Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8"

Transkrypt

1 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z marca 2007 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwestycyjnych 2007 Po bardzo udanym rozpoczęciu roku, kiedy to w styczniu wzrosły wartości uczestnictwa niemal wszystkich funduszy, przyniósł osłabienie koniunktury na polskim rynku, które negatywnie przełożyło się na notowania funduszy, szczególnie zaś na fundusze polskich akcji i fundusze hybrydowe. Również nie najlepiej zachowywał się w ubiegłym miesiącu rynek polskich papierów dłużnych. Cały wzrost cen, jaki miał miejsce w pierwszej połowie miesiąca został w jego drugiej połowie zniwelowany. Wyniki osiągnięte przez całą populację polskich fundusz w m zawierały się w bardzo szerokim przedziale. Najgorszy wynik to strata w wysokości 10,41%, najwyższy zaś to w wysokości 6,11%. Najbardziej owne wśród funduszy okazały się w minionym miesiącu 3 produkty o charakterze zamkniętym, które mimo giełdowej korekty, zanotowały stopy zwrotu powyżej 4,0%. Najlepszy wynik osiągnął notowany na GPW fundusz Investor FIZ, który w m zarobił +6,11%. Kolejne miejsca zajęły KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ z wynikiem +5,8% oraz Investor Gold FIZ +4,7%. Najsłabszy wynik, drugi miesiąc z rzędu, zanotował fundusz Skarbiec-Sezam II FIZ (- 10,41%), który jest produktem niepublicznym o bardzo szerokim spektrum inwestycyjnym, dedykowanym dla wybranej grupy inwestorów. Wśród funduszy dostępnych dla indywidualnych inwestorów, najbardziej stratne okazały się produkty hedgingowe, oferowane przez Superfund TFI (w zależności od strategii od -6% do - 9%). Po bardzo dobrym styczniu, przyniósł na giełdzie oczekiwaną korektę. Największe spadki zanotowały ceny akcji dużych spółek. WIG20 stracił -6,9%, zaś główny indeks giełdowy WIG spadł o -4,9%. Najmniejsze straty przyniosły inwestycje w małe i średnie spółki. Mierzący koniunkturę w tym segmencie indeks stracił zaledwie 0,6%, podczas gdy w styczniu zanotował 13% wzrost. W m wzrosty zanotowały jedynie branże spożywcza i medialna. Subindeksy WIG-Spożywczy oraz WIG-Media ały odpowiednio +1,2% i +0,9%. Pozostałe branże zanotowały spadki, w tym najsłabsze wyniki w minionym miesiącu osiągnęły spółki z branży telekomunikacyjnej (-11,1%). W grupie funduszy AKP najwyższą stopę zwrotu, przy niesprzyjających warunkach rynkowych, wypracował SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, który w minionym miesiącu zwiększył wartość jednostki uczestnictwa o +2,1%. Tak dobry wynik to zasługa przesuniętej względem pozostałych funduszy z grupy wyceny jednostki. Fundusz ten lokuje aktywa głównie w jednostki innych funduszy akcyjnych. Powoduje to, że zmiany cen akcji odzwierciedlone są w zmianach wartości jednostek funduszu jeden dzień później, niż w przypadku klasycznych funduszy akcyjnych. Gdyby nie ten fakt, wyniki wspomnianego funduszu również byłyby pod kreską. Z pozostałych funduszy z tej grupy, jedynie 4 osiągnęły dodatnie stopy zwrotu. Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji małych i średnich spółek, z których najsłabszy w m okazał się Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, z wynikiem -2,6%. Z największym minusem w grupie AKP miniony miesiąc zakończył KBC Portfel Akcyjny SFIO (-7,3%). Reasumując, średnia stopa zwrotu w m dla wszystkich produktów z grupy funduszy inwestujących w polskie akcje wyniosła -2,7%, co jest wynikiem znacząco lepszym od benchmarku składającego się w 75% z indeksu WIG i 25% z indeksu rynku pieniężnego. Ów benchmark odnotował 3,6% straty w m. W m traciły nie tylko indeksy na warszawskiej giełdzie, ale także na wielu innych rynkach akcji. Indeks spółek ze Stanów Zjednoczonych S&P 500 spadł o -2,2%, a Dow Jones Industrial Average -2,8%. Nie lepiej kształtowała się koniunktura na rynkach fundusze z notą długoterminowym w u z grupy AKP Arka BZ WBK Akcji FIO Legg Mason Akcji FIO DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek z grupy MIP Arka BZ WBK Zrównoważony FIO KBC Beta SFIO z grupy SWP Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO SFIO Telekomunikacji Polskiej z grupy PDP ING SFIO Obligacji 2 Pioneer Obligacji Plus FIO KBC Papierów Dłużnych FIO Pioneer Obligacji Skarbowych FIO z grupy RPP KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO CitiPłynnościowy SFIO z grupy PDE Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO z grupy PDU Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m SAFU-rpp 0.24% 3.45% 13.74% SAFU-pdp 0.04% 2.48% 17.18% SAFU-pdz -0.57% 0.33% % SAFU-swp -1.13% 10.21% 38.14% SAFU-akz -2.28% 6.54% 1.02% SAFU-mip -2.48% 17.18% 58.91% SAFU-akp -2.68% 40.67% % (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy Europy Zachodniej; indeks DJ Euro Stoxx 50 zakończył miesiąc stratą wynoszącą -2,2%. Spadki na zagranicznych rynkach akcji miały wpływ na słabe wyniki większości funduszy lokujących aktywa w papiery udziałowe poza Polską. Dodatkowo na rynku walutowym, USD osłabił się wobec złotówki o 2,3%,a EUR o 0,4%, co jeszcze pogorszyło wyrażone w PLN wyniki funduszy inwestujących za granicą. Dodatnie wyniki odnotowała za to giełda japońska, indeks Nikkei 225 wzrósł w m o +1,3%, co miało odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestujących na tym rynku. W grupie AKZ najlepszy wynik wypracowały: PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Japońskich oraz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji (odpowiednio: 3,1% i 2,0%). Dodatni wynik w m osiągnął jeszcze tylko jeden fundusz z tej grupy- lokujący na rynku europejskim, zarządzany również przez PKO TFI - PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Europejskiego Rynku Akcji, który zanotował 0,9% zwrotu. Pozostałe fundusze zakończyły z ujemnymi stopami zwrotu. Najsłabszy w grupie okazał się, działający od początku 2007 r. fundusz - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Odnotował on stratę w wysokości 6,1%. Miesiąc wcześniej ten sam fundusz wypracował najlepszy wynik w grupie. Luty również nie okazał się zbyt pomyślny dla rynku obligacji. Wprawdzie ceny instrumentów dłużnych wzrosły, to jednak siła tego wzrostu była bardzo niewielka. Można powiedzieć, że rynek otarł się o stratę. Indeks IROS, mierzący koniunkturę na rynku polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu ał w ubiegłym miesiącu zaledwie +0,02% (+0,67% w styczniu). Tylko

2 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2 z 8 połowa funduszy inwestujących w polskie obligacje wypracowała w m dodatnie wyniki. Najbardziej ownym funduszem z grupy PDP okazał się SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, którego wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o +0,7%. Najsłabszy okazał się fundusz DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, który zmniejszył wartość jednostki o -0,27%. Benchmark SAFU-pdp, oparty na średniej stopie zwrotu 31 funduszy inwestujących w polskie obligacje wzrósł w m 0,04%. Kolejny miesiąc z rzędu, bardzo słabe wyniki liczone w PLN odnotowały funduszy inwestujące w obligacje denominowane w EUR i USD, przy czym te drugie w większości przypadków zanotowały spadki wartości. Na złe wyniki istotny wpływ miało umocnienie się polskiej wa w stosunku do walut, w których denominowane są instrumenty stanowiące przedmiot lokat tych funduszy. Kurs EUR spadł o +0,4%, zaś USD o +2,3%. Średnie stopy zwrotu funduszy inwestujących w obligacje denominowane w EUR w m, oscylowały wokół zera (-0,02%), zaś funduszy inwestujących w USD były ujemne (-0,98%). Tylko jeden fundusz z grupy inwestującej w instrumenty denominowane w USD zakończył miesiąc z dodatnią stopą zwrotu. Był to KBC Dolar FIZ. Jego wynik to +3,0%. Indeks rynku pieniężnego: IRP_WIBID_1M wzrósł w m o +0,31%. Była to górna granica wyników, którą udało się przebić zaledwie czterem funduszom. Zyski wszystkich funduszy pieniężnych i gotówkowych w minionym miesiącu wahały się w przedziale od +0,09% do +0,32%. Drugi miesiąc z rzędu, najlepszą stopę zwrotu osiągnął fundusz Idea Premium SFIO, którego polityka inwestycyjna oparta jest na rynku krótkoterminowych instrumentów komercyjnych. Najsłabszy wynik zanotował Allianz Pieniężny FIO. Spadające w m ceny akcji oraz minimalne wzrosty cen instrumentów dłużnych znalazły swoje odzwierciedlenie w ujemnych wynikach funduszy hybrydowych. W przypadku produktów mieszanych (zrównoważonych i aktywnej alokacji) średnia stopa zwrotu osiągnęła wynik -2,5%. Jest to wielkość zbliżona do wyniku benchmarku, składającego się w 50% z indeksu WIG i 50% wyników indeksu rynku obligacji (IROS), który stracił -2,4%. Wszystkie fundusze z grupy MIP odnotowały ujemne wyniki, przy czym najmniejszą stratę odnotował SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji z wynikiem -0,6%, zaś najsłabszy wynik zanotował KBC Beta SFIO. Stracił on 5,5%. W bezpieczniejszej grupie funduszy stabilnego wzrostu średni lutowy wynik to -1,1%. Indeks IRFU-swp dla inwestującej mniejszą część aktywów w akcje grupy funduszy stabilnego wzrostu, składający się w 20% z wyników indeksu WIG i 80% indeksu obligacji stracił w minionym miesiącu -0,9%. W grupie tej, zawierającej 39 funduszy, prawie połowie udało się pokonać wynik benchmarku, a czterem funduszom osiągnąć dodatnie stopy zwrotu. Najlepszy z nich - DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu zwiększył wartość o +1,7%. Najsłabsze wyniki odnotowały fundusze z grupy BPH Bezpieczna Inwestycja. Wszystkie one solidarnie odnotowały bardzo podobną stratę. Jej wielkość zawierała się w przedziale od 2,25% do 2,89%. Komentarz do u W lutowym u bazującym na wskaźniku efektywności uwzględniającym zarówno owności jak i ryzyko funduszy, sklasyfikowaliśmy 103 fundusze w perspektywie długoterminowej (36-miesięcznej) oraz 154 w perspektywie krótkoterminowej (12-miesięcznej). W lutowym zestawieniu, w u długoterminowym zadebiutowały 2 fundusze. Oba debiuty nie należały jednak do udanych. Pierwszy fundusz - Millennium FIO Stabilnego Wzrostu, otrzymał notę 1a, drugi - DWS Polska FIO USD Obligacji, tylko nieco lepszą oceną - 2a. W horyzoncie krótkoterminowym (12 miesięcy), po raz pierwszy ocenialiśmy fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4. Niestety i w tym przypadku debiut wypadł bardzo słabo. Nota 1a świadczy o tym, że fundusz nie należał w ciągu ostatnich 12 miesięcy do liderów. W minionym miesiącu w czołówce u długoterminowego odnotowaliśmy tylko jedną zmianę. DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek zastąpił inny fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo - DWS Polska FIO Akcji Plus. Więcej zmian odnotowaliśmy w u krótkoterminowym. Do grona najwyżej ocenianych produktów dołączyły AIG FIO Akcji, Idea Stabilnego Wzrostu FIO, Pioneer Lokacyjny FIO, UniWibid SFIO, Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny USD (USD), SEB 6 - Euro Lokata FIO oraz UniDolar Obligacje FIO. Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ (akcji zagranicznych) 1 DWS Polska FIO Top 50 Europa -2.16% wrz Pioneer Akcji Europejskich FIO -2.60% wrz PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa FIO -3.31% wrz PZU FIO Akcji Nowa Europa -3.99% lis UniGlobal FIO -2.16% wrz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -3.35% wrz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Japońskich 3.08% lis Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO -2.54% maj 2009 maj UniAkcje Nowa Europa FIO -1.11% cze 2009 cze 2007

3 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 3 z 8 10 BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej -4.07% wrz 2009 wrz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji 1.96% lis 2009 lis PZU SFIO Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny -0.08% lis 2009 lis PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Amerykańskiego Rynku Akcji -0.83% lis 2009 lis PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Europejskiego Rynku Akcji 0.86% lis 2009 lis DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus -2.83% gru 2009 gru Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO -6.08% gru 2009 gru Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1.68% sty 2010 sty Subfundusz Akcji Światowych -2.88% sty 2010 sty Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich -2.61% sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP (akcji polskich) 1 Arka BZ WBK Akcji FIO -4.80% 2 Legg Mason Akcji FIO -4.12% 3 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 0.54% 4 DWS Polska FIO Akcji Plus -4.05% 5 Polskich Akcji -2.42% 6 SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji -1.88% 7 Idea Akcji FIO 0.82% 8 ING FIZ Akcji -2.11% 9 UniKorona Akcje FIO -4.26% 10 ING SFIO Akcji % 11 BPH FIO Akcji -4.52% 12 ING FIO Akcji -4.40% 13 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK -2.88% 14 SEB 3 - Akcji FIO -3.63% 15 Pioneer Akcji Polskich FIO -4.63% 16 Millennium FIO Akcji -3.73% 17 PKO/Credit Suisse Akcji FIO -3.27% 18 DWS Polska FIO Akcji -5.00% 19 Allianz Akcji FIO -2.92% 20 ING FIO Średnich i Małych Spółek -0.62% wrz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -1.31% lip AIG FIO Akcji -3.17% cze FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji -1.18% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 2.13% lut KBC Portfel Akcyjny SFIO -7.28% kwi 2009 kwi 2007

4 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 4 z 8 26 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO -0.58% maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus -4.32% cze 2009 cze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek 0.24% wrz 2009 wrz PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 0.86% wrz 2009 wrz KBC Akcyjny FIO -5.93% paź 2009 paź Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -2.61% paź 2009 paź AIG FIO Małych i Średnich Spółek -1.07% lis 2009 lis Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny -4.56% lis 2009 lis Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji Subfundusz Akcji -2.90% gru 2009 gru % sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP (mieszane) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO -3.76% 2 KBC Beta SFIO -5.50% 3 UniKorona Zrównoważony FIO -2.46% 4 SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO -2.16% 5 BPH FIO Aktywnego Zarządzania -2.72% 6 ING FIO Zrównoważony -2.66% 7 DWS Polska FIO Zrównoważony -2.49% 8 SKARBIEC-WAGA FIO Zrównoważony -1.55% 9 KBC Aktywny FIO -3.89% 10 Millennium FIO Zrównoważony -2.27% 11 PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO -2.78% 12 Pioneer Zrównoważony FIO -3.96% 13 PZU FIO Zrównoważony -1.47% lis Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski -3.90% wrz Allianz Aktywnej Alokacji FIO -1.00% gru SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji -0.62% lip Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 FIO -2.53% sie Pioneer Wzrostu Mix60 FIO -3.51% sie UniAktywnaAlokacja(95%) FIO -1.88% cze 2009 cze ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus -2.68% cze 2009 cze PZU SFIO Ochrony Majątku -1.90% wrz 2009 wrz Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany -1.87% gru 2009 gru ING Parasol SFIO subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus -1.00% gru 2009 gru Zrównoważony -1.08% sty 2010 sty 2008

5 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 5 z 8 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP (stabilnego wzrostu) 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu -1.47% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO -1.89% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej -1.84% 4 Stabilnego Inwestowania -0.78% 5 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO -0.70% 6 ING FIO Stabilnego Wzrostu -1.52% 7 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK -1.07% 8 Idea Stabilnego Wzrostu FIO 0.85% 9 KBC Stabilny FIO -2.35% 10 SKARBIEC-III FILAR FIO -0.54% 11 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego -1.18% 12 BPH FIO Stabilnego Wzrostu -1.60% 13 Legg Mason Senior SFIO -0.89% 14 DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu 1.69% 15 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO -2.23% 16 SEB 4 - Stabilnego Wzrostu FIO -0.40% 17 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO -1.28% 18 Millennium FIO Stabilnego Wzrostu -1.42% 19 ING FIZ Stabilnego Wzrostu -0.43% 20 BPH FIZ Pro Lokata -0.06% 21 Ochrony Kapitału Plus 0.40% paź AIG FIO Stabilnego Wzrostu -0.96% cze FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu -0.46% sty SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO 1.00% lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % mar SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji -0.18% lip BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % gru Pioneer Dochodu Mix 20 FIO -1.34% sie UniStoProcent Plus FIO -0.67% paź BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % lut BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % maj 2009 maj ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1.56% cze 2009 cze UniStoProcent Bis FIO -2.49% cze 2009 cze BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja % wrz 2009 wrz 2007

6 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 6 z 8 36 PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ 0.00% paź 2009 paź Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO -1.85% paź 2009 paź Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0.50% sty 2010 sty Skarbiec Ochrony Kapitału FIO -0.18% sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP (polskich papierów dłużnych) 1 ING SFIO Obligacji % 2 Pioneer Obligacji Plus FIO -0.03% 3 KBC Papierów Dłużnych FIO 0.11% 4 Pioneer Obligacji Skarbowych FIO -0.08% 5 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.08% 6 Pioneer Obligacji FIO -0.07% 7 UniKorona Obligacje FIO -0.06% 8 SKARBIEC-DEPOZYTOWY FIO Dłużnych Papierów Wartościowych 0.66% 9 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ -0.03% 10 Allianz Obligacji FIO 0.02% 11 BPH FIO Obligacji % 12 SEB 5 - Obligacji Skarbowych FIO -0.11% 13 Obligacji 0.10% 14 SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ 0.34% 15 Idea Obligacji Skarbowych FIO 0.12% 16 SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych FIO 0.21% 17 Legg Mason Obligacji FIO -0.02% 18 Millennium FIO Papierów Dłużnych -0.05% 19 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych -0.27% 20 ING FIO Obligacji 0.11% 21 SKARBIEC-OBLIGACJA FIO Instrumentów Dłużnych 0.16% 22 PKO/Credit Suisse Obligacji FIO -0.06% 23 AIG FIO Obligacji -0.08% cze Pioneer Lokacyjny FIO 0.19% sie PKO/Credit Suisse Obligacji Extra FIO -0.17% gru BPH FIO Obligacji % sie KBC Portfel Obligacyjny SFIO 0.05% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus 0.06% cze 2009 cze Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 0.13% lis 2009 lis Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy 0.00% gru 2009 gru Subfundusz Obligacji 0.00% sty 2010 sty 2008

7 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 7 z 8 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP (rynku pieniężnego) 1 KBC Gamma SFIO 0.30% 2 UniWibid SFIO 0.31% 3 CitiPłynnościowy SFIO 0.32% 4 Idea Premium SFIO 0.32% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.29% 6 UniKorona Pieniężny FIO 0.29% 7 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.24% 8 KBC Pieniężny FIO 0.29% 9 ING FIO Gotówkowy 0.22% 10 Pioneer Pieniężny FIO 0.25% 11 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.22% 12 Depozyt Plus 0.20% 13 Legg Mason Pieniężny FIO 0.24% 14 SKARBIEC-KASA FIO Rynku Pieniężnego 0.24% 15 PKO/Credit Suisse Skarbowy FIO 0.09% 16 BPH FIO Skarbowy 0.20% 17 Millennium FIO Pieniężny 0.26% 18 Idea Protect FIO 0.22% 19 AIG FIO Pieniężny 0.19% kwi Allianz Pieniężny FIO 0.09% gru PZU FIO Gotówkowy 0.25% lip DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 0.26% wrz SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 0.27% kwi PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego FIO 0.25% kwi SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.24% lip KBC Portfel Pieniężny SFIO 0.32% kwi 2009 kwi ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.21% cze 2009 cze Subfundusz Pieniężny 0.20% sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZW () Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny USD (USD) ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych (USD) ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro (EUR) 1.32% gru % gru % gru 2008

8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 8 z 8 Pioneer Zrównoważon 4 Amerykańskiego FIO (USD) -1.05% gru Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Dynamiczny EUR (EUR) 0.50% gru PZU SFIO Funduszy Zagranicznych PZU Subfundusz Zrównoważony Zagraniczny 0.34% lis 2009 lis 2007 (EUR) 7 Subfundusz Zrównoważony Azjatycki 0.82% sty 2010 sty 2008 (USD) 8 Subfundusz Zrównoważony Światowy (USD) 0.41% sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE (papierów dłużnych euro) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 0.02% 2 DWS Polska SFIO Euroobligacji 0.06% 3 Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 0.30% 4 BPH FIO Europejskich Obligacji 0.68% 5 SKARBIEC-EURO OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -0.09% 6 SEB 6 - Euro Lokata FIO 0.10% lip AIG FIO Zagranicznych Obligacji -0.32% cze PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny EUR -0.13% lis Subfundusz Zagranicznych Obligacji -0.79% sty 2010 sty 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU (papierów dłużnych dolarowych) 1 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO -1.64% 2 Millennium FIO Dolarowa Lokata -1.55% 3 Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ -1.44% 4 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -0.97% 5 SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych -1.98% 6 BPH FIO Dolarowych Obligacji -0.97% 7 DWS Polska FIO USD Obligacji -1.66% 8 UniDolar Obligacje FIO -0.85% kwi KBC Dolar FIZ 2.98% mar PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Dłużny USD -1.73% lis 2008 objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 2006 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2006 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 www.analizy.pl Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc notowań na GPW miał dwa oblicza: w pierwszej jego części, byliśmy świadkami dość ostrej przeceny, która doprowadziła w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 15 maja 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2008 www.analizy.pl 8 marca 2008 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Tym razem nieco łatwiej było stracić, bowiem ujemna

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2004 Miesiąc na rynku funduszy Luty stał pod znakiem kontynuacji dobrej koniunktury we wszystkich grupach funduszy inwestycyjnych. Straty mogły przynieść inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Sierpień upłynął pod znakiem znacznie lepszej koniunktury na rynku kapitałowym niż pierwszy miesiąc wakacji. Spośród dostępnych w ramach oferty

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych 2004 Miesiąc na rynku funduszy Pierwszy wakacyjny miesiąc na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem spadków cen większości dostępnych instrumentów. Gdy spojrzymy na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 09 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2003 Miesiąc na rynku funduszy Najbardziej zyskowna inwestycja przyniosła w maju 7,91% zysku (CU Polskich Akcji). Umacniający się w ostatnim miesiącu złoty przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Po wielu znakomitych lub co najmniej dobrych miesiącach na rynkach finansowych w ostatnim okresie, przyniósł zdecydowane odwrócenie tendencji, w szczególności na rynku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 8 5 maja 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych rudzień 2004 Miesiąc na rynku funduszy Mocnym akcentem zakończyły rok 2004 fundusze inwestujące w papiery wartościowe na polskim rynku kapitałowym. Wzrost wycen wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. z 1 l www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z.

Ranking funduszy inwestycyjnych. listopadd2005. Miesiąc na rynku funduszy. Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona 1 z. Ranking funduszy inwestycyjnych d2005 Miesiąc na rynku funduszy Październikowa korekta na warszawskiej giełdzie nie zdołała znacząco pogorszyć nastrojów inwestorów, którzy po stosunkowo krótkim odpoczynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2005 Ranking funduszy inwestycyjnych 2005 Miesiąc na rynku funduszy Inwestorzy lokujący środki na polskim rynku finansowym z pewnością nie mogli w ostatnich tygodniach narzekać na nudę. Spektakularne wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje pierwszych 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 17 lutego 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2003 Miesiąc na rynku funduszy Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwes

Ranking funduszy inwes Ranking funduszy inwes Każda znakomita passa musi mieć kiedyś swój koniec - nie inaczej jest też na rynku kapitałowym. Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005

Ranking funduszy ubezpieczeniowych grudzień 2005 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2005 Podsumowanie miesiąca Ostatnie 3 miesiące roku to, po raz kolejny, świetny czas dla osób inwestujących swoje środki na rynku akcji. Stąd dość często widziana ostatnio

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 2 lipca 20 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 20) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych, dzięki wystarczająco długiej historii, w u -letnim po raz pierwszy ocenę otrzymały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 lutego Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń ) W styczniowym u funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3letnim

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 września 2012 Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012) W sierpniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny opierające się o wskaźnik Information Ratio, zadebiutowały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE kwietnia 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Marzec upłynął pod znakiem tragicznej w skutkach fali tsunami w Japonii, awarii elektrowni atomowej Fukushima, napięć w krajach arabskich

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2003 Miesiąc na rynku funduszy "Ostatni miesiąc bez wątpienia należał do funduszy inwestujących w polskie akcje" - tak zaczynaliśmy nasz komentarz do ów przed miesiącem.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 12 sierpnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Lipiec nie był udanym miesiącem dla wielu inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych. Za sprawą kiepskiej koniunktury

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 15 kwietnia Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec ) W marcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno jak i ryzyko, nie zaszło zbyt

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2003 Miesiąc na rynku funduszy Październik miesiącem oszczędzania ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. W skali

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 13 grudnia 2011 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2011) Dbając o najwyższą jakość dostarczanych na rynek informacji zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji formuły obliczeniowej wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE maja 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W najnowszym, kwietniowym u funduszy inwestycyjnych, w którym nadawane są oceny na podstawie wskaźnika Information Ratio, dzięki wystarczającej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych wrzesień 2008 Wrzesień upłynął pod dyktando złych wiadomości głównie ze Stanów Zjednoczonych, choć Europa też nie pozostawała daleko w tyle. Amerykański kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 lipca 202 Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 202) W czerwcowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku Information Ratio duŝe zmiany zaszły w grupie funduszy gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych sierpień 2008 Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017) wrz mar 14 16 paź kwi 14 16 maj lis 14 16 gru cze 14 16 sty lip 15 16 lut sie 15 16 mar wrz 15 16 kwi paź 15 16 maj lis 15 16 cze gru 15 16 lip sty 15 17 sie lut 15 17 wrz mar 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych lipiec 2008 Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017) wrz 14 16 paź 14 16 lis lis 14 16 gru 14 16 sty 15 17 lut lut 15 17 mar 15 17 kwi 15 17 maj 15 17 cze 15 17 lip lip 15 17 sie 15 17 wrz 15 17 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017) 8 listopada 2017 Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo