Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics"

Transkrypt

1 Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics 1. Wprowadzenie Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) w różnych konfiguracjach (elastyczne modułu produkcyjne, elastyczne gniazda produkcyjne, elastyczne linie produkcyjne) są jedną z najszybciej rozwijających się form organizacji produkcji [7]. Mimo, iż koncepcja elastycznego wytwarzania znana jest od lat 60-tych XX wieku brak jest nadal metodologii projektowania elastycznych systemów [11]. Zastosowanie ESP pozwala na zwiększenie efektywnego wykorzystania czasu pracy względem konwencjonalnych systemów produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu elastycznych systemów produkcyjnych nastąpiło znaczące zwiększenie efektywności produkcji poprzez: zintegrowanie procesów wytwarzania, zmniejszenie kosztów uruchomienia nowego zlecenia, krótszy czas jego realizacji, zmniejszenie zaangażowanego kapitału i zwiększenie jego obrotu. W wyniku tego uległ skróceniu czas przygotowawczo-zakończeniowy. Rezultatem wprowadzenia ESP do przedsiębiorstwa jest wysoki postęp techniczno-organizacyjny z wykorzystaniem mikroelektroniki, informatyki i elektrotechniki [6]. System ten poprzez zastosowanie sterowania numerycznego zapewnia dużą wydajność, minimalną obsługę ręczną i krótki czas przezbrojeń. Co ciekawe może produkować dowolny wyrób, według zmiennego zapotrzebowania, uwzględniając możliwości przedsiębiorstwa. Niestety wiąże się to z trudnością doboru parametrów dla obrabianego wyrobu, stworzenie fizycznego środowiska procesu jest bardzo kosztowne i zajmuje dużo czasu, a w wielu przypadkach jest wręcz niemożliwe. 2. Struktura elastycznych systemów produkcyjnych Elastyczne systemy produkcyjne są obiektami technicznymi o dużym stopniu złożoności. Aby opracować model takiego systemu, wymagany jest odpowiedni rozkład systemu na części składowe, czyli elementy i podsystemy. Struktura ESP składa się z sieci powiązań (zachodzących i zauważalnych relacji) pomiędzy elementami w wyniku, czego realizowany jest proces produkcyjny. W strukturze elastycznego systemu produkcyjnego wyróżnia się takie podsystemy jak (Rys. 1): Podsystem wytwarzania obejmuje stanowiska robocze: obróbkowe, przygotowawcze, pomocnicze i kontroli.

2 24 Arkadiusz Gola, Marta Osak Podsystem transportu urządzenia i środki techniczne potrzebne do przemieszczania przedmiotów pracy, a także palet, narzędzi. Podsystem magazynowania urządzenia do przechowywania materiałów, półfabrykatów, zapasów produkcji w toku, narzędzi, palet. Podsystem manipulacji urządzenia umożliwiające przepływ przedmiotów pracy, narzędzi, palet pomiędzy podsystemami: magazynowania, transportu i wytwarzania. Podsystem pomocy warsztatowych zbiór narzędzi: skrawających, pomiarowych i kontrolnych, uchwyty, palety, znajdujące zastosowanie w procesie produkcyjnym. Podsystem zasilania i usuwania odpadów urządzenia i środki techniczne wspomagające zasilanie systemu w energię, materiały niezbędne do produkcji, usuwające odpady. Podsystem sterowania urządzenia i środki techniczne zapewniające sprawne współdziałanie wszystkich podsystemów funkcjonalnych a także sterowanie techniczne elementami podsystemów i systemu. Podsystem kontroli i diagnostyki urządzenia i środki techniczne do pomiarów i kontroli jakości wytwarzanych wyrobów, oraz niezawodność środków produkcyjnych [1]. Podsystem zasilania i usuwania odpadów Podsystem Sterowania Podsystem kontroli i diagnistyki Podsystem wytwarzania Podsystem manipulacji Podsystem pomocy warsztatowych Podsystem transportu Podsystem magazynowania Rys. 1. Struktura funkcjonalna ESP [9] Fig. 1. The functional structure of FMS [9] W elastycznych systemach produkcyjnych bardzo ważne jest aby przepływ poszczególnych elementów wytwarzanych produktów, pomocy warsztatowych, materiałów pomocniczych, a także odpadów trafił do miejsca docelowego. Właściwe funkcjonowanie magazynów wymaga ich skonstruowania tak, aby znajdowała się w nich niezbędna ilość miejsc potrzebna do magazynowania (przedmiotów obrabianych pomiędzy poszczególnymi operacjami).

3 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu Projektowanie podsystemu magazynowania w ESP Odpowiednie zaprojektowanie systemu magazynowania wpływa nie tylko na koszty budowy systemu, ale także, na jakość jego funkcjonowania. W projektowaniu bierze się pod uwagę wielkość, rodzaj oraz sposób rozmieszczenia, wymiary i pojemność magazynów. Badanie poszczególnych czynników pod różnymi kryteriami pomaga w budowie prawidłowej struktury, która będzie efektywna. Właściwy dobór urządzeń magazynujących jest bardzo ważnym elementem budowy struktury systemu produkcyjnego, to od niego bowiem zależy możliwość ciągłej pracy stanowiska i płynny przebieg produkcji. Dzięki odpowiednio ustalonej pojemności magazynu, możliwy jest bezobsługowy przebieg procesu na stanowisku w czasie dłuższym niż jedna zmiana, co jest jednym z głównych założeń ESP [1]. Zautomatyzowane magazyny ESP, razem z zastosowanymi podsystemami transportowymi realizują: przyjmowanie surowców, materiałów, półfabrykatów, pustych pojemników, urządzeń do magazynowania (pojemników, palet), narzędzi przesyłanych za pomocą transportu wewnątrzzakładowego i wydziałowego oraz ich czasowe magazynowanie. To właśnie tutaj następuje wydawanie jednostek transportowych według ustalonych harmonogramów lub przyjęcie ładunków poprzez otrzymaną komendę uzasadnioną przez układ transportowy ESP. Komendy stosowane są, jako bodziec do wysyłania środków transportu wewnątrzzakładowego i wydziałowego do ładunków z uwzględnieniem środków transportowych w danym czasie [3]. W elastycznym systemie produkcyjnym zastosowanie znaleźć mogą następujące rodzaje magazynów: centralny magazyny produkcyjny, zintegrowane magazyny przedmiotów, bufory (magazyny) miedzy stanowiskowy. Centralny magazyn produkcyjny (CMP) powiązany jest ze stanowiskami roboczymi w sposób pośredni, usytuowany tak, aby miał swobodny dostęp do stanowisk transportowych. Rozmieszczenie tych magazynów wpływa na długość dróg transportowych, czas pracy układarki regałowej i stopień jej obciążenia [2]. Centralne magazyny pełnią funkcje: wyrównywania różnic w wydajności i harmonogramów prac na poszczególnych stanowiskach oraz składowania zapasów międzyoperacyjnych, przechowywania zapasów kompensacyjnych spowodowanych zakłóceniami procesu z przyczyn niezależnych, gromadzenia rezerw detali potrzebnych do rozpoczęcia obróbki, magazynowania półfabrykatów, miejsce odkładania produktów dla stanowiska roboczego, kumulowania pomocy warsztatowych potrzebnych do funkcjonowania ESP, koncentrowania urządzeń magazynujących: palet, pojemników, przechowywania materiałów pomocniczych i części zamiennych [1].

4 26 Arkadiusz Gola, Marta Osak Zintegrowane magazyny przedmiotów charakteryzują się różnorodnością przechowywanych przedmiotów i obrabiarek, przy których się znajdują. Na przykład wyroby typu korpus, mocowane są na paletach, a przy obrabiarkach automatycznie występują magazyny paletowe [8]. Różnią się one konstrukcją budowy w zależności od liczby składowanych palet. Magazyny paletowe dzielone są na: pasywne obrabiane detale, półfabrykaty nie zmieniają swojego położenia, są pobierane z magazynu przez specjalistyczne manipulatory, zmieniacze i odpowiednio zaprogramowane roboty, aktywne położenie przedmiotów jest zmieniane, do momentu aż znajdą się w pozycji, w której nastąpi zmiana. Poprzez zastosowanie kodowania palet z obrabianymi wyrobami w procesie mogą być obrabiane różnego typu produkty przy uwzględnieniu, że komputer sterujący obrabiarką posiada w pamięci program ich obróbki. Istotą zintegrowanych magazynów jest zespolenie z obrabiarkami, a konstrukcje magazynów dostosowywane są do kształtów wytwarzanych wyrobów [10]. Bufor międzystanowiskowy ma znaczenie głównie w elastycznych liniach obróbkowych. W procesie wytwarzania występują trzy rodzaje połączeń miedzy stanowiskami: sztywne, luźne i elastyczne, przy czym w elastycznym systemie produkcyjnym występuje jedynie powiązanie elastyczne. W tym połączeniu wyróżniamy cztery rodzaje buforów: z bezpośrednim dostępem, przepływowy, obiegowy i zwrotny [12]. Przy projektowaniu elastycznego systemu produkcyjnego złożonego ze stanowisk roboczych połączonych podsystemem transportowym ważną rolę stanowi właściwy dobór ilościowy buforów o odpowiedniej pojemności z uwzględnieniem ich rozmieszczenia [13]. Do zadań buforów należy zabezpieczenie ciągłej pracy systemu, jak i zapobieganie przerwom w pracy. Przerwy systemu można podzielić na dwie grupy: awarie systemu o niejednakowym charakterze i przyczynach, zakłócenie przepływu obrabianych przedmiotów związanych ze strukturą połączeń stanowisk roboczych w systemie (nie przekazanie obrabianego przedmiotu na kolejne stanowisko, w wyniku czego powstanie postój jednej z obrabiarek) [8]. Poprawność działania systemu zależy od umiejętności zapobiegania zakłóceniom, ich usuwania i kompensacji. Zastosowanie buforów daje możliwość skutecznej kompensacji zakłóceń w pracy systemu i eliminuje strukturalne zakłócenia w przepływie przedmiotów. W momencie projektowania należy przeprowadzić optymalizację buforów, z wyznaczeniem wąskich gardeł oraz maksymalnych pojemności buforów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania systemu. Skutkiem optymalizacji pracy systemu jest minimalizacja kosztów [8]. 4. Charakterystyka problemu decyzyjnego W celu poprawy elastyczności procesów produkcyjnych a tym samym pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwo chce wdrożyć elastyczny system produkcyjny z przeznacze-

5 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu 27 niem do obróbki określonej rodziny części klasy korpus. Założono, że w systemie obrabiane będą części o charakterystykach konstrukcyjno-technologicznych, dla których wyrobami reprezentantami są trzy części: Korpus_1, Korpus_2, Korpus_3. W pierwszym etapie projektowania systemu w oparciu o metody analizy wielokryterialnej dokonano ilościowego doboru obrabiarek dedykowanych do obróbki wyrobów ze zdefiniowanej rodziny części [4]. Kolejnym problemem decyzyjnym w procesie projektowania ESP jest określenie struktury podsystemu magazynowania. Szczególnymi kwestiami do rozstrzygnięcia pozostają: Określenie, jakie magazyny znajdą zastosowanie - magazyn centralny, magazyny międzystanowiskowe czy zintegrowane magazyny przedmiotów? Jaka powinna być pojemność zdefiniowanych magazynów, aby były one w stanie zapewnić ciągłość produkcji bez posiadania nadmiernej ilości miejsc magazynowych, które zwiększają powierzchnie ESP i generują dodatkowe, zbędne koszty systemu? Części obrabiane w systemie trafiają do produkcji w sposób losowy, pod względem ilościowym, jak i czasowym. Średnie roczne programy produkcyjne wyrobów reprezentantów: Korpus_ szt., Korpus_2 5435szt., Korpus_3 3160szt [4]. Przedmioty te obrabiane są na obrabiarkach numerycznych, wybranych w etapie doboru podsystemu obrabiarek, w ilościach określonych w Tab. 1. Zastosowane obrabiarki w elastycznym systemie produkcyjnym to: MCX900 [16], TOStec PRIMA [17], MCFV1680 [18]. Dane dotyczące jednostkowego czasu wykonania operacji obróbkowej na danym urządzeniu zostały pozyskane bezpośrednio od dystrybutorów bądź od producentów [4]. Tab. 1. Wykaz ilościowy obrabiarek Tab. 1. List of quantitative machine Obrabiarka Liczba obrabiarek MCFV MCX900 1 TOStec PRIMA 3 Wyroby typu korpus obrabiane są na obrabiarkach zgodnie z marszrutą technologiczną umieszczoną na Rys. 2. Wartości czasów umiejscowione pod nazwą obrabiarek oznaczają czas przebywania części na obrabiarce w trakcie realizacji kolejnych operacji (z uwzględnieniem czasu przezbrojenia). W przypadku wyrobów Korpus_1 i Korpus_3 występuje podwójne zamocowanie, wyrób przechodzi pomiędzy dwoma stanowiskami. Wyrób Korpus_2 obróbka odbywa się na gotowo - bez zamocowań, na obrabiarce TOStec PRIMA. Marszruta technologiczna określona jest dla każdego wyrobu z osobna. Dobór podsystemu magazynowania ma na celu poprawę przepływu wytwarzanych wyrobów, wyeliminowanie zjawiska wąskiego gardła, ograniczenie kosztów związanych ze złym doborem magazynów i niewłaściwie zagospodarowaną powierzchnią przedsiębiorstwa, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

6 28 Arkadiusz Gola, Marta Osak Rys. 2. Marszruty technologiczne wytwarzanych części Fig. 2. Technological routes of manufactured parts 5. Modelowanie procesu produkcyjnego w Enterprise Dynamics Model symulacyjny został zbudowany i poddany analizie w programie Enteprise Dynamics firmy Incontrol [15]. Program poprzez swoją jasną budowę i ogólny dostęp jest najczęściej stosowanym programem do rozwiązywania problemów produkcyjnych i logistycznych, przy czym można badać zarówno przepływ części jak i ludzi. W omawianym przypadku oprogramowanie zostało użyte, jako narzędzie do analizy i wytypowania najlepszego rozwiązania podsystemu magazynowania [15]. Przy budowie modelu (Rys. 3) założono, iż projektowany system pracuje przez 365 dni w roku. Zaplanowano 15 dni na przestoje spowodowane: przeglądami, remontami i konserwacją urządzeń. Dodatkowo przyjęto 3% współczynnik strat czasu na nieplanowane przestoje systemu. Czas realizowanych operacji transportowych, przyjęto na poziomie 10% czasu pracy systemu. Praca odbywa się w systemie trójzmianowym. Biorąc pod uwagę powyższe parametry otrzymujemy czas symulacji na poziomie 7333 godz. 12 min., wartość ta odpowiada rocznemu okresowi pracy systemu. Zaprojektowany model posiada magazyny 3 magazyny centralne liczba ich i pojemność po przeprowadzeniu symulacji w kolejnych wariantach ulega zmianie, 7 magazynów - międzystanowiskowych bądź zintegrowanych magazynów przedmiotów, po dokonaniu symulacji zostanie wyłonione prawidłowe rozwiązanie, 2 magazyny o charakterze technicznym, których zadaniem jest przekierowywanie wyrobów zgodnie z marszrutą technologiczną nie wpływają jednak na proces projektowania.

7 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu 29 Rys. 3. Model ESP z uwidocznieniem połączeń między atomami Fig. 3. ESP model to visualize the connections between atoms W analizowanym systemie wytwarzane są 3 produkty dla każdego produktu wprowadzono na wejściu limit liczby produktów. Produkty zapuszczane są w sposób losowy, co zostało zdefiniowane za pomocą przedziału czasu przybycia między dwoma obiektami (Inter arrival time) - definiowanie losowości. Sposób definiowania parametrów losowości dla każdego z wyrobów zostały opisane w Tab. 2. Tab. 2. Struktura skryptów wytwarzanych wyrobów: Korpus_1, Korpus_2, Korpus_3 Tab. 2. Structure of the scripts manufactured products: Korpus_1, Korpus_2, Korpus_3 Produkt Liczba produktów [szt.] Zdefiniowanie losowości w programie ED Korpus Uniform(0,Mins(219)) Korpus Uniform(0,Mins(159)) Korpus Uniform(0,Mins(274)) Limitowanie liczby produktów Generate maximum 3950 products Generate maximum 5435 products Generate maximum 3160 products Jeżeli chodzi o proces technologiczny wyrobu zakończenie procesu odbywa się poprzez przesyłanie zgodnie z etykietą do kanału wyjścia: Korpus_1 trafia do Wyjście Korpus_1, Korpus_2 trafia do Wyjście Korpus_2, Korpus_3 trafia do Wyjście Korpus_3. Przejście to jest możliwe dzięki zdefiniowaniu kanału przepływu, a produkty kierowane jest zgodnie z ustaloną marszrutą technologiczną. Komenda wpisana w pole Trigger on exit kieruje wyrób zgodnie z nadaną mu etykietą (etykieta dla Korpus_1:

8 30 Arkadiusz Gola, Marta Osak Do(SetLabel([Czas1],Mins(21.087),i),SetLabel([Czas2],Mins( ),i),SetLabel([Cz as3],mins( ),i),setlabel([stanowisko2],1,i),setlabel([stanowisko3],2,i),setlabe l([stanowisko4],4,i),setlabel([kanal],3,i), SetLabel([Krok],1,i), zaś dla obrabiarki TOStec PRIMA: SetLabel([Krok],Label([Krok],i)+1,i)) Czas jednostkowy (cycletime) realizacji określonych operacji dla danych wyrobów na różnych stanowiskach obróbkowych został wyrażony w języku programowania 4DScript. Struktura skryptów w języku 4DScript została nadana dla zdefiniowania produktów, obrabiarek i magazynów (treść skryptu cycletime dla obrabiarki TOStec PRIMA: Case(Label([Krok],i),Label([Czas1],i), Label([Czas2],i), Label([Czas3],i), zaś dla Magazyn_14: Do(SetLabel([Kanal],Case(Label([Krok],i), Label([Stanowisko2],i), Label([Stanowisko3],i), Label([Stanowisko4],i)),i))). Poprzez zastosowanie języka programowania 4DScript utworzono skrypty sterujące procesem zgodnie z parametrami charakteryzującymi wyroby, marszrutę technologiczną, obrabiarki i magazyny. Umożliwia on wykonanie obróbki wyrobów zgodnie z przyporządkowanym czasem wykonania operacji poszczególnych wyrobów. Wyroby przekazywane są w systemie zgodnie z zasadą FIFO. Jeżeli kilka obrabiarek tego samego rodzaju jest zajętych w danym momencie to wyrób wchodzi na obrabiarkę, która pierwsza się zwolni. Jeśli zaś jest kilka wolnych stanowisk, zastosowana funkcja (funkcja: Send to:a random open channel: choose a random channel from all the open output channel) kieruje wyrób na losowo wybraną obrabiarkę. Analizowany model podsystemu obrabiarek elastycznego systemu produkcyjnego do obróbki części typu korpus złożony z marszrut technologicznych podczas przeprowadzenia symulacji nie ulega zmianom. 6. Eksperymenty symulacyjne i analiza wyników W oparciu o założone wcześniej parametry analizowano trzy Warianty (Wariant_1, Wariant_2, Wariant_3), dla każdego z nich wykonano 25 eksperymentów symulacyjnych podsystemu magazynowania. Analizowano takie parametry jak: średnie obciążenie obrabiarki w trakcie procesu symulacji (w %) - określające czy magazyny zapewniają ciągłości produkcji, maksymalna ilość wyrobów w magazynie (w szt.) - określa największą liczbę jaka znalazła się w systemie, zajętość magazynu podczas całego procesu (w %) - średnia ilość części znajdująca się w magazynie w trakcie pracy systemu, średni ilość wyrobów w magazynie - określa średnią ilość znajdującą się w magazynie podczas pracy systemu (w %), średni czas oczekiwania na obróbkę (w szt.). Czynniki te zostaną przeanalizowane w celu wyboru właściwej konfiguracji magazynów. Korzystanie z symulacji komputerowych wspiera i gwarantuje zbudowanie wysokiej jakości systemu. Skutkiem tego jest odpowiedni dobór podsystemu magazynowania z pośród trzech Wariantów (Tab. 3).

9 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu 31 Tab. 3. Zestawienie informacji o magazynach Tab. 3. Breakdown information about magazines Nazwa magazynów _14 4_1 11_1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Pojemność magazynów Wariant_1 Średnia pojemność Maksymalna ilość w magazynie Rodzaj Magazynów 8,64 3,6 2, Magazyny centralne Magazyny międzystanowiskowe Pojemność magazynów Wariant_2 Wariant_3 Średnia pojemność Maksymalna ilość w magazynie Rodzaj Magazynów Pojemność magazynów Średnia pojemność Maksymalna ilość w magazynie Rodzaj Magazynów 8, Magazyny centralne Magazyny międzystanowiskowe Zintegrowane magazyny przedmiotów , ,84 6, Magazyny centralne Zintegrowane magazyny przedmiotów Zastosowane magazyny w analizowanych wariantach to: magazyny centralne, magazyny międzystanowiskowe, zintegrowane magazyny przedmiotów (Tab. 3). Magazyny centralne zastosowane są w przypadku magazynów: Magazyn_14. Magazyn4_1, Magazyn1_1. Nastąpił tutaj dobór odpowiedniej pojemności magazynów dla poprawnie dzia-

10 32 Arkadiusz Gola, Marta Osak łającego systemu. Magazyny przy obrabiarkach M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 w pierwszym wariancie są magazynami międzystanowiskowymi. Po przeprowadzeniu 25 eksperymentów symulacyjnych, została podjęta decyzja o zmianie magazynów ze względu na niepoprawne działanie systemu. W Wariancie_2 magazyny: M5, M6 i M7 zostają przekształcone na zintegrowane magazyny przedmiotów. Właściwy dobór tych magazynów jest potwierdzony otrzymanymi wynikami po przeprowadzonych symulacjach. Zaś cały system nie funkcjonuje prawidłowo, w kilku symulacjach następuje blokowanie wyrobów na wejściu do systemu, a program produkcyjny nie zostaje zrealizowany. Otrzymane zakłócenia muszą zostać wyeliminowane. W przypadku Wariantu_3 dla magazynów przy obrabiarkach zastosowano zintegrowane magazyny przedmiotów. Rozwiązanie to otrzymano po uszczegółowieniu parametrów z otrzymanymi wynikami. Właściwa pojemność magazynów zastała wyłoniona po przeprowadzeniu licznych eksperymentów symulacyjnych. Ocenia się, że zbudowany system zgodnie z Wariantem_3 gwarantuje płynność strumieni materiałowych w systemie. W fazie projektowania podsystemu magazynowania analizuje się poszczególne czynniki, jakie wpływają na dany podsystem. Ma on na celu wyłonienie najlepszego rozwiązania. Ważnym czynnikiem jest zajętość magazynu procentowy rozkład wykorzystania magazynu podczas przebiegu procesu. Przedstawia w ilu procentach jest wykorzystany magazyn w czasie całej symulacji procesu: magazyn jest w 100% zapełniony czy zajęty - w magazynie znajdują się obiekty (not empty) (Rys. 4), wpływa on na przepływ strumieni materiałowych. W przypadku Wariantu_1 w magazynach międzystanowiskowych występuje zjawisko zapełnienia magazynu. Wyrób nie może oczekiwać na obróbkę przy stanowisku pracy. Wykazuje to nie efektywne działanie systemu, ponieważ obrabiane elementy mają krótki czas obróbki, a po zakończeniu wchodzi następny, który musi być przetransportowany do magazynu w małych partiach. Wytypowany Wariant_3 niweluje zjawisko zapełnienia magazynów, przetwarzane wyroby mogą oczekiwać w zintegrowanych magazynach przedmiotów i nie są one przekazywane do magazynu centralnego. Tylko w przypadku magazynu M1 występuje blokowanie wyrobów na wejściu, ale współczynnik ten jest bardzo mały i nie powoduje on zaburzeń systemu. W przypadku Wariantu_1 stan wszystkich magazynów jest problematyczny, ponieważ w każdym oprócz Magazynu_14 występuje duży wskaźnik 100% wypełnienia magazynu. Wariant_2 nie spełnia postawionych wymagań poprzez wyniki dla magazynu M1 Tab. 4. Zestawienie średniego stanu w magazynie dla trzech wariantów Tab. 4. Summary of average contents of magazines for three variants Wariant _14 4_1 11_1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 1 0,2822 0, , , , ,3719 0,3814 0,5792 0, , , , , ,567 0,5682 0,9894 0, , , , , ,5994 0,5828 0,9818 0, ,9796

11 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu Zajetość magazynu (w %) Wariant _1 Wariant _2 Wariant _3 Magazyn _14M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rys. 4. Przegląd stanu magazynów dla analizowanych Wariantów Fig. 4. An overview of magazines status for analyzed variants Średnia ilość wyrobów w magazynie (Tab. 4) dla Wariantu_3 ma największe wartości. Nie jest to błędem - przeciwnie zapewnia by po ukończeniu przez obrabiarkę procesu, kolejny wyrób w jak najkrótszym czasie został na niej zamocowany. Przedmioty oczekują bezpośrednio na obróbkę w zintegrowanych magazynach przedmiotów. W Wariancie_1 magazyny mają najniższy stan, przedmioty przekazywane są z magazynów centralnych, a nie po bezpośrednio zakończonej obróbce na poprzednim stanowisku. Poprzez małą liczbę miejsc wyroby przekazywane są do magazynów centralnych, ponieważ w magazynach międzystanowiskowych nie ma odpowiedniej ilości miejsc, aby tworzyły zapas. Tab. 5. Zestawienie czasu oczekiwania na obróbkę dla trzech analizowanych wariantów Tab. 5. Summary of average staytime for magazines in three analyzed variants Wariant _14 4_1 11_1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M , , , , , ,1 3131, , ,3 4559,1 4596, ,8 4643, , ,8 7651,6 7546, , , , ,2 7602,9 7569,53

12 34 Arkadiusz Gola, Marta Osak Średni czas oczekiwania na obróbkę (Tab. 5) dla Wariantu_3 jest najwyższy. Wariant_1 i Wariant_2 mają najniższy wskaźnik czasu oczekiwania na obróbkę. Zintegrowane magazyny przedmiotów: M5, M6 i M7 mają najwyższe parametry. Wspólną cechą tych magazynów jest to, że znajdują się przed obrabiarką tego samego typu. Dlatego nie ma możliwości przekazania wyrobów do magazynu o krótszym czasie oczekiwania. Po zestawieniu dwóch czynników: średniego czasu oczekiwania i zajętości magazynu dla magazynu M5, M6 i M7 widzimy, że magazyny działają w sposób prawidłowy. Najdłuższy czas oczekiwania na obróbkę nie pociąga za sobą zjawiska blokowania magazynów. 7. Podsumowanie Wynikiem analizy systemu jest zastosowanie zintegrowanych magazynów przedmiotów przy stanowiskach obróbkowych, są to dynamiczne kołowe magazyny palet do obróbki korpusów (Rys. 5). Zainstalowanie ich jest najlepszym rozwiązaniem dla tego typu produkcji. Magazynowanie wyrobów typu korpus odbywa się na paletach wraz z zamocowanymi przyrządami w systemie zamkniętym (koło). Zastosowanie dynamicznych magazynów pozwala na przemieszczenie wyrobów i ustawienie ich w takiej pozycji, że po doprowadzeniu na stanowisko następuje zmiana. W tego typu magazynach zbędne staje się zastosowanie manipulatorów, zmieniaczy i robotów. Pojemność magazynów ustalona jest na poziomie 7 szt. Kodowane palety w magazynie zsynchronizowane z komputerem sterującym obrabiarką i ustanowionym w nim programem obróbki poszczególnych wyrobów umożliwia obróbkę różnych wyrobów. Rys. 5. Dynamiczny kołowy magazyn palet do obróbki korpusów [5] Fig. 5. Dynamic wheel magazine pallets to processing bodies

13 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu 35 Magazyny centralne w otrzymanym wariancie maja pojemności: Magazyn_14 6 szt., Magazyn4_1 1 szt., Magazyn11_1 1 szt. magazyny te są niezbędne w ESP. W wielu pracach udowodniono, że system z zastosowaniem centralnych magazynów posiada znaczną przewagę nad systemami bez magazynów centralnych [12]. Otrzymane wyniki przeprowadzonych symulacji potwierdzeniem tą tezę. Zastosowane magazyny centralne wyrównują rytmiczność produkcji, zapobiegają przestojom, upraszcza się przepływ strumieni materiałowych. Obrabiane przedmioty, które nie mogą być przekazane do zintegrowanych magazynów przedmiotów, przenoszone zostają do magazynów centralnych. Zastosowane magazyny tworzą integralną całość w elastycznym systemie produkcyjnym. Bibliografia: 1. Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Wyd. Placet, Warszawa Brzeziński M. (red.), Organizacja produkcji, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin Charczenko A., Świć A., Taranenko W., Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin Gola A., Metodyka doboru podsystemu obrabiarek w elastycznym systemie produkcyjnym części klasy korpus: rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, Wyd. WNT, Warszawa Jardzioch A., Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, Wyd. WUZUTiS, Szczecin Koren Y., The Global Manufacturing Revolution. Product Process Business International & Reconfigurable Manufacturing, Wiley, New Yersey Krzyżanowski J., Wprowadzenie do elastycznych systemów wytwórczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wyd. PWN, Warszawa Mohanty P.P., Evolutionary Algorithm to Solver an FMS Design Problem, International Journal of Manufacturing Technology and Management (2003), Vol. 5, No. 3, pp Tolio T. (ed), Design of Flexible Manufacturing Systems. Methodologies and Tools, Springer Verlay, Berlin Heidelbery, Zawadzka L., Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wyd. WPG, Gdańsk Zawadzka. L., Inteligentne systemy produkcyjne: ewolucja i problemy organizacji projektów informatycznych, Wyd. WPG, Gdańsk Zdanowicz R., Świder J., Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise Dynamics, Wyd. WŚP, Gliwice Manufacturing Simulation Software Solutions, Enterprise Dynamics [data dostępu ],

14 36 Arkadiusz Gola, Marta Osak 16. [data dostępu ], 17. [data dostępu ], 18. [data dostępu ], Streszczenie Elastyczne systemy produkcyjne w różnych konfiguracjach są jedną z najszybciej rozwijających się form organizacji produkcji. Mimo jednak, iż koncepcja elastycznego wytwarzania znana jest od lat 60-tych XX wieku brak jest nadal metodologii projektowania elastycznych systemów. Zastosowanie ESP pozwala na zwiększenie efektywnego wykorzystania czasu pracy względem konwencjonalnych systemów produkcyjnych. Aby odpowiednio zaprojektować model wymagany jest odpowiedni rozkład systemu na części składowe, czyli elementy i podsystemy Z tego też powodu narzędziem, które znajduje coraz szersze zastosowanie o obszarze inżynierii produkcji są symulacje komputerowe. W niniejszym artykule została zaprezentowana możliwość wykorzystania metod symulacji komputerowej do projektowania podsystemu magazynowania w ESP, wraz z wyborem najlepszego rozwiązania. Zastosowanym narzędziem do symulacji jest program Enterprise Dynamics. The use of computer simulations in the design of a storage subsystem of ESP using the Enterprise Dynamics Summary Flexible Manufacturing Systems (FMSs), in different configurations, are one of the fastest developing forms of organization of production. Despite the fact, the concept of flexible manufacturing has been known since the 60s of the twentieth century, there is still lack of flexible systems design methodology. The use of FMS allows to increase the efficient use of time with regard to conventional production systems. To develop a design model of a FMS, it is required to decompose system on proper components, i.e. elements and subsystems. Therefore, a tool that is becoming widely used for the production engineering are computer simulations. The article presents the ability to use computer simulation methods to design of an FMS s warehouse subsystem, along with choice of best solution. The tool used in the simulation is computer program - Enterprise Dynamics.

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS

MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Arkadiusz Gola 1), Marta Osak 2) MODELOWANIE PODSYSTEMU OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ENTERPRISE DYNAMICS Streszczenie: Złożoność problemów techniczno-organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Komputerowo zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

METODA KOMPUTEROWEGO ZAPISU WIEDZY TECHNICZNEJ O PRZEDMIOTACH KLASY KORPUS W KONTEKŚCIE DOBORU OBRABIAREK W ESP

METODA KOMPUTEROWEGO ZAPISU WIEDZY TECHNICZNEJ O PRZEDMIOTACH KLASY KORPUS W KONTEKŚCIE DOBORU OBRABIAREK W ESP METODA KOMPUTEROWEGO ZAPISU WIEDZY TECHNICZNEJ O PRZEDMIOTACH KLASY KORPUS W KONTEKŚCIE DOBORU OBRABIAREK W ESP Arkadiusz GOLA, Antoni ŚWIĆ Streszczenie: Jednym z podstawowych problemów stających na drodze

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N AŃSKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OLAF CISZAK KOMPUTEROWO WSPOMAGANE MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W pracy

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Dr inż. Waldemar Małopolski, email: malopolski@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

ZARYS KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROCESU PROJEKTOWANIA PODSYSTEMU PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM

ZARYS KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROCESU PROJEKTOWANIA PODSYSTEMU PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM ZARYS KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROCESU PROJEKTOWANIA PODSYSTEMU PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM Jerzy STAMIROWSKI, Dawid SKRZYPCZYŃSKI Streszczenie Artykuł przedstawia zarys

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

ZARYS SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PROJEKTOWANIE OPERACJI KONTROLNO- POMIAROWYCH W ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMIE OBRÓBKOWYM. Streszczenie

ZARYS SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PROJEKTOWANIE OPERACJI KONTROLNO- POMIAROWYCH W ZAUTOMATYZOWANYM SYSTEMIE OBRÓBKOWYM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.475 Dr hab. inż. Jerzy STAMIROWSKI, prof. PŚk; dr inż. Stanisław DZIECHCIARZ: (Politechnika Świętokrzyska): ZARYS SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PROJEKTOWANIE OPERACJI KONTROLNO-

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Elastyczne Systemy Produkcyjne (ESP)

Elastyczne Systemy Produkcyjne (ESP) Ireneusz Gania* Elastyczne Systemy Produkcyjne (ESP) Dzięki szybkiemu postępowi naukowo technicznemu w takich dziedzinach, jak automatyka, elektronika, informatyka, powstają nowe możliwości kompleksowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistyki magazynu

Projektowanie logistyki magazynu Projektowanie systemów transportowo-logistycznych! Projektowanie logistyki magazynu :: Projektowanie symulacyjne :: :: Zastosowanie EXTEND OR :: Piotr Sawicki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu pok.

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONFIGURACJI LINII PRODUKCYJNYCH NA PODSTAWIE MODELI SYMULACYJNYCH

ANALIZA KONFIGURACJI LINII PRODUKCYJNYCH NA PODSTAWIE MODELI SYMULACYJNYCH WOJCIECH DANILCZUK, RADOSŁAW CECHOWICZ wojciech.danilczuk@pollub.edu.pl, r.cechowicz@pollub.pl Katedra Automatyzacji ARKADIUSZ GOLA a.gola@pollub.pl Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Analiza okresu technologicznego produkcji wyrobu prostego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Integrated Manufacturing Systems A.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU

USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU USPRAWNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROCESU PRODUKCYJNEGO STUDIUM PRZYPADKU Marek WIRKUS, Karol BĄK Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono etapy projektowania nowego zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją.

Instrukcja. Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. Instrukcja do Laboratorium Metod i Systemów Sterowania Produkcją. 2010 1 Cel laboratorium Celem laboratorium jest poznanie metod umożliwiających rozdział zadań na linii produkcyjnej oraz sposobu balansowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Procesy produkcyjne Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje.

Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2014/2015 www.gen-prof.pl Elastyczny system produkcyjny (ESP)

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 11 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 11 1.2. Światowy rynek robotyki 19 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 25 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 26

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu Joanna Michalik 1 Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Maszyn, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu 1. WPROWADZENIE Właściciele

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik Łódź 2015/2016

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik  Łódź 2015/2016 Temat: Przedsiębiorstwo: lokalizacja przedsiębiorstwa, rozmieszczenie obiektów i wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo