CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEśY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEśY"

Transkrypt

1 CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEśY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Opracowane zestawienie bibliograficzne obejmuje pozycje zwarte oraz artykuły z czasopism dotyczące czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, opublikowane w latach Przy gromadzeniu materiałów korzystano z następujących źródeł: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz czasopism posiadanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej. Oprac. Paulina Ablewicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Limanowej WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Aktywność Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w róŝnych środowiskach społeczno-zawodowych : diagnoza i propozycje rozwiązań : praca zbiorowa / pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej i in. ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Poznań : WyŜsza Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, s. 2. Bibliografia Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; BOWI, S : Aktywność fizyczna, czas wolny 3. Chaszewski Janusz

2 Aktywność sportowa Polaków / Janusz Chaszewski ; Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Warszawa : [ Estrella ], s. 4. Czas Czas wolny w róŝnych jego aspektach / pod red. Jolanty Kędzior i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, , [1] s. - (Acta Universitatis Wratislawiensis ; ISSN ; Nr 2186) 5. Czerepaniak-Walczak Maria Gdy po nauce mamy wolny czas... : szczecińskie szkoły podstawowe wobec prawa dziecka do wypoczynku i zabawy / Maria Czerepaniak-Walczak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki. Szczecin : PoNaD, , [1] s. 6. Koncepcja Koncepcja badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na rekreację turystyczną : materiały seminaryjne, Wrocław 21 kwietnia 1997 / red. t. Piotr Zarzycki ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Katedra Rekreacji Turystyki. Wrocław : Wydawnictwo AWF, s. 7. Kowalczyk Danuta Szkoła wobec doświadczeń pozaszkolnych uczniów w dobie elektronicznych środków przekazu / Danuta Kowalczyk. Opole : PO. Oficyna Wydawnicza, s. 8. Piotrowski Marcin Poza pracą : studium wybranych zagadnień czasu wolnego mieszkańców współczesnej wsi / Marcin Piotrowski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, , [2] s. 9. Siwiński Wiesław Wprowadzenie do teorii czasu wolnego i rekreacji ruchowej / Wiesław Siwiński. Poznań : Ławica, s. 10. Tauber Dawid Roman Pedagogika czasu wolnego : zarys problematyki / Dawid Roman Tauber ; WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Poznań : WSHiG, s.

3 11. Walczak Mieczysław Wychowanie do wolnego czasu / Mieczysław Walczak ; WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra : WSP, s. ARTYKUŁY Z CZASOPISM: 1. Banaszkiewicz Teresa: Szanse promowania rekreacji w deklaracjach nauczycieli // Prace Naukowe. Kultura Fizyczna / WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Z. 3 (2000), s Barczak Wioletta: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // śycie Szkoły. 2002, nr 4, s Borzęcka Bernadeta: BudŜet czasu dzieci i młodzieŝy w rodzinach wielodzietnych // Kwartalnik Edukacyjny. 2003, nr 2, s Bronicka Joanna, Skaczyło Magdalena, Sokołowska Iwona: Weekend polskich dzieci z Wilna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 6, s , 46 Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów klas V szkoły podstawowej w Wilnie 5. Burzyńska Lidia: Podpatrzone w RFN : funkcje i zadania pedagoga organizatora wolnego czasu // Edukacja Dorosłych. 1999, nr 3, s Fatyga Barbara: Dzieci wiejskie i ich problemy // Remedium. 1999, nr 12, s m. in. o czasie wolnym dzieci wiejskich 7. Gieleciak Urszula: Mój czas wolny. Jaki wypoczynek jest wartościowy? : przykładowy scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. 2001, nr 10, s Głomski Zbigniew: Program profilaktyczno-wychowawczy Czas wolny inaczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s Program Pogotowia Opiekuńczego w Toruniu 9. Górska Aleksandra: O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2002, nr 4, s Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 82 w Poznaniu

4 10. Grabiński Lechosław: Jak organizujemy wypoczynek letni wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 6, s Dom Dziecka w Świdwinie 11. Hamada Małgorzata: Co robi uczeń w wolnym czasie? // Wychowawca. 2003, nr 7-8, s Miesięcznik kulturalno-informacyjny Nasz Czas redagowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Krakowie poświęcony tematyce czasu wolnego od nauki 12. Janas Marek: Europejski Rok Języków praktycznie // Języki Obce w Szkole. 2002, nr 3, s Projekt edukacyjny Zespołu Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie pt. Czas wolny i jego wykorzystanie Trasy rowerowe w gminie Bolków 13. Janas Marek: Sposób na czas wolny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 6, s Propozycja spędzania czasu wolnego na wycieczkach rowerowych opracowana przez Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie 14. Kargul Józef: O czasie wolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s Kempa E.: Wpływ środowiska rodzinnego na jakość i organizację czasu wolnego uczniów klas III wiejskich szkół podstawowych // Nauczyciel i Szkoła. 1998, nr 1, s Kocemba Włodzimierz: Uniwersalizacja wzorców spędzania czasu wolnego a zróŝnicowanie form uczestnictwa w kulturze fizycznej młodzieŝy z róŝnych krajów // Kultura Fizyczna. 1997, nr 9/10, s Kostkiewicz GraŜyna: ObciąŜenie nauką szkolną i domową, czas wolny uczniów szkoły muzycznej I stopnia // Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia. Z. 2 (1995), s Kownacka Barbara: Czas wolny naszych pociech // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. 2000/2001, nr 6, s Artykuł opracowany na podstawie ankiet skierowanych do rodziców dzieci w wieku 8-12 lat 19. Kozak Ewa: Wypoczynek młodzieŝy i jej rodziców // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2000, nr 1, s

5 20. Krzyśko Maria: Psychospołeczne korelaty preferencji środowiskowych oraz zachowań rekreacyjnych młodzieŝy // Czasopismo Psychologiczne. 2003, nr 1, s Kucharczyk Karol: Survival na wczasach dzieci i młodzieŝy, nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek // Kultura Fizyczna. 2000, nr 3/4, s Kuczyńska Teresa: Lato wiejskich dzieci // Tygodnik Solidarność. 1999, nr 34, s Lebioda Lidia: Czas wolny // Wychowawca. 2004, nr 7-8, s Łagan Danuta: Rekolekcje jak zagospodarować czas wolny? // Wychowawca. 1996, nr 2, s Łebecka GraŜyna: Bezpiecznie spędzamy czas wolny. Tematyka dnia: Na jezdni musi być bezpiecznie! // Nauczanie Początkowe. Edukacja Zintegrowana. 1998/1999, nr 6, s Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 26. ŁoboŜewicz Tadeusz: Wakacje dzieci i młodzieŝy : cele postulowane i rzeczywiste // Kultura Fizyczna. 2000, nr 3/4, s Konferencja naukowo-metodyczna w Warszawie 27. Makowska Jolanta, Siara Urszula: Z dala od centrum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 6, s Oferta placówek opiekuńczo-wychowawczych na okres ferii zimowych 28. Maliński Mieczysław: Twój wypoczynek // Nauczyciel z klasą. 2002, nr 1, s Marak Janusz: Metodyczne podstawy badań czasu wolnego mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę // Człowiek i Ruch. 2002, nr 2, s Marak Janusz, Sołtysik Mariusz: Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny studentów Wrocławia : (wyniki badań ankietowych) // Człowiek i Ruch. 2002, nr 2, s Marchewka Anna: Czas wolny młodzieŝy głuchej zamieszkałej w internacie // Kultura Fizyczna. 2000, nr 5/6, s

6 32. Marzec Helena: Czas wolny małych dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 2, s Mijas Stanisław: Gdzie bywam, co robię : czas wolny nastolatków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 6, dod. Przygotowanie do Ŝycia, s. (10)-(14) 34. Narkiewicz-Niedbalec Ewa: Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie wolnym // Rocznik Lubuski. T. 28, cz. 2 (2002), s Nazimow-Krakowska Teresa: Formy spędzania czasu wolnego młodzieŝy polskiej w porównaniu z młodzieŝą wybranych krajów świata // Kultura Fizyczna. 1994, nr 11/12, s Niedzielska ElŜbieta: Rola szkoły w propagowaniu aktywności ruchowej wśród uczniów // Rocznik Naukowy / WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. T. 3 (2000/2001), s Obrębski Jan: Edukacja młodzieŝy w okresie ferii zimowych i letnich // Przysposobienie Obronne. Obrona Cywilna w Szkole. 1998, nr 5, s Obrębski Jan: Ferie Zima 2002 w IX LO w Łodzi // Edukacja dla Bezpieczeństwa. 2002, nr 3, s Organizacja czasu wolnego 39. Panek Anna: Pedagogika czasu wolnego tradycje a współczesne tendencje // Państwo i Społeczeństwo. Nr 2 (2002), s Parchoniuk Monika: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzieŝ upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo // Wychowanie na co Dzień. 2000, nr 4-5, s Parnicka Urszula: Czas wolny i rekreacja róŝnych środowisk społecznych // Kultura Fizyczna. 1995, nr 7/8, s VIII Konferencja Naukowa Czas wolny i rekreacja róŝnych środowisk społecznych na temat: Wychowanie do czasu wolnego w rodzinie, szkole i społeczności lokalnej w Wągrowcu w dniach listopada 1994 r. 42. Pawlak GraŜyna: Szkoła aktywności i samodzielności // Toruńskie Studia Dydaktyczne. Nr 17 (2001), s Organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej

7 43. Pichalski Ryszard: Czas wolny i rekreacja a rehabilitacja społeczna // Szkoła Specjalna. 1995, nr 4, s Pindera Paweł, Pindera Michał, Szostak Aneta: Czas wolny dzieci // Nauczyciel i Szkoła. 2003, nr1/2, s Pozwól dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Hanna Grabowska i in. // Wychowanie na co Dzień. 2001, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. III-V 46. Raczkowska Jadwiga: Wakacyjne radości i kłopoty // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2003, nr 6, s Raczkowska Jadwiga: Znane i nowe problemy czasu wolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 6, s Rechnio Beata: Czas wolny radość i problem // Wszystko dla Szkoły. 2004, nr 7-8, s Rogulska Krystyna; Tryb Ŝycia, styl Ŝycia uczniów klas I-III // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 1998, nr 3, s Rzeczycka Aleksandra: Ferie na wesoło // Wychowanie w Przedszkolu. 1998, nr 10, s Ryszka Rafał: Nudny czas wakacji // Wychowawca. 2004, nr 7-8, s Sadowska Agnieszka: Czas wolny wychowanków R[odzinnych] D[omów] D[ziecka] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 1, s Sarwińska Aleksandra: Sposoby spędzania wolnego czasu przez gimnazjalistów // Toruńskie Studia Dydaktyczne. Nr 17 (2001), s Sępowicz-Buczko Katarzyna: Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s Smolińska-Theiss Barbara: Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne. Wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 6, s RównieŜ o czasie wolnym 56. Sobczyńska Karolina: O zmianach modelu wakacyjnego wypoczynku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 6, s

8 Wykorzystano dane z raportu CBOS Wakacje Socha Ryszard: Oferta na lato 1994 w Gdańsku // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 1994, nr 6, s Sochacki Marcin J.: Polak na wczasach // Remedium. 2001, nr 7-8, s Sołtysik Mariusz: Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieŝy szkolnej Wrocławia // Człowiek i Ruch. 2002, nr 2, s Sposoby spędzania czasu i zainteresowania młodzieŝy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 6, dod. Przygotowanie do Ŝycia, s. (2)-(6) 61. Stasiak Urszula: O nową ofertę MDK // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2001, nr 6, s MłodzieŜowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu wyniki sondaŝu dotyczącego m. in. spędzania czasu wolnego 62. Szpisz Leszek: Rodzina a zachowania rekreacyjne dziecka w czasie wolnym // Wychowanie na co Dzień. 1997, nr 7-8, s ŚnieŜyński Marian: Jak spędza czas wolny młodzieŝ liceów ogólnokształcących? Cz. 1 // Wychowawca. 1996, nr 7/8, s ŚnieŜyński Marian: Jak spędza czas wolny młodzieŝ liceów ogólnokształcących? Cz. 2 // Wychowawca. 1996, nr 9, s Świerzbińska Katarzyna: Czas wolny to problem pedagogiczny // Edukacja i Dialog. 2004, nr 2, s Toboł Sebastian: Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // śycie Szkoły. 2002, nr 3, s Tyrna-Łoj Iwona: Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 6, s Wagner Hubert: Osobotwórczy aspekt czasu wolnego młodzieŝy // Prace Naukowe. Pedagogika / WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Z. 8/10 (1999/2001), s

9 69. Walczak Mieczysław: Rola gier i zabaw w organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieŝy // Scholasticus. 1994, nr 3-4, s Węgrzyn Ewa: Czas wolny badanych uczniów a ich aktywność ruchowa : (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie) // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński. Nr 15 (1998), s Wiśniewska Małgorzata, Kowalewska Hanna: Autorski program śyj inaczej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 1, s Program z zakresu higieny wypoczynku i form spędzania czasu wolnego dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej 72. Włostowska Kunegunda, Kryszczuk Robert: Aspekty społecznowychowawcze i zdrowotne czasu wolnego uczniów szkół zawodowych w Hrubieszowie // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. T. 7 (2000), s Wyrzykowski Jerzy: WaŜniejsze wnioski z badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia do wykorzystania w strategii rozwoju rekreacji w mieście // Człowiek i Ruch. 2002, nr 2, s Zawadzka Anna: Postawy matek wobec wypoczynku dzieci // Pedagogika Społeczna. 2002, [nr 1], s Zawadzka Anna: Przemiany we wzorach polskiego wypoczywania // Kultura i Edukacja. 1995, nr Zawadzka Anna: Wykorzystywanie czasu wolnego : wakacje uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 2, s Zawadzka Anna: Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 3, s RównieŜ o zagospodarowaniu czasu wolnego dziecka uczącego się w systemie zmianowym 78. śółkowska Teresa: Aktywność pozadydaktyczna uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym a poziom opieki rodziców nad ich czasem wolnym // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński. Nr 21 (1995), s

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Czas wolny dzieci i młodzieży

Czas wolny dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. Alejziak, Bożena : Wyjazdy turystyczne

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1,

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1, Anna Płusa Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Czas wolny Wydawnictwa zwarte: Czas wolny. Oprac. Ciczkowski Wiesław. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Pod red. nauk. Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha. Warszawa: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Czas wolny niepełnosprawnych

Czas wolny niepełnosprawnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny niepełnosprawnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Baran, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze)

LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE LEWORĘCZNOŚĆ I LATERALIZACJA (bibliografia w wyborze) KSIĄśKI 1. BOGDANOWICZ, Marta Leworęczność u dzieci. Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Czas wolny dzieci i młodzieży

Czas wolny dzieci i młodzieży Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM DOSTARCZANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I KAŻDEJ Z FILII Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM

MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU I NAUCZANIU POCZATKOWYM Książki Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży (prasa, telewizja) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2006 2 1.

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE FILIA W ŁAŃCUCIE ul. Danielewicza 8 37-100 Łańcut tel. 017 225 2700 e-mail : lancut@pbw.org.pl www.pbw.org.pl www.biblioteka-lancut.prv.pl CZAS WOLNY DZIECI

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SZTEJNBERG

ALEKSANDER SZTEJNBERG DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAWE WROCŁAWIU FILIA W ŚWIDNICY ALEKSANDER SZTEJNBERG BIBLIOGRAFIA W WYBORZE WYDAWNICTW ZWARTYCH ZA LATA 1983-2015 OPRACOWANIE KATARZYNA GIEDRYS-WOŹNY ŚWIDNICA 2015 Dr

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TECHNIKI RELAKSACYJNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Wydawnictwa zwarte: Bonder Danuta: Przygotowanie do zawodu osób upośledzonych umysłowo. W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty. Pod red. Krystyny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO (BIBLIOGRAFIA W WYBORZE ZA LATA 2000-2008)

PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO (BIBLIOGRAFIA W WYBORZE ZA LATA 2000-2008) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO (BIBLIOGRAFIA W WYBORZE ZA LATA 2000-2008) 1. ADAMIN, GraŜyna Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania

Bardziej szczegółowo

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte.

AUTYZM. zestawienie bibliograficzne w wyborze. I. Wydawnictwa zwarte. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Limanowej 34-600 Limanowa ul. W. Witosa 5 tel. 337-14-55 AUTYZM zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. Agata Jabłońska Zasięg chronologiczny

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Celestyna Freineta : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Filipiak Ewa Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Wychowanie patriotyczne (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2008) Wydawnictwa zwarte 1. BILIŃSKI, Albin Elementy stałe i zmienne w wychowaniu patriotycznym w dobie transformacji systemowej

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2012. Wydawnictwa zwarte:

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2012. Wydawnictwa zwarte: CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2012 Wydawnictwa zwarte: 1. BANACH, GIERAT: Rola turystyki rodzinnej w procesie wychowania // W: Podmioty opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej Czas wolny uczniów klas I-III szkoły podstawowej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Wydawnictwa zwarte 1. Czas wolny w różnych jego aspektach / red. Jolanta Kędzior

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju Konstytucja 3 Maja materiały repertuarowe dla szkół. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Świetlica dla dzieci i młodzieży

Świetlica dla dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Świetlica dla dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 836/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 / 2010 Lp. Numer w szkolnym zestawie Program nauczania przedmiotu /zajęć 1. Język polski

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Język polski. Języki obce

Język polski. Języki obce Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Język polski Kl.1 I/1/2015/16 II/1/2015/16 KL.3 III/1/2015/16

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Czas wolny. Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie. Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte:

Czas wolny. Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie. Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte: Zestawienie bibliograficzne Czas wolny Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Złotowie Wydawnictwa zwarte: 1. A kiedy mają wolny czas... / Barbara Domańska, Jerzy Feliksiak.- Warszawa : Państwowe

Bardziej szczegółowo

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata

Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata Praca nauczyciela nauczania początkowego wybór artykułów z czasopism pedagogicznych za lata 2011-2014 Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach 1. Arkabus, Agata

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo