Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii."

Transkrypt

1 Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony Copyright by Studium Oświatowe Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki, Toruń 2013 MODEL OCENIANIA ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EGZAMINU! TUTOR CH-R Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. 1. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. 2. Rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w kryteriach, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji. Uczeń może udzielić inaczej sformułowanych odpowiedzi lub uzasadnień o innej treści niż podane w modelu osoba oceniająca powinna starannie przeanalizować takie zapisy. Jeżeli są one merytorycznie poprawne i odpowiadają na zadane pytanie, to należy przyznać punkty za taką odpowiedź. 3. Istnieje kilka systemów ustalania nazw związków chemicznych, jeżeli uczeń podaje poprawną nazwę, która nie jest wyszczególniona w tym modelu oceniania, to otrzymuje punkty zgodnie z zasadami punktacji. Jeżeli w poleceniu jest wymagane podanie nazwy systematycznej, to podanie nazwy zwyczajowej jest odpowiedzią nieprawidłową. 4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (z których jedna jest prawidłowa, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich. 5. Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat. 6. Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnić się od przedstawionego w modelu (np. mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania. 7. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. W obliczeniach cząstkowych zapis jednostek nie jest wymagany, ale jeśli jednostki są, to muszą być poprawne. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych. 8. Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów. 9. Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów. 10. Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów. 11. Zapis, w równaniach reakcji nie jest wymagany. 12. Należy uznać Δ i T jako oznaczenie podwyższonej temperatury. 13. W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak nie powoduje utraty punktów. 14. Elementy odpowiedzi, podane w tym modelu, umieszczone w nawiasach nie są wymagane.

2 2 Próbny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony TUTOR marzec 2013 MODEL OCENIANIA Zadanie 1. (2 pkt) liczba elektronów w atomie liczba powłok elektronowych liczba niesparowanych elektronów walencyjnych nazwa grupy, do której należy pierwiastek Be berylowce N azotowce Cu miedziowce [2 pkt za wszystkie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku popełnienia maksymalnie dwóch błędów] Zadanie 2. (1 pkt) 1. P, 2. F, 3. F [1 pkt za wszystkie prawidłowe odpowiedzi] Zadanie 3. (1 pkt) Zadanie 4. (1 pkt) Wiek tej włóczni wynosi lat. Zadanie 5. (2 pkt) 1) Równanie zachodzącej reakcji chemicznej: a a 2) 85,9% Zadanie 6. (1 pkt) wzór chemiczny typ wiązania między atomami w molekułach woda H 2 O atomowe spolaryzowane amoniak NH 3 atomowe spolaryzowane chlorek sodu NaCl jonowe azot N 2 atomowe niespolaryzowane [1 pkt w przypadku wszystkich poprawnych odpowiedzi] Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe Tutor

3 dr inż. Zdzisław Głowacki Oficyna Wydawnicza Tutor 3 Zadanie 7. (2 pkt) I. 2 KMnO 4 (1) K 2 MnO 4 + (1) MnO 2 + (1) O 2 II. 2 HgO (1) O 2 2 Hg [1 pkt za prawidłowe uzupełnienie obu równań] Objętość tlenu (w warunkach normalnych) wynosi 213 cm 3. Zadanie 8. (1 pkt) CH 3 CH 2 OH H 2 O H 2 CO 3 CH 3 COOH ClCH 2 COOH [1 pkt w przypadku pełnej poprawnej odpowiedzi] Zadanie 9. (1 pkt) odczyn roztworu kwaśny odczyn roztworu obojętny odczyn roztworu zasadowy II, VI III I, IV, V [1 pkt w przypadku pełnej poprawnej odpowiedzi] Zadanie 10. (1 pkt) dpowiedź D. Zadanie 11. (2 pkt) A B C D [2 pkt za narysowanie wszystkich cząsteczek poprawnie, 1 pkt za co najmniej dwie poprawnie narysowane cząsteczki]

4 4 Próbny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony TUTOR marzec 2013 MODEL OCENIANIA Zadanie 12. (1 pkt) 10 atomów (można wyliczyć lub odczytać ze wzoru sumarycznego) Zadanie 13. (2 pkt) Grupa A. hydroksylowa lub wodorotlenowa Grupa B. aminowa lub aminowa II-rzędowa [ pkt za obie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku jednej poprawnej odpowiedzi] Zadanie 14. (2 pkt) zasada sodowa kwas solny reakcja nie zachodzi H 2 Cl H 2 Cl [ pkt za obie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku jednej poprawnej odpowiedzi] Zadanie 15. (1 pkt) Przykładowa odpowiedź. Etambutol jest związkiem chiralnym w cząsteczce znajdują się dwa centra stereogeniczne dwa asymetryczne atomy węgla. (Można też zwrócić uwagę na występowanie formy mezo dla tego związku.) Zadanie 16. (2 pkt) mocznik grupa etoksylowa grupa fenylowa [ pkt za trzy prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku dwóch poprawnych odpowiedzi] Zadanie 17. (1 pkt) Wzór sumaryczny: C 9 H 12 N 2 O 2. Masa molowa dulcyny: 180 g/mol. Zadanie 18. (2 pkt) a) sacharoza b) obojętny cząsteczka nie posiada żadnych grup o charakterze kwasowym lub zasadowym [2 pkt za obie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku jednej poprawnej odpowiedzi] Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe Tutor

5 dr inż. Zdzisław Głowacki Oficyna Wydawnicza Tutor 5 Zadanie 19. (2 pkt) opis reakcji mechanizm rodzaj reakcji chemicznej E. D. B. C. A. [2 pkt za wszystkie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku co najmniej trzech poprawnych odpowiedzi] Zadanie 20. (3 pkt) kwas 2-aminopentanodiowy kwas aminoetanowy lub kwas aminooctowy kwas 2-aminopropanowy kwas 2-amino-3-hydroksypropanowy [2 pkt za wszystkie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku co najmniej dwóch poprawnych odpowiedzi] Odpowiedź: Masa aminokwasów wynosi 252,5 g. Zadanie 21. (1 pkt) Wykorzystując do obliczeń entalpie spalania reagentów otrzymujemy zależność: H = 802 ( ) = 224 kj Odpowiedź: Standardowa entalpia reakcji wynosi 224 kj. Zadanie 22. (2 pkt) ester + woda kwas + alkohol początek stan równowagi 4 x 5 x 1 + x x K = kwas alkohol ester woda, otrzymujemy x = 1,2 mola Odpowiedź: W wyniku hydrolizy estru powstało 1, mola alkoholu. [ pkt za prawidłową odpowiedź wynikającą z poprawnych obliczeń; 1 pkt w przypadku przedstawienia częściowego rozwiązania co najmniej zapisania równania reakcji, podania wzoru na wartość stałej K i zestawienia danych liczbowych do obliczeń] Zadanie 23. (2 pkt) kwas H 3 O + HCl H 2 O HSO NH 3 sprzężona zasada H 2 O Cl OH SO NH [ pkt za pięć prawidłowych odpowiedzi; 1 pkt w przypadku czterech poprawnych odpowiedzi]

6 6 Próbny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony TUTOR marzec 2013 MODEL OCENIANIA Zadanie 24. (1 pkt) Obliczenia: I R = [Ag + ] [Cl ] [Cl ] = 0,1 mol/dm 3, [Ag + ] = 5, mol/ dm 3 I S = 5, > Odpowiedź: sad się wytrąci, iloczyn stężeń jonów Ag + i Cl przekroczy iloczyn rozpuszczalności AgCl. [ pkt za prawidłową odpowiedź wynikającą z poprawnych obliczeń; 1 pkt w przypadku przedstawienia częściowego rozwiązania co najmniej zapisania wzoru na wartość iloczynu rozpuszczalności i zestawienia danych liczbowych do obliczeń] Zadanie 25. (2 pkt) Schemat tautomeryzacji alkohol winylowy forma enolowa aldehyd octowy forma aldehydowa Uczeń uzasadnia przegrupowanie powstaniem trwalszej cząsteczki, o niższej energii, w wyniku przemieszczenia pary elektronowej do elektroujemnego atomu tlenu i utworzenia grupy karbonylowej. np.: Przyczyną przegrupowania enoli do aldehydów lub ketonów jest powstanie cząsteczki o niższej energii lub bardziej trwałej (stabilniejszej) formy z grupą karbonylową. [1 pkt za poprawnie narysowane wzory; 1 pkt za podanie przyczyny zachodzącego przegrupowania] Zadanie 26. (2 pkt) substrat produkt główny 1. NaOH (aq) 2. (CH 3 CO) 2 O Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe Tutor

7 dr inż. Zdzisław Głowacki Oficyna Wydawnicza Tutor 7 substrat produkt główny 3. CH 3 OH 4. HCl (aq) reakcja chemiczna nie zajdzie [2 pkt za cztery prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku co najmniej dwóch poprawnych odpowiedzi] Zadanie 27. (3 pkt) Obliczenia: kwas: 40 cm 3 10% H 2 SO 4, masa m k = 42,64 g zasada: 0% roztwór Na H, masa m z = 42,64 g, V z = 34,98 cm 3 35 cm 3 liczby moli: n k = 0,0435 moli, n z = 0,213 moli n H + = 0,087 moli, n OH = 0,213 moli nadmiar jonów H bjętość Na H 34,98 cm 3 35 cm 3 dczyn końcowego roztworu zasadowy. [1 pkt w przypadku podania tylko poprawnej odpowiedzi] Uzasadnienie np. liczba moli zasady jest wyższa od liczby moli jonów wodorowych w kwasie w wyniku reakcji zobojętnienia otrzymamy nadmiar jonów wodorotlenowych w roztworze. [1 pkt w przypadku poprawnego uzasadnienia odpowiedzi] Zadanie 28. (1 pkt) Obliczenia: 60% 15 10% : 60% 35 : 15 25% 7 : 3 10% 35 Odpowiedź: 7 cz. kwasu 10% do 3 cz. kwasu 60%

8 8 Próbny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony TUTOR marzec 2013 MODEL OCENIANIA Zadanie 29. (2 pkt) Nr I II III IV Nazwa Np. chlor/chlorek żelaza(iii) lub chlor/chlorek glinu lub chlor/katalizator kwas benzenosulfonowy 3-bromonitrobenzen aldehyd benzenokarboksylowy lub aldehyd benzoesowy [ pkt za cztery prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku co najmniej dwóch poprawnych odpowiedzi] Zadanie 30. (1 pkt) Uczeń podkreśla te cząsteczki, które posiadają moment dipolowy równy zeru. CH3 CH 3 CH 3 Cl CH 4 CCl 4 O 2 H 2 H Cl H 2 O [1 pkt w przypadku wszystkich poprawnych odpowiedzi] Zadanie 31. (1 pkt) Z podanego zbioru można wybrać dwie pary enancjomerów:. i 4. lub 4. i 5. wzory 3. i 5. przedstawiają tą samą cząsteczkę. [1 pkt w przypadku wskazania jednej z par enancjomerów] Zadanie 32. (1 pkt) Prawidłowe odczynniki to d., e. oraz f. [1 pkt w przypadku wskazania co najmniej dwóch poprawnych odczynników; 0 pkt jeżeli uczeń wskazał jeden niewłaściwy odczynnik] Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe Tutor

9 dr inż. Zdzisław Głowacki Oficyna Wydawnicza Tutor 9 Zadanie 33. (6 pkt) A. CaO + 3 C CaC 2 + CO lub 2 CaO + 5 C 2 CaC 2 + CO 2 [1 pkt w przypadku poprawnie zapisanego równania reakcji] B. 1,1-dichloroetan (produkt główny zgodny z regułą Markownikowa) reakcja 4. benzen reakcja 5. addycja (elektrofilowa) reakcja 3. [2 pkt za wszystkie prawidłowe odpowiedzi; 1 pkt w przypadku co najmniej dwóch poprawnych odpowiedzi] C. Nazwa: cis-1,2-dichloroeten Nazwa: trans-1,2-dichloroeten [2 pkt za pełną prawidłową odpowiedź; 1 pkt w przypadku dwóch poprawnych wzorów bez podania nazw] D. Chloroeten lub chlorek winylu gęstość,79 g/dm 3 [1 pkt pełną prawidłową odpowiedź] Zadanie 34. (1 pkt) największa najmniejsza II. I. [1 pkt za pełną prawidłową odpowiedź]

10 10 Próbny egzamin maturalny z chemii poziom rozszerzony TUTOR marzec 2013 MODEL OCENIANIA Zadanie 35. (1 pkt) ruch elektronów Sn Cu A ( ) anoda elektroda ujemna E 0 = 0,14 V potencjał niższy utlenienie Sn klucz elektrolityczny K (+) katoda elektroda dodatnia E 0 = 0,34 V potencjał wyższy redukcja Cu 2+ ruch jonów Siła elektromotoryczna tego ogniwa wynosi: 0, 8 V [1 pkt za pełną prawidłową odpowiedź] Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe Tutor

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad,

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad, Pierwsza grupa analityczna CHARAKTERYSTYKA GRUPY Kationy I grupy wytrącają chlorki trudno rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Rozpuszczalność chlorków jest różna. Maleje w szeregu: Pb 2,

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo