PROJEKT UMOWY. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWY zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym dalej Zleceniodawcą a... z siedzibą w..., ul...., NIP... Reprezentant:... zwanym dalej Zleceniobiorcą. I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu pozycjonowania strony internetowej zleceniodawcy o adresie: hitdea.com mającego na celu promocję ww. strony, a Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności za wykonanie przedmiotu umowy. Zakres i termin wykonania prac zleconych Zleceniobiorcy: Koszt wdrożenia:... PLN Przygotowanie fraz i opracowanie optymalnej strategii pozycjonowania. Utworzenie zaplecza pod pozycjonowanie: - katalog firm: 1 sztuka - katalog stron internetowych: 1 sztuka - statyczne strony internetowe z treścią powiązaną: 15 sztuk - precle (teksty branżowe) na zewnętrznych serwerach: 10 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 30 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 10 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 100 wyświetleń 1

2 - katalog aplikacji internetowych (start ups): 1 sztuka - statyczne strony internetowe: 4 sztuki - edytowalne strony internetowe: 1 sztuka - precle (teksty branżowe): 5 sztuki Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 4 sztuki Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 150 wyświetleń - Specjalistyczne katalogi aplikacji internetowych: 1 sztuka - funpage aplikacji internetowej: 1 sztuka - statyczne strony internetowe: 5 sztuk - edytowalne strony internetowe: 2 sztuki - precle (teksty branżowe): 6 sztuk - aktualizacja tekstów na edytowalnych stron internetowych Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 5 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Analiza postępów pozycjonowania. Dedykowane linki sponsorowane: 150 wyświetleń Rozszerzenie zaplecza pod pozycjonowanie: - statyczne strony internetowe: 2 sztuki - edytowalne strony internetowe: 2 sztuki - precle (teksty branżowe): 5 sztuk - aktualizacja i rozwój funpage Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 12 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 5 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 150 wyświetleń - katalog tematycznych stron internetowych: 1 sztuka - statyczne strony internetowe: 4 sztuki - edytowalne strony internetowe: 3 sztuki - precle (teksty branżowe): 5 sztuk - forum branżowe: 1 sztuka 2

3 - aktualizacja funpage Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 12 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 5 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 150 wyświetleń - katalog firm europejskich: 1 sztuka - statyczne strony internetowe: 2 sztuki - edytowalne strony internetowe: 1 sztuka - precle (teksty branżowe): 5 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 5 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 12 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 7 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 150 wyświetleń - statyczne strony internetowe: 3 sztuki - edytowalne strony internetowe: 1 sztuka - precle (teksty branżowe): 7 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 7 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 12 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 8 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 200 wyświetleń - statyczne strony internetowe: 5 sztuk - precle (teksty branżowe): 9 sztuk 3

4 Linki pomiędzy elementami zaplecza: 12 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 9 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 200 wyświetleń - statyczne strony internetowe: 5 sztuk - precle (teksty branżowe): 10 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 12 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 210 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 10 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 15 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 17 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 12 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 220 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 10 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 17 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 17 sztuk 4

5 Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 12 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 220 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 10 sztuk Linki pomiędzy elementami zaplecza: 17 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 17 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące na adres aplikacji internetowej: 13 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 240 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 15 sztuk - utworzenie funpage dla forum branżowego Linki pomiędzy elementami zaplecza: 20 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 20 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 240 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 15 sztuk oraz jego funpage Linki pomiędzy elementami zaplecza: 20 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 20 sztuk 5

6 Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 250 wyświetleń - katalog najlepszych aplikacji internetowych: 1 sztuka - precle (teksty branżowe): 15 sztuk oraz jego funpage Linki pomiędzy elementami zaplecza: 25 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 25 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 300 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 20 sztuk - wzmocnienie elementów zaplecza poprzez system wymiany linków oraz jego funpage Linki pomiędzy elementami zaplecza: 30 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 30 sztuk Koszt wdrożenia:... PLN Dedykowane linki sponsorowane: 300 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 20 sztuk - wzmocnienie elementów zaplecza poprzez system wymiany linków oraz jego funpage Linki pomiędzy elementami zaplecza: 30 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 30 sztuk 6

7 Koszt wdrożenia:... PLN Analiza efektywności pozycjonowania. Dedykowane linki sponsorowane: 300 wyświetleń - precle (teksty branżowe): 25 sztuk - wzmocnienie elementów zaplecza poprzez system wymiany linków oraz jego funpage Linki pomiędzy elementami zaplecza: 30 sztuk Zewnętrzne linki przychodzące kierujące do elementów zaplecza: 30 sztuk 2 Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i wykonania usług Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać usługę we własnym zakresie, przy użyciu materiałów własnych lub materiałów przygotowanych przez podmioty współpracujące. W przypadku podmiotów współpracujących, Zleceniobiorca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie ze zaleceniem Zleceniodawcy i z należytą starannością, pod względem merytorycznym i formalnym na poziomie wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju usług Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zleceniodawcę. 2. Zleceniodawca ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z postępem realizacji procesu pozycjonowania w zakresie możliwym do przedstawienia. 7

8 II. TERMIN REALIZACJI UMOWY 6 Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w 1 niniejszej umowy, a Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności za wykonanie przedmiotu umowy. III.WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCY I ZASADY PŁATNOŚCI 7 1. Z tytułu wykonania prac będących przedmiotem Umowy Zleceniobiorca, otrzyma wynagrodzenie w wysokości: brutto...zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset siedem złotych 00/100) netto...zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) VAT...zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedem złotych 00/100) 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty w tym konsultacji oraz koszty uzyskania innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia każdej faktury jest protokół odbioru usług. Faktury częściowe zostaną wystawione za całkowicie zakończone etapy realizacji. 4. Zleceniobiorca doliczy do należności z faktur podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Faktury wystawione przez Zleceniobiorcę płatne będą w formie przelewu na konto podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 8 Zleceniobiorca przenosi, a Zleceniodawca nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w 7 Umowy, prawa własności do stworzonego zaplecza SEO wraz z prawem do domen zakupionych w ramach realizacji Umowy. 8

9 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 W przypadku nie dostarczenia zamawianych usług w określonym terminie dostawca zobowiązuje się do wypłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości danego etapu realizacji zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zleceniodawca w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od pobrania ww. kary umownej. 10 Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83). 12 Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zleceniodawcy. 13 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 9

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo