Protokól Nr XLIV /2009. z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokól Nr XLIV /2009. z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali"

Transkrypt

1 Protokól Nr XLIV /2009 z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2009 r. w sali Ad.l. konfencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz otworzyl XLIV Sesje Rady Gminy Ksawerów i powital wszystkich obecnych. Nastepnie stwierdzil, ze zgodnie z lista obecnosci.. w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego skladu Rady wynoszacego 15 osób jest zachowane kworum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. O terminie sesji radni i soltysi zostali powiadomieni pisemnie. Projekty uchwal przeslano radnym i soltysom wraz z zaproszeniem na sesje. Lista obecnosci radnych i soltysów stanowi zalacznik do niniejszego protokolu. Ponadto w sesii uczestniczyli: -Wójt Gminy -Maria Kopczewska, - Zastepca Wójta - Rafal Tustanowski -Skarbnik Gminy-Robert Zwierzynski, -Kierownik GOPS- Janina Gbiorczyk, -Soltysi Gminy Ksawerów. Ad.2. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala -zapytal czy sa wnioski w sprawie proponowanego porzadku obrad? Wójt Gminy-Maria Kopczewska -wniosla o wprowadzenie do porzadku obrad nastepujacych projektów uchwal: w w sprawie dokonania darowizny rzeczowej. w-7.i3. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( II 444zl.,20 OOOzl.) w-7.i4. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zmiana nazwy). w w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zal. nr 13). Wobec braku innych glosów w tym punkcie Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala postawil wniosek o przyjecie wniosku Pani Wójt. Innych wniosków nie zgloszono. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ~zeza przyjeciem proponowanego porzadku obrad wraz z przyjeta poprawka -glosowalo 15 radnych, glosów przeciwnych i wstrzymujacych nie stwierdzono. l. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porzadku obrad. 3.Powolanie Komisji Uchwal i Wniosków. 4.Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gosci. 5.Informacja Wójta. 6.Informacja Przewodniczacego Rady.

2 7.Podjecie uchwal: 7.1. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów, 7.2. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów, 7.3. w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów, 7.4. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerów, 7.5. w sprawie uzyczenia na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej dzialki nr ew. 360/4 polozonej w Woli Zaradzynskiej, 7.6. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów, 7.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu, 7.8. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok, 7.9.w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim, w sprawie zm ian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.( zl.), w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok w sprawie dokonania darowizny rzeczowej w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( zl.,20 OOOzl.) 7.14.w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zmiana nazwy) w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok (zal. nr 13). 8. Zatwierdzenie protokólów: - z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009 r. - z XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca2009 r. 9. Wolne wnioski i sprawy rózne. 10.Zamkniecie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. Ad.3 Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala stwierdzil, ze nie bylo chetnych do zabrania glosu w tym punkcie. AdA. Do Komisji Uchwal i Wniosków zaproponowano kandydatury radnego Bogumila -Niewiadomego i radnego Henryka Nowaka, którzy wyrazili zgode. Za przyjeciem Komisji Uchwal i Wniosków w przedstawionym skladzie glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie bylo. Ad.5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Ksawerów : I Zarzadzenia Wójta -w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko mlodszego referenta w Referacie finansowym Urzedu Gminy Ksawerów

3 -w sprawie ogloszenia konkursu na stanowiska specjalisty ds. srodków unijnych w Referacie komunalnym Urzedu Gminy Ksawerów -w sprawie windykacji naleznosci z tytulu podatków i oplat w Urzedzie Gminy Ksawerów - w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania w zakresie zamówienia publicznego pn: Swiadczenia uslug oswietlenia ulic oraz w zakresie konserwacji instalacji oswietlenia dróg na terenie Gminy Ksawerów - w sprawie przyjecia trybu windykacji naleznosci pienieznych Gminy Ksawerów - w sprawie pieczeci urzedowej stosowanej przez Gmine Ksawerów.. w sprawie upowaznienia pracownika GOPS ( do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych) w sprawie powolania w Urzedzie Gminy Ksawerów Komosji Przetargowej do przeprowadzania postepowania w zakresie zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi z odwodnieniem ul. Sienkiewicza w Ksawerowie w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko mlodszego referenta w Referacie Finansowym Urzedu Gminy Ksawerów 4 zarzadzenia w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na rok 2009 II Wazniejsze spotkania i narady: spotkanie z uczestnikami Programu " Comenius" przybylymi w ramach wymiany do Gimnazjum w Ksawerowie. Goscmi byly delegacje ze Szwecji, Rumunii, Turcji spotkanie z przedsiebiorcami z ul. Cegielnianej w sprawie wspólnego finansowania pokrycia destruktem asfaltowym nawierzchni ulicy udzial w premierze" Panoramy Budowlanej" na terenie bylego" Rynku Rolnego" w Widzewie spotkanie z zarzadem Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa w sprawie wspólpracy. Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Wizja przy udziale policji w sprawie gospodarki sciekowej(nieszczelne szambo) w ul. Handlowej Zawarcie umowy na konserwacji e Cieku Gadka i utrzymanie urzadzen melioracji wodnych na terenie gminy z firma PPHU"Trans- Sprzet" Ksawerów, ul. Zachodnia 20 Wizja w sprawie gospodarki wodnej na ul. Polnej w Nowej Gadce Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów od dnia do dnia roku

4 Zrealizowano: 1. Wydano warunki techniczne na 7 przylaczy wodociagowych inwestorom indywidualnym( ul. Rataja, ul. Skromna, ul. Skromna)oraz warunki na 7 przylaczy kanalizacyjnych( ul. Rataja, ul. Skromna, ul. Skromna) 2. Wydano wytyczne projektowe na 'wykonanie 2 przylaczy wodociagowych(ul. Sucha i ul. Wschodnia) oraz 2 na wykonanie przylaczy kanalizacyjnych(ul.sucha i ul. Wschodnia) 3. Odebrano 8 przylaczy wodociagowych(ul. mjr. Hubala, ul. Zacisze, UL. Zachodnia, ul. Bajkowa) oraz 18przylaczy kanalizacyjnych(ul. Bereniki, ul. Bajkowa, ul. Zacisze, ul. Zachodnia) 4. Usunieto awarie rurociagu tlocznego w ul. Wschodniej którego przyczyna jest wzmozony ruch drogowy o którym zostal powiadomiony Starosta Powiatu Pabianickiego oraz Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach 5. usunieto awarie sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych w ul. Wschodniej 6. wymieniono zdewastowany zdrój w ul. Sienkiewicza 7. zlecono przeglad pomp sciekowych pracujacych w przepompowniach scieków w ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza prac w referacie podatków i oplat Informacja w zakresie wydanych pism oraz wykonanych w okresie od 26 marca 2009r do 29 kwietnia 2009 Ksiegowosc podatkowa 1. Wypisywanie kwitów i ksiegowanie wplat w zakresie podatku od srodków transport., zobowiazan pienieznych- osoby fizyczne i prawne./na dzien 29 kwietnia2009r./: - zobowiazanie pieniezne (wplaty biez. Izalegle) zl - podatek od nieruch.- osoby prawne ;l - podatek od srodków transp zl 1. W zakresie podatku od srodków transportowych: a)postepowanie w sprawach opodatkowania pojazdów oraz uregulowania naleznosci: wezwania do zlozenia deklaracji DT-1 na rok szt. decyzje okreslajace zaleglosc-2 szt. na kwote 2.440,00z1. upomnienia- 5 szt. na kwote30.341,60 zl tytuly wykonawcze- 13szt. na kwote zl b) decyzje organu podatkowego w sprawie rozlozenia zaleglosci na raty: 2 szt.-kwota 6.523,00zl., odsetki za zwloke- kwota zl., oplata prolongacyj nakwota156,00zl Na zakonczenie Pani Wójt poinformowala, ze w dniu r. o godz odbedzie SIe w urzedzie spotkanie z mieszkancami ul. arkana.

5 ,- Przewodniczacy Rady zapytal czy chetni do zabrania glosu w tym punkcie? Radny Stefan Jedraszek zglosil uszkodzenie zdroju ulicznego przy ul. Handlowej. Ad.6. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala poinformowal, iz miedzy sesjami uczestniczyl miedzy mnymi: w otwarciu nowego obiektu Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach, w otwarciu Panoramy Budowlanej przy ul. Szkolnej 14 w Ksawerowie. Do Rady Gminy Ksawerów wplynelo zaproszenie na obchody X-lecia Powiatu Pabianickiego w dniu r. oraz na uroczyste poswiecenie sztandaru Powiatu Pabianickiego, które nastapi podczas obchodów Swieta Konstytucji 3 Maja Ad.7.1. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala odczytal projekt uchwaly nr XLIV/308/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów i poprosil o zabranie glosu Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej: Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Bozena Ziólkowska odczytala nastepujace dokumenty: 1) protokól pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 kwietnia 2009 r. Przedmiotem kontroli byla analiza sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Ksawerów za 2008 rok zgodnie z Zarzadzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 marca 2009 r. oraz kontrola dokumentów. 2) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2008 rok. 3) Uchwale nr I/65/2009 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budzetu za 2008 rok. 4) Uchwale nr I/66/2009 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za wykonanie budzetu roku Wobec braku pytan w sprawie przedmiotowego projektu uchwaly Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala postawil wniosek o podjecie uchwaly nr XLIV/308/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV /308/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono.

6 Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta. Wójt Gminy -Maria Kopczewska podziekowala za udzielone Jej absolutorium z wykonania budzetu za 2008 rok i powiedziala, ze jest to wspólne dzielo pracowników urzedu, radnych i soltysów. W tym miejscu Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala pogratulowal Pani Wójt sukcesów w realizacji budzetu i zyczyl takich samych osiagniec na przyszlosc. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly Nr XLIV/309/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly li XLIV/309/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Ksawerów - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad nie stwierdzono. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gminy Ksawerów w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów,i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za' podjeciem uchwaly li XLIV Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ksawerów- glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad nie stwierdzono. Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV /311/2009 Rady Gminy Ksawerów w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerów, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 1311/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerowie - glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV 1312/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uzyczenia na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej dzialki nr ew. 360/4 polozonej w Woli

7 Zaradzynskiej, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 13] ]/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrebie Ksawerowie glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/313/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów,i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 13] 3/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmine Ksawerów - glosowalo 14 radnych, glosów przeciwnie bylo, l radny wstrzymal sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/3 ]4109 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLlV/314/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu glosowalo glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/315/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV 1315/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLlV/3]6/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim, i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLlV/316/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim glosowalo 11 radnych, glosów przeciw nie bylo, 4 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.( zl.),i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly.

8 Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/3,17/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok.- glosowalo 12 radnych, glosów przeciw nie bylo, 3 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/318/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/318/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV Rady Gm iny Ksawerów w sprawie dokonania darowizny rzeczowej i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonania darowizny rzeczowej - glosowalo 12 radnych, glosów przeciw nie bylo, 3 radnych wstrzymalo sie od glosu. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rok( zl.,20 OOOzl.)i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. ; Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly Nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Ksawerów na 2009 rokglosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal tresc projektu uchwaly nr XLIV/ Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok ( zmiana nazwy)i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/321/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rokglosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala odczytal projekt uchwaly Nr XLIV/322/09 Rady Gminy Ksawerów w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009 rok ( zal. nr 13) i wobec braku glosów w tym punkcie postawil wniosek o podjecie przedmiotowej uchwaly. Przewodniczacy Rady -Tadeusz Grala stwierdzil, ze za podjeciem uchwaly nr XLIV/322/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ksawerów na 2009

9 rok - 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych nie stwierdzono. Ad 8. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala zapytal czy sa uwagi i zastrzezenia do tresci protokólów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów? Przewodniczacy Rady stwierdzil, ze nikt z radnych nie wniósl uwag i zastrzezen do tresci przedstawionych protokólów i postawil wniosek o zatwierdzenie ich tresci. Za zatwierdzeniem tresci protokólów z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009 r.i z XLIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 marca 2009 r.-glosowalo 15 radnych, glosów przeciw i wstrzymujacych Ad.9. nie stwierdzono. Soltys Antoni Archman -zglosil problem zwiazany z brakiem oswietlenia na ulicach: Poludniowej Chmielnej. Mieszkallcy twierdza, ze nic sie nie robi w celu utwardzenia ul. Chmielnej. Wójt Gminy Ksawerów -odpowiedziala, ze takich ulic jest wiele w Gminie. Ulica Chmielna nie ma wody i infrastruktury. Podtrzymujemy zasade wspólnego finansowania i zapraszamy mieszkallców do rozmów. Na dzisiaj mozliwa jest tylko biezaca naprawa. Jesli chodzi o modernizacje oswietlenia to prowadzilismy rozmowy z Zakladem Energetycznym. W tym roku mielismy miec opracowana dokumentacje na cala Gmine ale ze wzgledu na ciecia budzetowe ten termin sie wydluzy. Soltys Bogumila Szczepanska - zadala Pani Wójt nastepujace pytania: - czy Pani Wójt wie co sie stalo z destruktem, który byl na ul.lódzkiej? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze destrukt byl wlasnoscia GDDKiA w Lodzi. -czy beda obciete galezie na ul. Zeromskiego? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze bedzie prowadzona biezaca pielegnacja. -kto powinien sprzatac miedzy rowem a przystankiem np.: po kolizjach samochodowych? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze zarzadca drogi powinien posprzatac ten odcinek. Na zakonczenie Soltys Bogumila Szczepanska wnioskowala o odnowienie przystanku Teklin l o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicach: "Nowa" i "Ludowa". Radna Anna Szczesniak -Rydz zapytala, jaki jest koszt polozenia nawierzchni destruktu z podbudowa? Wójt Gminy Ksawerów za l tone placilismy 50 zl. Po niedzieli bede wiedziala, jakie teraz sa ceny bedziemy robic symulacje kosztów. Koszt polozenia destruktu na ul. Cichej, Spóldzielczej i Zytniej kosztowalo -po zl. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy bedzie poprawiona ul.zytnia i powiedzial, ze na ul. Zytniej plynie woda. Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze mieszkancy wylewaja wode na destrukt i stad jest problem. Na ul.zytniej destrukt byl kladziony w pazdzierniku i to nie byl dobry czas i zostanie poprawiona. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy Pani Wójt widziala, jak wyglada murawa na boisku w Woli ZaradzYllskiej? Wójt Gminy Ksawerów odpowiedziala, ze byla tam z wykonawca..jest okres gwarancyjny-od bedzie natlenianie. Prowadzone sa równiez prace pielegnacyjne.

10 12.05.bedzie natlenianie. Prowadzone sa równiez prace pielegnacyjne. Radny Zbigniew Pluta zapytal czy podejmowalismy uchwale, ze mamy przejac mieszkanców z budynków w Chlopki. Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze temat byl omawiany na kilku sesjach. PaÓstwo Radni podejmowaliscie uchwale, w której bylo porozumienie z GS "Samopomoc Chlopska" w Pabianicach Na mocy tej uchwaly bylam upowazniona do podpisania porozumienia. Soltys Urszula Górczynska - zapytala kiedy bedzie robiona ul. Sucha? Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze na pewno jest realizacja w 2009 r. (warunek mieszkanców). Radna Urszula Swiatkowska - jaki byl udzial mieszkanców w kosztach utwardzenia ulicy? Wójt Gminy - Maria Kopczewska odpowiedziala, ze na ulicach: Zytnia,Cicha i Pomorska -mieszkaócy przekazali po zl. Przewodniczaca Helena Rusak zwolala posiedzenie Komisji Samorzadowo-Spolecznej na dzieó r. na godz Komisja Uchwal i Wniosków powolana na XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów zanotowala nastepujace wnioski: l) Odnowienie przystanku Teklin. 2) Zlozenie wniosku do Zarzadu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicach: "Nowa" i "Ludowa". Za przyjeciem ww wniosków glosowalo 15 radnych, glosów przeciw stwierdzono. Ad.lO. wstrzymujacych me Przewodniczacy Rady-Tadeusz Grala o godz zamknal obrady XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów. Obradom XLIV Sesji Protokól sporzadzila: raza Iwon«IN~OR (UlCZYn.ha ~- l. Lista obecnosci radnych. 2. Lista soltysów. 3. Projekty uchwal na XLIV Sesje Rady Gminy Ksawerów.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów,

z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów, Protokól Nr LXXI/2010 z obrad LXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 11:30 otworzyl LXXI Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

l. Otwarcie posiedzenia KGOSiR.

l. Otwarcie posiedzenia KGOSiR. Protokól z posiedzenia Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 16 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczacy

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej.

z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej. Protokól Nr LVII/2010 z obrad LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 11 marca 2010 r. w sali konferencyjnej. Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 12.00 otworzyl LVII Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej

z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr LXVII/2010 z obrad LXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 28 sierpnia 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz. 11:00 otworzyl LXVII Sesje

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 111/2010. z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej

Protokól Nr 111/2010. z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr 111/2010 z obrad III Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Maria Wróbel o godz. 11: 15 otworzyla III Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1.

Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1. Protokół z IX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się w dniu 29 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów. Ad.1. Przewodniczący Rady Tadeusz Grala o godz. 10.30 otworzył IX Sesję

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej.

z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej. & / Protokól Nr L/2009 z obrad L Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej. \d.1. Przewodniczacy Rady Tadeusz Grala o godz. 11.15 otworzyl L Sesje

Bardziej szczegółowo

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Interpelacje i zapytania Radnych. Protokol nr XVIII Sesji Rady Powiatu V Kadencji z dnia 9 wrzesnia 2016r. OR.OOO2.6.2O16r. Sesja odbyla sie. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Slawnie rozpoczeta sic o godzinie 10:00. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokól. które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r.

Protokól. które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r. Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 25 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. 1. Przewodniczaca Helena Rusak o

Bardziej szczegółowo

Protokól. z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie

Protokól. z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo-Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 12 maja 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad.l. Przewodniczaca Komisji Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk"

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej Mlody Energetyk Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk" Wroclaw, 15 maj 2013 r. Spóldzielnia Mieszkaniowa..Mlody Energetyk" Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. PROTOKÓL z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. Sesja odbyla sie w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku RADA i\i \T \ MARKI AI I Pi! ~C.' (1095 05'':'':'.7:> tel. MARKI ) ~ l1 10-03 a : 7b1-13-78 WG). Mazowieckie PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011 / Protokól z posiedzenia wyjazdowej Komisji Samorzadowo- i Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Spolecznej Rady Gminy Ksawerów w dniu 26 sierpnia 2010 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sarnorzadowo-

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej

z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Protokól Nr LVIII/2010 z obrad LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyla sie w dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Ad. l. Rady Tadeusz Grala o godz. 11 :00 otworzyl LVIII Sesje Rady Gminy Ksawerów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Przewodnicz ca Komisji Helena Rusak Ad Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porz

Ad.1. Przewodnicz ca Komisji Helena Rusak Ad Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów. 2. Zatwierdzenie porz Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbyły się w dniu 13 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów Wspólnemu posiedzeniu Stałych Komisji przewodniczyła

Bardziej szczegółowo

UGR LA Rząśnia, dnia r. Pan/i

UGR LA Rząśnia, dnia r. Pan/i UGR.0002.5.2016.LA Rząśnia, dnia 09.06.2016 r. Pan/i.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. - Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczaca Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku

PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku PROTOKÓL NR XXXVII/05 z Sesji Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 1 grudnia 2005 roku W dniu 1 grudnia 2005 roku w sesji uczestniczylo 12 radnych. Lista obecnosci radnych stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2015 roku Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Celestynów. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515)

Bardziej szczegółowo

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. ,. PROTOKÓL Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 zakonczono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r.

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/ Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/193 72014 Rady Gminy Masłowice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokól. które odbylo sie w dniu 20 maja 2010 r.

Protokól. które odbylo sie w dniu 20 maja 2010 r. / Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 20 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczaca Helena Rusak o

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 23/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 23/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2015 Na podstawie art. 18 a ust.1 i 4 oraz art. 21

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016.

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo