Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe"

Transkrypt

1 Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/D.4 Tytuł raportu: Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji sieci Przewidywany termin dostarczenia raportu: 31/12/2009 Rzeczywisty termin dostarczenia raportu: 15/01/2010 Kierownik zadania: Wykonawcy: Wojciech Burakowski Jarosław Śliwiński, Andrzej Bęben, Halina Tarasiuk, Piotr Krawiec Abstrakt: Raport opisuje moduł do wspomagania konfiguracji sieci w systemie IP QoS, zgodnie ze stanem na koniec etapu D projektu. Moduł ten pozwala konfigurować wybrane mechanizmy sterowania ruchem w ruterach firmy Cisco. W szczególności są to mechanizmy kształtowania i nadzoru profilu ruchowego, oznaczania pakietów oraz mechanizmy szeregowania pakietów. Słowa kluczowe: DiffServ, NGN, mechanizmy sterowania ruchem, konfiguracja urządzeń

2 Streszczenie Raport przedstawia stan implementacji modułu do wspomagania konfiguracji sieci w systemie IP QoS na zakończenie etapu D projektu. Moduł wspomagania konfiguracji jest elementem kaŝdego serwera PE-PE (ang. Policy Enforcement Physical Entity), które uczestniczą w procesach związanych z obsługą wywołań oraz z wymiarowaniem sieci. Moduł wspomagania konfiguracji sieci tłumaczy parametry mechanizmów sterowania ruchem na specyficzne metody konfiguracji urządzeń. Sieć testowa projektu wykorzystuje urządzenia firmy Cisco, a więc moduł wspomagania konfiguracji opisany w tym raporcie słuŝy współpracy z takimi urządzeniami. Moduł wspomagania konfiguracji sieci obsługuje konfigurację następujących mechanizmów sterowania ruchem: mechanizmy nadzoru profilu ruchowego, mechanizmy kształtowania profilu ruchowego, mechanizm oznaczania pakietów, mechanizm szeregowania pakietów dla interfejsów wyjściowych. W czasie implementacji nie napotkano krytycznych problemów związanych z konfiguracją powyŝszych mechanizmów sterowania ruchem. 2

3 Spis treści STRESZCZENIE... 2 SPIS TREŚCI ARCHITEKTURA SYSTEMU ZAŁOśENIA SYSTEMU PODZIAŁ FUNKCJONALNY SYSTEMU PAKIETOWE MECHANIZMY STEROWANIA RUCHEM SPOSÓB REALIZACJI MECHANIZMÓW STEROWANIA RUCHEM MECHANIZM NADZORU PROFILU RUCHOWEGO MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA PROFILU RUCHOWEGO MECHANIZM OZNACZANIA PAKIETÓW MECHANIZM SZEREGOWANIA PAKIETÓW W INTERFEJSIE WYJŚCIOWYM PODSUMOWANIE LITERATURA LISTA SKRÓTÓW

4 1 Architektura systemu 1.1 ZałoŜenia systemu Rysunek 1-1 przedstawia podstawowy scenariusz działania systemu. WyróŜniamy w nim uŝytkowników, którzy są dołączeni do ruterów brzegowych. UŜytkownik uzyskuje dostęp do zasobów sieci za pomocą aplikacji, która komunikuje się z serwerami aplikacji (oferowanymi przez dostawcę usługi). Serwery aplikacji wysyłają Ŝądanie przygotowania zasobów sieciowych zgodnie z wymaganiami, które są zawarte w Ŝądaniu wysyłanym przez aplikację. Serwery zarządzania zasobami (nale- Ŝą do operatora) odpowiadają za zarządzanie zasobami sieci, tak, aby dla wybranych klas usług wprowadzić ścisłe gwarancje jakości przekazu w sieci od końca do końca. Ponadto zgodnie z zało- Ŝeniami architektury DiffServ [RFC2475], sieć składa się z ruterów brzegowych oraz ruterów szkieletowych (rutery szkieletowe nie zostały przedstawione na rysunku). Serwer aplikacji (dostawca usług) Serwery zarządzania zasobami (operatora) UŜytkownik A Aplikacja UŜytkownik B Aplikacja A Ruter brzegowy B Ruter brzegowy Rysunek 1-1: Podstawowy scenariusz działania systemu Ze względu na skalę czasu wyróŝniliśmy dwie grupy procesów realizowanych w systemie: Procesy związane z obsługą wywołań skala sekund lub minut, Procesy związane z zarządzaniem zasobami skala godzin lub dni. Moduł do wspomagania konfiguracji sieci bierze udział w obu grupach procesów, gdzie kontroluje odpowiednie mechanizmy. 1.2 Podział funkcjonalny systemu Rysunek 1-2 przedstawia podział funkcjonalności systemu, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w [B1], na poszczególne węzły funkcjonalne wraz z interfejsami występującymi pomiędzy poszczególnymi węzłami. Skierowanie strzałek oznacza jedynie kierunek, w którym wywołanie jest inicjowane. Wywołania te mogą otrzymywać wynik opisujący rezultat działania, tak więc wymiana wiadomości sygnalizacyjnych jest obustronna. 4

5 RomanToRms RmsToRoman RmsToPd PdToRms RomanToPd PdToSce SceToPd PdToPe TrcToPd PdToPe Rysunek 1-2: Elementy funkcjonalne systemu wraz z interfejsami W tym raporcie skupiamy się głownie na węźle PE-PE, który jest elementem odpowiedzialnym za konfigurację urządzeń sieciowych w procesach opisanych w raporcie D.1 i D.2. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe moduł do wspomagania konfiguracji sieci jest integralnym elementem węzła PE-PE. W związku z tym nie ma moŝliwości wykorzystania go poza Systemem IP QoS bez stworzenia dodatkowych elementów oprogramowania. 1.3 Pakietowe mechanizmy sterowania ruchem System IP QoS obsługuje wiele procesów, w których wymagana jest interakcja z urządzeniami sieciowymi. Poszczególne procesy oraz uŝywane w nich mechanizmy pochodzą ze specyfikacji architektury DiffServ [RFC2475] i są to: Proces przyjmowania nowego wywołania wprowadza w sieci jeden z następujących mechanizmów: o Mechanizm nadzoru profilu ruchowego strumienia pakietów, o Mechanizm kształtowania profilu ruchowego strumienia pakietów, o Mechanizm oznaczania strumienia pakietów. Proces rozłączania połączenia inicjowanego przez uŝytkownika (lub przez system) moŝe usuwać z konfiguracji urządzeń następujące mechanizmy, o Mechanizm nadzoru profilu ruchowego strumienia pakietów, o Mechanizm kształtowania profilu ruchowego strumienia pakietów, 5

6 o Mechanizm oznaczania strumienia pakietów. Proces konfiguracji zasobów dla interfejsu wyjściowego rutera wymaga konfiguracji mechanizmu szeregowania pakietów, w tym ustawienia odpowiednich rozmiarów buforów. Metody konfiguracji opisane powyŝszych mechanizmów, które są opisane w tym raporcie dotyczą ruterów Cisco z oprogramowaniem systemowym o wersji 12.1 i wyŝszej. 6

7 2 Sposób realizacji mechanizmów sterowania ruchem 2.1 Mechanizm nadzoru profilu ruchowego Mechanizm nadzoru profilu ruchowego jest realizowany za pomocą pojedynczego algorytmu token bucket. Występuje on dla strumieni klas Telephony oraz RTInteractive, które przenoszą ruch z wymaganiami przekazu w czasie rzeczywistym. Parametry opisujące profil ruchu uŝytkownika to szczytowa szybkość bitowa (peak rate) oraz tolerancja tej szybkości wyraŝona za pomocą maksymalnej paczki danych (burst size). Pakiety niezgodne z profilem są odrzucane. W module PE-PE dla sterowania mechanizmami nadzoru profilu ruchowego zdefiniowano dwie procedury: 1. Instalacja mechanizmu nadzoru profilu ruchowego W przypadku instalacji mechanizmu nadzoru profilu ruchowego zastosowano następujący wzorzec instrukcji konfiguracyjnych: # configure terminal # ip access-list extended <numer_reguły_acl> # permit <protokół> host <adres_ip_źródła> eq <numer_portu_źródła> host <adres_ip_ujścia> eq <numer_portu_ujścia> # interface <nazwa_interfejsu_rutera> # rate-limit output access-group <numer_reguły_acl> <szybkość_szczytowa> <rozmiar_burst> <rozmiar_burst> conformaction set-dscp-transmit <numer_dscp> exceed-action drop 2. Usunięcie mechanizmu nadzoru profilu ruchowego W przypadku usunięcia mechanizmu nadzoru profilu ruchowego zastosowano następujący wzorzec instrukcji konfiguracyjnych: # configure terminal # interface <nazwa_interfejsu_rutera> # no rate-limit output access-group <numer_reguły_acl> <szybkość_szczytowa> <rozmiar_burst> <rozmiar_burst> conformaction set-dscp-transmit <numer_dscp> exceed-action drop # no ip access-list extended <numer_reguły_acl> W powyŝszych wzorcach występują następujące zmienne, które są parametrami wejściowymi niezbędnymi do poprawnej konfiguracji: 7

8 numer_reguły_acl jest to numer reguły ACL (Access Control List), która ma być wykorzystana. protokół jest to rodzaj protokołu warstwy transportowej dla danego strumienia pakietów IP. W praktycznych zastosowaniach będzie to TCP lub UDP. adres_ip_źródła jest to adres IP, który znajdzie się w polu adresu źródłowego w nagłówku IP dla danego strumienia pakietów IP. adres_ip_ujścia jest to adres IP, który znajdzie się w polu adresu docelowego w nagłówku IP dla danego strumienia pakietów IP. numer_portu_źródła jest to numer portu źródłowego, który znajduje się w części nagłówka protokołu TCP lub UDP. numer_portu_ujścia jest to numer portu docelowego, który znajduje się w części nagłówka protokołu TCP lub UDP. nazwa_interfejsu_rutera jest to nazwa interfejsu rutera, na którym zostanie zainstalowana reguła sterowania przepływem pakietów IP. szybkość_szczytowa jest to szczytowa szybkość bitowa (wyraŝona w bitach na sekundę) wykorzystywana w mechanizmie token bucket. rozmiar_burst jest to maksymalny rozmiar paczki danych (wyraŝony w bajtach) wykorzystywany w mechanizmie token bucket. numer_dscp jest to liczba całkowita z przedziału od 0 do 63, która określa wartość pola DSCP jaka zostanie nadana wszystkim pakietom IP pasującym do reguły klasyfikacji. 2.2 Mechanizm kształtowania profilu ruchowego Mechanizm kształtowania profilu ruchowego jest realizowany za pomocą pojedynczego mechanizmu token bucket, gdzie pakiety niezgodne z profilem są opóźniane w buforze. Mechanizm ten występuje w przypadku strumieni klas MultimediaStreaming i HighThroughputData, gdzie mamy do czynienia z ruchem wymagającym zapewnienia zadanej przepływności bez wymagania przekazu w czasie rzeczywistym. Kontrakt uŝytkownika opisywany jest za pomocą parametrów pojedynczego 8

9 mechanizmu token bucket, czyli szczytowej szybkości bitowej (peak rate) oraz pomijalnej telerancji tej szybkości. Dodatkowo jest zadany rozmiar bufora opóźniającego, który akumuluje niezgodne pakiety. W module PE-PE dla sterowania mechanizmami kształtowania profilu ruchowego zdefiniowano dwie procedury: 1. Instalacja mechanizmu kształtowania profilu ruchowego W przypadku instalacji mechanizmu kształtowania profilu ruchowego zastosowano następujący wzorzec instrukcji konfiguracyjnych: # configure terminal # ip access-list extended <numer_reguły_acl> # permit <protokół> host <adres_ip_źródła> eq <numer_portu_źródła> host <adres_ip_ujścia> eq <numer_portu_ujścia> # class-map acl<numer_reguły_acl> # match access-group <numer_reguły_acl> # policy-map <nazwa_polityki> # class acl<numer_reguły_acl> # bandwidth <szybkość_szczytowa> # shape average <szybkość_szczytowa> # shape max-buffers <rozmiar_buforu_kształtowania> # set dscp <numer_dscp> # interface <nazwa_interfejsu> # hold-queue <rozmiar_bufora> out 2. Usunięcie mechanizmu kształtowania profilu ruchowego W przypadku usunięcia mechanizmu kształtowania profilu ruchowego zastosowano następujący wzorzec instrukcji konfiguracyjnych: # configure terminal # policy-map <nazwa_polityki> # no class acl<numer_reguły_acl> # no class-map acl<numer_reguły_acl> # no ip access-list extended <numer_reguły_acl> # interface <nazwa_interfejsu> # hold-queue <rozmiar_bufora> out W powyŝszych wzorca występują następujące zmienne, które są parametrami wejściowymi niezbędnymi do poprawnej konfiguracji: 9

10 numer_reguły_acl jest to numer reguły ACL (Access Control List), która ma być wykorzystana. protokół jest to rodzaj protokołu warstwy transportowej dla danego strumienia pakietów IP. W praktycznych zastosowaniach będzie to TCP lub UDP. adres_ip_źródła jest to adres IP, który znajdzie się w polu adresu źródłowego w nagłówku IP dla danego strumienia pakietów IP. adres_ip_ujścia jest to adres IP, który znajdzie się w polu adresu docelowego w nagłówku IP dla danego strumienia pakietów IP. numer_portu_źródła jest to numer portu źródłowego, który znajduje się w części nagłówka protokołu TCP lub UDP. numer_portu_ujścia jest to numer portu docelowego, który znajduje się w części nagłówka protokołu TCP lub UDP. nazwa_interfejsu_rutera jest to nazwa interfejsu rutera, na którym zostanie zainstalowana reguła sterowania przepływem pakietów IP. szybkość_szczytowa jest to szczytowa szybkość bitowa (wyraŝona w bitach na sekundę) wykorzystywana w mechanizmie token bucket. numer_dscp jest to liczba całkowita z przedziału od 0 do 63, która określa wartość pola DSCP jaka zostanie nadana wszystkim pakietom IP pasującym do reguły klasyfikacji. nazwa_polityki jest to unikalna nazwa polityki opisująca zasoby na danym interfejsie. rozmiar_buforu_kształtowania jest to rozmiar bufora kształtowania, który opóźnia pakiety przybywające zbyt często do rutera. Jest wyraŝony w pakietach i jest powiązany z maksymalnym rozmiarem paczki danych (ang. burst size). rozmiar_bufora jest to całkowity rozmiar bufora przydzielony dla wszystkich mechanizmów kształtowania profilu ruchowego. 10

11 2.3 Mechanizm oznaczania pakietów Mechanizm oznaczania pakietów przydziela określoną wartość pola DSCP dla kaŝdego pakietu wchodzącego do sieci. W przypadku pakietów zgodnych z profilem ruchowym połączenia wartość ta odpowiada wartości określonej dla danej klasy usług sieciowych. Pakiety naleŝące do połączeń, dla których nie przeprowadzono procesu rezerwacji w systemie, mają pole DSCP ustawione z wartością 0. Konfiguracja mechanizmu oznaczania pakietów, została połączona z konfiguracją mechanizmów nadzoru i kształtowania profilu ruchowego. W ten sposób ograniczono liczby rozkazów konfiguracyjnych wysyłanych do rutera, co pozwoliło skrócić czas potrzebne na realizację tych mechanizmów. We wzorcu konfiguracji mechanizmu nadzoru profilu ruchowego dotyczy to linii: # rate-limit output access-group <numer_reguły_acl> <szybkość_szczytowa> <rozmiar_burst> <rozmiar_burst> conform-action set-dscp-transmit <numer_dscp> exceed-action drop Z kolei dla mechanizmu kształtowania profilu ruchowego wykorzystywana jest linia: set dscp <numer_dscp> 2.4 Mechanizm szeregowania pakietów w interfejsie wyjściowym Wprowadzenie mechanizmu szeregowania pakietów ma na celu zagwarantowanie zasobów poszczególnym klasom usług sieciowych. Zasoby te to przepływność oraz rozmiar bufora. W systemie IP QoS wyróŝniono dwa rodzaje ruterów: rutery szkieletowe oraz rutery brzegowe. Z tego powodu konfiguracja interfejsów róŝni się w obu przypadkach, jednak jeden element jest wspólny jest nim definicja klas usług sieciowych, która jest wykonywana raz dla kaŝdego rutera za pomocą następującego zestawu poleceń: # configure terminal # no class-map PbzSignalling # no class-map PbzRealTime # no class-map PbzMMStreaming # no class-map PbzHighThroughputData # no class-map PbzStandard # class-map PbzSignalling # match dscp cs5 # class-map PbzRealTime # match dscp ef cs4 # class-map PbzMMStreaming # match dscp af31 af32 af33 # class-map PbzHighThroughputData # match dscp af11 af12 af13 # class-map PbzStandard 11

12 # match dscp default 1. Konfiguracja rutera szkieletowego Szablon konfiguracji interfejsu rutera szkieletowego jest następujący: # configure terminal # interface <nazwa_interfejsu_rutera> # no service-policy output <nazwa_polityki> # max-reserved-bandwidth 100 # no policy-map <nazwa_polityki> # policy-map <nazwa_polityki> # class PbzRealTime # priority <rate_realtime> # class PbzSignalling # bandwidth <rate_signalling> # queue-limit <queue_singnalling> # class PbzMMStreaming # bandwidth <rate_mmstreaming> # queue-limit <queue_mmstreaming> # class PbzHighThroughputData # bandwidth <rate_highthroughputdata> # queue-limit <queue_highthroughputdata> # class class-default # bandwidth <rate_standard> # queue-limit <queue_standard> # interface <interface_name> # service-policy output <nazwa_polityki> # hold-queue <queue_total> out 2. Konfiguracja rutera brzegowego Szablon konfiguracji interfejsu rutera brzegowego jest następujący: # configure terminal # interface <nazwa_interfejsu_rutera> # no service-policy output <nazwa_polityki> # max-reserved-bandwidth 100 # no policy-map <nazwa_polityki> 12

13 # policy-map <nazwa_polityki> # class PbzRealTime # priority <rate_telephony> # class PbzSignalling # bandwidth <rate_signalling> # queue-limit <queue_signalling> # class class-default # bandwidth <rate_standard> # queue-limit <queue_standard> # interface <nazwa_interfejsu_rutera> # service-policy output <nazwa_polityki> # hold-queue <queue_total> out W powyŝszych wzorca występują następujące zmienne, które są parametrami wejściowymi niezbędnymi do poprawnej konfiguracji: nazwa_interfejsu_rutera jest to nazwa interfejsu rutera, na którym zostanie skonfigurowany mechanizm szeregowania pakietów, nazwa_polityki jest to unikalna nazwa polityki opisująca zasoby na danym interfejsie, rozmiar_bufora jest to całkowity rozmiar bufora przydzielony dla wszystkich mechanizmów kształtowania profilu ruchowego, rate_xxx szybkość bitowa przydzielona klasie usług, gdzie XXX oznacza nazwę danej klasy usług. queue_xxx rozmiar bufora przydzielony dla klasy usług, gdzie XXX oznacza nazwę danej klasy usług, queue_total jest to całkowity rozmiar bufora przydzielony dla interfejsu. 13

14 3 Podsumowanie W etapie D został zaimplementowany moduł wspomagania konfiguracji sieci. Moduł ten pozwala na realizację mechanizmów sterowania ruchem w ruterach firmy Cisco rutery te są wykorzystane w sieci testowej projektu (wersja systemu operacyjnego IOS 12.1). W szczególności moduł ten obsługuje mechanizmy dla ruchu zbiorczego (w ruterach szkieletowych) oraz dla pojedynczych strumieni pakietów (w ruterach brzegowych). Tabela 3-1 podsumowuje szczegóły stanu implementacji na zakończenie etapu D. Tabela 3-1: Stan implementacji systemu dla etapu D moduł wspomagania konfiguracji urządzeń Nazwa Mechanizm nadzoru profilu ruchowego Mechanizm kształtowania profilu ruchowego Mechanizm oznaczania pakietów Mechanizm szeregowania pakietów w interfejsie wyjściowym rutera Stan implementacji Mechanizm zaimplementowany Mechanizm zaimplementowany Mechanizm został zaimplementowany Sposób konfiguracji mechanizmu jest zintegrowany z konfiguracją mechanizmów nadzoru i kształtowania profilu ruchowego Mechanizm został zaimplementowany Istnieją dwie wersje wzorca konfiguracyjnego: dla rutera szkieletowego i dla rutera brzegowego 14

15 Literatura [RFC2475] S. Blake, et al., An Architecture for Differentiated Services, Internet RFC 2475, December [B1] W. Burakowski et. al, Raport B.1: Specyfikacja architektury systemu IP QoS,

16 Lista skrótów CAC PD-PE PE-PE ROMAN RMS SCE TRC-PE Connection Admission Control Policy Decision Physical Entity Policy Enforcement Physical Entity Routing Management Resource Management System Service Control Entity Transport Resource Control Physical Entity 16

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH This architecture achieves scalability by implementing complex classification and conditioning functions only at network boundary nodes and by applying per-hop behaviors

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 APLIKACJE SIECIOWE Definicja Architektura aplikacji sieciowych Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pasmem opis ogólny

Zarządzanie pasmem opis ogólny Routery DrayTek charakteryzują się bogatym zestawem narzędzi służącym do kształtowania ruchu w sieci LAN. Funkcje Zarządzania Pasmem oraz aplikacje w zakładce Firewall umożliwiają w bardzo prosty, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowawcze do laboratorium

Materiały przygotowawcze do laboratorium Materiały przygotowawcze do laboratorium Badanie właściwości wieloprotokołowej komutacji etykietowej MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Wznawianie pracy po wystąpieniu uszkodzenia w sieciach rozległych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Listy dostępu systemu Cisco IOS

Listy dostępu systemu Cisco IOS Listy dostępu systemu Cisco IOS 1. Obsługa routera Cisco Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w trybie zwykłym lub uprzywilejowanym, sygnalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ruch w sieciach Linux

Kształtowanie ruch w sieciach Linux Kształtowanie ruch w sieciach Lux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczenia Statyczny wybór trasy w systemie Lux. Potrzeba sterowania ruchem w sieciach komputerowych wynika głównie z faktu,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Transmisja wielościeżkowa Dr inż. Robert Wójcik Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, dn. 6 kwietnia 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Opracowanie wymagań na system IP QoS

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Opracowanie wymagań na system IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.1

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 3 -- grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe/XLt i oprogramowaniem narzędziowym Cscape Sieć GSM oprócz wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

W czasie implementacji nie napotkano krytycznych problemów. Wszystkie węzły spełniają załoŝone wymagania oraz realizują załoŝoną funkcjonalność.

W czasie implementacji nie napotkano krytycznych problemów. Wszystkie węzły spełniają załoŝone wymagania oraz realizują załoŝoną funkcjonalność. Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/D.2

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci operatorów internetowych

Ochrona sieci operatorów internetowych Ochrona sieci operatorów internetowych Dobre praktyki Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Wrocław, 21 października 2006 1 Agenda Ochrona sieci operatora...i słów parę o ochronie samych urządzeń Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3 Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 O mnie Architekt Rozwiązań ds. Sieci w ATM Systemy Informatyczne CCIE

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux Konfigurowanie protokołu BGP w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco, znajomość pakietu Zebra. Internet

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO QoS ROUTING

DLACZEGO QoS ROUTING DLACZEGO QoS ROUTING Reakcja na powstawanie usług multimedialnych: VoIP (Voice over IP) Wideo na żądanie Telekonferencja Potrzeba zapewnienia gwarancji transmisji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood Przemysław Kukiełka agenda Wprowadzenie Podział ataków DoS Zasada działania ataku Synflood Podział metod obrony Omówienie wybranych metod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadania badawczego: A.2 Tytuł raportu: Analiza algorytmów i mechanizmów sterowania ruchem na poziomie pakietów w sieci IP QoS

Raport z realizacji zadania badawczego: A.2 Tytuł raportu: Analiza algorytmów i mechanizmów sterowania ruchem na poziomie pakietów w sieci IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.2

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

Tytuł raportu: Podsumowanie aktywności za okres styczeńczerwiec

Tytuł raportu: Podsumowanie aktywności za okres styczeńczerwiec Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/A.0

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi.

Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) CZ. I Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi. SLA powinno określać w sposób jasny i zrozumiały dla klienta, czego może on oczekiwać

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS)

NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) Instytut Telekomunikacji PW NGN/IMS-Transport (warstwa transportowa NGN/IMS) IMS/Transport 1 RACF Resource and Admission COntrol FUnction Architektura odniesienia NGN funkcje transportowe ANI Profile usługowe

Bardziej szczegółowo

Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych

Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych Rafał Bryś, Jacek Pszczółkowski, Mirosław Ruszkowski Zakład Systemów Łączności Wojskowy Instytut Łączności Metody gwarantowania QoS płaszczyzny sterowania w systemach specjalnych W referacie zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Agenda Budowa sieci xpon Łączenie węzłów w technologi xwdm Przykładowa konfiguracja sieci PON bazująca na rozwiązaniu Raisecom

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Router programowy z firewallem oparty o iptables

Router programowy z firewallem oparty o iptables Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań

Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie. II) Użyte narzędzia: III) Kolejność działań Protokół HTTP (2) I) Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie z protokołem HTTP. Ćwiczenie obejmuje takie zagadnienia jak: a) instalację i konfigurację serwera HTTP (Apache2), b) uwierzytelnianie dostępu

Bardziej szczegółowo

Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Zeszyty Naukowe WWSI, No 14, Vol. 10, 2016, s. 49-64 Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 18.03.2010r. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Laboratorium TECHNOLOGIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: Autorzy: Marek Wichtowski Elżbieta Oknińska Kamil Piersa Krzysztof Piotrowski Grzegorz Pol Marcin

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część II. Polityka bezpieczeństwa systemu ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12

Bardziej szczegółowo

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe

Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe FEDERICA Federacyjna e-infrastruktura dla europejskich środowisk naukowych rozwijających innowacyjne architektury sieciowe Radek Krzywania (radek.krzywania@man.poznan.pl) Łukasz Dolata (ldolata@man.poznan.pl)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) NAT usługa translacji adresów realizowana w celu: - umożliwienia dostępu do sieci większej ilości hostów niz ilość dostępnych adresów IP - podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci prywatnej - uproszczenia

Bardziej szczegółowo