Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. Daniłowicza 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł w pełni opłacony, NIP , REGON: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Mariana Leśnego - Prezesa Zarządu Marcina Andrukowicza - Członka Zarządu a ) siedziba i adres firmy.. 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana:.. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):.... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: zwaną/zwanym dalej,,wykonawcą 1 Podstawa zawarcia umowy Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniŝej zł przyjętego Uchwałą Nr 9/2010 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z dnia r. prowadzonego w trybie otwartym. 1

2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2 Przedmiot umowy 1) prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni, zwanej dalej Portalem, do momentu publikacji Portalu w Internecie, 2) usługa pozycjonowania Portalu Search Engine Optimization (SEO) od momentu jego publikacji w Internecie przez cały okres współpracy, 3) doradztwo w zakresie działań Search Engine Marketing (SEM) przez cały okres współpracy. 2. Powstająca strona Kopalni, o której mowa w ust. 1 powyŝej, zostanie uruchomiona latem 2012 roku, pod adresem o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 3. Audyt Portalu obejmuje prace prowadzone przez Wykonawcę mające na celu korektę i optymalizację Portalu Kopalni, pod kątem usługi pozycjonowania, przed jego publikacją w Internecie. 3 Definicje Do celów niniejszej umowy przyjmuje się następujące definicje: Fraza, słowo kluczowe ustalone przez Zamawiającego słowa lub układy słów, które podlegają wycenie przez Wykonawcę i pozycjonowaniu w ramach współpracy z Zamawiającym. Google Analytics internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google Inc. Oferent- naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia, Pozycja strony miejsce na liście wyników wyszukiwarki Google Inc., na którym widnieje Portal po wpisaniu danej frazy przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki. Pozycjonowanie strony działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyŝsze pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych fraz. Istotą Zamówienia jest osiągnięcie najwyŝszych (1-3) pozycji na liście wyników wyszukiwarki. Siła wyŝsza - wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezaleŝnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały Ŝadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, poŝar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Specyfikacja naleŝy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający naleŝy przez to rozumieć Kopalnię Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 2

3 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi promocyjnej w wyszukiwarkach internetowych dla Portalu Kopalni tj. 2. Strony zobowiązują się przekazywać sobie wszelkie informacje niezbędne do realizacji postanowień umowy, 3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje wzajemnie sobie przekazane, jak i inne okoliczności określające warunki współpracy pomiędzy stronami. 4. Usługa pozycjonowania dotyczy wyszukiwarki Google.pl. Zamawiający dopuszcza moŝliwość pozycjonowania Portalu w zagranicznych wyszukiwarkach. Rozszerzenie przedmiotu umowy nastąpi, w trakcie współpracy, za zgodą obu stron na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 5. Celem świadczenia usługi jest uzyskanie moŝliwie najwyŝszych pozycji strony głównej i jej podstron, zgodnie z wybranymi słowami kluczowymi, na stronach wyników wyszukiwania w Google.pl przy domyślnych ustawieniach wyszukiwarki oraz kontrola pozycji fraz ścisłych, zgodnych z wykazem z Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy i kaŝdorazowe zgłaszanie spadku ich pozycji do Zamawiającego. 6. Istotą doradztwa SEM jest sugerowanie Zamawiającemu działań mających na celu wsparcie pozycjonowania i promocji Portalu w Internecie. Doradztwo SEM będzie realizowane na zasadzie wzajemnej współpracy między przedstawicielem Zamawiającego, a wyznaczonym przez Wykonawcę Konsultantem, o których mowa w 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Szczegółowe zasady niniejszej współpracy zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 7. Zmiana osób wskazanych w 10 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. Strony będą informować się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni od dnia jej dokonania. Informacja wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaŝności. 8. Wykonawca przeprowadzi audyt Portalu Kopalni zgodnie z elementami wyznaczonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i opisanymi w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę. Audyt przeprowadzony zostanie przed publikacją Portalu w Internecie, w trzech etapach: 1) Etap 1 analiza parametrów Portalu wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i ofercie Wykonawcy, 2) Etap 2 pisemny raport z sugestiami zmian w Portalu, 3) Etap 3 kontrola wprowadzonych zmian, współpraca z firmą opracowującą Portal na zlecenie Zamawiającego oraz sugerowanie innych rozwiązań mogących wspomóc pozycjonowanie i optymalizację Portalu. Etap kończy publikacja Portalu w Internecie. 9. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego usług zgodnie z Załącznikiem Nr 9B do Specyfikacji Zamówienia, który z dniem podpisania umowy stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3

4 5 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do stworzenia warunków umoŝliwiających przeprowadzenie prac będących przedmiotem umowy, a w szczególności: 1) udostępnienia Wykonawcy dostępu do oprogramowania Google Analytics, 2) zapewnienia sprawnie działającej infrastruktury informatycznej, z zaznaczeniem, Ŝe Zamawiający nie jest dostawcą usług hostingowych czy internetu i wiąŝą ją odrębne umowy z firmami trzecimi w tych zakresach, 3) informowania, po publikacji Portalu w interencie, o wszelkich istotnych zmianach oraz planach związanych z uruchamianiem lub wstrzymywaniem emisji poszczególnych części serwisu pozycjonowanego, 4) informowania o wszystkich okolicznościach mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy, a dotyczących konkurencyjnego pozycjonowania, posiadania lub wykupienia dodatkowych domen, rejestracji w katalogach branŝowych, itp. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 6 Obowiązki Wykonawcy 1) przeprowadzenia audytu Portalu Kopalni w sposób profesjonalny i nie pozostawiający wątpliwości co do jego jakości, 2) świadczenia usług pozycjonowania Portalu z najwyŝszą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonujących tego typu działalność, 3) świadczenia usług konsultingowych w zakresie dokonywania zmian na stronach Portalu tj. dodawania nowych treści, usuwania starych treści, pełnego wykorzystania potencjału Google, sugerowania zalecanych działań z zakresu SEM. 4) utrzymania stałej łączności z Zamawiającym w sprawach o, których mowa w ust.1 pkt 3 niniejszego paragrafu, telefonicznie na nr stacjonarny:...., komórkowy: lub fax:..), ., 5) czas reakcji Wykonawcy świadczenia usług konsultingowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, nie powinien być dłuŝszy niŝ 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia potrzeby świadczenia takich usług przez osoby upowaŝnione, o których mowa w 10 ust W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu, o którym mowa w 2 ust. 8 niniejszej umowy i czynności określone w złoŝonej ofercie. 3. KaŜdorazowo na koniec miesiąca Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu, na potwierdzenie wykonania usługi, raport przedstawiający aktualną i poprzednią pozycję strony i jej podstron na liście wyników wyszukiwarki oraz wykaz podjętych działań. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego Ŝądanie, wszelkich raportów o przebiegu wykonywania przedmiotu umowy i umoŝliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania. 4

5 5. W terminie 7 dni od dnia publikacji Portalu, Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru części przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1. W celu wszczęcia czynności odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru, załączając raport z przeprowadzonego audytu. Czynności odbioru Zamawiający zakończy w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Czas, w jakim Zamawiający przeprowadza czynności odbioru nie wlicza się do czasu wykonania przedmiotu umowy. Z czynności odbioru sporządza się raport odbioru który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Raport odbioru zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 8 ust Wykonawca zobowiązuje się do udostępnia Zamawiającemu wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności danych dostępowych do serwera Zamawiającego jak równieŝ informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych o których poweźmie wiadomość w związku z realizacją niniejszej umowy, zwanych dalej Informacjami, 9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak i równieŝ po jej ustaniu do zachowania tajemnicy handlowej w odniesieniu do wszelakich informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych. 10. Informacje obejmują wszelkie dane przekazane Wykonawcy w sposób zamierzony lub z którymi zapoznał się on przy okazji świadczenia usług, uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego, jak równieŝ od osób działających w jej imieniu, w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej. 11. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji obejmuje zakaz ich udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zobowiązanie do wykorzystywania ich jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 12. Wykonawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy przekazywaniu oraz przechowywaniu Informacji, dokładając szczególnej staranności w ich zabezpieczeniu przed dostępem ze strony osób nieupowaŝnionych do zaznajomienia się z ich treścią. 13. Wykonawca zobowiąŝe osoby, którym udostępnia informacje, do zachowania ich w tajemnicy, jak równieŝ do właściwego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. 14. Wykonawca odpowiada, jak za działania własne, za dopełnienie obowiązków określonych w niniejszej umowie przez osoby, którym powierzył informacje, w 5

6 szczególności za wszelkie naruszenia przez te osoby obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji. 15. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań by wykonywanie przez niego usługi nie wpłynęły w Ŝaden negatywny sposób na serwis Zamawiającego, nie odpowiada jednak za jakiekolwiek celowe lub nieświadome działania osób trzecich, a w szczególności za zmiany algorytmu wyszukiwania oraz błędy programistów wyszukiwarek internetowych oraz siły wyŝszej. 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne uŝytkowanie systemów informatycznych przez Zamawiającego, dostępność lub brak dostępności Portalu oraz za poprawną konfigurację systemów. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konfigurację i funkcjonowanie oprogramowań do których otrzymał hasła dostępowe, w tym Google Analytics. 18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, tylko i wyłącznie, działań poprzez stosowanie. standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines / i nie naraŝania Zamawiającego na ryzyko zablokowania Portalu czy uzyskania filtra. W przypadku uzyskania filtra wynikającego ze zmian wag w algorytmach wyszukiwania, Wykonawca zobowiązuje się do pozycjonowania fraz alternatywnych co zapewni ruch uŝytkowników na stronie w czasie "oczyszczania" domeny. Frazy alternatywne będą kaŝdorazowo przedkładane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. 19. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania części efektów swojej pracy, w tym częściowego zaplecza linków na jednym z czołowych polskich portali, o których mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 20. W przypadku poszerzenia przedmiotu umowy o pozycjonowanie w zagranicznych wyszukiwarkach, przede wszystkim w google.com, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego audytu angielskiej wersji językowej Portalu. 7 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w trzech wymiarach: 1) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 na zasadach określonych w 4 ust. 8 w wysokości zł brutto, (słownie:...). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie:. ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie: ). 2) wynagrodzenie ryczałtowe za naleŝyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, na zasadach określonych w 4 ust. 6 w wysokości zł brutto, (słownie:..). Wynagrodzenie powyŝsze zawiera podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę..zł, (słownie: 6

7 . ). Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi..netto, (słownie:....) 3) wynagrodzenie za prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 2 w postaci wynagrodzenia zmiennego tj. prowizyjnej miesięcznej opłaty w wysokości zaleŝnej od ilości fraz (przedziału fraz), które osiągną pozycje 1-3 oraz 4-10 w danym miesiącu, określonej na zasadach w 6 ust. 3 i 8 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, Ŝe Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia tego wynagrodzenia, chociaŝby w czasie zawarcia umowy nie moŝna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŝna było przewidzieć, wykonanie Przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy raŝącą stratą, sąd moŝe podwyŝszyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie powyŝsze zawiera wszelakie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów niniejszej umowy jak równieŝ w nich nieujęte, a bez których nie moŝna wykonać Przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na powyŝsze wynagrodzenie. 8 Warunki płatności 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie potwierdzonego raportu odbioru. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 nastąpi w oparciu o faktury miesięczne wystawione przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 3 uzaleŝnione jest od ilości fraz na pozycjach 1-3 i 4-10 przez okres co najmniej 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. Miejsca fraz będą określane na podstawie ich obecności w rankingach top 3 i top 10 wyszukiwarki google.pl. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o faktury wystawione w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie raportów miesięcznych. 4. Za wykonanie usług określonych w 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z Cennikiem Pozycjonowania ustalonym na podstawie złoŝonej oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy zwanym dalej w umowie Cennikiem. Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie suma cen jednostkowych z pozycji 1-3 i 4-10 na których frazy utrzymywała się przez minimum 16 dni w danym miesiącu kalendarzowym. 5. Wszystkie kwoty w tabeli cennika są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek naleŝny VAT. 7

8 6. Osoby, o których mowa w 10 ust. 1, mają moŝliwość wglądu w aktualną na dany dzień pozycję kaŝdej frazy za pomocą narzędzia on-line Wykonawcy, do którego otrzyma dane dostępowe nie później niŝ w dniu rozpoczęcia usługi pozycjonowania. 7. Faktury, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca będzie dostarczać Kopalni raporty z działalności co miesiąc, wysyłane na adres 9. Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany wpisać numer zawartej umowy. 10. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w Banku PEKO S.A. O/Wieliczka nr na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 11. Strony oświadczają, Ŝe są płatnikami podatku od towarów i usług VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9 Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeŝeniem ust. 3 i 4 poniŝej. 3. Strony zobowiązują się nie składać oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem przez okres pierwszych dwunastu miesięcy trwania umowy. 4. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raŝącego niedotrzymania postanowień umownych lub dokumentacji przetargowej, w tym oferty Wykonawcy. 10 Osoby uprawnione do kontaktów 1. Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 1) ). 2. Konsultantem z ramienia Wykonawcy jest: 1).. 2).. 11 Kara umowna za zwłokę 1. W przypadku niewykonania albo nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania audytu Portalu, nie 8

9 podejmowania lub nienaleŝytego podejmowania się realizacji usługi pozycjonowania oraz nie udzielania konsultacji w zakresie działań SEM, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% maksymalnej wartości netto z Cennika, za kaŝdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. Zamawiający moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych, w szczególności w sytuacji zablokowania domeny czy uzyskania filtra z powodu prowadzenia przez Wykonawcę działań nie zgodnych z zasadami standardów jakościowych i etycznych opracowanych przez IAB Polska / SEO Guidelines /. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w tym dniu, 2) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu w przypadku dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie wad w wykonywaniu przedmiotu Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, jeŝeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemoŝliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu, w przypadku dalszego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i naleŝytego wykonania umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 pkt.1 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w części niewykonalnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w wysokości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 7 ust W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 umowa uwaŝana jest za niezawartą, postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych są jednak wiąŝące. 7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z naleŝnego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9

10 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezaleŝnie od kar umownych za zwłokę, o których mowa w 11 Umowy. 10. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 11. Zamawiajacy moŝe na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyŝszającego wysokość kar umownych. 13 Postanowienia końcowe 1. Załączniki, o których mowa w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 10

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Dostawę artykułów spoŝywczych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Do: Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10

FORMULARZ OFERTOWY. Do: Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 10 Załącznik Nr 8 Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Do: FORMULARZ OFERTOWY Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu pomiędzy:

zawarta w w dniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy Umowa nr FN.3320-2/10 zawarta w w dniu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim reprezentowanym przez..................,..................., zwanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA nr.. UMOWA nr.. WZÓR UMOWY Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i podległych jednostek na lata 2012-2013 Zawarta dnia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez: UMOWA Nr.../OE/2015 Załącznik nr 3 do SPP zawarta w dniu... r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w Wołczynie, w dniu. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie z siedzibą w 46-250 Wołczyn, ul. K. Miarki 12, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarty w dniu.2015 r. w Wieliczce pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarty w dniu.2015 r. w Wieliczce pomiędzy: Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Remont pomieszczeń sanitarnych i szatni w budynku Muzeum śup Krakowskich Wieliczka WZÓR UMOWY Zawarty w dniu.2015 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III PROJEKT UMOWY

DZIAŁ III PROJEKT UMOWY DZIAŁ III PROJEKT UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu...w Płocku Zamawiającym POMIĘDZY GMINĄ MIASTEM PŁOCK STRAśĄ MIEJSKĄ W PŁOCKU 09-407 Płock, ul. Otolińska 10 Nr telefonu 0-24 366 03 10, 364 70 30 Nr faxu

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony Kopalni. Definicje : Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej..., reprezentowaną przez: 1)..., 2)..., zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia.. 2013 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Wp 272.6.2013

Umowa nr Wp 272.6.2013 Umowa nr Wp 272.6.2013 zawarta w Byczynie, w dniu. pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, 46 220 Byczyna, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Ryszarda

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. ...(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:...

Projekt Umowy. ...(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Projekt Umowy zawarta w dniu... 2009 r., pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a... (nazwa) z siedzibą... (adres), wpisaną do......(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 zawarta w dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Znak: 26.3.2014 WZÓR. UMOWA Nr.. z siedzibą w. ul., NIP:., REGON:.. zarejestrowanym w.., pod numerem. reprezentowanym przez.

Załącznik nr 9 do SIWZ Znak: 26.3.2014 WZÓR. UMOWA Nr.. z siedzibą w. ul., NIP:., REGON:.. zarejestrowanym w.., pod numerem. reprezentowanym przez. Załącznik nr 9 do SIWZ Znak: 26.3.2014 WZÓR UMOWA Nr.. Zawarta w dniu.. w Opolu pomiędzy: Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole (nazwa i adres siedziby)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DORADZTWO I USŁUGI W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS

UMOWA O DORADZTWO I USŁUGI W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS UMOWA O DORADZTWO I USŁUGI W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS zawarta w dniu...w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym, a. zwaną dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

. zwanym w dalszej części Wykonawcą

. zwanym w dalszej części Wykonawcą projekt U M O W A DM/ 0000/2012/U/DB sporządzona we Wrocławiu w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Dział MłodzieŜowy 50-137 Wrocław pl. Uniwersytecki 1, numer identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr na świadczenie usług doradczych i eksperckich

Umowa Nr na świadczenie usług doradczych i eksperckich Umowa Nr na świadczenie usług doradczych i eksperckich zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (00-496 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt)

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) Załącznik Nr 2 Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (usług transportu sanitarnego) dla potrzeb Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo