Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007"

Transkrypt

1 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca A 3125 Statzendorf Anzenhof 50 T: / F: / M: 0664 / mail: - 1 -

2 S P I S T R E C I Co to jest p yta warstwowa... PUR p yty z piank... P yta przeciwpo arowe... Tolerancje wymiarów (ogólnie) p yty warstwowych... Kolory zgodnie zral... Wed ug jakich kryteriów zamawiane s p ytya u dostawcy... Co zamierza wykona klient ko cowy w budynku i poza nim... Pochylenie dachu... Szeroko ci styków p yt... Wybór p yty... Wybór grubo ci p yty... D ugo p yty... Kolor... Warstwy... Uk adanie poziome i pionowe p yt ciennych... Obci enie przez nieg i wiatr... P atwie drewniane lub metalowe... Kierunek wiatru... Lista cz ci... Sprawd przed rozpocz ciem pracy... Ustali k t powierzchni roboczej... Sprawdzi wzrokowo wiatrownice i p atwie... Sprawdzi wilgotno cian i powierzchni dachu... Odst p p atwi i ich wysoko ci po o enia... Na jakim pod o u powinny zosta przymocowane p yta... Monta... Warunki BHP... Plan uk adania... Kierunek wiatru... Materia y mocuj ce... Mocowanie na konstrukcji pod o a... U o enie wzd u... Niew a ciwe otwory... Punkty mocowania... Prze omy w dachu... Zjawisko bimetalowe... Trzaski... Prace asfaltowe przy zamkni tej hali... Obróbka... Sk adowanie paczek z p ytami... Uk adanie p yta dachowych... Folia ochronna... Uk adanie p yt ciennych i frontowych... Prace zwi zane z przycinaniem... Wiercenie otworów... Przynitowanie blach ochronnych... Zastosowanie trwale elastycznych mas uszczelniaj cych... Zastosowanie ta m uszczelniaj cych... Monta wype niaczy profili i blach z batych na dachu... Zastosowanie pianki PUR pojemnika... Konstr. dachowe z wykonane ze stalowych element. warstw. PU... Styk poprzeczny... Pod czenie cienne... Cz ci rynny... Szczyt hali... Pokrycie szczytu... Styk poprzeczny p yt ciennych... Po czenie z coko em... Mocowanie bramy... Strona 4 Strona 5 Strona 7 Strona 7 Strona 11 Strona 11 Strona 11 Strona 12 Strona 12 Strona 12 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 15 Strona 16 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 20 Strona 20 Strona 21 Strona 21 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 27 Strona 27 Strona 28 Strona 28 Strona 28 Strona 29 Strona 29 Strona 29 Strona 30 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 32 Strona 32 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 34 Strona 36 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 42 Strona 43 Strona 46 Strona 46 Strona

3 Mocowanie drzwi... Naro niki zewn trzne... Ci cie termiczne... Kratka zatrzymuj ca nieg... Wy azy dachowe / wietliki... P yty ognioodporne... P yty dachowe... Ci cie termiczne... P yty cienne i frontowe... Konstrukcja no na... Miejsca ochrony przeciwpo arowej... Strona 48 Strona 50 Strona 51 Strona 51 Strona 52 Strona 52 Strona 53 Strona 53 Strona 53 Strona 54 Strona 54 ród a: Planen und Bauen mit Trapezprofilen und Sandwichelementen (Möller, Pöter, Schwarze) - Planowanie i budowa za pomoc profili trapezowych i elementów warstwowych (Möller, Pöter, Schwarze) Bauphysik (IFBS) - Fizyka budowlana (IFBS) Leicht Bauen (Technische Universität Darmstadt) - atwe budowanie (Uniwerytet Techniczny w Darmstadt) Zdj cia (Ing. Reinhard Wiesinger, Ogólnie zaprzysi ony i rejestrowany s downie rzeczoznawca ds. p yt warstwowych) Galileo (www.sandwichbau.de) Do wiadczenie i wiedza na podstawie stosownych do wiadcze - 3 -

4 1. Co to s p yty warstwowe Chodzi tu o izolowane cieplnie elementy budowlane przeznaczone do pokrywania dachów i cian budynków. Sk adaj si one z zewn trznej i wewn trznej pow oki wykonanej z blachy. Metalami z których wykonywane s blachy przeznaczone do p yt warstwowych s przede wszystkim powleczone lub ocynkowane blachy stalowe, a na yczenie, p yty mog zosta wyprodukowane z powierzchni ze stali szlachetnej. Pierwsze rozwi zanie stosowane jest najcz ciej z powodu kosztów i przyczyn statycznych. W prasach lub obecnie coraz bardziej stosowanych ci g ych liniach produkcyjnych produkowane s te elementy budowlane. Zakres stosowania dotyczy budownictwa przemys owego z jednej strony jak te budow ch odni z drugiej strony. W sektorze budowania hal rozró niamy pomi dzy p ytami z piank PU oraz p ytami z we n mineraln, które stosowane s szczególne w obszarach zwi zanych z ochron przeciwpo arow. Budowa warstwowa to... Wielostronna Kreatywna D ugo ywotna nowoczesna Elastyczna ekonomiczna & ekologiczna szybko & pewnie Technicznie dojrza a Do uniwersalnego stosowania Budowa warstwowa stosowana jest wsz dzie tam, gdzie du rol gra czas budowy, jak te wp yw pogody. Zastosowanie: lotniska, centra logistyczne, hale targowe, spalarnie mieci, elektrownie, ch odnie, hale magazynowe i produkcyjne, hale sportowe, mro nie, budynki administracyjne, warsztaty i wiele innych... P YTA WARSTWOWA BUDOWA CH ODNI BUDOWLE PRZEMYS OWE Rdze z pianki utwardzonej PUR Rdze z we ny mineralnej ochrona przeciwpo arowa Specjalna konsystencja piankowa Pokrycia dachowe Pokrycia cian o Niewidoczne mocowanie o Widoczne mocowanie Pokrycia dachowe Pokrycia cian o Niewidoczne mocowanie o Widoczne mocowanie - 4 -

5 Wymagania wobec p yt: Z zewn trz: deszcz, nieg, wiatr, sztorm, Temperatury (mróz/odwil ) promieniowanie s oneczne UV i. IR ha as pokarm dla ptaków Mech. uszkodzenia Zanieczyszczenia powietrza wewn trz: zagro enie po arowe ha as opary ciep o (zimno w przypadku ch odni) Ró nice ci nienia pary: Nale y zwróci uwag na to, e ogrzewanych wn trzach poprzez wy sz temperatur powstaje równie wy sze ci nienie pary. Ci nienie zewn trzne jest mniejsze, dzi ki czemu powietrze z pomieszczenia przedostaje si na zewn trz. Podgrzane powietrz mo e zwi za wi cej wilgoci ni powietrze zimne. Poprzez stopie wilgotno ci dochodzi w obr bie punktu rosy do powstawania kondensatu co w rezultacie prowadzi do uszkodze budowli. Po czenia z innymi cz ciami budynków musz by odpowiednio wykonane jako paroszczelne. Mo na to uzyska poprzez u ycie szczelnie sklejonych folii lub przez u ycie specjalnych ta m klej cych (np.: ta ma Bituthene). W przypadku elementów wystaj cych nale y wykona ci cie termiczne które zostanie jeszcze bli ej omówione. 1.1 P yty z piank PUR Mieszanka pianki sk ada si przede wszystkim z nast puj cych komponentów: środki ochrony przeciwpożarowej Aktywatory katalizatory Środki pędnę Alkohole polihydroksydowe Poliizocyjanat Komora mieszająca Tworzenie poliuaretanu Chemiczna reakcja egzotermiczna Parowanie środków pędnych przez proces fizyczny Utwardzenie i schłodzenie Element z pianki utwardzonej PUR

6 Dobre w asno ci pod wzgl dem izolacji cieplnej: ok. 80 mm Polistyrol ok. 50 mm Poliuretan ok. 100 mm Korek ok. 90 mm Włókna mineralne ok. 280 mm Drewno miękkie ok. 130 mm Płyta z włókna ok. 760 mm Kamień betonowy ok mm Cegły 50mm pianki Poliuretanowej ma te same w a ciwo ci izolacji cieplnej jak mur z ceg y o grubo ci 1720 mm! Produkcja: W systemie ci g ej produkcji, p yty warstwowe s produkowane w sposób niemal e niesko czony. Zarówno górna jak te dolna szpule zostaj naci gni te na odwijark urz dzenia i wci gni te do maszyny. W pierwszym kroku obie blachy otrzymuj profil w tocz cych urz dzeniach formuj cych. Chodzi tu o dwa oddzielne komplety narz dzi, dzi ki którym na zewn trz jak te wewn trz mo liwe jest uzyskanie innego profilu. Poprzez punkt foliowania przechodzi ona do urz dzenia spieniaj cego. Blacha jest przytrzymywana u góry, a piana poliuretanowa zostaje w ciek ej formie na niej umieszczona. W tunelu schni cia, piana powi ksza swoj obj to i wi e si z obiema blachami dzi ki czemu tworzy si stabilny element budowlany z wieloma w a ciwo ciami takimi jak: stabilno formy (dobre w a ciwo ci no ne) odporno na warunki pogodowe adny wygl d dzi ki atrakcyjnym kszta tom profili i ró norodnym kolorom wspania a izolacja cieplna (zmienna poprzez grubo p yt) P yty warstwowe nie mog nigdy pe ni statycznej roli no nej w konstrukcji hali (np.: w miejsce po cze po przek tnej)! - 6 -

7 System ci g ej produkcji przedstawiona schematycznie: Profilowanie krawędzi Kołowrót odwijający Droga reakcji Portal spieniania Profilowanie powierzchni z dołu i z góry Wolna piła Stacja podgrzewania Układanie w stos Palety Miejsce schładzania Urządzenie układające w stos Stacja pakowania 1.2 P yty przeciwpo arowe P yty te s ju od d u szego czasu dost pne na rynku i posiadaj odpowiednie zezwolenia budowlane. P yty te by y przez d u szy czas produkowane w trybie r cznego wk adania do pras. Obecnie ten proces produkcyjny jest realizowany w sposób ci g y na odpowiednio zoptymalizowanych urz dzeniach. Do wymienionych w punkcie 1.1 w asno ci dochodzi równie odporno na dzia anie ognia w ró nych klasach zale nych od grubo ci p yt. Dok adniejsze informacje znajduj si w ostatnim rozdziale. 2. Tolerancje pomiarowe (ogólne) p yt warstwowych: 2.1 Tolerancje pomiarowe w przypadku falisto ci: Ci gle powtarzaj si dyskusje na temat falisto ci p yt warstwowych. Norma DIN zosta a przyj ta jako norma ÖNORM i obowi zuje w wy ej podanej tre ci od W normie tej znajduj si warto ci tolerancji dla budownictwa wysoko ciowego. Jak pokazuj to poni sze tabele, dopuszczalne warto ci tolerancji s wzgl dnie du e. Dla P yt warstwowych obowi zuje kolumna 6 tabeli 3 Gotowie powierzchnie cian i spody sufitów np. ciany otynkowane, pokrycia cian i sufity podwieszane. P yty warstwowe podlegaj pod poj cie pokrycia cian. Starajcie si jednak przy - 7 -

8 zamawianiu zrezygnowa z zupe nie g adkich p yt. W tym przypadku odbicie wiat a (smuga wiat a) w po czeniu z g adko ci powierzchni blachy powoduje, e falisto jest szczególnie intensywnie widoczna. Mimo e w zakresie tolerancji wychodzi e inwestor lub architekt wyobra ali sobie co innego pod poj ciem g adkiej powierzchni. Dlatego zalecamy ju na wst pie stosownie ostrzec. Tabela 3 wartości graniczne odchyleń powierzchni Kolumna Wiersz Odniesienie Niegotowe górne części sufitów, dolne części betonu i dolne części podłogi Niegotowe górne części sufitów, dolne części betonu i dolne części podłogi o podwyższonych wymaganiach np. do przyjęcia jastrychu pływającego, podłóg przemysłowych, posadzki kamiennej lub płytowej, jastrychu zespolonego Gotowe powierzchnie do podrzędnych celów np. pomieszczeń magazynowych, piwnic Wymiary z pomiaru jako wartości graniczne w odstępach punktów pomiarowych w m do Gotowe powierzchnie podłogowe np. jastrychowe jako jastrych użytkowy przeznaczony do przyjęcia wykładziny podłogowej. Wykładziny podłogowe, terakota, szpachlowane i klejone wykładziny Jak wiersz 3, jednakże z podwyższonymi wymaganiami Niegotowe powierzchnie ścian i dolne części surowych sufitów Gotowe powierzchnie ścian i dolne części sufitów np. otynkowane ściany, okładziny ścienne, sufity podwieszane Jak wierz 6, jednakże z podwyższonymi wymaganiami a) wartości pośrednie można odczytać na rys. 4 i 5 i zaokrąglić na całe mm b) wartości graniczne odchyleń powierzchni w kolumnie 6 obowiązują również dla odstępów punktów pomiarowych ponad 15 m - 8 -

9 Wartości graniczne odchyleń powierzchni => Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 Odstęp punktów pomiarowych => - 9 -

10 2.2 Tolerancje pomiarowe w przekroju: Podobnie jak w przypadku innych elementów budowlanych, równie dla p yt warstwowych istnieje spektrum tolerancji w formie tabeli przedstawionej na nast pnej stronie: Kryterium Znak Miara tolerancji [mm] Obraz Źródło grubość Z reguły wymagane w zezwoleniu Nominalna grubość blachy Zgodnie z tabelą 2 Normalne wym. gran. Górne wym. gran: pełne Dolne wym. gran. pół Wysokość profilu Wysokość budowli Szerokość górnego pasa Szerokość dolnego pasa Żłobek pasa Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Żłobek dróżki Względem długości Względem długości Względem przestawienia Długość elementu Szerokość całkowita elementu Promienie Szer. Powłoki kryjącej *) Założenie krawędzi wzdłuż Falistość krawędzi Równość powłoki kryjącej ±2 na 500mm długości pomiaru Wartości pośrednie mogą być interpolowane Długość fali Wysokość fali Równo Zagłębienia Miara przesunięcia *) Prostopadłość Wypukłość poprzeczna Element ściany Element dachu Powłoka kryjąca równa: Powłoka kryjąca h 10: Powłoka kryjąca h > 10: *) tolerancja szerokości obu powłok może wynosić maks. 2 mm *) tolerancje zależne są od produktu i muszą zostać odczytane w poszczególnych zezwoleniach. Dalsze dopuszczalne tolerancje są zależne od produktu i znajdują się w danym zezwoleniu

11 Liniowanie Rowkowanie/ żłobkowanie Mikroliniowanie Równo Profilowanie trapezowe Falistość Rys : Przykłady przekrojów poprzecznych warstw kryjących /2/ ] Zagłębione Rys : Zawijanie krawędzi wzdłuż, falistość krawędzi /2/ Rys : Przekrój elementu warstwowego /2/ Rys : Prostopadłość /2/ Rys : Wypukłość poprzeczna /2/ Rys : Długość elementu /2/ Rys : Równość warstwy kryjącej /2/ Skr canie p yt: Poprzez po czenie rubowe p yt o mniejszej grubo ci zmniejsza si stopie skr cenia p yt. W przypadku grubszych p yt z uwagi na ich w asn stateczno nie jest to mo liwe. P yty w czasie si mocniej uk adaj co powoduje konieczno dokr cenia rub po ok. dwóch latach!

12 3. Kolory zgodnie z RAL Czy dostarczona cz ma odpowiedni odcie koloru zgodny z RAL czy te nie. W praktyce dochodzie cz sto na tym punkcie do sporów. Wydane przez RAL Niemiecki Instytut ds Jako ci i Oznacze oryginalne karty rejestracyjne zawieraj nale ce do danego numeru kolory i powinny by podstaw przy porównywaniu. Poniewa kolory wg RAL s stosowane nie tylko przez jednego u ytkownika tylko przeznaczone s do wielu ró nych celów, RAL nie mo e przej kontroli nad produktami wyprodukowanymi zgodnie z wzorami kolorów RAL. Z tgo te powodu, RAL nie podaje adnych tolerancji kolorów, poniewa podlegaj one w zale no ci od specyfiki danej bran y ró nym wymaganiom. Szczególnie w przypadku dodatkowych pó niejszych dostaw mo e z powodu u ycia nowej szpuli blachy doj do ró nic kolorów. Ró nice, oboj tnie jakie nie s podstaw do reklamacji. RAL nie podaje adnych tolerancji! W przypadku pierwszego zamówienia nale y zamówi jedn lub wi cej p yt rezerwowych. 4. Wed ug jakich kryteriów zamawiane s p yty u dostawcy: Ka dy materia budowlany i element budowlany maj swój obszar zastosowania. Co powinno by sprawdzone w pierwszym rz dzie: 4.1 Co zamierza klient ko cowy zrobi z budynkiem? Czy wewn trz hali b d panowa y wysokie lub niskie temperatury spowodowane procesami produkcyjnymi, czy klient sk aduje wilgotne, paruj ce rodki? W przypadku wysokich, jak te niskich temperatur nale y zwróci uwag na punkt rosy i z tego powodu nale y zastosowa dopasowan grubo p yt. W adnym wypadku nie mog by one za cienkie, poniewa mo e doj do problemów z kondensatem. Podobnie jest naturalnie tak e w przypadku budowy ch odni lub mro ni. Hale ob o one p ytami warstwowymi s w przypadku w a ciwego monta u bardzo szczelne. W przypadku, gdy nale y si liczy z du wilgotno ci ( > 50%) nale y w oparciu o obowi zek udzielania ostrze e i wskazówek (AbGb und ON B 2110) powiadomi o tym inwestora. W razie potrzeby nale y zamontowa uk ad wentylacyjny. Baseny kryte powinny zosta wyposa one w uk ad osuszania powietrza

13 4.2 Nachylenie dachu: Obowi zuje zalecenie aby nast puj ce nachylenie dachu nie zosta o przekroczone: o Dachy bez z cza poprzecznego i bez za ama dachu: Co najmniej 3 5,2% o Dach ze z czem poprzecznym i za amaniami dachu: Co najmniej 5 8,6% W praktyce mówi si cz sto o nachyleniu dachu w %, jednak e chodzi tu o k ty w stopniach. Nale y jednak przy tym uwa a, bo nie jest to, to samo. 4.3 Szeroko uk adania p yt dachowych (zgodnie z warunkami pozwolenia budowlanego) Podpory: 60 mm (równo lub wi cej ni 60mm) Podpory ko cowe: 40 mm (równo lub wi cej ni 40mm) 4.4 Wybór p yt: Na rynku dost pne s w obszarze frontów panele cienne i frontowe. Ró nica polega oprócz ró nic cenowych na tym, e p yty cienne maj widoczne po czenie rubowe we wpu cie, a p yty frontowe maj je zas oni te. ruby w przypadku p yt ciennych s pó niej widoczne na gotowym froncie. Cz sto widoczne s powsta e przez nacisk rub zag bienia na powierzchni frontu. W tym celu nale y u ywa wy cznie rub z gwintem oporowym. W przypadku p yt z rdzeniem t umi cym z we ny mineralnej zaleca si w u ycie w obszarze styku klamry rozdzielaj ce nacisk. Zaleca si poinformowanie inwestora przed zawarciem umowy o tej okoliczno ci i w razie potrzeby zaoferowa p yty frontowe z niewidocznymi punktami mocowania. Pami tajcie o obowi zku ostrzegania i udzielania wskazówek! 4.5 Wybór grubo ci p yt: W celu unikn pó niejszych problemów, bardzo wa ny jest w a ciwy wybór grubo ci p yt. Grubo rdzenia izoluj cego ma znacz cy wp yw na warto wspó czynnika U (izolacji cieplnej) oraz na no no elementów pod k tem obci enia wiatrem frontu (ON B ) i obci e niegiem, w kombinacji z naciskami wiatru na dachu (ON B ). Mo liwe obci enia mo na odczyta w wykresach no no ci podanych przez producenta. Zwróci nale y uwag na minimaln szeroko styku w obszarze wiatrownicy przy cianie i p atwiach. Zaleca si zapobiegawczo obliczenie po o enia

14 punktu rosy przez fizyka budowlanego. Wa ne tu s temperatury zewn trzne, powierzchnia i warto (Lambda). Warto mo na otrzyma od producenta p yt. Strumień ciepła przebiega w materiale zawsze od wyższej do niższej temperatury Współczynnik przenikania ciepła uwzględnia oprócz przewodności ciepła materiału budowlanego również opory przechodzenia ciepła na powierzchniach granicznych materiałów budowlanych φ Strumień ciepła Δt, Δθ Różnica temperatur λ Przewodność cieplna s Grubość materiału κ Współczynnik przenikania ciepła A Powierzchnia materiału przykład: Szkło pochłaniające promieniowanie cieplne, Strumień cieplny przy przewodzeniu ciepła Strumień cieplny przy przejściu ciepła 4.6 D ugo : Nowoczesne ci g e linie produkcyjne umo liwiaj produkcj bardzo d ugich p yt (do 18,00m i wi cej). Przycinanie nast puje zgodnie z list cz ci poprzez u ycie pi y pod aj cej ((pi y lataj cej) przy ko cu drogi reakcji. Wiele zak adów produkcyjnych oblicza dodatki na przed u enie dolne. Ze wzgl du na to, e pi a lataj ce po dokonaniu ci cia ustawia si z powrotem, w trakcie produkcji jednak e porusza si dalej. W przypadku, gdy d ugo poszczególnych odcinków jest zbyt krótka, pi a nie ma czasu na ruch powrotny. W tym przypadku, p yty musz by ci te r cznie. Monta bardzo d ugich p yt nie jest zalecany z dwóch powodów: Zagro enie uszkodzenia w trakcie transportu i monta u z uwagi na problematyczny handling. Zmiana d ugo ci przez z powodu dylatacji. Poprzez po czenie rubowe z wiatrownic lub p atwiami dachowymi, p yty zostaj zablokowane w tym po o eniu. W przypadku zmiany temperatury, zmienia si równie d ugo p yty i czym jest ona d u sza, tym wi ksza jest ró nica d ugo ci (tzw. Delta T [ -T]). Do tego dochodzi pomi dzy warstw zewn trzn i wewn trzn do zjawiska bimetalicznego z uwago na ró n zmian d ugo ci przy ró nych ró nicach temperatur (du y wp yw na to ma kolor zewn trzny p yt). W nast pstwie mo e dochodzi do powstawania nieprzyjemnych odg osów we wn trzu hali, jak te powstaj problemy ze szczelno ci i dobudowanymi elementami budowlanymi (kraw dzie,..) ze wzgl du na powstanie du ych ruchów. W celu unikni cia reklamacji w przysz o ci najlepiej jest w obszarze dachu wykona z cza poprzeczne zgodnie z zaleceniami dotycz cymi monta u oraz w przypadku oraz w przypadku monta u poziomego p yt ciennych i frontowych nale y zamocowa z cza w odpowiednich odst pach

15 4.7 Kolor: Zjawisko bimetaliczne: Ciemne kolory ma o odbijaj promieniowanie i nagrzewaj si du o bardziej ni jasne lub bia e p yty. Ró nice temperatur pomi dzy kolorem niebiesko-zielonym a kolorem bia ym wynosz latem ok. 30 C. Pianka PUR tworzy warstw buforow pomi dzy blach wewn trzn i zewn trzn. Ma to mi dzy innymi za zadanie przej cia na siebie i wyrównania ró nych zmian d ugo ci obu blach zwi zanych z panowaniem ró nych temperatur wewn trz hali i na zewn trz. W przypadku panuj cej we wn trzu hali temperatury 30 C i antracytowo szarych cian zewn trznych i dachu, ró nica temperatur wynosi mimo wszystko 46 C. Blacha zewn trzna poprzez staje si d u sza przez rozszerzanie cieplne ni blacha wewn trzna, przez co dochodzi do deformacji p yty. Kolory zosta y podzielona na trzy grupy w zale no ci od warto ci jasno ci i maks. temperatury powierzchni

16 Grupa kolorów I Grupa kolorów II Grupa kolorów III RAL zabarwienie HW C RAL Zabarwienie HW C RAL Zabarwienie HW C 9010 Bia y Be Pomara czowo malinowy 9001 Kremowo Piaskowy Trawiasty bia y 1013 Per owy Szary agat Jasnobr zowy Jasna ko Szary krzemie Miedziany s oniowa 9002 Szarobia y Bia e Niebieski aluminium brylant 1018 ó ty ó ty Szmaragdowy cynkowy chromowy 1016 ó ty ó ta ochra Ognistoczerwo siarkowy ny 7035 jasnoszary Pomara czowy Zielony listek pastelowy 6021 Bladozielony Karminowy Oliwkowy Oliwkowy Srebrnoszary Rdzawy ó topomara c Lazurowy zowy 6018 ó tozielony Szary upek Oliwkowy P owy Zielona rezeda Br zowo-szary Jasnoniebieski Niebieska goryczka 2004 Pomara czowy Orzechowy Pomara czowo Zielony mech br zowy 2001 Czerwonopomara czowy Antracytowy Purpurowy Ultramaryna Sepia Mahoniowy Br zowozielony Niebieskozielony

17 Naprawa zadrapa powierzchni: Niewielkie uszkodzenia powsta e w trakcie transportu lub monta u na powierzchni pow oki mog zosta naprawione za pomoc ma ego p dzelka (do farbek wodnych). Zwróci te nale y uwag na to, eby kupi tak farb, która mo e by w postaci jednej warstwy zosta naniesiona na ocynkowane pod o e i posiada to samo zabarwienie RAL jak p yta. Trudne s naprawy na powierzchniach metalicznych jak np.: bia e aluminium RAL Zawarte w ywicy mikrocz stki metalu odbijaj wiat o pod ró nymi k tami, przez co powstaje ten efekt. Naprawy s tu naturalnie bardzo trudne do zrealizowania. 4.8 Pow oki: P yty klient otrzymuje z pewn liczb ró nych pow ok. Jako firma montuj ca musicie ustali odpowiedni rodzaj pow oki: Rodzaj pow oki grubo zastosowanie w a ciwo ci Cena Poliester 25 m Wewn. / zewn. Dobre odporne na UV Standard Cienki poliester 15 m Wewn. Mniej odporne na UV Standard Folia PCV 150 m Strona wewn. Nie odporne na UV Dop ata PVDF 25 m Zewn trz Nie blaknie szybko Dop ata TTHD 60 m Zewn trz Surowe warunki u ytkowania Dop ata Plastisol 100,150,200 m wewn trz Nie odporne na UV Dop ata Uwaga: Powleczone foli elementy p yty warstwowej musz by przechowywane wewn trz hali odkryte i chronione przed promieniami UV! 4.9 Poziome i pionowe uk adanie p yt ciennych: P yty cienne i frontowe mog by mocowane zarówno pionowo jak te poziomo. W obu przypadkach nale y zwróci uwag na zawarte w tabeli odst pu podpór oraz norm ÖNORM B (obci enie wiatrem). Jako warto szacunkow mo na w zale no ci od wysoko ci po o enia i kszta tu otoczenia przyj warto orientacyjn wynosz c ok. 650 N (0,65 kn) / m²

18 4.10 Obci enie niegiem i przez wiatr: Analogicznie z norm ÖNORM B (do ÖNORM B 4013) nale y ustali obci enie niegiem zwi zane z lokalizacj budynku oraz znale w tabeli producenta odpowiedni p yt. Do ustalonego obci enia niegiem nale y doda wag p yty! Wi kszo tabel rozró nia pomi dzy systemami o jednym, dwóch lub wielu prz s ach no nych. Przy czym pojedyncze prz s a no ne s znacznie mniej korzystne ni system wielu prz se no nych. Odst p p atwi i wiatrownicy przy cianach mo na równie znale w listach producenta. Jest to sprawa Jest to zadaniem wykonawcy zak adowego. Jedno prz s o no ne: obci enie powierzchni q dwa prz s a no ne: obci enie powierzchni q Stützabstand l Stützabstand l 1 Stützabstand l 2 A odst p podpory 1 B A B C Przyk ad tabeli no no ci: cantilever Wspornik Waga (kg/m 2 ) Trzy przęsła Dwa przęsła Jedno przęsło l max : szer. podpory a min : min. Szeroko pod o a wiersz 1: max. Szer podpory bez ograniczenia przegi cia wiersz 2: max. Szer. Podpory z ograniczeniem przegi cia do l/150. wymiary w cm P atwie drewniane lub metalowe: Praktyka wykazuje, e ruby w drewnie w pierwszym okresie czasu rozlu niaj si. Z tego powodu musz one po dwóch latach zosta dokr cone na ca ej powierzchni dachu. W przypadku podpór drewnianych zaleca si wykonanie wcze niej otworów poniewa w ókna drewna zostaj zniszczone i ruba nie

19 rozlu nia si tak atwo. Inaczej wygl da to w przypadku p atwi metalowych, w których ruba jest stabilnie przykr cona. Mimo to zaleca si ich sprawdzenie z uwagi na wygi cie p yty Kierunek wiatru: Pokrycie musi by zawsze skierowane naprzeciw g ównego kierunku wiatru. Z tego powodu nale y uzyska informacj od inwestora, jaki w danej lokalizacji jest g ówny kierunek wiatrów. Zalecamy wst pnie potwierdzi to pisemnie przez zleceniodawc. Jest to bardzo wa ne przy sporz dzaniu planów monta u oraz ewentualnym wykonaniu otworów w dachu! Na nast pnej stronie znajduje si rysunkowe przedstawienie sposobu jak nale y post powa w rozmowie z klientem i w nast pstwie przy zamawianiu p yt u producenta. Sposób przycinania (widziany od strony okapu) Przycinanie z lewej strony Przycinanie z prawej strony Górny rysunek jest przyk adowy. Prosimy zapyta dostawc o jego system oznaczania wolnego przeci cia

20 Proszę podać spadek dachu w stopniach. Przy stykach poprzecznych, przenikaniach lub elementach świetlnych minimalny spadek wynosi 6 (10 %). Typ po lewej stronie Profil kalenicy Typ po prawej stronie Osłona kalenicy Cięcia Lewa strona Prawa strona Kierunek układania od lewej strony do prawej Kierunek układania Kierunek układania Kierunek układania od prawej strony do lewej Kierunek pogodowy 4.13 Listy cz ci: Utworzy listy cz ci koresponduj cych z planami monta owymi i zaopatrzone s w numery pozycji. W ten sposób mo na atwiej dokona przyporz dkowania co optymalizuje procesy technologiczne. Nale y pami ta z dop aty w przypadku doci przed u e dolnych w zak adach producenta. Nale y rozwa y, czy nie korzystniej by oby po czy ze sob wi cej krótszych d ugo ci w celu zaoszcz dzenia. W tym przypadku trzeba dokona ci cia na placu budowy. Uwaga: W przypadku otwartych ci nale y poda stron praw i lew. Dok adniejsze dane znajduj si w katalogu producenta

21 W ten sposób mo e wygl da formularz zamówienia na p yty: Lista części Zlecenie Panel PU WP (Ściana) FP (Front) RP (Dach) Płyta ognioodporna WP-F (Ściana) FP-F(Front) RP-F (Dach) Warstwy kryjące Wewnątrz Zewnątrz Grubość rdzenia (izolacja) Farba RAL Profil Inne Cięcie rozdzielające Przecięcie Po lewej stronie Po prawej stronie Po lewej stronie Po prawej stronie * Rozcięcie w przypadku DP jest opcjonalne, w przypadku DP-F obowiązkowe! m 2 razem części Długość [cm] m 2 Uwagi (np. osie/front/pozycja)

22 5. Sprawdzi przed rozpocz ciem prac: Jako przedsi biorstwo montuj ce musicie Pa stwo obowi zek (ON B 2110), odbioru obiektu (obowi zek sprawdzenia i ostrze enia). W przypadku stwierdzenia, e przymocowanie p yt mo e w nast pstwie oprowadzi do powstania problemów, podlegacie Pa stwo obowi zkowi umieszczenia ostrze e i wskazówek! Ostrze enie musi by wykonane w formie pisemnej i przekazane oprócz telefaksu lub em koniecznie listem poleconym w celu pó niejszej oceny dowodowej. ÖNORM B 2110: Auszug aus der ÖNORM B 2110: 5.9 Obowiązek sprawdzania i ostrzegania Zleceniobiorca ma obowiązek sprawdzenia (1) wręczonej przez zleceniodawcę dokumentacji (2) udzielonych przez zleceniodawcę instrukcji (3) dostarczonych przez zleceniodawcę materiałów i (4) wykonanych wcześniej prac innych zleceniobiorców W jak najszybszym czasie oraz przedstawienia zgodnie ze swoją wiedzą fachową zleceniodawcy wszystkich wątpliwości, usterek związanych z wykonaniem zlecenia w formie pisemnej Przed rozpoczęciem prac, zleceniobiorca musi przekonać się przy zachowaniu odpowiedniej staranności o prawidłowym stanie już wykonanych usług. Widoczne usterki, które jego zdaniem niekorzystnie mogą wpłynąć na wykonywanie jego praz należy przed rozpoczęciem pracy pisemnie zgłosić zleceniodawcy Usterki, których stwierdzenie wymaga technicznie trudnych i kosztownych badań lub zwrócenie się do odpowiedniego rzeczoznawcy, uznawane są jako nie spostrzegalne w duchu punktu W przypadku, gdy zleceniobiorca musi przyjąć, że zleceniodawca nie zna faktów prowadzących do przeprowadzenia takich badań, musi o tym niezwłocznie powiadomić pisemnie zleceniodawcę W trakcie możliwym do wykonania czasie, zleceniobiorca musi zgodnie z możliwościami podać wskazówki lub propozycje związane z usunięciem usterek lub ulepszeniami. Zleceniodawca musi w odpowiednim czasie przedstawić swoją decyzję W przypadku, gdy zleceniobiorca zaniedba powiadomienia zleceniodawcy lub też zleceniodawca nie przedstawi swojej decyzji, odpowiedzialność za skutki tego zaniedbania ponosi strona, która do tego doprowadziła. W przypadku, gdy zleceniodawca nie bierze w rachubę uzasadnionych wątpliwości i wystąpią szkody, które są wynikiem przedstawionych usterek, zleceniobiorca zostaje zwolniony odpowiedzialności i gwarancji za powstałe szkody. 5.1 Wyprostowanie powierzchni roboczej: Zanim rozpocz ty zostanie monta p yt, nale y wyprostowa powierzchni dachu i za pomoc kolorowego sznura zaznaczy rysy kontrolne. Sprawdzi konstrukcj no n wykonan przez poprzednie przedsi biorstwo pod wzgl dem zachowania k tów prostych i zachowania pionu. W przypadku nieprawid owo ci mo e doj w trakcie uk adania p yt do powa nych problemów zwi zanych z przesuni ciem p yt. Z uwagi na to e macie Pa stwo obowi zek ostrzegania i podawania wskazówek, dlatego przed kontynuacj pracy nale y dok adnie i jak najszybciej wyja ni sytuacj z inwestorem lub zleceniodawc

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo