Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Open Access Library Volume 1 (7) 2012"

Transkrypt

1 Open Access Library Volume 1 (7) Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale 3 rozprawy interdyscyplinarna metodyka bada wasnych wykonanych w obszarze inynierii materiaowej (podrozdzia 3.3), foresightu technologicznego (podrozdzia 3.4) i technologii informacyjnej (podrozdzia 3.5) tworzy zbiór oryginalnie zestawionych metod, stosowanych w poszczególnych wymienionych obszarach wiedzy, których uycie byo celowe i konieczne dla osignicia porednich wyników bada materiaoznawczych, eksperckich i informatycznych, stanowicych pierwotne dane ródowe wykorzystane na dalszych etapach bada, wykonanych z uyciem oryginalnej koncepcji metodologicznej, której opracowanie, weryfikacja dowiadczalna i udostpnienie decyduje o wartoci naukowej niniejszej pracy. Koncepcja ta pozwala przeksztaci z natury rzeczy trudno mierzaln ukryt wiedz eksperck w wiedz jawn dostpn otoczeniu (rys. 17), wyraon ilociowo z uyciem inynierskich narzdzi analitycznych. Rysunek 17. Macierz dostpnoci wiedzy 64 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

2 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów 4.1. Macierze kontekstowe W celu przeprowadzenia bada materiaoznawczo-heurystycznych naley w pierwszej kolejnoci wyodrbni sporód analizowanych technologii klika homogenicznych grup, aby podda je planowanym badaniom o charakterze eksperymentalno-porównawczym. Do okre- lenia zobiektywizowanych wartoci poszczególnych wyodrbnionych technologii lub ich grup zastosowano dendrologiczn macierz wartoci technologii, a do okrelenia intensywnoci pozytywnego i negatywnego oddziaywania mikro- i makrootoczenia na dane technologie meteorologiczn macierz oddziaywania otoczenia. Konstrukcja metodologiczna obu tych macierzy odwouje si do znanych powszechnie w naukach o zarzdzaniu metod portfelowych [ ], sucych charakterystyce portfela produktów oferowanych klientowi przez przedsibiorstwo, pozwalajcych na graficzn prezentacj wyników analizy porównawczej przeprowadzonej na podstawie dwóch kryteriów/ czynników umieszczonych odpowiednio na poziomej i pionowej osi macierzy. Najsynniejsza tego rodzaju macierz Boston Consulting Group BCG [307] zawdzicza swoj niebywa popularno odwoaniu do prostych skojarze i intuicyjnego wnioskowania, co stao si inspiracj podczas tworzenia zaoe metodologicznych macierzy dendrologicznej i meteorologicznej. Do oceny poszczególnych grup technologii, pod ktem ich wartoci i siy oddziaywania otoczenia, uyto jednobiegunowej skali dodatniej bez zera, zwanej uniwersaln skal stanów wzgldnych, gdzie 1 jest ocen minimaln, a 10 wybitnie wysok, fazy cyklu ycia okrelono natomiast zgodnie z kompatybiln z ni, dziesiciopunktow skal oceny fazy cyklu ycia technologii, co szerzej opisano i przedstawiono graficznie w podrozdziale 3.2 niniejszej pracy. Dendrologiczna macierz wartoci technologii (rys. 18) przedstawia graficznie wyniki oceny poszczególnych grup technologii pod ktem ich potencjau, stanowicego rzeczywist obiektywn warto danej technologii i atrakcyjnoci, odzwierciedlajcej subiektywne postrzeganie danej technologii wród jej potencjalnych uytkowników. Potencja danej grupy technologii, wyraony za pomoc dziesiciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzgldnych, naniesiony na o poziom macierzy dendrologicznej jest wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na podstawie oceny eksperckiej, uwzgldniajcej w odpowiednich proporcjach potencja: kreacyjny, aplikacyjny, jakociowy, rozwojowy i techniczny. Na o pionow macierzy dendrologicznej zosta natomiast naniesiony poziom atrakcyjnoci danej grupy technologii, bdcy redni waon oceny eksperckiej dokonanej na podstawie kryteriów 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 65

3 Open Access Library Volume 1 (7) Technologieoograniczonym potencjaleiduejatrakcyjnoci Technologieoduympotencjale iduejatrakcyjnoci ATRAKCYJNOTECHNOLOGII 8,5 7 5,5 4 2,5 Strzelisty CYPRYS SUKCES MOLIWY Technologieoograniczonym potencjaleiograniczonej atrakcyjnoci Drca OSIKA SUKCESMAO PRAWDOPODOBNY Rozoysty DB SUKCES GWARANTOWANY Technologieoduympotencjale iograniczonejatrakcyjnoci Ukorzeniona KOSODRZEWINA SUKCES MOLIWY 1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 POTENCJATECHNOLOGII Rysunek 18. Dendrologiczna macierz wartoci technologii; prezentacja podejcia [181, 184, 185] szczegóowych odpowiadajcych atrakcyjnoci gospodarczej, ekonomicznej, humanistycznej, przyrodniczej i systemowej. W zalenoci od wartoci potencjau i poziomu atrakcyjnoci, które okrelono w ramach oceny eksperckiej, kad z analizowanych technologii umieszczono w jednej z wiartek macierzy. W dendrologicznej macierzy wartoci technologii wyróniono nastpujce wiartki: Drca osika jest technologi sab o ograniczonym potencjale, zawierajcym si w przedziale 1; 5,5 oraz ograniczonej atrakcyjnoci z przedziau 1; 5,5, której przyszy sukces jest mao prawdopodobny. Strzelisty cyprys oznacza technologi o ograniczonym potencjale z przedziau 1; 5,5, lecz duej atrakcyjnoci, zawierajcej si w przedziale (5,5; 10, przez co sukces danej technologii jest moliwy. 66 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

4 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów 10 Otoczenieprzyjazneomaejliczbie trudnociiduejliczbiesposobnoci Otoczenieburzliweoduejliczbie trudnociiduejliczbiesposobnoci SPOSOBNOCI(pozytywneczynnikiotoczenia) 8,5 7 5,5 4 2,5 Soneczna WIOSNA SUKCES GWARANTOWANY Otoczenieneutralneomaejliczbie trudnociimaejliczbiesposobnoci Deszczowa JESIE SUKCES MOLIWY Gorce LATO SUKCESMOLIWY OBARCZONYRYZYKIEM Otoczenienieprzyjazneoduej liczbietrudnociimaejliczbie sposobnoci Mrona ZIMA SUKCESTRUDNY DOOSIGNICIA 1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 TRUDNOCI(negatywneczynnikiotoczenia) Rysunek 19. Meteorologiczna macierz oddziaywania otoczenia; prezentacja podejcia [181, 184, 185] Ukorzeniona kosodrzewina odpowiada technologii o ograniczonej atrakcyjnoci z przedziau 1; 5,5, lecz duym potencjale, zawierajcym si w przedziale (5,5; 10, dziki czemu jej przyszy sukces jest wysoce prawdopodobny. Rozoysty db oznacza najlepsz moliw sytuacj, w której analizowana technologia charakteryzuje si zarówno duym potencjaem zawartym w przedziale (5,5; 10, jak i du atrakcyjnoci z przedziau (5,5; 10, który to maria stanowi gwarant przyszego sukcesu. Meteorologiczna macierz oddziaywania otoczenia (rys. 19) przedstawia graficznie wyniki oceny wpywu czynników zewntrznych na poszczególne grupy technologii, które zostay podzielone na trudnoci oddziaujce negatywnie i sposobnoci wpywajce pozytywnie na analizowane technologie. Badanie opinii ekspertów na temat pozytywnych i negatywnych czynników oddziaujcych na dane technologie odbyo si z wykorzystaniem 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 67

5 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 kwestionariusza ankietowego zoonego z kilkudziesiciu pyta dotyczcych mikro- i makrootoczenia, z podziaem na otoczenie spoeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz polityczne i prawne, w cile okrelonych proporcjach. Trudnoci zewntrzne wyraone z wykorzystaniem dziesiciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzgldnych, bdce wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na podstawie oceny eksperckiej, zostay naniesione na o poziom macierzy meteorologicznej. Na o pionow tej macierzy naniesiono natomiast sposobnoci, czyli pozytywne czynniki oddziaywania otoczenia, bdce redni waon oceny eksperckiej dokonanej na podstawie kryteriów szczegóowych. W zalenoci od okrelonego, w ramach oceny eksperckiej w dziesiciopunktowej skali, poziomu oddziaywania pozytywnych i negatywnych czynników otoczenia na analizowane technologie, kad z nich umieszczono w jednej z wiartek macierzy. W meteorologicznej macierzy wartoci technologii wyróniono nastpujce wiartki: Mrona zima odpowiada najgorszej moliwej sytuacji, w której otoczenie sprawia du liczb trudnoci, zawierajcych si w przedziale (5,5; 10 i niewielk liczb sposobnoci z przedziau 1; 5,5, co powoduje, e sukces w danym otoczeniu jest trudny bd niemo- liwy do osignicia. Upalne lato odzwierciedla sytuacj, w której otoczenie niesie duo sposobnoci, zawierajcych si w przedziale (5,5; 10, lecz towarzyszy im take duo trudnoci z przedziau (5,5; 10, co powoduje, e sukces technologii w danych warunkach jest moliwy, lecz obarczony ryzykiem. Deszczowa jesie obrazuje sytuacj neutraln, w której na dan technologi nie czyhaj puapki, co odpowiada przedziaowi 1; 5,5, lecz take otoczenie nie stwarza zbyt wielu sposobnoci, co odpowiada przedziaowi 1; 5,5. Soneczna wiosna jest najlepszym z moliwych wariantów, poniewa oznacza otoczenie przyjazne o duej liczbie sposobnoci z przedziau (5,5; 10 i maej liczbie trudnoci, zawierajcych si w przedziale 1; 5,5, co powoduje, e sukces danej technologii w tak dobrych warunkach jest gwarantowany. Na kolejnym etapie prac badawczych wyniki bada przedstawione w postaci graficznej za pomoc dentrologicznej macierzy wartoci technologii i meteorologicznej macierzy oddzia- ywania otoczenia zostay naniesione na macierz strategii dla technologii [184]. Macierz ta skada si z szesnastu pól odpowiadajcych poszczególnym wariantom, wynikajcym 68 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

6 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów ODDZIAYWANIE OTOCZENIA STRATEGIA OSIKI WIOSN 3 STRATEGIA OSIKI LATEM 3 STRATEGIA OSIKI JESIENI STRATEGIA OSIKI ZIM STRATEGIA CYPRYSA WIOSN 5 STRATEGIA CYPRYSA LATEM 6 STRATEGIA CYPRYSA JESIENI STRATEGIA CYPRYSA ZIM STRATEGIA KOSO- DRZEWINY WIOSN STRATEGIA KOSO- DRZEWINY LATEM STRATEGIA KOSO- DRZEWINY JESIENI STRATEGIA KOSO- DRZEWINY ZIM STRATEGIA DBU WIOSN 6 STRATEGIA DBU LATEM 7 STRATEGIA DBU JESIENI STRATEGIA DBU ZIM LEGENDA WARTO TECHNOLOGII Strategie rokujce dobrze Strategie rokujce le Strategie niepewne 6 7 Perspektywy rozwojowe technologii wyraone liczbowo (uniwersalna skala stanów wzgldnych) Rysunek 20. Ogólna posta macierzy strategii dla technologii [95] z kompletu kombinacji czterech rodzajów technologii z czterema rodzajami otoczenia. Macierz strategii dla technologii w postaci ogólnej (rys. 20) przedstawia graficznie miejsce technologii, z uwzgldnieniem jej wartoci i siy oddziaywania otoczenia wyraonych w dziesiciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzgldnych oraz wskazuje strategi postpowania, jak powinno si przyj w odniesieniu do danej technologii, wziwszy pod uwag analizowane wczeniej czynniki. Macierz strategii dla technologii w postaci szczegóowej przedstawiona 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 69

7 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 na rysunku 21 zawiera w poszczególnych polach krótki opis postpowania zalecanego w przypadku, gdy dana technologia o okrelonej wartoci znajdzie si w otoczeniu charakteryzujcym si okrelonymi sposobnociami i trudnociami. W celu umoliwienia przeniesienia konkretnych wartoci liczbowych z czteropolowych macierzy dendrologicznej i meteorologicznej do szesnastopolowej macierzy strategii dla technologii sformuowano zalenoci matematyczne, pozwalajce na przeskalowanie i zobiektywizowanie wyników bada, a na ich podstawie opracowano program komputerowy umoliwiajcy szybkie obliczenie szukanych wartoci i wygenerowanie macierzy strategii dla technologii w formie graficznej. Wprowadzono zatem pojcia: wzgldnej wartoci technologii V n i wzgldnej wartoci oddziaywania otoczenia E n. Z wykorzystaniem zalenoci matematycznych, które w uogólnionej uproszczonej wersji wyraa ukad równa (1) [184], moliwe staje si dokonanie oblicze szczegóowych i ich wizualizacji z zastosowaniem macierzy strategii dla technologii (rys. 20 i 21). ' d c V n c V n a b a ' d c En c En a b a gdzie: a warto minimalna w macierzy dendrologicznej i meteorologicznej, b warto maksymalna w macierzy dendrologicznej i meteorologicznej, c warto minimalna w macierzy strategii dla technologii, d warto maksymalna w macierzy strategii dla technologii, V n wzgldna warto technologii w macierzy strategii dla technologii, V n wzgldna warto technologii w macierzy dendrologicznej i meteorologicznej, E n wzgldna warto oddziaywania otoczenia w macierzy strategii dla technologii, E n wzgldna warto oddziaywania otoczenia w macierzy dendrologicznej i meteorologicznej, n symbol alfanumeryczny danej technologii/ grupy technologii, n{a, B,, Z.}. Wspórzdne punktów odzwierciedlajcych ocen eksperck wartoci technologii naniesione na macierz dendrologiczn oznaczono górnym indeksem d, punktów odpowiadajcych intensywnoci oddziaywania otoczenia naniesionych na macierz meteorologiczn górnym indeksem m, natomiast punkty naniesione na macierz strategii dla technologii, okrelajce (1) 70 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

8 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów ODDZIAYWANIEOTOCZENIA ODDZIAYWANIE OTOCZENIA ,5 2,25 Maksymalnie wyeksploatowasab technologikorzystajc zdobrejkoniunktury iwykorzystujc rozeznaniena atrakcyjnymrynkubada, rozwijaiwprowadza nowetechnologie WYKORZYSTA OBECNONA ATRAKCYJNYMRYNKU Przeprowadzianaliz ryzykaiwzalenociod jejwynikówpozostana rynkulubwycofasi zniegozesab technologi PRZEANALIZOWA RYZYKO Powoliwycofywasab technologizrynkunie dajcegonowych moliwoci POWOLISCHODZI ZRYNKU Wycofasab technologizrynku,na którymprzewaaj trudnoci SCHODZI ZRYNKU Bada,doskonali, wzmacnia idoinwestowa atrakcyjntechnologi wykorzystujcdobr koniunkturnarynku WYKORZYSTA SPOSOBNOCI UMACNIAJC POTENCJA TECHNOLOGII Wzmacniapotencja atrakcyjnejtechnologii wryzykownych warunkachotoczenia, oceniryzyko iwzalenociodwyniku agresywniezawalczyo klientalubpowoli wycofywatechnologi WZMACNIA POTENCJA IOCENIRYZYKO Maksymalnie wykorzystywastabilne, przewidywalne otoczeniedlarealizacji produkcjizuyciem atrakcyjnejtechnologii wzmacniajc równoczeniejej potencja CZERPAKORZYCI UMACNIAJC POTENCJA TECHNOLOGII Bazujcnaatrakcyjnoci technologiimaksymalnie wykorzystaokolicznoci ipowoliwycofywa technologionieduym potencjalezrynku,na którymprzewaaj trudnoci POWOLISCHODZI ZRYNKU Uatrakcyjnia, unowoczenia, automatyzowa, komputeryzowa ipromowatechnologi odduympotencjale wykorzystujcdobr koniunkturnarynku WYKORZYSTA SPOSOBNOCI UMACNIAJC ATRAKCYJNO TECHNOLOGII Spróbowauatrakcyjni iunowoczeni technologioduym potencjale, przeprowadzibadania marketingowe idopasowaproduktdo wymagaklienta WZMACNIA ATRAKCYJNO IDOPASOWA PRODUKTDO WYMAGAKLIENTA Czerpazyskizrealizacji produkcjiwstabilnym przewidywalnym otoczeniu zwykorzystaniem solidnejtechnologii, którnaley unowoczenia iintensywniepromowa dlawzmocnieniajej atrakcyjnoci CZERPAKORZYCI UMACNIAJC ATRAKCYJNO TECHNOLOGII Opierasipitrzcym sitrudnociom pyncymzotoczenia starajcsi równoczeniewmiar moliwociwzmocni atrakcyjnotechnologii oduympotencjale OPIERASI TRUDNOCIOM Rozwija,umacnia, implementowa atrakcyjntechnologi oduympotencjale wpraktyce przemysowejwcelu odniesienia spektakularnego sukcesu ODNOSISUKCES Wykorzystywa atrakcyjnoipotencja technologii wryzykownym otoczeniu,unika trudnoci, przeprowadzibadania marketingowe idopasowaproduktdo wymagaklienta PRZEANALIZOWA RYNEKIWYKORZYSTA SPOSOBNOCI Odnosisukcesy zatrakcyjnstabiln technologina przewidywalnymrynku, poszukujcnowych rynków,grupklientów iproduktówmoliwych dowytwarzaniat technologi CZERPAKORZYCI SZUKAJCNOWYCH ZAKRESÓW ZASTOSOWA TECHNOLOGII Starasiprzeczeka trudnociiutrzymana rynkuzsolidn atrakcyjntechnologi intensywnieposzukujc nowychrynków, klientówiproduktów moliwychdo wytwarzaniat technologi INTENSYWNIESZUKA NOWYCHZASTOSOWA TECHNOLOGII 1 12,255,57,7510 WARTO WARTOTECHNOLOGII TECHNOLOGII Strategiedobrzerokujce Strategielerokujce Strategieniepewne Rysunek 21. Szczegóowa posta macierzy strategii dla technologii [184] pozycje strategiczne poszczególnych technologii, maj górny indeks s. Dolne indeksy punktów informuj, do jakiej grupy technologii szczegóowych (S1-S8) lub obszaru tematycznego 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 71

9 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 a) WARTO TECHNOLOGII b) WARTO TECHNOLOGII c) WARTO TECHNOLOGII d) WARTO TECHNOLOGII ODDZIAYWANIE OTOCZENIA ODDZIAYWANIE OTOCZENIA ODDZIAYWANIE OTOCZENIA ODDZIAYWANIE OTOCZENIA ODDZIAYWANIE OTOCZENIA e) WARTO TECHNOLOGII Warianty cieek rozwoju strategicznego: Optymistyczny Neutralny Pesymistyczny Rysunek 22. cieki rozwoju strategicznego dotyczce (a) wyadowa koronowych oraz obróbki: (b) plazm niskotemperaturow przez generator znajdujcy si poza stref modyfikowania, (c) plazm niskotemperaturow w warunkach obnionego cinienia, (d) wiatem laserowym, (e) wysokoenergetycznym promieniowaniem jonowym [98] 72 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

10 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów (M1-M7, P1-P7) naley analizowana technologia lub grupa technologii. Wprowadzenie indeksów pozwala na zbiorcze zestawienie wyników bada i analiz porównawcz wszystkich technologii, niezalenie do jakiej grupy czy obszaru zostay one pierwotnie zakwalifikowane. cieki rozwoju strategicznego stanowi wielowariantow prognoz rozwoju poszczególnych technologii lub ich grup, w odniesieniu do interwaów czasowych odpowiadajcych sytuacji kolejno w latach: 2015, 2020, 2025 i cieki rozwoju strategicznego, naniesione na macierz strategii dla technologii, prezentuj optymistyczny, neutralny i pesymistyczny wariant wydarze, zaleny zarówno od czynników wewntrznych, uwzgldniajcych potencja stanowicy obiektywn warto technologii i atrakcyjno, bdc odzwierciedleniem subiektywnego jej postrzegania przez potencjalnych uytkowników, jak i czynników zewntrznych (pozytywnych i negatywnych), pyncych z otoczenia. Przykadowe cieki rozwoju strategicznego sporzdzone dla wybranych technologii modyfikacji polimerowych warstw wierzchnich przedstawiono na rysunku E-foresight i metoda e-delphix E-foresight (ang.: electronic foresight) jest procesem bada foresightowych, prowadzonych w celu okrelenia priorytetowych innowacyjnych technologii oraz kierunków rozwoju strategicznego w odniesieniu do danego obszaru badawczego, z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzona przez Autork niniejszej pracy koncepcja e-foresightu [180], nawizujca do znanych ju i powszechnie uywanych poj: e-zarzdzanie, e-biznes, e-handel, e-bankowo, e-logistyka, e-usugi, e-administracja, e-edukacja [160, 320, 321], powstaa podczas praktycznej realizacji bada foresightowych dotyczcych inynierii powierzchni materiaów, jako efekt naukowych poszukiwa sucych uporzdkowaniu, usprawnieniu i unowoczenieniu procesu prowadzonych bada foresightowych. Gównym motorem wprowadzania usprawnie bya szeroka skala zaplanowanych do realizacji bada obejmujcych trzy iteracje bada eksperckich, prowadzonych równolegle w odniesieniu do 14 obszarów tematycznych na rónych poziomach szczegóowoci (mikro, mezo i makro) z udziaem blisko 400 ekspertów, którzy wypenili ogóem ok. 800 wielopytaniowych kwestionariuszy ankietowych [159]. Pojawia si zatem uzasadniona konieczno opracowania technologii informacyjnej, wspomagajcej realizacj tak skomplikowanych wielotorowych i wielopoziomowych bada. 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 73

11 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Realizacja bada e-foresightowych wymagaa utworzenia oryginalnego systemu komputerowego, który bazuje na platformie internetowej i organizacji wirtualnej, umoliwiajc przede wszystkim prowadzenie bada ankietowych on-line z uyciem metody e-delphix wraz z elastycznym moduem wprowadzania kolejnych kwestionariuszy ankietowych do systemu, lecz take generowanie wyników bada w postaci rónorodnych zestawie tabelarycznych, liczbowych i graficznych oraz tworzenie, modyfikowanie i zarzdzanie baz danych o ekspertach z uwzgldnieniem elektronicznej korespondencji i rozlicze finansowych. W celu okrelenia, w jaki sposób prawdopodobiestwo zajcia poszczególnych alternatywnych makroscenariuszy przyszych wydarze jest zalene od trendów rozwojowych poszczególnych obszarów tematycznych i kluczowych mezoczynników inynierii powierzchni materiaów, utworzono dwa programy komputerowe odpowiednio SCENNET21 i SCENNET48, do których jako funkcje doczono sztuczne sieci neuronowe, zaprojektowane z uyciem komercyjnego oprogramowania Statistica 4.0F. Wyniki bada eksperckich przeprowadzonych metod e-delphix stanowiy dane wejciowe do sieci, podzielone na zbiory: testowy, walidacyjny i uczcy. Utworzone programy komputerowe umoliwiy losowe poszukiwanie rozwizania suboptymalnego z uyciem metody Monte Carlo, interpretacj wyników bada i ich graficzn prezentacj w postaci wykresów. Prezentowane podejcie wykorzystujce sztuczne sieci neuronowe do kreowania alternatywnych scenariuszy wydarze jest nowatorskie i eksperymentalne, nieopisane jak dotd w literaturze przedmiotu. Schemat wykonanych bada e-foresightowych z uwzgldnieniem zastosowanej technologii informacyjnej, narzdzi informatycznych i oprogramowania, metody e-delphix oraz metodyki projektowania i zastosowania w badaniach sieci neuronowych przedstawiono na rysunku 23. Proces e-foresightu, z uwzgldnieniem: technologii informacyjnej, stanowicej podstaw techniczn konieczn do realizacji waciwych bada; rodzajów dziaa sucych realizacji bada prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów; oczekiwanych rezultatów bada i sposobów ich implementacji w rzeczywistoci gospodarczej oraz wytyczonych celów strategicznych przedstawiono na rysunku 24. Naley równie zwróci uwag na rozmieszczenie wymienionych elementów na skali czasu oraz na nieustanne oddziaywanie czynników o charakterze mezo- i makroekonomicznym na przebieg wydarze. E-foresight ukierunkowany jest na wspomaganie dziaalnoci dwóch grup beneficjentów. Pierwsz grup stanowi zespó wykonawców bada e-foresightowych, którzy mog pracowa w dowolnym czasie i miejscu, co w poczeniu z teleworkingiem przyczynia si do wyrównania szans na rynku pracy, 74 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

12 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Rysunek 23. Schemat bada e-foresightowych umoliwiajc powoywanie w skad zespou badawczego osób pracujcych w domu, w tym matek wychowujcych mae dzieci i osób niepenosprawnych, co wystpowao w toku bada. Drug grup beneficjentów s eksperci branowi, bezporedni uczestnicy prowadzonych bada ankietowych, wyonieni ze rodowiska naukowego, biznesowego i administracji publicznej, którzy zgodnie z najnowoczeniejszymi wiatowymi trendami mog uczestniczy w badaniach ankietowych w najbardziej dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co przyczynia si do szybszego, sprawniejszego, bardziej efektywnego pozyskania wyników bada porednich i kocowych. Dodatkow korzyci jest wyeliminowanie niepodanego zjawiska psychospo- ecznego, nazwanego przez Autork niniejszej pracy efektem szpanera, polegajcego na tym, e ludzie podczas bezporedniego spotkania, z zaoenia sucego wymianie pogldów 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 75

13 Zaprojektowanie i utworzenie narzdzi technologii informacyjnej: organizacji wirtualnej, platformy internetowej i sieci neuronowych 76 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz Proces e-foresightu technologicznego KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE, NAUKOWE PRZEWIDYWANIE, KSZTATOWANIE I ZARZDZANIE PRZYSZOCI Technologia informacyjna Pocztek bada e-foresightowych Prowadzenie bada prognozowania rozwoju z uyciem technologii informacyjnej Wyznaczenie zbioru technologii krytycznych Trendy najbardziej optymistyczne Wyszukiwanie Trendy trendów najbardziej z uyciem sieci prawdopodobne neuronowych Prognozowanie Trendy najbardziej pesymistyczne Animacja otwartej debaty publicznej Rezultaty bada e-foresightowych Ksiga Technologii Krytycznych obejmujca mapy drogowe i karty informacyjne technologii Scenariusze przyszych zdarze Spoeczestwo informacyjne Implementacja wyników bada w rzeczywistoci gospodarczej Promocja, rozwój i wdroenie priorytetowych innowacyjnych technologii Edukacja i wspópraca midzy nauk a przemysem dla zwikszenia innowacyjnoci i konkurencyjnoci gospodarki MEZO- i MAKRO CZYNNIKI ODDZIAUJCE NA PRZEBIEG ZDARZE Czas Koniec bada e-foresightowych Rysunek 24. Proces e-foresightu [161, 180] Wykorzystanie okazji Unikanie trudnoci CELE DUGOTERMINOWE Statystycznie wysoka jako technologii implementowanych w przemyle, zwaszcza w MSP Zrównowaony rozwój Gospodarka oparta na wiedzy i innowacji 20 lat póniej Open Access Library Volume 1 (7) 2012

14 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów merytorycznych, s gównie ukierunkowani na jak najlepsze zaprezentowanie siebie i wylansowanie wasnej osoby, zamiast faktycznego podzielenia si posiadan wiedz. Jednym z najwaniejszych celów, dla których utworzono organizacj wirtualn i platform internetow, byo zapewnienie moliwoci elektronicznej ankietyzacji ekspertów z uyciem metody e-delphix zapoyczajcej gówny zamys kilkuetapowego ankietowania ekspertów z klasycznej metody delfickiej [ ], bdcej heurystyczn metod jakociow [322, 323]. Metoda e-delphix znacznie jednak odbiega od pierwowzoru, zarówno co do zaoe metodycznych, jak i ze wzgldu na towarzyszc jej rozbudowan technologi informacyjn. Nadrzdnym celem bada wykonanych z uyciem metody e-delphix byo pozyskanie od ankietowanych ekspertów ukrytej wiedzy, z natury rzeczy trudno mierzalnej, i przeksztacenie jej w wiedz jawn, z uyciem dedykowanych temu zadaniu narzdzi analitycznych i metod ilociowych. Zadaniu temu suyo zastosowanie do oceny czynników i zjawisk, w ramach prowadzonych bada ankietowych, dziesiciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzgldnych, gdzie 1 oznacza minimaln ocen lub poziom zgodnoci, natomiast 10 wybitnie wysok ocen lub poziom zgodnoci z cech/ zjawiskiem/ czynnikiem/ stwierdzeniem. Z kolei do oceny faz cyklu ycia wykorzystano kompatybiln z poprzedni, dziesiciostopniow skal oceny cyklu ycia technologii, gdzie 1 to technologia schykowa, a 10 to technologia embrionalna, co szerzej opisano w rozdziale 3.2. niniejszej pracy. Okrelone przez ekspertów prawdopodobiestwo wystpienia zdarze w przyszoci równie zostao wyraone ilociowo z uyciem wartoci procentowych. Pozyskane drog bada ankietowych wyraone liczbowo dane pierwotne stanowiy podstaw dalszych analiz, realizowanych z uyciem metod ilociowych, wspartych jedynie analiz jakociow. Trudno metodologiczn stanowi fakt, e zagadnienia analizowane w ramach prowadzonych bada charakteryzuj si rónym stopniem szczegóowoci (mikro, mezo, makro), std pojawia si konieczno systemowego ich uporzdkowania, równie z uwzgldnieniem kolejnoci pyta zadawanych ekspertom w nastpujcych po sobie iteracjach bada. Po rozwaeniu alternatywnych wariantów przyjto koncepcj wzrastajcego poziomu ogólnoci pyta w kolejnych iteracjach bada eksperckich, co pozwolio ekspertom wywodzcym si ze rodowisk inynierskich na zapoznanie si z nowym podejciem metodologicznym na poziomie mikro, najbliszym ich codziennej praktyce zawodowej, uatwiajc przeprowadzenie dalszych bada, dotyczcych zagadnie bardziej ogólnych o charakterze ekonomiczno-technicznym, zasadniczo trudniejszych do analizy w rodowisku inynierskim. 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 77

15 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Wykonanie bada ankietowych metod e-delphix (rys. 25) wymagao opracowania zaoe koncepcyjnych, utworzenia w programie Word i wprowadzenia do systemu komputerowego w jzyku programowania php i JavaScript wielopytaniowych kwestionariuszy ankietowych w 14 wersjach odpowiadajcych poszczególnym obszarom tematycznym, co samo w sobie stanowio powane wyzwanie merytoryczno-organizacyjne. W pracach tych uczestniczy kilkudziesicioosobowy zespó pracowników, w tym eksperci wiodcy, eksperci kluczowi, pracownicy techniczni, a z gosem konsultacyjno-doradczym take Czonkowie Midzynarodowego Komitetu Monitorujcego [159]. Cykl dziaa zosta powtórzony trzykrotnie w odniesieniu do kolejnych iteracji bada. Materiaami bazowymi sucymi opracowaniu kwestionariuszy ankietowych pierwszej iteracji bada eksperckich byy wyniki przeprowadzonej uprzednio, z uyciem metodyki bada heurystycznych, analizy istniejcej sytuacji obejmujcej ocen stanu zagadnienia, przegld technologiczny i analiz strategiczn metodami zintegrowanymi. Kwestionariusze ankietowe drugiej i trzeciej iteracji bada opracowano wykorzystujc wyniki porednie, otrzymane na podstawie realizacji iteracji poprzedzajcej, z uyciem pomocniczych metod obejmujcych panele eksperckie, burze mózgów, benchmarking, analiz wielokryterialn, symulacje i modelowanie komputerowe oraz analizy ekonometryczne i statystyczne. Kady z kwestionariuszy ankietowych dotyczcych danego obszaru tematycznego zosta podzielny na kilka bloków, rónicych si typem zadawanych pyta i udzielanych odpowiedzi. Wród pyta zadawanych ekspertom mona wyróni [ ]: niesprofilowane pytania otwarte, pozostawiajce respondentowi pen dowolno udzielania jakociowej odpowiedzi, oraz pytania zamknite, wymagajce odpowiedzi ilociowej z uyciem skali Likerta, dajcej moliwo okrelenia stopnia akceptacji danego stwierdzenia, skali wanoci szeregujcej czynniki, skali ocen wartociujcej czynniki i rankingu pozycjonujcego czynniki w danym zbiorze. Wród pyta zadawanych ekspertom byy take pytania sprawdzajce, majce na celu ocen wiarygodnoci respondentów. W kolejnych iteracjach malaa liczba otwartych pyta jakociowych na rzecz pyta ilociowych, wymagajcych udzielania wyraonych liczbowo odpowiedzi, w celu wykorzystania ich, jako danych pierwotnych, do utworzenia macierzy koncepcyjnych, map i kart informacyjnych technologii oraz zbioru testowego, walidacyjnego i uczcego sztucznych sieci neuronowych, stanowicych podstaw póniejszego kreowania alternatywnych scenariuszy przyszych wydarze dotyczcych inynierii powierzchni materiaów. 78 A.D. Dobrzaska-Danikiewicz

16 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo 79 Narzdzia informatyczne i oprogramowanie Metodyka projektowania i zastosowania sieci neuronowych KWESTIONARUSZE ANKIETOWE ON-LINE BADA EKSPERCKICH M1 P1 BLOK 1 Ocena rankingowa (skala 1-10) wartoci poszczególnych grup technologii BLOK 2 Ocena i prognoza moliwoci wdroeniowych i aplikacyjnych poszczególnych grup technologii BLOK 3 Prognoza przyszych mezotrendów i prawdopodobiestwa wystpienia w przyszoci BLOK 5 Szczegóowe okrelenie moliwoci i obszarów aplikacyjnych poszczególnych grup technologii BLOK 6 Samoocena eksperta i ocena poprawnoci przyjtego zakresu bada POREDNIE ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE M2 P2 P3 M4 P4 M5 P5 M6 P6 M7 P7 OTWARTA DEBATA PUBLICZNA SCENARIUSZE PRZYSZYCH WYDARZE Mapy drogowe technologii Karty informacyjne technologii FINALNE ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Sieci nauronowe poczone z metod Monte Carlo Wyniki bada materiaoznawczych Macierze kontekstowe KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 3. iteracji bada dotyczcych danego obszaru tematycznego BLOK 3 Ocena przydatnoci technologii informacyjnej i Internetu do realizacji bada foresightowych oraz weryfikacja danych personalnych ekspertów POREDNIE ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 2. i teracji bada dotyczcy danego obszaru tematycznego BLOK 1 Weryfikacja poprawnoci rankingów potencjau, atrakcyjnoci i faz ycia oraz ocena przyszego znaczenia poszczególnych grup technologii BLOK 2 Prognoza rozwoju poszczególnych grup technologii i ocena prawdopodobiestwa ich wystpienia w przyszoci Rysunek 25. Schemat implementacji metody e-delphix [161, 175]; OW organizacja wirtualna, SN sieci neuronowe, PI platforma internetowa Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

8. Utylitarne znaczenie wyników wykonanych prac naukowobadawczych i nowo opracowanej metodologii

8. Utylitarne znaczenie wyników wykonanych prac naukowobadawczych i nowo opracowanej metodologii Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów 8. Utylitarne znaczenie wyników wykonanych prac naukowobadawczych i nowo opracowanej metodologii Maj c na

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN *************************************************************** Bogdan ÓŁTOWSKI PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN ************************************************* BYDGOSZCZ - 1996 motto : na wielkie kłopoty

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY Tadeusz MIKULCZYSKI 1, Daniel NOWAK 2, Rafał WICŁAWEK 3 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1. Streszczenie. Zaprezentowano metod Grafpol modelowania dyskretnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Adrian Gill Politechnika Poznaska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Zaliczenie Bazy danych Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Wykáad: Podstawowe informacje z zakresu baz danych - relacyjne bazy danych, SQL, indeksy, architektura baz danych Pracownia specjalistyczna:

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *)

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *) AMME 03 12th Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali * W. Sitek, L.A. Dobrzaski Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Instytut Materiałów

Bardziej szczegółowo

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 2/2010 Marta LIGNOWSKA Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa E-mail: marta.lignowska@wat.edu.pl Symulacja cieek klinicznych w rodowisku

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWAONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Rkopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Organizacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Organizacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0 0-0_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Narzdzia wspomagajce bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn cz 2. Moliwo rozbudowy systemu INSTO

Narzdzia wspomagajce bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn cz 2. Moliwo rozbudowy systemu INSTO dr in. Łukasz JASZCZYK dr in. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Narzdzia wspomagajce bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn cz 2. Moliwo rozbudowy systemu INSTO S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia.

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia. dr in. Artur Bernat, KMP, WM., PKos., wykład II (rodowisko Matlab), strona: 1 Wykład III> z Podstaw Przetwarzania Informacji (na danych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Krzysztof Wyrzykowski 2,1, Piotr Kowalski 1 1 Premium Technology Sp. z o.o. Dzia+ In,ynierii Oprogramowania pkowalski@premiumtechnology.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Kod przedmiotu ZIP S 0-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II Przedsibiorstwo w e-gospodarce WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Przedsibiorstwo w e-gospodarce Kod przedmiotu ZIP S 0 43-4_0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo