WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ MGR INŻ. KAROLINA SERBIN PROMOTOR: DR HAB. INŻ. JAROSŁAW ŚLIZOWSKI, PROF. AGH KRAKÓW 2013

2 Spis treści SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ WPROWADZENIE Proces magazynowania gazu w kawernach solnych Parametry termodynamiczne mające wpływ na pojemność kawerny Aktualny stan wiedzy Cel i zakres pracy TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI TERMODYNAMICZNYCH KAWERN MAGAZYNOWYCH GAZU Procesy zachodzące w magazynowanym gazie Równanie stanu magazynowanego gazu Równanie ciągłości gazu Równanie ruchu gazu Równanie energii gazu Równanie oporu przepływu przez kolumnę rur Wymiana ciepła pomiędzy gazem a górotworem Zmiany temperatury w górotworze solnym równanie przewodnictwa cieplnego Algorytm programu KAGA Opis segmentu zatłaczania gazu RUZA Opis segmentu PRZERWA Opis segmentu poboru gazu z kawerny RUPO TEORETYCZNE PODSTAWY MODELI GEOMECHANICZNYCH KAWERN MAGAZYNOWYCH GAZU Równanie konstytutywne soli kamiennej Odkształcenia sprężyste Odkształcenia pełzania Temperatura i naprężenie pierwotne w górotworze Algorytm programu GEOSOLK LABORATORYJNE BADANIA PRĘDKOŚCI PEŁZANIA SOLI

3 5. ZAKRES OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH Warunki brzegowe i dyskretyzacja obszaru dla programu KAGA Warunki brzegowe i dyskretyzacja obszaru dla programu GEOSOLK Rozpatrywane prawa pełzania Wychłodzenie górotworu podczas ługowania i scenariusz eksploatacji kawerny magazynowej Oznaczenie modeli numerycznych WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA NA OBJĘTOŚĆ KAWERNY Analiza konwergencji i prędkości konwergencji kawerny Wpływ wychłodzenia górotworu i prawa pełzania Wpływ czynnika temperaturowego Q/R Wpływ głębokości Analiza przemieszczeń PODSUMOWANIE...80 LITERATURA...83 SPIS RYSUNKÓW...86 SPIS TABEL

4 Spis ważniejszych oznaczeń A stały współczynnik w prawie pełzania Nortona a, b stałe, zależne od składu gazu C g ciepło właściwe górotworu D średnica hydrauliczna rury w równaniu oporu przepływu przez kolumnę rur dl elementy całkowania po długości rury ds element całkowania po powierzchni w równaniu ciągłości gazu dv element całkowania po objętości w równaniu ciągłości gazu d ε całkowity przyrost odkształceń el dε przyrost odkształceń sprężystych (elastycznych) v dε przyrost odkształceń lepkich (pełzania) E moduła Younga (odkształcalności podłużnej) e energia właściwa gazu (całkowita) E G = - moduł Kirchhoffa (odkształcalności postaciowej) 2(1 + ν ) g wektor przyspieszenia ziemskiego g =g h głębokość od powierzchni terenu E K = - moduł ściśliwości 3(1 2ν ) k szorstkość bezwzględna L długość wycinka przepływu, tzn. rozpatrywanego odcinka rury w równaniu oporu przepływu przez kolumnę rur L praca mechaniczna wykonana na gazie w równaniu energii gazu n wektor jednostkowy, normalny do powierzchni Γ, w równaniu ciągłości gazu n współczynnik potęgi w prawie pełzania Nortona p ciśnienie Q energia aktywacji R uniwersalna stała gazowa Re liczba Reynoldsa T temperatura, T g temperatura górotworu T k temperatura wewnątrz kawerny 3

5 t czas u zredukowana energia wewnętrzna gazu v prędkość przepływu gazu v objętość molowa Z powierzchnia boczna rozpatrywanego odcinka rury w równaniu oporu przepływu przez kolumnę rur y i molowy udział i-tego składnika w mieszaninie gazowej, α współczynnik wymiany cieplnej Γ powierzchnia zewnętrzna elementu Ω w równaniu ciągłości gazu δ ij delta Kroneckera ε ef odkształcenie efektywne el ε ij składowe tensora odkształceń ε 1 ( ε ) m = ε11 + ε odkształcenie średnie 3 $I tensor jednostkowy σˆ tensor naprężeń w gazie σ ef naprężenie efektywne σ ij składowe tensora naprężeń σ 1 ( σ ) m = σ 11 + σ naprężenie średnie 3 λ bezwymiarowy współczynnik oporu λ g współczynnik przewodnictwa cieplnego w górotworze $Λ tensor naprężeń stycznych ν współczynnik Poissona ρ gęstość gazu ρ g gęstość górotworu Φ strumień cieplny Ω dowolny element kawerny lub otworu, wypełniony gazem w równaniu ciągłości gazu 4

6 1. Wprowadzenie 1.1. Proces magazynowania gazu w kawernach solnych Z punktu widzenia ilości magazynowanego gazu kawerny magazynowe w złożach soli kamiennej są trzecim, po sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej oraz szczelnych strukturach wodonośnych tzw. aquiferach, sposobem podziemnego magazynowania tego surowca. Zgodnie z (Reinisch, 2000) ilość aktywnego gazu zmagazynowana na świecie w poszczególnych typach magazynów przedstawia się następująco: sczerpane złoża 192,4 mld m 3 (76,47%), struktury zawodnione 47,6 mld m 3 (18,93%), kawerny solne 11,5 mld m 3 (4,57%), kopalnie i inne obiekty 0,1 mld m 3 (0,03%). Z punktu widzenia zaspokojenia niedoborów szczytowych rola kawern jest znacznie większa a głównymi ich zaletami w porównaniu z innymi rodzajami magazynów są: znacznie większa i stała w czasie wydajność możliwego poboru i zatłaczania gazu, możliwość wielu cykli napełniania i opróżniania w ciągu roku, mała ilość gazu buforowego nie przekraczająca zwykle 20% objętości roboczej, mniejszy koszt inwestycji w przeliczeniu na jednostkę wydajności poboru gazu z magazynu. Podstawowymi wadami są natomiast wyższe koszty całego magazynu na jednostkę objętości magazynowanego gazu i dłuższy czas trwania budowy. Kawerny wykonywane są z powierzchni tzw. metodą otworową polegającą na rozpuszczaniu soli kamiennej w złożu wodą i wydobywaniu jej w postaci solanki. Warunki eksploatacji komory magazynowej gazu są całkowicie odmienne od normalnej eksploatacji otworowej i eksploatacji komór magazynowych ciekłych węglowodorów gdzie ciśnienie w komorach ulega niewielkim wahaniom pomiędzy ciężarami słupa solanki i magazynowanego medium. Komory magazynowe gazu są zbiornikami oddychającymi. Po zakończeniu ługowania do komory zapuszczane są dwie gazoszczelne kolumny rur, pierwsza to sięgająca stropu komory tzw. kolumna wydobywcza gazu, a druga to sięgająca spągu komory kolumna solankowa do opróżniania komory z solanki, które jest zarazem jej pierwszym napełnianiem, po którym kolumna solankowa jest wyciągana, albo cięta i zrzucana na dno kawerny. Później magazyn funkcjonuje pod zmiennym ciśnieniem, którego wartości skrajne określa się indywidualnie dla każdej komory. 5

7 Zmienność ciśnienia w kawernie powoduje zmienność temperatury magazynowanego gazu, a tym samym na skutek wymiany ciepła zmienność temperatury otaczającego górotworu. Efektem tego jest zmienna prędkość pełzania górotworu, która zależy zarówno od ciśnienia gazu w komorze jak i temperatury górotworu. Sól kamienna jest bowiem ośrodkiem o bardzo silnych właściwościach reologicznych, którego odkształcenia zmieniają się w czasie nawet przy niezmienionym poziomie naprężeń i temperatury. Formułę opisującą te zmiany nazywamy prawem pełzania, które wyraża prędkość odkształceń efektywnych jako funkcję naprężeń efektywnych, czasu lub osiągniętych odkształceń efektywnych, temperatury, wilgotności i parametrów strukturalnych. Problem wyboru odpowiedniej formuły prawa pełzania nie został rozwiązany jednoznacznie i w literaturze można spotkać przykłady znacznie różniące się stopniem komplikacji Parametry termodynamiczne mające wpływ na pojemność kawerny Parametry termodynamiczne odgrywają podstawową rolę w procesie podziemnego magazynowania gazu ziemnego w kawernach solnych. Należy brać je pod uwagę zarówno podczas projektowania magazynu kawernowego, jak i podczas jego eksploatacji, aby wybrać optymalne szybkości opróżniania i napełniania poszczególnych kawern. Do termodynamicznych zjawisk mających główny wpływ na zachowanie się kawerny magazynowej należą: wychłodzenie górotworu w trakcie ługowania kawerny spowodowane niższą temperaturą medium ługującego (woda lub solanka nienasycona) w porównaniu do temperatury pierwotnej górotworu, termo - hydrodynamiczne przemiany zachodzące w gazie ziemnym zatłaczanym, przechowywanym lub pobieranym z kawerny, których efektem jest wzrost temperatury gazu w trakcie zatłaczania i jej spadek przy opróżnianiu komory, wymiana ciepła pomiędzy gazem ziemnym a górotworem solnym otaczającym kawernę i otwór prowadzący do kawerny w trakcie eksploatacji kawerny, zmiany temperatury w górotworze solnym związane z rozchodzeniem się ciepła na skutek przewodnictwa cieplnego górotworu. 6

8 Bezpośredni pomiar tych procesów w kawernie i górotworze praktycznie nie jest możliwy ze względu na brak odpowiednich metod pomiaru. O ich przebiegu możemy wnioskować jedynie na podstawie danych pośrednich, takich jak dane rejestrowane podczas operacji magazynowych na głowicy otworu. Mierzy się tam trzy podstawowe parametry gazu: ciśnienie, temperaturę i wydajność przepływu. Wprawdzie teoretycznie rzecz biorąc można wewnątrz kawerny zainstalować urządzenia mierzące w sposób ciągły temperaturę i ciśnienie, ale wyprowadzenie połączeń rejestratorów na powierzchnię poprzez wgłębny zawór bezpieczeństwa bez zakłócania jego pracy jest skrajnie utrudnione i kosztowne. Nie ma natomiast możliwości mierzenia rozkładu temperatury w górotworze wokół kawerny, ani też zmierzenia in situ rzeczywistych współczynników wymiany ciepła przez jej powierzchnię. Jedynym sposobem, aby otrzymać informacje o stanie cieplnym kawerny i otaczającego ją solnego górotworu jest posłużenie się modelem komputerowym, w którym we właściwy sposób będą symulowane wszystkie zjawiska termo- i hydrodynamiczne związane z magazynowaniem gazu. Zasadniczym celem modelowania jest: uzyskanie rozkładu temperatur w górotworze, które wpływają na prędkość jego pełzania a w konsekwencji konwergencje kawerny Aktualny stan wiedzy Termodynamiczne zjawiska zachodzące w gazie magazynowanym w kawernie oraz termomechaniczne w otaczającym ją górotworze są w zasadzie dobrze znane od kilkunastu lat, niemniej jako zjawiska odrębne, każde z osobna, nie były natomiast rozpatrywane jako wzajemnie wpływające na siebie procesy. Na przykład dobrze znane jest równanie przewodnictwa cieplnego, jak też fakt zależności współczynników przewodnictwa od stanu naprężeń, ale nikt nie opracował odpowiednich formuł ilościowych i nie analizował propagacji ciepła w górotworze solnym przy zmieniających się naprężeniach. Wiadomo również że temperatura ma bardzo istotny wpływ na prędkość pełzania stacjonarnego soli kamiennej. Również dobrze znane są równania stanu gazu ziemnego i jego zachowanie się w dużych zbiornikach, czy przy przepływie przez rury, długi czas jednak mało było wiadomo o wymianie ciepła między magazynowanym gazem i górotworem oraz jak wpływa ona na stan gazu w kawernie. Dopiero prace Thaulego (Thaule, 1994), (Thaule, 1997) i stworzenie 7

9 programu Kameleon II umożliwiającego szczegółowe modelowania na gęstych siatkach aproksymacyjnych obejmujących warstwę przyścienną z możliwością uwzględnienia kilku modeli turbulencji, wyjaśniły które wymiary powinny być stosowane do wyznaczania liczb kryterialnych. Mimo to, z uwagi na nierównomierności i nieregularności powierzchni kawern, konieczna jest weryfikacja empiryczna współczynników wymiany ciepła (Urbańczyk in., 2011) Dotychczasowe obliczenia geomechaniczne wykonywane w Polsce nie uwzględniały zjawisk termodynamicznych zachodzących w kawernie i ich wpływu na otaczający górotwór. Wyznaczając stan deformacyjno-naprężeniowy górotworu przyjmowano, że temperatura jest stała w czasie i zależy tylko od głębokości zgodnie z wartością gradientu geotermicznego. W świecie prace badawcze dotyczące wpływu zjawisk termodynamicznych na przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia górotworu prowadzone są od kilku lat np. (Rokahr, 2008). Podjęto je nie tylko w związku z magazynowaniem gazu ziemnego lecz również magazynowaniem energii w postaci sprężonego powietrza, określanego w literaturze jako technologia CAES (Compressed Air Energy Storage) (Crotogino i in., 2001), (Crotogino., 2006). W pierwszej kolejności odpowiednie obliczenia numeryczne wykonywano przy wykorzystaniu dwóch niezależnych symulatorów: pierwszy analizujący problemy termodynamiczne oraz drugi opisujący zagadnienia geomechaniczne. W pracach (PB Energy Storage Services, 2011), (Karimi Jafari, i in., 2011), (Leuger i in, 2012) wykorzystano opracowany w USA przez PB Energy Storage Services i RESPEC Inc symulator SCTS (Salt Cavern Thermal Simulator) przeznaczony do symulacji zjawisk termodynamicznych i przepływu ciepła powstałych w trakcie eksploatacji kawern magazynowych wykonanych w złożach soli kamiennej (Nieland, 2004). Przykładowo w czasie symulacji komory o objętości ok. 155 tyś. m 3, eksploatowanej w przedziale ciśnień od 5,5 do 10,3 MPa uzyskano zmiany wartości temperatury gazu około 30ºC. Obliczenia geomechaniczne wykonywano wykorzystując stosowane wcześniej komercyjne programy takie jak ABAQUS czy FLAC. W programach tych zmienność temperatury wprowadza się poprzez warunki brzegowe pierwszego i drugiego rodzaju tzn. jako wartości temperatury lub wielkości strumienia cieplnego na brzegu kawerny. Programem który jest dostosowany do rozwiązywania obu rodzajów zagadnień jest program LOCAS opracowany przez Brouard Consulting (Brouard i in. 2006). Program ten dedykowany jest do kawern solnych i uwzględnia następujące zjawiska: krótko i długotrwałe pełzanie soli, ogrzewanie solanki i rozchodzenie się ciepła, mikro-przesiąkanie solanki w oparciu o prawo Darcy, rozpuszczanie i rekrystalizację soli, adiabatyczne sprężanie i 8

10 rozprężanie oraz zniszczenie soli (zwiększenie przepuszczalności) wg wybranego spośród trzech kryterium. Obliczenia wykonane tym programem przedstawiono m.in. w pracach (Karimi Jafari, i in., 2011) (Brouard i in. 2012). Program LOCAS był reklamowany na sympozjum SMRI i do niektórych wymienianych jego możliwości podejść należy sceptycznie. W pracy (Karimi Jafari, i in., 2011) przedstawiono obydwa opisane powyżej podejścia. W pierwszym rozkład temperatur na ociosie kawerny uzyskany programem SCTS był wczytany do programu ABAQUS, w drugim zastosowano sprzężone termo-mechaniczne symulacje programem LOCAS. Obliczenia wykonano dla cylindrycznej kawerny (wys. 400 m, średnica 70 m) o objętości m 3 zakończonej kopułami, zlokalizowanej na głębokości 1400 m p.p.t. Symulowano dwa 35 letnie scenariusze eksploatacji: tradycyjny sezonowy oraz łączony sezonowy i wielocykliczny. W trakcie obliczeń nie uwzględniono wychłodzenia górotworu na skutek ługowania a temperatura gazu na końcu pierwszego napełniania była równa geotermalnej. W przypadku obliczeń programem SCTS symulowano sferyczny kształt komory a wartości ciśnień regulowane były wydajnością poboru i zatłaczania gazu. Uwzględniono również wychłodzenie górotworu na skutek ługowania. W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że bardzo częste cykle napełniania i opróżniania komory nie pogarszają stateczności komory w porównaniu z jej eksploatację sezonową. Analiza rezultatów nie obejmowała jednak konwergencji i prędkości konwergencji kawerny Cel i zakres pracy Niniejsza praca realizowana jest w ramach projektu badawczego pt. Termomechaniczna analiza procesu eksploatacji kawernowego podziemnego magazynu gazu realizowanego na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, którego celem jest opracowanie modelu numerycznego symulującego stan deformacyjno-naprężeniowy górotworu z uwzględnieniem procesów termodynamicznych zachodzących w kawernie solnej. Model ten ma łączyć algorytmy dwóch wcześniej opracowanych programów numerycznych: programu Kaga opracowanego w OBR Chemkop (Kunstman i in., 1980) przeznaczonego do wyznania rozkładów temperatury w kawernie i otaczającym ją górotworze, którego algorytm zostanie przedstawiony w rozdziale 4, 9

11 programu GEOSOLK opracowanego w OBR Chemkop i IGSMiE PAN przeznaczonego do wyznaczania stanu deformacyjno-naprężeniowego górotworu w otoczeniu kawerny magazynowej jednak bez uwzględnienia zjawisk termicznych. Praca stanowi pierwszy etap projektu badawczego i jej celem było wykonanie obliczeń dla wyidealizowanej cylindrycznej kawerny wykorzystując oba powyższe modele bez znaczących ingerencji w ich algorytmy. Do przeprowadzenia obliczeń skorzystałam z opracowanego już wcześniej programu konwertującego wyników pomiędzy programem Kaga opartym o metodę różnic skończonych przy wykorzystaniu siatek prostokątnych a programem GEOSOLK opartym o metodę elementów skończonych w użyciem siatek nieregularnych. Zakres przeprowadzonych w pracy obliczeń i analiz był więc następujący: wykonanie obliczeń programem Kaga dla kawern o średnicy 50 m, wysokości 200 m których środek zlokalizowany był na głębokości 800, 1100 i 1400 m p.p.t. eksploatowanych przez okres 5 lat zgodnie z założonym scenariuszem, wprowadzenie uzyskanych rozkładów temperatur górotworu do programu GEOSOLK i wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń górotworu przy 4 różnych wariantach prawa pełzania Nortona których współczynniki określono na podstawie badań laboratoryjnych różnych rodzajów soli, porównanie otrzymanych rezultatów z wynikami uzyskiwanymi dotychczasową wersją programu GEOSOLK. W sumie analiza objęła 32 modele numeryczne. Zaprezentowana metodyka obliczeń jest jakościowo zbliżona do analiz wykonanych programami SCTS i ABAQUS, wykorzystuje jednak krajowe programy komputerowe wykorzystywane wcześniej przy ocenie funkcjonowania kawern magazynowych gazu w KPMG (Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu) Mogilno i KPMG Kosakowo. Dodatkowo w pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych, których celem było sprawdzenie poprawności prawa pełzania Nortona w warunkach odpowiadających eksploatacji komory magazynowej i weryfikacja jego współczynników. Ostatecznym celem pracy była wszechstronna analiza spadku pojemności kawerny magazynowej w czasie w zależności od parametrów termodynamicznych (temperatury wychłodzenia górotworu i zmian temperatury wywołanej sprężaniem i rozprężaniem gazu) oraz parametrów dodatkowych takich jak głębokość posadowienia kawerny, prędkość pełzania soli i wartość współczynnika określającego wpływ temperatury na prędkość tego procesu. Podstawową analizowaną wielkością była konwergencja 10

12 względna kawerny czyli spadek jej objętości w czasie w stosunku do objętości początkowej. W pracy omówiono również rozkład przemieszczeń górotworu w otoczeniu kawerny. Konwergencja występuje w przypadku wszystkich wyrobisk w złożach soli, przy czym można ją rozpatrywać jako zjawisko pozytywne lub negatywne (Maj, 2009). Do pierwszego przypadku zaliczyć należy składowanie odpadów niebezpiecznych, kiedy to konwergencja gwarantuje szczelne zamknięcie wyrobisk oraz magazynowanie ropy naftowej i paliw, w których największym problemem jest rozługowywanie kawerny w trakcie wypychania surowca wodą lub solanką. W przypadku magazynowania gazu konwergencję należy jednoznacznie traktować jako zjawisko negatywne. 11

13 2. Teoretyczne podstawy modeli termodynamicznych kawern magazynowych gazu W rozdziale 1.2 wymieniono 4 zjawiska termodynamiczne, które mają wpływ na temperaturę a w konsekwencji na stan naprężeń i odkształceń w otoczeniu komory i jej konwergencję. Dotyczą one zmian zachodzących w magazynowanym gazie, wymiany ciepła między górotworem a medium ługującym lub gazem oraz przewodnictwem cieplnym górotworu. W algorytmie programu KAGA rozwiązywany jest numerycznie układ 7 równań różniczkowych które przedstawiono schematycznie na rysunku Strzałki na rysunku wskazują którego z czterech elementów komory magazynowej (magazynowany gaz, otwór udostępniający, brzeg kawerny, górotworu otaczający) dotyczy równanie. Rys Równania rozwiązywane w programie KAGA 12

14 Poniżej podano komplet równań w sformułowaniu całkowym, użyty w programie KAGA zaczerpnięty z opracowania (Urbańczyk i in. 1991). W kolejnych podrozdziałach podano równania dotyczące kolejno: procesów zachodzących w magazynowanym gazie, wymiany ciepła pomiędzy gazem a górotworem oraz zmiany temperatury w górotworze solnym Procesy zachodzące w magazynowanym gazie Równanie stanu magazynowanego gazu Jeśli własności gazu odbiegają od gazu doskonałego, tradycyjnie równanie stanu gazu doskonałego poprawia się wprowadzając do niego czynnik ściśliwości Z. p v = RT Z (2.1) gdzie: p ciśnienie R uniwersalna stała gazowa T temperatura v objętość molowa Czynnik ściśliwości Z nie jest stałą, ale dość skomplikowaną funkcją stanu gazu. Dlatego równanie powyższe nie jest wystarczające, a potrzebne jest równanie z czynnikiem Z wyrażonym explicite jako funkcja zmiennych stanu. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (na ogół powyżej 95%), a warunki termiczne panujące w kawernie magazynowej są dość odległe od punktu krytycznego. Z tego powodu dopuszczalne jest opisanie zachowania się gazu przy pomocy równania stanu Redlicha-Kwonga. Równanie to ma postać następującą: p gdzie: a, b stałe, zależne od składu gazu R T a = (2.2) 0.5 v b T v ( v + b) 13

15 mieszania: Dla wyznaczenia stałych a i b dla danego składu gazu, przyjmuje się następujące reguły a = n i, j= 1 y y a i j ij (2.3) gdzie: b = n i= 1 y i b i y i molowy udział i-tego składnika w mieszaninie gazowej (2.4) a ij 1.5 ( Ω +Ω ) RT ( v + v ) 0.25 ai a j = T c ij b i = c ij ( ω +ω ) i i j j (2.5) R Tci = Ω b (2.6) i p T y + T y y c c i c j i i i + y ω i czynnik acentryczny i-tego składnika, wg odpowiednich tabeli j j (2.7) p ci T ci ciśnienie krytyczne i-tego składnika wg odpowiednich tabeli temperatura krytyczna i-tego składnika wg odpowiednich tabeli Ω ai stała, klasycznie równa , jednak można poprawić dokładność równania, biorąc dla każdego składnika wartość poprawioną wg odpowiednich tabeli, Ω bi stała, klasycznie równa , również można dla danego składnika brać wartość poprawioną wg odpowiednich tabeli. Czynnik ściśliwości Z dla równania Redlicha-Kwonga można przedstawić następująco: a p v 1 Z = = R (2.8) RT b 1. 5 b 1 T v 1+ v v postać ta wynika bezpośrednio z równania (2.2). W postaci (2.2) równania Redlicha-Kwonga występuje objętość molowa. W praktyce dogodniejsze jest stosowanie zamiast niej gęstości gazu, co wymaga przeliczenia stałych R, a, b na odpowiednie jednostki. 14

16 p = R T b ρ T 1 ρ a 1 ρ + b (2.9) Równanie ciągłości gazu Zmiennymi opisującymi stan gazu są temperatura, gęstość i ciśnienie związane wzajemnie równaniem stanu oraz prędkość przepływu. Wyznaczyć je można rozwiązując układ różniczkowo-całkowych równań ciągłości, ruchu i energii. Pierwszym z nich jest równanie ciągłości. Wyraża ono zasadę zachowania masy. Bilansuje zmianę masy w danej objętości z wypływem masy przez powierzchnię brzegową tej objętości następująco: t gdzie: t czas Ω ρ dv = ρ v n ds v prędkość przepływu gazu ρ gęstość gazu Ω dowolny element kawerny lub otworu, wypełniony gazem Γ powierzchnia zewnętrzna elementu Ω n wektor jednostkowy, normalny do powierzchni Γ, skierowany na zewnątrz dv element całkowania po objętości ds element całkowania po powierzchni Γ (2.10) Równanie ruchu gazu Równanie to, wyrażające zasadę zachowania pędu, wiąże zmianę pędu gazu zawartego w danej objętości ze strumieniem pędu przepływającym przez powierzchnię brzegową oraz działaniem sił powierzchniowych i objętościowych (w tym przypadku grawitacyjnych) następująco: 15

17 t gdzie: ρ v dv = ρ vv n ds + σ$ n ds + ρ g dv (2.11) Ω Γ Γ Ω g wektor przyspieszenia ziemskiego g =g σˆ tensor naprężeń w gazie pozostałe oznaczenia jak w równaniu (2.10). Tensor naprężeń dogodnie jest rozdzielić na naprężenia normalne (związane z ciśnieniem) i naprężenia styczne (opory lepkie): gdzie: p ciśnienie $Λ tensor naprężeń stycznych $I tensor jednostkowy $ $ $ σ = p I + Λ (2.12) Aby wyznaczyć rozkład pędu wewnątrz zbiornika należy podać warunki na brzegu. W przypadku kawerny gazowej można wyróżnić dwa typy brzegów: brzeg przez który możliwa jest jedynie wymiana ciepła, brzeg przez który następuje przepływ gazu wraz z zawartą w nim energią wszystkich rodzajów. Do pierwszego typu brzegu zalicza się powierzchnię kawerny oraz boczną powierzchnię kolumny rur w otworze. Strumień pędu jest na nim równy zeru, tensor naprężeń określa się na podstawie równania oporów przepływu. Do drugiego typu brzegu zalicza się wlot rury na głowicy i wylot rury eksploatacyjnej w szyi kawerny. Na podstawie wydajności przepływu określa się na tym brzegu odpowiednie strumienie brzegowe. Jeżeli brak przepływu, równanie (2.11) traci dwie pierwsze całki zależne od v i przechodzi w równanie równowagi pneumostatycznej: Γ p n ds = ρ g dv (2.13) biorąc pod uwagę, że przy braku przepływu nie pojawiają się w gazie naprężenia styczne. Ω 16

18 Dla gazu w kawernie jedynie równanie (2.13) jest stosowalne, gdyż z uwagi na średnicę kawerny, pozostałe wyrazy równania (2.11) są do zaniedbania. Należy zwrócić uwagę, że stratyfikacja gazu w kawernie możliwa jest tylko przejściowo, podczas zatłaczania gorącego gazu. Podczas poborów, jak i podczas postojów, dochodzi do mieszania się gazu zawartego w kawernie, z uwagi na wymianę ciepłą z górotworem, w którym temperatura rośnie z głębokością Równanie energii gazu Równanie energii bilansuje zmianę energii w danej objętości z wypływem energii przez powierzchnię brzegową tej objętości. Różnica w bilansie pochodzi od ciepła, które wypłynęło przez powierzchnię brzegową oraz od pracy wykonanej przez siły zewnętrzne na gazie zawartym w tej objętości. W postaci globalnej równanie przedstawia się następująco: t ( σ v) nds + Φ nds + L ρedv = ρev nds+ ˆ (2.14): Ω Γ Γ gdzie: e energia właściwa gazu (całkowita) v prędkość przepływu gazu ρ gęstość gazu σˆ tensor naprężeń w gazie, obejmujący ciśnienie i naprężenia styczne (lepkie) Φ strumień cieplny L praca mechaniczna wykonana na gazie Należy zwrócić uwagę na fakt, że w równaniu (2.14) pracę wykonaną przez gaz rozdzielono na pracę naprężeń (siły powierzchniowe) - ( v) Γ Γ $σ n ds i pozostałą pracę sił objętościowych - L. Całkowita energia właściwa składa się z trzech składników: energii wewnętrznej, energii kinetycznej i energii potencjalnej w polu sił grawitacyjnych, co można wyrazić się wzorem: v 2 e = u R T + g h 2 (2.15) 17

19 gdzie: u zredukowana energia wewnętrzna gazu R stała gazowa T temperatura gazu v prędkość przepływu gazu g przyspieszenie ziemskie h głębokość od powierzchni terenu w dół Energię potencjalną można częściowo z równania (2.14) wyrugować, wykorzystując równanie ciągłości. Jeśli zaś za powierzchnię Ω przyjąć całą kawernę, lub odcinek rury, można również pracę sił powierzchniowych ograniczyć do pracy przeciw ciśnieniu, gdyż na bocznej powierzchni nie występuje normalna składowa prędkości, albo naprężenia styczne. Wtedy pod całką powierzchniową można z kolei połączyć ciśnienie z energią wewnętrzną w jedną funkcję termodynamiczną - entalpię. Równanie (2.14) podobnie jak równania (2.10) i (2.11) wymaga określenia warunków na brzegu rozpatrywanego obszaru, aby wyznaczyć warunki panujące wewnątrz niego. Jak była mowa, można wyróżnić dwa typy brzegów : brzeg przez który możliwa jest jedynie wymiana ciepła brzeg przez który następuje przepływ gazu wraz z zawartą w nim energią wszystkich rodzajów Na brzegu pierwszego typu wymianę ciepła wyraża się następującym związkiem: Z ( ) Φ n ds = α T T ds (2.15) gdzie: α współczynnik wymiany cieplnej T z temperatura w ośrodku sąsiadującym T temperatura gazu Dla brzegu drugiego typu przepływy energii określa się na podstawie równań ruchu. Z z 18

20 Równanie oporu przepływu przez kolumnę rur Równanie (2.11) z podstawieniem (2.12) wymaga określenia tensora naprężeń stycznych. Pojawiają się one tam, gdzie przepływ gazu osiąga dużą prędkość, czyli praktycznie rzecz biorąc wyłącznie w kolumnie rur. Zagadnienie można sprowadzić do określenia oporów przepływu przez tę kolumnę. Z różnych form opisu, najpraktyczniejsza jest formuła Darcy'ego, formalnie poprawna dla przepływu ustalonego, stosowana w praktyce także dla przepływu ciągłego, bez skoków prędkości. Wiąże ona opór lepki (naprężenia styczne) ze średnią prędkością przepływu i geometrią: v $Λ n ds = v Z L 8 λ π D ρ v 2 dl (2.16) gdzie: ρ gęstość solanki Λˆ tensor naprężeń stycznych w gazie λ bezwymiarowy współczynnik oporu v średnia w przekroju prędkość przepływu v = v D średnica hydrauliczna rury Z powierzchnia boczna rozpatrywanego odcinka rury (do całki po tej powierzchni redukuje się całka po powierzchni zamkniętej, gdyż na przekrojach poprzecznych rury nie pojawiają się naprężenia styczne) L długość wycinka przepływu, tzn. rozpatrywanego odcinka rury n wektor jednostkowy, normalny do powierzchni Z, skierowany zewnątrz ds, dl elementy całkowania po powierzchni i po długości rury. 19

21 2.2. Wymiana ciepła pomiędzy gazem a górotworem Wymianę ciepła między gazem a górotworem opisuje równanie: Z ( T T ) λ T n ds= α ds (2.31) gdzie: T g temperatura górotworu T k temperatura wewnątrz kawerny Z dowolny fragment powierzchni brzegowej zbiornika α współczynnik wymiany cieplnej g g Z k g Kawernę trudno traktować jako naczynie kuliste, czy walcowe, jej powierzchnia boczna jest znacznie większa, niż kuli o analogicznej objętości, czy regularnego walca. Kształty kawern w większości przypadków wykazują znaczne nieregularności, dlatego współczynnik α wyznaczony teoretycznie należy traktować raczej jako ograniczenie od dołu, a właściwą wartość dobrać modelując przebieg rzeczywistej eksploatacji kawerny magazynowej, metodą prób i błędów, jako punkt wyjścia przyjmując wartość półtora dwukrotnie większą, zależnie od nieregularności kawerny. Na szczęście, w wielu przypadkach praktycznych, niezbyt dokładna znajomość współczynnika wymiany cieplnej ma stosunkowo niewielki wpływ na temperaturę magazynowanego gazu. Przy stosunkowo wysokich współczynnikach α, powyżej 20 W/m 2 K, dopływ ciepła z górotworu zaczyna być limitowany głównie przez jego przewodnictwo cieplne. Inaczej przebiega wymiana ciepła w rząpiu kawerny, gdzie osiadają części nierozpuszczalne a przestrzeń pomiędzy nimi ( pory ) pozostaje wypełniona solanką. Również nad osadami, po pierwszym napełnieniu kawerny gazem, pozostaje parę metrów solanki rezydualnej (Urbańczyk i in. 2011). 20