w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego"

Transkrypt

1 w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

3 Świadczeniobiorcy objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym OSOBY objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym dla których świadczenia finansowane są z budżetu państwa

4 Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęte są osoby wskazane w art. 66 ustawy, np.: osoby wykonujące pracę w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (lecz nie umowy o dzieło) osoby prowadzące działalność gospodarczą bezrobotni studenci i studenci studiów doktoranckich itp.

5 Obowiązki płatników składek Zgłoszenie lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców Określenie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne Pobieranie i przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS Źródło: Osoby prowadzące działalność gospodarczą zgłaszają się i wyrejestrowują z ubezpieczenia zdrowotnego oraz odprowadzają składki na to ubezpieczenie samodzielnie.

6 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przeważnie prawo do świadczeń trwa przez 30 dni po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego okres ten został wydłużony dla niektórych grup świadczeniobiorców, np.: Osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną zachowują prawo do świadczeń przez okres 6 miesięcy Osoby, które ukończyły szkołę wyższą zachowują prawo do świadczeń przez okres 4 miesięcy

7 Osoby posiadające prawo do świadczeń niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia: dzieci do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy kobiety zamieszkujące na terenie Polski będące w okresie ciąży, porodu lub połogu - posiadające obywatelstwo polskie lub status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Polski, które są w trudnej sytuacji materialnej osoby, które pobierają zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia osoby, które złożyły wniosek o przyznanie renty lub emerytury Źródło:

8 Wszystkim pacjentom przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia w zakresie: chorób zakaźnych uzależnienia od alkoholu i narkotyków pomocy psychiatrycznej Świadczenia te dla osób nieubezpieczonych finansowane są z budżetu państwa. Źródło: Osoby posiadające Kartę Polaka mają prawo do świadczeń w stanach nagłych.

9 Członkowie rodziny Art. 67 ust. 3 ustawy: kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają swoich tytułów do ubezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny!

10 Kto może być zgłoszony jako członek rodziny Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy, za członka rodziny osoby ubezpieczonej można uznać: dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuka lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli kształci się dalej do ukończenia 26 lat. Jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku; małżonka (nie konkubenta); wstępnych (tj. rodziców, dziadków) pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

11 W jaki sposób zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

12 Zgłoszenie członka rodziny wygasa w przypadku: ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która dokonała zgłoszenia członka rodziny, zaprzestania kontynuowania nauki przez członków rodziny pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (dot. dzieci), ukończenia przez kształcącego się członka rodziny 26 lat (dot. dzieci), skreślenia z listy uczniów/studentów członka rodziny pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (dot. dzieci), uzyskania przez członka rodziny samodzielnego i obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracy). Źródło: Należy pamiętać o konieczności wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zaistnienia w/w okoliczności.

13 Ubezpieczenie w innym państwie członkowskim UE/EFTA Konieczność określenia ustawodawstwa właściwego Jeśli ustawodawstwem właściwym dla pacjenta nie jest ustawodawstwo polskie, to jego leczenie (także w Polsce) powinno być finansowane przez instytucję zagraniczną, w której jest on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego

14 Ustawodawstwo właściwe: Zgodnie z przepisami o koordynacji nie ma możliwości bycia ubezpieczonym równocześnie w więcej niż jednym kraju UE/EFTA. Konflikt ustawodawstw dotyczy zarówno ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczeń społecznych O tym, czy ustawodawstwo polskie jest właściwe decydują organy rentowe (np. ZUS) Konflikt ustawodawstw dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego O tym, czy ustawodawstwo polskie jest właściwe decyduje NFZ

15 Jeżeli polskie ustawodawstwo jest dla danej osoby właściwe, to ma ona obowiązek zgłosić się ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki na to ubezpieczenie ze wszystkich tytułów rodzących taki obowiązek na gruncie polskiego prawa. Przykład: ZASADA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ Osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę w Polsce, która pobiera również rentę z Niemiec, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i musi odprowadzać składki na to ubezpieczenie w Polsce zarówno z tytułu pracy, jak i renty.

16 Lecząc się na terenie innego kraju UE/EFTA pacjent powinien okazywać kartę EKUZ wydaną przez ubezpieczyciela w państwie, którego ustawodawstwo jest dla niego właściwe. Prawo do świadczeń w oparciu o EKUZ przysługuje wyłącznie w przypadku świadczeń niezbędnych z powodów medycznych, które muszą być udzielone podczas pobytu w innym kraju UE. Brak możliwości realizowania planowego leczenia w oparciu o kartę EKUZ.

17 Istnieje możliwość uzyskania pełnego dostępu do świadczeń na terenie Polski w oparciu o: formularz typu E (np. E 106, E 109) formularz typu S (np. S1, S2) = Zgoda zagranicznej instytucji na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (w ograniczonym lub pełnym zakresie) na terenie innego państwa UE/EFTA. Źródło: Istnieje możliwość uzyskania formularza także dla członków rodziny.

18 Krok 1 Dostarczenie formularza wydanego przez zagraniczną instytucję do NFZ w celu rejestracji. Krok 2 Odbiór poświadczenia wydanego przez NFZ stanowiącego postawę do udzielenia świadczeń pacjentowi w oparciu o przepisy o koordynacji. Źródło:

19 Nr ewidencyjny PESEL dla obcokrajowców Możliwość wystąpienia o nadanie nr PESEL po okresie 3 miesięcy pobytu na terenie Polski Dla osób zatrudnionych o nadanie nr PESEL może wystąpić pracodawca przed upływem 3 miesięcy Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 Źródło:

20 Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: Na zasadach preferencyjnych Na zasadach ogólnych - przewidzianych np. dla studentów - niezmienna wysokość miesięcznej składki: 46,80 zł - brak dodatkowych opłat - miesięczna składka: 9% deklarowanego dochodu - nie mniej niż 354,53 zł (kwota zmienna co kwartał) - opłata dodatkowa za okres bezskładkowy przekraczający 3 miesiące - pobierana przed zawarciem umowy

21 Krok 1 Zawarcie umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości, - dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (studenci), Źródło: - dokument potwierdzający ostatni tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby ubezpieczające się na zasadach ogólnych), - dokument stanowiący podstawę legalnego pobytu na terenie Polski (obcokrajowcy).

22 Krok 2 Rejestracja zawartej umowy w ZUS Jednorazowe złożenie formularza ZUS ZZA Comiesięczne składanie formularzy ZUS DRA Druki do pobrania: ZUS ZZA oraz dowód opłaty 1 składki powinny zostać dostarczone do WOW NFZ

23 Krok 3 Opłacanie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki opłaca się na konto ZUS: w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Duże opóźnienie (ponad 30 dni) w opłacaniu składek może skutkować wcześniejszym wygaśnięciem umowy. Źródło:

24 Krok 4 Wypowiedzenie / wygaśnięcie umowy Nie ma możliwości rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną. Umowa wygasa w przypadku: - Zakończenia nauki (studenci), - Przeniesienia miejsca zamieszkania poza terytorium Polski, - Objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjęcia pracy), - Zmiany ustawodawstwa właściwego z polskiego na zagraniczne (w ramach krajów UE/EFTA). W w/w sytuacjach należy: 1. Powiadomić NFZ o okolicznościach powodujących wygaśnięcie umowy, 2. Złożyć w ZUS formularz ZUS ZWUA. Źródło:

25 U lekarza Weryfikacja statusu ubezpieczenia następuje u świadczeniodawcy w dniu udzielenia świadczeń w oparciu o : system ewuś okazane dokumenty złożone oświadczenie o przysługujących uprawnieniach W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą NFZ może zażądać od pacjenta zwrotu kosztów świadczeń mu udzielonych.!

26 CZERWONY EKRAN To informacja dla pacjenta, że powinien wyjaśnić nieprawidłowości dotyczące swojego ubezpieczona przede wszystkim poprzez kontakt z płatnikiem składek. Statusy ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzane poprzez system ewuś ustalane są na cały dzień i mogą ulec zmianie najwcześniej w kolejnym dniu.! Czerwony ekran nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia pacjentowi.

27 Zintegrowany Informator Pacjenta Korzyści dla pacjenta stały dostęp do informacji o wykonanych świadczeniach oraz kosztach tych świadczeń w jednym, łatwo dostępnym portalu, dostęp do istotnych treści np. o programach profilaktycznych, leczeniu za granicą, gdzie się leczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ, Możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia ( zielony/czerwony ekran w systemie ewuś), możliwość weryfikacji wykonanych usług. W dalszych etapach rozwoju portalu możliwość: - oceny jakości udzielonych świadczeń, - zgłoszenia do NFZ nieprawidłowości.

28 Informacje dostępne w portalu ZIP: Uprawnienia do świadczeń Deklaracje w POZ Zrealizowane recepty refundowane i wysokość tej refundacji Wizyty i pobyty w placówkach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego Udzielone świadczenia medyczne Realizacja wniosków ortopedycznych Kolejki oczekujących Leczenie uzdrowiskowe

29 Dziękuję za uwagę Infolinia: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: 61/ / Strona internetowa:

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo