bo wszystkie dzieci nasze s¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bo wszystkie dzieci nasze s¹"

Transkrypt

1 nr r. bo wszystkie dzieci nasze s¹

2 WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wynios³a 16,91 procent (dane Pañstwowej Komisji Wyborczej z godz ). W omiankach - 36,78 procent. urmistrz omianek, Tomasz D¹browski zaapelowa³ do mieszkañców, aby wziêli udzia³ w wyborach. Apel poskutkowa³! Liczba uprawnionych do g³osowania na obszarze kraju to 30 mln 330 tys. B357 osób; karty do g³osowania wydano 5 mln 134 tys. 552 wyborcom. W omiankach wydano kart do g³osowania, uprawnionych do g³osowania by³o ³¹cznie osób. G³osowanie trwa³o od godz do godz W omiankach otwartych zosta³o 14 lokali wyborczych. Polacy wybierali 51 eurodeputowanych. W skali kraju œrednio o jeden mandat ubiega³o siê 25 kandydatów. PO PiS NP Korwina Mikke Europa Plus Twój Ruch SLD UP Polska Razem Solidarna Polska PSL Zieloni Wybory na terenie Gminy omianki przebieg³y spokojnie. Nie odnotowano adnych incydentów, które mia³yby jakikolwiek wp³yw na ich przebieg czy wynik. 44,75% 28,45% 6,41% 5,79% 4,49% 3,63% 2,14% 2,13% 0,81% omianki by³y bezpieczne! Gmina omianki by³a bezpieczna. Nic nie wskazywa³o, by p³yn¹ca przez nasz¹ Gminê rzeka zagra a³a bezpieczeñstwu mieszkañców. Jednak stan wód w Wiœle na bie ¹co i przez ca³¹ dobê by³ monitorowany przez odpowiednie s³u by. minny Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego spotyka³ siê przez blisko tydzieñ, ka dego dnia, pocz¹wszy od 15 maja br. W spotkaniach tych uczestniczyli m.in. Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski, Zastêpca Burmistrza, Piotr Rusiecki, Komendant Komisariatu GPolicji w omiankach, Tomasz NiedŸwiedzki i Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej, Miros³aw Jasztal, Inspektor Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Tadeusz Kiliœ, Kierownik Referatu Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego UM, Jacek Pi³kowski, Kierownik Kancelarii Tajnej UM, Henryk azarski, Tadeusz Krystecki z Rady Miejskiej, przedstawiciele OSP omianki i Dziekanów Polski oraz kilku pracowników Gminy. Podczas jednego z posiedzeñ Zespo³u Burmistrz D¹browski wyrazi³ ubolewanie, e Gmina nie mo e kosiæ wa³u, jednak nie zgadza siê na to Regionalna Izba Obrachunkowa. Ta informuje, e Urz¹d Miejski nie mo e finansowaæ zadania, za które jest odpowiedzialny Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. W zwi¹zku z tym na wykoszenie wa³u trzeba czekaæ, a WZMiUW rozstrzygnie przetarg na jego utrzymanie. Ostatecznie poziom wody w Wiœle nieznacznie przekroczy³ stan alarmowy i by³ o ponad metr ni ej ni 4 lata temu. (Dla przypomnienia w 2010 roku poziom Wis³y podczas powodzi wynosi³ 764 cm). Stra aków patroluj¹cych ³omiankowskie wa³y przeciwpowodziowe odwiedzi³ tak e Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pawe³ Bia³ecki. Ca³odobowe dy ury na wale, jak i dy ury domowe pe³ni³y okoliczne, s¹siedzkie OSP i KP PSP B³onie pod dowództwem Komendanta Jasztala. W akcji brali równie udzia³ policjanci z Komisariatu Policji w omiankach pod dowództwem Komendanta NiedŸwiedzkiego i Komendy Powiatowej Policji pod dowództwem Komendanta Waldemara Perdiona, harcerze oraz pracownicy gminnych instytucji. Akcj¹ monitorowania wa³u zajmowa³y siê TYLKO s³u by do tego powo³ane. Wicestarosta PWZ Pawe³ Bia³ecki (na zdj. w œrodku) razem z Burmistrzem D¹browskim (z lewej) i zastêcp¹ Piotrem Rusieckim odwiedzi³ na wa³ach stra aków. 2

3 AKTUALNOŒCI Dzisiaj kanalizacja, jutro oœwiata - W nastêpnym roku zakoñczymy inwestycje wodno-kanalizacyjne, co by³o dla nas priorytetem. Nadchodzi pora na oœwiatê - mówi³ Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. W³adze Gminy przedstawi³y mieszkañcom plan rozbudowy placówek szkolnych. e wtorek 27 maja o godz w Szkole Podstawowej nr 1 w omiankach odby³o siê otwarte spotkanie pn. Czas na dyskusjê o oœwiacie. W pierwszej czêœci debaty Dyrektor SP Nr 1, Iwona Jarz¹bkowska oraz Zastêpca Burmistrza, Piotr WRusiecki przedstawili mieszkañcom przygotowane prezentacje (obydwie do pobrania na Pani dyrektor poinformowa³a, e jeszcze w 2007 roku do jej szko³y uczêszcza³o 804 uczniów (32 oddzia³y). Od wrzeœnia br. te liczby wzrosn¹ do co najmniej 990 uczniów i 39 klas. Ju teraz 3 oddzia³y przedszkolne dzia³aj¹ w trybie dwuzmianowym, a po wakacjach ta liczba zwiêkszy siê do 7. - Wiem, e s¹ starania, by pomóc w rozwi¹zaniu sytuacji naszej szko³y i wiem, e istniej¹ ró ne koncepcje - stwierdzi³a dyrektor Jarz¹bkowska. Wiceburmistrz Rusiecki zauwa y³, e w³adze Gminy od dwóch lat sygnalizuj¹ koniecznoœæ dalszych inwestycji oœwiatowych. Na spotkaniu pojawili siê równie opozycyjni radni, którzy swoimi wypowiedziami i zachowaniem próbowali utrudniæ merytoryczn¹ dyskusjê. To im jednak nie uda³o siê. - Planujemy i chcemy rozbudowaæ tê szko³ê, ale w odpowiedniej kolejnoœci. ( ) O kolejnoœci prac nie mog¹ decydowaæ emocje, tylko dane statystyczne i potrzeby oœwiaty. Po zakoñczeniu inwestycji wodno-kanalizacyjnej zamierzamy ruszyæ z oœwiat¹ - powiedzia³ wprost burmistrz Rusiecki. W pierwszej kolejnoœci wybudowana powinna byæ szko³a w D¹browie. W kolejnych latach rozbudowie powinna byæ poddana szko³a podstawowa w Dziekanowie Polskim. Powstaæ powinno przedszkole w Dziekanowie Leœnym, a szko³a w Sadowej - na wniosek rodziców - mog³aby byæ przekszta³cona w szko³ê integracyjn¹. Tak mog³aby wygl¹daæ szko³a w D¹browie 6 czerwca

4 Z YCIA GMINY Burmistrz spotka³ siê z mieszkañcami Dziekanowa Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski spotka³ siê w œrodê (28 maja br.) po po³udniu z mieszkañcami Dziekanowa Polskiego i Nowego. O ywiona dyskusja dotyczy³a m.in. rozbudowy szko³y podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz miejscowych planów zagospodarowania terenu. Na spotkanie zorganizowane w holu szko³y przy ul. Rolniczej przyby³o wiele zainteresowanych osób. Oprócz w³adz gminy, obecni byli mieszkañcy Dziekanowa Polskiego i Nowego, w³aœciciele dzia³ek na tym terenie, a tak e radni Rady Miejskiej. Zastêpca burmistrza, Piotr Rusiecki - prowadz¹cy spotkanie - na pocz¹tku dokona³ prezentacji dokonañ Gminy w ostatnich czterech latach. Burmistrz wielokrotnie podkreœla³, e omianki siê zmieni³y; przyby³o wyremontowanych dróg i chodników, zmodernizowanych placówek oœwiatowych. Zaznaczy³ jednak, e od pocz¹tku tej kadencji priorytetem by³a i jest budowa sieci wodkan. Nie mniej wa ny jest tak e plan rozbudowy placówek szkolnych w gminie. Burmistrz D¹browski przedstawi³ zebranym priorytety swoich dzia³añ na przysz³e lata. Omówi³ po krótce plany inwestycyjne dotycz¹ce omianek, w tym Dziekanowa Polskiego i Nowego, plany dotycz¹ce budowy sieci wodnokanalizacyjnej na terenie so³ectw i dalsze etapy rozbudowy tutejszej szko³y podstawowej. Z sali pada³o wiele pytañ dotycz¹cych funkcjonowania Gminy; mieszkañcy poruszyli masê nurtuj¹cych ich problemów, w tym: budowy boiska sportowego dla najm³odszych, potrzebê uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych koniecznych inwestycji. Takie spotkania s¹ œwietn¹ okazj¹ do podsumowañ, wymiany pogl¹dów czy poznania potrzeb mieszkañców. O nastêpnych bêdziemy Pañstwa informowaæ za poœrednictwem oraz na ³amach dwutygodnika "Gazeta omiankowska.pl. Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkañców Dziekanowa Leœnego W programie: 1. Zobacz, jak zmieni³y siê omianki 2. Spotkaj siê z Policj¹ 3. Pytania i wnioski mieszkañców Zapraszamy 17 czerwca 2014 r. o godz do Szko³y Podstawowej w Dziekanowie Leœnym. Liczymy na Pañstwa udzia³. RIO pozytywnie oceni³a bud et burmistrza Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oceni³ pozytywnie przed³o one przez Burmistrza omianek, Tomasza D¹browskiego sprawozdanie z wykonania bud etu za 2013 rok. - Maj¹c na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie z uwag¹ zaopiniowa³ sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy omianki za 2013 rok informuje RIO. Wed³ug RIO bud et w wiêkszoœci zosta³ wykonany w wielkoœciach ujêtych w uchwale bud etowej lub zbli onych do nich. Uzasadnienie do uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego RIO znajdziecie Pañstwo na 4

5 Zabawki dla dzieci, pomoc dla rowerzystów Z YCIA GMINY 31 maja br. plac przy UM na ul. Warszawskiej 115 w omiankach wzbogaci³ siê o drewniane urz¹dzenia zabawowe dla dzieci. Przy ICDS zamontowano te samoobs³ugowy serwis rowerowy. d pocz¹tku czerwca dzieci mog¹ korzystaæ z drewnianych urz¹dzeñ zabawowych przy UM. Jakich? Bujak sprê ynowy pojedynczy, huœtawka podwójna, karuzela tarczowa oraz zje d alnia z domkiem. Wszystkie Ozabawki s¹ wykonane z drewna bezrdzeniowego ze specjalnymi mocowaniami na kotwach stalowych. Ponadto przy ICDS zamontowano samoobs³ugowy serwis rowerowy. Do dyspozycji cyklistów s¹ stojaki oraz zestaw wytrzyma³ych narzêdzi. Jeœli podczas jazdy spad³ ³añcuch, poluzowa³o siê ko³o lub powietrze uciek³o z dêtki, obêd¹ siê Pañstwo bez wizyty u mechanika. Kolejny serwis zostanie zamontowany niebawem przy UM na ul. Warszawskiej czerwca

6 Z YCIA GMINY BARKA koncert dla Jana Paw³a II T³umy mieszkañców pojawi³y siê na niedzielnym koncercie patriotycznym poœwiêconym Janowi Paw³owi II. M³odzi artyœci zaprezentowali siê w koœciele b³. Marceliny Darowskiej w omiankach. oncert zorganizowany (25 maja) przez Fundacjê Kultury i Edukacji Sarnowski (Polonez A-dur Fr. Chopina), a tak e senior Szko³y Muzycznej im. Juliusza Zarêbskiego przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego Lucjusz Pinkosz (Mazurki Fr. Chopina). Ca³oœæ zwieñczy³ wystêp chóru pod w omiankach by³ kolejnym akcentem wpisuj¹cym siê w papieskie kierownictwem Olgi W¹do³owskiej, wykonuj¹cego program patriotyczny. Kobchody poœwiêcone kanonizacji, ale i urodzinom Jana Paw³a Zabrzmia³y m.in. Hymn Polski, Oda do radoœci L. van Beethovena i znamienita, przypadaj¹cym tydzieñ wczeœniej. ulubiona przez Jana Paw³a II Barka. Koncert nie jest pierwszym w parafii. Jego proboszcz ksi¹dz Jerzy Wikie³ z du a trosk¹ i kultur¹ odnosi siê do Wyst¹pili soliœci Barocco Duo w sk³adzie Alexandra Mas³owska (skrzypce) muzyki godnej œwi¹tyni. Koncerty organizowane przez ksiêdza Jerzego i Swiet³ana Dumanska (fortepian) w dzie³ach N.Paganiniego. Towarzyszyli im odznaczaj¹ siê zwykle wysokim poziomem artystycznym. najm³odsi artyœci z Niepublicznej Szko³y Muzycznej w omiankach, laureaci konkursów ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Wœród laureatów Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski - obecny podczas koncertu - Miêdzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Zarêbskiego byli to podziêkowa³ organizatorom koncertu za piêkny muzyczny akcent skrzypaczki Wiktoria Sikorska (Concertino F.Kuchlera) i Maria Czok (Partita poœwiêcony pamiêci Jana Paw³a II. J.S.Bacha), wiolonczelistka Paulina Kot (Preludium Fr. Chopina), pianista Kamil Laskowski (Menuet I. J. Paderewskiego) i laureat Konkursu w Tallinie Artur Pinkosz (G.Ph. Telemann - Concertino). Z du ym zaanga owaniem program wykonywali pianiœci Krzysztof Chojnacki (Walc Fr. Chopina), Tomasz 6

7 Z YCIA GMINY Stra Miejska dzia³a! W dniu r. Stra nicy Miejscy ustalili dwóch sprawców pozostawienia odpadów przy bramie poza terenem GPSZOK przy ul. Brukowej. Jedna osoba zosta³a ukarana mandatem, przeciwko drugiej zosta³ skierowany wniosek o ukaranie do s¹du rejonowego. W dniu r. Stra nicy Miejscy - wspólnie z funkcjonariuszem Policji - zatrzymali do kontroli pojazd marki Nissan, który jak siê okaza³o kilka minut wczeœniej zosta³ zg³oszony jako kradziony. W dniu r. oko³o godz. 15:00 Stra Miejska, prowadz¹c wspólne Sprawca kradzie y auta wartego oko³o 50 tys. z³ dzia³ania z Policj¹ tutejszego komisariatu, zatrzymali mê czyznê na gor¹cym zosta³ zatrzymany, a dalsze czynnoœci prowadzi uczynku, który dokona³ w³amania do domu. Dalsze czynnoœci prowadzi tutejszy Komisariat Policji. tutejszy Komisariat Policji. omianki id¹ jak burza Z koñcem maja na fanpage'u omianki na Facebooku przekroczona zosta³a magiczna liczba 2000 polubieñ. S³owa uznania i podziêkowania nale ¹ siê wszystkim, którzy lubi¹ i wspieraj¹ omianki. Fanpage Gminy omianki sukcesywnie zyskuje kolejnych sympatyków. Od 2011 roku na bie ¹co informuje o najwa niejszych wydarzeniach, które maj¹ miejsce na terenie gminy. Osoby, które jeszcze nie polubi³y gminnego fanpage'a, mog¹ i powinny to szybko zrobiæ. Dziêki temu na bie ¹co bêdziecie Pañstwo informowani o nowych materia³ach ukazuj¹cych siê m.in. na portalu Warto polubiæ omianki! ZnajdŸ nas na facebook! W A R T O P O L U B I Æ OMIANKI! 6 czerwca

8 Z YCIA GMINY Zielono mi! Dziêki regularnym opadom deszczu trawa roœnie jak szalona. Trawniki w gminie, w najbli szych dniach œwie utko przyciête, bêd¹ cieszyæ oko. nadchodz¹cym tygodniu od 9 do 16 czerwca wykaszane bêd¹ pobocza wzd³u g³ównych ulic w gminie. Pracownicy firmy zewnêtrznej, na zlecenie urzêdu, skosz¹ trawê przy: WWarszawskiej, Armii Poznañ, Partyzantów, Akacjowej, Zachodniej, Turystycznej, Parkowej, Sierakowskiej, Konopnickiej, Mi³ej, Baczyñskiego, Ogrodowej, Brukowej, Fabrycznej (od Kiepury do Jez. Fabrycznego), Podró nej i Wêdkarskiej. Interwencyjnie wykoszone zostan¹ pobocza przy ul. Szpitalnej i plac przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w omiankach. W nastêpnej kolejnoœci skoszona zostanie trawa przy boiskach i gminnych placach zabaw. Ju nied³ugo wzd³u g³ównych arterii w gminie wykoszona zostanie trawa Energia dla gminy Gmina omianki og³osi³a przetarg na dostawê energii elektrycznej na potrzeby urzêdu oraz budynków u ytecznoœci publicznej. poniedzia³ek 2 czerwca br. zosta³o przekazane do Dziennika Urzêdowego Unii Europejskiej Og³oszenie o wszczêciu postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. W Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucj¹ na potrzeby Gminy omianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spó³ek samorz¹dowych. Planowany termin otwarcia ofert to 14 lipca 2014 r. W celu zwiêkszenia konkurencyjnoœci i otrzymania jak najwiêkszej liczby ofert, Urz¹d Miejski w omiankach powiadomi³ o wszczêciu postêpowania Wykonawców œwiadcz¹cych us³ugi dostaw pr¹du nie tylko na terenie naszego województwa. Celem postêpowania jest wy³onienie Wykonawcy, który po mo liwie najni szej cenie bêdzie dostarcza³ energiê elektryczn¹ do budynków urzêdu oraz jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, spó³ek samorz¹dowych i szkó³, w tym: ZWiK, KM, OPS, DK i innych. Zap³aæ za swoje œmieci Zamówienia Publiczne Zawarto umowy w postêpowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na; Wykonanie oœwietlenia w ul. Bolka i Lolka zad. 13/12 z Firm¹ Elektryczn¹ us³ugi elektryczne Adam Adamski z yrardowa, Dostawa destruktu asfaltowego wraz z jego wbudowaniem i skropieniem emulsj¹ asfaltow¹ na drogach, na terenie Gminy omianki z Zak³adem Us³ugowo- Handlowym Adam Jasiñski - Poœwiêtne. Zosta³o opublikowane postêpowanie na: Wykonanie oœwietlenia ul. Jesionowej zad. 12/13 z firm¹ Energo - Inwest Budowa Placu Zabaw przy Zespole Szkó³ w Dziekanowie Leœnym w ramach Jacek Mielczarek Dêbe - Serock, programu Radosna Szko³a otwarcie ofert r. Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w omiankach - zad 9/14 w zakresie wykonania przebudowy sali gimnastycznej z firm¹ Us³ugi Remontowo-Budowlane Stanis³aw Giedyk z Warszawy, Referat Zamówieñ Publicznych ZAREKLAMUJ SIÊ U NAS!

9 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIÊBIORCÓW W krainie zabawek Lalki i misie, gry planszowe oraz puzzle, klocki dla dzieci w ka dym wieku. Pisaki, mazaki, kredki i zeszyty. Bluzy, spodenki, spódniczki, buciczki. I tak od 1992 roku. W towarzystwie Burmistrza omianek, Tomasza D¹browskiego odwiedzamy w³aœcicieli ³omiankowskich firm, którzy dziel¹ siê z nami swoj¹ histori¹. Doceniamy firmy i ludzi, których dzia³alnoœæ wpisuje siê na karty historii naszej lokalnej spo³ecznoœci. PICCOLINO sklep prowadzony od 22 lat przez Dorotê i Zbigniewa utczyk zna ka dy mieszkaniec omianek. Asortyment jest tak ró norodny, e ka dy rodzic ubierze i wyposa y w nim swoj¹ pociechê. Od niemowlaka po nastolatka. Zabawki edukacyjne, muzyczne, interaktywne i inne. Oryginalne i bezpieczne dla ch³opców i dziewczynek. Odzie dzieciêca w pe³nej rozmiarówce: body, œpiochy, kaftaniki i czapeczki, dresy, bluzeczki, spodnie i sukienki. W bogatej kolorystyce, ale przede wszystkim najwy szej jakoœci. Artyku³y piœmiennicze, papiernicze: farby, pêdzle, plastelina, kredki, no yczki, gumki do mazania, temperówki, d³ugopisy, oprawki i naklejki na zeszyty. I ksi¹ ki! Do kolorowania i czytania. W³aœciciele PICCOLINO znani s¹ z tego, e ka demu pomog¹ i doradz¹; sami jako rodzice dwójki dzieci, doskonale wiedz¹, co jest niezbêdne dla dziecka w ka dym wieku. A e ceni¹ sobie jakoœæ wykonania, w przypadku zaœ sprzedawanych przez siebie zabawek bezpieczeñstwo najm³odszych, mo na byæ pewnym, e ka dy klient wyjdzie z PICCOLINO zadowolony, a jego dziecko przeszczêœliwe. I to wszystko w przystêpnej cenie. I czêsto polskich producentów! omiankowskie PICCOLINO to œwietnie prosperuj¹ca rodzinna firma i choæ mo e czasami ³atwo nie jest, to tego typu biznes to najlepsze z mo liwych rozwi¹zañ. A Wiêc Droga Mamo, Drogi Tato, Droga Ciociu i Drogi Wujku! Jeœli szukasz idealnego prezentu dla dziecka i jego uœmiech jest dla Ciebie bezcenny, wst¹p do PICCOLINO na ul. Warszawsk¹ czerwca

10 Z YCIA GMINY Co nowego w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych? - Kontrakt nr 1 - ulice: Orzechowa, Podleœna, Krzywa, Konarskiego, b. Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kontraktu 12 - ulice: Zielona, U³anów Kasztanowa, Sierakowska, Mi³osna - zakoñczone zosta³y prace przy g³ównych Jaz³owieckich, dzia³ka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, przewodach wodno-kanalizacyjnych. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2. odtwarzaniem nawierzchni i przygotowaniem inwestycji do odbioru c. Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kontraktu 13 - ulice: Prosta, - Kontrakt 5 i 6 - ulice: Pionierów, D³uga, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Równoleg³a, Sierakowska. y wiarska, Narciarska, Grzybowa, Leœnych Dêbów - obecnie trwaj¹ prace w ul. Grzybowej na odcinkach: od ul. Kampinoskiej do ul. Akacjowej oraz od ul. d. Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kie³pina cz. I - ulice: Leszczynowa D³ugiej do ul. y wiarskiej. W nastêpnej kolejnoœci prace rozpoczn¹ siê cz. I, Bukowa, Wi¹zowa, Klonowa, Dz. nr 213/9, Lokajskiego, Dz. Nr 376, równie w ulicy y wiarskiej. Kocjana, Krzyczkowskiego, o³nierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa oraz Dz. Nr 235/21. - Kontrakt 8, 9 i 10 - ulice: Ludowa, Akacjowa, D³uga, dzia³ka nr 486/10, 508, 484/4, M³ociñska, Kwiatowa, S³oneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, e. Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kie³pina cz. II - ulice: Wiklinowa, Dz. ³¹cznik pomiêdzy Konwaliow¹ a Rataja, Sezamowa, Rataja, czêœæ Nr 184/8, Porzeczkowa, Truskawkowa, Dz. nr 189/2, Dz. Nr 189/13, Partyzantów, Weso³a, Sportowa, Œwierkowa - W dniu podpisaliœmy Jarzêbinowa, Cyprysowa + siêgacz, Ja³owcowa + Dz. Nr 194/17, Dz. Nr 196/8, umowê z Wykonawc¹. Wykonawca zosta³ ju oficjalnie wprowadzony na Leszczynowa, Klonowa. budowê. Trwaj¹ uzgodnienia w sprawie harmonogramu oraz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. - Kontrakt 20 - Modernizacja i rozbudowa organizacji ruchu obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ zadaszenia tymczasowego placu sk³adowego oraz ocieplenia osadników wtórnych. Ponadto ZWiK jest w trakcie uzgadniania projektu budowy hal suszarni solarnych. Dla przypomnienia informujemy, dziêki zastosowaniu technologii suszenia, osad bêdzie mia³ parametry umo liwiaj¹ce zastosowanie go w wielu obiektach jako dodatkowy element w procesie wspó³spalania, czyli bêdzie mo na go rozdysponowywaæ dla innych firm do produkcji ciep³a. Co planujemy w najbli szym czasie? ZWiK og³osi³ przetarg na zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowê i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej dla obszaru: "KONTRAKT 13 Zakres 9: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej obszaru Kie³pina w ul. Rolniczej, Rolniczej 244, Rolniczej 240 i 242, Cienistej, ³¹cznik Cienistej - Rolniczej, Wiœniowej, Dz. nr 117/4 i 118/4, Cienistej 52 i 54, Cienistej 50, Ogrodowej, GwiaŸdzistej. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu Wykonawca zaprojektuje i wykona sieæ w terminie 11 miesiêcy od dnia podpisania umowy. Tomasz Czajkowski Prezes ZWiK w omiankach Sp. z o.o. OMIANKI Sp. z o. o. W czerwcu og³oszone zostan¹ równie przetargi na: a. Budowê sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kontraktu 11 - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, dzia³ka nr 205/2, 254, 166. Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków w omiankach. Koszt tego przedsiêwziêcia wyniesie ponad 24 miliony z³otych. PROMOCJA 30% taniej! Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w omiankach Sp. z o.o. og³asza od 2 czerwca 2014 r. promocjê na budowê przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych na Pañstwa posesji. Nowe ceny za podstawowe us³ugi ZWiK: 1 mb przy³¹cza wodoci¹gowego: 125,00 z³ 30% = 87,50 z³ 1 mb przy³¹cza kanalizacyjnego: 185,00 z³ 30% = 129,50 z³ 1 szt. studnia rewizyjna O 425: 1600,00 z³ 30% = 1120,00 z³ Wykonanie przy³¹cza wg nowych stawek: OMIANKI Sp. z o. o. Osoby zainteresowane powy sz¹ ofert¹, prosimy o kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta ZWiK w omiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, tel Przy³¹cze wodne 87,5 z³/mb*10 mb = 875 z³ Przy³¹cze kanalizacyjne 129,5 z³/mb*10 mb = 1295 z³ Studzienka rewizyjna 1120 z³ Razem 3290 z³* Dotychczasowy koszt: 4700 z³ = co oznacza, e PROMOCJA wynosi a 1410 z³! * UWAGA! Powy sze ceny s¹ cenami netto. Promocja ma czas ograniczony. 10 mb to przyk³adowa d³ugoœæ przy³¹cza. 10

11 INWESTYCJE Bie ¹ce i inwestycyjne realizacje na terenie naszej gminy omimo uwarunkowañ formalnych opóÿniaj¹cych rozstrzygniêcia przetargów na wykonywanie robót z zakresu bie ¹cego utrzymania dróg (koniecznoœæ powtórzenia procedury przetargowej), Pwy³oniono wykonawców i gdy tylko warunki atmosferyczne nie przeszkadzaj¹ trwaj¹ prace naprawcze dróg gminnych. Niektórzy mieszkañcy ju zauwa yli poprawê na dojazdach do swoich posesji, niektórzy cierpliwie czekaj¹ na wykonanie robót zgodnie z harmonogramem. W zakresie inwestycji nast¹pi³a kontynuacja robót zwi¹zanych z budow¹ ul. Krokusa, a pozosta³e zadania, pomijaj¹c opracowania dokumentacji technicznych, które s¹ na doœæ zaawansowanym stadium, lada dzieñ siê rozpoczn¹. Na realizacjê niektórych inwestycyjnych przedsiêwziêæ bêdziemy niestety musieli poczekaæ, mo e nawet do nastêpnego roku, ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce œrodki finansowe zabezpieczone w bud ecie gminy i brak uchwalenia zmian przez Radê Miejsk¹. Równanie dróg gminnych ul. Grzybowa ul. Krokusa ul. Koœcielna Droga 6 czerwca

12 KULTURA 14

13 KULTURA Rok Czytelnika 12 maja 2014 roku minê³o 650 lat od ustanowienia przez króla Kazimierza Wielkiego aktu fundacyjnego Studium Generale (obecnie Uniwersytet Jagielloñski), a wiêc pierwszego uniwersytetu na ziemiach polskich. W dokumencie pojawi³ siê nowy zawód stacjonariusz, który pe³ni³ funkcjê bibliotekarza, ksiêgarza i wydawcy rok jest dat¹ oficjalnego ukszta³towania siê profesji bibliotekarza w Polsce. Aktualnie œrodowiska bibliotekarzy, ksiêgarzy, wydawców i drukarzy œwiêtuj¹ 650-lecie powstania swoich zawodów. W tym celu instytucje kultury, uczelnie wy sze i stowarzyszenia bran owe realizuj¹ ró norodne projekty (konferencje, wyk³ady, wystawy itd.), przybli aj¹ce czytelnikom dzieje ksi¹ ki na ziemiach Polski, rolê ksi¹ ki w yciu Polaków, sztukê ksi¹ ki oraz wiele innych zagadnieñ zwi¹zanych kultur¹ ksi¹ ki. Biblioteka w maju przygotowa³a inicjatywy czytelnicze skierowane do ró nych grup wiekowych. Prowadzi³a lekcje z przysposobienia bibliotecznego dla przedszkolaków, warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, lekcje biblioteczne dla m³odzie y, kursy obs³ugi komputera dla seniorów, spotkanie autorskie z Jolant¹ Szwalbe dla doros³ych oraz wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Bibliotek¹ Województwa Mazowieckiego wieczór dyskusyjny na temat twórczoœci Jerzego Pilcha, a szczególnie zbioru opowiadañ pt. Moje pierwsze samobójstwo. Przetrzymuj¹cy materia³y biblioteczne z kolei mogli skorzystaæ z abolicji, czyli anulowania kar pieniê nych za publikacje nieoddane do biblioteki w terminie.pragn¹c przybli yæ u ytkownikom dzieje ³omiankowskiej biblioteki, zorganizowaliœmy wystawê na temat modernizacji placówki ze œrodków unijnych. Wystawa by³a zwi¹zana z obchodami dziesiêciolecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i akcj¹ edukacyjn¹ skierowan¹ do dzieci i m³odzie y, polegaj¹c¹ na spontanicznym udziale w quizach i zabawach na temat UE. Zainteresowanych przedsiêwziêciami z okazji Roku Czytelnika zapraszam na stronê internetow¹: Gra yna Koziñska A. Herbich Dziewczyny z powstania W sukienkach na barykady! S³awka do dziœ a³uje, e nie poca³owa³a m³odego powstañca, który siê w niej kocha³. Halina urodzi³a synka tu przed godzin¹ W i cudem ocali³a mu ycie. Zosia z³ama³a konspiracyjne zasady i zdradzi³a swoje imiê ukochanemu. Powstanie Warszawskie mia³o trwaæ kilka dni. Godzina W zasta³a kobiety w codziennych sytuacjach: na ulicach, w szko³ach, w domach. Walczy³y wszystkie, ka da na swój sposób. Ratowa³y rannych, chroni³y swoje dzieci, chwyci³y za broñ. Umawia³y siê na randki w cieniu spadaj¹cych bomb, bra³y œluby w bia³ych kitlach sanitariuszek zamiast sukien. Odnios³y najwiêksze zwyciêstwo prze y³y. Anna Herbich w przejmuj¹cy sposób pokazuje, jak naprawdê wygl¹da³o ycie w czasie 63 dni heroicznej bitwy. Pozwala nam zobaczyæ Powstanie Warszawskie z zupe³nie innej perspektywy: oczami kobiet. Andy Mulligan Œmieæ Porywaj¹ca opowieœæ o niezwyk³ej przygodzie, ale przede wszystkim o przyjaÿni szczerej, prawdziwej i zdolnej pokonywaæ najwiêksze przeszkody. Trzech przyjació³ Raphael, Gardo i Szczur yje na ogromnym wysypisku. Utrzymuj¹ siê z codziennego grzebania w œmieciach. Pewnego dnia Raphael przypadkiem znajduje w jednym z worków coœ coœ unikatowego i bardzo tajemniczego. Na tyle niezwyk³ego, e decyduje siê to zachowaæ nawet wtedy, gdy miejska policja zaczyna oferowaæ za znalezisko pokaÿn¹ nagrodê. I wtedy zaczynaj¹ siê k³opoty. Wkrótce ch³opcy z wysypiska bêd¹ musieli wykorzystaæ ca³¹ swoj¹ odwagê i spryt, by ocaliæ g³owy przed przeœladowcami, depcz¹cymi im po piêtach. To od nich bêdzie zale a³o, czy wielki sekret rz¹dz¹cych ujrzy œwiat³o dzienne... TU CZYTAMY Zaproszenie na warsztaty 14 czerwca w godz Biblioteka w omiankach zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na warsztaty pt. Z bajkownika podró nika. Warsztaty odbêd¹ siê w bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a Wstêp wolny. Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki w omiankach zaprasza w poniedzia³ek 9 czerwca o godz na spotkanie pt. Zakwitaj¹ce dziewczêta Marity de Sterck opowieœci z czterech stron œwiata Spotkanie odbêdzie siê w Bibliotece Publicznej (ul. Wiejska 12a). Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. Kokko Art zaprasza na Dzieñ Otwarty (niedziela) w godz. 16:00-18:00 zamkniêcie Sezonu 2013/1014 pokazy grup tanecznych, prac malarskich i plastycznych SALSOTEKA zapraszamy pary oraz singli 6 czerwca

14 REKLAMA KOMINY KWASOODPORNE monta tel STOMATOLOGIA CHIRURGIA i RTG PROTETYKA i IMPLANTY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA ORTODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIÊCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski Zaprojektujemy, Wykonamy, Zamontujemy MEBLE KUCHENNE SZAFY GARDEROBY MEBLE AZIENKOWE NIETYPOWE ZABUDOWY Dla mieszkañców omianek i okolic bezp³atny pomiar i konsultacja projektanta rok za³ VMEBLE BEZPOŒREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE Zapraszamy na nasze ekspozycje: ul. 11 Listopada 65, omianki/buraków (obok HALI PRODUKCYJNEJ/STOLARNI) Pon.-Pt / Sob ul. Bia³o³êcka 224, Warszawa Istnieje mo liwoœæ telefonicznego umówienia siê w innych, dogodnych dla klientów godzinach. Tel

15 SPORT Polska pobieg³a, omianki razem z ni¹ omianki po raz dziesi¹ty wziê³y udzia³ w ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Organizatorzy przygotowali konkurencje sportowe, jak i zapewnili atrakcje dla osób, które przysz³y jedynie pokibicowaæ. niedzielne przedpo³udnie (25 maja) wszystkie drogi prowadzi³y do Kêpy Kie³piñskiej. W Stajni Lider odby³a siê kolejna edycja akcji Polska Biega. Najpierw na starcie stanê³y dzieci w wieku Wprzedszkolnym, które uczestniczy³y w konkurencjach sprawnoœciowych i pobieg³y na dystansie ok. 200 metrów. W tej czêœci zawodów uczestniczy³o 50 zawodników. Rozgrzewkê poprowadzi³a lekkoatletka i uczestniczka igrzysk olimpijskich Anna Guzowska. Nastêpnie 78 biegaczy w kategoriach gimnazjum, liceum i studenci oraz open wystartowa³o w wyœcigu na 4,8 km. Warto nadmieniæ, e najm³odszym zawodnikiem, który przebieg³ ten dystans, by³ 5-letni Max, natomiast najstarszym 81-letni pan Tadeusz. Po zakoñczeniu konkurencji sportowych Wiceburmistrz Rusiecki wrêczy³ medale, dyplomy i nagrody uczestnikom wczorajszych biegów. Dla zawodników oraz kibiców przygotowano tak e kie³baski, s³odycze i zimne napoje. 6 czerwca

16 REKLAMA MOSKITIERY, ALUZJE ROLETKI dzieñ-noc, ROLETY RZYMSKIE GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i cia³o przy u yciu najwy szej jakoœci preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makija dzienny i okolicznoœciowy, zagêszczanie rzês, przek³uwanie uszu, manicure, pedicure. ul. Rolnicza 173, Kie³pin (przy Kwiaciarni) tel Uk³adanie i Sprzeda KOSTKI BRUKOWEJ US UGI KOPARKO- ADOWARK, MINI- ADOWARK NIWELACJE TERENU, ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

17 AKTUALNOŒCI / REKLAMA Dzieñ Kadeta w Rawiczu 21 maja 2014 r. o godz. 4:30. Harcerze i zuchy - przedstawiciele Szczepu 462 DHiGZ omianki, 10 CDH z Czosnowa oraz w³adz Hufca Nowy Dwór Mazowiecki wyruszaj¹ w drogê, aby wzi¹æ udzia³ w obchodach "Dnia Kadeta " w Rawiczu. o w³aœnie w tym mieœcie, w 1925 r. zosta³ powo³any do ycia Korpus Kadetów nr.3 (trzeci Korpus Kadetów, obok Korpusu Kadetów nr1 we Lwowie i Korpusu Kadetów nr2 w Modlinie), a bior¹c pod uwagê rozpoczêt¹ przez nasz Hufiec Kampaniê Bohater i zdobywanie Timienia Korpusu Kadetów nr.2 w Modlinie, nasza obecnoœæ i udzia³ w uroczystoœciach musia³y byæ obowi¹zkowe. Przed nami czêœæ oficjalna : premiera filmu dokumentalnego "Korpus Kadetów nr3/2 w Rawiczu",promocja albumu "Korpus Kadetów nr 3/2 w starej fotografii", przemarsz ulicami Rawicza, z³o enie kwiatów pod pomnikiem o³nierza Polskiego i wyk³ad "Harcerze -spadkobiercy idei Korpusu Kadetów IIRP na przyk³adzie Korpusu Kadetów nr2 w Modlinie i Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki" wyg³oszony przez hm.sebastiana Sosiñskiego. Po czêœci oficjalnej na naszych harcerzy czeka³y dodatkowe atrakcje. Zwiedziliœmy Rawicz m.in. Ratusz i mieszcz¹ce siê w nim Muzeum Ziemi Rawickiej z sal¹ poœwiêcon¹ Kadetom II RP, zabytkowy koœció³ œw.andrzeja Boboli, Planty Jana Paw³a II, mijaliœmy Zak³ad Karny z wbudowanymi w murze wiêziennym tablicami poœwiêconymi ofiarom terroru stalinowskiego, zamêczonym i zmar³ym w rawickim wiêzieniu oraz Kazimierzowi Pu akowi wspó³twórcy Polskiego Pañstwa Podziemnego oraz wiele innych zabytkowych, bardzo piêknych obiektów Rawicza. Na strzelnicy sportowej czekali na nas harcerze i zuchy z Hufca Rawicz,a wspólne pl¹sy oraz zawody strzeleckie, a przede wszystkim serdecznoœæ okazana nam przez Hufiec Rawicz uœwietni³y ostatnie godziny naszego pobytu w Rawiczu. Dzieñ min¹³, ale myœlê, e wyry³ w naszej pamiêci trwa³y œlad. Przybli y³ i urzeczywistni³ postacie kadetów a naszym harcerzom i zuchom uœwiadomi³ jak wa ne jest zdobywanie w³aœnie Tego imienia imienia Korpusu Kadetów nr.2. pwd Agnieszka Janiszewska 6 czerwca

18 REKLAMA NOWOCZESNA STOMATOLOGIA w pe³nym zakresie: ) IMPLANTY - wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne dostêpne na polskim rynku ) perfekcyjna odbudowa zêbów uszkodzonych, utraconych lub ca³kowicie zniszczonych ) wybielanie zêbów ) ortodoncja ul. Majowa 28A tel / kom JOGA DLA CIEBIE tel ul. W³oœciañska 23, omianki-kie³pin ul. prof. Brzósko NIEPUBLICZNA SZKO A MUZYCZNA W OMIANKACH OG ASZA ZAPISY NA 2014/2015 tel

19 REKLAMA Przedszkole Samorzàdowe w Ùomiankach poszukuje kandydata na stanowisko Gùównego Ksiægowego w wymiarze ½ etatu. Szczegóùy ogùoszenia zamieszczone sà na stronie w zak³adce nabór pracowników i na stronie bip.lomianki.pl w zak³adce konkursy, praca. US UGI REMONTOWE tel ; uk³adanie glazury - g³adzie gipsowe - uk³adanie terakoty - ocieplanie budynków - uk³adanie paneli - monta œcian dzia³owych - malowanie - us³ugi hydrauliczne UK ADANIE I SPRZEDA KOSTKI BRUKOWEJ kompleksowo (z gwarancj¹) Przedszkole Kidi-Mini ul. Wiœlana 52 zaprasza w VII i VIII na dy ur wakacyjny. Op³ata tylko 150 z³ za tydzieñ. Przedszkole czynne w godz SUPER OFERTA Przedszkole Kidi-Mini omianki, ul. Wiœlana 52 zaprasza dzieci do pobytu w grupie popo³udniowej w godz Do koñca roku szkolnego SUPER CENA! 300 z³ za m-c. ZAPRASZAMY!!! NAPRAWA KOSTKI, TRANSPORT, ROBOTY ZIEMNE, PIACH, WIR, ZIEMIA TEL GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, inne Instalacje wodn-kan. Instalacje C.O. - kot³ownie Naprawy, monta Wiercenie studni wodnych Przy³¹cza gazowe A-Z tel Instalacje gazowe od A do Z W ka dej technologii Szamba betonowe szczelne Doradztwo techniczne - projekty Wydawanie zaœwiadczeñ Pomiary szczelnoœci inst. gaz. Godlewski Ryszard, omianki ul. Rolnicza 406 Profesjonalna organizacja imprez u klientów (komunie, wesela itp.) 6 czerwca

20 OG OSZENIA DROBNE Szukam pracy e Podejmê siê sprz¹tania i odœwie ania dywanów i 210 Tel Ogrodnik z doœw i wykszta³ceniem ogrodniczym. Kobieta 30l, kasjer, sprzedawca, krawcowa, opieka wyk³adzin tapicerek i aut osobowych itp. oraz Zak³ad Produkcji Opakowañ zatrudni osoby na Mi³a i fachowa obs³uga. Tel nad dzieæmi, sprz¹tanie tel drobnych prac porz¹dkowych! Dog³êbne produkcjê oraz magazyniera. Palmiry. Stolarstwo od A do Z. meble, schody, struganie. Wykonam lekk¹ pracê cha³upnicz¹, kob. lub na pó³ czyszczenie dywanów. Tel Tel Tel etatu tel Ksiêgowa z doœw. szuka pracy Tel Firma sprz¹taj¹ca poszukuje osób do pracy przy Do œlubu elegancka ALFA ROMEO 166 Uczciwa kobieta z doœwiadczeniem w pracy, Pomoc domowa - sprz¹tanie z doœwiadczeniem, sprz¹taniu sklepu odzie owego w CH Auchan w tel sprz¹tanie mieszkañ, wszelkie prace domowe i omiankach. Praca w godz. (7:00-9:00). Wykonam prace w ogrodzie tel , ogrodowe tel Sprz¹tanie biur, domów, mieszkañ Tel Kobieta po 50 poprowadzi dom, posprz¹ta, Technik, œrednie wykszt., prawo jazdy kat. B. Opiekunka do dzieci umowa zlecenie Elektryk, naprawa awarii, instalacje, uprawnienia ugotuje, poprasuje. tel tel Zatrudniê fryzjerkê , letni Z³ota r¹czka, prawo jazdy B, komputer, Chêtnie po sprz¹tam mieszkanie równie po Pracownik produkcyjny CV Anteny TV-SAT, domofony zadba o Twój dom i posesjê remoncie, umyjê okna, poprasujê Ocieplaj z nami Fachowcami (styropian, we³na) do Wykoszê trawy kosiark¹ y³kow¹ Chêtnie ugotujê, posprz¹tam, wyprasujê. Prace Ustawiacz maszyn/z-ca kier % oszczêdnoœci ogrzewania Pani z Ukrainy podejmie siê pracy i sprz¹tania, ogrodowe - posiadam referencje i doœw. Malowanie remonty profesjonalnie, wiosna taniej prasowania, mycia okien. Z doœw. Dok³adna i tel Dam pracê studentom najchêtniej zaocznym w uczciwa. Tel firmie ogrodniczej. Tel , Glazura, gresy, fachowo, tanio Opieka nad starsz¹ osob¹. Tel Dam pracê e Zatrudnimy do punktu kredytowego Auchan Malowanie elewacji, referencje Sprz¹tanie, opieka nad starszymi lub dzieæmi. Zatrudniê kierowców kat. C+E (PL-Hiszpania). Tel. omianki. Tel Us³ugi przydomowe, ogrodnicze, ciêcia, Tel Poszukujê pilnie osoby do pracy w dziale nasadzenia, ma³y transport Stolarz, z³ota r¹czka, dorywczo. Tel Frezera samodzielnego zatrudniê do pracy w sprzeda y do firmy na terenie omianek. Trawniki zak³adanie, koszenie, wertykulacja, Pielêgniarka 3-4 godz. dziennie. Tel zak³adzie produkcyjnym w omiankach, pon-pt, tel. Wymagania dobra znajomoœæ programu sprzeda y nawo enie, opryski Chêtnie zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ lub WF-Mag. Mile widziana znajomoœæ bran y artyku³y Naprawa RTV, domofony dzieckiem. Posprz¹tam. Najchêtniej 3x w tygodniu. Firma w Czosnowie zatrudni pracownika do biurowe. CV tylko na Elektroinstalacje, pomiary elektryczne Doœw. Tel filetowania ryb. Do pracy z osobami niepe³nosprawnymi Glazura, terakota, remonty solidnie Pomogê przy drobnych pracach w domu. Prasujê Mo liwoœæ przyuczenia zatrudnimy instruktora z wykszt. Profilowym i Naprawa pralek omianki i okolice koszule. Tel / /90 Krawcowej oraz do predyspozycjami do pracy terapeutycznej z Masz problem z technik¹ w domu, ogrodzie, Zawiozê i odbiorê Twoje dziecko ze szko³y lub przygotowania produkcji, przyuczê do obs³ugi wykorzystaniem muzyki i dramy. Praca na ca³y samochodzie? Zadzwoñ, Janusz Z³ota R¹czka przedszkola, zaopiekujê siê do powrotu rodziców. maszyn dziewiarskich etat. DPS w Sadowej. Tel przyjedzie, naprawi, doradzi W³asny samochód. Tel Zatrudniê 2 osoby do zbioru truskawek w Kierowca magazynier - mile widziane w³asne auto. Kominy kwasoodporne monta Sprz¹tanie 3 razy w tyg. omianki i okolice, omiankach tel CV+ list motywacyjny mejlem: Glazura, terakota, remonty posiadam w³asny samochód. Te Poszukujemy dorêczycieli w omiankach tel. 22 Firma zatrudni pracownika do sekretariatu firmy. Glazura, terakota, p³yta g.k., osobiœcie Szukam pracy fizycznej dorywczo na terenie , Miejsce pracy omianki. CV proszê o przes³anie na Do œlubu srebrny Chrysler 300C. omianek lub na sta³e tel Zatrudnimy pracowników hali oraz kasjerów - tel. adres z dopiskiem Tanio Zaopiekujê siê dzieckiem, odpowiedzialna, Sekretariat. Ocieplenia domów styropianem referencje, uczciwa, dyspozycyjna, pracownik Szpitala Jazz Cafe przyjmie do pracy pomocnika barmana. Zatrudniê osobê do prac domowych w godzinach gwarancja jakoœci tel Dzieciêcego w Dziek. Leœ. tel CV ze zdjêciem na rannych na pó³ etatu tel Cyklinowanie, lakierowanie solidnie , Pomogê w prowadzeniu domu. Jestem uczciwa, M³odego, kreatywnego studenta grafiki odpowiedzialna i dok³adna. Doœwiadczenie, Zatrudnimy m³odego absolwenta szko³y komputerowej zatrudni firma reklamowa z Hydrauliczne referencje. Tel technicznej do pomocy przy monta ach omianek. tel Brukarstwo: parkingi, podjazdy, posesje, drogi Pomogê w opiece starszej osoby. Tel klimatyzacji. Tel lub dojazdowe. Kompleksowo (Gwarancja!) tel Niania z referencjami, z samochodem zaopiekuje Dystrybucja produktów dla zdrowia i urody siê dzieckiem lub dzieæmi, omianki Firma transportowa zatrudni kierowcê kat. C. Atrakcyjny system wynagradzania i prowizji. Biuro ksiêgowe, rozliczenia firm, PITY Zatrudniê siê przy koszeniu trawników, tanio Aplikacje prosimy przesy³aæ na adres Us³ugi ksiêgowe w pe³nym zakresie szybko i solidnie Firma transportowa z siedzib¹ w omiankach Manicure i pedicure z dojazdem do klienta Odpowiedzialna i sympatyczna opiekunka do Poszukujê osobê/kobietê, najlepiej z w³asnym poszukuje kierowcy kat. C+E. Praca na terenie dzieci z wieloletnim doœw. podejmie pracê. autem, która w dowolnych godzinach od rana do ca³ej Polski z przewag¹ kursów lokalnych. Prosimy Przeprowadzki transport, tanio, solidnie. Pranie Równie pranie, prasowanie i gotowanie. Tel godz. zawozi³aby (lub komunikacj¹) przez 17 o przesy³anie ofert na adres: dywanów i wykùadzin 7-8zù m². Hydraulika , omianki i okolice. dni osobê do Szpitala na Ursynów Praca dodatkowa. Kontakt osobisty. Dzwoñ pod nr i gazowe Opieka 3-4 godz. dziennie osoba starsza Do wulkanizacji. Tel Ogrodnicze us³ugi, projektowanie, zak³adanie, tel Ekspedientkê do pracy w sklepie spo ywczym pielêgnacja Pielêgniarka osoba starsza tel (praca zmianowa). Tel Ró ne e Malowanie budynków i elewacji. Renowacja. Podejmê siê prac ogrodowych, rencista, lat 50, tel. Praca dorywcza dodatkowa. Mile widziani Oddam gruz. Tel Gwarancja. Tel studenci zaoczni. Tel Wró ka Eleni, tarot astrologii tel Ocieplenia, elewacje budynków. Gwarancja Niania zaopiekuje siê dzieckiem. Posiadam Firma Fire-Glass zatrudni osobê do pracy przy 3-pokojowe, parter, blisko autobusu i sklepu (mo e tel doœwiadczenie i referencje, tel pomiarach i monta u. Aplikacje prosimy wysy³aæ byæ os. Têcza). Tel Hydroizolacje, izolacje antywodne fundamentów, Dorobiæ na 1 lub 1 etatu, tel na piwnic, tarasów, balkonów itp. Gwarancja. Tel Pianista tel , aloes-adam.manifo.com, tel Us³ugi e M³oda kobieta pilnie poszukuje cha³upnictwa tel. Szlifierza do pracy na szlifierce do wa³ków na pó³ Zespó³ muzyczny, wesela Hydrauliczne gazowe od A do Z. Przy³¹cza, etatu przyjmê; Praca w omiankach pn-pt, kontakt: Malowanie A-Z, remonty profesjonalnie, posiadamy studnie wodne. -ki. Tel Chêtnie zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ lub lub referencje Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Zawieranie umów. dzieckiem, posprz¹tam (najchêtniej 3x w tygodniu) Zatrudniê Pani¹ do sprz¹tania domu w Malowanie elewacji Faktury. Przepychanie kanalizacji doœwiadczenie tel omiankach D¹browie 2 razy w tygodniu. tel. 506 Junkers autoryzacja, sprzeda, monta Hydrauliczne, gazownicze tel Sprz¹tanie mieszkañ, biur, ca³y tydzieñ od rana do Metaloplastyka, balustrady, renowacje yrandoli, wieczora tel , Zatrudniê kucharkê w Kuchni Polskiej w Galerii Hydrauliczne remonty, inwestycje us³ugi œlusarskie, letni, z³ota r¹czka, prawo jazdy kat.b, komputer, Handlowej Auchan w omiankach Tel Centralne odkurzacze sprzeda, monta 501- Hydraulika, domy, kot³ownie tel , zadba o twój dom, posesjê Firma produkcyjna zatrudni frezera. omianki. Tel Sprz¹tanie domów, mieszkañ i biur, mycie okien Masz problem z technik¹ w domu, ogrodzie, Remonty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowanie Zatrudnimy grafika praca w omiankach. Oferty samochodzie, zadzwoñ Janusz Z³ota r¹czka Chêtnie podejmê siê prac: sprz¹tanie, prasowanie, na przyjedzie, naprawi, doradzi Ogrodnik pe³ny zakres prace w ogrodzie. Tak e po remontach Zatrudnimy m³od¹, operatywn¹ osobê jako Tynki gipsowe agregatem, Knauff, Baumit, Nida. Ciêcie drzew z wywozem Szukam pracy jako ogrodnik , rezydenta apartamentów. G³adzie, malowanie Hydrauliczne , Chêtnie podejmê siê sprz¹tania, prasowania, prac Praca sezonowa w Krynicy Morskiej. Dachy, przecieki, papa termozgrzewalna, rynny In. budownictwa kosztorysowanie robót w domu. -ki i okolice. tel Oferty na budowlanych, przygot., nadzór i rozliczenie Pomogê w opiece starszej osoby Zatrudnimy kierowcê z kat. C+E praca na Z³ota r¹czka, awarie w domu, ogrodzie budowy. Tel Odpowiedzialna i sympatyczna opiekunka do zlecenie. Oferty na : Studio graficzne dzieci z wieloletnim doœwiadczeniem podejmie Zatrudniê pracownika do pracy na myjni samoch. Us³ugi ksiêgowe. Certyfikat MF Us³ugi ksiêgowe w pe³nym zakresie pracê. Równie pranie,prasowanie i gotowanie. ul. Rolnicza 210 omianki tel Tel , omianki i okolice. Weekendowa praca dla licealisty / studenta Biuro rachunkowe poprowadzi ksiêgowoœæ. Tel. Korepetycje / Nauka e Sprz¹tanie, mycie okien, prasowanie, pomoc do czerwiec- wrzesieñ Pó³kolonie z angielskim. Grupy 4-6 osób. kuchni i ogródka tel Warsztaty terapii zajêciowej w Sadowej zatrudni¹ Us³ugi remontowe. Kompleksowo. Tel , tel M³ody zdrowy mê czyzna, chêtny do pracy w instruktora do pracy z osobami niepe³nosprawnymi tel Intensywna nauka angielskiego latem. Angielski gosp. rolnym, ogrodniczym, ró ne inne prace w pracowni muzyczno-teatralnej , Naprawa telewizorów w domu klienta. ogólny i biznesowy. tel. remontowe, a tak e jako konserwator. Oczekujê Tel powy ej 15 z³ za godz. Tel Zatrudniê krojczego do rozkroju skór obuwniczych, Elewacje, docieplenia z gwarancj¹, kompleksowe i Angielski wszystkie poziomy, egzaminy Business Sprz¹tanie mieszkañ w tygodniu od 17.00, w miejsce pracy omianki tel profesjonalne remonty. Tel English. Tel soboty ca³y dzieñ Ogrodnika 2x w tygodniu D¹browa Leœna Kontener winda 3,5 t , Fizyka. Matematyka. Dla gimnazjum, z dojazdem. Dorywczo przyjmê pracê fizyczn¹. omianki Doœwiadczona krawcowa szycie sukni œlubnych. Tel tel Sprz¹tanie domu 1x w tygodniu 10 godzin, Super ceny. Tel Chemia. Ka dy poziom, z dojazdem Przyjmê ka d¹ pracê fizyczn¹. D¹browa Leœna Glazurnictwo osobiœcie. Tel , Niemiecki, Kontakt Magazyn Czosnów Prawo jazdy komputer tel Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). -ki i Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, chor¹, niepe³no- Cyklinowanie, lakierowanie, uk³adanie pod³óg. Tel. okolice, tel sprawn¹. Pracowa³am w s³u bie zdrowia, Szukam opiekunki do 1,5 rocznego dziecka Jêz. Obce (ang., niem., franc, ros., ba³orus.) posiadam referencje. Podejmê pracê o zaraz. Tel. prace domowe: sprz¹tanie, prasowanie. Praca na Ogrody zak³adanie, nawodnienia, pielêgnacja, Doje d am do ucznia. Uczê b. ³atwo i szybko. Tel pó³ etatu. Tel krety, opryski. Tel , letni Z³ota R¹czka, prawo jazdy kat. B, Poszukujê osoby dyspozycyjnej z samochodem do Glazura, terakota, kompleksowe wykañczanie Korepetycje z matematyki ka dy poziom komputer zadba o Twój dom, posesjê opieki nad starsz¹ osob¹ kilka godzin dziennie wnêtrz. Tel Zaopiekujê siê osob¹ strasz¹ tel , Kompleksowa pielêgnacja drzew, leczenie Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorant filologii Szukam pracy w charakterze sprzedawca Osobê do pracy przy obs³udze zamówieñ, ubytków, wycinka drzew trudnych rosyjskiej UW magazynier. Rozpatrzê ka de oferty dokumentacji magazynowej, z doœw. CV na Konserwacja ogrodów wycinki. Tel ANGIELSKI dla dzieci i m³odzie y. W³asne Szukam pracy jako mechanik lub jako kierowca. Remonty, docieplenia, ogrodzenia solidnie. Tel. materia³y. Przygotowanie do PET, FCE i CAE oraz Tel Zatrudniê OPERATORA KOPARKI Komatsu PC MATURY. Z dojazdem. Tel Wydawca: KM Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjêcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcj¹: omianki, ul. Staszica 2, tel , Og³oszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytu³ów, œródtytu³ów i skracania tekstów. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikacja materia³ów niezamówionych do wy³¹cznej dyspozycji redakcji.

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ 1 WRZEŚNIA Głośno na 2014 Cichej Krytyka ozorkowskiej policji LEKCEWAŻĄ PODOPIECZNYCH? 1 str. 11 str. 10 str. 10 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 PONIEDZIAŁEK, 1 WRZEŚNIA numer 102/14 W Łęczycy interesy

Bardziej szczegółowo

Muza porwała. 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28. ...ale tylko jedna - Melpomena. Gdy ze sceny płynął śpiew, na widowni była tragedia str. 6. str.

Muza porwała. 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28. ...ale tylko jedna - Melpomena. Gdy ze sceny płynął śpiew, na widowni była tragedia str. 6. str. RO poniedziałek 29.06.2015 nr 356 29.06.2015 1 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28 str. 4 Mostem do Pułtuska Sprawą domniemanych zaniedbań w konserwacji starego mostu w Ostrołęce nie zajmie się miejscowa

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo