CZY POKORA MO E DAWA SZCZ CIE? ZWI ZKI POKORY Z ASPIRACJAMI I ZADOWOLENIEM Z YCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY POKORA MO E DAWA SZCZ CIE? ZWI ZKI POKORY Z ASPIRACJAMI I ZADOWOLENIEM Z YCIA"

Transkrypt

1 ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ ANNALS OF PSYCHOLOGY 2013, XVI, 3, ANNA MARIA ZAWADZKA JUSTYNA ZALEWSKA 41 Uniwersytet Gdaski Instytut Psychologii CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? ZWIZKI POKORY Z ASPIRACJAMI I ZADOWOLENIEM Z YCIA Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartoci wiata. Ona zakłada, e nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, e człowiek wszystko zdobywa. Pokorny staje si natychmiast duchowym bogaczem Max Scheler Przeprowadzono badanie, w którym przeanalizowano zwizki aspiracji yciowych i zadowolenia z ycia z pokor (rozumian jako godzenie si z ograniczeniami, akceptacja siebie i rzeczywistoci, brak potrzeby kontroli, wykorzystywanie poraek i niewywyszanie si). Uzyskane wyniki wskazały, e pokora moe by predyktorem aspiracji wewntrznych i zadowolenia z ycia. Ponadto ustalono, e aspiracje wewntrzne dodatnio wi si z akceptacj siebie i rzeczywistoci, a aspiracje zewntrzne ujemnie wi si z brakiem potrzeby kontroli. Dwa wymiary pokory godzenie si z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci wi si dodatnio z zadowoleniem z ycia. Słowa kluczowe: pokora, aspiracje yciowe, zadowolenie z ycia. WPROWADZENIE Jeden z najwikszych filozofów nowoytnych, Immanuel Kant, uwaał pokor za cnot wszystkich cnót (por. Grenberg, 2005). Od wieków w głównych nurtach religijnych judaizmie, chrzecijastwie, islamie, buddyzmie wska- ANNA MARIA ZAWADZKA Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdaski, ul. Bayskiego 4, Gdask; JUSTYNA ZALEWSKA Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdaski, ul. Bayskiego 4, Gdask;

2 416 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA zuje si na pokor jako podstawow cech dojrzałej duchowoci, która gwarantuje dobre ycie. Problem pokory jest wany take poza religiami, pokora odnosi si do stosunku osoby do siebie i innych. W psychologii o pokorze mówi si w kontekcie osigania dojrzałoci przez człowieka (por. Allport, 1961; Rogers, 1961) czy cnót, których rozwijanie prowadzi do dobrego ycia (por. Park, Peterson i Seligman, 2004; Seligman, 2002). Badacze wskazuj, e pokora wie si z wartociami religijnymi, z trafnoci spostrzegania siebie i innych oraz e jest wanym elementem dobrych relacji midzyludzkich (por. Dbrowski, 1984; Emmons, 1999; Emmons i Kneezel, 2005; Tangley, 2000). W kulturze zachodniej kulturze konsumpcji i materializmu wzmacnia si pogld, e pycha (tj. wygórowane pojcie o sobie, przesadna ambicja, miło własna) prowadzi w kierunku osignicia szczcia w yciu. Konsumpcjonizm i materializm promuj jako wartoci władz i hedonizm oraz materialistyczne cele yciowe sław, bogactwo i atrakcyjno fizyczn. Jak wynika z przeprowadzonych dotychczas bada, denia do realizacji tych wartoci i celów maj negatywne konsekwencje dla dobrostanu osób i społeczestw (Górnik-Durose, 2002; Kasser, 2002; Kasser i Ryan, 1993, 1996; por. take Górnik-Durose, Mróz i Zawadzka, 2012). Z kolei rozwijaniu cnoty pokory sprzyjaj wartoci tradycji i yczliwoci oraz denia do celów zwizanych z duchowoci (niematerialistycznych) (por. Grouzet, 2005; Schwartz, 1992). Te wartoci i cele s sprzeczne z wartociami promowanymi przez kultur konsumpcji i materializmu. Dlatego te pokora moe by niedoceniana w yciu jednostkowym i społecznym jako cnota majca potencjał uszczliwiania ludzi. W prezentowanym badaniu postanowiono odpowiedzie na pytania, czy i w jaki sposób pokora wie si z wewntrznymi (niematerialistycznymi) i zewntrznymi (materialistycznymi) aspiracjami yciowymi oraz z zadowoleniem z ycia. Podjty temat nie doczekał si wielu opracowa. O ile autorkom wiadomo, do tej pory przeprowadzono jedno badanie na próbie amerykaskiej wskazujce na istnienie zwizków aspiracji yciowych z pokor (Visser, Pozzebon, 2013). Podobnie przeprowadzone dotychczas badania dotyczce zwizku pokory z dobrostanem s nieliczne i daj sprzeczne odpowiedzi, tj. wskazuj, e zwizek ten jest pozytywny (Park, Peterson i Seligman, 2004; Rowat i in., 2006) lub negatywny (Trzebiska, 2004). W dalszej czci artykułu przedstawiono zało- enia teoretyczne, metod, wyniki, dyskusj i wnioski z przeprowadzonego badania.

3 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? POKORA I DOBRE YCIE 417 Definicje pokory Główn przyczyn nielicznych bada dotyczcych pokory jest trudno, jak badacze widz w zdefiniowaniu tego pojcia. Jednym ze sposobów zdefiniowania pokory jest okrelanie jej za pomoc przeciwstawnych charakterystyk, np. jest brakiem narcyzmu, arogancji, pychy, egoizmu (por. Exline i Geyer, 2004; Rowatt i in., 2006). Innym sposobem definiowania pokory jest okrelanie jej poprzez charakterystyki pokrewne, np. uznanie jej za cech równowan skromno- ci (por. Tangney, 2002; Seligman, 2002). Jeszcze innym sposobem definiowania jest okrelanie, czym jest pokora. W tym nurcie badacze take róni si co do tego, jak pojmuj to pojcie. Jedni odnosz si do sposobu postrzegania siebie i przyjmuj, e osoba pokorna to taka, która trafnie siebie postrzega (por. Baumeister i Exline, 2002; Emmons, 1999), lub taka, która ma mniejsz skłonno do podwyszania swojej samooceny i stawiania siebie w lepszym wietle (por. Sedekides, Gregg i Hart, 2007). W innych ujciach przyjmuje si, e pokora dotyczy okrelonego charakteru relacji społecznych i wskazuje si, e osoba pokorna to taka, która opiera relacje z innymi na empatii, partnerstwie, uprzejmoci, szacunku, wdzicznoci i braku chci kontroli (Emmons, 2007; Exeline i Geyer, 2004; Means i in., 1990) czy te potrafi przyznawa si do błdów i jest otwarta na punkty widzenia i rady innych (Harrell i Bond, 2006) lub take jest oddana i posłuszna Bogu (Emmons, 2003; Emmons i Kneezel, 2005; Exline i Geyer, 2004). Badacze wskazuj równie, e na pokor składa si akceptowany społecznie sposób regulacji emocji (Davis i in., 2011). W zwizku z przypisywaniem pokorze kilku znacze niektórzy badacze opisuj j jako konstrukt wielowymiarowy (Emmons, 1999; Tangley, 2000). Do wymiarów, jakie zgodnie wyróniaj, zalicza si: dystans do siebie i swoich osigni, godzenie si z ograniczeniami, brak arogancji, trafn ocen własnych moliwoci, samoakceptacj, mał koncentracj na sobie. W dotychczas prowadzonych badaniach badacze przyjmuj najczciej jedno z dwóch uj pokory, które ley u podstawy jej pomiaru. W pierwszym ujciu pokor widzi si jako trafno postrzegania siebie, w drugim ustosunkowanie do innych, charakter relacji z innymi. W przypadku pomiaru trafnoci oceny własnej osoby najczciej stosuje si skale przymiotnikowe dyferencjału semantycznego, na których osoba badana ocenia siebie. Wad tych skal jest taka moliwo, e osoby, które nie s pokorne, mog ocenia siebie lepiej, aby pokaza si w lepszym wietle, a osoby, które s pokorne, mog ocenia si gorzej, aby REGISTRATION FORM Strona 417

4 418 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA przedstawi siebie w sposób umiarkowany (Davis, Worthington i Hook, 2010). W przypadku pomiaru pokory z perspektywy charakteru relacji z innymi jednym ze sposobów s pomiary oparte na samoopisach. Obejmuj one analiz pokory jako charakterystyki czy cechy osobowoci jednostki (por. Lee i Ashton, 2004). Narzdzie zastosowane w prezentowanym badaniu dotyczy pomiaru pokory zgodnie z drugim ujciem, w oparciu o samoopis. Pokor rozumie si tutaj jako cech, któr mona rozwija i która dotyczy ustosunkowania do siebie i innych osób. Polega ona na uznaniu własnej ograniczonoci, nie wywyszaniu si ponad innych, unikaniu chwalenia si swoimi dokonaniami, czerpaniu radoci z kadej chwili, przyznawaniu si do poraek i efektywnego ich wykorzystania, akceptacji biegu wydarze w swoim yciu i zmiany tych wydarze, kiedy mona co zmieni na lepsze, przyjciem, e człowiek nie jest w stanie kontrolowa rzeczywistoci i nie moe sterowa działaniem otaczajcych go osób, wiadomoci tego, e nie uda si przey ycia, unikajc niepowodze oraz błdów. Przeciwiestwem pokory jest: zniechcenie, rezygnacja, niepokój i brak przebaczania sobie popełnionych błdów. Pokora i szczcie Psychologowie nurtu humanistycznego, a nastpnie nurtu nazwanego psychologi pozytywn, w szczególny sposób starali si i staraj odpowiedzie na pytanie, jakie cechy prowadz do pełni rozwoju człowieczestwa i w efekcie dobrostanu osób. W nurcie psychologii humanistycznej, w koncepcji dojrzałoci osoby (1961) Allport wskazywał na cechy, które przez dzisiejszych badaczy s uznawane za wymiary pokory; s to samoakceptacja, obiektywizacja samego siebie i realizm (por. Emmons, 1999; Tangley, 2000). Podobnie Rogers (1961), okrelajc osob funkcjonujc w pełni człowieczestwa, podkrelał cechy, które odpowiadaj opisowi pokory, tj. budowanie solidnego obrazu własnej osoby, racjonalne spogldanie na to, co si dzieje wewntrz osoby i poza ni. W nurcie psychologii pozytywnej Seligman (2002), prezentujc teori autentycznego szczcia, wskazuje, e realizacja cnót w tym skromnoci i pokory prowadzi do szczcia (por. take Trzebiska, 2008). Seligman twierdzi, e kluczowe dla spełnienia si osoby jest dopasowanie swoich właciwoci do otoczenia. Pokora pozwala pozna i doceni te właciwoci (por. Park, Peterson i Seligman, 2004). Podobnie w koncepcjach powstałych w nurcie teorii autodeterminacji podkrela si znaczenie realizacji celów wewntrznych, takich jak akceptacja siebie, rozwój osobisty, afiliacja i poczucie wspólnoty z innymi, dla dobrostanu. Tre tych celów nawizuje do pojcia pokory. Celom wewntrznym

5 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? 419 przeciwstawia si denie do celów zewntrznych bogactwa, sławy, atrakcyjnoci fizycznej (Kasser i Ryan, 1993, 1996). Z bada przeprowadzonych w tym nurcie wynika, e denie do realizacji celów wewntrznych w przeciwiestwie do celów zewntrznych wie si z mniejszym nasileniem niepokoju, depresji, narcyzmu i mniejszym wystpowaniem symptomów psychosomatycznych (Kasser i Ryan, 1996). W naszej rodzimej psychologii, w koncepcji dezintegracji pozytywnej, Dbrowski (1984) wskazywał, e osignicie dobrostanu wie si z rozwojem na coraz wyszym poziomie ku pełni człowieczestwa. T pełni człowieczestwa okrelaj właciwoci psychiczne: intelektualne, moralne, społeczne, estetyczne i na najwyszym poziomie religijne, które wi si z pokor. Dotychczas przeprowadzono jedno badanie na temat zwizku aspiracji yciowych z pokor. Pokor badano jako czynnik HH (uczciwo-pokora) z modelu osobowoci HEXACO-PL. Obejmuje on uczciwo, szczero, skromno i unikanie zachłannoci. Uzyskane wyniki wskazały na pozytywne zwizki aspiracji wewntrznych i negatywne aspiracji zewntrznych z badan pokor (Visser i Pozzebon, 2013). Nieliczne s take badania analizujce zwizki pokory z zadowoleniem z ycia. W badaniu przeprowadzonym przez Park, Petersona i Seligmana (2004) wskazano na pozytywne słabe korelacje pokory i skromnoci z zadowoleniem z ycia. W badaniach Trzebiskiej sprawdzano, w jaki sposób nasilenie cnót wdzicznoci, miłoci, nadziei, duchowoci, mdroci i pokory wie si z wybranymi aspektami zdrowia (tj. intensywnoci wystpowania symptomów psychopatologicznych i dobrostanem afektywnym, psychicznym i społecznym). W badaniu tym wykazano, e cnoty, takie jak nadzieja i miło, maj duy wpływ na zdrowie, podobnie jak duchowo i wdziczno (jednak ten wpływ okazał si mniejszy ni w przypadku nadziei i miłoci). Z kolei w przypadku pokory okazało si, e jej wyszy poziom wizał si z niszym dobrostanem emocjonalnym i społecznym (Trzebiska, 2004). W badaniu przeprowadzonym przez Rowatt i jej współpracowników (2006) wskazano na zwizki pokory z dobrostanem w odniesieniu do arogancji. Pokora w porównaniu z arogancj wizała si z wysz samoocen, wdzicznoci, chci przebaczania, duchowoci i lepszym ogólnym zdrowiem. Ustalono te, e pokora nie wie si z nisk samoocen, pesymizmem i depresj. Wykazano take, e pomiar utajony pokory był zwizany z lepszymi wynikami w nauce, gdy kontrolowano trzy cechy badanych narcyzm, samowiadomo i utajon samoocen. W innych badaniach sprawdzano, jakie s korelaty pokory. Jedno z tego typu bada wykazało, e ludzie pokorni chtniej wybaczaj innym. Co wicej, wiksze prawdopodobiestwo wybaczenia jest wówczas, gdy osoby, oprócz wysokich REGISTRATION FORM Strona 419

6 420 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA wyników na skali pokory, osigaj wysokie wyniki na skali duchowoci, czyli s zarówno pokorne, jak i uduchowione (Powers i in., 2007). W jeszcze innym badaniu wskazano, e osoby o wysokim poziomie pokory chtniej współpracuj oraz chtniej pomagaj innym w potrzebie ni osoby o niskim poziomie pokory (Hilbig i Zettler, 2009). Udowodniono take, e osoby pokorne charakteryzuj si lepsz jakoci zwizków z innymi ni osoby niepokorne (Peters, Rowatt i Johnson, 2011). Ponadto w kolejnych badaniach udało si wykaza, e pokora pozwala przewidywa hojno (Exline i Hill, 2012). Z bada tych wynika, e ludzie pokorni w stosunku do niepokornych chtniej daj pienidze na cele charytatywne, odpowiadaj na proby zwizane z udziałem w badaniach naukowych, daj wicej pienidzy anonimowym osobom, s uprzejme w takiej samej mierze wobec osób znajomych, jak i nieznajomych czy darczyców, a take w stosunku do osób, od których nic nie otrzymały i z którymi nie maj interesu. Przeprowadzono take badanie, w którym starano si dociec, z czym kojarzy si pokora i jak postrzegane s osoby, które j przejawiaj (Exline i Geyer, 2004). Wikszo osób pozytywnie kojarzyła pokor i chciała, aby ta cecha w wikszym stopniu je charakteryzowała. Osoby badane, mylc o pokorze, cz- ciej przypominały sobie sytuacje sukcesu ni niepowodzenia zwizanego z obnieniem samooceny. Ponadto osoby badane uwaały, e osoby pokorne charakteryzuj si grzecznoci i dbałoci o innych, nie s samolubne oraz s inteligentne i odnosz sukces. Z kolejnych bada wynika, e osoby pokorne chtniej przyjmuj co od innych ni osoby niepokorne (Exline, 2012). Rezultaty tych bada wskazały, e osoby pokorne odczuwały wicej wdzicznoci i czuły si bardziej kochane w sytuacji, kiedy dowiadczały dobroci innych (tj. otrzymywały co od innych), ni osoby niepokorne. Pewne porednie wnioski na temat zwizku pokory z zadowoleniem z ycia mona wycign z bada dotyczcych cech zwizanych z pokor i jej przeciwstawnych. Na podstawie analizy cechy nawizujcej do pokory, jak jest gotowo do samonaprawy, i cechy przeciwstawnej pokorze, jak jest tendencja do naduywania władzy, ustalono, e gotowo do samonaprawy wie si z podwyszonym zadowoleniem z ycia (Zawadzka i Szabowska-Walaszczyk, 2012), a tendencja do naduywania władzy jest zwizana z obnionym zadowoleniem z ycia oraz negatywnie z preferowaniem kategorii wartoci realizujcych cele wewntrzne Przekraczanie Ja (Zawadzka, Sk i Szabowska-Walaszczyk, 2013).

7 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? BADANIE 421 Celem przeprowadzonego badania była analiza zwizków pokory z aspiracjami yciowymi wewntrznymi i zewntrznymi oraz z zadowoleniem z ycia. Ponadto miało odpowiedzie na pytanie, czy pokora moe by dobrym predyktorem aspiracji yciowych i zadowolenia z ycia. Badana pokora dotyczy stosunku do siebie i innych, co jest zgodne z treci aspiracji wewntrznych, które odnosz si do rozwoju osobistego, akceptacji siebie, satysfakcjonujcych zwizków z innymi, wspólnotowoci (por. Kasser i Ryan, 1996). Z kolei tre aspiracji zewntrznych (materialistycznych) jest przeciwstawna do analizowanego tu pojcia pokory, gdy dotycz one bogactwa, sławy, wizerunku, a te wi si z poszukiwaniem aprobaty społecznej i nagród majcych na celu podwyszanie własnej samooceny (por. Kasser i Ryan, 1996). Odwołujc si do powyszych wniosków z bada nad aspiracjami oraz biorc pod uwag wyniki bada wskazujcych na zwizki pokory (jako cechy osobowoci uczciwo pokora) z aspiracjami yciowymi (por. Visser i Pozzebon, 2013), postawiono dwie hipotezy: H 1: Pokora wie si dodatnio z wewntrznymi aspiracjami yciowymi. H 2: Pokora wie si ujemnie z zewntrznymi aspiracjami yciowymi. Ponadto starano si pogłbi te zalenoci, testujc załoenie, e pokora moe stanowi dobry predyktor aspiracji yciowych. W wietle psychologii humanistycznej i pozytywnej dobrostan jest zwizany z posiadaniem cech pokrewnych pokorze (por. Allport, 1961; Seligman, 2002). Z kolei badania dotyczce korelatów pokory wskazuj, e pokora ma zwizek z jakoci zwizków interpersonalnych (Peters, Rowatt i Johanson, 2011), z chci wybaczania (Worthngton, 1998; Powers i in., 2007), współpracy, pomocy innym w potrzebie (Hilbig i Zettler, 2009; LaBouff i in., 2012) oraz hojnoci (Exline i Hill, 2012). Wymienione korelaty pokory wi si z dobrostanem, a co za tym idzie na ich podstawie w poredni sposób mona zakłada istnienie zwizku pokory z zadowoleniem z ycia. Ponadto badania przeprowadzone do tej pory wskazały na pozytywne zwizki cnoty, pokory i skromnoci z zadowoleniem z ycia (Park, Peterson i Seligman, 2004). W odniesieniu do powyszych wniosków postawiono trzeci hipotez: H 3: Pokora wie si dodatnio z zadowoleniem z ycia. Podobnie jak w przypadku aspiracji yciowych, tak i tu pogłbiono analizy, testujc załoenie, e pokora moe stanowi dobry predyktor zadowolenia z ycia. REGISTRATION FORM Strona 421

8 422 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA METODA Grupa badana Przebadano 139 osób, w wieku M = 29,53 roku (SD = 10,43), w tym 80 kobiet i 59 mczyzn, z wykształceniem zawodowym (5%), rednim (61,9%) i wyszym (33,1%). Badani pochodzili z województwa pomorskiego. Narzdzia i procedura Skala Pokory. Pomiaru pokory dokonano za pomoc Skali Pokory autorstwa Zalewskiej i Zawadzkiej (por. Zalewska, 2011). Skala ta dotyczy odnoszenia si do siebie i innych. Narzdzie przygotowano w oparciu o przegld definicji pokory zwizanych ze stosunkiem osoby do siebie i innych, na ich podstawie wygenerowano stwierdzenia, które poddano ocenie sdziów kompetentnych, a nastpnie przeprowadzono eksploracyjn analiz czynnikow i analiz rzetelnoci. Uzyskany współczynnik W Kendalla wiadczy o wysokiej zgodnoci sdziów: W = 0,897. Analiza czynnikowa (metoda: głównych składowych, rotacja: Varimax) wskazała na pi czynników, które tłumaczyły procent zmiennoci w badanej próbie nastpujco: Czynnik 1 akceptacja siebie i rzeczywistoci 24,1%; Czynnik 2 godzenie si z własnymi ograniczeniami 9,6%; Czynnik 3 brak poszukiwania kontroli 6,74%; Czynnik 4 niewywyszanie si 4,71% i wykorzystywanie poraek do poprawy siebie 4,18% wariancji w badanej próbie. Przeprowadzona analiza rzetelnoci Cronbacha w zbadanej grupie dla całej skali wyniosła: = 0,88, a rednia i odchylenie standardowe przedstawiały si nastpujco: M = 4,38 (SD = 0,59). Korelacje poszczególnych czynników ze sob, rednie i odchylenia standardowe dla kadego z wymiarów pokory i ich rzetelnoci przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Korelacje piciu wymiarów pokory i ich rednie i odchylenia standardowe M SD P1 0,53*** 0,40*** 0,27** 0,30*** 4,49 1,02 0,92 P2 0,53*** 0,04 n.i. 0,43*** 0,48*** 5,08 0,80 0,85 P3 0,40*** 0,04 n.i. -0,02 n.i. 0,09 n.i. 3,67 0,97 0,77 P4 0,27** 0,43*** -0,02 n.i. 0,36*** 4,62 0,71 0,71 P5 0,30*** 0,48*** 0,09 0,36*** 4,42 0,76 0,42 Poziomy istotnoci statystycznej *-0,05, **-0,01, ***-0,001; P1 godzenie si z ograniczeniami, P2 akceptacja siebie i rzeczywistoci, P3 brak potrzeby kontroli, P4 wykorzystywanie poraek do poprawy siebie, P5 niewywyszanie si

9 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? 423 Jak wynika z Tabeli 1, rzetelno badanych skal była zadowalajca, oprócz skali niewywyszanie si. Dlatego pominito t skal w szczegółowych analizach w ramach prezentowanego badania. Podsumowujc przedstawione wyej wyniki, Skala Pokory spełnia podstawowe wymagania zwizane z trafnoci wewntrzn i rzetelnoci narzdzia. Na Skal Pokory składa si 49 stwierdze, które tworz pi wymiarów pokory. S nimi: 1. Godzenie si z ograniczeniami (np. Chciałbym wiele zmieni w moim yciu, Ciko mi si pogodzi z błdami, które popełniam); 2. Akceptacja siebie i rzeczywistoci (np. W moim yciu dobrze si układa, Akceptuj bieg wydarze w moim yciu); 3. Brak potrzeby kontroli (np. Lubi, jak inni robi to, czego ja chc, Lubi sytuacje, w których mam kontrol); 4. Wykorzystywanie poraek do poprawy siebie (np. Nie załamuj si niepowodzeniami, Nawet jeli co mi nie wychodzi, to nie zamartwiam si tym); 5. Niewywyszanie si (np. Lubi si wywysza ponad innych, Jestem raczej skromn osob). Odpowiedzi na pytania zwizane ze Skal Pokory badani zaznaczaj na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza: zdecydowanie mnie nie opisuje, a 7 zdecydowanie mnie opisuje. Indeks aspiracji yciowych. Pomiaru aspiracji dokonano przy uyciu Indeksu Aspiracji yciowych (Aspiration Index, autorstwa Kassera i Ryana, 1996; tłum. Duda, 2009, polska adaptacja Zawadzka, Duda, Rymkiewicz, Kondratowicz-Nowak, 2013). Kwestionariusz składa si z 35 celów, dotyczcych 7 aspiracji yciowych (trzech zewntrznych i trzech wewntrznych oraz aspiracji dotyczcych zdrowia). Aspiracje te to: bogactwo/aspiracje finansowe (np. cel yciowy: by zamonym), sława/uznanie (cel yciowy: by moje nazwisko było znane przez wielu ludzi), wizerunek/atrakcyjno fizyczna (cel yciowy: skutecznie ukrywa oznaki starzenia si), rozwój osobisty (cel yciowy: dorosn i nauczy si nowych rzeczy), zwizki z innymi (cel yciowy: mie dobrych przyjaciół, na których mog liczy), wspólnotowo (cel yciowy: pracowa nad lepszym bytem dla społeczestwa) i zdrowie (cel yciowy: by zdrowym fizycznie). Badani ustosunkowuj si do kadego z celów, odpowiadajc na trzy pytania, posługujc si przy tym 7-stopniow skal. Pytanie pierwsze odnosi si do tego, jak wany jest dla ciebie dany cel (od 1 w ogóle nie jest wany do 7 bardzo wany ). Pytanie drugie brzmi, na ile prawdopodobne jest, e osigniesz ten cel w przyszłoci (od 1 w ogóle nie jest prawdopodobne do 7 bardzo prawdopodobne ). Pytanie trzecie dotyczy tego, jak duo z tego celu udało ci si ju osign (od 1 w ogóle nie do 7 bardzo duo ). Rzetelnoci dla kadej z badanych aspiracji yciowych były wysokie i wynosiły od = 0,84 do = 0,93 (por. Tabela 2). rednie dla poszczególnych aspiracji REGISTRATION FORM Strona 423

10 424 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA przedstawiały si nastpujco: osoby badane najwyej ceniły aspiracje dotyczce zwizków z innymi i zdrowia, a najniej sławy (por. Tabela 2). Drabina Cantrila. Do pomiaru poziomu zadowolenia z ycia zastosowano Drabin Cantrila (Cantril s Self-Anchoring Scale, 1965, w adaptacji Czapiskiego, 1992). Narzdzie to składa si z jednego pytania, którego skala odpowiedzi zaprezentowana jest w formie graficznej przedstawiajcej drabin. Badani odnosz si do pytania o zadowolenie z ycia, zaznaczajc odpowied w przedziale od 0 ( najgorsze ycie, jakiego mógłbym si spodziewa ) do 10 ( najlepsze ycie, jakiego mógłbym si spodziewa ). Narzdzie pozwala równie uzyska informacj o zadowoleniu z ycia w przeszłoci oraz o przewidywanym przez respondenta poziomie zadowolenia w przyszłoci za pomoc kolejnych czterech pyta. W badanej grupie rednia odpowiedzi na pytanie o ogólne zadowolenie z obecnego ycia wyniosła: M = 6,44 (SD = 1,41). Analiza rzetelno- ci dla całej Drabiny Cantrila (piciu pyta) wskazała na wynik = 0,55. W zwizku z niezadowalajc rzetelnoci zsumowanych skal Drabiny Cantrila w badaniu właciwym wykorzystano pytanie podstawow skal Cantrila, tj. ocen obecnego ycia na skali od 0 ( najgorsze ycie, jakiego mógłbym si spodziewa ) do 10 ( najlepsze ycie, jakiego mógłbym si spodziewa ). Procedura. Badani, pojedynczo lub w małych grupach (do piciu osób), odpowiadali na pytania kwestionariuszy w nastpujcej kolejnoci: Indeks Aspiracji yciowych, Drabina Cantrila, Skala Pokory. WYNIKI Zwizki pokory z aspiracjami yciowymi W celu zweryfikowania postawionych hipotez w pierwszym rzdzie przeanalizowano zwizki kadej z aspiracji z kadym z wymiarów pokory. Przeprowadzona analiza r Pearsona wskazała na istotne statystycznie korelacje testowanych wymiarów pokory z badanymi aspiracjami. Dwa wymiary pokory godzenie si z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci korelowały dodatnio z aspiracjami dotyczcymi rozwoju osobistego, zwizków z innymi i zdrowia (por. Tabela 2). Wymiar pokory wykorzystywanie poraek do poprawy siebie wizał si dodatnio z aspiracjami odnoszcymi si do zdrowia. Z kolei wymiar pokory brak kontroli korelował ujemnie z aspiracjami dotyczcymi bogactwa i wizerunku (por. Tabela 2). Uzyskany wynik wskazuje, e im w wikszym stopniu osoby opisywały siebie jako godzce si z ograniczeniami

11 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? 425 oraz akceptujce siebie i rzeczywisto, tym bardziej ceniły aspiracje wewntrzne: rozwój osobisty i zwizki z innymi. Natomiast im bardziej opisywały siebie jako niedce do kontroli nad innymi, tym mniej ceniły aspiracje zewntrzne: bogactwo i wizerunek. Co ciekawe, im w wikszym stopniu osoby opisywały siebie jako godzce si z ograniczeniami, akceptujce siebie i rzeczywisto oraz wykorzystujce poraki do poprawy siebie, tym bardziej ich aspiracje wizały si ze zdrowiem. Podsumowujc, otrzymane wyniki korelacji wskazuj, e hipoteza H 1 si potwierdziła: dwa wymiary pokory godzenie si z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci wizały si dodatnio z aspiracjami wewntrznymi. Podobnie potwierdziła si hipoteza H 2. Wymiar pokory brak potrzeby kontroli wizał si ujemnie z aspiracjami zewntrznymi. Tabela 2. Korelacje badanych wymiarów pokory z aspiracjami yciowymi oraz rednie, odchylenia standardowe i rzetelno dla aspiracji yciowych P1 P2 P3 P4 M SD A1-0,31*** 3,83 1,00 0,91 A2 2,51 1,12 0,93 A3-0,22** 3,91 1,08 0,91 A4 0,25** 0,33*** 5,19 0,75 0,84 A5 0,26** 0,36*** 5,44 0,87 0,89 A6 4,15 1,00 0,91 A7 0,21* 0,29*** 0,23** 5,36 0,82 0,91 Poziomy istotnoci statystycznej *-0,05, **-0,01, ***-0,001; P1 godzenie si z ograniczeniami, P2 akceptacja siebie i rzeczywistoci, P3 brak potrzeby kontroli, P4 wykorzystywanie poraek do poprawy siebie, A1 bogactwo, A2 sława, A3 wizerunek, A4 rozwój osobisty, A5 zwizki z innymi, A6 wspólnotowo, A7 zdrowie Zgodnie z przyjtym załoeniem sprawdzono, w jakim stopniu pokora moe stanowi dobry predyktor testowanych aspiracji yciowych wewntrznych i zewntrznych. Zsumowano wyniki trzech aspiracji (rozwój osobisty, zwizki z innymi i wspólnotowo) i utworzono zmienn aspiracje wewntrzne, po czym przeprowadzono analiz regresji liniowej (metoda wprowadzania). Po stronie zmiennych niezalenych wprowadzono: płe, wiek i pokor (tj. zsumowany wynik piciu wymiarów pokory). Testowany model okazał si istotny statystycznie: R = 0,38, R² = 0,14, F(3, 135) = 7,38, p < 0,001. Uzyskano istotne współczynniki czstkowe analizy regresji w przypadku pokory ( = 0,29, t = 3,60, p < 0,001) i płci ( = -0,26, t = -3,22, p < 0,01). Wynik ten oznacza, e aspiracje wewntrzne wizały si pozytywnie z pokor oraz charakteryzowały bardziej REGISTRATION FORM Strona 425

12 426 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA mczyzn ni kobiety w badanej próbie. Aby pogłbi prowadzone analizy, w dalszej kolejnoci sprawdzono, jak aspiracje wewntrzne wi si z czterema badanymi wymiarami pokory, tj. godzeniem si z ograniczeniami oraz akceptacj siebie i rzeczywistoci, brakiem potrzeby kontroli i wykorzystywaniem poraek do poprawy siebie (ze wzgldu na nisk rzetelno wyłczono z pomiaru wymiar wywyszania si). Testowany model analizy regresji okazał si istotny: R = 0,30, R² = 0,09, F(4, 134) = 3,27, p < 0,01. Analiza regresji wskazała na istotny współczynnik w przypadku wymiaru pokory akceptacja siebie i rzeczywistoci ( = 0,25, t = 2,33, p < 0,05). Nastpnie zsumowano wyniki dla aspiracji (bogactwo, sława i wizerunek) i utworzono zmienn zalen aspiracje zewntrzne, po czym przeprowadzono analiz regresji (metoda wprowadzania), gdzie zmiennymi niezalenymi były płe, wiek i pokora. Model ten był statystycznie nieistotny (F < 1, n.i.). W dalszej kolejnoci do modelu regresji liniowej, gdzie zmiennymi niezalenymi były cztery wymiary pokory, wprowadzono zmienn zalen aspiracje zewntrzne. Testowany model okazał si istotny statystycznie: R = 0,26, R² = 0,07, F(4, 134) = 2,47, p < 0,01. Istotny współczynnik uzyskano dla braku potrzeby kontroli ( = -0,27, t = -2,88, p < 0,01). W oparciu o przedstawione wyniki analizy regresji mona take przyj zgodnie z załoeniem e pokora stanowi predyktor badanych aspiracji yciowych. Zwizki pokory z zadowoleniem z ycia Na pocztku przeanalizowano korelacj kadego z wymiarów pokory z zadowoleniem z ycia. Na podstawie przeprowadzonej analizy r Pearsona ustalono istotn dodatni korelacj pomidzy dwoma wymiarami pokory: godzeniem si z ograniczeniami (r = 0,38, p < 0,001) oraz akceptacj siebie i rzeczywistoci (r = 0,41, p < 0,001) a zadowoleniem z ycia, co oznacza, e im wyej osoby oceniały siebie na tych wymiarach pokory, tym bardziej były zadowolone z ycia. Wynik ten jest zgody z hipotez H 3 i dowodzi zakładanych zwizków pokory z zadowoleniem z ycia. W celu ustalenia, czy na podstawie pokory mona przewidywa zadowolenie z ycia, przeprowadzono analiz regresji. Zastosowano model analizy regresji liniowej (metoda wprowadzania). Zmiennymi niezalenymi były: płe, wiek i pokora (tj. zsumowana warto wszystkich wymiarów pokory), a zmienn zalen poziom ogólnego zadowolenia z ycia. Testowany model okazał si istotny statystycznie: R = 0,41, R² = 0,16, F(4, 138) = 8,63, p < 0,001. Istotny współczynnik zaobserwowano w przypadku pokory ( = 0,40, t = 4,94, p < 0,001).

13 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? 427 Uzyskany wynik oznacza, e pokora wie si pozytywnie z zadowoleniem z ycia i moe stanowi dobry jego predyktor. Aby zgłbi badane zwizki, w dalszej kolejnoci przeledzono za pomoc analizy regresji zalenoci midzy zadowoleniem z ycia a czterema badanymi wymiarami pokory. Testowany model okazał si istotny statystycznie: R = 0,40, R² = 0,22, F(4,131) = 9,33, p < 0,001. Istotne współczynniki uzyskano dla dwóch wymiarów pokory godzenie si z ograniczeniami ( = 0,29, t = 2,81, p < 0,01) oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci ( = 0,31, t = 3,11, p = 0,01). W ten sposób ustalono, e te dwa wymiary w najwikszym stopniu tłumacz zwizek pokory zadowoleniem z ycia. Współczynniki dla pozostałych wymiarów pokory były nieistotne statystycznie. DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI Uzyskane wyniki wskazały, e zarówno pokora, jak i jej wyrónione wymiary maj zwizek z wewntrznymi aspiracjami yciowymi. Ustalono, e im wyszy jest poziom pokory na wymiarach godzenie si z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci, tym wyszy jest poziom aspiracji wewntrznych (zwizki z innymi i rozwój osobisty). Wskazano równie, e badana tu pokora oraz płe mog by predyktorami aspiracji wewntrznych. Pokora nie stanowiła predyktora aspiracji zewntrznych, jednake w przeprowadzonym badaniu wykazano negatywny zwizek aspiracji zewntrznych z jednym z jej wymiarów, dotyczcym braku potrzeby kontroli. Omawiany wymiar pokory odnosi si do stosunku osoby do posiadania władzy nad innymi i wpływu na zdarzenia. W ten sposób nawizuje do wniosków z bada wykazujcych zwizki aspiracji zewntrznych z wartoci władzy (por. Zawadzka, 2008, 2013). Otrzymany rezultat moe wskazywa, e brak potrzeby kontroli obnia ukierunkowanie osób na aspiracje zewntrzne materialistyczne. Uzyskane wyniki dotyczce aspiracji yciowych nawizuj do bada poprzedników, w których wykazano pozytywne zwizki pokory (rozumianej jako uczciwo, szczero, unikanie zachłannoci i skromno) z aspiracjami wewntrznymi oraz negatywne z aspiracjami zewntrznymi (Visser i Pozzebon, 2013). Stwierdzone tu zalenoci badanej pokory i aspiracji yciowych s słabsze ni w badaniach poprzedników, co oznacza, e naley je interpretowa z pewn ostronoci. Z zaprezentowanych w artykule bada wynika, e pokora jest dobrym predyktorem zadowolenia z ycia. Wczeniejsze badania (por. Park, Peterson, Selig- REGISTRATION FORM Strona 427

14 428 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA man, 2004) wykazywały pozytywne zwizki cechy pokory-skromnoci z zadowoleniem z ycia. Zgodno obydwu wyników wzmacnia pogld, e pokora moe uszczliwia ludzi. Przeprowadzone analizy dowiodły równie, e dwa wród czterech analizowanych wymiarów pokory godzenie si z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistoci w istotny statystycznie sposób tłumacz poziom zadowolenia z ycia. Omawiane wymiary pokory nawizuj do cech, które stanowi o dojrzałoci osoby (por. Allport, 1961), a jej osignicie prowadzi do dobrostanu. Baumeister i Exline (2002) wskazuj, e pokora (zapomnienie o własnym Ja) redukuje zachowania, które wi si z przymusem podkrelania własnej wanoci i posiadania racji. Akceptacja siebie i rzeczywistoci oraz godzenie si z ograniczeniami mog podwysza dobrostan, gdy chroni przed nadmiernymi ambicjami, porównywaniem si z innymi i deniem do maksymalizacji osigni (por. Tangney, 2000). Z bada Schwartza i Warda (2007) wynika, e ludzie, którzy d do osigania maksymalnych rezultatów własnych działa (maksymalici), najłatwiej popadaj w depresj. W zaprezentowanym tu badaniu wykazano zwizek pokory z aspiracjami dotyczcymi zdrowia, co moe dowodzi, e pokora sprzyja zachowaniu zdrowia, które stanowi wany element dobrostanu człowieka. Tak jak wskazano w artykule, definiowanie pojcia pokory jest wyzwaniem dla badaczy (por. cz dotyczc pojcia pokory), std uzyskane tu wyniki bada nad pokor trzeba interpretowa, uwzgldniajc ich ograniczenia. Pewnym ograniczeniem prezentowanego tu badania jest to, e zastosowana Skala Pokory w małym stopniu obejmuje wymiar trafnoci spostrzegania siebie. W kolejnych badaniach wskazane byłoby uzupełnienie analiz o skal trafnoci oceny własnej osoby. Warto jednak doda, e zastosowana skala stanowi now propozycj pomiaru pokory, nawizujc do uj pokory z perspektywy relacji z innymi (por. Emmons, 1999; Tangney, 2000). Ponadto pewnym ograniczeniem zaprezentowanego badania moe by zbyt prosty pomiar zadowolenia z ycia. Zsumowany wynik skal Drabiny Cantrila osignł nisk rzetelno, dlatego te wykorzystano jedn skal ogólnego zadowolenia na Drabinie Cantrila. W przyszłoci wane byłoby sprawdzenie, czy i w jaki sposób pokora tłumaczy inne miary dobrostanu, np. satysfakcj z ycia, samorealizacj, poziom lku czy niepokoju. Jak wynika z bada, cech kojarzon z pokor s osignicia i zdolnoci osoby (por. Exline, i Geyer, 2004). Zatem warto zbada, czy osignicia i sukcesy w yciu mediuj zwizek midzy pokor i zadowoleniem z ycia. Badanie zaprezentowane w tym artykule wpisuje si w nurt bada dotyczcych dobrego ycia, tj. szczliwego i zgodnego ze standardami. Kultura indywidualizmu, konsumpcji i efektywnoci, w której yjemy, podkrela znaczenie war-

15 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? 429 toci i de przeciwnych pokorze. Co wicej, promowane aspiracje zewntrzne przysłaniaj cele wewntrzne, które prowadz do dobrostanu (por. Kasser, 2002; Kasser i Ryan, 1993, 1996). Uzyskane w prezentowanym badaniu wyniki wskazuj, e typy de, zwane zewntrznymi, negatywnie wi si z pokor, a pokora wie si pozytywnie z deniami wewntrznymi i moe stanowi sposobno podwyszania zadowolenia z ycia. Warto zatem bra pod uwag, e rozwijanie cnoty pokory moe stanowi sposobno osigania dobrostanu. LITERATURA CYTOWANA Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston. Baumeister, R. F. i Exline, J. (2002). Mystical self loss: A challenge for psychological theory. The International Journal for the Psychology of Religion, 12(1), Czapiski, J. (1992). Psychologia szczcia. Przegld bada i zarys teorii cebulowej. Pozna: Academos. Davis, D. E., Hook, J. N., Worthington, E. L., Van Tongeren, D. R., Gartner, A. L., Jennings, D. J. i Emmons, R. A. (2011). Relational humility: Conceptualizing and measuring humility as a personal judgment. Journal of Personality Assessment, 93, Davis, D. E., Worthington, E. L. i Hook, J. N. (2010). Humility: Review of measurement strategies and conceptualization as personality judgment. The Journal of Positive Psychology, 5(4), Dbrowski, K. (1984). Osobowo i jej kształtowanie przez dezintegracj pozytywn. Lublin: PTHP. Duda, J. (2009). Wpływ kupowania produktów kulturalnych na satysfakcj z ycia w zalenoci od aspiracji. Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Gdaski, Gdask. Emmons, R. A. (1999). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. International Journal for the Psychology of Religion, 10, Emmons, R. A. (2003). Personal goals, life meaning, and virtue: Wellsprings of a positive life. W: C. L. M. Keyes i J. Haidt (red.), Flourishing: Positive psychology and the life well lived (s ). Washington, DC: APA. Emmons, R. A. (2007). Thanks. How the new science of gratitude can make you happier. New York: Houghton Mifflin. Emmons, R. A. i Kneezel, T. (2005). Giving thanks: Spiritual and religious correlates of gratitude. Journal of Psychology and Christianity, 24(2), Exline, J. (2012). Humility and the ability to receive form others. Journal of Psychology and Christianity, 31(1), Exline, J. i Geyer, A. L. (2004). Perception of humility: A preliminary study. Self and Identity, 3, Exline, J. i Hill, P. (2012). Humility: A consistent and robust predictor of generosity. The Journal of Positive Psychology dedicated furthering research and promoting good practice, 7(3), Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania midzy instrumentalnoci a społeczn uytecznoci dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo U. Górnik-Durose, M. i Janiec, K. (2010). Merkantylizm psychiczny, struktura celów yciowych a poczucie dobrostanu psychicznego. W: A. M. Zawadzka i M. Górnik-Durose (red.), REGISTRATION FORM Strona 429

16 430 ANNA MARIA ZAWADZKA, JUSTYNA ZALEWSKA ycie w konsumpcji, konsumpcja w yciu, (s ). Sopot: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. Górnik-Durose, M., Mróz, B. i Zawadzka, A. M. (2012). Współczesna oferta supermarketu szcz- cia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: M. Górnik-Durose i A. M. Zawadzka (red.). W supermarkecie szczcia, O rónorodnoci zachowa konsumenckich w kontekcie jakoci ycia (s ). Warszawa: Wydawnictwo Difin. Grenberg, J. M. (2005). Kant and the ethics of humility: A story of dependence, corruption and virtue. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Grouzet, F. M., Kasser, T., Ahuvia, A., Ferdandes-Dols, J. M., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R., Saunders, S., Schmuck, P. i Shedon, K. (2005). The structure of goals contents across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 8(5), Harrel, S. P. i Bond, M. A. (2006). Listening to diversity stories: Principles for practice in community research and action. American Journal of Community Psychology, 37(3-4), Hilbig, B. E. i Zettler, I. (2009). Pillars of cooperation: Honesty-humility, social value orientations, and economic behavior. Journal of Research in Personality, 43, Kasser, T. (2002). The high price of materialism. London: MIT Press. Kasser, T. i Ryan, R. M. (1993). A dark side of an American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, Kasser, T. i Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, LaBouff, J. P., Rowartt, W. C., Johnson, M. K., Tsang, J.-A. i McCullough, W. G. (2012). Humble persons are more helpful than less humble persons: Evidence from three studies. The Journal of Positive Psychology, 7(1), Lee, K. i Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of HEXACO personality inventory. Multivariate Behavioural Research, 39, Means, J. R., Wilson, G. L., Strum, C., Biron, J. E. i Bach, P. J. (1990). Humility as a psychotherapeutic formulation. Counseling Psychology Quarterly, 3, Park, N., Peterson, C. i Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, Peters, A., Rowatt, W. C. i Johnson, M. K. (2011). Association between dispositional humility and social relationship quality. Psychology, 2(3), Powers, C., Nam, R.K., Rowatt, W. C. i Hill, P. C. (2007). Associations between humility, spiritual transcendence and forgiveness. W: R. Piedmont (red.), Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, Rogers, C. (1961). Becoming a person: A therapist s view of psychotherapy. Boston: Houghton Milffin. Rowatt, W. C., Powers, C., Targhette, V., Comer, J., Kennedy, S. i Labuff, J. (2006). Development and initial validation of an implicit measure of humility relative to arrogance. Journal of Positive Psychology, 1(4), Schwartz, B. i Ward, A. (2007). Mie si lepiej, ale czu si gorzej: paradoks wyboru. W: P. A. Linley i S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. W: M. P. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology (vol. 25, s. 1-65). New York: Academic Press. Sedekides, C., Gregg, A. P. i Hart, C. M. (2007). The importance of being modest, W: C. Sedekides i S. J. Spencer (red.), The self (s ). New York: Psychology Press Taylor and Francis Group.

17 CZY POKORA MOE DAWA SZCZCIE? Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press. Tangney, J. P. (2000). Humility: Theoretical perspectives, empirical findings and directions for future research. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, Tangney, J. P. (2002). Humility. W: C. R. Snyder i S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology (s ). Oxford, England: Oxford University Press. Trzebiska, E. (2004). Siła psychiczna ujcie dowiadczeniowo-analityczne. Psychologia Jako- ci ycia, 3(1), Trzebiska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Visser, B. A i Pozzebon, J. (2013). Life aspirations, personality and well-being. Personality and Individual Differences, 54(2), Worthington, E. L. (1998). An empathy-humility-commitment model of forgiveness applied within family dyads. Journal of Family Theraphy, 20(1), Zalewska, J. (2011). Aspiracje materialistyczne, zadowolenie z ycia i pokora. Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Gdaski, Gdask. Zawadzka, A. M. (2008). Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi i preferencje nabywcze konsumentów. W: M. Plopa i M. Błaek (red.), Współczesny człowiek w wietle dylematów i wyzwa: perspektywa psychologiczna (s ). Kraków: Wydawnictwo Impuls. Zawadzka, A. M. (2013). Aspiracje materialistyczne dzieci i młodziey w kontekcie preferowanych wartoci i dobrostanu. Czasopismo Psychologiczne, 19(1), Zawadzka, A. M., Duda, J., Rymkiewicz R., i Kondratowicz-Nowak, B. (2013). Polska adaptacja siedmiowymiarowego modelu aspiracji yciowych Kassera i Ryana. Niepublikowany manuskrypt. Uniwersytet Gdaski, Gdask. Zawadzka, A. M., Sk, T., Szabowska-Walaszczyk, A. (2013). Jak naduywanie władzy wie si z dobrostanem jednostki? W: M. Górnik-Durose (red.), W poszukiwaniu wyznaczników jako- ci ycia. Katowice: Wydawnictwo U. Chowanna, 40(1), Zawadzka, A. M. i Szabowska-Walaszczyk, A. (2012). Z czym wie si motyw samonaprawy? Analiza wybranych wyznaczników gotowoci do samonaprawy. Psychologia Jakoci ycia, 10(1), REGISTRATION FORM Strona 431

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 Psychologia 2010 tom 5 1 (13) 71 95 Spo eczna Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 ISSN 1896-1800 Katarzyna Szczucka Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia

Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2003, TOM 46, Nr 4, 355-373 Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia Małgorzata Kossowska 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński INDIVIDUAL DIFFERENCES

Bardziej szczegółowo

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 1, 93-108 Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? Teresa Rzepa 1 Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ARE

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 12, 2012 Monika Mularska-Kucharek KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW ŁODZI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM Celem prezentowanego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 202 213 ISSN 1896-1800 Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Tomasz Baran Wydzia Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sass-Stańczak, Jan Czesław Czabała

Katarzyna Sass-Stańczak, Jan Czesław Czabała Psychoterapia 1 (172) 2015 strony: 5-17 Relacja terapeutyczna co na nią wpływa i jak ona wpływa na proces psychoterapii? Th e r a p e u t i c r e l at i o n s h i p w h a t i n f l u e n c e s it a n d

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO INICJATYWY Z UDZIAŁEM OSÓB 50 PLUS A ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W WOJ. LUBUSKIM DIAGNOZA I EWALUACJA Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edyta Mianowska Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Bardziej szczegółowo

POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA SWING DO DIAGNOZY INTERAKCJI PRACA DOM I DOM PRACA

POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA SWING DO DIAGNOZY INTERAKCJI PRACA DOM I DOM PRACA Medycyna Pracy 2012;63(3):355 369 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Agnieszka Mościcka-Teske, Dorota Merecz PRACA ORYGINALNA POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ps y c h o t h e r a p i s t s b e l i e f s a b o u t t h e i r o w n o b j e c t i v i s m, c l i n i c a l e x p e r i e n c e

Ps y c h o t h e r a p i s t s b e l i e f s a b o u t t h e i r o w n o b j e c t i v i s m, c l i n i c a l e x p e r i e n c e Psychoterapia 3 (170) 2014 strony: 15 26 Szymon Chrząstowski Wiara psychoterapeutów we własny obiektywizm, w doświadczenie kliniczne oraz wartość informacji zwrotnych perspektywa psychologii społecznej

Bardziej szczegółowo

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego wybrane problemy, Space-Society-Economy No 10,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Wojciech Walczak Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Doniesienie z pierwszego etapu badań dotyczących trafności pomiaru dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Czas teraźniejszy w funkcjonowaniu człowieka. Perspektywa psychologiczna

Czas teraźniejszy w funkcjonowaniu człowieka. Perspektywa psychologiczna OSW Szkice Humanistyczne Tom XIII 2013 Nr 1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Czas teraźniejszy w funkcjonowaniu człowieka. Perspektywa psychologiczna Wprowadzenie Celem artykułu jest dokonanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Materiał przygotowany przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo