JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury"

Transkrypt

1 JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE Kodeks postępowania dystrybutora Status niezależnego zleceniobiorcy Prowadzenie działalności Niewymagany zakup Poufność umowy... 4 ROZDZIAŁ 2 STAWANIE SIĘ NIEZALEŻNYM DYSTRYBUTOREM JEUNESSE Rejestracja dystrybutora Prawa dystrybutora Pełnoletniość Pary małżeńskie Korporacje, spółki cywilne i fundusze Nazwy fikcyjne i/lub przybrane Numer Identyfikacji Podatkowej Podatki... 5 ROZDZIAŁ 3 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM Zgodność z prawem Brak wyłączności terytorialnej Przedstawienie autoryzacji rządowych Leczenie medyczne, zezwolenia i terapia Dane osobowe Nakaz lojalności Zakaz konkurencji Poufność sprzedawcy Poparcie Odpowiedzialność Inne usługi i produkty Rekrutacja sieciowa... 7 ROZDZIAŁ 4 SPONSORING, SZKOLENIA I WARUNKI WYPOWIEDZENIA Sponsoring Sprzedaż/ Transfer dystrybucji Aplikacje wielokrotne Złożenie poprawek/ korekty Korekty sponsora Przejęcie działalności Dodawanie współwnioskodawców Wymóg szkolenia Rezygnacja Zawieszenie Rozwiązanie Odwołanie Zbiorcze środki prawne ROZDZIAŁ 5 PRAWO SPADKOWE, ROZWÓD LUB ROZWIĄZANIE Dziedziczenie Rozwód lub rozwiązanie ROZDZIAŁ 6 ZNAK TOWAROWY, BROSZURY, KAMPANIA REKLAMOWA Znak towarowy Książki telefoniczne i ogłoszenia branżowe Bezpłatne numery telefoniczne Czeki z nadrukiem znaku firmowego

2 6.5 Wizytówki lub papeteria z nadrukiem znaku firmowego Broszury Jeunesse Reklama Zasady korzystania z Internetu i strony internetowej Nazwy domen Marketing owy i grup dyskusyjnych Sprzedaż aukcyjna Przedstawianie dochodów Targi Zakaz przepakowywania produktów Nagrania Odbieranie telefonów Systemy poczty głosowej Wywiady z mediami ROZDZIAŁ 7 WYPŁATY PREMII I DODATKOWYCH PROWIZJI Umowa dystrybutora Czeki prowizyjne Potrącenia Nieodebrane Prowizje i Naliczenia Nieaktywne zaległe płatności prowizyjne Polityka dostępności funduszy ROZDZIAŁ 8 ZAKUP I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Prezentacja produktów Zakup z rabatem Zakaz składowania Zwrot zamówienia Zasada siedemdziesięciu procent Obowiązkowa sprzedaż detaliczna Adres do wysyłki Zakupy bezpośrednie Zakupy na kartę kredytową Obciążenia karty kredytowej Korekty prowizji Kupno bonusowe Koszty przesyłki Zwrot paczek Specjalne zamówienia Konsygnacja Uszkodzone przesyłki Przesyłki krótkoterminowe Podatek VAT od sprzedaży ROZDZIAŁ 9 - SPRZEDAŻ I WYCENA Zmiana cen Sugerowana cena detaliczna Potwierdzenia zapłaty: klienci detaliczni Niewystarczające środki Zwrot czeków ROZDZIAŁ 10 GWARANCJA DETALICZNA I ZASADY ZWROTU Zwroty dokonywane przez klientów sprzedaży detalicznej Zwroty przez klientów internetowych i preferowanych Autoryzacja zwrotów produktów Kontrola jakości (QC) Zwroty z powodu rezygnacji Zwroty nieautoryzowane Prawo kupującego do anulowania Wymiany Odpowiedzialność dystrybutora

3 10.10 Gwarancja ROZDZIAŁ 11 - POSTANOWIENIA OGÓLNE Przechowywanie danych Poprawki Postanowienia o zaniechaniu zrzeczenia się praw Tylko niektórzy rezydenci Raportowanie naruszenia zasad Arbitraż Całość umowy Rozdzielność postanowień Ograniczenie odszkodowań Porozumienie o odszkodowaniu Siła wyższa Prawo właściwe ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE Od tego momentu Jeunesse Global będzie dalej zwane "Jeunesse", a niezależni dystrybutorzy Jeunesse będą dalej zwani dystrybutorami. Niniejsze zasady i procedury regulują sposób, w jaki dystrybutor prowadzi działalność z Jeunesse. Niniejsze zasady i procedury razem z formularzami i umową Jeunesse ( umowa dystrybutorska ) i planem wynagradzania (kolektywnie zwane tutaj umową ), w formie obecnej lub z późniejszymi zmianami, ustanawia całkowite i wiążące porozumienie pomiędzy dystrybutorami Jeunesse a Jeunesse. Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z przepisów niniejszych dokumentów może skutkować wypowiedzeniem umowy dystrybutorskiej. Jeśli jakakolwiek część umowy, lub którykolwiek z instrumentów opublikowanych przez Jeunesse będzie uznany za nieważny w sądzie, pozostałe zasady, formularze, lub instrumenty powinny pozostawać w pełnej mocy prawnej. 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora Będę szczery i uczciwy w moich kontaktach jako dystrybutor Jeunesse. Będę wykonywać moją pracę w sposób, który będzie umacniać moją reputację i pozytywną reputację Jeunesse. Będę uprzejmy i pełen szacunku wobec każdej osoby, z którą się kontaktuję podczas moich niezależnych działań w ramach Jeunesse. Będę wypełniać moje obowiązki lidera jako sponsor uwzględniając szkolenia, wspieranie i komunikację z dystrybutorami w mojej organizacji. Nie będę przedstawiał w złym świetle produktów Jeunesse czy planu wynagradzania. Nie będę sponsorować czy próbować sponsorować któregokolwiek z dystrybutorów Jeunesse bezpośrednio ani pośrednio w jakimkolwiek innym programie marketingu sieciowego czy zajmować się oszukańczymi czy też nielegalnymi praktykami. Będę pamiętać, że nawet moje osobiste doświadczenie i otrzymane benefity dzięki produktom, usługom czy programom Jeunesse, mogą zostać zinterpretowane jako nieautoryzowane przedłużanie żądań o etykietowaniu. Rozumiem i zgadzam się, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za wszystkie finansowe i/lub prawne zobowiązania, poniesione koszty w czasie mojej działalności jako dystrybutor, będę spłacać wszystkie długi i wywiązywać się z obowiązków nałożonych na dystrybutora. 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy Dystrybutor nie będzie uważany za pracownika do celów podatkowych. Wszyscy dystrybutorzy są niezależnymi wykonawcami prowadzącymi własną działalność w oddzielnych firmach. Dystrybutorzy nie są uważani za nabywców franszyzy a porozumienie między Jeunesse i jej dystrybutorami nie tworzy relacji pracownik - pracodawca, pośrednictwo, spółka cywilna lub joint venture. Dystrybutorom surowo zabrania się stwierdzania lub sugerowania, ustnie lub w formie pisemnej, że ta relacja jest inna, niż zostało to wyżej 3

4 określone. Każdy dystrybutor zobowiązuje się uchronić Jeunesse przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami lub zobowiązaniami wynikającymi z praktyk biznesowych dystrybutora. Dystrybutorzy nie są władni do obciążania Jeunesse żadnymi zobowiązaniami. Każdy dystrybutor jest zachęcany do ustalenia własnych godzin pracy oraz określenia własnych metod sprzedaży i promocji, o ile przestrzega warunków umowy. 1.3 Prowadzenie działalności Każdy dystrybutor będzie wykonywać wszystkie swoje obowiązki w sposób profesjonalny i etyczny, co polepszy reputację dystrybutora i wpłynie pozytywnie na reputację Jeunesse. Dystrybutorzy nie będą podejmować żadnych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Jeunesse lub wizerunek innego dystrybutora. Dystrybutorzy będą uprzejmi i będą się odnosić z szacunkiem do każdej osoby, z którą się kontaktują, w tym do pracowników i kierownictwa korporacyjnego zarządu Jeunesse i będą prowadzić swoją działalność w sposób pokazujący szacunek dla produktów i profesjonalizmu Jeunesse i innych dystrybutorów. Dystrybutor w żadnym wypadku nie będzie dyskredytować lub naruszać dobrego imienia Jeunesse w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów Jeunesse oraz nie sprzeniewierzy żadnych informacji poufnych, zastrzeżonych lub objętych tajemnicą handlową Jeunesse (w tym nazwisk/nazw dystrybutorów i list adresowych) wykorzystania przez dystrybutora lub innych. 1.4 Niewymagany zakup Żaden dystrybutor Jeunesse nie jest zobowiązany do zakupu produktów. 1.5 Poufność umowy Dystrybutorzy mogą uzyskać dostęp do poufnych informacji Jeunesse. W szczególności, nie ograniczając powyższego, poufne informacje zawierają informacje zawarte w raportach genealogicznych lub w grupie, dostarczone lub dostępne dystrybutorowi, w listach klientów, informacjach producenta, informacjach o prowizjach lub raportach sprzedaży, składach produktu i innych informacjach finansowych i biznesowych Jeunesse. Wszystkie te informacje (w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej) są własnością Jeunesse i są przekazywane lub udostępniane dystrybutorowi z zachowaniem całkowitej poufności. Każdy sprzedawca wyraża zgodę, że nie ujawni niniejszych poufnych informacji osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, nie będzie wykorzystywać tych informacji do konkurowania z Jeunesse, ani do żadnych innych celów z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez umowę. Informacje te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do promowania programu Jeunesse zgodnie z umową. Dystrybutor i Jeunesse zgadzają się, że bez zaakceptowania niniejszej klauzuli poufności, Jeunesse nie przekaże informacji oraz nie udostępni ich dystrybutorowi. Przepis ten obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z dystrybutorem. ROZDZIAŁ 2 STAWANIE SIĘ NIEZALEŻNYM DYSTRYBUTOREM JEUNESSE 2.1 Rejestracja dystrybutora Wnioskodawca może przesłać umowę dystrybutora Jeunesse wraz z płatnością za pakiet startowy do korporacyjnych biur Jeunesse i zapisać się na stronie internetowej swojego sponsora. Umowa Dystrybutora trwa przez jeden (1) rok od daty jej zaakceptowania przez Jeunesse. Dystrybutorzy muszą odnowić swoje umowy dystrybutora każdego roku płacąc roczną opłatę za odnowienie: dziewiętnaście i 95/100 dolarów (19,95 dolarów) w dniu lub przed dniem rocznicy ich umowy, chyba że dystrybutor osiągnął 360 CV wielkości autodostawy w ciągu roku (na podstawie daty założenia konta przez dystrybutora). Jeśli 360 CV wielkości autodostawy zostało osiągnięte na 365 dni przed datą rocznicy, to roczne opłaty za przedłużenie zostaną zniesione na ten rok. Jeżeli przedłużenie nie jest dokonane w terminie 30 (trzydziestu) dni po wygaśnięciu umowy dystrybutora, umowa dystrybutora zostanie rozwiązana. W celu uniknięcia opóźnień można skorzystać z programu odnowy automatycznej (ARP). 2.2 Prawa dystrybutora 4

5 Wszyscy dystrybutorzy Jeunesse mogą sprzedawać produkty Jeunesse oraz uczestniczyć w planie wynagrodzeń Jeunesse. Wszyscy dystrybutorzy Jeunesse mogą sponsorować nowych dystrybutorów. 2.3 Pełnoletność Dystrybutor musi być pełnoletni (wiek jest określany przez kraj zamieszkania), by być dystrybutorem Jeunesse. 2.4 Pary małżeńskie Każdy uczestnik lub osoba prawna jest ograniczona do (1) jednego dystrybuowania. Mężowie, żony lub partnerzy (zwani łącznie małżonkami ), którzy chcą stać się dystrybutorem Jeunesse muszą zapisać się jako jeden (1) podmiot Jeunesse i nie mogą być związani bezpośrednio lub pośrednio z pozycją dystrybutora w innych organizacjach dystrybutorskich. Działania jednego z małżonków zostaną przypisane obojgu małżonkom, a tym samym pozycji dystrybutora. W przypadku gdy dwaj (2) dystrybutorzy zostaną małżeństwem, każde z nich może zachować pozycję dystrybutora, którą posiadali przed zawarciem związku małżeńskiego. 2.5 Korporacje, spółki cywilne i fundusze Korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki i / lub fundusze mogą stać się dystrybutorami TYLKO wtedy, gdy do pełnej umowy dystrybutora dołączona jest kopia statutu spółki, statutu organizacji, umowy spółki lub dokumentów założycielskich fundacji czy innych dokumentów złożonych do urzędu państwowego (jeśli dotyczy). W celu zapewnienia zgodności z umową dystrybutora, dystrybutorzy muszą ujawnić pełne listy wszystkich dyrektorów, członków zarządu i akcjonariuszy związanych z korporacją. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą ujawnić pełne listy wszystkich członków, urzędników i kierowników. Spółki partnerskie muszą ujawnić wszystkich partnerów. Powiernicy muszą ujawnić powiernika (-ów) i beneficjenta / beneficjentów. Informacja ta może być przekazana do Jeunesse faksem lub pocztą elektroniczną, musi być ona aktualizowana przez dystrybutora. Należy dostarczyć dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej i kopię corocznego poświadczenia Sekretarza Stanu wydanego przez państwo założycielskie, organizację i rejestrację spółki. Jeśli jakikolwiek akcjonariusz, wspólnik, członek, kierownik czy dystrybutor jest tą samą jednostką, to informacje dla dystrybutora, wymagane powyżej, wymagane są również dla takiego akcjonariusza, wspólnika, członka lub kierownika. Akcjonariusze, członkowie, partnerzy, beneficjenci i powiernicy, w stosownych przypadkach, wyrażają zgodę na pozostanie osobiście odpowiedzialnymi wobec Jeunesse i na związanie umową. Wypełniony formularz Działająca Pod Nazwą Firmy" lub DBA (Doing Business As) należy złożyć do Jeunesse. W dowolnej pozycji dystrybutora obejmującej działania więcej niż jednej osoby, jak spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub fundacja, działania jednego uczestnika muszą odnosić się do dystrybucji jako całości. Jeżeli zostanie stwierdzone, że jeden uczestnik naruszył warunki postanowień umowy, to wszyscy zostaną uznani za naruszających przepisy. 2.6 Nazwy fikcyjne i / lub przybrane Osoba fizyczna lub prawna nie może ubiegać się o bycie dystrybutorem używając fikcyjnych lub przybranych nazw lub wykorzystując tożsamość innej osoby lub jednostki, które nie będą związane z dystrybuowaniem. Nikt nie może wprowadzić numeru Ubezpieczenia Społecznego lub Federalnego Numeru Identyfikacyjnego, który nie był przypisany do osoby fizycznej lub prawnej. 2.7 Numer Identyfikacji Podatkowej Od wszystkich dystrybutorów USA wymaga się na mocy prawa federalnego uzyskania numeru Ubezpieczenia Społecznego lub Federalnego Numeru Identyfikacyjnego i dostarczenie go do Jeunesse. Jeunesse użyje tego numeru do wszystkich rządowych celów sprawozdawczych. 2.8 Podatki 5

6 Dystrybutorzy Jeunesse będą traktowani jako niezależni wykonawcy federalni i/ lub do celów podatkowych państwa. Jako niezależni kontrahenci, dystrybutorzy nie będą traktowani jako pracownicy, franszyzobiorcy, wspólnicy przedsięwzięcia, partnerzy lub agenci w odniesieniu do ustawy podatkowej USA (IRC), ustawy o ubezpieczeniu społecznym, federalnej ustawy o bezrobociu, państwowej ustawy o bezrobociu, lub wszelkich innych statutów państwowych, federalnych, lokalnych, zarządzeń, zasad lub przepisów wykonawczych. Dystrybutorzy są odpowiedzialni za uiszczenie opłat za wszelkie dochody od pracy na własny rachunek i innych podatków związanych z ich działalnością i zyskami. Pod koniec każdego roku kalendarzowego, Jeunesse jest zobowiązane przepisami prawnymi do wydania formularza IRS 1099 Misc., żeby dystrybutorzy mogli wykazać dochody nie wynikające z umowy o pracę. ROZDZIAŁ 3 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 3.1 Zgodność z prawem Wszyscy dystrybutorzy Jeunesse muszą działać zgodnie z wszystkimi federalnymi i stanowymi ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami lokalnymi oraz rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Wszyscy dystrybutorzy są odpowiedzialni za swoje decyzje kierownicze i wydatki. Ponieważ dystrybutorzy nie są pracownikami Jeunesse, Jeunesse nie będzie zobowiązane do płacenia świadczeń pracowniczych. 3.2 Brak wyłączności terytorialnej Nie istnieje wyłączność terytorialna dla potrzeb rekrutacji. Żaden dystrybutor nie będzie twierdzić, że posiada jakiekolwiek prawa wyłączności do terytorium. Nie występują żadne ograniczenia geograficzne dla sponsoringu dystrybutora z wyjątkiem tych krajów, które nie zostały oficjalnie otwarte przez Jeunesse. 3.3 Przedstawienie autoryzacji rządowych Federalne i stanowe agencje regulacyjne nie popierają bezpośredniej sprzedaży programów lub ich produktów czy usług. Dlatego też dystrybutorzy nie mogą twierdzić bezpośrednio lub pośrednio, że program wynagrodzeń Jeunesse lub produkty czy usługi zostały zatwierdzone przez jakąkolwiek agencję rządową. 3.4 Leczenie medyczne, zezwolenia i terapia Dystrybutor Jeunesse musi wiedzieć, że nie ma prawa stwierdzić bezpośrednio lub pośrednio, że każdy produkt Jeunesse jest zatwierdzony przez FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności lub Leków) lub sugerować, że wszelkie diagnozy, oceny, prognozy, opisy leczenia, terapii lub zarządzania czy leczenia chorób mogą się polepszyć przez konsumpcję, użytkowanie lub stosowanie produktu. Dystrybutor musi zrozumieć, że produkty Jeunesse nie są dostępne, przeznaczone lub uznane za lecznicze przeciwko zaburzeniom i chorobom fizycznym lub psychicznym. Dystrybutorzy Jeunesse nie mogą występować z roszczeniami w odniesieniu do produktów Jeunesse z wyjątkiem wyraźnego upoważnienia na piśmie przez Jeunesse. 3.5 Dane osobowe Dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny dystrybutora, adres dystrybutora, numer telefonu, itp. będą traktowane jako poufne i nie będą używane, z wyjątkiem sytuacji związanych z działalnością Jeunesse, chyba że wymaga tego prawo. W przypadku sytuacji kryzysowej, strona może zwrócić się z pytaniem do departamentu zgodności Jeunesse, który powiadomi dystrybutora, że ktoś podejmuje próbę skontaktowania się z nim. 3.6 Nakaz lojalności W czasie trwania umowy i w okresie 12 (dwunastu) miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z dystrybutorem z jakiegokolwiek powodu, dystrybutor nie może w imieniu swoim lub jakiejkolwiek innej osoby lub innej jednostki zatrudniać, zabiegać lub wciągać na listę żadnego pracownika, dystrybutora, klienta (włączając preferowanych klientów), producenta lub dostawcy Jeunesse, ani żadnego z jego członków stowarzyszonych, ani w żaden sposób wpływać lub nakłaniać jakiegokolwiek pracownika, 6

7 dystrybutora, klienta, producenta czy dostawcę Jeunesse, ani żadnego z jego członków stowarzyszonych, by zmienić lub wypowiedzieć swoje relacje biznesowe z Jeunesse, lub przyłączyć się do innego marketingu sieciowego. Żaden dystrybutor nie może używać ani ujawniać żadnej osobie żadnych informacji o Jeunesse, nabytych w czasie trwania umowy dystrybutora łącznie z nazwiskami/nazwami i adresami pracowników czy dystrybutorów Jeunesse, ani żadnego z jej członków stowarzyszonych. Uzgodniono, że ten zapis będzie obowiązywał po wypowiedzeniu czy wygaśnięciu umowy dystrybutora. Nakaz ten obejmuje m.in. (i) produkowanie lub oferowanie wszelkich materiałów promocyjnych innemu marketingowi sieciowego, które są użyte do pozyskiwania dystrybutorów Jeunesse do takiej firmy; (ii) promowanie lub sprzedawanie produktów, które konkurują z produktami Jeunesse, klientom Jeunesse lub dystrybutorom Jeunesse; (iii) przedstawianie bezpośrednio lub pośrednio innego marketingu firmy sieciowej jakiemukolwiek dystrybutorowi Jeunesse, lub (iv) oferowanie innej firmie jakichkolwiek innych produktów czy możliwości biznesowych podczas spotkań czy wydarzeń Jeunesse. 3.7 Zakaz konkurencji W ochronie interesów handlowych Jeunesse każdy dystrybutor zgadza się nie konkurować sprzedając lub promując inne produkty lub możliwości (z wyjątkiem wyszczególnionych w punkcie Inne usługi i produkty), w okresie obowiązywania umowy z dystrybutorem. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i uznaje, że restrykcje te są niezbędne dla Jeunesse w celu ochrony swoich interesów i zgadza się, że każdy nakaz i/ lub inne rozwiązanie jest niezbędne i właściwe dla Jeunesse w celu ochrony tych interesów. 3.8 Poufność sprzedawcy Relacje biznesowe Jeunesse ze sprzedawcami, producentami i dostawcami są poufne. Dystrybutor nie będzie kontaktować się bezpośrednio lub pośrednio, rozmawiać czy komunikować się z przedstawicielami lub dowolnymi sprzedawcami, producentami lub dostawcami, z wyjątkiem sponsorowanych wydarzeń Jeunesse, na których jest obecny przedstawiciel na wniosek Jeunesse. 3.9 Poparcie Strony trzecie nie mogą utrzymywać, że istnieją dokumenty popierające, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przekazanych w broszurach i komunikatach Jeunesse. Dystrybutor Jeunesse nie może stwierdzić, bezpośrednio lub pośrednio, że jakikolwiek produkt Jeunesse został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków lub inne agencje rządowe ani nie może wnosić żadnych roszczeń dotyczących jej produktów bez wyraźnego upoważnienia na piśmie udzielonego przez Jeunesse Odpowiedzialność Naruszenie któregokolwiek punktu z umowy może być podstawą do zawieszenia lub wypowiedzenia dystrybutorstwa. Osoba naruszająca przepisy może również podlegać odpowiedzialności cywilnej lub karnej wynikającej z naruszenia umowy dystrybutora, kodeksu etyki zawodowej, zasad i procedur Jeunesse, lub prawa państwowego lub prawa federalnego. Dodatkowo Jeunesse może wstrzymać płatności na rzecz dystrybutora Jeunesse w celu wyrównania ewentualnych szkód poniesionych przez Jeunesse w wyniku naruszeń przez dystrybutora umowy dystrybutora, kodeksu etyki zawodowej, zasad i procedur Jeunesse, prawa państwowego lub prawa federalnego Inne usługi i produkty Dystrybutorom nie zabrania się sprzedaży usług i produktów innych firm w okresie obowiązywania umowy. Jednakże bezpośrednie lub pośrednie promowanie tych produktów i usług dystrybutorom Jeunesse ogranicza się do tych osobiście sponsorowanych przez dystrybutora Rekrutacja sieciowa Rekrutacja innych osób pośrednia lub bezpośrednia, w formie pisemnej, ustnej lub domniemanymi środkami z jednej (1) organizacji dystrybucyjnej Jeunesse do innej jest surowo zabroniona. 7

8 ROZDZIAŁ 4 SPONSORING, SZKOLENIA I WARUNKI WYPOWIEDZEŃ 4.1 Sponsoring Dystrybutorzy Jeunesse mają prawo do sponsorowania innych osób w ich organizacji w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach oficjalnie otwartych przez Jeunesse. Dystrybutorzy są wynagradzani tylko za generowanie sprzedaży produktów i usług a nie za przyciąganie nowych dystrybutorów do programu. 4.2 Sprzedaż/ Transfer dystrybutorstwa Niezależna pozycja dystrybutora Jeunesse może być sprzedawana lub przekazywana nie-dystrybutorowi dopiero po upływie sześciu (6) miesięcy od daty powstania dystrybutorstwa. Wypełniony i poświadczony notarialnie druk sprzedaży/przeniesienia należy składać do Jeunesse za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu. Wszystkie przeniesienia podlegają opłacie w wysokości 50US$. Jeżeli takie przeniesienie jest zatwierdzone i zaakceptowane przez Jeunesse, to jakakolwiek ilość (volume) zgromadzona wcześniej może być usunięta. Zmiana statusu podmiotu (osoba fizyczna w osobę prawną lub odwrotnie) wymaga również wypełnionego i poświadczonego notarialnie druku sprzedaży/przeniesienia i podlega opłacie w wysokości 25$USD. Wszystkie opłaty są płatne do Jeunesse. 4.3 Aplikacje wielokrotne Jeśli jeden wnioskodawca składa wiele umów dystrybutorskich zawierający wykaz różnych sponsorów, tylko pierwszy wypełniony formularz odebrany przez Jeunesse zostanie zaakceptowany. Jeunesse zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia ostatecznej decyzji w odniesieniu do wszystkich takich kwestii. 4.4 Złożenie poprawek/korekty Prośbę o złożenie poprawek lub korekty sponsorów można składać w terminie 3 (trzech) dni od daty rejestracji. Takie zmiany wymagają pisemnej zgody obu stron - sponsora i wnioskodawcy, i są skierowane do departamentu zgodności Jeunesse. Nie nanosi się opłaty za pierwszą zmianę w ciągu początkowego 3 dniowego okresu. Po początkowym 3 dniowym okresie, prośby o umieszczenie zmiany lub korekty sponsorowania zostaną zrewidowane przez Jeunesse i mogą zostać przyjęte przez Jeunesse, według jej własnego uznania, z dodatkowymi warunkami i ograniczeniami, które mogą zostać wysunięte przez Jeunesse. Takie zmiany wymagają pisemnej zgody od sponsora i wszystkich dystrybutorów w grupie, których dotyczą premie grupowe. Wszelkie prośby o zmianę muszą zostać złożone do działu zgodności Jeunesse. W przypadku gdy umieszczenie zmiany lub zmiana dotycząca sponsoringu są zaaprobowane na mocy niniejszego punktu, dystrybutor uiści opłatę za zmianę w wysokości 25$USD na rzecz Jeunesse. 4.5 Korekty sponsora Zmiany sponsora nie są dozwolone. Jednakże korekty sponsora mogą być zrealizowane, jeśli do Jeunesse zostanie zgłoszony błąd w ciągu 3 (trzech) dni od dnia rejestracji. Korekty sponsora należy uzyskać od obecnego (pierwotnego) sponsora, podając powód, dla którego korekta powinna być przeprowadzona. 4.6 Przejęcie działalności Dystrybutor chcąc nabyć działalność innego dystrybutora firmy musi najpierw rozwiązać jego status dystrybutora i czekać przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zawiadomienia o rezygnacji przed uzyskaniem uprawnień do takiego nabycia. Wszystkie te czynności muszą być w pełni ujawnione poprzez wypełnienie formularza sprzedaży/przeniesienia i złożenie go w Jeunesse w celu jego zatwierdzenia. 4.7 Dodawanie współwnioskodawców Podczas dodawania współwnioskodawców (jednostki lub podmiotu gospodarczego) do istniejących dystrybutorstw, Jeunesse wymaga zarówno pisemnego wniosku i prawidłowo wykonanej umowy dystrybutora, zawierającej zarówno numery ubezpieczenia społecznego i podpisy obu wnioskodawcy, jak i 8

9 współwnioskodawcy. Pierwotny wnioskodawca musi zostać stroną pierwotnej umowy dystrybutorskiej. Jeżeli pierwotny dystrybutor chce zakończyć swoje stosunki dystrybutorskie z Jeunesse, musi to uczynić zgodnie z polityką Jeunesse. Jeśli to nie następuje, sprawa zostanie rozwiązana po wycofaniu się pierwotnego dystrybutora. Wszystkie premie i prowizje zostaną przesłane na adres z danych na stanowisko dystrybutora. Współ-wnioskodawca nie może w żadnym wypadku być stroną innego dystrybutorstwa. Zmiany dozwolone w ramach tego punktu nie obejmują zmiany sponsoringu. Opłata manipulacyjna za zmiany lub uzupełnienia wynosi dwadzieścia pięć dolarów USA (25,00$). 4.8 Wymóg szkolenia Dystrybutorzy zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich szkoleń dystrybutorom, których są sponsorami. Odpowiednie szkolenie obejmuje m.in. kształcenie w zakresie zasad i procedur, planu wynagradzania, informacji o produktach, dobrych praktyk biznesowych, strategii sprzedaży i etyki zawodowej. Sponsor musi utrzymywać stałą pozycję zawodowego lidera dla dystrybutorów w swojej organizacji i musi spełniać obowiązek nadzorowania w dobrej wierze sprzedaży lub funkcji dystrybutorskiej nad sprzedażą lub dostarczaniem towarów i usług do konsumenta końcowego. 4.9 Rezygnacja Każdy dystrybutor może dobrowolnie zrzec się statusu dystrybutora przez nieodnowienie gdy jest to wymagane lub poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia do departamentu zgodności Jeunesse. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia. Dystrybutor, który nie odnawia umowy lub rezygnuje ze swojego dystrybutorstwa nie może ponownie wystąpić indywidualnie lub mieć interes finansowy z jakimkolwiek innym podmiotem dystrybutorskim w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty rezygnacji Zawieszenie Jeunesse zastrzega sobie prawo do zawieszenia pozycji dystrybutora w dowolnym momencie, kiedy uzna, że dystrybutor mógł naruszyć postanowienia umowy, lub przepisy obowiązującego prawa i normy uczciwego działania. Jeunesse stosuje takie przymusowe zawieszenie według własnego uznania, do czasu zbadania ewentualnych naruszeń. Dystrybutor zostaje powiadomiony przez Jeunesse drogą pocztową lub ową z użyciem najnowszego adresu podanego Jeunesse przez danego dystrybutora. W przypadku zawieszenia, dystrybutor zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania reprezentowania siebie jako dystrybutora Jeunesse. W okresie objętym postępowaniem o zawieszeniu, dystrybutor nie dostaje żadnych prowizji lub premii, które nie będą mogły zostać zrealizowane do czasu podjęcia decyzji przez Jeunesse. Jeżeli wykroczenie uważa się za nieuzasadnione przez Jeunesse, to powinno zostać wycofane zawieszenie, a wszelkie prowizje, pokrycia lub premie zostaną przelane dystrybutorowi. W obowiązującym okresie zawieszenia Jeunesse ma prawo zakazać zawieszonemu dystrybutorowi zakupu produktów i usług. Zawieszony dystrybutor nie ma prawa do reprezentowania siebie jako dystrybutora, lub promowania swojej działalności dystrybutorskiej lub produktów w obowiązującym okresie zawieszenia Rozwiązanie Dystrybutorstwo może zostać rozwiązane za naruszenie któregokolwiek z warunków umowy. Zawiadomienie o rozwiązaniu, powołując się na przyczynę (-y) są przekazywane na piśmie do dystrybutora i dostarczone za pośrednictwem usług pocztowych lub poczty elektronicznej. Wypowiedzenie jest skuteczne, jak określono w tym rozporządzeniu, jeżeli we właściwym czasie dystrybutor nie dostarczy odwołania, zgodnie z procedurą odwołania przedstawioną poniżej. Natychmiast po rozwiązaniu, dystrybutor: 1. Musi trwale usunąć znaki towarowe i zaprzestać używania znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych oraz znaków, etykiet, materiałów piśmiennych lub odnośników do reklamy lub jakiegokolwiek produktu Jeunesse, planu lub programu; 9

10 2. Musi zaprzestać nazywania siebie dystrybutorem Jeunesse; 3. Traci wszelkie prawa do swojego dystrybutorstwa i pozycji w planie wynagrodzeń i wszystkich przyszłych prowizji i zysków wynikających z nich; oraz 4. Musi podjąć wszelkie działania w sposób zasadnie wymagany przez Jeunesse dotyczące jej materiałów oraz ochrony poufnych informacji i własności intelektualnej. Jeunesse ma prawo do wyrównania wszelkich kwot należnych Jeunesse od dystrybutora. W przypadku, gdy niniejsze zasady odnośnie rozwiązania są niezgodne z prawem państwowym, stosuje się odpowiednie prawo państwowe Odwołanie Dystrybutor, z którym rozwiązano umowę może się odwołać od podejmowanych działań przez złożenie pisma do departamentu zgodności Jeunesse podając przyczyny odwołania. (Uwaga: rozmowy telefoniczne nie będą uwzględniane pod żadnym pozorem). Jeunesse musi otrzymać list z odwołaniem w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty rozwiązania umowy lub określonych w zgłoszeniu. Jeśli Jeunesse nie otrzyma listu z odwołaniem w terminie 10 dni roboczych, rozwiązanie staje się ostateczne. Jeśli dystrybutor złoży we właściwym czasie list z odwołaniem, Jeunesse, według własnego uznania, zrewiduje i powiadomi dystrybutora o swojej decyzji. Decyzja Jeunesse jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom. W przypadku gdy odwołanie zostanie odrzucone, rozwiązanie wchodzi w życie z dniem pierwotnego zawiadomienia od Jeunesse Zbiorcze środki zaradcze Wszystkie prawa, uprawnienia i środki przyznane Jeunesse są kumulowane, nie są wyłączne i są dodane do wszelkich innych praw przewidzianych przez przepisy prawne. W przypadku naruszenia umowy przez dystrybutora, w uzupełnieniu do zawieszenia lub zakończenia, Jeunesse ma prawo do okresowego nakładania grzywny, jak to zostało ustalone przez Jeunesse i/ lub do wykonywania wszelkich środków prawnych i sprawiedliwego egzekwowania swoich praw wynikających z umowy i określonych w punkcie Jeunesse będzie ma prawo do odliczenia prowizji należnych dystrybutorowi na rzecz wszelkich należności wobec Jeunesse przez tego dystrybutora. ROZDZIAŁ 5 PRAWO SPADKOWE, ROZWÓD LUB ROZWIĄZANIE 5.1 Dziedziczenie Niezależnie od innych postanowień niniejszego rozdziału, po śmierci dystrybutora działalność dystrybutora jest przekazywana jego następcom prawnym, przewidzianym przez prawo. Jednak Jeunesse nie uzna takiego przeniesienia na następców prawnych, zanim nie złożą wypełnionego druku sprzedaży/przeniesienia do Jeunesse wraz z uwierzytelnionymi kopiami aktu zgonu lub innych dokumentów i podpisanej umowy dystrybutora. Następnie następca nabywa upoważnienia do wszystkich praw i podlega wszelkim zobowiązaniom, jak każdy inny dystrybutor. Zainteresowany następca musi być pełnoletni w jego kraju zamieszkania. 5.2 Rozwód lub rozwiązanie Podczas trwania rozwodu lub rozwiązania jednostki, obie strony muszą przyjąć jedną z następujących metod działania: 1. Jedna ze stron może, za pisemną zgodą drugiej strony, obsługiwać sprawy Jeunesse w formie pisemnej przez Jeunesse bezpośrednio i wyłącznie ze współmałżonkiem lub nierezygnującym akcjonariuszem, wspólnikiem lub powiernikiem; lub 10

11 2. Strony mogą nadal prowadzić działalność Jeunesse wspólnie, jak dotąd, a wszystkie płatności Jeunesse będą wypłacane na rzecz wspólnego nazwiska dystrybutorów lub nazwy podmiotu i podzielone strony mogą uzgodnić między sobą dalsze działanie. Pod żadnym pozorem Jeunesse nie rozdzieli prowizji i premii między rozwodzących się małżonków lub członków rozwiązanych podmiotów. Jeunesse rozpoznaje tylko jeden (1) system organizacji i wyda tylko jeden (1) czek z prowizją. Czeki prowizyjne zawsze są wydawane na rzecz tej samej osoby lub podmiotu. W przypadku, gdy strony rozwodu lub strony rozwiązujące działalność nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w sprawie dyspozycji prowizji, umowa dystrybutora zostanie przymusowo odwołana. ROZDZIAŁ 6 ZNAK TOWAROWY, BROSZURY I KAMPANIA REKLAMOWA 6.1 Znak towarowy Nazwa Jeunesse i nazwy wszystkich produktów Jeunesse, usługi i programy są znakami towarowymi będącymi własnością Jeunesse. Tylko Jeunesse jest upoważnione do produkcji i obrotu produktów i broszur pod tą marką. Obejmuje to m.in. slajdy, broszury, filmy, adresy domen, szkolenia i/ lub materiały marketingowe i wszystkie materiały promocyjne, takie jak, m.in.: T-shirty, czapki, przypinki, magnesy itp. Korzystanie z nazwy Jeunesse na produktach nie produkowanych lub nieautoryzowanych przez Jeunesse jest zabronione. Dystrybutor przyznaje, że prawo do używania znaków towarowych i materiałów chronionych prawem autorskim Jeunesse nie jest wyłączne, i że tylko Jeunesse ma całkowite prawo do przyznania innym prawa do korzystania z takich znaków towarowych oraz materiałów opatrzonych prawami autorskimi. Dystrybutor stwierdza w sposób wyraźny, że całkowita wartość firmy związana ze znakami towarowymi i materiałami chronionymi prawem autorskim (w tym wartość firmy powstała w wyniku działalności dystrybutora) służy bezpośrednio i wyłącznie korzyści Jeunesse i jest własnością Jeunesse, oraz że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dystrybutorskiej, żadne kwoty pieniężne nie zostaną przypisane do własności firmy związanej z korzystaniem przez dystrybutora ze znaków towarowych lub materiałów chronionych prawem autorskim. 6.2 Książki telefoniczne i ogłoszenia branżowe Dystrybutorzy nie mają zezwolenia na stosowanie nazwy handlowej Jeunesse w reklamie z własnym numerem telefonu i numerem faksu w książkach telefonicznych lub w internetowej książce telefonicznej, bez podania się jako niezależny dystrybutor lub niezależny wykonawca. 6.3 Bezpłatne numery telefoniczne Dystrybutorzy Jeunesse nie zostaną dopuszczeni do listy bezpłatnych numerów telefonów pod nazwą handlową Jeunesse bez złożenia wniosku o zezwolenie do departamentu zgodności Jeunesse. Jeżeli zezwolenie zostanie przyznane należy stosować się do niego w sposób następujący: Jan KOWALSKI Niezależny Dystrybutor Jeunesse LUB Niezależny Wykonawca Jeunesse Żadne inne wersje nie mogą być używane do opisu dystrybutora powiązanego z Jeunesse. 6.4 Czeki z nadrukiem znaku firmowego Dystrybutorom Jeunesse nie zezwala się na stosowanie nazwy handlowej Jeunesse lub jej znaków towarowych na ich biznesowych lub prywatnych kontach czekowych. 6.5 Wizytówki lub papeteria z nadrukiem znaku firmowego Niezależni dystrybutorzy Jeunesse nie są uprawnieni do tworzenia własnych wizytówek czy papieru firmowego z wykorzystaniem nazwy Jeunesse lub znaku towarowego bez pisemnej zgody Jeunesse. 11

12 6.6 Broszury Jeunesse Do prezentacji produktów Jeunesse i/ lub planu wynagradzania i działalności Jeunesse mogą być wykorzystane tylko oficjalne broszury Jeunesse. Broszury Jeunesse nie mogą być kopiowane lub przedrukowane bez uprzedniej pisemnej zgody Jeunesse, którą można uzyskać za pomocą poczty elektronicznej, poczty lub faksu skierowanych do departamentu zgodności. Banery, materiały wystawowe, oraz inne materiały promocyjne muszą być wcześniej zatwierdzone na piśmie przez Jeunesse. Pozycje na firmowej stronie internetowej oraz na prywatnej stronie internetowej dystrybutora mogą być pobierane w celach promocyjnych. 6.7 Reklama Tylko zatwierdzone materiały Jeunesse mogą być stosowane i umieszczane we wszelkich reklamach w druku, radiu, telewizji, Internecie, poczcie elektronicznej czy innych mediach. Nie można używać nazwy Jeunesse, logo, znaków towarowych lub materiałów chronionych prawem autorskim z jakichkolwiek reklam produkowanych przez Jeunesse bez wyraźnej i pisemnej zgody departamentu zgodności Jeunesse. Aby uzyskać zgodę należy wysłać em, faksem lub pocztą do departamentu zgodności Jeunesse kopię proponowanych materiałów promocyjnych. Po otrzymaniu zgody, nie można poprawić żadnego tekstu lub go zmieniać. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian, nowy materiał musi zostać przedłożony do zatwierdzenia. Czas przetworzenia wynosi czterdzieści osiem (48) godzin od momentu otrzymania. 6.8 Zasady korzystania z Internetu i strony internetowej Dystrybutor Jeunesse może promować swoje dystrybutorstwo poprzez indywidualną stronę internetową w sieci programu Jeunesse. Linki strony internetowej łączą się bez zakłóceń z oficjalną stroną Jeunesse dając dystrybutorowi profesjonalną i zatwierdzoną przez Jeunesse obecność w Internecie. Dystrybutorzy nie mogą samodzielnie zaprojektować strony internetowej, która zawierałaby nazwy, logo i opisy produktów Jeunesse lub w inny sposób promowałaby (bezpośrednio lub pośrednio) plan wynagradzania Jeunesse. Dystrybutorzy nie mogą korzystać ze znaków towarowych Jeunesse lub pochodnych lub jego skrótu, jako nazwy domeny lub adresu . Dystrybutorzy nie mogą reklamować ani promować swojej działalności lub dystrybutorstwa Jeunesse, produktów lub planu marketingowego albo używać nazwy Jeunesse w jakichkolwiek mediach elektronicznych, środkach masowego przekazu, w tym w Internecie za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Jeunesse, której zgoda może być wstrzymana, według własnego uznania. Jeśli wydano pisemną zgodę, dystrybutorzy muszą przestrzegać wytycznych określonych przez Jeunesse, w tym, m.in.: (a) dystrybutorzy nie złożą oferty lub ofert pod pozorem badań, ankiet, kiedy prawdziwym zamiarem jest sprzedaż produktów lub usług sponsora lub dystrybutorów (b) dystrybutorzy działający na stronach internetowych, zbierający lub nie dane osobowe klientów indywidualnych, muszą ujawnić konsumentom w widocznym miejscu na stronie sposób w jaki informacje o konsumentach będą wykorzystywane, (c) dystrybutor udostępniania dane osobowe zebrane przez Internet i przedstawia indywidualnym konsumentom możliwość zakazu rozpowszechniania takich informacji, a jeżeli konsument wnosi o nieudostępnianie swoich danych osobowych, dystrybutor powstrzyma się od udostępniania takich informacji (d) dystrybutor dostarcza indywidualnym konsumentom możliwość zaprzestania wszelkiej komunikacji między dystrybutorem i konsumentem; jeżeli konsument wnosi do dystrybutora o zaprzestanie komunikacji, dystrybutor natychmiast zaprzestaje komunikowania się, (e) dystrybutorzy muszą przestrzegać wszystkich praw i przepisów dotyczących łączności elektronicznej; (f) dystrybutor nie może rozpowszechniać treści przy użyciu listy dystrybucji osobie, która nie udzieliła specjalnego zezwolenia do uwzględnienia jej w tym procesie; spam lub dystrybucja łańcuszków są niedozwolone; (g) dystrybutor nie może rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem, nękających, oszczerczych, pornograficznych, obraźliwych, grożących, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób spornych, które mogłyby stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają lokalne, państwowe, krajowe lub międzynarodowe prawa lub regulacje oraz (h) dystrybutorzy nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wysyłać masowo niechcianych i do osób, z którymi nie łączą ich byłe lub istniejące relacje handlowe lub prywatne. 6.9 Nazwy domen 12

13 Dystrybutorzy nie mogą korzystać ani podejmować prób zarejestrowania nazwy handlowej Jeunesse, znaków towarowych, znaków usługowych, nazwy produktów, nazwy Jeunesse lub jego pochodnej jako domeny internetowej Marketing owy i grup dyskusyjnych Dystrybutor mailujący lub korzystający z usług firm w celu wysłania niezamówionych i niezatwierdzonych ulotek elektronicznych jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie informacje dotyczące produktu i programu gospodarczego, który nie jest wyraźnie zawarty w reklamach i materiałach promocyjnych dostarczanych bezpośrednio przez Jeunesse. Spam, jak również telefonowanie lub faksowanie bez zgody jest surowo zabronione. Dystrybutorzy nie mogą zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i ochrony wizerunku) innych osób. Dystrybutorzy nie mogą publikować, przesyłać, rozpowszechniać, lub przekazywać żadnych nieodpowiednich, wulgarnych, oszczerczych, naruszających prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych tematów, imion i nazwisk, materiałów lub informacji. Dystrybutorzy nie mogą reklamować oferty sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w celach handlowych lub prowadzenia badań lub ankiet, konkursów, piramid lub łańcuszków. Użytkownicy strony internetowej Jeunesse nie wezmą udziału w żadnej działalności, która będzie ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom używanie oraz korzystanie z witryny Sprzedaż aukcyjna Dystrybutorzy nie mogą sprzedawać produktów Jeunesse lub promować programu Jeunesse na żywo, potajemnie, poprzez Internet lub jakiekolwiek inne aukcje, nawet jeśli dystrybutorowi zaoferowano sugerowaną cenę detaliczną Przedstawianie dochodów Dystrybutorzy nie mogą przedstawiać w jakikolwiek sposób do celów rekrutacji lub z jakichkolwiek innych powodów, czeków prowizyjnych, czy wniosków dochodu lub oświadczeń Targi Po uprzedniej pisemnej zgodzie Jeunesse, dystrybutor może zaprezentować produkty Jeunesse i ich możliwości podczas pokazów handlowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w targach należy nadsyłać w formie pisemnej do Jeunesse na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed wydarzeniem. Produkty Jeunesse i działalność Jeunesse są wyłącznie produktami i możliwościami, które mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio na stoisku targów branżowych. Można przedstawiać lub rozpowszechniać tylko zatwierdzone materiały marketingowe Jeunesse Zakaz przepakowywania produktów Przepakowywanie produktów Jeunesse w celu odsprzedaży lub z jakiegokolwiek innego powodu jest zabronione Nagrania Dystrybutorzy nie będą produkować oraz odtwarzać materiałów audio i wideo Jeunesse, które szczegółowo opisują możliwości lub produkty Jeunesse. Dystrybutorzy nie będą nagrywać na taśmę w żaden sposób jakiejkolwiek z funkcji Jeunesse Odbieranie telefonów Dystrybutorzy nie mogą odpowiadać na telefony lub tworzyć nagrań ze słowami Jeunesse lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby zasugerować rozmówcy, że połączył się z firmowym biurem Jeunesse System poczty głosowej Jeunesse posiada system poczty głosowej do wykorzystania przez dystrybutorów. System ten to narzędzie przeznaczone do wspierania komunikacji z systemem poleconych organizacji. W żadnym wypadku dystrybutor nie może korzystać z systemu poczty głosowej Jeunesse w celu promowania sprzedaży innych usług i produktów lub programów i możliwości nie należących do Jeunesse. 13

14 6.18 Wywiady dla mediów Dystrybutorzy mają zakaz udzielania radiu, telewizji, gazetom, tabloidom, Internetowi lub magazynom wywiadów lub za pomocą publicznych wystąpień informować za pomocą jakiegokolwiek rodzaju mediów publicznych o publikacjach Jeunesse, jej produktach lub działalności, bez uprzedniej pisemnej zgody Jeunesse. Wszystkie pytania mediów powinny zostać przekazane do biura firmy Jeunesse. ROZDZIAŁ 7 WYPŁATY PREMII I DODATKOWYCH PROWIZJI 7.1 Umowa dystrybutora Premie i dodatkowe prowizje nie mogą zostać wypłacone do momentu gdy wypełniona umowa dystrybutora Jeunesse zostanie odebrana oraz zaakceptowane przez Jeunesse. Premie wypłacane są tylko po sprzedaży produktów Jeunesse. Nie wypłaca się premii po zakupie materiałów sprzedaży, pomocy lub rekrutacji dystrybutorów. 7.2 Czeki prowizyjne Minimalna kwota wpłaty na czekach prowizyjnych wynosi dziesięć dolarów (10,00$) lub jak zezwolono przez inny kraj, w którym działa Jeunesse. Jeśli uzyskana kwota jest mniejsza od tej kwoty, będzie skumulowana do czasu, aż kwota ta przekroczy dziesięć dolarów (10,00$). 7.3 Potrącenia Opłata manipulacyjna to dwa i 50/100 dolara (2,50 dolara) i zostanie odjęta od wszystkich czeków prowizyjnych. 7.4 Nieodebrane prowizje i naliczenia Zostanie naliczona opłata w wysokości piętnastu dolarów za ponowne wystawienie czeku i dziesięciodolarowa (10,00$) opłata za każde powiadomienie, które jest wysyłane do dystrybutora, informując, że czek nie został zrealizowany. 7.5 Nieaktywne zaległe płatności prowizyjne Miesięczna nieaktywna opłata w wysokości dwudziestu dolarów (20,00$) będzie opłatą za: 1. Wszystkie dotychczasowe czeki prowizyjne, które nie zostały wynegocjowane w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty wydania; 2. Prowizje z portfela dystrybutora, gdy nie doszło do działalności w portfelu przez okres 6 (sześciu) miesięcy; 3. Płatności prowizyjne w toku, które zostały opóźnione o okres 6 (sześciu) miesięcy z powodu działania lub braku działania dystrybutora. Opłata będzie pobierana miesięcznie od każdej tygodniowej zaległej płatności prowizji. Opłata za nieaktywne prowizje nie może zmniejszyć prowizji poniżej 0 dolarów. 7.6 Polityka dostępności funduszy Jeunesse dąży do maksymalizacji wykorzystania zasobów firmy, w tym środków pieniężnych. Zasadą firmy jest, aby zawsze mieć wystarczające środki pieniężne w kasie, które mogą zostać wykorzystane na wypłaty prowizji i wnioski finansowe jej członków. Jednak wnioski o duże sumy, które nie są zgodne z normalnymi cotygodniowymi wnioskami mogą wymagać specjalnych uzgodnień i mogą zająć więcej czasu. Z tego powodu, polityką Jeunesse jest ograniczenie sumy na wnioskach do maksymalnie dolarów tygodniowo. Można dokonać specjalnych ustaleń z wyprzedzeniem w celu uwzględnienia większych funduszy i wniosków. 14

15 ROZDZIAŁ 8 ZAKUP I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW 8.1 Prezentacja produktów W czasie prezentacji produktów, dystrybutorzy zgodnie z prawdą ujawniają siebie, produkty Jeunesse i cel ich działalności potencjalnym klientom. Dystrybutorzy nie mogą korzystać z wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk sprzedaży. Objaśnienie i demonstracja oferowanych produktów musi być dokładna i kompletna i powinna zawierać m.in. cenę, warunki płatności, prawo do zwrotu, gwarancje, usługi posprzedażowe i warunki dostawy. Kontakty osobiste lub telefoniczne powinny być wykonywane w sposób racjonalny i w ciągu rozsądnych godzin, aby uniknąć natarczywości. Dystrybutorzy muszą natychmiast przerwać pokaz lub prezentację sprzedaży na życzenie konsumenta. Dystrybutorzy nie mogą bezpośrednio lub pośrednio, oczerniać inne firmy lub produkty. Dystrybutorzy powstrzymują się od stosowania porównań, które mogą wprowadzić w błąd i które są niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Punkty porównawcze nie mogą zostać wybrane niesprawiedliwie i muszą być oparte na faktach, które mogą być skonkretyzowane. Dystrybutorzy nie mogą nadużywać zaufania konsumentów, muszą szanować brak doświadczenia handlowego konsumenta i nie mogą wykorzystywać wieku, choroby, braku zrozumienia i braku wiedzy językowej klienta. 8.2 Zakup z rabatem Dystrybutorzy Jeunesse są uprawnieni do zakupu produktów Jeunesse po obniżonej cenie. 8.3 Zakaz składowania Sukces Jeunesse zależy od sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, dlatego wszelkie formy składowania są zabronione. Jeunesse uznaje, że dystrybutorzy mogą zakupić niektóre produkty w rozsądnych ilościach na własny użytek, dla celów inwentaryzacji i celów zaopatrzenia nowych dystrybutorów, ponieważ są oni sponsorowani. Jednak Jeunesse surowo zabrania nabywania towarów wyłącznie w celu zdobycia wyższej kwalifikacji w planie wynagradzania. 8.4 Zwrot zamówienia Jeżeli jakikolwiek produkt lub materiał sprzedaży Jeunesse był niedostępny przez pewien okres czasu, dystrybutorzy Jeunesse będą mieli możliwość złożenia zlecenia (-ń) i czekania na dostępność lub będą mogli anulować zamówienia z pełnym zwrotem bez kary do momentu gdy te przedmioty będą gotowe do wysyłki. 8.5 Zasada siedemdziesięciu procent W celu zakwalifikowania się do prowizji i prowizji dodatkowych każdy dystrybutor musi zaświadczyć, że sprzedał on klientom detalicznym siedemdziesiąt procent (70%) wszystkich produktów kupionych wcześniej. Jest to znane w branży jako Zasada siedemdziesięciu procent. 8.6 Obowiązkowa sprzedaż detaliczna W celu zakwalifikowania się do jakiegokolwiek wynagrodzenia na mocy planu wynagradzania Jeunesse, dystrybutor powinien dokonać sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu. 8.7 Adres do wysyłki Jeunesse akceptuje tylko adresy pocztowe dla celów transportowych. Zamówienia będą wysyłane przez pocztę lub inne firmy pocztowe lub kurierskie, jak ustalono z Jeunesse, tak aby można je śledzić, a w razie konieczności, zastąpić w odpowiednim czasie. Skrzynki pocztowe są dopuszczone tylko do przesyłania czeków z prowizją. 8.8 Zakupy bezpośrednie Dystrybutor Jeunesse musi zakupić produkt bezpośrednio od Jeunesse. W przypadku, gdy dystrybutor otrzymuje produkt z prywatnych zasobów swojego sponsora lub osoby z grupy nad nim, prowizje związane z zakupem będą przypisane do sponsora lub osobie z grupy nad nim, która zakupiła produkt. 15

16 8.9 Zakupy na kartę kredytową Zakupy dokonane kartą kredytową mogą być dokonane jedynie przez osoby, której nazwisko i adres znajduje się na karcie kredytowej. Każdy dystrybutor, który korzysta z innej indywidualnej karty kredytowej do płacenia za zakupy powinien złożyć formularz autoryzacji karty kredytowej do biura Jeunesse przed złożeniem zamówienia. Jeunesse uważa nieautoryzowane użycie karty kredytowej za oszustwo i będzie zgłaszać takie działania do rozstrzygnięcia właściwym organom Obciążenia karty kredytowej Pod żadnym pozorem, żaden dystrybutor nie może odzyskać opłaty z karty kredytowej. Każdy dystrybutor, który to uczyni, natychmiast straci wszystkie przywileje zamawiania za pomocą karty kredytowej do momentu gdy opłaty zostaną zwrócone. Jeżeli zastosowano błędną opłatę wobec karty kredytowej dystrybutora, dystrybutor powinien natychmiast skontaktować się Jeunesse o wszczęciu dochodzenia i znalezienia rozwiązania Korekty prowizji Wszelkie osoby z grupy nad dystrybutorem dotknięte zwrotem produktów do Jeunesse będą odpowiednio poddane korektom w prowizji, prowizjach dodatkowych, premiach, osobistych zasobach w oparciu o wszystkie prowizje i premie wypłacane za zwrócone produkty Kupno bonusowe Kupno bonusowe obejmuj (a) zarejestrowanie osoby fizycznej lub prawnej jako dystrybutora Jeunesse bez wiedzy i/ lub podpisania umowy dystrybutora przez taką osobę fizyczną lub prawną, (b) oszukańcze rejestracje na osobę lub podmiot jako dystrybutora; (c) rejestrację lub próbę rejestrowania nieistniejących osób lub podmiotów, jak dystrybutorzy (fantomy) lub (d) korzystanie z karty kredytowej w imieniu dystrybutora, gdy dystrybutor nie jest posiadaczem rachunku takiej karty kredytowej. Kupno bonusowe stanowi naruszenie niniejszych zasad i procedur i jest surowo zabronione Koszty przesyłki Wyłącznie dystrybutor jest odpowiedzialny za wskazanie na przesyłce (a) metody i sposób wysyłki, oraz (b) adres miejsca przeznaczenia. Na każdym formularzu zamówienia oraz na stronie internetowej Jeunesse wraz z przedpłatą za koszty wysyłki, dostępne są metody wysyłki. Koszty przesyłki zostaną automatycznie obliczone. Dystrybutorzy będą zobowiązani do zapłacenia dodatkowej opłaty w wysokości 2,50 dolarów amerykańskich za wszystkie zamówienia wynoszące 400 dolarów amerykańskich i powyżej za potwierdzenie odbioru usługę, która zapewni dodatkowy poziom bezpieczeństwa poprzez potwierdzenie odbioru zamówienia, włączając datę, czas i miejsce. Jeżeli strona przyjmująca zamówienie wysyłane z Jeunesse odmówi przyjęcia wysyłki, która wróci do Jeunesse, to status dystrybutora będzie zawieszony do czasu rozstrzygnięcia odmowy dostawy. Opłaty za zwrot przesyłki będą odliczone z konta dystrybutora Zwrot paczek W przypadku, gdy paczka jest zwracana z powodu błędu dystrybutora, jeśli paczka nie została odebrana w terminie i wróci, Jeunesse obciąży dystrybutora ponowną opłatą za wysyłkę Specjalne zamówienia Jeunesse nie będzie przetrzymywać zamówienia lub opóźniać przesyłki produktów, które zostały przetworzone. Po otrzymaniu płatności, wszystkie zamówienia muszą być dopuszczone do wysyłki Konsygnacja W celu ochrony działalności i integralności Jeunesse, produkty Jeunesse nie mogą być dostarczane do dystrybutora Jeunesse lub innej strony za pośrednictwem konsygnacji. Tylko autoryzowani dystrybutorzy Jeunesse mogą sprzedawać produkty Jeunesse. 16

17 8.17 Uszkodzone Przesyłki 1. Przyjmij dostawę. 2. Przed odejściem dostawcy, udokumentuj doręczenie i spisz liczbę paczek, które wydają się być uszkodzone, a jednocześnie dołącz zdjęcia takich paczek. 3. Zachowaj uszkodzone produkty i paczkę (-i) do kontroli przez agenta transportu. 4. Umów się na spotkanie z firmą transportową na kontrolę uszkodzonych towarów. 5. Wnieś żądanie o odszkodowanie do firmy transportowej. 6. Poinformuj dział obsługi klienta Jeunesse Przesyłki krótkoterminowe Jeunesse z dumą realizuje zlecenia w sposób dokładny i terminowy. Jednak w tych rzadkich przypadkach, w których mogą pojawić się błędy, korekty będą dokonywane szybko, aby uniknąć dalszej zwłoki w dostarczeniu do odbiorcy. Dystrybutorzy muszą zgłaszać wszelkie szkody w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Po zgłoszoniu i zweryfikowaniu, Jeunesse będzie wysyłać brakujące elementy na adres pierwotnego zamówienia Podatek VAT od sprzedaży W przypadku zakupów dokonanych w Jeunesse, Jeunesse pobiera i przekazuje odpowiednie podatki lokalne, które mogą być obliczane na podstawie sugerowanej ceny detalicznej tych produktów i/ lub materiałów. Obowiązujące stawki podatku należnego są wysyłane na adres, na który są dostarczane produkty i/ lub materiały. Zwolnienie z zapłaty podatku od sprzedaży stosuje się do zamówień, które są wysyłane do kraju, w którym dystrybutor posiada ważne zwolnienie z podatku od sprzedaży i jest on zaakceptowany przez Jeunesse. Obowiązujące podatki od sprzedaży będą naliczane za zamówienia, które są wysyłane do innego kraju. Zwolnienia podatkowe nie działają wstecz. ROZDZIAŁ 9 - SPRZEDAŻ I WYCENA 9.1 Zmiana cen Wszystkie ceny produktów i broszur Jeunesse mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 9.2 Sugerowana cena detaliczna Jeunesse określa sugerowaną cenę detaliczną jako wskazówkę. Dystrybutorzy Jeunesse mogą sprzedawać produkty Jeunesse za jaką cenę oni i ich klienci się zgadzają, jednak dystrybutorowi nie wolno stosować ceny poniżej sugerowanej ceny detalicznej Jeunesse. Obejmuje to między innymi darmowe produkty lub inne specjalne opłaty, które są niższe od sugerowanej ceny detalicznej. Żaden produkt Jeunesse nie może być oferowany wraz z produktami innych firm, niezależnie od tego czy dany produkt jest oferowany w ramach marketingu sieciowego czy też w inny sposób. 9.3 Potwierdzenia zapłaty: klienci detaliczni Dystrybutorzy Jeunesse zapewniają wszystkim klientom detalicznym produkty Jeunesse z potwierdzeniami zapłaty. 9.4 Niewystarczające środki Obowiązkiem każdego dystrybutora jest zapoznawanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi karty kredytowej znajdującej się w wydrukach płatności autodostawy, oraz upewnienie się, że ma wystarczające 17

18 fundusze na realizację operacji. 9.5 Zwrot czeków Wszystkie czeki dystrybutora użyte do zapłaty za produkt zostaną ponownie przedłożone do zapłaty. Z rachunku dystrybutora, który złamał zasadę zostanie pobrana opłata w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (25,00$). Za wszystkie następne zamówienia należy zapłacić kartą kredytową, przekazem pieniężnym lub czekiem kasjerskim. ROZDZIAŁ 10 - GWARANCJA DETALICZNA I ZASADY ZWROTU 10.1 Zwroty dokonywane przez klientów sprzedaży detalicznej Jeunesse oferuje 30 (trzydzieści) dni, stu procentowej (100%) bezwarunkowej gwarancji zwrotu pieniędzy na wszystkie produkty dla klientów detalicznych. Każdy dystrybutor Jeunesse jest związany swoją umową dystrybutora oraz zasadami i procedurami, aby respektować tę gwarancję. Przed zakończeniem każdej sprzedaży detalicznej, dystrybutor musi ujawnić ustnie prawo do odstąpienia. Jeżeli klient detaliczny jest niezadowolony z jakichkolwiek powodów z Jeunesse może on zwrócić niewykorzystaną część produktów do dystrybutora, u którego produkt został kupiony, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakupu bądź wymienić na inny produkt lub otrzymać pełny zwrot ceny zakupu danego produktu. Jeunesse zastąpi zwrócony produkt dystrybutorowi, jeśli spełni on następujące kroki i warunki: Jeunesse zostanie powiadomione o oczekującym zwrocie klienta detalicznego. dystrybutor, przez którego zostały pierwotnie zakupione produkty, zwraca produkt do Jeunesse zgodnie z zaleceniami działu obsługi klienta Jeunesse. Jeunesse otrzyma produkt w ciągu piętnastu (15) dni od daty zwrotu do dystrybutora. zwrotowi* towarzyszy co następuje: Oświadczenie, podpisane przez klienta detalicznego, określające przyczynę zwrotu, a ono obejmuje: Kopię oryginalnego dowodu zakupu z datą, Produkt taki jak otrzymany od klienta detalicznego, Nazwę, adres i numer telefonu klienta detalicznego. Właściwe opakowanie (-a) i materiały, które są używane do pakowania produktów, które zostały zwrócone do wymiany i przesłane najlepszym sugerowanym i najbardziej ekonomicznym środkiem transportu. Jeunesse pokryje koszty wysyłki produktu zastępczego do dystrybutora. Jeunesse nie dokona zwrotu kosztów na rzecz dystrybutora i nie wyśle produktów zastępczych, jeżeli nie spełniono powyższych warunków. * Żądanie zwrotu sprzedaży detalicznej musi być wyraźnie napisane i zawierać pełne dane (nazwisko, adres, numer telefonu, - jeśli są dostępne oraz wszelkie inne informacje, które pozwolą Jeunesse zweryfikować sprzedaż a następnie zwrot). Sfałszowanie informacji może prowadzić do dalszych badań i możliwości zawieszenia dystrybutorstwa Zwroty przez klientów internetowych i preferowanych Jeunesse oferuje klientom internetowym i preferowanym bezwarunkową trzydziesto (30) dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegoś powodu klient internetowy lub preferowany jest niezadowolony z produktu Jeunesse a zakupił produkt po raz pierwszy to może on zwrócić ten produktu w ciągu 30 (trzydziestu) dni i go wymienić, lub otrzymać zwrot pełnego kosztu zakupu (pomniejszonego o koszt wysyłki). 18

19 10.3 Autoryzacja zwrotów produktu Zanim jakikolwiek produkt będzie mógł zostać zwrócony Jeunesse czy z powodu błędu transportu, zwrotu klienta detalicznego czy zwrotu przez klienta uszkodzonego produktu lub rezygnacji, dystrybutor musi skontaktować się z obsługą klienta Jeunesse faksem, pocztą lub em, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Każda paczka otrzymana bez tego oznaczenia widocznego na zewnątrz opakowania będzie odrzucana Kontrola jakości (QC) Jeunesse zastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakupu jakikolwiek produkt, który okazał się wadliwy. Żaden produkt jednakże nie powinien być zwrócony Jeunesse przed zatwierdzeniem tego przez obsługę klienta Jeunesse przez telefon, mail, faks lub . W celu zapewnienia, że produkt zamienny zostanie wystawiony, wymaga się ścisłego przestrzegania następującej procedury: 1. Należy złożyć pisemny wniosek zamiany wraz z podaniem uzasadnienia wraz z dowodem płatności i kopią formularza zamówienia produktów i dowodu nadania przesyłki. 2. Po zgłoszeniu Jeunesse poinstruuje dystrybutora, gdzie odesłać produkty i wyda numer RMA, który musi być wyraźnie napisany na wierzchu paczki /paczek. Po otrzymaniu i weryfikacji Jeunesse będzie wysyłać produkt (-y) zamienny (-e) Zwroty z powodu rezygnacji Jeśli dystrybutor chce zwrócić produkt zakupiony do użytku osobistego, w celach inwentaryzacji i pomocy sprzedaży gdy umowa dystrybutora była w mocy, wszystkie produkty, które MOGĄ ZOSTAĆ AKTUALNIE UŻYTE PONOWNIE I PONOWIE SPRZEDANE i które zostały zakupione w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy mogą zostać wykupione na podstawie zasady siedemdziesięciu procent (patrz punkt 8.5). Zakup jest w cenie nie mniejszej niż dziewięćdziesiąt procent (90%) pierwotnego kosztu netto uczestnika pomniejszonego o wszelkie koszty transportu i prowizji zapłaconych dystrybutorowi. Wszelkie takie wnioski będą uważane za rezygnację z dystrybutorstwa. Wszystkie zwroty międzynarodowe należy złożyć w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni ** od daty zakupu i podlegają wszystkim innym wytycznym określonym w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy produkty są zwracane, w sposób, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu, będą one przechowywane przez okres 30 (trzydziestu) dni, podczas których dystrybutor ma prawo do żądania zwrotu tych przedmiotów. Dystrybutorzy pokryją wszelkie koszty wysyłki. Jeżeli żądanie nie zostanie odnotowane przez dział obsługi klienta w czasie wyżej wymienionym, Jeunesse zastrzega sobie prawo do zniszczenia tych zapasów, bez dalszego wynagrodzenia na rzecz tego dystrybutora. ** Okres zwrotu może się różnić w zależności od kraju i prawa państwa.** W celu zapewnienia, że dystrybutor otrzyma zwrot pieniędzy w odpowiednim czasie, powinien on wykonać następujące kroki: 1. Złożyć pisemny wniosek faksem, pocztą lub em do biura obsługi klienta Jeunesse, jasno podając przyczynę rezygnacji i zwrotu produktu i/ lub sprzedaży materiałów. 2. Po otrzymaniu odpowiedniej informacji, Jeunesse poinstruuje dystrybutora, gdzie doręczyć produkty wraz z numerem autoryzacji zwrotu towaru, który musi być widoczny na zewnątrz wszystkich opakowań. Każdy zwrot bez tej informacji na zewnątrz paczki zostanie odrzucony bez wyjątków. Jeunesse zwróci pieniądze w ciągu około 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania autoryzowanego towaru. 3. Dystrybutor ponosi wszelkie koszty wysyłki towaru do Jeunesse. 4. Dystrybutor odpowiada za pakowania i wysyłki produktów w sposób zapewniający otrzymanie towaru w odpowiednim czasie i przy minimalnym uszkodzeniu. Jeunesse nie zaakceptuje uszkodzonego towaru do zwrotu pieniędzy. 19

20 5. Zwroty pieniędzy będą wydawane w ten sam sposób, w jaki została przyjęta płatność. Oznacza to, że jeśli do zapłacenia za towar użyto karty kredytowej, to zwrot zostanie wpłacony z powrotem na tę samą kartę. Jeśli płatność została dokonana czekiem, to zwrot zostanie wydany na to samo nazwisko, pod którym płatność została otrzymana Zwroty nieautoryzowane Jeżeli dystrybutor odmówi dostarczenia jakiejkolwiek wysyłki Jeunesse lub poprosi o zwrot pieniędzy za wszelkie wcześniej zakupione produkty, taki wniosek zostanie uznany za dobrowolne zawieszenie Prawo kupującego do anulowania Prawo federalne upoważnia kupującego do anulowania niektórych sprzedaży bez kary przed północą w trzecim (3) dniu roboczym po transakcji. Zasada ta obejmuje sprzedaż detaliczną dla konsumenta za kwotę dwudziestu pięciu dolarów (25.00$) lub więcej, która nastąpiła poza głównym biurem. Ponadto dystrybutor musi ustnie poinformować nabywcę w czasie podpisywania kontraktu lub nabywania towarów o tym, że ten ostatni ma prawo do anulowania zakupu w ciągu 3 (trzech) dni Wymiany Jeunesse nie zaakceptuje wymiany produktu od dystrybutorów Odpowiedzialność dystrybutora Jeśli klient detaliczny wysyła list lub dostarcza do dystrybutora ważne zawiadomienie o unieważnieniu przed północą trzeciego (3) dnia roboczego od zamówienia lub zakupu produktu, musi ono być honorowane przez dystrybutora. Jeśli kupujący przyjął dostawę towarów, ten produkt musi być zwrócony wraz z zawiadomieniem, w takim dobrym stanie, jak w chwili dostawy. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia, dystrybutor musi dokonać zwrotu wszystkich płatności dokonanych w ramach umowy sprzedaży. Jeżeli detaliczni klienci kontaktują się z biurem obsługi klienta Jeunesse aby poinformować o odmowie przez dystrybutora wydania odpowiedniego zwrotu pieniędzy we wskazanym czasie, taki dystrybutor będzie podlegać zawieszeniu dystrybutorstwa do czasu rozstrzygnięcia skargi Gwarancja Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Jeunesse nie daje żadnych gwarancji lub oświadczeń dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, wykonania lub innych gwarancji dotyczących każdego produktu lub usługi zakupionej poprzez Jeunesse. ROZDZIAŁ 11 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 11.1 Przechowywanie danych Jeunesse zachęca wszystkich swoich dystrybutorów do przechowywania pełnej i dokładnej dokumentacji transakcji handlowych. Jeunesse może skorzystać z możliwości do zażądania dokumentów odnoszących się do sprzedaży detalicznej lub w innych dziedzinach, jak tego wymaga obowiązujące prawo Poprawki Jeunesse, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i procedur, swojego dystrybutora lub sugerowanej ceny detalicznej, dostępności produktów i preparatów oraz planu wynagradzania, jak uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsze zasady i procedury oraz zmiany planu wynagradzania i wszystkie inne zmiany, stają się wiążącą częścią umowy zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Jeunesse. Dystrybutor ma obowiązek na bieżąco sprawdzać i aktualizować obecne informacje a Jeunesse w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za brak wiedzy dystrybutora o aktualnych i bieżących informacjach. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego umowy i jakiejkolwiek poprawki, poprawka będzie przeważać. Jeśli broszury, katalogi produktów, cenniki, literatura, strona internetowa, wysłana faksem na żądanie, itp., zostały zmienione, tylko najnowsza wersja jest dopuszczona do stosowania przez dystrybutorów Jeunesse. 20

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo