Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 2012 r. Warszawa, r."

Transkrypt

1 Wyniki działalności Grupy Kapitałowej GPW w I półroczu 202 r. Warszawa, r.

2 SOLIDNE PODSTAWY BIZNESU tys. zł H 202 Wyniki finansowe Grupy GPW zmiana vs. H 20 Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Przychody ze sprzedaży ,5% ,6% Koszty operacyjne ,% ,4% Zysk operacyjny ,3% ,2% Zysk netto ,7% ,7% EBITDA ,3% ,% Podlegający presjom konkurencyjnym zdywersyfikowany model biznesowy GPW sprawdza się w warunkach podwyższonej niepewności na rynkach finansowych Spadek przychodów z obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi w I połowie 202 r. w znacznej mierze zrekompensowany konsolidacją TGE w Grupie GPW 24,9% ROE 2 w I połowie 202 r. 60,9% Marża EBITDA w I połowie 202 r. 4,3% Stopa dywidendy 3 z zysku za 20 r. Wzrost kosztów operacyjnych także wynikiem konsolidacji. Jednostkowe koszty operacyjne w II kw. 202 r. były niższe o 8,% rok do roku Utrzymanie wysokiej marży EBITDA i wyniku ROE przy bezpiecznych poziomach zadłużenia Wypłata dywidendy,,44 zł na akcję, łącznie 60,4 mln zł, 20 lipca 202 r. EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja 2 Zysk netto za okres ostatnich 2 m-cy/ Średnia wartośd kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 2 m-cy 3 Brutto,,44 zł na akcję z zysku GPW S.A., przy kursie akcji GPW z dnia r. 2

3 AKCJE: GŁÓWNY RYNEK Kwartalna wartośd obrotów, mld zł Kapitalizacja na koniec kwartału, mld zł 67,8 7, 7,5 57,7 59,3 43, Kapitalizacja spółek krajowych Kapitalizacja spółek zagranicznych Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe 42,2 mld zł obrotów sesyjnych i,2 mld zł obrotów w transakcjach pakietowych w II kw. 202 r. Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Średnia liczba transakcji na sesję, tys. Średnia z danych kwartalnych Spadek sesyjnych obrotów akcjami o 23% w II kw. 202 r. wobec I kw. 202 r. Spadek sesyjnych obrotów akcjami w I połowie 202 r. o 24% rok do roku przy spadku liczby transakcji o 8,8% i spadku WIG w ciągu 2 miesięcy do kooca czerwca o 5,7% 3

4 Praga Ateny Wiedeo H 202 NASDAQ OMX NYSE Euronext Frankfurt Praga Wiedeo Ateny H 202 NASDAQ OMX NYSE Euronext Frankfurt DŁUGOTERMINOWY ROZWÓJ RYNKU AKCJI Koncentracja obrotów spółkami TOP5 (% obrotów sesyjnych ogółem) Wskaźnik płynności obrotu akcjami (obrót/kapitalizacja, %) H 202 GPW H 202 H 202 GPW H 202 Długoterminowy spadek koncentracji obrotów akcjami na GPW Parametry rozwoju rynku akcji na GPW znacznie korzystniejsze, niż na innych giełdach Europy Środkowej Źródło: FESE. 4

5 INSTRUMENTY POCHODNE Kwartalny wolumen obrotów instrumentami pochodnymi, mln sztuk 3,99 3,25 4,66 3,66 2,76 3,9 Wzrost wolumenu obrotów instrumentami pochodnymi II kw./i kw. 202 r. przy nieznacznym wzroście zmienności WIG20 Utrzymanie 4. pozycji w kontraktach terminowych na indeksy akcyjne wśród giełd w Europie w I poł. 202 r. Pięd nowych klas kontraktów na akcje wprowadzonych do obrotu w I półroczu 202 (obecnie w obrocie kontrakty na akcje 23 spółek) Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 0 Zmiennośd indeksu WIG20 2 minimum z IX Od maja 202 wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 000 (poprzednio 0000). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w II kw. 202 nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów. 2 Źródło: FESE, na podstawie danych GPW 8,8 5

6 H/0 H2/0 H/ H2/ H/2 RYNKI OBLIGACJI GRUPY GPW 2,0% 0,0% 8,0% 6,0% Wartośd obrotów na TBS Poland (mld zł) oraz udział platformy Wartośd obrotów na TBS Poland (mld PLN) w całkowitym obrocie obligacjami Skarbu Paostwa (%) Transakcje kasowe, skala prawa Transakcje warunkowe, skala prawa Udział TBSP w rynku 0,9% ,0,8,6,4,2,0 0,8 Wartośd nominalna obligacji i obroty na Catalyst, mld zł obligacje nieskarbowe Wartośd nominalna obligacji Obroty, sesja i pakiet 30,9 20,0 2,6 45,9 40,0,7, ,0% 0,6 5 2,0%,2% 50 0,4 0 0,0% 0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 5 0 Wzrost wartości obrotów w transakcjach kasowych TBSP: II kw. 202 / II kw. 20: (+55%) I połowa 202 / I połowa 20: (+56%) Udział TBSP w obrocie obligacjami Skarbu Paostwa na rynku międzybankowym 2 : 2,8% w 200 r. 25,% w 20 r. 2,8% w I połowie 202 r. Źródło: MF, TBSP. Nie uwzględnia transakcji bonami skarbowymi 2 Transakcje w segmencie międzybankowym obejmują połączone segmenty transakcji zawieranych między polskimi bankami (B2B) oraz polskimi bankami i nierezydentami (B2N) Dynamiczny wzrost wartości nominalnej obligacji i obrotów na Catalyst wartośd emisji na Catalyst zwiększyła się o 55,5% w stosunku do II kw. 20 r., do 45,9 mld zł W I połowie 202 r. przybyło 26 nowych emitentów Udział wartości nominalnej obligacji przedsiębiorstw na Catalyst w rynku wzrósł z 7,8% na koniec I połowy 20 r. do 22,5% na koniec I połowy 202 r. 6

7 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wlk. Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Czechy Słowenia Węgry Malta Austria Słowacja Polska Estonia Turcja Bułgaria Łotwa Litwa Rumunia RYNKI OBLIGACJI GRUPY GPW: ROZWÓJ CATALYST Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie 350% 300% 250% 200% 50% 00% 50% 0% Przedsiębiorstwa Instytucje finansowe 8% Struktura obrotów na Catalyst (H 202, transakcje sesyjne i pakietowe) 4% 0,3% 3% 5,0 65% Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków korporacyjnych Obligacje Skarbu Paostwa Obligacje banków spółdzielczych Obligacje komunalne i listy zastawne Suma wartości papierów dłużnych wyemitowanych przez polskie instytucje finansowe i przedsiębiorstwa odpowiadała na koniec 20 r. 5,0% PKB Polski Istnieje duży potencjał wzrostu rynku długu biorąc pod uwagę porównanie z innymi krajami W strukturze obrotów dominują obligacje przedsiębiorstw, przed obligacjami banków i obligacjami skarbowymi Źródło: BIS (dane na koniec 20, emisje krajowe i międzynarodowe), Fitch (w przypadku Polski, tylko instrumenty pow. roku, emisje krajowe i międzynarodowe), Eurostat (PKB za 20) 7

8 RYNEK TOWAROWY Wolumen obrotów na rynkach towarowych GPW (poee RE GPW oraz Towarowa Giełda Energii, TWh) +,7% -34,2% +27,8% 0,9, 45,4 29,9 26,8 34,2 H/ H/2 H/ H/2 Energia elektryczna - transakcje spot Energia elektryczna - transakcje terminowe H/ H/2 Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii Znaczny wzrost obrotów prawami majątkowymi w I połowie 202 r. odzwierciedla zwiększoną podaż świadectw pochodzenia energii Spadek obrotów w transakcjach terminowych wynikiem m. in. małej kontraktacji energii z dostawą w 203 r., w związku z niepewnością dot. przyszłych kosztów produkcji energii. W I połowie roku nie były znane m. in. przydziały darmowych uprawnieo do emisji CO2 w latach

9 SYTUACJA NA RYNKU PIERWOTNYM Liczba debiutów w Europie w II kw. 202 r. Aktywnośd emitentów na rynkach GPW (dane za/na koniec II kw. 202 r.) LSE Group: 2 GPW: 33 Deutsche Boerse: 2 NYSE Euronext: 8 Nasdaq OMX: 2 Oslo Bors: 2 SIX Swiss: Luxembourg: BME (Spanish Exch.): Główny Rynek 6 debiutów 434 spółki w tym 40 zagranicznych 28 debiutów 397 spółek w tym 7 zagranicznych Od 2 lipca 400 spółek na NewConnect po blisko 5 latach działalności 2 debiutów 26 emitentów (z SP) GPW pierwsza pod względem liczby debiutów i trzecia pod względem wartości debiutów w Europie Łączna wartośd ofert przeprowadzonych na rynkach akcji GPW według PwC w II kw. 202 r. (50 mln euro) wyższa od poziomu odnotowanego w I kw. 202 r. (4 mln euro) Transakcje MSP: - lipiec 202: sprzedaż akcji PKO BP (3, mld zł) - luty 202: sprzedaż akcji PGE (2,5 mld zł) Źródło: PwC (zestawienie nie uwzględnia transferów pomiędzy rynkami tej samej Grupy m.in. z NewConnect na Główny Rynek GPW) 9

10 Francja Szwajcaria Dania Wlk. Brytania Austria Niemcy Szwecja Finlandia Belgia Norwegia Hiszpania Portugalia Włochy Holandia Węgry Polska Słowenia Słowacja Grecja Czechy Rumunia Turcja Bułgaria OTOCZENIE RYNKOWE: KRAJOWI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Aktywa funduszy inwestycyjnych jako % PKB na koniec 20 70,% 6,8% Strukturalne warunki do długoterminowego wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych, przy wartości aktywów do PKB na poziomie 6,8% Udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych wyniósł 32,4% na koniec czerwca 202 (przy limicie zaangażowania w akcje 45% w 202 r.) Aktywa OFE na rynku akcji 2 50% 40% 30% 20% 0% 0% Aktywa OFE ulokowane w akcjach krajowych, mld zł, skala prawa Udział akcji krajowych w całkowitych aktywach OFE, %, skala lewa Limit udziału akcji w portfelu OFE, %, skala lewa Źródło: EFAMA (dane bez Irlandii i Luksemburga), Eurostat 2 Źródło: KNF 0

11 INWESTORZY W OBROTACH NA RYNKACH GPW Akcje, Główny Rynek (%) Akcje, NewConnect (%) Kontrakty terminowe (%) +3,0 p.p. +0,0 p.p. +7,0 p.p. Zmiana udziału inwestorów zagranicznych Zmiana udziału inwestorów instytucjonalnych Zmiana udziału inwestorów zagranicznych H/2 Inwestorzy zagraniczni H/2 Inwestorzy instytucjonalni H/2 Inwestorzy indywidualni Zdywersyfikowana baza uczestników rynku, ze znacznym udziałem inwestorów indywidualnych Wzrost udziału inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami terminowymi z 0% w 2008 r. do 7% w I połowie 202 r. Źródło: Ankieta GPW, dane szacunkowe

12 Dane finansowe Grupy GPW 2

13 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY GPW Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk operacyjny (mln zł) Zysk netto (mln zł) +2,6% - 7,2% - 8,7% 68,3 70,4 60,9 63,9 70, 33,8 34,2 27, 35,7 3,4 32,9 38, 24,5 33,5 26,7 Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Wzrost przychodów w II kw. 202 r. w porównaniu do II kw. 20 r. o 2,6% efektem m.in. pierwszego pełnego kwartału konsolidacji TGE. Spadek przychodów w I półroczu 202 r. w porównaniu do I półrocza 20 r. o 2,5% w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku kapitałowym Zysk operacyjny w II kw. 202 r. spadł o 7,2% w porównaniu do II kw. 20 r. Zysk netto w II kw. 202 r. spadł o 8,7% wobec II kw. 20 r. oraz o 20,3% wobec I kw. 202 r. 3

14 STRUKTURA PRZYCHODÓW Porównanie struktury przychodów ze sprzedaży w II kw. 202 r. i II kw. 20 r. (tys. zł, %) tys. zł H ,0% 2,2% 4,9%,9% 9,5% 3,7% 0,6% 2,3% Akcje Instrumenty pochodne Inst. Dłużne Obrót (inne) Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Rynek towarowy Pozostałe przychody Efekt konsolidacji TGE Q2 20 Q ,5%,0% 5,% 2,5% 7,9% 3,3% 25,4%,4% zmiana vs. H 20 Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Przychody ze sprzedaży ,5% ,6% Rynek finansowy ,4% ,6% Obrót akcje ,8% ,5% Obrót inst. pochodne ,7% ,3% Obrót inst. dłużne ,0% ,7% Obrót inne ,6% ,5% Obsługa emitentów ,0% ,5% Sprzedaż informacji ,6% ,6% Rynek towarowy n/d 7 82 n/d Obsługa obrotu n/d n/d Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia n/d 6 07 n/d Rozliczenia transakcji 6 02 n/d 4 72 n/d Pozostałe przychody 802-9,4% ,7% Opłaty od członków giełdy i inne instrumenty rynku kasowego (wzrost wynika m.in. ze wzrostu liczby członków giełdy w ciągu ostatnich 2 mies.) Spadek przychodów z obrotu akcjami zrekompensowany przychodami z rynku towarowego przy stabilnej sytuacji w innych segmentach przychodowych 4

15 STABILNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW Q2/ Q/2 Q2/2 mln zł H/ H/2 +5,7% +3% 3,37 3,78 3,57 przychody z obrotu obligacjami 6,50 7,34 Rosnące obroty na TBSP katalizatorem wzrostu przychodów z obrotu obligacjami 6,48-4,5% 5,29 5,54 przychody z obsługi emitentów -8%,77 0,83 Przychody w II kw. 202 r. wyższe niż w I kw. 202 r. m.in. ze względu na wyższe wpływy z wprowadzeo i dopuszczeo do obrotu Przychody z obsługi emitentów na NewConnect w II kw. 202 r. (0,8 mln zł) wyższe o 39,4% wobec II kw. 20 r. między innymi ze względu na zmianę cennika od stycznia 202 r. -0,6% 9,35 9,43 9,30 przychody ze sprzedaży informacji +7% 7,56 8,73 Zmiany cennika w lipcu 20 r. i styczniu 202 r. Wzrost liczby dystrybutorów z 54 w II kw. 20 r. do 60 na koniec II kw. 202 r. Współpraca z NYSE Euronext w ramach SFTI stwarza potencjał do wzrostu bazy odbiorców Secure Financial Transaction Infrastructure 5

16 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) +,2 p.p. 23,7% 23,0% 24,9% Marża zysku operacyjnego -4,8 p.p. 49,5% 55,8% 44,7% Q2/ Q/2 Q2/2 Marża EBITDA Q2/ Q/2 Q2/2 Zysk na akcję, zł -8,2 p.p. -0,6 zł 6,6% 69,% 53,4% 0,78 0,79 0,62 Q2/ Q/2 Q2/2 Q2/ Q/2 Q2/2 Wysoka stopa zwrotu z kapitałów własnych i marża operacyjna 6

17 KOSZTY OPERACYJNE Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej w II kw. 202 r. obejmują koszty Grupy TGE o wartości 7,5 mln zł Jednostkowe koszty operacyjne GPW wyniosły w II kw. 202 r. 28,9 mln zł, o 3,5% mniej niż w I kw. 202 r. i o 8,% mniej w stosunku do II kw. 20 r. tys. zł, skonsolidowane H 202 H 20 zmiana (r/r) Q2 202 zmiana vs. Q2 20 Amortyzacja % Pozostałe koszty operacyjne 6% Koszty osobowe 39% Koszty działalności operacyjnej ,% ,4% Amortyzacja ,9% ,% Koszty osobowe ,3% ,6% II kw. 202 r. Inne koszty osobowe ,% ,2% Czynsz i inne opłaty eksploat ,4% ,9% Podatki i opłaty ,2% ,5% w tym: KNF (GPW S.A.) ,5% ,5% Usługi obce ,6% ,5% Pozostałe koszty operacyjne ,0% ,2% Usługi obce 24% Podatki i opłaty 4% Czynsz i inne opłaty eksploat. 6% 7

18 RYNEK TOWAROWY GPW DANE FINANSOWE Struktura przychodów z segmentu rynku towarowego GPW w II kw. 202 (poee RE GPW i Grupa TGE) Obrót energią el. (rynek spot) 5% Obrót energią el. (rynek terminowy) 8% Rozliczenia 26% Obrót prawami majątkowymi 8% Rejestr świadectw 34% Podstawowe dane finansowe Grupy TGE Inne opłaty od uczestników rynku 9% Konsolidacja wyników Grupy TGE od marca 202 Udział GPW w kapitale zakładowym TGE wynosi 98,7% na r. mln zł Q2 202 Q 202 Przychody 7, 7,4 Koszty operacyjne 7,5 5,5 Zysk operacyjny 9,5,9 Zysk netto 7,9 0, 8

19 BILANS GRUPY GPW tys. zł Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny i zobowiązania razem Wzrost zobowiązao krótkoterminowych do 239,8 mln zł efektem zobowiązao powstałych z tytułu wypłaty dywidendy z zysku za 20 r. wypłaconej w lipcu 202 r. (60,4 mln zł) oraz efektem przesunięcia pożyczek i kredytów do pozycji zobowiązania krótkoterminowe Aktywa systemu gwarantowania rozliczeo Grupy TGE (środki o ograniczonej możliwości dysponowania) o wartości 04,6 mln zł w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9

20 Relacje Inwestorskie GPW ul. Książęca Warszawa Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka lub GPW ) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócid uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą byd udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. GPW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. GPW informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznad się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 20

21 Załącznik do prezentacji dane finansowe 2

22 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dane w tys. zł, zgodne z MSSF II kw. 2 I kw. 2 IV kw. ' III kw. ' II kw. ' I kw. ' IV kw. '0 III kw. '0 Przychody ze sprzedaży Rynek finansowy Obsługa obrotu Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym Instrumenty pochodne Inne opłaty od uczestników rynku Instrumenty dłużne Inne instrumenty rynku kasowego Obsługa emitentów Opłaty roczne za notowanie Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty Sprzedaż informacji Rynek towarowy Obsługa obrotu Obrót energią elektryczną Rynek kasowy Rynek terminowy Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia Inne opłaty od uczestników rynku Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia Rozliczenia transakcji Pozostałe przychody Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty osobowe Inne koszty osobowe Czynsz i inne opłaty eksploatacyjne Podatki i opłaty w tym: KNF Usługi obce Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Saldo na przychodach i kosztach finansowych Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto okresu

23 USŁUGI OBCE, WSKAŹNIKI FINANSOWE dane w tys. zł, skonsolidowane Usługi obce Utrzymanie majątku trwałego i remonty Reklama Łącza transmisji danych Doradztwo oraz usługi audytorskie Ogłoszenia prasowe 3 99 Szkolenia Ochrona Usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe Serwisy informacyjne Sprzątanie Obsługa prawna i tłumaczenia Modyfikacja oprogramowania Pozostałe mln zł II kw. 2 I kw. 2 IV kw. ' III kw. ' Zysk z działalności operacyjnej 33,66 9,75 3,4 35,7 27, 34,2 EBITDA 64,75 22,60 37,4 44,2 33,0 4,8 Rentowność EBITDA 6,3% 54,3% 53,4% 69,% 54,2% 59,3% Rentowność działalności operacyjnej 49,7% 40,7% 44,7% 55,8% 44,5% 48,6% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 25,6% 8,% 24,9% 23,0% 25,6% 25,0% EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja 23

24 BILANS - AKTYWA dane w tys. zł, zgodne z MSSF II kw. 2 I kw. 2 IV kw. ' III kw. ' II kw. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

25 BILANS - PASYWA dane w tys. zł, zgodne z MSSF II kw. 2 I kw. 2 IV kw. ' III kw. ' II kw. ' Kapitał własny Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały ( 459) (2 68) (30) Niepodzielony wynik finansowy Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem

26 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH dane w mln zł, zgodne z MSSF H/2 H/ Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Nabycie jednostki stowarzyszonej 0 0 Przejęcie jednostki zależnej pomniejszone o przejęte środki pieniężne Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0 0 Nabycie obligacji utrzymywanych do terminu wymagalności 0 0 Wykup aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0 0 Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Pozostałe 0 0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wypłata dywidendy 0 0 Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Wpływy z emisji obligacji Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

27 PRZYCHODY OBSŁUGA EMITENTÓW I SPRZEDAŻ INFORMACJI Obsługa emitentów (mln zł) Sprzedaż informacji (mln zł) Opłaty roczne Opłaty za wprowadzenie, dopuszczenie i inne Razem 6,5 6, 5,6 5,3 5,3 5,5 4, 4,2 4,2 4,3 4,2 4, Liczba abonentów (tys.) Przychody ze sprzedaży informacji 324,4 332,0 327,3 30,2 297,0 298,2 9,3 9,5 9,5 9,4 9,3 8,2,2 2,3,8,3,0,4 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Opłaty roczne: Uzależnione od kapitalizacji spółek na koniec każdego roku Stabilne źródło przychodów w trakcie roku Zmiana opłat z euro na złote dla odbiorców zagranicznych, wzrost opłat miesięcznych wyrażonych w złotych ( lipca 20) Zmiana opłat rocznych od dystrybutorów z początkiem 202 r. (wzrost opłat i przejście na złote) 27

28 ZYSK JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH I SALDO NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (tys. zł) Saldo na przychodach i kosztach finansowych (mln zł) Grupa KDPW (udział GPW: 33,33%) Centrum Giełdowe (udział GPW: 24,79%) Razem , Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 2,6 2,0,6-0,3-0,9 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Zysk netto KDPW przypadający na GPW (mln zł) 23,2 5,8 4,0 0,7 0,2 Ujemne saldo na przychodach i kosztach finansowych w I i II kw. 202 r. efektem kosztów związanych z obsługą emisji obligacji na poziomie 3,8-3,9 mln zł kwartalnie Wynik Centrum Giełdowego uzależniony od kursu USD/PLN w związku z kredytem denominowanym w USD W II kw. udział w zyskach jednostek stow. został zwiększony o 28 tys. zł w wyniku konsolidacji metodą pełną po raz pierwszy KDPW_CCP w Grupie Kapitałowej KDPW 28

29 PRZYCHODY OBSŁUGA OBROTU Akcje (mln zł) Instr. pochodne (mln zł) Instr. dłużne (mln zł) Inne 3 (mln zł) 39,9 2 37,6 36,6 29,0 29,4 23,5 0,3 8,3,9 9,7 7,3 7,7 3, 3,4 3,5 3,4 3,8 3,6,2,3,4,6,8,8 Obsługa obrotu, rynek finansowy (mln zł) 54,60 50, ,40 43,70 42,24 36,50 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Zawiera przychody z tytułu wezwania w kwocie 7,7 mln zł (głównie na akcje BZ WBK) 2 Zawiera 3 mln zł z tytułu korekty faktur za I kw. 3 Inne opłaty od uczestników rynku oraz inne instrumenty rynku kasowego 29

30 Załącznik do prezentacji dane rynkowe 30

31 Obsługa obrotu Obsługa emitentów DZIAŁALNOŚĆ GRUPY GPW Notowanie i obrót instrumentami finansowymi ( ) Największa giełda papierów wartościowych w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, z kapitalizacją spółek krajowych o wartości 473 mld zł (Główny Rynek) i 8, mld zł (NewConnect) 83 notowanych spółek (434 - Główny Rynek, NewConnect) 40 spółek zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW, 7 na rynku NewConnect 260 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych o wartości 45,9 mld zł notowanych na rynku obligacji Catalyst Sprzedaż informacji i inne usługi Dostawca danych giełdowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 60 dystrybutorów danych (297,0 tys. abonentów informacji na r.) Wsparcie dla notowanych spółek w ramach zadao IR oraz PR poprzez spółkę WSEInfoEngine oraz internetowe platformy GPW, m.in. GPWInfoStrefa i WSEInternational Obroty instrumentami finansowymi generowane przez 6 członków giełdy polskich i zagranicznych Rynek akcji Instrumenty pochodne Instrumenty dłużne Towary Źródło: FESE # w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz #9 w całej Europie pod względem obrotów akcjami # w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz #4 w całej Europie pod względem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeks giełdowy Dynamiczny wzrost na rynku Catalyst oraz Treasury BondSpot Poland Przejęcie kontroli nad TGE (konsolidacja od marca 202 r.) katalizatorem dla ekspansji Grupy GPW Usługi potransakcyjne 33,3% udział w Grupie KDPW (pozostali akcjonariusze to Skarb Paostwa oraz NBP), która pełni rolę centralnego depozytu oraz izby rozliczeniowej dla transakcji zawieranych na GPW, BondSpot oraz transakcji OTC Dzięki udziałowi w KDPW, Giełda partycypuje w jego zyskach oraz ma wpływ na strukturę polskiego rynku kapitałowego Izba rozliczeniowa IRGiT w Grupie; świadczy usługi rozliczeniowe dla rynku towarowego GPW prowadzi działalnośd na wielu rynkach maksymalizując potencjał przychodów z tytułu opłat od emitentów, obrotu instrumentami finansowymi, sprzedaży informacji oraz usług potransakcyjnych 3

32 UTP: NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W IV KW. 2 Możliwości WARSET Parametry UTP Liczba przychodzących komunikatów/sekunda (podczas sesji) Liczba transakcji/dzieo W pełni skalowalna Liczba wychodzących komunikatów z danymi rynkowymi/dzieo W pełni skalowalna Wewnętrzne opóźnienie systemu transakcyjnego 60ms 0,5ms System wykorzystywany na giełdach NYSE Euronext w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli Otwarcie na nowe kategorie inwestorów, w tym stosujących handel wysokich częstotliwości Szersza paleta funkcjonalności (w tym nowe typy zleceo), a także umożliwienie notowania instrumentów w nowych segmentach rynku, dedykowanych określonym grupom produktów (np. warranty i produkty strukturyzowane) 32

33 EMITENCI I DEBIUTY Krajowe NC: liczba debiutów Zagraniczne Liczba spółek Główny Rynek liczba spółek i debiutów (długoterminowo) Debiuty Główny Rynek : liczba debiutów Krajowe Zagraniczne Transfer z NC H

34 ATRAKCYJNY RYNEK DLA EMITENTÓW Główny Rynek wartośd ofert publicznych (mld zł) NewConnect wartośd ofert sprzedaży akcji (mln zł) 5,7 IPO SPO 520 0,3, 2,3 0,5 0,2 0,2,2 0,7 0,6 0,3, Główny Rynek liczba spółek NewConnect liczba spółek krajowe zagraniczne krajowe zagraniczne

35 KAPITALIZACJA SPÓŁEK KRAJOWYCH I PKB Kapitalizacja spółek krajowych na tle indeksu WIG Kapitalizacja spółek krajowych do PKB Polski Kapitalizacja spółek krajowych (mld zł) Indeks WIG (%) PKB (mld PLN) Kapitalizacja spółek krajowych (mld PLN) Kapitalizacja/PKB ,9 3,2 27,9 33,7 4,6 46,9 0,4 8,8-22,0-20,8-5, % 46% 48% 39% 38% 34% % % % 4% 7% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Źródło: GUS, GPW. PKB za 20 dane wstępne 35

36 OBROTY NA GŁÓWNYM RYNKU AKCJI Kwartalna wartośd i dynamika obrotów na tle indeksu WIG (mld zł) Obroty akcjami (mld zł) Transakcje pakietowe Obroty sesyjne i pakietowe Transakcje sesyjne 7, -39% 6, 45,6 Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe 6,9 2,7 53,8 49,6,8 3,9 7,3 3,7 57,9 Obroty całkowite zmiana kw/kw 63,9 63,8 67,8 Indeks WIG 5,7 60,6 52,3 69,7 67,8 7, 7,5 57,8 59,3 7,4% -3,8% -33,4% -2,8% 4,9% 0,6% -9,3% 2,6% 2,6 4,4 55,2 54,9-26,9%,2 42,2 43,3 43,3-34% 63,8 42,2 7,3-84%,2 Q2 20 Q2 202 Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 5,7 44 4,0 55, 52,5 49,9 5, 5,7 52,4 49,9 5, 48,9 49, ,9 45, 42,9 44,8 44,4 42, ,6 33,8 Free float (%) Wskaźnik obrotów (%) Koncentracja obrotów na TOP5 (%) Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Wskaźnik obrotów liczony jako średnia miesięcznych danych FESE 36

37 WARTOŚĆ OBROTÓW I LICZBA TRANSAKCJI Wartośd transakcji sesyjnych (mld zł) Wartośd transakcji pakietowych (mld zł) Całkowita wartośd obrotów (mld zł) Średnia liczba transakcji na sesję (tys.) ,7 234,3 268, ,3 75,9 65,7 60,8 98,5 5,4 55,3 45,0 48,4 59,8 38,2 40,3 3,8 40, 2,5,4 2,3 5,6 9,

38 RYNKI AKCJI UJĘCIE DŁUGOTERMINOWE Miesięczna wartośd obrotów sesyjnych na Głównym Rynku GPW 200 H 202 (mld PLN) NewConnect: kapitalizacja (mld zł) i debiuty Kapitalizacja Debiuty 5, ,6,2, , Główny Rynek Akcji: powrót do dynamiki wzrostu obrotów sprzed kryzysu wartośd obrotów w roku 20 na poziomie 2,% wartości obrotów z całego 200 r. NewConnect: konsekwentny wzrost parametrów rynku zasilany przez nowe spółki i rosnące zainteresowanie inwestorów NewConnect: obroty (mln zł)

39 RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Wolumen 94.8 obrotu kontraktami indeksowymi w Europie (H 202; mln szt.) Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi (mln szt.) 22,5 44,9 4,66 7,6 5, 4,5 4,2 2,6 0,9 0,6 0,5 0,2 0,0004 4,07 4,0 3,22 3,33 3,99 3,25 3,66 2,76 3,9 Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Struktura wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi Kontrakty na WIG20 Opcje Kontrakty na akcje Kontrakty na waluty Jednostki miniwig20 Kontrakty na mwig40 7,3% 4,9% 3,8% 85,2% II kw. 20 3,25 mln szt. 5,4%,2% 0,6% 0,2% 83,3% II kw ,9 mln szt. 7,6% 0,4% 0,% Od maja 202 wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 000 (poprzednio 0000). W związku z tym całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w II kw. 202 nie jest w pełni porównywalny do poprzednich okresów. 39

40 RYNEK OBLIGACJI Wartośd obrotów na TBS Poland (mld PLN) Wartośd obrotów na TBS Poland (mld zł) Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Catalyst (instrumenty nieskarbowe) Rynek kasowy Repo/BSB ,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 Wartośd emisji (mld zł) Liczba serii ,0 30, ,9 40,0 40,9 24,3 9,9 2,6 2,5 0,9 Q/0 Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/ Q2/0 Q3/0 Q4/0 Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce (wartośd emisji na koniec okresu; mld zł) Obligacje komunalne Obligacje banków Obligacje przedsiębiorstw Krótkoterminowe papiery dłużne 4,73,62 4,8 Razem: 3,89 78,5 mld zł z czego 39% 29,30 9,30 notowane na Catalyst 5,70 22,28 Razem: 08, mld zł z czego 42% notowane na Catalyst Q2/ Q2/2 Źródło: Fitch Polska 40

41 CZŁONKOWIE GIEŁDY Liczba członków Giełdy Pochodzenie zdalnych członków GPW Zdalni Lokalni Szwecja: Holandia: Rosja: 3 Litwa: UK: 0 Niemcy: 2 Ukraina: Czechy:3 Francja: 2 Austria: Węgry: 2 Rumunia:2 Bułgaria: Brokerzy z Ukrainy i Rosji formalnie działają przez spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i na Cyprze Q/ Q2/ Q3/ Q4/ Q/2 Q2/2 4

42 INWESTORZY Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych 36% 39% 32% 33% 34% 37% 39% 37% 34% 35% 35% 9% 24% 22% 20% 25% 34% 37% 37% 36% 38% 36% 29% 29% 35% 26% 35% 30% 8% 27% 9% 8% 9% 79% 74% 74% 75% 66% 56% 53% 52% 50% 46% 47% 35% 32% 33% 4% 3% 33% 43% 36% 47% 47% 46% H 202 Zagraniczni Indywidualni Instytucjonalni Źródło: Ankieta GPW, dane szacunkowe 2% 2% 4% 5% 9% 0% 0% % 4% 6% 7% H 202 Zagraniczni Indywidualni Instytucjonalni Aktywa OFE. (mln zł) Aktywa TFI. (mln zł) 84,8 6,2 39,6 37, 79,0 22,5 226,2 243,0 6,3 98,8 35,0 74,2 93,5 6, 4,4 28, H 202 Źródło: KNF H 202 Źródło: IZFiA 42

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale 20 r. Prezentacja wyników Grupy GPW 9 listopada 20 r. Najważniejsze wydarzenia III kwartału 20 Wysoki wynik finansowy Grupy GPW rekordowe przychody

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r.

Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2011 r. Warszawa, r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW w 20 r. Warszawa, 3.03.202 r. Rekordowy rok w historii GPW Ponad 250 mld zł obrotów sesyjnych akcjami w 20 r. (wzrost o 2% w stosunku do 200 r.) Wolumen

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW ZA III KWARTAŁ 2014 R. 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wyniki finansowe Grupy GPW za III kwartał 2014 r. Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu GPW, CFO Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW R. 30 KWIETNIA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W I KW. 204 R. 30 KWIETNIA 204 R. Grupa GPW w I kwartale 204 r. Dobry pierwszy kwartał dla Grupy GPW: wzrost aktywności na rynku finansowym, sezonowo

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW R. PAŹDZIERNIK 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W III KW. 2013 R. PAŹDZIERNIK 2013 R. Grupa GPW w III kw. 2013 r. Wzmacnianie międzynarodowej pozycji GPW Zakup udziałów w Aquis Exchange Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Warszawa, 26 października 2015 r. w Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa, 26 października r. w Warszawie S.A. za III kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 25 kwietnia r. w Warszawie S.A. za I kwartał r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo