Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. Daniłowicza 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł w pełni opłacony, NIP , REGON: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mariana Leśnego - Prezesa Zarządu Marcina Andrukowicza - Członka Zarządu a ) siedziba i adres firmy.. 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana:.. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):.... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: zwaną/zwanym dalej,,wykonawcą 1 Podstawa zawarcia umowy Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniŝej zł przyjętego Uchwałą Nr 9/2010 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z dnia r. prowadzonego w trybie otwartym. 1

2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2 Przedmiot umowy 1) prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni, zwanej dalej Portalem, do momentu publikacji Portalu w Internecie, 2) usługa pozycjonowania Portalu Search Engine Optimization (SEO) od momentu jego publikacji w Internecie przez cały okres współpracy, 3) doradztwo w zakresie działań Search Engine Marketing (SEM) przez cały okres współpracy. 2. Powstająca strona Kopalni, o której mowa w ust. 1 powyŝej, zostanie uruchomiona latem 2012 roku, pod adresem o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 3. Audyt Portalu obejmuje prace prowadzone przez Wykonawcę mające na celu korektę i optymalizację Portalu Kopalni, pod kątem usługi pozycjonowania, przed jego publikacją w Internecie. 3 Definicje Do celów niniejszej umowy przyjmuje się następujące definicje: Fraza, słowo kluczowe ustalone przez Zamawiającego słowa lub układy słów, które podlegają wycenie przez Wykonawcę i pozycjonowaniu w ramach współpracy z Zamawiającym. Google Analytics internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google Inc. Oferent- naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia, Pozycja strony miejsce na liście wyników wyszukiwarki Google Inc., na którym widnieje Portal po wpisaniu danej frazy przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki. Pozycjonowanie strony działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyŝsze pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych fraz. Istotą Zamówienia jest osiągnięcie najwyŝszych (1-3) pozycji na liście wyników wyszukiwarki. Siła wyŝsza - wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezaleŝnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały Ŝadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, poŝar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Specyfikacja naleŝy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający naleŝy przez to rozumieć Kopalnię Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 2

3 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi promocyjnej w wyszukiwarkach internetowych dla Portalu Kopalni tj. 2. Strony zobowiązują się przekazywać sobie wszelkie informacje niezbędne do realizacji postanowień umowy, 3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje wzajemnie sobie przekazane, jak i inne okoliczności określające warunki współpracy pomiędzy stronami. 4. Usługa pozycjonowania dotyczy wyszukiwarki Google.pl. Zamawiający dopuszcza moŝliwość pozycjonowania Portalu w zagranicznych wyszukiwarkach. Rozszerzenie przedmiotu umowy nastąpi, w trakcie współpracy, za zgodą obu stron na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 5. Celem świadczenia usługi jest uzyskanie moŝliwie najwyŝszych pozycji strony głównej i jej podstron, zgodnie z wybranymi słowami kluczowymi, na stronach wyników wyszukiwania w Google.pl przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki oraz kontrola pozycji fraz ścisłych, zgodnych z wykazem z Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy i kaŝdorazowe zgłaszanie spadku ich pozycji do Zamawiającego. 6. Istotą doradztwa SEM jest sugerowanie Zamawiającemu działań mających na celu wsparcie pozycjonowania i promocji Portalu w Internecie. Doradztwo SEM będzie realizowane na zasadzie wzajemnej współpracy między przedstawicielem Zamawiającego, a wyznaczonym przez Wykonawcę Konsultantem, o których mowa w 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Szczegółowe zasady niniejszej współpracy zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 7. Zmiana osób wskazanych w 10 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. Strony będą informować się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni od dnia jej dokonania. Informacja wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaŝności. 8. Wykonawca przeprowadzi audyt Portalu Kopalni zgodnie z elementami wyznaczonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i opisanymi w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę. Audyt przeprowadzony zostanie przed publikacją Portalu w Internecie, w trzech etapach: 1) Etap 1 analiza parametrów Portalu wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i ofercie Wykonawcy, 2) Etap 2 pisemny raport z sugestiami zmian w Portalu, 3) Etap 3 kontrola wprowadzonych zmian, współpraca z firmą opracowującą Portal na zlecenie Zamawiającego oraz sugerowanie innych rozwiązań mogących wspomóc pozycjonowanie i optymalizację Portalu. Etap kończy publikacja Portalu w Internecie. 9. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego usług zgodnie z Załącznikiem Nr 9B do Specyfikacji Zamówienia, który z dniem podpisania umowy stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3

4 5 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do stworzenia warunków umoŝliwiających przeprowadzenie prac będących przedmiotem umowy, a w szczególności: 1) udostępnienia Wykonawcy dostępu do oprogramowania Google Analytics, 2) zapewnienia sprawnie działającej infrastruktury informatycznej, z zaznaczeniem, Ŝe Zamawiający nie jest dostawcą usług hostingowych czy internetu i wiąŝą ją odrębne umowy z firmami trzecimi w tych zakresach, 3) informowania, po publikacji Portalu w interencie, o wszelkich istotnych zmianach oraz planach związanych z uruchamianiem lub wstrzymywaniem emisji poszczególnych części serwisu pozycjonowanego, 4) informowania o wszystkich okolicznościach mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy, a dotyczących konkurencyjnego pozycjonowania, posiadania lub wykupienia dodatkowych domen, rejestracji w katalogach branŝowych, itp. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 6 Obowiązki Wykonawcy 1) przeprowadzenia audytu Portalu Kopalni w sposób profesjonalny i nie pozostawiający wątpliwości co do jego jakości, 2) świadczenia usług pozycjonowania Portalu z najwyŝszą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonujących tego typu działalność, 3) świadczenia usług konsultingowych w zakresie dokonywania zmian na stronach Portalu tj. dodawania nowych treści, usuwania starych treści, pełnego wykorzystania potencjału Google, sugerowania zalecanych działań z zakresu SEM. 4) utrzymania stałej łączności z Zamawiającym w sprawach o, których mowa w ust.1 pkt 3 niniejszego paragrafu, telefonicznie na nr stacjonarny:...., komórkowy: lub fax:..), ., 5) czas reakcji Wykonawcy świadczenia usług konsultingowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, nie powinien być dłuŝszy niŝ 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia potrzeby świadczenia takich usług przez osoby upowaŝnione, o których mowa w 10 ust W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu, o którym mowa w 2 ust. 8 niniejszej umowy i czynności określone w złoŝonej ofercie. 3. KaŜdorazowo na koniec miesiąca Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu, na potwierdzenie wykonania usługi, raport przedstawiający aktualną i poprzednią pozycję strony i jej podstron na liście wyników wyszukiwarki oraz wykaz podjętych działań. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego Ŝądanie, wszelkich raportów o przebiegu wykonywania przedmiotu umowy i umoŝliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania. 4

5 5. W terminie 7 dni od dnia publikacji Portalu, Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1. W celu wszczęcia czynności odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru, załączając raport z przeprowadzonego audytu. Czynności odbioru Zamawiający zakończy w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Czas, w jakim Zamawiający przeprowadza czynności odbioru nie wlicza się do czasu wykonania przedmiotu umowy. Z czynności odbioru sporządza się raport odbioru który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Raport odbioru zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 8 ust Wykonawca zobowiązuje się do udostępnia Zamawiającemu wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności danych dostępowych do serwera Zamawiającego jak równieŝ informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych o których poweźmie wiadomość w związku z realizacją niniejszej umowy, zwanych dalej Informacjami, 9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak i równieŝ po jej ustaniu do zachowania tajemnicy handlowej w odniesieniu do wszelakich informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych. 10. Informacje obejmują wszelkie dane przekazane Wykonawcy w sposób zamierzony lub z którymi zapoznał się on przy okazji świadczenia usług, uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego, jak równieŝ od osób działających w jej imieniu, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej. 11. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji obejmuje zakaz ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 12. Wykonawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy przekazywaniu oraz przechowywaniu Informacji, dokładając szczególnej staranności w ich zabezpieczeniu przed dostępem ze strony osób nieupowaŝnionych do zaznajomienia się z ich treścią. 13. Wykonawca zobowiąŝe osoby, którym udostępnia informacje, do zachowania ich w tajemnicy, jak równieŝ do właściwego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. 14. Wykonawca odpowiada, jak za działania własne, za dopełnienie obowiązków określonych w niniejszej umowie przez osoby, którym powierzył informacje, w 5

6 szczególności za wszelkie naruszenia przez te osoby obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji. 15. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań by wykonywanie przez niego usługi nie wpłynęły w Ŝaden negatywny sposób na serwis Zamawiającego, nie odpowiada jednak za jakiekolwiek celowe lub nieświadome działania osób trzecich, a w szczególności za zmiany algorytmu wyszukiwania oraz błędy programistów wyszukiwarek internetowych oraz siły wyŝszej. 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne uŝytkowanie systemów informatycznych przez Zamawiającego, dostępność lub brak dostępności Portalu oraz za poprawną konfigurację systemów. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konfigurację i funkcjonowanie oprogramowań do których otrzymał hasła dostępowe, w tym Google Analytics. 18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, tylko i wyłącznie, działań poprzez stosowanie. standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines / i nie naraŝania Zamawiającego na ryzyko zablokowania Portalu czy uzyskania filtra. W przypadku uzyskania filtra wynikającego ze zmian wag w algorytmach wyszukiwania, Wykonawca zobowiązuje się do pozycjonowania fraz alternatywnych co zapewni ruch uŝytkowników na stronie w czasie "oczyszczania" domeny. Frazy alternatywne będą kaŝdorazowo przedkładane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. 19. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania części efektów swojej pracy, w tym częściowego zaplecza linków na jednym z czołowych polskich portali, o których mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 20. W przypadku poszerzenia przedmiotu umowy o pozycjonowanie w zagranicznych wyszukiwarkach, przede wszystkim w google.com, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego audytu angielskiej wersji językowej Portalu. 7 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w trzech wymiarach: 1) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 na zasadach określonych w 4 ust. 8 w wysokości zł brutto, (słownie:...). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie:. ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie: ). 2) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, na zasadach określonych w 4 ust. 6 w wysokości zł brutto, (słownie:..). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie: 6

7 . ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie:....) 3) wynagrodzenie za prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 2 w postaci wynagrodzenia zmiennego tj. prowizyjnej miesięcznej opłaty w wysokości zaleŝnej od ilości fraz (przedziału fraz), które osiągną pozycje 1-3 oraz 4-10 w danym miesiącu, określonej na zasadach w 6 ust. 3 i 8 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, Ŝe Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia tego wynagrodzenia, chociaŝby w czasie zawarcia umowy nie moŝna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŝna było przewidzieć, wykonanie Przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy raŝącą stratą, sąd moŝe podwyŝszyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie powyŝsze zawiera wszelakie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów niniejszej umowy jak równieŝ w nich nieujęte, a bez których nie moŝna wykonać Przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na powyŝsze wynagrodzenie. 8 Warunki płatności 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie potwierdzonego raportu odbioru. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 nastąpi w oparciu o faktury miesięczne wystawione przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 3 uzaleŝnione jest od ilości fraz na pozycjach 1-3 i 4-10 przez okres co najmniej 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. Miejsca fraz będą określane na podstawie ich obecności w rankingach top 3 i top 10 wyszukiwarki google.pl. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o faktury wystawione w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 4. Za wykonanie usług określonych w 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z Cennikiem Pozycjonowania ustalonym na podstawie złoŝonej oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy zwanym dalej w umowie Cennikiem. Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie suma cen jednostkowych z pozycji 1-3 i 4-10 na których frazy utrzymywała się przez minimum 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. 5. Wszystkie kwoty w tabeli cennika są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek naleŝny VAT. 7

8 6. Osoby, o których mowa w 10 ust. 1, mają moŝliwość wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Faktury, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca będzie dostarczać Kopalni raporty z działalności co miesiąc, wysyłane na adres 9. Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany wpisać numer zawartej umowy. 10. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w Banku PEKO S.A. O/Wieliczka nr na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 11. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9 Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeŝeniem ust. 3 i 4 poniŝej. 3. Strony zobowiązują się nie składać oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem przez okres pierwszych dwunastu miesięcy trwania umowy. 4. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raŝącego niedotrzymania postanowień umownych lub dokumentacji przetargowej, w tym oferty Wykonawcy. 10 Osoby uprawnione do kontaktów 1. Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 1) ). 2. Konsultantem z ramienia Wykonawcy jest: 1).. 2).. 11 Kara umowna za zwłokę 1. W przypadku niewykonania albo nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania audytu Portalu, nie 8

9 podejmowania lub nienaleŝytego podejmowania się realizacji usługi pozycjonowania oraz nie udzielania konsultacji w zakresie działań SEM, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% maksymalnej wartości netto z Cennika, za kaŝdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Zamawiający moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych, w szczególności w sytuacji zablokowania domeny czy uzyskania filtra z powodu prowadzenia przez Wykonawcę działań nie zgodnych z zasadami standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines /. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w tym dniu, 2) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu w przypadku dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie wad w wykonywaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, jeŝeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemoŝliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, w przypadku dalszego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i naleŝytego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 pkt.1 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w części niewykonalnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 ust W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 umowa uwaŝana jest za niezawartą, postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych są jednak wiąŝące. 7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9

10 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezaleŝnie od kar umownych za zwłokę, o których mowa w 11 Umowy. 10. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 11. Zamawiajacy moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 13 Postanowienia końcowe 1. Załączniki, o których mowa w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 10

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Dostawę artykułów biurowych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2014 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Dostawę artykułów spoŝywczych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Do: Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10

FORMULARZ OFERTOWY. Do: Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10 Załącznik Nr 8 Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Do: FORMULARZ OFERTOWY Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy:

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Świadczenie usługi serwisowej Kombinezonów ochronnych dla turystów zwiedzających Trasę Górniczą w Kopalni Soli Wieliczka. WZÓR UMOWY zawarta w dniu.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ

PROJEKT - U M O W Y. Zał. nr 4 do SIWZ Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT - U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4

PROJEKT U M O W Y. Zał. nr 4 Zał. nr 4 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy) Umowa zawarta w dniu... 2013 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2006 /WZÓR/

UMOWA NR /2006 /WZÓR/ UMOWA NR /2006 /WZÓR/ ZAŁĄCZNIK NR 2 zawarta w dniu...2006 r. w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 wzór umowy Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Znak sprawy: ZOZ/ZP O-II/15/11

Załącznik nr 6 wzór umowy Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Znak sprawy: ZOZ/ZP O-II/15/11 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 REGON 000311467 NIP 655 16 62 705

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) a zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

/projekt/ UMOWA NR DOS-IV na Dostawę flag wraz z drzewcami

/projekt/ UMOWA NR DOS-IV na Dostawę flag wraz z drzewcami Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu nr DOS-IV.271.23.2013 W/UB/OSGK/ //2013 /projekt/ UMOWA NR DOS-IV.272.23.2013 na Dostawę flag wraz z drzewcami zawarta w dniu...... 2013 r. w Białymstoku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część.

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wymienionych w ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 REGON 000311467 NIP 655 16 62 705

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA nr.. UMOWA nr.. WZÓR UMOWY Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i podległych jednostek na lata 2012-2013 Zawarta dnia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych

UMOWA Nr. na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych Załącznik nr 2 UMOWA Nr na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosko 5,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo