Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA."

Transkrypt

1 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010

2 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy jest skuteczne zarządzanie jej działaniem. Skuteczne zarządzanie wymaga natomiast jasnego określenia celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Oczywiście możliwość realizacji celów każdej firmy weryfikuje otoczenie czyli rynek. Stawia to przed zarządem firmy konieczność stałej obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowego firmy i aktywnego reagowania na te zmiany. Im szybsza i trafniejsza reakcja tym lepszy efekt i umocnienie pozycji firmy na rynku. Reagowanie na zmiany to z kolei konieczność szybkiego podejmowania - często śmiałych i ryzykownych decyzji. By maksymalizować liczbę trafnych decyzji, a jednocześnie minimalizować ryzyko, podejmującym je menedżerom potrzebne są jak najbardziej aktualne informacje o własnej firmie i o jej otoczeniu, a także narzędzia ułatwiające agregację i analizowanie tych danych. Co równie istotne, menedżer musi mieć czas na przeanalizowanie danych i wypracowanie decyzji. Narzędziami wspomagającymi procesy decyzyjne są dziś informatyczne systemy klasy Business Intelligence (BI). Ich szybkie i elastyczne działanie daje menedżerom nie tylko podstawę do decyzji ale i pozwalają poświęcić więcej czasu na myślenie przy podejmowaniu decyzji. Śmiało można powiedzieć, że BI to tak naprawdę rewolucja w głowie menedżera - w sposobie myślenia i prowadzenia biznesu, a nie kolejny system informatyczny w firmie. Dzięki BI menedżerowie sami mogą zadawać pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi, w prosty sposób sięgając do danych i wykonując analizy, i co najważniejsze wszystko to dostępne jest bez długich szkoleń, pomocy informatyków, księgowych. BI to podniesienie jakości, i co ważniejsze, efektywności zarządzania i prowadzonego biznesu. Od wiedzy do trafnych decyzji biznesowych Hasło to dość trafnie oddaje najistotniejsze założenie wykorzystania systemów BI w procesie zarządzania przedsiębiorstwem ich zadaniem jest dostarczenie rzetelnej informacji biznesowej, na podstawie której, osoby na każdym szczeblu zarządzania będą mogły szybko podejmować właściwe decyzje. Zarządzanie przez cele Skutecznie zarządzać firmą można tylko wówczas, gdy wyznaczone są jasne cele jej działania kierunek, w którym zmierza. Nie można osiągnąć sukcesu bez określenia czym on jest, nie można dojść do celu, jeśli go się najpierw nie zdefiniuje. Dla wyznaczenia miejsca systemów BI wśród systemów do zarządzania przedsiębiorstwem najlepiej posłużyć się tzw. metodą zarządzania przez cele opracowaną przez Petera Druckera sprawdzoną i wykorzystywaną na świecie od wielu lat.

3 Istotę tej metody najlepiej ilustruje przedstawio na obok piramida. Patrząc od góry mamy: Cel. Każda firma ma zdefiniowane konkretne cele strategiczne czy korporacyjne. Z ich osiągnięcia rozliczany jest zarząd firmy. ZKW (SWOT/KCS). Zwykle co roku firma opracowuje także cele cząstkowe dla poszczególnych rodzajów działalności, oddziałów czy innych jednostek organi za cyj nych. Cele opracowywane są najczęściej na podstawie analizy SWOT/ Krytycznych Czyn ników Suk cesu. Wykorzystując do tego tzw. Zrównoważoną Kartę Wyników (balanced scorecard), która jest obecnie dość popularną i sprawdzoną na świecie metodą. Oczywiście można to zrobić też w dowolny inny sposób. Analizy i Budżety. Na podstawie celów cząstkowych poszczególnych działów i analizy histo ry cznych danych z firmy i jej rynkowego otoczenia powstają plany/budżety. Monitorowanie realizacji. Po opracowaniu planów i zamknięciu budżetów następuje proces ich realizacji z jednoczesnym jego monitorowaniem, śledzeniem odchyleń i weryfikacją. Przedstawiony w formie piramidy proces zarządzania firmą jest działaniem polegającym na stałym monitorowaniu procesów w firmie, porównywaniem ich z opracowanymi wcześniej planami i budżetami, określeniem występujących odchyleń i wprowadzeniem koniecznych zmian do planów i budżetów. Cały ten proces zarządzania przez cele możemy nazwać controllingiem, który w szerokim ujęciu zawiera w sobie, praktycznie wszystkie procesy z pokazanej piramidy. Systemy BI wspomagają obszary zarówno analiz oraz planowania jak i całego procesu monitoro wania realizacji założonych celów poprzez umożliwienie i zautomatyzowanie śledzenia odchyleń oraz wspomaganie weryfikacji realizacji planów/budżetów. W ten sposób systemy BI wspomagają cały proces controllingu w firmie i pełnią kluczową rolę w skutecznej implementacji w firmie metody zarządzania przez cele. Controlling jako zarządzanie przyszłością Słowo controlling jest często jest mylone ze słowem kontrola, choć obydwa znaczą co innego. Kontrola odnosi się do przeszłości kontrolujemy wyniki sprzedaży, działania, transakcje, itp. Controlling odnosi się natomiast do zarządzania czymś a zarządzać można tylko przyszłością, na historię nie mamy już wpływu - można ją tylko analizować i wyciągać wnioski przydatne w planowaniu, budżetowaniu itp. działaniach zaliczanych już do controllingu. ERP czy BI Proponując menedżerom ułatwienie zarządzania i sięgnięcie po narzędzia BI słyszymy często a po co? Mamy przecież nowoczesny rozbudowany system ERP (ang. Enterprise Resources Planning). Co prawda, nowoczesne systemy ERP mają spore możliwości w zakresie analityki czy rapor towania, a czasami nawet wspierają takie procesy jak budżetowanie, to pamiętać należy, że powstały w zupełnie innym celu.

4 Stworzono je i zoptymalizowano jako systemy transakcyjne i jako takie, służą przede wszystkim do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Systemy ERP automatyzują jedynie pewne rutynowe procesy i zdarzenia zachodzące w każdym przed siębiorstwie, nie oferując szansy dostrzeżenia nowych możliwości, czy chociażby prognozowania przyszłych wydarzeń. Systemy Business Intelligence odpowiadają natomiast przede wszystkim na potrzeby menadżerów i zarządów firm, wspomagają ich w procesach podejmowania decyzji biznesowych, gdzie analizy systemów transakcyjnych najzwyczajniej w świecie nie wystarczają, bo wymagają analizy danych uogólnionych (zagregowanych) i narzędzi wspomagających przewidywanie przyszłych zdarzeń, czy analizowanie wielu różnych scenariuszy typu co będzie jeśli Podejmowanie decyzji nie jest na pewno działaniem rutynowym, jego wspomaganie wymaga więc innych narzędzi. Stąd też powstała idea a potem technologia hurtowni danych i kostek OLAP (o czym będzie mowa za chwilę) jako narzędzi, które mają tym zadaniom sprostać i być źródłem danych dla systemów BI. Trafne decyzje wystarczy tylko W dzisiejszej globalnej gospodarce, ogromnej konkurencji na rynku i bardzo szybko zmieniającym się rynku oraz ogólnej sytuacji gospodarczej wygrywa ten kto szybciej podejmie trafną decyzję. Oczywiście każda decyzja wiąże się z ryzykiem, istotne więc by móc to ryzyko minimalizować. By podejmować trafne decyzje i minimalizować ryzyko potrzebne są tylko: wiarygodne dane, aktualne i kluczowe informacje, przewidywanie skutków decyzji i oczywiście odpowiedni ludzie. Wszystkie wspomniane składniki trafnych decyzji z wyjątkiem ludzi, oczywiście pomagają uzyskać nam systemy BI. Dla uproszczenia wszystkie systemy transakcyjne nazywamy dalej systemami ERP i wskazujemy dlaczego BI ma większe możliwości. Wiarygodne dane czyli dane nie obarczone istotnymi błędami i spójne w skali całej firmy trudno jest zwykle uzyskać bazując jedynie na systemie transakcyjnym. Porównując przykładowo dane dotyczące kosztów sprzedaży otrzymane z księgowości i działu handlowego uzyskamy zwykle znaczne różnice wynikające z innego rozumienia pojęcia kosztów czy przychodów (różne składniki), a często przede wszystkim z różnic wynikających z uwzględnienia, przez poszczególne działy, różnych składników w różnym czasie. Np. koszty czynszu, energii elektrycznej i telefonów stacjonarnych doliczane są przez księgowość dopiero na początku przyszłego miesiąca, dla działu sprzedaży mogą one być zupełnie niewidoczne. Systemy BI eliminują te różnice, potencjalne błędy oraz są w stanie dodać przewidywane wartości niektórych składników kosztów (na podstawie analizy danych historycznych). Dane są dodatkowo agregowane (grupowane) w różnych przekrojach tak by ułatwić i przyspieszyć ich analizę służy do tego tzw. hurtownia danych i wielowymiarowe kostki OLAP (ang. On-line Analytical Processing). Aktualne informacje czyli dane dostępne automatycznie na żądanie bezpośrednio dla pytającego i obejmujące najbliższy wiarygodny czyli kompletny okres (ostatni dzień, tydzień, miesiąc). Co prawda większość systemów ERP umożliwia uzyskanie danych dla wybranego okresu (kiedyś stanowiło to poważny problem), to dostęp na żądanie nie jest możliwy. Co więcej uzyskanie nietypowego zestawienia czy analizy wymaga pomocy informatyków. Dodatkowo uzyskanie takich danych dodatkowo obciąża system i dość długo trwa system służy do obsługi bieżących transakcji a nie do prowadzenia analiz i sięgania do danych, używanych w tym czasie przez innych. System BI korzysta natomiast z danych przechowywanych

5 w hurtowni danych, wstępnie już strukturalizowanych i zagregowanych łatwiej nimi operować, a analizowanie ich nie ma najmniejszego wpływu na bieżącą pracę systemu ERP. Kluczowe informacje czyli istotne dla podejmowanej decyzji informacje automatycznie zagregowane i oddzielone od szumu informacyjnego. Raporty z systemów ERP są zwykle wielkimi zestawieniami, w których ciężko jest wychwycić istotne prawidłowości, trendy czy kierunek zmian. Jeśli są one w postaci wielostronicowych zestawień, jest to szczególnie uciążliwe. Jeśli raporty są w postaci arkuszy kalkulacyjnych, to co prawda możliwa jest analiza danych ale trzeba się sprawnie posługiwać programem typu Excell. System BI umożliwia natomiast bardzo proste grupowanie, wybieranie według zmienianych ad hoc kryteriów i analizowanie danych, przedstawianie ich w formie graficznej np. na wykresach wskazujących trendy zmian. Dla ilustracji powyższego zagadnienia można podać przykład średniej wielkości sieci sprzedaży. Prezes tej firmy co miesiąc otrzymuje 250 stronicowy raport z informacją o kosztach i przychodach każdej z placówek. Trudno wyobrazić sobie, że jest on w stanie w krótkim czasie przeczytać i przeanalizować zgromadzone tam informacje. Oznacza to, że wszelkie podejmowane decyzje będą obarczone błędem wynikającym albo z nadmiaru informacji albo z braku czasu na ich przestudiowanie. Idealny raport w takiej sytuacji to krótkie zestawienia podające kluczowe wskaźniki, trendy i odchylenia od planu z możliwością natychmiastowego drążenia danych w razie stwierdzenia takiej potrzeby. Takie rozwiązania dostępne są tylko w zaawansowanych rozwiązaniach BI. Przewidywanie skutków decyzji, a precyzyjniej możliwość symulacji skutków decyzji. Każda podjęta decyzja, nawet najtrafniejsza może spowodować skutki, których nie brano pod uwagę. Planując działania w dłuższej perspektywie czasowej dobrze jest mieć możliwość przeanalizowania kilku rodzajów scenariuszy wydarzeń i sprawdzić wpływ planowanych działań, na całość biznesu firmy. Systemy ERP takich możliwości już w ogóle nie dają. Odpowiedni ludzie czyli potrafiący korzystać z analiz i wyciągać właściwe wnioski. Choć prezentowany tu jako ostatni, jest to tak naprawdę najważniejszy element. To przecież ludzie, nie systemy, podejmują te najważniejsze decyzje. Ważne jest, by na podstawie rzetelnych analiz potrafili wyciągać właściwe wnioski. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o szczebel zarządu ale o każdego pracownika, podejmującego codziennie decyzje mające w mniejszym lub większym stopniu wpływ na firmę. Bez dogodnego dostępu do wiarygodnych i istotnych danych dopasowanych do potrzeb konkretnego stanowiska pracy i zakresu podejmowanych na nim decyzji - te decyzje będą podejmowane intuicyjne, a ich jakość będzie taka, jak trafny będzie każdorazowy osąd sytuacji decydującego pracownika. Przy obecnym poziomie złożoności i konkurencyjności gospodarki firmy nawet na najniższym szczeblu - nie mogą już sobie pozwolić na zgadywanie czy działanie na wyczucie. Forecasting czyli przewidywanie przyszłości W systemach BI odzwierciedlony jest zwykle model biznesowy całego przedsiębiorstwa, stąd sprawdzanie różnych scenariuszy działania i skutków różnych decyzji jest bardzo proste. Testowane scenariusze mogą być bardzo skomplikowane, zawierać wiele elementów zmiennych oraz mechanizmy korzystające z firmowej bazy wiedzy wynikającej m.in. z analizy historycznych danych zgromadzonych w różnych systemach firmy. Przykładowo w firmie transportowej bardzo ważne jest

6 stałe śledzenia cen paliwa i prognozowanie kosztów transportu zależnie od wzrostów lub spadków cen. Co więcej, niektóre systemy BI oferują wręcz narzędzia wczesnego ostrzegania zwane Sentinel czyli Agent Przewidywania. Na podstawie danych statystycznych i historycznych firmy oraz informacji z monitorowania rynku zewnętrznego narzędzia te mogą z wyprzedzeniem automatycznie ostrzegać o zagrożeniach dotyczących uzyskania założonych, kluczowych wskaźników biznesowych dla firmy. Ostrzeżenia takie pozwala reagować z wyprzedzeniem podejmować decyzje przed wystąpieniem groźnej sytuacji a nie dopiero po. Precyzja tego przewidywania rośnie w miarę upływu czasu używania systemu narzędzia te mają wbudowane mechanizmy uczenia się. Czyje decyzje wspierają systemy BI? Systemy BI powstały by wspierać podejmowanie decyzji, stąd ich głównymi odbiorcami są prezesi, dyrektorzy zarządzający i dyrektorzy finansowi firm. To ich decyzje mają największy wpływ na przyszłość przedsiębiorstw, a funkcjonalność systemów obejmuje przede wszystkim obszary, za które odpowiadają te właśnie osoby. Prawdziwą siłę nowoczesnych systemów BI stanowi jednak fakt, że możne je zaimplementować tak, iż wspomagać będą także codzienne działania i decyzje podejmowane także na niższych stanowiskach kierowniczych w różnych działach firmy (produkcja, sprzedaż czy marketing). Oczywiście zakres dostępnych danych i możliwości analitycznych musi być dostosowany do konkretnych potrzeb i uprawnień każdego użytkownika. System ma go wspomagać a nie zarzucać zbędnymi informacjami. Trudną do przecenienia zaletą systemów BI jest prostota wykonywania niestandardowych zapytań i analiz bezpośrednio przez szukającego, bez pomocy informatyków, księgowych. Większość analiz tworzy się metodą wskaż (wybierz) dane, przesuń i upuść tworząc w ten prosty sposób tabeli i wykresy Miejsce BI w firmie Badania BusinessWeek Research Services wykazują duże zainteresowanie systemami BI także ze strony dyrektorów IT, odpowiadających w firmach za zapewnienie zarządowi i pracownikom dostępu do rzetelnych informacji biznesowych. System BI przyniesie w firmie korzyści tylko wówczas gdy odzwierciedlać będzie cały model biznesowy przedsiębiorstwa, a dane do analiz będzie czerpał ze wszystkich systemów gromadzących dane transakcyjne w firmie. Patrząc od strony technologicznej systemy transakcyjne są fundamentem dla BI bez nich systemy BI nie mogą funkcjonować. Systemy BI obejmują 5 głównych obszarów działania firmy: Analizy marketingowe, analizy sprzedażowe, analityka finansowa, budżetowanie oraz obszar celów (jak chociażby zrównoważona karta wyników).

7 Źródłem danych do analiz są zwykle dwa główne systemy transakcyjne w firmie ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relations Management). W firmach produkcyjnych BI czerpać może dane również z systemów kontroli produkcji. Gdy na poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy też na moduły składające się na cały system informatyczny firmy, takie jak produkcja, logistyka, finanse czy sprzedaż, spojrzymy z punktu widzenia architektury systemów BI, zauważymy, że dane transakcyjne zbierane są z reguły w wielu miejscach i w różnym czasie. Jedne dostępne są np. stan magazynu czy faktura natychmiast po wydaniu towaru czy po dokonaniu transakcji. Inne dostępne są dopiero po kilku dniach czy nawet tygodniach kwoty płatności kartami kredytowymi, rozliczenia kosztów benzyny czy całego transportu jak przyjdą miesięczne faktury od firm kurierskich czy operatorów flot pojazdów. Ideą systemów BI jest zebranie tych rozrzuconych informacji w jednej hurtowni danych, z której nie obciążając systemów transakcyjnych, można będzie je przeglądać i analizować. Dodatkowo dane te są już wstępnie zagregowane, uporządkowane i często ustandaryzowane czyli znormalizowane (np. pod względem czasowym) Niewątpliwą zaletą korzystania z BI jest dodatkowo fakt, że wszelkie analizy i raporty otrzymujemy praktycznie natychmiast (w ciągu kilku sekund). Trafiają one od razu i bezpośrednio do zainteresowanych użytkowników. Wszelkie analizy prowadzone są przez system BI na danych zgromadzonych w hurtowni danych, stąd też żaden zewnętrzny system ERP czy CRM jest obciążany zapytaniami do swoich baz danych. Powoduje to niezakłóconą pracę działów operacyjnych np. księgowości czy fakturowania sprzedaży. Wielowymiarowa prezentacja danych Na czym polega różnica między wielowymiarową, a jedno- czy dwu wymiarową analizą danych doskonale widać na przedstawionym przykładzie. Raporty i analizy jakie oferują tradycyjne systemy transakcyjne ERP i CRM to płaskie, jedno- lub dwuwymiarowe zestawienia. Przykładowo zestawienie według produktu, według kwartału, czy według regionu. Patrząc na te trzy zestawienia widzimy, że wszystko jest w porządku, dane są jednorodne, a sumy się zgadzają. Praktycznie nie mamy żadnych pytań i żadne specjalne wnioski się nie nasuwają.

8 Tymczasem spoglądając na te same dane ale w widoku perspektywicznym trójwymiarowym odkrywamy nowe, niepokojące fakty. W tym przykładzie wyraźnie teraz widać, że w przypadku drukarek, w drugim kwartale w Gdańsku i w Warszawie nic nie sprzedano! Poprzednio w jednowymiarowym widoku - nam to zupełnie umknęło. Dostrzegając te zjawiska możemy podjąć jakieś decyzje i działania, które sprawią, że ten przykładowy przychód ze sprzedaży drukarek ulegnie poprawie. W tym prostym przykładzie mamy do czynienia z zaledwie kilkoma tysiącami złotych, ale w większej skali może się to przecież przekładać na miliony niezauważonych strat w złotych czy euro. Pojedyncze wartości wskaźników czy płaskie podsumowania mogą łatwo maskować ważne szczegóły. Tymczasem przeglądanie danych z wielowymiarowej perspektywy może odsłonić ukryte prawidłowości czy anormalności (odchylenia), które inaczej nie są widoczne. Sprawne i szybkie wielowymiarowe analizy danych prowadzone w systemach BI możliwe są dzięki specjalnej strukturze (technologii) baz danych nazywanej OLAP (On-Line Analitical Processing). Kostka OLAP (cube) jest podstawową, standardową strukturą danych w każdym systemie działającym w środowisku hurtowni danych. Co szczególnie ważne, system BI umożliwia niezwykle prostą manipulację wymiarami i oglądanie zestawień w różnych perspektywach. Dzięki temu odkrywając jakąś prawidłowość czy anomalie, można błyskawicznie zmienić perspektywę i głębiej szukać przyczyn. Dzięki OLAP, tego typu manipulacje wykonywać może osobiście, bez niczyjej pomocy, najbardziej zainteresowany menadżer najwyższego nawet szczebla gdyż manipulowanie danymi w systemach BI jest znacznie prostsze niż manipulowanie danymi w arkuszach (np. niż tworzenie tabel przestawnych, będących namiastką wielowymiarowości w arkuszu). Kostka OLAP prostsza od kostki Rubika Kostka OLAP przypomina znaną kostkę Rubika, tylko manipulowanie nią jest zdecydowanie łatwiejsze, a pożądany efekt - każdy menadżer może uzyskać równie szybko jak rekordziści układający kostkę Rubika niecałe 7 sekund! Kostki budujemy składając je z kilku perspektyw danych. Przykładowo biorąc pod uwagę koszty, na jednej osi umieszczamy czas, na drugiej centra kosztowe na jeszcze innej konta księgowe. W ten sposób uzyskujemy kostkę zawierającą dane, które możemy analizować w dowolnych przekrojach.

9 Jeśli, dajmy na to, potrzebujemy przeanalizować dane o innych kosztach IT w czwartym kwartale, to paroma kliknięciami wybieramy jakie wymiary z kostki nas interesują, a system generuje interesującą nas perspektywę prezentacji danych. Dane zgromadzone w kostce OLAP są już gotowe i przeliczone. Dlatego uzyskanie raportu zawierającego konkretne liczby trwa zaledwie kilka czy kilkanaście sekund. Chcąc podobne dane uzyskać z sytemu ERP trzeba by przedzierać się przez wszystkie transakcje w danym okresie. Wymaga to mnóstwo czasu i dodatkowo obciąża system. Poza tym zwykły użytkownik, nie znający dobrze systemu ERP, by uzyskać potrzebne zestawienie musi prosić o pomoc informatyków. Wiarygodność i aktualność danych Dane do hurtowni danych pobierane są według zdefiniowanych reguł automatycznie z systemów transakcyjnych firmy - co godzinę, co noc, czy co tydzień zależnie od potrzeb i charakteru (szybkości zmian) danych. W hurtowni danych budowane są kostki OLAP obejmujące przykładowo takie obszary działalności firmy jak: produkcja, sprzedaż, marketing itd. Wcześniej menadżerowie i analitycy określają jakie dane w jakich perspektywach chcą analizować, a działy informatyczne bądź firma wdrażająca zadba o to, ażeby pobrać odpowiednie wartości z systemu ERP lub CRM. Użytkownicy czerpią informacje z kostek OLAP za pomocą odpowiednich narzędzi BI i analizują je, tworzą potrzebne raporty i zestawienia. Substytuty BI Na rynku funkcjonują oczywiście różne substytuty narzędzi Business Intelligence jak chociażby narzędzie uniwersalne w postaci nieśmiertelnego Excella i innych aplikacji raportujących korzystających z po podstawowych danych operacyjnych firmy. Wykorzystywane są też moduły raportujące i analizujące systemów transakcyjnych (ERP, CRM). Według przeprowadzonego przez Magazyn CFO w 2004 roku badania amerykańskich firm, 74% do planowania i budżetowania używało arkuszy kalkulacyjnych, specjalnych aplikacji analitycznych używało tylko 17%, a 10% używało modułów w systemach ERP. Dziś sytuacja wygląda już znacznie lepiej według wstępnych wyników badań ok. 10% korzysta z modułów ERP, 25% przeszła na aplikacje analityczne, ale ok. 65% nadal używa arkuszy kalkulacyjnych, jako podstawy do budżetowania i analiz. Użytkownicy arkuszy narzekają jednak na wiele problemów, ograniczeń i barier wynikających z ich stosowania do analiz i budżetowania w firmie. 80% użytkowników przyznaje, że problemem jest poleganie na indywidualnych arkuszach i ręcznych procesach wprowadzania danych, uaktualniania ich i budowy reguł przetwarzania. Niemal 60% uważa, że przygotowanie arkuszy, modeli i raportów zajmuje zbyt dużo czasu. Na niezgodność i możliwość integracji z innymi systemami narzeka 20%. W integralność tak gromadzonych danych nie wierzy niemal 15% użytkowników, a niemal 10% nie ufają planom i budżetom generowanym za pomocą arkuszy. Najniebezpieczniejszym i najdotkliwszym następstwem korzystania z arkuszy jest brak zaufania do danych ze strony użytkowników i decydentów.

10 Kiedy porzucić arkusze kalkulacyjne? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto zastanowić się, dlaczego pomimo uświadamianych problemów i niedogodności firmy wciąż bazują na arkuszach? Odpowiedź jest bardzo prosta z przyzwyczajenia i strachu przed zmianami. Prześledźmy jak to wygląda w praktyce. Pierwsze potrzeby analiz pojawiają się, gdy firma zaczyna szybko rosnąć i jej właściciel czy dyrektor musi podejmować coraz więcej decyzji na podstawie informacji dopływających z różnych działów i od różnych pracowników. Naturalnym jest, że dane te są zbierane i analizowane początkowo w arkuszach kalkulacyjnych. Wraz ze wzrostem firmy, dochodzą kolejne działy czy linie produktowe, stale rośnie liczba danych i arkuszy. I tak z początkowych 5 arkuszy ich liczba szybko przekracza 100, 150 czy jeszcze więcej. Co więcej, dane w arkuszach są ze sobą powiązane, w arkuszach rośnie liczba ukrytych wzorów, reguł, modeli. Nawet jeśli nad tym wszystkim panuje jedna osoba, to bardzo szybko i ona traci pewność, że pamięta jak to wszystko działa. A co w przypadku gdy na miejsce tej osoby przychodzi nowa, by ją wesprzeć, nie myśląc nawet o jej zastąpieniu? Jak to mówią - strach się nawet bać. Po arkusze sięgamy zwykle dlatego, że są pod ręką i pozornie nic nie kosztują. Ich darmowość jest oczywiście pozorna, bo przecież pakietu Office Microsoft nie rozdaje za darmo ale jest on już zwykle w firmie. Kolejnym kosztem - co prawda ukrytym - jest czas pracy osób, które taką aplikację budują. Obydwa te koszty łącznie są zwykle znacznie wyższe w porównaniu do cen aplikacji analitycznych i kosztu ich używania. Po pewnym czasie firma dochodzi jednak do punktu, w którym już wyraźnie widać, że utrzymanie tych wszystkich arkuszy i praca z nimi w obszarze analiz i budżetowania, stają się bardziej kosztowne niż aplikacja analityczna, specjalnie do tych celów zaprojektowana. I to jest ten moment, w którym firmy powinny już bardzo poważnie rozważyć inwestycje w systemy typu Business Intelligence. Zwłaszcza, że brak dobrej, bieżącej informacji zarządczej, staje się w pewnym momencie podstawową blokadą w działaniu i rozwoju firmy. BI koszty i zyski Przy decydowaniu się na nowe narzędzia informatyczne w firmie zastanawiamy się zawsze ile to będzie kosztowało, jak długo będzie trwało wdrażane i jakie przyniesie zyski. Trudno jest oczywiście podać przykładowe koszty w liczbach bezwzględnych każde wdrożenie jest inne, dostosowane do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Na postawie opinii użytkowników rozwiązań BI można jednak powiedzieć, że implementacja takiego systemu zwraca się średnio po 3,5 miesiąca jego eksploatacji. Zyski wynikają m.in. możliwości precyzyjnego planowania zapasów magazynowych i ich rotacji, kontrolowania marż czy szerzej rentowności poszczególnych działań i oczywiście ich podniesienia, kontrolowania płynności np. optymalizacji kredytów krótkoterminowych. Jeden z użytkowników systemu - sprzedający sprzęt elektronikę i AGD w dużej sieci własnych sklepów w Polsce - twierdzi, że dzięki precyzyjnym raportom i analizom sprzedaży przekonał dostawców sprzętu do wydłużenia terminów płatności udowodnił, że sprzęt nie sprzedaje się tak szybko jak przyjmowano. Wielu użytkowników podkreślało również, że źródłem zysków z użytkowania BI jest również zwiększenie szybkości podejmowania decyzji oraz podejmowanie bardziej śmiałych decyzji dających większy zysk. Czas wdrożenia waha się natomiast przeciętnie od 3 do 4 tygodni łącznie ze szkoleniem pracowników. Trzeba tu także stwierdzić, że tak naprawdę większość czasu wdrożenia zajmuje odwzorowanie w systemie

11 BI modelu biznesowego przedsiębiorstwa i definiowanie jakie dane, z jakich systemów i jak często mają być importowane do hurtowni danych oraz jak wygląda wielowymiarowa kostka OLAP. Szkolenie użytkowników systemu sprowadza się praktycznie do maksymalnie kilkugodzinnej sesji w trakcie, której uczestnicy uczą się jak samodzielnie budować raporty, zestawienia i konstruować analizy. Instalacja systemu BI co istotne nie przerywa i zakłóca pracy systemów transakcyjnych, z których czerpie tylko dane do hurtowni nie powoduje więc przestojów w pracy firmy, co zwykle jest konieczne przy instalacji systemów klasy ERP. Szkolenia natomiast organizuje się często indywidualnie dla każdego z użytkowników, co dodatkowo zmniejsza uciążliwość wprowadzania nowych rozwiązań. BI bezpieczniejsze niż arkusze Systemy BI powstały z myślą zapewnieniu łatwego i szybkiego prowadzenia analiz, planowania, obsługi całego procesu controllingu (w tym budżetowania) czyli dostarczania wiarygodnych podstaw do podejmowania decyzji. Systemy powstały znacznie później niż arkusze i praktycznie eliminują ich wszystkie braki i problemy jakie napotykają użytkownicy wykorzystujący je do wspomnianych wyżej zadań. Wiarygodność danych, raportów i analiz. W przypadku arkuszy to największa bolączka. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z potężnymi strukturami gdzie połączonych jest kilkadziesiąt czy kilkaset arkuszy. W takiej strukturze bardzo trudno jest utrzymać spójność i wyeliminować ryzyko pojawienia się błędów. W systemach BI powiązania są proste, łatwe do sprawdzenia dane z innych systemów pobierane są automatycznie. Elastyczność raportowania. Przy analizie danych i przygotowaniu decyzji i często pojawia się pytania i pomysł na dodatkowe, nietypowe zestawienia. W przypadku raportów budowanych w systemach ERP i w powiązanych arkuszach kalkulacyjnych każdy niestandardowy raport wymaga czasu a często także pomocy działu księgowości i IT. Zajmuje to sporo czasu, a dodatkowo nie mamy pewności czy otrzymamy ostatecznie wszystkie informacje, o które nam chodzi. W systemie BI czerpiącym dane z hurtowni, przygotowanie nietypowego raportu jest bardzo proste może go samodzielnie wykonać zainteresowana osoba raporty w większości tworzy się metodą przesuń i upuść (drag & drop) czyli wskazujemy w kostce OLAP interesująca nas dane i przeciągamy np. na odpowiednią oś wykresy lub do tworzonej tabeli. Selektywny, kontrolowany dostęp do danych. W przypadku raportów i analiz niezwykle istotne jest selektywne udostępnianie danych konkretnym działom czy pracownikom np. szef działu sprzedaży w Krakowie nie musi, a często nawet nie powinien mieć wglądu w dane i analizy sprzedaży np. w Warszawie. W przypadku arkuszy Excell takie selektywne udostępnianie danych jest mocno skomplikowane i pracochłonne. W systemach BI, takich jak TARGIT można ustawić prawa do danych w tak precyzyjny sposób, że pracownik będzie miał dostęp tylko do przecięcia wybranych danych miar i wymiarów. Później sam system pilnuje, by tworząc raporty, pracownik nie sięgnął, nawet przypadkiem, po nieudostępniane mu dane. Analizowanie a nie zbieranie i sprawdzanie danych. W systemach BI zbieranie, sprawdzanie i obróbka danych są zautomatyzowane. Pracownicy mają czas na analizowanie danych i wyników analiz. W przypadku arkuszy kalkulacyjnych, większość czasu analitycy spędzają na wyłuskiwaniu i weryfikacji danych oraz sklejaniu arkuszy cząstkowych. Mają również bardzo ograniczone możliwości budowania różnorakich scenariuszy czy wersji wydarzeń, o prognozowaniu już nie wspominając. Dlaczego w najlepsi sięgają po BI? Firma analityczna Aberdeen Group pytała dyrektorów finansowych amerykańskich firm różnej wielkości

12 dlaczego sięgają po rozwiązania BI. Badanie przeprowadzono w USA wiosną 2008 roku. 42% z badanych dyrektorów jako najważniejszy powód podało chęć poprawienia dokładności budżetów, 37% - poprawę szybkości reakcji na zmiany uwarunkowań, 34% - skrócenie czasu budżetowania oraz zmniejszenie jego pracochłonności i kosztów. Wśród powodów podawano także potrzebę włączenia w proces budżetowania większej liczby decydentów (26%) i zwiększenie przejrzystości budżetowania (18%). Dodatkowo Aberdeen Group analizował powody stosowania systemów BI w zakresie planowania i budżetowania wydzielając dodatkowo najlepsze firmy wśród badanych. Przedstawiciele najlepszych wskazywali, że po BI sięgnęli by: zautomatyzować procesy planowania i raportowania (53%), zaangażować w ten proces większą liczbę decydentów (42%) i by stworzyć skonsolidowany widok procesu i wyników (37%). Ciekawe jest, że dla pozostałych badanych firm (wyłączając te najlepsze), najważniejszym podawanym powodem było: stworzenie formalnego obiegu danych (42%) oraz poprawienie jakości danych (35%). Podsumowują te wyniki można śmiało powiedzieć, że nawet najlepsze firmy w USA wyraźnie widzą możliwości usprawnienia działania dzięki BI, a te słabsze upatrują w systemach BI możliwości poprawienia jakości danych wykorzystywanych do planowania i podejmowania decyzji. Ciekawe są również wyniki badania efektów biznesowych, jakie dzięki BI uzyskały najlepsze firmy w stosunku do średniej z wszystkich badanych. Aż o 9% wyższe od średniej były w tych firmach współczynniki wygrania oferty, a także uzyskane efekty w stosunku do założonych celów. O 6% krótszy od średniej był cykl sprzedaży, a o 4% był krótszy czas administrowania. BI zostawia czas na myślenie Najważniejszym efektem wdrożenia systemu BI jest całkowita zmiana sposobu pracy analityków, kontrolerów i menadżerów w firmie. Przed wdrożeniem systemu BI większość czasu i energii pracowników skupia się na zbieraniu, weryfikacji i aktualizacji danych, przygotowywaniu analiz i raportów, składaniu arkuszy i utrzymaniu ich w jako takiej, spójnej całości. Zwykle niewiele czasu i ochoty zostaje już na prawdziwą analizę wyników, zadawanie pytań, sprawdzanie różnych scenariuszy i wypracowanie decyzji. Według badań Gartner Group na zbieranie i obróbkę danych poświęcane jest ok. 70% czasu a tylko 30% na wypracowanie decyzji. Implementacja systemu BI odwraca te proporcje - ponad 70% czasu przeznaczone jest na analizowanie danych i podejmowaniu decyzji, a tylko 30% na ich gromadzenie, sprawdzanie i obróbkę. i zwiększa szanse na sukces Wspomniane wcześniej wiarygodne analizy i czas na spokojne przemyślenie i wyciągnięcie wniosków przez podejmującego decyzję menedżera podnosi nie tylko komfort, ale przede wszystkim jakość pracy i trafność podejmowanych decyzji. A to przecież jest kwintesencją sukcesu w biznesie. Odpowiadając na pytanie po co jest Business Intelligence? można zacytować wspomnianego Petera Druckera: Innowacja i wychodzenie w przyszłość, a nie tylko poprawianie starych procesów stanowią byt lub niebyt przedsiębiorstw.

13 Solemis Group S.A., Gdynia, ul. Kłajpedzka 7F, tel. (58) , fax: (58) ,

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Rady i porady użytkowe

Rady i porady użytkowe Rady i porady użytkowe Dział Eksploatacji CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Rady i porady - źródło prezentacji: Najczęstsze problemy zgłaszane przez Klientów na etapie eksploatacji systemu Spostrzeżenia konsultantów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE

SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE Plan seminarium Po co systemy wczesnego ostrzegania? Narzędzia do budowy systemów wczesnego ostrzegania Najlepszy sposób śledzenia wykonania założonych celów Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII

ROLA CONTROLLERA I ROZWÓJ TECHNOLOGII Efektywność to realizacja właściwych działań we właściwy sposób. Peter F. Drucker Trzy kroki do zwiększenia efektywności w controllingu 1 2 3 Controlling Automation - usprawnij podstawowe procesy controlingowe

Bardziej szczegółowo

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI Przykłady rozwiązań problemów z wykorzystaniem BI Wiele systemów ERP i/lub lokalizacji ujednolicona analiza Więcej wymiarów analiz niż w ERP/CRM rozbicie indeksów,

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klienta Biura Rachunkowego

Informacje dla Klienta Biura Rachunkowego Informacje dla Klienta Biura Rachunkowego Archiwum dokumentów w SaldeoSMART 1 Co to jest? SaldeoSMART to nowoczesna, bezpieczna aplikacja online, dostępna dzięki współpracy z Twoim Biurem Rachunkowym.

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896

dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 dr Przemysław Sołdacki Wiceprezes Astrafox Sp. z o.o. pso@astrafox.pl Tel. 609129896 Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Intellect. Business Intelligence

Intellect. Business Intelligence Intellect Business Intelligence Intellect to nowoczesne środowisko informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Intellect poprzez swobodnie definiowane

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu

Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu CASE STUDY: Sprawne raportowanie w służbie krwi Wdrożenie systemu eanalizy w RCKiK w Poznaniu Spis treści RCKiK w Poznaniu / 03 Wyzwanie / 04 Rozwiązanie / 06 Efekt / 09 2 RCKiK w Poznaniu Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE

Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami i efektywnością przedsiębiorstw Styczeń 2010 Systemy BI: zamiast wróżenia - analiza danych i SENTINELE Roman Zleśny, v-ce prezes ds. technologii Solemis Group

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Wdrożenie Platformy EURECA w SWPS Zakończyło się wdrożenie systemu EURECA w konsorcjum dwóch Uczelni Wyższych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX ? Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym.

Bardziej szczegółowo

Kasy Fiskalne Lublin Analityk

Kasy Fiskalne Lublin Analityk Kasy Fiskalne Lublin Analityk http://sklep.soft-tec.lublin.pl/produkt/analityk Producent Cena Cena netto Insert 984.00 PLN 800.00 PLN Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence W modułach systemu Comarch CDN XL zgromadzonych jest bardzo wiele danych na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Teoretycznie możliwe jest dotarcie do każdej informacji

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE 15.05.2014. Opracowanie: Edyta Sobiepanek

SPOTKANIE 15.05.2014. Opracowanie: Edyta Sobiepanek SPOTKANIE 15.05.2014 Opracowanie: Edyta Sobiepanek Agenda W jaki sposób narzędzia BI mogą usprawnić proces badania sprawozdań finansowych w firmie? Co jest potrzebne audytorowi a denerwuje dyrektorowi

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo