Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007"

Transkrypt

1 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca A 3125 Statzendorf Anzenhof 50 T: / F: / M: 0664 / mail: - 1 -

2 S P I S T R E C I Co to jest p yta warstwowa... PUR p yty z piank... P yta przeciwpo arowe... Tolerancje wymiarów (ogólnie) p yty warstwowych... Kolory zgodnie zral... Wed ug jakich kryteriów zamawiane s p ytya u dostawcy... Co zamierza wykona klient ko cowy w budynku i poza nim... Pochylenie dachu... Szeroko ci styków p yt... Wybór p yty... Wybór grubo ci p yty... D ugo p yty... Kolor... Warstwy... Uk adanie poziome i pionowe p yt ciennych... Obci enie przez nieg i wiatr... P atwie drewniane lub metalowe... Kierunek wiatru... Lista cz ci... Sprawd przed rozpocz ciem pracy... Ustali k t powierzchni roboczej... Sprawdzi wzrokowo wiatrownice i p atwie... Sprawdzi wilgotno cian i powierzchni dachu... Odst p p atwi i ich wysoko ci po o enia... Na jakim pod o u powinny zosta przymocowane p yta... Monta... Warunki BHP... Plan uk adania... Kierunek wiatru... Materia y mocuj ce... Mocowanie na konstrukcji pod o a... U o enie wzd u... Niew a ciwe otwory... Punkty mocowania... Prze omy w dachu... Zjawisko bimetalowe... Trzaski... Prace asfaltowe przy zamkni tej hali... Obróbka... Sk adowanie paczek z p ytami... Uk adanie p yta dachowych... Folia ochronna... Uk adanie p yt ciennych i frontowych... Prace zwi zane z przycinaniem... Wiercenie otworów... Przynitowanie blach ochronnych... Zastosowanie trwale elastycznych mas uszczelniaj cych... Zastosowanie ta m uszczelniaj cych... Monta wype niaczy profili i blach z batych na dachu... Zastosowanie pianki PUR pojemnika... Konstr. dachowe z wykonane ze stalowych element. warstw. PU... Styk poprzeczny... Pod czenie cienne... Cz ci rynny... Szczyt hali... Pokrycie szczytu... Styk poprzeczny p yt ciennych... Po czenie z coko em... Mocowanie bramy... Strona 4 Strona 5 Strona 7 Strona 7 Strona 11 Strona 11 Strona 11 Strona 12 Strona 12 Strona 12 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 15 Strona 16 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 20 Strona 20 Strona 21 Strona 21 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 23 Strona 27 Strona 27 Strona 28 Strona 28 Strona 28 Strona 29 Strona 29 Strona 29 Strona 30 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 32 Strona 32 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 33 Strona 34 Strona 36 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 42 Strona 43 Strona 46 Strona 46 Strona

3 Mocowanie drzwi... Naro niki zewn trzne... Ci cie termiczne... Kratka zatrzymuj ca nieg... Wy azy dachowe / wietliki... P yty ognioodporne... P yty dachowe... Ci cie termiczne... P yty cienne i frontowe... Konstrukcja no na... Miejsca ochrony przeciwpo arowej... Strona 48 Strona 50 Strona 51 Strona 51 Strona 52 Strona 52 Strona 53 Strona 53 Strona 53 Strona 54 Strona 54 ród a: Planen und Bauen mit Trapezprofilen und Sandwichelementen (Möller, Pöter, Schwarze) - Planowanie i budowa za pomoc profili trapezowych i elementów warstwowych (Möller, Pöter, Schwarze) Bauphysik (IFBS) - Fizyka budowlana (IFBS) Leicht Bauen (Technische Universität Darmstadt) - atwe budowanie (Uniwerytet Techniczny w Darmstadt) Zdj cia (Ing. Reinhard Wiesinger, Ogólnie zaprzysi ony i rejestrowany s downie rzeczoznawca ds. p yt warstwowych) Galileo ( Do wiadczenie i wiedza na podstawie stosownych do wiadcze - 3 -

4 1. Co to s p yty warstwowe Chodzi tu o izolowane cieplnie elementy budowlane przeznaczone do pokrywania dachów i cian budynków. Sk adaj si one z zewn trznej i wewn trznej pow oki wykonanej z blachy. Metalami z których wykonywane s blachy przeznaczone do p yt warstwowych s przede wszystkim powleczone lub ocynkowane blachy stalowe, a na yczenie, p yty mog zosta wyprodukowane z powierzchni ze stali szlachetnej. Pierwsze rozwi zanie stosowane jest najcz ciej z powodu kosztów i przyczyn statycznych. W prasach lub obecnie coraz bardziej stosowanych ci g ych liniach produkcyjnych produkowane s te elementy budowlane. Zakres stosowania dotyczy budownictwa przemys owego z jednej strony jak te budow ch odni z drugiej strony. W sektorze budowania hal rozró niamy pomi dzy p ytami z piank PU oraz p ytami z we n mineraln, które stosowane s szczególne w obszarach zwi zanych z ochron przeciwpo arow. Budowa warstwowa to... Wielostronna Kreatywna D ugo ywotna nowoczesna Elastyczna ekonomiczna & ekologiczna szybko & pewnie Technicznie dojrza a Do uniwersalnego stosowania Budowa warstwowa stosowana jest wsz dzie tam, gdzie du rol gra czas budowy, jak te wp yw pogody. Zastosowanie: lotniska, centra logistyczne, hale targowe, spalarnie mieci, elektrownie, ch odnie, hale magazynowe i produkcyjne, hale sportowe, mro nie, budynki administracyjne, warsztaty i wiele innych... P YTA WARSTWOWA BUDOWA CH ODNI BUDOWLE PRZEMYS OWE Rdze z pianki utwardzonej PUR Rdze z we ny mineralnej ochrona przeciwpo arowa Specjalna konsystencja piankowa Pokrycia dachowe Pokrycia cian o Niewidoczne mocowanie o Widoczne mocowanie Pokrycia dachowe Pokrycia cian o Niewidoczne mocowanie o Widoczne mocowanie - 4 -

5 Wymagania wobec p yt: Z zewn trz: deszcz, nieg, wiatr, sztorm, Temperatury (mróz/odwil ) promieniowanie s oneczne UV i. IR ha as pokarm dla ptaków Mech. uszkodzenia Zanieczyszczenia powietrza wewn trz: zagro enie po arowe ha as opary ciep o (zimno w przypadku ch odni) Ró nice ci nienia pary: Nale y zwróci uwag na to, e ogrzewanych wn trzach poprzez wy sz temperatur powstaje równie wy sze ci nienie pary. Ci nienie zewn trzne jest mniejsze, dzi ki czemu powietrze z pomieszczenia przedostaje si na zewn trz. Podgrzane powietrz mo e zwi za wi cej wilgoci ni powietrze zimne. Poprzez stopie wilgotno ci dochodzi w obr bie punktu rosy do powstawania kondensatu co w rezultacie prowadzi do uszkodze budowli. Po czenia z innymi cz ciami budynków musz by odpowiednio wykonane jako paroszczelne. Mo na to uzyska poprzez u ycie szczelnie sklejonych folii lub przez u ycie specjalnych ta m klej cych (np.: ta ma Bituthene). W przypadku elementów wystaj cych nale y wykona ci cie termiczne które zostanie jeszcze bli ej omówione. 1.1 P yty z piank PUR Mieszanka pianki sk ada si przede wszystkim z nast puj cych komponentów: środki ochrony przeciwpożarowej Aktywatory katalizatory Środki pędnę Alkohole polihydroksydowe Poliizocyjanat Komora mieszająca Tworzenie poliuaretanu Chemiczna reakcja egzotermiczna Parowanie środków pędnych przez proces fizyczny Utwardzenie i schłodzenie Element z pianki utwardzonej PUR

6 Dobre w asno ci pod wzgl dem izolacji cieplnej: ok. 80 mm Polistyrol ok. 50 mm Poliuretan ok. 100 mm Korek ok. 90 mm Włókna mineralne ok. 280 mm Drewno miękkie ok. 130 mm Płyta z włókna ok. 760 mm Kamień betonowy ok mm Cegły 50mm pianki Poliuretanowej ma te same w a ciwo ci izolacji cieplnej jak mur z ceg y o grubo ci 1720 mm! Produkcja: W systemie ci g ej produkcji, p yty warstwowe s produkowane w sposób niemal e niesko czony. Zarówno górna jak te dolna szpule zostaj naci gni te na odwijark urz dzenia i wci gni te do maszyny. W pierwszym kroku obie blachy otrzymuj profil w tocz cych urz dzeniach formuj cych. Chodzi tu o dwa oddzielne komplety narz dzi, dzi ki którym na zewn trz jak te wewn trz mo liwe jest uzyskanie innego profilu. Poprzez punkt foliowania przechodzi ona do urz dzenia spieniaj cego. Blacha jest przytrzymywana u góry, a piana poliuretanowa zostaje w ciek ej formie na niej umieszczona. W tunelu schni cia, piana powi ksza swoj obj to i wi e si z obiema blachami dzi ki czemu tworzy si stabilny element budowlany z wieloma w a ciwo ciami takimi jak: stabilno formy (dobre w a ciwo ci no ne) odporno na warunki pogodowe adny wygl d dzi ki atrakcyjnym kszta tom profili i ró norodnym kolorom wspania a izolacja cieplna (zmienna poprzez grubo p yt) P yty warstwowe nie mog nigdy pe ni statycznej roli no nej w konstrukcji hali (np.: w miejsce po cze po przek tnej)! - 6 -

7 System ci g ej produkcji przedstawiona schematycznie: Profilowanie krawędzi Kołowrót odwijający Droga reakcji Portal spieniania Profilowanie powierzchni z dołu i z góry Wolna piła Stacja podgrzewania Układanie w stos Palety Miejsce schładzania Urządzenie układające w stos Stacja pakowania 1.2 P yty przeciwpo arowe P yty te s ju od d u szego czasu dost pne na rynku i posiadaj odpowiednie zezwolenia budowlane. P yty te by y przez d u szy czas produkowane w trybie r cznego wk adania do pras. Obecnie ten proces produkcyjny jest realizowany w sposób ci g y na odpowiednio zoptymalizowanych urz dzeniach. Do wymienionych w punkcie 1.1 w asno ci dochodzi równie odporno na dzia anie ognia w ró nych klasach zale nych od grubo ci p yt. Dok adniejsze informacje znajduj si w ostatnim rozdziale. 2. Tolerancje pomiarowe (ogólne) p yt warstwowych: 2.1 Tolerancje pomiarowe w przypadku falisto ci: Ci gle powtarzaj si dyskusje na temat falisto ci p yt warstwowych. Norma DIN zosta a przyj ta jako norma ÖNORM i obowi zuje w wy ej podanej tre ci od W normie tej znajduj si warto ci tolerancji dla budownictwa wysoko ciowego. Jak pokazuj to poni sze tabele, dopuszczalne warto ci tolerancji s wzgl dnie du e. Dla P yt warstwowych obowi zuje kolumna 6 tabeli 3 Gotowie powierzchnie cian i spody sufitów np. ciany otynkowane, pokrycia cian i sufity podwieszane. P yty warstwowe podlegaj pod poj cie pokrycia cian. Starajcie si jednak przy - 7 -

8 zamawianiu zrezygnowa z zupe nie g adkich p yt. W tym przypadku odbicie wiat a (smuga wiat a) w po czeniu z g adko ci powierzchni blachy powoduje, e falisto jest szczególnie intensywnie widoczna. Mimo e w zakresie tolerancji wychodzi e inwestor lub architekt wyobra ali sobie co innego pod poj ciem g adkiej powierzchni. Dlatego zalecamy ju na wst pie stosownie ostrzec. Tabela 3 wartości graniczne odchyleń powierzchni Kolumna Wiersz Odniesienie Niegotowe górne części sufitów, dolne części betonu i dolne części podłogi Niegotowe górne części sufitów, dolne części betonu i dolne części podłogi o podwyższonych wymaganiach np. do przyjęcia jastrychu pływającego, podłóg przemysłowych, posadzki kamiennej lub płytowej, jastrychu zespolonego Gotowe powierzchnie do podrzędnych celów np. pomieszczeń magazynowych, piwnic Wymiary z pomiaru jako wartości graniczne w odstępach punktów pomiarowych w m do Gotowe powierzchnie podłogowe np. jastrychowe jako jastrych użytkowy przeznaczony do przyjęcia wykładziny podłogowej. Wykładziny podłogowe, terakota, szpachlowane i klejone wykładziny Jak wiersz 3, jednakże z podwyższonymi wymaganiami Niegotowe powierzchnie ścian i dolne części surowych sufitów Gotowe powierzchnie ścian i dolne części sufitów np. otynkowane ściany, okładziny ścienne, sufity podwieszane Jak wierz 6, jednakże z podwyższonymi wymaganiami a) wartości pośrednie można odczytać na rys. 4 i 5 i zaokrąglić na całe mm b) wartości graniczne odchyleń powierzchni w kolumnie 6 obowiązują również dla odstępów punktów pomiarowych ponad 15 m - 8 -

9 Wartości graniczne odchyleń powierzchni => Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4 Odstęp punktów pomiarowych => - 9 -

10 2.2 Tolerancje pomiarowe w przekroju: Podobnie jak w przypadku innych elementów budowlanych, równie dla p yt warstwowych istnieje spektrum tolerancji w formie tabeli przedstawionej na nast pnej stronie: Kryterium Znak Miara tolerancji [mm] Obraz Źródło grubość Z reguły wymagane w zezwoleniu Nominalna grubość blachy Zgodnie z tabelą 2 Normalne wym. gran. Górne wym. gran: pełne Dolne wym. gran. pół Wysokość profilu Wysokość budowli Szerokość górnego pasa Szerokość dolnego pasa Żłobek pasa Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Zezwolenie Żłobek dróżki Względem długości Względem długości Względem przestawienia Długość elementu Szerokość całkowita elementu Promienie Szer. Powłoki kryjącej *) Założenie krawędzi wzdłuż Falistość krawędzi Równość powłoki kryjącej ±2 na 500mm długości pomiaru Wartości pośrednie mogą być interpolowane Długość fali Wysokość fali Równo Zagłębienia Miara przesunięcia *) Prostopadłość Wypukłość poprzeczna Element ściany Element dachu Powłoka kryjąca równa: Powłoka kryjąca h 10: Powłoka kryjąca h > 10: *) tolerancja szerokości obu powłok może wynosić maks. 2 mm *) tolerancje zależne są od produktu i muszą zostać odczytane w poszczególnych zezwoleniach. Dalsze dopuszczalne tolerancje są zależne od produktu i znajdują się w danym zezwoleniu

11 Liniowanie Rowkowanie/ żłobkowanie Mikroliniowanie Równo Profilowanie trapezowe Falistość Rys : Przykłady przekrojów poprzecznych warstw kryjących /2/ ] Zagłębione Rys : Zawijanie krawędzi wzdłuż, falistość krawędzi /2/ Rys : Przekrój elementu warstwowego /2/ Rys : Prostopadłość /2/ Rys : Wypukłość poprzeczna /2/ Rys : Długość elementu /2/ Rys : Równość warstwy kryjącej /2/ Skr canie p yt: Poprzez po czenie rubowe p yt o mniejszej grubo ci zmniejsza si stopie skr cenia p yt. W przypadku grubszych p yt z uwagi na ich w asn stateczno nie jest to mo liwe. P yty w czasie si mocniej uk adaj co powoduje konieczno dokr cenia rub po ok. dwóch latach!

12 3. Kolory zgodnie z RAL Czy dostarczona cz ma odpowiedni odcie koloru zgodny z RAL czy te nie. W praktyce dochodzie cz sto na tym punkcie do sporów. Wydane przez RAL Niemiecki Instytut ds Jako ci i Oznacze oryginalne karty rejestracyjne zawieraj nale ce do danego numeru kolory i powinny by podstaw przy porównywaniu. Poniewa kolory wg RAL s stosowane nie tylko przez jednego u ytkownika tylko przeznaczone s do wielu ró nych celów, RAL nie mo e przej kontroli nad produktami wyprodukowanymi zgodnie z wzorami kolorów RAL. Z tgo te powodu, RAL nie podaje adnych tolerancji kolorów, poniewa podlegaj one w zale no ci od specyfiki danej bran y ró nym wymaganiom. Szczególnie w przypadku dodatkowych pó niejszych dostaw mo e z powodu u ycia nowej szpuli blachy doj do ró nic kolorów. Ró nice, oboj tnie jakie nie s podstaw do reklamacji. RAL nie podaje adnych tolerancji! W przypadku pierwszego zamówienia nale y zamówi jedn lub wi cej p yt rezerwowych. 4. Wed ug jakich kryteriów zamawiane s p yty u dostawcy: Ka dy materia budowlany i element budowlany maj swój obszar zastosowania. Co powinno by sprawdzone w pierwszym rz dzie: 4.1 Co zamierza klient ko cowy zrobi z budynkiem? Czy wewn trz hali b d panowa y wysokie lub niskie temperatury spowodowane procesami produkcyjnymi, czy klient sk aduje wilgotne, paruj ce rodki? W przypadku wysokich, jak te niskich temperatur nale y zwróci uwag na punkt rosy i z tego powodu nale y zastosowa dopasowan grubo p yt. W adnym wypadku nie mog by one za cienkie, poniewa mo e doj do problemów z kondensatem. Podobnie jest naturalnie tak e w przypadku budowy ch odni lub mro ni. Hale ob o one p ytami warstwowymi s w przypadku w a ciwego monta u bardzo szczelne. W przypadku, gdy nale y si liczy z du wilgotno ci ( > 50%) nale y w oparciu o obowi zek udzielania ostrze e i wskazówek (AbGb und ON B 2110) powiadomi o tym inwestora. W razie potrzeby nale y zamontowa uk ad wentylacyjny. Baseny kryte powinny zosta wyposa one w uk ad osuszania powietrza

13 4.2 Nachylenie dachu: Obowi zuje zalecenie aby nast puj ce nachylenie dachu nie zosta o przekroczone: o Dachy bez z cza poprzecznego i bez za ama dachu: Co najmniej 3 5,2% o Dach ze z czem poprzecznym i za amaniami dachu: Co najmniej 5 8,6% W praktyce mówi si cz sto o nachyleniu dachu w %, jednak e chodzi tu o k ty w stopniach. Nale y jednak przy tym uwa a, bo nie jest to, to samo. 4.3 Szeroko uk adania p yt dachowych (zgodnie z warunkami pozwolenia budowlanego) Podpory: 60 mm (równo lub wi cej ni 60mm) Podpory ko cowe: 40 mm (równo lub wi cej ni 40mm) 4.4 Wybór p yt: Na rynku dost pne s w obszarze frontów panele cienne i frontowe. Ró nica polega oprócz ró nic cenowych na tym, e p yty cienne maj widoczne po czenie rubowe we wpu cie, a p yty frontowe maj je zas oni te. ruby w przypadku p yt ciennych s pó niej widoczne na gotowym froncie. Cz sto widoczne s powsta e przez nacisk rub zag bienia na powierzchni frontu. W tym celu nale y u ywa wy cznie rub z gwintem oporowym. W przypadku p yt z rdzeniem t umi cym z we ny mineralnej zaleca si w u ycie w obszarze styku klamry rozdzielaj ce nacisk. Zaleca si poinformowanie inwestora przed zawarciem umowy o tej okoliczno ci i w razie potrzeby zaoferowa p yty frontowe z niewidocznymi punktami mocowania. Pami tajcie o obowi zku ostrzegania i udzielania wskazówek! 4.5 Wybór grubo ci p yt: W celu unikn pó niejszych problemów, bardzo wa ny jest w a ciwy wybór grubo ci p yt. Grubo rdzenia izoluj cego ma znacz cy wp yw na warto wspó czynnika U (izolacji cieplnej) oraz na no no elementów pod k tem obci enia wiatrem frontu (ON B ) i obci e niegiem, w kombinacji z naciskami wiatru na dachu (ON B ). Mo liwe obci enia mo na odczyta w wykresach no no ci podanych przez producenta. Zwróci nale y uwag na minimaln szeroko styku w obszarze wiatrownicy przy cianie i p atwiach. Zaleca si zapobiegawczo obliczenie po o enia

14 punktu rosy przez fizyka budowlanego. Wa ne tu s temperatury zewn trzne, powierzchnia i warto (Lambda). Warto mo na otrzyma od producenta p yt. Strumień ciepła przebiega w materiale zawsze od wyższej do niższej temperatury Współczynnik przenikania ciepła uwzględnia oprócz przewodności ciepła materiału budowlanego również opory przechodzenia ciepła na powierzchniach granicznych materiałów budowlanych φ Strumień ciepła Δt, Δθ Różnica temperatur λ Przewodność cieplna s Grubość materiału κ Współczynnik przenikania ciepła A Powierzchnia materiału przykład: Szkło pochłaniające promieniowanie cieplne, Strumień cieplny przy przewodzeniu ciepła Strumień cieplny przy przejściu ciepła 4.6 D ugo : Nowoczesne ci g e linie produkcyjne umo liwiaj produkcj bardzo d ugich p yt (do 18,00m i wi cej). Przycinanie nast puje zgodnie z list cz ci poprzez u ycie pi y pod aj cej ((pi y lataj cej) przy ko cu drogi reakcji. Wiele zak adów produkcyjnych oblicza dodatki na przed u enie dolne. Ze wzgl du na to, e pi a lataj ce po dokonaniu ci cia ustawia si z powrotem, w trakcie produkcji jednak e porusza si dalej. W przypadku, gdy d ugo poszczególnych odcinków jest zbyt krótka, pi a nie ma czasu na ruch powrotny. W tym przypadku, p yty musz by ci te r cznie. Monta bardzo d ugich p yt nie jest zalecany z dwóch powodów: Zagro enie uszkodzenia w trakcie transportu i monta u z uwagi na problematyczny handling. Zmiana d ugo ci przez z powodu dylatacji. Poprzez po czenie rubowe z wiatrownic lub p atwiami dachowymi, p yty zostaj zablokowane w tym po o eniu. W przypadku zmiany temperatury, zmienia si równie d ugo p yty i czym jest ona d u sza, tym wi ksza jest ró nica d ugo ci (tzw. Delta T [ -T]). Do tego dochodzi pomi dzy warstw zewn trzn i wewn trzn do zjawiska bimetalicznego z uwago na ró n zmian d ugo ci przy ró nych ró nicach temperatur (du y wp yw na to ma kolor zewn trzny p yt). W nast pstwie mo e dochodzi do powstawania nieprzyjemnych odg osów we wn trzu hali, jak te powstaj problemy ze szczelno ci i dobudowanymi elementami budowlanymi (kraw dzie,..) ze wzgl du na powstanie du ych ruchów. W celu unikni cia reklamacji w przysz o ci najlepiej jest w obszarze dachu wykona z cza poprzeczne zgodnie z zaleceniami dotycz cymi monta u oraz w przypadku oraz w przypadku monta u poziomego p yt ciennych i frontowych nale y zamocowa z cza w odpowiednich odst pach

15 4.7 Kolor: Zjawisko bimetaliczne: Ciemne kolory ma o odbijaj promieniowanie i nagrzewaj si du o bardziej ni jasne lub bia e p yty. Ró nice temperatur pomi dzy kolorem niebiesko-zielonym a kolorem bia ym wynosz latem ok. 30 C. Pianka PUR tworzy warstw buforow pomi dzy blach wewn trzn i zewn trzn. Ma to mi dzy innymi za zadanie przej cia na siebie i wyrównania ró nych zmian d ugo ci obu blach zwi zanych z panowaniem ró nych temperatur wewn trz hali i na zewn trz. W przypadku panuj cej we wn trzu hali temperatury 30 C i antracytowo szarych cian zewn trznych i dachu, ró nica temperatur wynosi mimo wszystko 46 C. Blacha zewn trzna poprzez staje si d u sza przez rozszerzanie cieplne ni blacha wewn trzna, przez co dochodzi do deformacji p yty. Kolory zosta y podzielona na trzy grupy w zale no ci od warto ci jasno ci i maks. temperatury powierzchni

16 Grupa kolorów I Grupa kolorów II Grupa kolorów III RAL zabarwienie HW C RAL Zabarwienie HW C RAL Zabarwienie HW C 9010 Bia y Be Pomara czowo malinowy 9001 Kremowo Piaskowy Trawiasty bia y 1013 Per owy Szary agat Jasnobr zowy Jasna ko Szary krzemie Miedziany s oniowa 9002 Szarobia y Bia e Niebieski aluminium brylant 1018 ó ty ó ty Szmaragdowy cynkowy chromowy 1016 ó ty ó ta ochra Ognistoczerwo siarkowy ny 7035 jasnoszary Pomara czowy Zielony listek pastelowy 6021 Bladozielony Karminowy Oliwkowy Oliwkowy Srebrnoszary Rdzawy ó topomara c Lazurowy zowy 6018 ó tozielony Szary upek Oliwkowy P owy Zielona rezeda Br zowo-szary Jasnoniebieski Niebieska goryczka 2004 Pomara czowy Orzechowy Pomara czowo Zielony mech br zowy 2001 Czerwonopomara czowy Antracytowy Purpurowy Ultramaryna Sepia Mahoniowy Br zowozielony Niebieskozielony

17 Naprawa zadrapa powierzchni: Niewielkie uszkodzenia powsta e w trakcie transportu lub monta u na powierzchni pow oki mog zosta naprawione za pomoc ma ego p dzelka (do farbek wodnych). Zwróci te nale y uwag na to, eby kupi tak farb, która mo e by w postaci jednej warstwy zosta naniesiona na ocynkowane pod o e i posiada to samo zabarwienie RAL jak p yta. Trudne s naprawy na powierzchniach metalicznych jak np.: bia e aluminium RAL Zawarte w ywicy mikrocz stki metalu odbijaj wiat o pod ró nymi k tami, przez co powstaje ten efekt. Naprawy s tu naturalnie bardzo trudne do zrealizowania. 4.8 Pow oki: P yty klient otrzymuje z pewn liczb ró nych pow ok. Jako firma montuj ca musicie ustali odpowiedni rodzaj pow oki: Rodzaj pow oki grubo zastosowanie w a ciwo ci Cena Poliester 25 m Wewn. / zewn. Dobre odporne na UV Standard Cienki poliester 15 m Wewn. Mniej odporne na UV Standard Folia PCV 150 m Strona wewn. Nie odporne na UV Dop ata PVDF 25 m Zewn trz Nie blaknie szybko Dop ata TTHD 60 m Zewn trz Surowe warunki u ytkowania Dop ata Plastisol 100,150,200 m wewn trz Nie odporne na UV Dop ata Uwaga: Powleczone foli elementy p yty warstwowej musz by przechowywane wewn trz hali odkryte i chronione przed promieniami UV! 4.9 Poziome i pionowe uk adanie p yt ciennych: P yty cienne i frontowe mog by mocowane zarówno pionowo jak te poziomo. W obu przypadkach nale y zwróci uwag na zawarte w tabeli odst pu podpór oraz norm ÖNORM B (obci enie wiatrem). Jako warto szacunkow mo na w zale no ci od wysoko ci po o enia i kszta tu otoczenia przyj warto orientacyjn wynosz c ok. 650 N (0,65 kn) / m²

18 4.10 Obci enie niegiem i przez wiatr: Analogicznie z norm ÖNORM B (do ÖNORM B 4013) nale y ustali obci enie niegiem zwi zane z lokalizacj budynku oraz znale w tabeli producenta odpowiedni p yt. Do ustalonego obci enia niegiem nale y doda wag p yty! Wi kszo tabel rozró nia pomi dzy systemami o jednym, dwóch lub wielu prz s ach no nych. Przy czym pojedyncze prz s a no ne s znacznie mniej korzystne ni system wielu prz se no nych. Odst p p atwi i wiatrownicy przy cianach mo na równie znale w listach producenta. Jest to sprawa Jest to zadaniem wykonawcy zak adowego. Jedno prz s o no ne: obci enie powierzchni q dwa prz s a no ne: obci enie powierzchni q Stützabstand l Stützabstand l 1 Stützabstand l 2 A odst p podpory 1 B A B C Przyk ad tabeli no no ci: cantilever Wspornik Waga (kg/m 2 ) Trzy przęsła Dwa przęsła Jedno przęsło l max : szer. podpory a min : min. Szeroko pod o a wiersz 1: max. Szer podpory bez ograniczenia przegi cia wiersz 2: max. Szer. Podpory z ograniczeniem przegi cia do l/150. wymiary w cm P atwie drewniane lub metalowe: Praktyka wykazuje, e ruby w drewnie w pierwszym okresie czasu rozlu niaj si. Z tego powodu musz one po dwóch latach zosta dokr cone na ca ej powierzchni dachu. W przypadku podpór drewnianych zaleca si wykonanie wcze niej otworów poniewa w ókna drewna zostaj zniszczone i ruba nie

19 rozlu nia si tak atwo. Inaczej wygl da to w przypadku p atwi metalowych, w których ruba jest stabilnie przykr cona. Mimo to zaleca si ich sprawdzenie z uwagi na wygi cie p yty Kierunek wiatru: Pokrycie musi by zawsze skierowane naprzeciw g ównego kierunku wiatru. Z tego powodu nale y uzyska informacj od inwestora, jaki w danej lokalizacji jest g ówny kierunek wiatrów. Zalecamy wst pnie potwierdzi to pisemnie przez zleceniodawc. Jest to bardzo wa ne przy sporz dzaniu planów monta u oraz ewentualnym wykonaniu otworów w dachu! Na nast pnej stronie znajduje si rysunkowe przedstawienie sposobu jak nale y post powa w rozmowie z klientem i w nast pstwie przy zamawianiu p yt u producenta. Sposób przycinania (widziany od strony okapu) Przycinanie z lewej strony Przycinanie z prawej strony Górny rysunek jest przyk adowy. Prosimy zapyta dostawc o jego system oznaczania wolnego przeci cia

20 Proszę podać spadek dachu w stopniach. Przy stykach poprzecznych, przenikaniach lub elementach świetlnych minimalny spadek wynosi 6 (10 %). Typ po lewej stronie Profil kalenicy Typ po prawej stronie Osłona kalenicy Cięcia Lewa strona Prawa strona Kierunek układania od lewej strony do prawej Kierunek układania Kierunek układania Kierunek układania od prawej strony do lewej Kierunek pogodowy 4.13 Listy cz ci: Utworzy listy cz ci koresponduj cych z planami monta owymi i zaopatrzone s w numery pozycji. W ten sposób mo na atwiej dokona przyporz dkowania co optymalizuje procesy technologiczne. Nale y pami ta z dop aty w przypadku doci przed u e dolnych w zak adach producenta. Nale y rozwa y, czy nie korzystniej by oby po czy ze sob wi cej krótszych d ugo ci w celu zaoszcz dzenia. W tym przypadku trzeba dokona ci cia na placu budowy. Uwaga: W przypadku otwartych ci nale y poda stron praw i lew. Dok adniejsze dane znajduj si w katalogu producenta

21 W ten sposób mo e wygl da formularz zamówienia na p yty: Lista części Zlecenie Panel PU WP (Ściana) FP (Front) RP (Dach) Płyta ognioodporna WP-F (Ściana) FP-F(Front) RP-F (Dach) Warstwy kryjące Wewnątrz Zewnątrz Grubość rdzenia (izolacja) Farba RAL Profil Inne Cięcie rozdzielające Przecięcie Po lewej stronie Po prawej stronie Po lewej stronie Po prawej stronie * Rozcięcie w przypadku DP jest opcjonalne, w przypadku DP-F obowiązkowe! m 2 razem części Długość [cm] m 2 Uwagi (np. osie/front/pozycja)

22 5. Sprawdzi przed rozpocz ciem prac: Jako przedsi biorstwo montuj ce musicie Pa stwo obowi zek (ON B 2110), odbioru obiektu (obowi zek sprawdzenia i ostrze enia). W przypadku stwierdzenia, e przymocowanie p yt mo e w nast pstwie oprowadzi do powstania problemów, podlegacie Pa stwo obowi zkowi umieszczenia ostrze e i wskazówek! Ostrze enie musi by wykonane w formie pisemnej i przekazane oprócz telefaksu lub em koniecznie listem poleconym w celu pó niejszej oceny dowodowej. ÖNORM B 2110: Auszug aus der ÖNORM B 2110: 5.9 Obowiązek sprawdzania i ostrzegania Zleceniobiorca ma obowiązek sprawdzenia (1) wręczonej przez zleceniodawcę dokumentacji (2) udzielonych przez zleceniodawcę instrukcji (3) dostarczonych przez zleceniodawcę materiałów i (4) wykonanych wcześniej prac innych zleceniobiorców W jak najszybszym czasie oraz przedstawienia zgodnie ze swoją wiedzą fachową zleceniodawcy wszystkich wątpliwości, usterek związanych z wykonaniem zlecenia w formie pisemnej Przed rozpoczęciem prac, zleceniobiorca musi przekonać się przy zachowaniu odpowiedniej staranności o prawidłowym stanie już wykonanych usług. Widoczne usterki, które jego zdaniem niekorzystnie mogą wpłynąć na wykonywanie jego praz należy przed rozpoczęciem pracy pisemnie zgłosić zleceniodawcy Usterki, których stwierdzenie wymaga technicznie trudnych i kosztownych badań lub zwrócenie się do odpowiedniego rzeczoznawcy, uznawane są jako nie spostrzegalne w duchu punktu W przypadku, gdy zleceniobiorca musi przyjąć, że zleceniodawca nie zna faktów prowadzących do przeprowadzenia takich badań, musi o tym niezwłocznie powiadomić pisemnie zleceniodawcę W trakcie możliwym do wykonania czasie, zleceniobiorca musi zgodnie z możliwościami podać wskazówki lub propozycje związane z usunięciem usterek lub ulepszeniami. Zleceniodawca musi w odpowiednim czasie przedstawić swoją decyzję W przypadku, gdy zleceniobiorca zaniedba powiadomienia zleceniodawcy lub też zleceniodawca nie przedstawi swojej decyzji, odpowiedzialność za skutki tego zaniedbania ponosi strona, która do tego doprowadziła. W przypadku, gdy zleceniodawca nie bierze w rachubę uzasadnionych wątpliwości i wystąpią szkody, które są wynikiem przedstawionych usterek, zleceniobiorca zostaje zwolniony odpowiedzialności i gwarancji za powstałe szkody. 5.1 Wyprostowanie powierzchni roboczej: Zanim rozpocz ty zostanie monta p yt, nale y wyprostowa powierzchni dachu i za pomoc kolorowego sznura zaznaczy rysy kontrolne. Sprawdzi konstrukcj no n wykonan przez poprzednie przedsi biorstwo pod wzgl dem zachowania k tów prostych i zachowania pionu. W przypadku nieprawid owo ci mo e doj w trakcie uk adania p yt do powa nych problemów zwi zanych z przesuni ciem p yt. Z uwagi na to e macie Pa stwo obowi zek ostrzegania i podawania wskazówek, dlatego przed kontynuacj pracy nale y dok adnie i jak najszybciej wyja ni sytuacj z inwestorem lub zleceniodawc

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Soffit. Plannja. Stalowy system podbitkowy. www.plannja.com.pl

Soffit. Plannja. Stalowy system podbitkowy. www.plannja.com.pl Soffit Stalowy system podbitkowy www.plannja.com.pl Soffit kompletny stalowy system podbitkowy System Soffit przeznaczony jest do wykonywania podbitek dachowych. Posiada zalety produktów wykonanych z blach,

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 W dniu grudnia 01 r. dokonano oględzin rury ssącej hydrozespołu Hz3. Kształt i podstawowe wymiary rury pokazano na rysunkach poniżej. Podstawowe wymiary rury ssącej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6720616592.00-1.SD 6 720 643 427 (2010/02) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6720616592.00-1.SD 6 720 643 427 (2010/02) PL Instrukcja montażu dla instalatora Montaż kolektorów płaskich na stojakach WMF 6 70 643 47 (010/0) PL 67061659.00-1.SD Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

NOE alul. stan na 01.2016. Budowa i zasady użytkowania

NOE alul. stan na 01.2016. Budowa i zasady użytkowania NOE alul stan na 01.2016 Budowa i zasady użytkowania 2 BiZU NOEalu L stan na 01.2016 Możliwość zmian technicznych zastrzeżona Spis treści 1. Przewodnik GSV... 4 1.1. Przeznaczenie i bezpieczne stosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS500

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS500 INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS500 WPROWADZENIE Wyłącznik Rain Sensor RS500 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Wyłącznik może być używany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

System montażu exterior M1 ver. 1

System montażu exterior M1 ver. 1 System montażu exterior M1 ver. 1 Spis Treści 1. System montażu M1 1.01 Ogólne informacje 2. Detal zapinka M1 2.01. Zapinka M1 komplet 2.02. Zapinka M1 typ A 2.03. Zapinka M1 typ B 3. Instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa. MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W WARSZAWIE ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa. MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W WARSZAWIE ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa FAZA OPRACOWANIA: TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT NAZWA OPRACOWANIA: REMONT DACHU BUDYNKU SŁONIARNI ADRES OBIEKTU: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa DANE INWESTORA: MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo