Prowadzący. Dr inŝ. Agnieszka Parkitna B1 p.313 Literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzący. Dr inŝ. Agnieszka Parkitna B1 p.313 Literatura"

Transkrypt

1 Prowadzący Dr inŝ. Agnieszka Parkitna B1 p Literatura 1. Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka /red. nauk. GraŜyna Borys. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, Rachunkowość finansowa :kompendium wiedzy /Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska. Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2006.

2 Zakres tematyczny 1. Istota rachunkowości 2. Bilans i jego struktura 3. Operacje gospodarcze 4. Konto księgowe i jego funkcjonowanie 5. Ewidencja kapitałów Zakres tematyczny 6. Aktywa trwałe i ich ewidencjonowanie 7. Aktywa finansowe i ich ewidencjonowanie 8. Rozrachunki i ich ujęcie księgowe 9. Wycena materiałów, towarów i produktów 10. Podatki rozliczenia i ewidencja

3 Zakres tematyczny 11. Koszty-rozliczenia i ewidencja Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego 14. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 15. Kolokwium RACHUNKOWŚĆ System wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. System, którego zadaniem jest opracowanie rzetelnych i wiarygodnych informacji ekonomicznych umoŝliwiających ocenę jednostki gospodarczej oraz stwarzający podstawy efektywnego zarządzania nią.

4 RACHUNKOWŚĆ Systemem odzwierciedlania w mierniku pienięŝnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej oraz kompletnego ujmowania zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalający uzyskać wewnętrznie spójny i zbilansowany obraz działalności. Sprawozdawczość i odbiorcy Przez sprawozdawczość potocznie rozumie się zbiór sprawozdań finansowych, sporządzanych przez jednostkę finansową (Dział Rachunkowości, Dział Ekonomiczno - Finansowy, Dział Księgowości). Sprawozdania te obejmują zestawienia liczbowe, które sporządza się w przedsiębiorstwie okresowo w celach kontroli wewnętrznej działalności, a takŝe do celów statystycznych, informacyjnych, podatkowych, prognozowania i innych. Mogą być przekazywane na zewnątrz, na przykład dla GUSu, do prasy, do inwestorów, czy teŝ do izb skarbowych, jak równieŝ mogą być wykorzystywane przez menedŝerów firmy do celów decyzyjnych

5 Odbiorcy rachunkowości Dyrekcja Inwestorzy Głowni klienci Związki zawodowe Administracja rządowa Społeczeństwo Raporty finansowe Raporty specjalne Raporty podatkowe GUS Administracja Księgowość Urząd Skarbowy Dane i raporty dla menedŝerów MenedŜerowie Funkcje rachunkowości Informacyjna (podstawowa) dostarczanie informacji: odbiorcom zewnętrznym (urzędy skarbowe, statystyczne, władze centralne i lokalne,... odbiorcom wewnętrznym (na potrzeby zarządzania jednostką (wykorzystanie majątku, stopień zadłuŝenia, koszty, przychody,...

6 Funkcje rachunkowości (szczegółowe) Sprawozdawcza sporządzanie zestawień i sprawozdań dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych, Dowodowej zgromadzone dane jako ewentualny dowód w procesach, Optymalizacyjnej podstawa wyborów decyzyjnych, Kontrolnej ochrona majątku przed naduŝyciami, ochrony wierzycieli, oceny sytuacji firmy, Analitycznej obejmującej badanie i interpretację informacji z rachunkowości w róŝnych przekrojach. Funkcje księgowości Obserwacja wielkości Identyfikacja wielkości o charakterze ekonomicznym Pomiar wielkości ekonomicznych w jednostkach finansowych obserwacja, identyfikacja i pomiar wielkości Zapis pomiarów Klasyfikacja pomiarów Przetwarzanie pomiarów zapis, klasyfikacja i przetwarzanie Raportowanie działalności w sprawozdaniach finansowych Interpretacja sprawozdań finansowych i innych raportów raportowanie i interpretacja sprawozdań finansowych

7 Zasady prawidłowej rachunkowości Reguły jej prowadzenia gwarantujące wiarygodność i uŝyteczność dostarczanych informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie, co zapewnić ma realizację nadrzędnej zasady rachunkowości zasady prawdziwego i wiernego obrazu. Zasady o charakterze merytorycznym 1. Zasada kontynuacji działalności załoŝenie, Ŝe działalność będzie kontynuowana, 2. Zasada ciągłości - przyjęte zasady księgowania, wyceny, ustalania wyniku i sporządzania sprawozdań były jednakowe w poszczególnych latach, 3. Zasada memoriałowa koszty i przychody niezaleŝnie od daty zapłaty oraz wykazania przychodów i kosztów w przyszłości,

8 Zasady prawidłowej rachunkowości 4. Zasada ostroŝności (wyceny) wycena według cen rzeczywistych nie wyŝszych od rynkowych, 5. Zasada wyŝszości treści nad formą, 6. Zasada istotności wydzielenie danych mających istotne znaczenie dla określenia sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz jej wyniku, 7. Zasada periodyzacji prowadzenie ewidencji z podziałem na okresy sprawozdawcze. Standardy rachunkowości Definiują ogólnie obowiązujące zasady dotyczące funkcjonowania rachunkowości w firmach, co umoŝliwia dokonywanie porównań danych finansowych róŝnych przedsiębiorstw. WyróŜnia się: o NiezaleŜne krajowe standardy rachunkowości, o Międzynarodowe standardy rachunkowości, o Rozwiązania mieszane,

9 Prawne regulacje rachunkowości W wyniku ściślejszych międzynarodowych powiązań gospodarczych zaczęto na świecie dąŝyć do standaryzacji rachunkowości celem ujednolicenia, czy chociaŝby upodobnienia przepisów w róŝnych krajach, czego efektem jest powstanie organizacji zajmujących się ponadpaństwowymi regulacjami rachunkowości. Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) W roku 1973 organizacje zajmujące się rachunkowością z kilku wybranych krajów utworzyły Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR IASC), którego celem jest: o Formułowanie i publikowanie standardów rachunkowości, które powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, jak teŝ promowania standardów w celu ich przestrzegania na całym świecie, o Działalność zmierzająca do poprawy i ujednolicenia regulacji, standardów rachunkowości.

10 Co dają MSR-y? Uznawane za moŝliwy punkt odniesienia umoŝliwiający porównanie sprawozdań finansowych z róŝnych krajów, Regulacje prawne w Polsce Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych na terenie Polski jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Dodatkowo została wydana ustawa o biegłych rewidentach, których głównym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawidłowej rachunkowości oraz rzetelnością informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych

11 Ustawa o rachunkowości - zawartość Prowadzenie ksiąg, Inwentaryzacja, Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, Sprawozdania finansowe, Sprawozdania grupy kapitałowej, Badanie i ogłaszanie sprawozdań, Ochrona danych, Odpowiedzialność. Operacje gospodarcze Zmiany powodowane w środkach gospodarczych i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej działalności gospodarczej określa się jako zdarzenia gospodarcze. Udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze określa się mianem operacji gospodarczych.

12 Rola zapisów księgowych Cel zarządzania: wzbogacenie właścicieli firmy O T O C Z E N I E F I R M Y informacja prawna, inf. o konkurencji, inf. o rynkach zbytu, inf. o źródłach zaopatrzenia informacja prawna, inf. o konkurencji, inf. o rynkach zbytu, inf. o źródłach zaopatrzenia informacja polityczna sprawozdania pro forma Prognozowanie stanu firmy Prognozowanie gospodarcze Zarządzanie finansami firmy Księgowość sprawozdania finansowe s t e r o w a n i a Przedsiębiorstwo firmy - produkcja, handel, usługi Konto księgowe Rachunkowość odpowiada za rejestrowanie operacji gospodarczych poprzez grupowanie danych o nich w róŝnych układach poprzez dokonywanie zapisów na kontach księgowych. Konto słuŝy do bieŝącego ujmowania operacji gospodarczych w wyraŝeniu pienięŝnym.

13 Konto księgowe Konto teowe Nazwa konta i oznaczenie Strona lewa: Winien (Wn), Debet (Dt) Strona prawa: Ma, Credit (Ct) strony konta ZałoŜenie konta Polega na wpisaniu jego nazwy i symbolu nadanego mu w planie kont Otwarcie konta MoŜe nastąpić poprzez: - wpisaniu stanu początkowego lub bilansu otwarcia lub - zaksięgowaniu pierwszej operacji dotyczącej tego konta

14 Zamknięcie konta podsumowanie obu stron konta, ustalenie róŝnicy pomiędzy stronami, zapisanie róŝnicy po stronie wykazującej mniejszą sumę celem zrównowaŝenia stron, dwukrotne podkreślenie zrównowaŝonych obrotów. zapisy księgowe po stronie Wn po stronie Ma - obciąŝenie konta, - zapisanie w cięŝar konta, - księgowanie po stronie Wn, - debetowanie konta - uznanie konta, zapisanie na dobro konta, - księgowanie po stronie Ma - kredytowanie konta

15 Zasada podwójnego zapisu Księgowanie operacji gospodarczych nie moŝe powodować naruszenia równowagi bilansowej. W związku z tym stosuje się zasadę podwójnego zapisu, zgodnie z którą kaŝda operacja musi być ujęta: - na co najmniej dwóch kontach (podwójny zapis), - na jednym koncie po stronie winien, a na drugim po stronie ma, czyli po przeciwnych stronach (dwustronny zapis), - w identycznej wysokości na obu kontach (jednakowy zapis). Korespondencja kont relacja pomiędzy kontami wynikająca z zasady podwójnego zapisu. Dekretacja opisanie dowodu księgowego określając konta, na których naleŝy dokonać zapisów.

16 Plan kont Zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna) wraz z przyjętymi zasadami księgowania, a takŝe zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej). Zespoły planu kont Zespół 0 MAJĄTEK TRWAŁY, Zespół 1 ŚRODKI PIENIĘśNE I RACHUNKI BANKOWE, Zespół 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA Zespół 3 MATERIAŁY I TOWARY Zespół 4 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU Zespół 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI Zespół 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Zespół 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH UZYSKANIEM Zespół 8 KAPITAŁY,REZERWY I WYNIK FIN.

17 Syntetyka i analityka Konto syntetyczne słuŝą do księgowania operacji gospodarczych w sposób zapewniający zbilansowanie danych, Konto analityczne podporządkowane zbiory pod konta syntetyczne, pozwalające rozdzielić gromadzone na nich dane. Przykłady modyfikacji planu kont 4(5)XX X X X XXX XX syntetyka Miejsce działalności Charakter kosztu: 1-bezpośredni 2-pośredni Rodzaj działalności: 1-usługowa 2-szkoleniowa 3-doradcza Kolejny numer usługi Rodzaj kosztu

18 Przykłady modyfikacji planu kont 4(5)XX X X XXX X X syntetyka Rodzaj działalności: 1-produkcja podstawowa 2- produkcja pomocnicza 3-ogólna Charakter kosztu: 1-bezpośredni 2-pośredni Symbol podmiotu: Symbol produktu dla kosztu bezpośredniego, Symbol działania dla kosztu pośredniego Sposób przypisania kosztu: 1-koszt prosty 2-koszt rozliczony c.d. - struktura podmiotowa Struktura podmiotowa: 910 prezes zarządu 911 dział BHP i p. poŝ 912 biuro radców prawnych 920 dyr. ekonomiczny 100 zakład kierownictwo zakładu 300 zakład remontowy 301 brygada 1

19 c.d. symbol produktu i działania Produkty: A B... Działania: 1 czynności administracyjne, 2 kontrola jakości wyrobów,... Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej finansowego otoczenia.

20 Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Informacja ta, zgodnie ze sztuką zarządzania, ma umoŝliwiać: rzetelną ocenę aktualnego stanu finansowego firmy, rzetelną ocenę moŝliwości - rozwoju firmy w ciągu najbliŝszego okresu (np. roku), - rozwoju firmy w dłuŝszym horyzoncie (np. 5 lat), - strategicznego rozwoju firmy (np lat), ustalenie celów strategicznych, zaprojektowanie drogi dojścia do strategicznego celu poprzez punkty wyznaczone przez planowanie krótko- iśredniookresowe, ocenę ryzyka związanego z drogą dojścia do celu strategicznego, analizę ryzyka i rozłoŝenie go na ryzyka elementarne, ustalenie przyczyn kaŝdego z tych ryzyk częściowych, opracowanie sposobów wyeliminowania części elementarnych ryzyk oraz sposobów zabezpieczenia się przed ryzykami elementarnymi, których nie da się wyeliminować. Sprawozdawczość finansowa Art Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale Sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pienięŝnych

21 Badanie sprawozdań Art Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: 1) banków oraz zakładów ubezpieczeń, 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, 2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 3) spółek akcyjnych, 4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, c) przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO.", Majątek firmy Majątek firmy jest wykazywany w bilansie, który ma charakter dualny, gdyŝ przedstawia majątek jednocześnie w ujęciu rzeczowym i finansowym.

22 Bilans Jest zestawieniem, w sformalizowanej, uporządkowanej formie, jej wszystkich aktywów (majątku firmy) i pasywów (sposobów finansowania majątku) na określony dzień. Podstawową zasadą tworzenia bilansu jest równość między aktywami i pasywami firmy, w kaŝdym momencie czasu Bilans Zasady i układ sporządzania bilansu tworzonego dla potrzeb administracji rządowej, GUS itp., są uregulowane prawnie, co pozwala na jednoznaczną ocenę, a takŝe porównanie jednorodnych danych z róŝnych firm. Na przykład roczne statystyczne sprawozdanie finansowe sporządza się na formularzu F-02. Dla potrzeb inwestorów, menedŝerów firmy układ bilansu moŝe być inny, dopasowany do wymagań konkretnego odbiorcy, ułatwiający celową analizę. Bilans jednostki gospodarczej działającej w określonej gospodarce, przedstawia majątek firmy i sposób jego finansowania w istniejących warunkach gospodarczych

23 Majątek firmy w ujęciu rzeczowym przedsiębiorstwo Majątek trwały Majątek obrotowy Aktywa Najpierw podaje się wartości majątku trwałego, a w dalszej części majątek obrotowy, odtwarzalny co najmniej raz w roku. Podobnie uporządkowane są aktywa w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych aktywa uporządkowane są odwrotnie - od najbardziej płynnych. W pierwszej grupie po stronie aktywów wykazuje się majątek trwały przedsiębiorstwa, którego cykl obrotowy w przedsiębiorstwie jest dłuŝszy od jednego roku

24 W ujęciu rzeczowym majątek tworzą składniki materialne nazywane środkami gospodarczymi Majek trwały składniki o długotrwałym uŝytkowaniu lub wyłączeniu z obrotu: Wartości niematerialne i prawne, Rzeczowy majątek trwały, NaleŜności długoterminowe, Inwestycje długoterminowe Majątek obrotowy zmieniają swoją postać w krótkim czasie: Zapasy, NaleŜności i roszczenia, Inwestycje krótkoterminowe. Środki trwałe UŜytkowane w długim okresie przewidywany okres uŝytkowania dłuŝszy niŝ 1 rok, Rzeczowa postać.

25 Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Grunty własne, Budynki i budowle, Urządzenia techniczne i maszyny, Środki transportu, Ulepszenia w obcych środkach trwałych, Inwentarz Ŝywy. Ewidencja środków trwałych Podstawą ewidencji środków trwałych są następujące dokumenty: Przyjęcie środka trwałego OT Likwidacja środka trwałego LT Przekazanie środka trwałego - PT

26 Wycena środków trwałych Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (brutto), czyli: 1. według ceny nabycia (cena zakupu plus koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego), 2. kosztu wytworzenia lub ceny rynkowej, 3. wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Umorzenie i amortyzacja Umorzenieśrodków trwałych jest to okresowe korygowanie wartości początkowej tych środków o wartość zuŝycia. Amortyzacja stanowi wyraŝone w pieniądzu zuŝycie środków trwałych na skutek ich uŝytkowania wliczane do kosztów działalności. Kwota umorzenia jest więc równa kwocie amortyzacji

27 Ze względu na przyczyny powstania zuŝycia składników aktywów trwałych zuŝycie to moŝna podzielić na dwa rodzaje: zuŝycie fizyczne- zuŝycie substancji materialnej, związane ze starzeniem się zasobów majątkowych. zuŝycie ekonomiczne- zuŝycie moralne, oznacza utratę wartości uŝytkowych spowodowanych postępem technicznym. Wartość zuŝycia ustala się w zaleŝności od: Wartości składnika aktywów trwałych, stanowiącej podstawę, od której oblicza się zuŝycie, Przewidywanego okresu uŝytkowania składnika aktywów trwałych, RozłoŜenia zuŝycia w czasie

28 Metody amortyzacji Amortyzacja równomierna (linowa) równomierne odpisy zuŝycia Współczynnik podwyŝszający Amortyzacja nierównomierna: Metoda degresywna, Metoda progresywna, Metoda naturalna. Przy ustalaniu okresu amortyzacji powinno uwzględnić się okres ekonomicznej uŝyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają: liczba zmian, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajnośćśrodka trwałego, prawne lub inne ograniczenia uŝytkowania, przewidywana przy likwidacji cena sprzedaŝy netto istotnej pozostałości środka trwałego.

29 Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niŝ po przyjęciu środka trwałego do uŝytkowania, Zakończenie nie później niŝ z chwilą zrównania się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową śodka trwałego lub przeznaczeniem do likwidacji, sprzedaŝy lub niedoboru Ewidencja środków trwałych i ich umorzenia Środki trwałe 010 Umorzenie 050 Amortyzacja 401 Cena nabycia

30 Dzielenie konta: Polega na zastąpieniu danego konta innymi kontami lub uzupełnienie go zbiorem innych kont- przy zachowaniu dotychczasowego zakresu merytorycznego. WyróŜniamy: podzielność poziomą; syntetyka i analityka podzielność pionowa Pionowy podział kont Jest stosowana w odniesieniu do kont księgowych, na których ksieguje się operacje gospodarcze o odmiennej treści ekonomicznej lub dotyczące róŝnych procesów gospodarczych. W rezultacie takiego procesu powstają konta korygujące, pełniące role kont pomocniczych w stosunku do konta podstawowego.

31 Wartości niematerialne i prawne autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, zanków towarowych, wzorów uŝytkowych oraz zdobniczych, know-how, nabytą wartość firmy, koszt zakończonych prac rozwojowych, Cele podziału: Uzyskanie większej przejŝystości zapisów księgowych np.. Podział konta WF, MoŜliwość ewidencji według wartości umownych róŝniących się od wartości wykazanych w bilansie np.. ŚT

32 Konta korygujące: nie występują samodzielnie, ujmują kwoty zmniejszające lub zwiększające wartość określonych składników np.; ŚT, materiałów, towarów, produktów. Łączenie kont polega na: Zastąpieniu dotychczasowego dotychczas stosowanych wielu kont szczegółowym jednym kontem, którego zakres ewidencji jest taki sam jak kont podlegających łączeniu.

33 Wartości niematerialne i prawne podobnie jak środki trwałe podlegają amortyzacji (umorzeniu), dlatego ich wartość netto ustala się jako róŝnicę wartości początkowej i dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych!!! Rozliczenia międzyokresowe Rozliczanie w czasie polega na wyłączeniu dla danego okresu kwot nakładów/wydatków dotyczących okresów przyszłych, a następnie rozliczeniu ich we właściwych okresach lub wliczenie do kosztów bieŝącego okresu kosztu usług i świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, lecz jeszcze niestanowiących formalnego zobowiązania.

34 Czynne rozliczenia międzyokresowe Występują z reguły w przypadku ponoszenia przez jednostkę nakładów dotyczących przyszłych okresów. JeŜeli w danym okresie wystąpią nakłady dotyczące przyszłych okresów to naleŝy ująć je w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Bierne rozliczenia międzyokresowe Obejmują kwoty wliczone do kosztów bieŝącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Polegają one na tworzeniu swego rodzaju rezerwy na wydatki przyszłych okresów.

35 Rozliczenia międzyokresowe Typowe pozycje rozliczane w czasie: - składki ubezpieczeniowe, - opłaty za energię, - opłaty prenumeraty za czasopisma. Mogą one występować zarówno w aktywach jako RMC, jak i w pasywach jako RMB. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WŁASNE - OBCE - z udziałów, zysk, amortyzacja, zwolnień i ulg kredyt, poŝyczka, emisja obligacji, cesja wierzytelności, leasing, forfaiting, faktoring.

36 W ujęciu finansowym majątek stanowi źródła finansowania Kapitał własny: Kapitał podstawowy, Kapitał rezerwowy, Wynik finansowy Kapitał obcy: Kredyty i poŝyczki, Zobowiązania. Ogólny schemat Podział wyniku finansowego Zysk brutto podlega podziałowi: - obowiązkowemu głównie z tytułu podatku dochodowego, - dobrowolnemu odpisy z zysku netto dla właścicieli, zarządu i na rozwój schemat

37 UKŁAD BILANSU Pasywa przedsiębiorstwa odzwierciedlają źródła finansowania jego majątku. Wykazane po stronie pasywów poszczególne pozycje ułoŝone są według stopnia pilności ich zwrotu. Od góry podaje się kapitały własne, następnie kapitały długoterminowe, których termin zwrotu przekracza jeden rok, następnie zobowiązania krótkoterminowe. Kapitały własne i zobowiązania długoterminowe tworzą kapitały stałe, zaangaŝowane na dłuŝszy czas w przedsiębiorstwie. Strona aktywów jest uszeregowana natomiast według zwiększającego się stopnia płynności czyli moŝliwości szybkiej zamiany ich na gotówkę. Rachunek wyników jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym z najwaŝniejszych sprawozdań finansowych. Jednak w odróŝnieniu od tego pierwszego, nie jest statycznym obrazem firmy, lecz jego dynamicznym rozwinięciem, które rejestruje tworzenie się wyniku finansowego (zysku lub straty).

38 Rachunek wyników obejmuje wszystkie przychody przedsiębiorstwa, koszty uzyskania tych przychodów, straty i zyski nadzwyczajne, obciąŝenia obowiązkowe oraz rezultat końcowy w postaci wyniku finansowego Koszty Kategoria ekonomiczna oznaczająca wyraŝoną w pieniądzu wartość pracy Ŝywej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa zuŝytych w celu wytwarzania wyrobów, świadczenia usług i wykonywania funkcji. Istotą kosztów jest więc wykorzystanie róŝnych czynników w związku z działalnością przedsiębiorstwa wyraŝone w jednostkach wartościowych.

39 Przychody Wartość sprzedaŝna, którą oblicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót i usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaŝy. Suma ta moŝe być zmniejszona o przysługujące odbiorcy skonta, rabaty, bonifikaty i inne upusty. Straty ZuŜycie czynników produkcji nieekwiwalentne, w rezultacie którego nie powstają uŝyteczne efekty jest stratą z działalności gospodarczej, podobnie jak zmniejszenie zasobów majątkowych spowodowane zdarzeniami o charakterze losowym (poŝar, powódź, kradzieŝ) nie jest zaliczone do kosztów, jest stratą nadzwyczajną.

40 Zyski nadzwyczajne Skutki zdarzeń niepowtarzalnych wyraŝające wzrost środków gospodarczych, któremu nie towarzyszy wypłata środków pienięŝnych lub wzrost zobowiązań. Konstrukcja rachunku wyników SPRZEDAś KOSZT TOW. SPRZEDANYCH sprzedaŝ towarów i materiałów sprzedaŝ produktów - koszt sprzedanych towarów i materiałów wartość wytworzenia produktów sprzedanych = zysk brutto ze sprzedaŝy zysk brutto ze sprzedaŝy koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaŝy, amort. Pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne = zysk operacyjny przychody finansowe - koszty finansowe = zysk z operacji finansowych zysk operacyjny + zysk z operacji finansowych = zysk brutto z działalności gosp. zysk brutto z działaności gosp - straty nadzwyczajne + zyski nadzwyczajne = zysk przed podatkiem zysk przed podatkiem - podatek = ZYSK NETTO

41 Występujące w rachunku wyników koszty uzyskania przychodów, zgodnie z przyjętym standardem, ze względu na sposób obliczania moŝna wykazać w dwóch róŝnych układach: porównawczym i kalkulacyjnym. Obejmują one wartość poniesionych kosztów prostych według rodzaju, skorygowanych o róŝnicę stanu początkowego i końcowego produktów gotowych, wartość produkcji niezakończonej i rozliczeń międzyokresowych kosztów lub techniczny koszt wytworzenia sprzedanych w danym okresie produktów gotowych i całość poniesionych kosztów handlowych, kosztów sprzedaŝy oraz kosztów ogólnego zarządu. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takŝe koszty operacji finansowych i obciąŝenia podatkowe przychodów (np. podatek akcyzowy). Kalkulacyjny układ kosztów Całkowity koszt własny Zakładowy koszt wytworzenia Techniczny koszt wytworzenia Koszty bezpośrednie 1. Materiały bezpośrednie 2. Paliwo i energia 3. Koszty zakupu 4. Płace bezpośrednie 5. Narzuty na płace 6. Inne koszty bezpośrednie 7. Koszty wydziałowe (k. ruchu maszyn i urządz., ogólnowydziałowe) 8. Koszty ogólnego zarządu 9. Straty na brakach 10. Koszty sprzedaŝy

42 Kalkulacyjny rachunek wyników W kalkulacyjnym rachunku wyników koszty są podzielone na bezpośrednio produkcyjne wraz z kosztami ogólnymi wydziałów produkcyjnych koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu (i inne przychody, na przykład ze sporadycznego spienięŝenia części zbędnego majątku trwałego firmy). Kalkulacyjny układ kosztów Stosowany głownie w przedsiębiorstwach przemysłowych celem wyliczenia (kalkulowania) jednostkowych kosztów produkcji. Koszty są dzielone ze względu na moŝliwość ich przyporządkowania do obiektów odniesienia, które są kalkulowane. WyróŜnia się: koszty bezpośrednie - moŝliwe do przypisania na podstawie posiadanych dokumentów źródłowych do określonej jednostki odniesienia: materiały bezpośrednie, paliwo i energia technologiczna, płace bezpośrednie, inne koszty bezpośrednie (zuŝycie narzędzi, przygotowanie nowej produkcji, obróbki obcej, delegacji, projektów wynalazczych i ekspertyz).

43 Kalkulacyjny układ kosztów koszty pośrednie nie mogą być wprost odniesione do jednostek kalkulacyjnych na podstawie dokumentów źródłowych, w praktyce obejmują równieŝ koszty bezpośrednie, których zaliczenie do określonych jednostek kalkulacyjnych jest nieopłacalne ze względu na duŝą pracochłonność: koszty wydziałowe (związane z ruchem maszyn i urządzeń, środków transportu, utrzymaniem pomieszczeń wydziału, kierowaniem i administrowaniem wydziałem, składowaniem i kontrolą techniczną), koszty ogólnego zarządu, koszty zakupu, koszty sprzedaŝy. Rodzajowy układ kosztów Koszty ponoszone w przedsiębiorstwie w ramach poszczególnych obszarów działalności mogą być rozłoŝone na jednorodne składniki kosztów określane mianem rodzajów kosztów: amortyzacja, zuŝycie materiałów, usługi obce, transportowe, remontowe i konserwacji, komunalne, reklamowe, pocztowe, bankowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia społeczne: np..zus pozostałe koszty według rodzaju.

44 Przychody w RW porównawczym Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów są powiększane o: - zmianę stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna), - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby firmy. Zmiana stanu produktów to róŝnica: - wartość stanu produktów znajdujących się w firmie na koniec roku (remanent końcowy obejmujący równieŝ produkcję w toku) minus - wartość stanu produktów znajdujących się w firmie na początku roku (remanent początkowy). Powstaje pytanie, dlaczego przychody ze sprzedaŝy produktów mają być zwiększane o zmianę stanu produktów?... dlatego, aby wiernie oddać rzeczywistą róŝnicę przychodów i kosztów firmy. Gdyby nie zabieg zwiększenia przychodów o zmianę stanu produktów, to sprawozdanie firmy, która pod koniec roku zwiększyłaby zakupy i produkcję, zapełniłaby swoje magazyny, poniosłaby duŝe koszty, i w efekcie wykazywałoby minimalny zysk lub wręcz stratę. W związku z tym udziałowcy i akcjonariusze nie otrzymaliby naleŝnej im dywidendy, a fiskus naleŝnego mu podatku. Tymczasem w rzeczywistości takiej straty nie było. Po prostu firma zamieniła gotówkę na wyroby. Strata powstałaby dopiero gdyby firma nie była w stanie wyprodukowanych wyrobów sprzedać i musiała je spisać na straty. Podobnie dzieje się z wytworzonymi świadczeniami na potrzeby własne firmy.

45 Przedstawiony problem dotyczy takŝe materiałów i towarów (handlowych), ale w tym miejscu problem został rozwiązany nieco inaczej. Mianowicie pozycja kosztów (zakup sprzedanych materiałów i towarów) zawiera słowo sprzedanych a więc koszty nie są zwiększane o koszt zakupu wszystkich materiałów ale tylko tych, które zostały sprzedane. Ewidencja wyniku finansowego Do ewidencji i obliczania wyniku finansowego słuŝy konto Wynik finansowy. Wynik finansowy

46 Ewidencja wyniku finansowego Koszty wg rodzajów Wynik finansowy Przychody ze sprzedaŝy Wartość sprzedanych materiałów Pozostałe koszty op Straty nadzwyczajne ObciąŜenia WF Przychody ze sprzedaŝy materiałów Pozostałe przychody Zyski nadzwyczajne Ewidencja wyniku finansowego Przeksięgowanie na konto wynik finansowy następuje na koniec kaŝdego okresu miesięcznego.

47 Zasady ustalania wyniku finansowego Zasada memoriałowa przyporządkowanie w danym okresie sprawozdawczym tych przychodów i kosztów, które tego okresu dotyczą, niezaleŝnie od momentu wpływów i wydatków. Zasada kasowa Zasada ostroŝności np. tworzenie rezerw. Zasada współmierności przychodów i kosztów przychodom ze sprzedaŝy przeciwstawia się tylko koszty, które ich dotyczą, przykładowo przychodom ze sprzedaŝy naleŝy przypisać koszt wytworzenia produktów sprzedanych, a nie sumę poniesionych na produkcję kosztów. Rozliczenie wyniku finansowego Na koniec roku obrachunkowego konto wynik finansowy moŝe wykazywać saldo Wn oznaczając stratę lub saldo Ma wyraŝające zysk. Rozliczenie wyniku finansowego polega na określeniu i zaksięgowaniu przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty. Wykorzystuje się do tego celu konto rozliczenie wyniku finansowego

48 Rozliczenie wyniku finansowego Kapitały zapasowe Rozliczenie WF Wynik finansowy Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki Fundusze specjalne Wynik bilansowy a podatkowy Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uwaŝa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w cięŝar kosztów uzyskania przychodów.

49 Rachunek przepływów środków pienięŝnych Coraz częściej w języku polskim uŝywana jest równieŝ angielska nazwa cash flow. Jest to sprawozdanie z gospodarkiśrodkami pienięŝnymi, które odzwierciedla obraz przepływu środków pienięŝnych i sposoby ich wykorzystania. Dokument ten nie ujmuje zasobów majątkowych czy kapitałowych przedsiębiorstwa, a jedynie ich zmiany oraz wielkości, które nie mają bezpośredniego wpływu na zysk. Jest oczywiste, Ŝe firma nie moŝe mieć co roku strat i nadal dobrze prosperować. Ale czy firma moŝe mieć straty w okresie jednego albo kilku lat i mimo tego nie zbankrutować? Albo, czy na pewno coroczny duŝy zysk jest gwarancją powodzenia gospodarczego firmy i zabezpiecza przed bankructwem?

50 Okazuje się, Ŝe firma moŝe mieć straty przez kilka kolejnych lat i nie zbankrutować, ale wręcz dobrze prosperować i rozwijać się. Okazuje się teŝ, Ŝe gwarancja stosunkowo duŝego zysku wcale nie zabezpiecza przed bankructwem. ZauwaŜono, Ŝe bardzo istotnym elementem gospodarki firmy niezaleŝnie od tego, Ŝe firma ma dodatni zysk, jest ciągły, dodatni poziom gotówki w firmie Wypracowany zysk w ciągu rozwaŝanego okresu ma niewiele wspólnego ze stanem gotówki w firmie. Gotówka zaleŝy od wpływów pieniądza i jego wypływów, które mogą się zasadniczo róŝnić od kosztów i sprzedaŝy uwidocznionych w rachunku wyników. Firma, która sprzedaje za gotówkę (sprzedaŝ detaliczna), a nabywa towary z terminami spłat niegotówkowymi, zwykle ma stan gotówki duŝo wyŝszy niŝ wskazywałby na to wypracowany zysk (ze względu na moŝliwy wzrost zobowiązań). I vice versa, firmy, które nabywają towary za gotówkę, a sprzedają z terminami płatności niegotówkowymi, mają ciągłe kłopoty z gotówką (wysoki stan naleŝności).

51 Przy ocenie przedsiębiorstwa na podstawie przepływów środków pienięŝnych musimy zdawać sobie sprawę, Ŝe dodatnia czy ujemna wartość cash flow nie moŝe być podstawą do jednoznacznie pozytywnej lub negatywnej, bezkrytycznej oceny danego podmiotu. NaleŜy podkreślić, Ŝe wartość dodatnia moŝe się pojawić nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma duŝy udział sprzedaŝy gotówkowej w całości obrotów, co jest pozytywnym zjawiskiem, ale równieŝ gdy podmiot, na przykład zuŝywa materiały zakupione w poprzednich okresach bez konieczności odtwarzania stanu zapasów. Podobnie wartość ujemna cash flow moŝe się pojawić, gdy przeraŝająco duŝa część obrotów firmy to sprzedaŝ przez nią kredytowana, co oddziałuje negatywnie na bieŝącą zdolność płatniczą. Przepływ a wynik Rachunek przepływu środków pienięŝnych, jako narzędzie analizy finansowej określa źródła pochodzenia nadwyŝki środków pienięŝnych, wygospodarowanych przez dany podmiot. W rezultacie transformacji środków pienięŝnych w majątek trwały i obrotowy przedsiębiorstwa, dochodzi do zmian struktury aktywów i pasywów oraz zmian w poszczególnych pozycjach rachunku wyników. Rachunek wyników przedstawia róŝnicę przychodów i kosztów, niezaleŝnie od tego, czy zaksięgowane koszty zostały faktycznie poniesione, a zaksięgowane przychody rzeczywiście osiągnięte.

52 Firma Przykład sprzedaje częściowo na kredyt (z krótszymi lub dłuŝszymi terminami płatności, które spływają do firmy w terminie lub nie), podobnie kupuje u dostawców materiały do produkcji i towary równieŝ na kredyt (z ustalonymi terminami płatności, niekiedy bardzo długimi), zalicza do kosztów amortyzację, której w rzeczywistości nigdzie nie odprowadza (gotówka zostaje w firmie), część odbiorców zalega bardzo długo z zapłatami lub odsetkami za zwłokę (firma je zaksięgowała jako przychody ale pieniądze nie wpłynęły), Powoduje to, Ŝe wynik finansowy firmy niekiedy diametralnie róŝni się od rzeczywistej gotówki, o którą w ciągu okresu sprawozdawczego zmienił się poziom gotówki w firmie. Zysk moŝe być i często jest dodatni, a firmie moŝe brakować gotówki i odwrotnie, firma wykazująca stratę moŝe posiadać bardzo duŝo gotówki.

53 Sporządzania przepływów Podstawą sporządzania sprawozdania z przepływówśrodków pienięŝnych jest ustalenie nadwyŝki finansowej, jaką przedsiębiorstwo wygospodarowało w danym okresie bilansowym. NadwyŜkę tę określa się jako cash flow. Cash flow jest sumą zysku netto i kosztów niepienięŝnych (nie będących wydatkami), skorygowaną o przychody niepienięŝne (nie będące wpływami). Przedsiębiorstwo, oprócz nadwyŝki finansowej, w danym okresie finansuje swoją działalność korzystając takŝe z innychźródeł: długoterminowych, w postaci emisji nowych akcji, nowych udziałów lub dopłat wspólników do kapitału zakładowego, które zwiększają kapitały własne oraz z zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz obligacji, krótkoterminowych, wynikających ze zwiększenia stanu zobowiązań w okresie sprawozdawczym, na przykład kredytów, poŝyczek, zobowiązań wobec dostawców, zobowiązań o charakterze publicznoprawnym itp. oraz ze zmniejszenia stanu środków obrotowych, tj. zapasów i naleŝności, w których zamroŝone sąśrodki płatnicze.

54 Rachunek przepływów pienięŝnych Istnieją dwie podstawowe metody pozwalające sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych. Pierwsza to tak zwana metoda bezpośrednia, w której dokonuje się zestawienia przepływów środków pienięŝnych bezpośrednio z zapisów księgowych. Druga to metoda pośrednia jest wygodniejsza i umoŝliwia zestawienie przepływów na podstawie bilansu i rachunku wyników oraz na podstawie informacji uzupełniającej znajdującej się w sprawozdaniach finansowych. Metoda pośrednia - sporządzanie RPP W metodzie pośredniej punktem wyjścia jest zysk netto, który zostaje skorygowany: powiększony o wszystkie koszty, które nigdy nie generują rzeczywistych wypływów pienięŝnych, jak na przykład amortyzacja, powiększony o wszystkie koszty, które nie są rzeczywistymi wypływami pienięŝnymi, jak na przykład zakup na kredyt, pomniejszony o wszystkie przychody, które nie są rzeczywistymi wpływami pienięŝnymi, jak na przykład sprzedaŝ na kredyt, powiększony o przyrost stanu zobowiązań (bez kredytów i poŝyczek), pomniejszony o przyrost stanu środków obrotowych,

55 Metoda pośrednia - sporządzanie RPP Druga część zestawienia wpływów pienięŝnych to wpływy i wypływy finansowe, kapitałowe, które obejmują: zaciągnięte kredyty, poŝyczki i wyemitowane obligacje długoterminowe, zaciągnięte kredyty poŝyczki i obligacje krótkoterminowe, spłaty rat wszelkich kredytów, wyemitowane akcje. wyemitowane Metoda pośrednia - sporządzanie RPP Suma środków pienięŝnych z obu części jest zasobem, który jest rozdysponowywany w trzeciej części na: wypłaty dywidend i tym podobnych wypłat dla właścicieli, powiększenie majątku trwałego rzeczowego i prawnego, w tym na inwestycje, powiększenie majątku obrotowego, zagospodarowanie nadwyŝki przez dobór optymalnych inwestycji kapitałowych - terminowe depozyty bankowe, zakup bonów skarbowych, obligacji, zakup akcji lub inne inwestycje.

56 Metoda pośrednia - sporządzanie RPP Po odjęciu trzeciej części od sumy dwu pierwszych części otrzymuje się wynikowy cash flow. Jeśli w trzeciej części zagospodarowano nadwyŝkę, to końcowy cash flow powinien być zerowy lub bliski zeru. Niekiedy, zwłaszcza na róŝnych etapach planowania wieloletniego (wielookresowego) nie rozdysponowuje się początkowo nadwyŝki, aby móc: określić wielkość tej nadwyŝki w czasie, lub zagospodarować nadwyŝkę zgodnie z najlepszym wyborem, na bieŝąco, w chwili pojawienia się nadwyŝki. Metoda pośrednia - sporządzanie RPP W opisie sprawozdań zastosowano pewną konwencję, której brak jest w Ustawie. Mianowicie część A - cash flow z działalności operacyjnej oraz część C - cash flow z działalności finansowej słuŝą do przedstawienia źródeł środków pienięŝnych, które są rozdysponowane w części B - działalność inwestycyjna. Sugeruje to odpowiednie znakowanie przepływów. Wpisywanie wartości zysku netto, wpływów z działalności operacyjnej i wpływów z działalności finansowej ze znakiem plus, a odpowiednich wydatków - ze znakiem minus. Odwrotnie są znakowane pozycje części C - przepływy z działalności inwestycyjnej; nabycie, udzielenie poŝyczki ze znakiem plus (mimo iŝ umniejsza to środki finansowe), a sprzedaŝ, zwrot poŝyczki ze znakiem minus. Stąd wynika, Ŝe pozycja zmiana stanu środków pienięŝnych D = A+B - C. Znakowania wyraźnie zaznaczono. Umieszczono równieŝ wskaźniki pochodzenia danych: B - bilans, B - róŝnica bilansów (bilans bieŝący - bilans za zesz³y rok), R - rachunek wyników, I - dane z informacji dodatkowej, K - mogą być konieczne dane stanu kont.

57 Wydatek Oznacza kaŝdy rozchód środków pienięŝnych jednostki gospodarczej w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem róŝnych zobowiązań jednostki. Wpłata KaŜde zasilenie jednostki gospodarczej w środki pienięŝne w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem róŝnych naleŝności jednostki lub zaciąganiem zobowiązań.

58 Pan Kowalski i pan Simiński prowadzą dwie firmy AGROMA i BANAN działające w tej samej branŝy i na tym samym rynku. ZbliŜa się koniec roku. Obie firmy zamykają okres rocznej działalności wynikami zgodnie z tabelą AGROMA BANAN SprzedaŜ SprzedaŜ KTS + inne KTS + inne ZYSK NETTO ZYSK NETTO Pan Simiński opowiada wśród znajomych, Ŝe wykończy pana Kowalskiego. Popatrzcie, zaczynaliśmy w tym samym czasie, prowadzimy ten sam rodzaj działalności, a ja zarobiłem 2.5 raza więcej niŝ Kowalski. Jestem lepszy. Co więcej, moja zyskowność sprzedaŝy jest większa. U mnie wynosi 25%, a u Kowalskiego tylko 20%. Wykończę go. Na początku stycznia następnego roku dla obu firm upływa termin spłaty kolejnej raty kredytu bankowego w wysokości 5 000zł. 10 stycznia obaj panowie, Kowalski i Simiński spotykają się w banku. Pan Kowalski dokonuje przelewu z konta firmy, aby dokonać naleŝnej wpłaty, a pan Simiński niestety, ma duŝy debet i musi prosić bank o przedłuŝenie terminu spłaty raty kredytu. Pan Simiński jest wściekły: Jak to moŝliwe?. Prof. Z. Wilimowska Tab. Przepływ gotówki w firmie AGROMA i BANAN. Firma AGROMA BANAN SprzedaŜ gotówką w naleŝnościach A. wpływ gotówki Koszt gotówką w zobowiązaniach B. wypływ gotówki Stan gotówki (A- B) Pan Simiński zrozumiał, gdzie popełnił błąd. Musi we własnej firmie poprawić, i to niezwłocznie, zarządzanie gotówką, to znaczy, przyspieszyć spływ naleŝności i przedłuŝyć terminy spłaty zobowiązań. Zaś pan Kowalski niech nie wpada w euforię, musi on pamiętać, Ŝe nie wszystkie pieniądze są jego, zobowiązania musi kiedyś spłacić. MoŜe jednak postarać się je zainwestować na rynku papierów wartościowych lub na rynku pienięŝnym i uzyskać dodatkowy dochód.

59 Wydatek a koszt Pojęcie wydatku jest szersze od pojęcia kosztu, nie wszystkie bowiem wydatki jednostki są równoznaczne dla niej z kosztami. Z drugiej strony kaŝdy koszt musi za sobą pociągać wcześniej, czy później wydatek środków pienięŝnych. Stąd mamy podział wydatków na: Wydatki nie stanowiące kosztów Wydatki stanowiące koszty Zadanie W celu zidentyfikowania róŝnic między zyskiem a środkami pienięŝnymi naleŝy podać przykłady (minimum po pięć elementów) : a) wydatków pienięŝnych nie będących kosztami w rachunku zysków i strat, b) kosztów w rachunku zysków i strat nie stanowiących wydatków pienięŝnych, c) wpływów pienięŝnych nie będących przychodami w rachunku zysków i strat d) przychodów w rachunku zysków i strat nie stanowiących wpływów pienięŝnych oraz zanalizować ich wpływ na bilans.

60 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Pokazuje zmiany, jakie zachodzą w kolejnych okresach bilansowych wyłącznie w oparciu o bilans. Dostarcza informacji pozwalających na analizę struktury i dynamiki zmian poszczególnych elementów kapitału własnego. Zmiany w bilansie Zgodnie z zasadą równowagi bilansu, kaŝdemu wzrostowi elementu aktywów towarzyszy odpowiednie zapotrzebowanie na nowy kapitał. Potrzebny kapitał moŝna uzyskać przez zwiększenie którejś z pozycji pasywów lub zmniejszenie innego elementu aktywów. Przykładem moŝe być wzrost zapasów. Potrzebny kapitał na ten wzrost moŝemy uzyskać zaciągając kredyt (wzrost pozycji pasywów) lub przez sprzedaŝ zbędnego środka trwałego (zmniejszenie pozycji aktywów).

61 Rachunek przepływu kapitałów Podobna ale odwrotna sytuacja zachodzi po stronie pasywów - wzrost źródeł finansowania moŝe być skutkiem rzeczywistego wzrostu tych źródeł lub względnego, to znaczy zmniejszenia się zapotrzebowania na kapitał, poniewaŝ któryś ze składników aktywów zmalał. Rachunek przepływu kapitałów Rachunek przepływu kapitałów jest pewną odmianą cash flow. Pokazuje zmiany, jakie zachodzą w kolejnych okresach bilansowych wyłącznie w oparciu o bilans. W bilansie początkowym suma aktywów ogółem wskazuje majątek, jakim przedsiębiorstwo dysponuje (a dokładniej tylko majątek wykazany w aktywach), a suma pasywów określa źródła jego finansowania.

62 Zmiany w aktywach i pasywach mogą być w róŝny sposób zestawiane. W zaleŝności od sposobu zestawienia otrzymuje się: 1. bilans róźnic, 2. bilans ruchu, 3. bilans pokrycia finansowego, 4. rachunki funduszowe. Bilans róŝnic Bilans róŝnic, to zestawienie wszystkich pozycji bilansowych za bieŝący i poprzedni okres oraz ich róŝnic. Suma róŝnic po stronie aktywów równa się oczywiście sumie róŝnic po stronie pasywów.

63 T1 T2 saldo T1 T2 saldo A. Majątek trwały: A. Kapitały własne: Wartości prawne i niematerialne Kapitał podstawowy: Rzeczowe składn.majątku trwał Kapitał zapasowy Finans.składn.majątku trwałego: zysk zatrzymany B. Rezerwy: na podatek dochodowy pozostałe rezerwy B. Majątek obrotowy C. Zobowiąz.długotermin. Zapasy poŝyczki, obligacje i inne NaleŜności i roszczenia: kredyty bankowe Pap.wartośc.przezn. do obrotu: pozostałe Środki pienięŝne: D. Zobowiąz. krótkoterm. C. Rozliczenia międzyokresowe: Zobowiązania krótkoterm fundusze specjalne E. Rozliczenia międzyokres. Razem Razem Bilans ruchu Bilans ruchu, to bilans róŝnic zmodernizowany w ten sposób, Ŝe wszystkie róŝnice ujemne zostały przeniesione na drugą stronę bilansu - ujemne róŝnice aktywów na stronę pasywów, a ujemne róŝnice pasywów na stronę aktywów. Strona pasywów mówi więc o źródłach finansowania otrzymanych w sposób rzeczywisty przez wzrost pasywów lub względny przez zmniejszenie aktywów. Strona aktywów mówi, na co tak uzyskane kapitały zostały wykorzystane.

64 AKTYWA (A+, P-) Wzrost aktywów (A+) Zwiększ.majątku trwałego netto Przyrost zapasów Przyrost naleŝności Zwiększ.krótkoterm.pap.wartośc. Zwiększenie śr. pienięŝnych Kwota [tys.zł] PASYWA (P+, A-) Wzrost pasywów (P+) Przyrost kapitału akcyjnego Przyrost kapitału zapasowego Zwiększenie zysku zatrzymanego Wzrost zadłuŝenia długoterminowego Zwiększenie zobowiązań bieŝących Kwota [tys.zł] Zmniejszenie pasywów (P-) Zmniejszenie aktywów (A-) Zmniejsz.zadłuŜ.długotermin. Razem Zmniejszenie stanu naleŝności Zmniejsz. stanu środków pienięŝnych Razem Bilans pokrycia finansowego Jeśli pogrupuje się aktywa i pasywa tak, aby aktywa trwałe odpowiadały po prawej stronie kapitałom własnym, a kolejne aktywa o coraz większej płynności pasywom o coraz krótszych terminach wymagalności, to otrzyma się właśnie bilans pokrycia finansowego.

65 AKTYWA (A+, P-) Wykorzystanie środków Kwota [tys.zł] PASYWA (P+, A-) Pochodzenie środków Kwota [tys.zł] I Zmniejszenie kapitału własnego I Wzrost kapitału własnego II Wzrost majątku trwałego Przyrost kapitału akcyjnego 2 Przyrost kapitału zapasowego 3 Przyrost zysku zatrzymanego Razem Razem III Zmniejszenie zadłuŝenia długoterminowego II Przyrost zadłuŝenia długoterminowego 0 IV Przyrost środków obrotowych III Przyrost długu krótkoterminowego 1 Przyrost zapasów Przyrost zobowiązań bieŝących Przyrost naleŝności IV Zmniejszenie środków obrotowych 3 Przyrost krótkoterm.pap.wartościowych Zmniejszenie stanu naleŝności 0 4 Przyrost stanu śr. pienięŝnych 0 2 Zmniejszenie stanu śr.pienięŝnych 210 V Zmniejszenie zobowiązań bieŝących Razem Razem Razem Razem Informacja dodatkowa Integralna część sprawozdań finansowych podnosząca uŝyteczność sprawozdań finansowych poprzez uzupełnienie danych w nich zawartych.

66 Informacja dodatkowa Dzieli się na dwie części: - informacje liczbowe wyjaśniają zagregowane kwoty ujęte w sprawozdaniach finansowych, - informacje opisowe wyjaśniają kwoty zawarte w sprawozdaniach finansowych, jak i mające na celu wskazanie takich informacji, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym albo z powodu braku moŝliwości wyceny lub pomiaru, albo ze względu, Ŝe zdarzenie jeszcze się nie pojawiło, jednak jest wielce prawdopodobne. Informacja dodatkowa Obejmuje dwie części: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

67 Wprowadzenie Obok danych identyfikujących jednostkę (nazwa, forma prawna, siedziba, itp.) powinno przede wszystkim zawierać krótki opis przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości oraz przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego, a takŝe deklarację zdolności jednostki do kontynuowania działalności bądź informację o powaŝnych jej zagroŝeniach. Dodatkowe informacje i objaśnienia BliŜej wyjaśniają poszczególne składniki i pozycje sprawozdań finansowych, obejmują: - wyjaśnienia do pozycji sprawozdawczych, - proponowany podział zysku lub sposób pokrycia strat, - inne istotne informacje.

68 Polityka (zasady) rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości) Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1. Określenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 2. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, 4. Systemu słuŝącego ochronie danych. Polityka (zasady) rachunkowości W ramach polityki rachunkowości naleŝy zdefiniować między innymi: metody wyceny środków trwałych, metody amortyzacji

69 Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości warunkuje kształt sprawozdań finansowych. Ich interpretacja komplikuje się ze względu na stosowanie róŝnych rodzajów polityki w wielu dziedzinach. MoŜe powodować powstanie znacząco róŝnych sprawozdań finansowych, opisujących te same zdarzenia i warunki. Polityka rachunkowości a kreowanie rachunkowości Swoboda w kształtowaniu polityki rachunkowości prowadzi do manipulowania zasadami rachunkowości, dokonywaniu zmian w polityce rachunkowości, zmian w klasyfikacji kategorii ekonomicznych, przykładowo: zmiana stawek amortyzacyjnych, zmiana klasyfikacji kosztów, ujawnianie niepełnych informacji o gwarancjach, brak szczegółowych informacji na temat zasad wyceny aktywów.

70 Sprawozdanie z działalności Inaczej sprawozdanie zarządu z działalności lub sprawozdanie roczne. Powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej jednostki. Cele: Sprawozdanie z działalności - rozliczenie się zarządu jednostki przed właścicielami z gospodarowania powierzonym kapitałem oraz przedstawienie istotnych elementów działalności gospodarczej i jej sytuacji finansowej za rok sprawozdawczy, - przedstawienie dalszych perspektyw rozwoju jednostki ze wskazaniem na zamierzenia, jakie mają być realizowane w przyszłości uwzględniając przy tym otoczenie.

Wpłata. Wydatek. Jest oczywiste, Ŝe firma nie moŝe mieć co roku strat i nadal dobrze prosperować.

Wpłata. Wydatek. Jest oczywiste, Ŝe firma nie moŝe mieć co roku strat i nadal dobrze prosperować. Rachunek przepływów środków pienięŝnych Coraz częściej w języku polskim uŝywana jest równieŝ angielska nazwa cash flow. Jest to sprawozdanie z gospodarki środkami pienięŝnymi, które odzwierciedla obraz

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości Prowadzący Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl www.ioz.pwr.wroc.pl RACHUNKOWŚĆ System wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. System, którego zadaniem jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE część 2. Koszty. Straty. Wydatek a koszt. Przychody. Wydatek

FINANSE część 2. Koszty. Straty. Wydatek a koszt. Przychody. Wydatek FINANSE część 2 Kształtowanie wyniku finansowego Rachunek wyników (rachunek zysków i strat) jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym z najwaŝniejszych sprawozdań finansowych. Jednak w odróŝnieniu od tego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 63095249000000 F-01/I-01 PKD: 3811 62-200 Gniezno ul. Bolesława Chrobrego 24/25 URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Środki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zasady i sprawozdanie

Zasady i sprawozdanie Zasady i sprawozdanie RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM INFORMACYJNY SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI Podsystem rachunkowości finansowej Podsystem rachunkowości podatkowej Podsystem rachunkowości zarządczej 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 1 z 12 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 2 z 12 Rachunek wyników za okres 01 sierpień-31 grudzień 2008 rok Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo