Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. Daniłowicza 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł w pełni opłacony, NIP , REGON: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mariana Leśnego - Prezesa Zarządu Marcina Andrukowicza - Członka Zarządu a ) siedziba i adres firmy.. 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana:.. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):.... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: zwaną/zwanym dalej,,wykonawcą 1 Podstawa zawarcia umowy Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniŝej zł przyjętego Uchwałą Nr 9/2010 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z dnia r. prowadzonego w trybie otwartym. 1

2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2 Przedmiot umowy 1) prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni, zwanej dalej Portalem, do momentu publikacji Portalu w Internecie, 2) usługa pozycjonowania Portalu Search Engine Optimization (SEO) od momentu jego publikacji w Internecie przez cały okres współpracy, 3) doradztwo w zakresie działań Search Engine Marketing (SEM) przez cały okres współpracy. 2. Powstająca strona Kopalni, o której mowa w ust. 1 powyŝej, zostanie uruchomiona latem 2012 roku, pod adresem o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 3. Audyt Portalu obejmuje prace prowadzone przez Wykonawcę mające na celu korektę i optymalizację Portalu Kopalni, pod kątem usługi pozycjonowania, przed jego publikacją w Internecie. 3 Definicje Do celów niniejszej umowy przyjmuje się następujące definicje: Fraza, słowo kluczowe ustalone przez Zamawiającego słowa lub układy słów, które podlegają wycenie przez Wykonawcę i pozycjonowaniu w ramach współpracy z Zamawiającym. Google Analytics internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google Inc. Oferent- naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia, Pozycja strony miejsce na liście wyników wyszukiwarki Google Inc., na którym widnieje Portal po wpisaniu danej frazy przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki. Pozycjonowanie strony działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyŝsze pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych fraz. Istotą Zamówienia jest osiągnięcie najwyŝszych (1-3) pozycji na liście wyników wyszukiwarki. Siła wyŝsza - wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezaleŝnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały Ŝadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, poŝar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Specyfikacja naleŝy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający naleŝy przez to rozumieć Kopalnię Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 2

3 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi promocyjnej w wyszukiwarkach internetowych dla Portalu Kopalni tj. 2. Strony zobowiązują się przekazywać sobie wszelkie informacje niezbędne do realizacji postanowień umowy, 3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje wzajemnie sobie przekazane, jak i inne okoliczności określające warunki współpracy pomiędzy stronami. 4. Usługa pozycjonowania dotyczy wyszukiwarki Google.pl. Zamawiający dopuszcza moŝliwość pozycjonowania Portalu w zagranicznych wyszukiwarkach. Rozszerzenie przedmiotu umowy nastąpi, w trakcie współpracy, za zgodą obu stron na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 5. Celem świadczenia usługi jest uzyskanie moŝliwie najwyŝszych pozycji strony głównej i jej podstron, zgodnie z wybranymi słowami kluczowymi, na stronach wyników wyszukiwania w Google.pl przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki oraz kontrola pozycji fraz ścisłych, zgodnych z wykazem z Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy i kaŝdorazowe zgłaszanie spadku ich pozycji do Zamawiającego. 6. Istotą doradztwa SEM jest sugerowanie Zamawiającemu działań mających na celu wsparcie pozycjonowania i promocji Portalu w Internecie. Doradztwo SEM będzie realizowane na zasadzie wzajemnej współpracy między przedstawicielem Zamawiającego, a wyznaczonym przez Wykonawcę Konsultantem, o których mowa w 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Szczegółowe zasady niniejszej współpracy zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 7. Zmiana osób wskazanych w 10 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. Strony będą informować się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni od dnia jej dokonania. Informacja wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaŝności. 8. Wykonawca przeprowadzi audyt Portalu Kopalni zgodnie z elementami wyznaczonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i opisanymi w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę. Audyt przeprowadzony zostanie przed publikacją Portalu w Internecie, w trzech etapach: 1) Etap 1 analiza parametrów Portalu wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i ofercie Wykonawcy, 2) Etap 2 pisemny raport z sugestiami zmian w Portalu, 3) Etap 3 kontrola wprowadzonych zmian, współpraca z firmą opracowującą Portal na zlecenie Zamawiającego oraz sugerowanie innych rozwiązań mogących wspomóc pozycjonowanie i optymalizację Portalu. Etap kończy publikacja Portalu w Internecie. 9. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego usług zgodnie z Załącznikiem Nr 9B do Specyfikacji Zamówienia, który z dniem podpisania umowy stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3

4 5 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do stworzenia warunków umoŝliwiających przeprowadzenie prac będących przedmiotem umowy, a w szczególności: 1) udostępnienia Wykonawcy dostępu do oprogramowania Google Analytics, 2) zapewnienia sprawnie działającej infrastruktury informatycznej, z zaznaczeniem, Ŝe Zamawiający nie jest dostawcą usług hostingowych czy internetu i wiąŝą ją odrębne umowy z firmami trzecimi w tych zakresach, 3) informowania, po publikacji Portalu w interencie, o wszelkich istotnych zmianach oraz planach związanych z uruchamianiem lub wstrzymywaniem emisji poszczególnych części serwisu pozycjonowanego, 4) informowania o wszystkich okolicznościach mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy, a dotyczących konkurencyjnego pozycjonowania, posiadania lub wykupienia dodatkowych domen, rejestracji w katalogach branŝowych, itp. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 6 Obowiązki Wykonawcy 1) przeprowadzenia audytu Portalu Kopalni w sposób profesjonalny i nie pozostawiający wątpliwości co do jego jakości, 2) świadczenia usług pozycjonowania Portalu z najwyŝszą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonujących tego typu działalność, 3) świadczenia usług konsultingowych w zakresie dokonywania zmian na stronach Portalu tj. dodawania nowych treści, usuwania starych treści, pełnego wykorzystania potencjału Google, sugerowania zalecanych działań z zakresu SEM. 4) utrzymania stałej łączności z Zamawiającym w sprawach o, których mowa w ust.1 pkt 3 niniejszego paragrafu, telefonicznie na nr stacjonarny:...., komórkowy: lub fax:..), ., 5) czas reakcji Wykonawcy świadczenia usług konsultingowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, nie powinien być dłuŝszy niŝ 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia potrzeby świadczenia takich usług przez osoby upowaŝnione, o których mowa w 10 ust W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu, o którym mowa w 2 ust. 8 niniejszej umowy i czynności określone w złoŝonej ofercie. 3. KaŜdorazowo na koniec miesiąca Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu, na potwierdzenie wykonania usługi, raport przedstawiający aktualną i poprzednią pozycję strony i jej podstron na liście wyników wyszukiwarki oraz wykaz podjętych działań. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego Ŝądanie, wszelkich raportów o przebiegu wykonywania przedmiotu umowy i umoŝliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania. 4

5 5. W terminie 7 dni od dnia publikacji Portalu, Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1. W celu wszczęcia czynności odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru, załączając raport z przeprowadzonego audytu. Czynności odbioru Zamawiający zakończy w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Czas, w jakim Zamawiający przeprowadza czynności odbioru nie wlicza się do czasu wykonania przedmiotu umowy. Z czynności odbioru sporządza się raport odbioru który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Raport odbioru zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 8 ust Wykonawca zobowiązuje się do udostępnia Zamawiającemu wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności danych dostępowych do serwera Zamawiającego jak równieŝ informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych o których poweźmie wiadomość w związku z realizacją niniejszej umowy, zwanych dalej Informacjami, 9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak i równieŝ po jej ustaniu do zachowania tajemnicy handlowej w odniesieniu do wszelakich informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych. 10. Informacje obejmują wszelkie dane przekazane Wykonawcy w sposób zamierzony lub z którymi zapoznał się on przy okazji świadczenia usług, uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego, jak równieŝ od osób działających w jej imieniu, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej. 11. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji obejmuje zakaz ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 12. Wykonawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy przekazywaniu oraz przechowywaniu Informacji, dokładając szczególnej staranności w ich zabezpieczeniu przed dostępem ze strony osób nieupowaŝnionych do zaznajomienia się z ich treścią. 13. Wykonawca zobowiąŝe osoby, którym udostępnia informacje, do zachowania ich w tajemnicy, jak równieŝ do właściwego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. 14. Wykonawca odpowiada, jak za działania własne, za dopełnienie obowiązków określonych w niniejszej umowie przez osoby, którym powierzył informacje, w 5

6 szczególności za wszelkie naruszenia przez te osoby obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji. 15. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań by wykonywanie przez niego usługi nie wpłynęły w Ŝaden negatywny sposób na serwis Zamawiającego, nie odpowiada jednak za jakiekolwiek celowe lub nieświadome działania osób trzecich, a w szczególności za zmiany algorytmu wyszukiwania oraz błędy programistów wyszukiwarek internetowych oraz siły wyŝszej. 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne uŝytkowanie systemów informatycznych przez Zamawiającego, dostępność lub brak dostępności Portalu oraz za poprawną konfigurację systemów. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konfigurację i funkcjonowanie oprogramowań do których otrzymał hasła dostępowe, w tym Google Analytics. 18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, tylko i wyłącznie, działań poprzez stosowanie. standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines / i nie naraŝania Zamawiającego na ryzyko zablokowania Portalu czy uzyskania filtra. W przypadku uzyskania filtra wynikającego ze zmian wag w algorytmach wyszukiwania, Wykonawca zobowiązuje się do pozycjonowania fraz alternatywnych co zapewni ruch uŝytkowników na stronie w czasie "oczyszczania" domeny. Frazy alternatywne będą kaŝdorazowo przedkładane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. 19. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania części efektów swojej pracy, w tym częściowego zaplecza linków na jednym z czołowych polskich portali, o których mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 20. W przypadku poszerzenia przedmiotu umowy o pozycjonowanie w zagranicznych wyszukiwarkach, przede wszystkim w google.com, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego audytu angielskiej wersji językowej Portalu. 7 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w trzech wymiarach: 1) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 na zasadach określonych w 4 ust. 8 w wysokości zł brutto, (słownie:...). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie:. ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie: ). 2) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, na zasadach określonych w 4 ust. 6 w wysokości zł brutto, (słownie:..). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie: 6

7 . ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie:....) 3) wynagrodzenie za prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 2 w postaci wynagrodzenia zmiennego tj. prowizyjnej miesięcznej opłaty w wysokości zaleŝnej od ilości fraz (przedziału fraz), które osiągną pozycje 1-3 oraz 4-10 w danym miesiącu, określonej na zasadach w 6 ust. 3 i 8 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, Ŝe Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia tego wynagrodzenia, chociaŝby w czasie zawarcia umowy nie moŝna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŝna było przewidzieć, wykonanie Przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy raŝącą stratą, sąd moŝe podwyŝszyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie powyŝsze zawiera wszelakie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów niniejszej umowy jak równieŝ w nich nieujęte, a bez których nie moŝna wykonać Przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na powyŝsze wynagrodzenie. 8 Warunki płatności 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie potwierdzonego raportu odbioru. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 nastąpi w oparciu o faktury miesięczne wystawione przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 3 uzaleŝnione jest od ilości fraz na pozycjach 1-3 i 4-10 przez okres co najmniej 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. Miejsca fraz będą określane na podstawie ich obecności w rankingach top 3 i top 10 wyszukiwarki google.pl. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o faktury wystawione w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 4. Za wykonanie usług określonych w 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z Cennikiem Pozycjonowania ustalonym na podstawie złoŝonej oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy zwanym dalej w umowie Cennikiem. Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie suma cen jednostkowych z pozycji 1-3 i 4-10 na których frazy utrzymywała się przez minimum 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. 5. Wszystkie kwoty w tabeli cennika są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek naleŝny VAT. 7

8 6. Osoby, o których mowa w 10 ust. 1, mają moŝliwość wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Faktury, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca będzie dostarczać Kopalni raporty z działalności co miesiąc, wysyłane na adres 9. Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany wpisać numer zawartej umowy. 10. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w Banku PEKO S.A. O/Wieliczka nr na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 11. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9 Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeŝeniem ust. 3 i 4 poniŝej. 3. Strony zobowiązują się nie składać oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem przez okres pierwszych dwunastu miesięcy trwania umowy. 4. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raŝącego niedotrzymania postanowień umownych lub dokumentacji przetargowej, w tym oferty Wykonawcy. 10 Osoby uprawnione do kontaktów 1. Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 1) ). 2. Konsultantem z ramienia Wykonawcy jest: 1).. 2).. 11 Kara umowna za zwłokę 1. W przypadku niewykonania albo nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania audytu Portalu, nie 8

9 podejmowania lub nienaleŝytego podejmowania się realizacji usługi pozycjonowania oraz nie udzielania konsultacji w zakresie działań SEM, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% maksymalnej wartości netto z Cennika, za kaŝdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Zamawiający moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych, w szczególności w sytuacji zablokowania domeny czy uzyskania filtra z powodu prowadzenia przez Wykonawcę działań nie zgodnych z zasadami standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines /. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w tym dniu, 2) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu w przypadku dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie wad w wykonywaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, jeŝeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemoŝliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, w przypadku dalszego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i naleŝytego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 pkt.1 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w części niewykonalnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 ust W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 umowa uwaŝana jest za niezawartą, postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych są jednak wiąŝące. 7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9

10 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezaleŝnie od kar umownych za zwłokę, o których mowa w 11 Umowy. 10. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 11. Zamawiajacy moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 13 Postanowienia końcowe 1. Załączniki, o których mowa w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 10