PRZEJŚCIOWA RÓŻNICA W PODATKU DOCHODOWYM A WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEJŚCIOWA RÓŻNICA W PODATKU DOCHODOWYM A WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO"

Transkrypt

1 RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt RYSZARD KAMIŃSKI PRZEJŚCIOWA RÓŻNICA W PODATKU DOCHODOWYM A WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 1. UWAGI WSTĘPNE Metoda wartości aktywów netto jest najpopularniejszą metodą wyceny przedsiębiorstw. Wartość przedsiębiorstwa ustalona tą metodą jest równa różnicy pomiędzy wartością aktywów (trwałych i obrotowych) a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Metoda wartości księgowej aktywów netto jest stosunkowo najprostszą, najmniej pracochłonną i w konsekwencji najszybszą metodą wyceny majątku przedsiębiorstwa. Miarodajność wyceny tą metodą budzi jednak wątpliwości. Ich źródłem jest między innymi trudność w jednoznacznym kwalifikowaniu niektórych pozycji pasywów do kapitałów własnych lub obcych. Przykładem takich pozycji są rozliczenia międzyokresowe, czy też rezerwy. Jedną z przyczyn wykazywania zarówno rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywów jak i rezerw po stronie pasywów jest istnienie przejściowej różnicy w podatku dochodowym. Rodzi się zatem pytanie, czy ta różnica wpływa na wartość aktywów netto, a jeżeli tak, to czy zależy to od sposobu jej ujmowania w formule ustalania tej wartości? Poniższy tekst jest próbą wyjaśnienia tej kwestii. 2. ISTOTA PRZEJŚCIOWEJ RÓŻNICY W PODATKU DOCHODOWYM Przejściowe różnice w podatku dochodowym pojawiają się między innymi w związku z: odsetkami należnymi i odsetkami do zapłacenia, które wykazuje się za dany okres, mimo że nie zostały jeszcze opłacone lub nie są jeszcze wymagalne i na dzień bilansowy nie stały się należnością lub zobowiązaniem; ustalenie zobowiązania podatkowego następuje wyłącznie z uwzględnieniem odsetek zapłaconych; biernych i czynnych rozliczeń kosztów, które w momencie ich zarejestrowania wpływają jedynie na wynik bilansowy, natomiast na wynik podatkowy wpływają dopiero w momencie ich poniesienia; amortyzacji naliczonej w koszty, która może różnić się od amortyzacji uznanej przez prawo podatkowe za koszt uzyskania przychodów; dodatnich i ujemnych różnic kursowych od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków, wymagających zapłaty w walucie obcej lub jej

2 178 Ryszard Kamiński ekwiwalencie; w rachunku bilansowym uwzględnia się tylko nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, istniejącą w związku z nie rozliczonymi rachunkami, zaś nadwyżkę różnic dodatnich nad ujemnymi wykazuje się w pozycji przychody przyszłych okresów; w rachunku podatkowym uwzględnia się jedynie różnice kursowe powstałe przy efektywnej zapłacie należności lub zobowiązania; różnic pomiędzy wartością zapasów po cenach historycznych, a ich wartością, ustaloną zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, (nie wyższą od cen sprzedaży netto); tworzeniem rezerwy na należności i przewidywane straty będące następstwem przewidywanych niepomyślnych zdarzeń1)2. Pozycją zmniejszającą podstawę opodatkowania przez najbliższe kolejno po sobie następujące pięć lat podatkowych, lecz nie wpływającą na wynik finansowy brutto jest maksymalnie jedna druga straty z lat ubiegłych. Ostrożność nakazuje traktowanie tej różnicy z dużą rezerwą, szczególnie w pierwszym następującym po okresie zakończonym stratą. W tymże muszą zaistnieć wiarygodne przesłanki do przyjęcia założenia, że negatywny rezultat działalności gospodarczej się nie powtórzy. Prawie w każdym z przytoczonych przypadków różnic przejściowych podstawa opodatkowania przewyższy wynik brutto ustalony w rachunku zysków i strat. Wynika to z tego, że: w przedsiębiorstwach odsetki wymagające zapłacenia są przeważnie wyższe niż odsetki należne; zatem wynik bilansowy jest mniejszy o nadwyżkę odsetek do zapłacenia nad odsetkami należnymi, natomiast wynik podatkowy ujmuje jedynie odsetki zapłacone, które najczęściej wykazują zbliżony poziom do odsetek otrzymanych; ma miejsce tworzenie rezerw na koszty oraz rezerw tworzonych na zapasy i należności, których skala jest znacznie większa w porównaniu z kosztami uznanymi przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodów; zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi zmniejsza wynik brutto; natomiast nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jest wykazywana w bilansie jako przychód przyszłych okresów; takie rozwiązanie powoduje, że wynik brutto jest niższy niż podstawa opodatkowania; w praktyce amortyzacja podatkowa jest przeważnie niższa, a niekiedy tylko równa amortyzacji księgowej; honoraria i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło w całości zmniejszają wynik bilansowy; podstawę opodatkowania zmniejszają jedynie honoraria i wynagrodzenia wypłacone. 1 Por. T. Waślicki, Księgowe zamknięcie, Infor, Warszawa 1999, s. 167 i Oprócz różnic przejściowych kwalifikowanie określonych przychodów i kosztów jako podstawy ustalenia wyniku bilansowego i wyniku podatkowego istnieją różnice trwałe, wywołane na przykład tym, że pewne przychody i koszty nie są ujmowane w rachunku podatkowym (na przykład: zwrot lub umorzenie podatków, odpis ujemnej wartości firmy) oraz tym, że pewne pozycje traktowane są w rachunku podatkowym jako przychód lub koszt, mimo ich neutralności wobec rachunku bilansowego (na przykład: równowartość świadczeń otrzymanych lub udzielonych w naturze, które nie są ujmowane w księgach, czy też trwałe dopłaty do kapitału spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

3 Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 179 W przypadku, gdy w danym obrotowym kwota podatku dochodowego ustalona od zysku brutto wykazanego w księgach rachunkowych jest niższa od kwoty podatku dochodowego (to jest ustalonej od dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych), występuje ujemna różnica w podatku dochodowym. Może jednak również pojawić się dodatnia różnica w podatku dochodowym, gdy podstawa opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym będzie niższa od zysku brutto. Różnice te po pewnym czasie zanikają, a zatem są to różnice przejściowe. Istnienie przejściowej nadwyżki podstawy opodatkowania nad wynikiem brutto daje prawo do rozliczenia w czasie tej części podatku dochodowego, która stanowi swego rodzaju nadpłatę podlegającą zwrotowi w przyszłości. Nadwyżka ta może być na przykład rezultatem naliczenia odpisów amortyzacyjnych obciążających koszty, dla celów bilansowych - z uwzględnieniem krótszego okresu użytkowania środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych, a dla celów podatkowych - przy zastosowaniu dłuższego okresu użytkowania. Ujmowanie ujemnej różnicy podatku dochodowego w księgach rachunkowych nie jest obligatoryjne. Jest ono dopuszczone przez prawo w przypadku, gdy istnieje pewność jej rozliczenia w następnym obrotowym lub kolejnych latach obrotowych. Przy ustalaniu ujemnej różnicy podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej na ostatni dzień poprzedniego obrotowego. Sugeruje się, że przy tych rozliczeniach należy postępować szczególnie ostrożnie (by uniknąć przenoszenia wyniku netto z na rok3) lub też w ogóle nie korzystać z tego uprawnienia, gdyż wykazana ujemna różnica stanowi aktywa niepewne. Przepisy prawne obligują przedsiębiorstwa do tworzenia rezerwy na dodatnią różnicę przejściową z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Różnica taka powstaje, jak już wspomniano, gdy wynik finansowy przed opodatkowaniem wykazany w księgach rachunkowych jest wyższy od podstawy opodatkowania tym podatkiem, co spowodowane jest rozbieżnością momentu zaliczania określonych przychodów i kosztów do wyniku finansowego oraz do podstawy opodatkowania. Takie różnice zachodzą, na przykład, gdy amortyzacja księgowa jest niższa od podatkowej, co ma miejsce przy korzystaniu przez przedsiębiorstwo z podatkowej ulgi inwestycyjnej. Ulga ta jednorazowo, w jej wykorzystania wpływa w całości jako quasi amortyzacja na podstawę opodatkowania, gdy odpowiadająca uldze amortyzacja księgowa może obciążać koszty stopniowo. 3. EFEKT RÓŻNICY W PODATKU DOCHODOWYM Przed odniesieniem się do kwestii wartość aktywów netto w wyniku wykazania różnicy w podatku dochodowym, konieczna jest refleksja nad 3 Por. Z. Fedak, Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, Rachunkowość, Zeszyt Specjalny, Warszawa 1999, s Por. B. Izydorczyk, T. Żyznowski, Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1996 r., Difin, Warszawa 1996, s. 71.

4 180 Ryszard Kamiński sposobem obliczania tej wartości. Wartość aktywów netto generalnie ustalona jest jako różnica pomiędzy sumą całości aktywów a kapitałami obcymi i tymi składowymi rozliczeń międzyokresowych, wykazywanych w pasywach i przychodach przyszłych okresów, które jednoznacznie mają charakter długów. Niekiedy jednak, niejako w pierwszym podejściu do szacowania wartości przedsiębiorstwa, ustalana jest w sposób uproszczony - jako różnica pomiędzy sumą majątku trwałego i majątku obrotowego a kapitałami obcymi, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych wykazanych zarówno w aktywach jak i pasywach. Wykazanie w aktywach bilansu ujemnej różnicy w podatku dochodowym podnosi zarówno wartość aktywów (innych rozliczeń międzyokresowych) jak i wartość kapitałów własnych (wyniku finansowego netto) o kwotę równą tej różnicy. Ustalając wartości aktywów netto sposobem uproszczonym (suma wartości majątku trwałego i obrotowego minus suma długów) pomija się w obliczeniach wartość tej różnicy. W rezultacie o tą wartość aktywa netto są niższe. Wiadomo jednak, że ujemna różnica w podatku dochodowym mówi o nadpłacie podatku, która w przyszłości po jej zwrocie stanie się częścią majątku firmy. Stąd wniosek, iż uproszczona formuła ustalania wartości aktywów netto w przypadku takiej różnicy, jest błędna. Formuła ustalania wartości aktywów netto powinna uwzględniać wartość rozliczeń międzyokresowych, wykazanych w związku z ujemną różnicą w podatku dochodowym. Przy takiej konstrukcji formuły, zaksięgowanie tego rodzaju różnicy powoduje wzrost (o jej równowartość) wartości aktywów netto przedsiębiorstwa. I odwrotnie, jej wyksięgowanie powoduje spadek tej wartości. Zatem stosowanie w praktyce metody aktywów netto do wyceny wartości przedsiębiorstwa, wymaga zweryfikowania pozycji bilansu przyjętych do obliczenia wartości aktywów netto pod względem wiarygodności przesłanek zarachowania, czy też wyksięgowania omawianej różnicy (tzn. należy stwierdzić czy różnica ta ma rzeczywiście przejściowy charakter i czy istnieje pewność jej rozliczenia w przyszłych okresach). Dalej, czy różnica ta została utworzona, czy też może zaniechano tego. Wreszcie, czy po ustąpieniu powodów zaksięgowania różnicy została ona w odpowiednim momencie rozliczona. Odpowiedź na kwestię wpływu dodatniej różnicy w podatku dochodowym na wartość aktywów netto również wymaga ustosunkowania się do sposobu uwzględnienia rezerwy na tą różnicę. Utworzenie tej rezerwy powoduje zmniejszenie wyniku finansowego netto o jej wartość. Zarachowanie omawianej rezerwy jest obligatoryjne, bowiem, jak już wspomniano, prowadzi to do uniemożliwienia podziału tej części wyniku finansowego netto, która powstała w związku z tak zwanymi różnicami przejściowymi. Zatem, z uwagi na obligatoryjnych charakter rezerwy, wyrażający przesunięte w czasie zobowiązania podatkowe, obliczając wartość aktywów netto należy te rezerwy uwzględnić. Ekonomiczny sens tej rezerwy przesądza o tym, iż powinna ona zwiększać zobowiązania odejmowane od aktywów ogółem. Przy takim podejściu wartość utworzonej rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym zmniejsza wartość aktywów netto. Jej rozwiązanie zwiększa wartość aktywów netto.

5 Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 181 Jak już wspomniano, wykazanie dodatniej różnicy w podatku dochodowym jest obligatoryjne. Niemniej pojawienie się takiej różnicy w wyniku uzyskania ulgi inwestycyjnej jest skutkiem wykorzystania korzyści z tego rodzaju rozwiązania podatkowego. Interesujące jest zatem pytanie, czy wykorzystanie ulgi inwestycyjnej i równoległe utworzenie rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym wpływa na poziom wartości aktywów netto, czy nie? Możliwość uzyskania ulg inwestycyjnych wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego5. Zgodnie z tym Rozporządzeniem ulgi inwestycyjne dotyczą wydatków, w rezultacie których jednostka gospodarcza staje się właścicielem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów lub akcji. Do końca 1999 z ulg inwestycyjnych korzystano powszechnie. Od 2000 rozwiązanie to dotyczy jedynie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie, w jakim ci podatnicy realizują prawa nabyte do tych ulg. Pomimo tego, że znaczenie gospodarcze ulg inwestycyjnych zmalało, to jednak złożony sposób ich ujmowania w systemie ewidencji księgowej, uzasadnia szczegółowe ich rozpatrzenie jako potencjalnej determinanty wartości aktywów netto. Przedtem jednak omówione zostaną główne zasady funkcjonowania systemu ulg inwestycyjnych. Ulgi inwestycyjne przysługujące z tytułu nabycia udziałów lub akcji powodują zmniejszenie dochodu do opodatkowania i tym samym zobowiązania podatkowego, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie wyniku finansowego netto. Natomiast ulgi inwestycyjne przysługujące z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych polegają na tym, że wydatki inwestycyjne objęte ulgą, odliczane od dochodu w danym podatkowym, traktuje się na równi z odpisami amortyzacyjnymi. W tym przypadku, skutkiem wykorzystania ulgi w poniesienia wydatków inwestycyjnych, poprzez odliczanie ich od dochodu, jest odroczenie w czasie terminu zapłaty podatku dochodowego6. Natomiast w czasie, jaki upłynie do całkowitego wykorzystania ulgi inwestycyjnej, amortyzacja naliczona (według zasad rachunkowości) od tej części składników majątkowych, która odpowiada wydatkom poniesionym na ich nabycie, nie jest uznawana za koszty uzyskania przychodów. Niemniej odpis amortyzacyjny od wartości składników majątkowych, która nie została jednorazowo odliczona od dochodu, stanowi koszt uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że odliczenia z tytułu ulgi inwestycyjnej nie zmniejszają podstawy odpisów amortyzacyjnych, czyli wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych według zasad określonych w od 5 Dz. U. z 1996, Nr 39, poz Dodatkowym efektem skorzystania z ulgi inwestycyjnej jest uzyskanie premii inwestycyjnej (dodatkowej obniżki podatku dochodowego), która jest równa połowie wydatków inwestycyjnych, odliczonych przez podatnika w poprzednim podatkowym. O ile ulgę inwestycyjną ze względu na jej skutki należy uznać za formę przyspieszonej amortyzacji, o tyle premia inwestycyjna jest rzeczywistą ulgą podatkową, przynoszącą podatnikowi wymierne korzyści, a mianowicie zwiększenie zysku netto do podziału (Por. I. Olchowicz, Ulgi inwestycyjne w prawie podatkowym i bilansowym, Rachunkowość z komentarzem 1998, nr 5, s ).

6 182 Ryszard Kamiński rębnych przepisach, i to niezależnie od metody dokonywanej amortyzacji. Jeżeli ulga inwestycyjna nie powoduje zamortyzowania całej wartości początkowej składników majątku trwałego, których dotyczy, to dalszych sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na zasadach ogólnych. Wcześniej stwierdzono, że korzystanie z ulg inwestycyjnych powoduje przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym. Utworzenie w trybie obligatoryjnym rezerwy na odroczony podatek dochodowy, w związku z wydatkami inwestycyjnymi objętymi ulgami przyczynia się do: prawidłowej wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy uwzględnianiu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych według planu amortyzacji przyjętego przez jednostkę i stanowiących koszt współmierny z przychodami, prawidłowej wyceny bilansowej inwestycji rozpoczętych, prawidłowego ustalenia wysokości kosztów, ujęcia w prawidłowej wysokości wyniku netto do podziału i uniemożliwienie w ten sposób podziału zysku nadmiernego8. Zasadne jest zatem stwierdzenie, że tworzenie tych rezerw sprzyja rzetelnemu i jasnemu przedstawieniu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Natomiast traktowanie...części odpisów amortyzacyjnych, która stanowi równowartość dokonanych odliczeń z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych jako odpisów nieplanowych, zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.... Wpływ uzyskania ulgi inwestycyjnej oraz utworzenia rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym na wartość aktywów netto ilustruje następujący przykład. Przykład Założono, że w czerwcu 2001 r. przedsiębiorstwo kupiło (płacąc środkami z rachunku bankowego) i przyjęło do eksploatacji urządzenie techniczne o wartości zł. Stopa amortyzacji dla tego środka trwałego wynosi 25%, zatem roczny odpis amortyzacyjny, przy liniowej metodzie amortyzacji, wynosi zł. Przedsiębiorstwo skorzystało z prawa do ulgi inwestycyjnej i odliczyło od dochodu w czerwcu 2001 r. całą wartość maszyny. W planie amortyzacji przyjęto, że okres jej używania równy jest 48 miesięcy (4 lata), a wartość rezydualna wynosi zero. Stawka podatku dochodowego wynosi 26%. Ponadto przyjęto, iż na początku wartość majątku ogółem wynosi zł, wartość kapitałów własnych zł, a kapitałów obcych zł. Założono również, że zysk brutto przed odjęciem amortyzacji kształtuje się na poziomie zł. w każdym rozważanego okresu. Zysk netto obrachunkowego w całości jest przekazywany właścicielom na końcu tego. Również z końcem całkowicie spłacane są zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Stosowne obliczenia kwot rezerwy na odroczony podatek, pozycji ujmowanych w rachunku wyników, pozycji aktywów i pasywów oraz wartości aktywów netto zawierają tabele 1-5. Obliczenia te zostały przeprowadzone w dwóch wariantach W pierwszym wariancie przyjęto, iż przedsiębiorstwo wykorzystuje ulgi inwestycyjne. W drugim zaś, że nie korzysta z tej możliwości. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy została ustalona (zgodnie z obo 7 Por. T. Naumiuk, Ulgi inwestycyjne, przepisy prawne, objaśnienia, przykłady, Infor, Warszawa 1996, s Por. B. Lisiecka-Zając, Ulgi inwestycyjne a odpisy amortyzacyjne w rachunkowości, Przegląd Podatkowy nr 7/1996, s. 1, 26-28; I. Ożóg, Ulgi inwestycyjne w 1996 r. w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, Diiin, Warszawa 1996, s. 156 i n. 9 B. Lisiecka-Zając, op. cit., s. 27.

7 Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 183 wiązującymi przepisami) jako iloczyn stawki podatkowej i wydatków inwestycyjnych, objętych ulgami, pomniejszonych o planowany odpis amortyzacyjny przypadający na dany okres. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Tabela 1 Rok Amortyzacja skumulowana Różnica: wydatek inwestycyjny - amortyzacja skumulowana Rezerwa 4 (kol. 3 X 26%) Rozwiązana rezerwa 5 (kol. 4 poprzedniego - kol. 4 bieżącego) i Z danych zawartych w tabelach 2 i 3 wynika, iż niezależnie od przyjętego wariantu, wynik finansowy netto jest taki sam w każdym rozpatrywanego okresu. Różnice wystąpiły natomiast w wartości aktywów brutto oraz w wartości kapitałów obcych (tabele 4 i 5). Przy ustaleniu wartości aktywów netto posłużono się formułą, która rezerwy z tytułu dodatniej różnicy w podatku dochodowym traktuje jako zobowiązania. To spowodowało, iż mimo różnego poziomu aktywów brutto i kapitałów obcych wartości aktywów netto w każdym analizowanego okresu były równe dla obydwu wariantów. Wyniki przeprowadzonych obliczeń są potwierdzeniem sensu i logiki obligatoryjnego tworzenia rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym, szczególnie w przypadku, gdy jest to rezultatem wykorzystania ulg inwestycyjnych. Osiągany jest bowiem cel ich tworzenia, jakim jest prawidłowa wycena aktywów trwałych, wyniku finansowego netto oraz zabezpieczenie przyszłych zobowiązań podatkowych. Korzystanie z ulg inwestycyjnych nie wpływa na wartość aktywów netto. Wniosek ten jest w pełni słuszny przy złożeniu, że odroczenie płatności podatku w czasie nie prowadzi do wzrostu wartości aktywów netto oraz przy abstrahowaniu od korzyści wynikających z premii inwestycyjnej. W praktyce obydwa te fakty występują. Implikuje to pytanie o ich efekty. W przypadku przesunięcia terminu płatności podatku dochodowego, korzyści te należałoby ustalić na podstawie rachunku dyskontowego i uznać, iż mają one charakter korzyści potencjalnych, wymagających podjęcia przez przedsiębiorstwo kolejnych działań zmierzających do zagospodarowania przejściowo wolnych środków finansowych. Jak już wspomniano, premia inwestycyjna w praktyce zmniejsza zobowiązania podatkowe i powoduje zwiększenie wyniku finansowego netto w okresie następującym po, w którym wykorzystano ulgę inwestycyjną. Zatem ujęcie premii inwestycyjnej w bilansie poprzedzającego jej uzyskanie, wymagałoby sprowadzenia jej wartości do wartości bieżącej, a także przyjęcia założenia, iż istnieje pewność jej uzyskania. Biorąc pod uwagę, iż warunki stawiane

8 Rok Koszty działalności gospodarczej Wielkości ekonomiczne uwzględnione w analizie efektów wykorzystania ulgi inwestycyjnej Przychody Koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych Wydatki inwestycyjne Podstawa opodatkowania 6 (kol. 3 - kol kol. 5) Podatek dochodowy 7 (kol. 6 X 26%) Wynik finansowy netto przed utworzeniem rezerw 8 (kol. 3 - kol kol. 7) Tabela 2 Wynik finansowy netto po utworzeniu rezerw 9 (kol. 8 ± rezerwa z tab. 1) j Ryszard Kamiński

9 I Rok Wielkości ekonomiczne uwzględnione przy szacowaniu zysku netto bez stosowania ulgi inwestycyjnej Koszty działalności gospodarczej Przychody Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy (kol. 3 - kol. 2) 5 (kol. 4 X 26%) Tabela 3 Wynik finansowy netto 6 (kol. 3 kol. 2 - kol. 5) I I Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 185

10 Rok 1 Wartość aktywów i pasywów bilansu oraz wartość aktywów netto przy wykorzystaniu ulgi inwestycyjnej Wartość aktywów brutto na początek 2 (kol. 3 - kol. 4 - kol. 9 z poprzedmiego) Wartość aktywów brutto na koniec Wynik finansowy netto po utworzeniu rezerwy Pozostałe kapitały własne Kapitał własny ogółem 6 (kol. 4 + kol 5) Rezerwa na podatek dochodowy Kapitał obcy na początku Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na końcu Kapitał obcy na końcu 10 (kol. 8 + kol. 9) Tabela 4 Wartość aktywów netto na końcu 11 (kol. 3 - kol. 7 - kol. 10) Ryszard Kamiński

11 Rok Wartość aktywów i pasywów bilansu oraz wartość aktywów netto bez wykorzystaniu ulgi inwestycyjnej Wartość aktywów brutto na początek Wartość aktywów brutto na koniec Wynik finansowy netto Pozostałe kapitały własne Kapitał własny ogółem Kapitał obcy na początku Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na koniec Kapitał obcy na końcu 9 (kol. 7 + kol. 8) Tabela 5 Wartość aktywów netto na końcu 10 (kol. 3 - kol. 9) Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 187

12 188 Ryszard Kamiński przedsiębiorstwom, starającym się zarówno o ulgi jak i premie inwestycyjne, są trudne i rygorystycznie przestrzegane, przyjęcie takiego założenia może budzić wątpliwości. Rekapitulując, tworzenie obligatoryjnej rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym obniża wartość aktywów netto. Rezultatem zarachowania tej rezerwy jest wyeliminowanie wpływu jaki na wynik finansowy mają zdarzenia, które są przesłankami tej operacji. Dowiodła tego analiza efektów wykorzystania ulg inwestycyjnych. 4. UWAGI KOŃCOWE Istnienie przejściowej różnicy w podatku dochodowym jest przyczyną wykazywania rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywów (w przypadku różnicy ujemnej) oraz rezerw po stronie pasywów (w przypadku różnicy dodatniej). Wpływ zarachowania tych różnic na wartość aktywów netto zależny jest od sposobu ich ujmowania przy ustalaniu tej wartości. Ustalając wartość aktywów netto w sposób uproszczony pomija się wartość ujemnej różnicy w podatku dochodowym. W rezultacie o tę wartość aktywa netto są niższe. Ze względu na to, że istotą rezerwy na tą różnicę jest zarachowanie nadpłaty podatku, która w przyszłości zwiększy kapitały własne firmy, sposób uproszczony jest błędny Uwzględnienie w rachunku aktywów netto rozliczeń międzyokresowych, wykazanych w związku z ujemną różnicą w podatku dochodowym, powoduje wzrost szacunku wartości aktywów netto przedsiębiorstwa. Ten sposób należy uznać za właściwy. Podobna ocena przydatności formuły uproszczonej ustalania wartości aktywów netto ma miejsce w przypadku wystąpienia dodatniej różnicy w podatku dochodowym. Wykazanie tej różnicy nie ma wówczas wpływu na szacunek wartości aktywów netto. Zatem mając na względzie cel tworzenia rezerwy na dodatnią różnicę w podatku dochodowym, którym jest prawidłowe ustalenie wyniku finansowego netto, a tym samym kapitału własnego, formuła ta jest niewłaściwa. Natomiast w przypadku uwzględniania w tej formule rezerw, dodatnia różnica w podatku dochodowym powoduje spadek szacunku wartości aktywów netto. Ten wariant rachunku aktywów netto należy uznać za prawidłowy. Przedstawione rozważania potwierdziły istnienie problemu kwalifikowania niektórych pozycji pasywów do kapitałów własnych lub obcych w momencie obliczania wartości aktywów netto. Istnieje potrzeba indywidualnego rozpatrzenia poszczególnych składników bilansu ujmowanych w rachunku wartości aktywów netto. Nie można przyjmować do tego rachunku kwot zawartych w poszczególnych pozycjach bilansu w sposób automatyczny, nie poddając ich wcześniej stosownej weryfikacji. Weryfikacja ta, w przypadku wystąpienia przejściowej różnicy w podatku dochodowym, powinna dotyczyć wiarygodności przesłanek zarachowania, czy też wyksięgowania rezerwy na tą różnicę, momentu jej utworzenia i rozwiązania, a także kwot tych rezerw. Właściwie i skrupulatnie przeprowadzona korekta wartości pozycji bilansu może wyeliminować niektóre

13 Przejściowa różnica w podatku dochodowym a wartość 189 mankamenty metody wyceny przedsiębiorstwa za pomocą wartości aktywów netto. TRANSITORY DIFFERENCE IN INCOME TAX VS. THE VALUE OF NET ASSETS Summary The method of book value is, relatively, the easiest and the least time-consuming method of enterprise assets valuation. However, the reliability of valuation by means of this method is questionable. The source of this doubt can be attributed to the problem of equivocal qualification of some liabilities to equities or to outside capital. Deferred incomes and charges are a particular example of the said liabilities. One of the reasons of showing deferred charges on the assets side and provisions on the liabilities side is the existence of a transitory difference in the income tax. The author of the paper raises the question if this difference influences the value of net assets, and if so, whether it depends on the way it is included in the formula of determining this value? It has been proved that the influence of the allocation for the transitory difference in the income tax on the value of net assets depends on the method of their classification when determining this value. It has also been proved that, at the point of calculating the value of net assets, there exists a problem of classifying some liabilities as equities or as outside capital and that it is needed that each and every part of a balance included in this calculation be dealt with individually.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. I. Cel i zakres stosowania Standardu... 174. II. Definicje... 175 Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 7 173 Poz. 31 Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: I. Cel i zakres stosowania Standardu................................... 174 II. Definicje..................................................

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 2 II. Definicje... 4 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa wydanie 3 Rachunkowość podatkowa Irena Olchowicz Di-f=i_ Warszawa 2000 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ A Rozdział I Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 l. Prawo bilansowe 15. Prawo podatkowe 40 l Zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie Warszawa. za okres r r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie Warszawa. za okres r r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn Al. Jerozolimskie 224 02-495 Warszawa za okres 01.05.2016 r. - 30.04.2017 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON: BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy Spis treści: Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy I. Cel i zakres stosowania Standardu... 3 II. Definicje... 5 III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku. A Aktywa trwałe , A Fundusze własne ,131.

BILANS. 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku. A Aktywa trwałe , A Fundusze własne ,131. BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2015 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych trzech oddziałów -w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu. w 2012 roku nie wprowadzono zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2005

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2005 FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2005 Sopot, styczeń 2006 roku 1 A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Ochrona Ziemi, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo