pozycję TMS Brokers na rynku, znaleźć można również wyróżnienie w prestiżowym rankingu Byki i Niedźwiedzie organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet. Platforma GO4X jeden z flagowych produktów TMS Brokers uznana została za jedno z najlepszych na krajowym rynku narzędzi transakcyjnych, uzyskując nominację w nowej kategorii rankingu Platforma foreksowa roku Równocześnie rozpoczęliśmy przygotowania do uruchomienia konkursu inwestycyjnego TMS Brokers. Odbędzie się on w II kwartale bieżącego roku pod nazwą GO4Challenge i zrealizowany zostanie właśnie na platformie GO4X. Celem konkursu będzie prezentacja potencjału rynku Forex oraz praktyczna edukacja z zakresu zasad inwestowania na realnych rachunkach inwestycyjnych. 5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. nie opublikował prognozy wyników finansowych dotyczących 2012 roku. 6. Inne wydarzenia Zakończone zostało wezwanie na sprzedaż akcji TMS Brokers, ogłoszone przez Nabbe Investments S.ar.l. w dniu 9 listopada 2011 roku. Było to pierwsze publiczne wezwanie na sprzedaż akcji spółki notowanej na rynku NewConnect. Spółka Nabbe Investments S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła akcji TMS Brokers, uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 57,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 57,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym Nabbe Investments aktualnie posiada akcji TMS Brokers, które uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 62,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 62,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wraz z rozliczeniem wezwania spółka Nabbe Investments S.ar.l. stała się stroną porozumienia zawartego z panem Mariuszem Potaczałą, panią Romaną Maciąg oraz spółkami kontrolowanymi przez pana Mariusza Potaczałę oraz panią Romanę Maciąg będącymi akcjonariuszami spółek: TMS sp. z o.o., EAA Invest sp. z o.o., EAA Capital Group S.ar.l. oraz Norcon Company Limited (łącznie dalej "Znaczący Akcjonariusze") sprawującymi łącznie kontrolę nad akcjami TMS Brokers, dającymi prawo do takiej samej liczby głosów, co stanowi 29,96% kapitału zakładowego TMS Brokers oraz 29,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TMS Brokers. Porozumienie stanowi porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie i dotyczy wspólnego nabywania akcji, głosowania na walnym zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec TMS Brokers. Spółka oraz Znaczący Akcjonariusze rozważą przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych TMS Brokers oraz zamierzają podjąć działania zmierzające do zniesienia dematerializacji akcji TMS Brokers. Inwestor planuje kontynuację dotychczasowej strategii rozwoju TMS Brokers na rynku Forex. Zamierza m.in. wspierać nasz dom maklerski w rozwoju obecnych oraz nowych produktów. 10

11 Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2012 roku Zarząd DM TMS Brokers S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie kwartalne zostało przygotowane zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 marca 2012 roku. Mariusz Potaczała Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński Członek Zarządu Marek Wołos Członek Zarządu Warszawa, 8 maja 2012 roku 11

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo