PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS"

Transkrypt

1

2 PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje sierpnia 2009r r. (niedziela) Przyjazd i zakwaterowanie od godz w Hotelu Rybak w Międzyzdrojach DZIEŃ PIERWSZY; r. (poniedziałek) Śniadanie Powitanie, podział na grupy, rozpoczęcie zajęć Wykłady do wyboru; (wykłady- czas trwania- 1,5 godziny zegarowej) A) WYKŁAD (do wyboru); System przeciwdziałania przemocy w rodzinie- w prawie i praktycemgr Renata Durda B) WYKŁAD (do wyboru); Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie (dorosły sprawca) przed sprawcą- mgr Alina Prusinowska- Marek Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Interdyscyplinarność- korzyści z pracy zespołowej- mgr Renata Durda B) WARSZTAT (do wyboru); Realizacja procedury Niebieska Karta w pomocy społecznej- mgr Alina Prusinowska-Marek OBIAD Czas wolny Kawa, herbata Warsztaty do wyboru; godz A) WARSZTAT (do wyboru); Procedury i standardy pomocne w przypadkach przemocy- mgr Renata Durda B) WARSZTAT (do wyboru); Zasada zapewnienia bezpieczeństwa klientowi doświadczającemu przemocy wyzwanie dla osób realizujących procedurę Niebieska Karta - mgr Alina Prusinowska- Marek od Regionalna kolacja integracyjna, później dyskoteka z karaoke DZIEŃ DRUGI; r. (wtorek) Śniadanie Wykład dla wszystkich WYKŁAD; Rola środków psychoaktwynych i ich wpływ na przemoc - mgr Lidia Woć Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania- 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat skutecznej komunikacji interpersonalnej i nawiązywania kontaktu z klientem- ofiarą przemocy- mgr Marta Kostecka- Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); Przyczyny problemu - przyzwolenie społeczne na uŝywanie środków psychoaktywnych - zmianę zaczynamy od siebie!- mgr Lidia Woć 2

3 DZIEŃ DRUGI; r. (wtorek)- ciąg dalszy OBIAD Czas wolny Kawa, herbata Warsztaty do wyboru; godz A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii "pomagacza" oraz pracy z oporem klienta - ofiary przemocy- Marta Kostecka-Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); WARSZTAT - Niedostosowanie społeczne przyczyną uŝywania środków psychoaktywnych oraz problemu stosowania przemocy - mgr Lidia Woć od Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką z konkursami DZIEŃ TRZECI; r. (środa) DZIEŃ TRZECI Śniadanie Warsztaty do wyboru; (warsztaty- czas trwania- 2,5 godziny zegarowej) A) WARSZTAT (do wyboru); Warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, kontroli nad własnym Ŝyciem i ochrony własnych granic dla osób pracujących z ofiarami przemocy- mgr Marta Kostecka- Korbiel B) WARSZTAT (do wyboru); Diagnoza niedostosowania społecznego. Plan pomocy rodzinie z problemem niedostosowania społecznego- mgr Lidia Woć Podsumowanie I Szkoły Letniej SPS, wręczenie certyfikatów ukończenia, zakończenie od Obiad ORGANIZATOR I SZKOŁY LETNIEJ SPS: Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, Kraków tel.: , fax: , , Kierownik Organizacyjny Szkoły Letniej: Agnieszka Dudek tel: lub CAŁOŚCIOWY KOSZT UDZIAŁU W I SZKOLE LETNIEJ SPS WYNOSI: 840,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE: - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, - zakwaterowanie wraz z wyŝywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE 3

4 Szanowni Państwo! PROGRAM SZCZEGÓŁOWY I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje sierpnia 2009r. Serdecznie zapraszamy do udziału w I Szkole Letniej SPS. Zajęcia odbywać się będą w przepięknie połoŝonym hotelu Rybak w Międzyzdrojach, w dniach r. Adres Hotelu Rybak : ul. Promenada Gwiazd 36, Międzyzdroje (www.hotelrybak.pl) Prosimy o nadsyłanie Karty Zgłoszenia do dnia 10 sierpnia 2009 r. Osoby, które będą ubiegać się dofinansowanie z lokalnych środków mogą otrzymać inne zaproszenie. JeŜeli liczba zgłoszeń przekroczy nasze moŝliwości organizacyjne, pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą miały osoby, które najwcześniej nadeślą Karty Zgłoszenia. PoniŜej przedstawiamy Państwu szczegółowy program zajęć w ramach I Szkoły Letniej SPS wraz z proponowanymi zajęciami. Informujemy, Ŝe kaŝdy uczestnik szkolenia ma moŝliwość dokonywania dowolnego wyboru wykładów oraz zajęć warsztatowych (A lub B) Pozdrawiamy i do zobaczenia w Międzyzdrojach! Organizatorzy Szkoły Letniej SPS Zajęcia prowadzone przez mgr Renatę Durdę: mgr Renata Durda- kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez 12 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym 5 na stanowisku zastępcy dyrektora), współtwórczyni kampanii "Powstrzymać przemoc domową" w 1997 roku (rozpoznawalna jako kampania "Bo zupa była za słona") oraz kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" w 2001 roku, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia" poświęconego problematyce przemocy (www.pismo.niebieskalinia.pl), Warszawa Wykład A)- System przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w prawie i praktyce. (1,5 godz.) 1. Słuchacze uzyskają podstawy do konkretnego działania w przypadkach przemocy w rodzinie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 2. Zapoznają się z planowanymi, zgłoszonymi przez rząd do Sejmu, propozycjami zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3. Poznają wartość tworzenia i wdraŝania procedur i standardów w oparciu o lokalne zasoby. 4

5 Zajęcia prowadzone przez mgr Renatę Durdę- ciąg dalszy: Warsztaty: Warsztat A)- Interdyscyplinarność - korzyści z pracy zespołowej (2,5 godz.) 1. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami i korzyściami pracy w zespołach interdyscyplinarnych. 2. Zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 3. Przetrenują i utrwalą sobie praktyczne korzyści z pracy zespołowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsztat A)- Procedury i standardy pomocne w przypadkach przemocy (2,5 godz.). 1. Uczestnicy warsztatu zdobędą umiejętności wdraŝania procedur w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy. 2. Poznają i nauczą się korzystania ze standardów w celu efektywniejszej pracy z osobami doznającymi przemocy oraz ochrony osób pomagających. 3. Sprawdzą w praktyce wartość procedur i standardów dla efektywniejszej pracy w przypadkach przemocy w rodzinie Zajęcia prowadzone przez mgr Alinę Prusinowską-Marek: mgr Alina Prusinowska-Marek- absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy - Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Kurator zawodowy w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, Kierownik V Zespołu Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Zespołu opracowującego dla NIEBIESKIEJ AKADEMII WARSZAWSKIEJ standardy i procedury udzielania pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc, trener NAW (seminarium dot. standardów i procedur), Warszawa Wykład B)- Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie (dorosły, małoletni) przed sprawcą. (1,5 godz.) Słuchacze uzyskają informacje dotyczące: 1. podstaw prawnych do rozpoczęcia interwencji prawnej w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed dalszą przemocą 2. moŝliwości odizolowania sprawcy przemocy od osób, wobec których stosowana jest przemoc 3. procedury ochrony małoletnich dzieci doświadczających przemocy lub będących świadkami przemocy w rodzinie 4. moŝliwości współpracy OPS z Prokuraturą, Sądem Opiekuńczym i Karnym oraz kuratorami sądowymi w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych i skutecznego oddziaływania na sprawcę przemocy w ramach realizacji procedury Niebieska Karta Warsztaty: Warsztat B)- Realizacja procedury Niebieska Karta w pomocy społecznej (2,5 godz.) 1. uczestnicy będą doskonalić swe kompetencje w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie 2. uczestnicy nauczą się tworzyć plan pomocy z uwzględnieniem obowiązujących standardów pomagania w sytuacji przemocy oraz moŝliwości klienta i zasobów lokalnych 3. uczestnicy poznają kompetencje działających lokalnie słuŝb, instytucji i organizacji, które mogą wspomagać realizację planu pomocy Warsztat B)- Zasada zapewnienia bezpieczeństwa klientowi doświadczającemu przemocy wyzwanie dla osób realizujących procedurę Niebieska Karta (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają moŝliwości spowodowania odizolowania sprawcy przemocy w świetle obowiązującego prawa 2. uczestnicy zapoznają się z moŝliwościami udzielenia osobie doznającej przemocy schronienia i specjalistycznego wsparcia (schroniska, hostele, Ośrodki Interwencji Kryzysowej) 3. Mały świadek/ofiara ochrona małoletnich uwikłanych w przemoc w rodzinie 4. tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca w zespołach interdyscyplinarnych na rzecz małoletniej ofiary 5

6 Zajęcia prowadzone przez mgr Lidię Woć: Mgr Lidia Woć- członek Niebieskiej Linii, absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy - Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii UzaleŜnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Nadkomisarz wspp. Komendy Głównej Policji- Biuro SłuŜby Prewencyjnej (ekspert w zakresie narkomanii) oraz w Biurze do Walki z Przestępczością Narkotykową, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator społeczny, Warszawa Wykład: Rola środków psychoaktywnych i ich wpływ na przemoc. (1,5 godz.) 1. słuchacze uzyskają informacje na temat współczesnych legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych, dopalaczy, środków zastępczych. 2. poznają przepisy prawa w tym zakresie - aktualny stan prawny Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii. 3. poznają nowe podejście do profilaktyki uzaleŝnień. Warsztaty: Warsztat B)- Przyczyny problemu- przyzwolenie społeczne na uŝywanie środków psychoaktywnych -zmianę zaczynamy od siebie! (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają przyczyny uŝywania środków psychoaktywnych. 2. zdobędą umiejętności w zakresie interwencji uŝywania środków psychoaktywnych 3. poznają róŝnice etapów uŝywania środków psychoaktywnych i moŝliwości interwencji w kaŝdym etapie. Warsztat B)- Niedostosowanie społeczne przyczyną uŝywania środków psychoaktywnych oraz problemu stosowania przemocy (2,5 godz.) 1. uczestnicy poznają przyczyny niedostosowania społecznego i wpływ na stosowanie przemocy 2. zdobędą umiejętność diagnozy przyczyn oraz układania planu pomocy osobom z problemem 3. zrozumieją problem eurosieroctwa, jako przyczynę niedostosowania społecznego. Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel: Mgr Marta Kostecka-Korbiel- psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca akademicki. Ukończone Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, (praca na zasobach klienta). Uczestniczka warsztatów firmowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: "Psychoedukacyjne programy profilaktyczne w środowisku", "Socjoterapia i psychoterapia w profilaktyce", "Pomoc psychologiczna w środowisku pracy i rodzinnym", "Szkolenie jako kluczowy czynnik jakości programów psychoedukacyjnych", absolwentka Szkoły Trenerów "Metrum" w Katowicach rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi metodami wykładowymi i warsztatowymi w Akademii Pedagogicznej oraz w WyŜszej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi nabyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci i młodzieŝy (diagnoza dzieci w wieku wczesnoszkolnym i adolescencyjnym, m.in. treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieŝy, psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli- profilaktyka narkomanii, prawidłowości i trudności rozwojowe wieku dorastania, komunikacja z dzieckiem) Autorka warsztatów m.in. "Skutecznej komunikacji" w tym "porozumienia bez Przemocy" (równieŝ w komunikacji wewnątrz organizacji), "Komunikacji w sytuacji pomagania i udzielania wsparcia", "Samowiedzy, samoświadomości i inteligencji emocjonalnej, samowiedzy "pomagaczy", "Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym", "Zasad motywowania", Kraków Warsztaty: Warsztat A)- Warsztat skutecznej komunikacji interpersonalnej i nawiązywania kontaktu z klientem (2,5 godz.) W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli moŝliwość: Warsztat komunikacji interpersonalnej to warsztat poświęcony podstawowemu narzędziu pracy, wszystkich tych, którzy pracują w kontakcie z drugim człowiekiem komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) 6

7 Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel- ciąg dalszy: Uczestnicy w trakcie warsztatu będą mieli okazje ćwiczyć i uczyć się: 1. Aktywnego słuchania (elementarnej kompetencji wszystkich pracujących w kontakcie z drugim człowiekiem) 2. Rozpoznawania u siebie barier utrudniających aktywne słuchanie i eliminowania ich z komunikacji praca nad swoimi własnymi nawykowymi schematami komunikacyjnymi, 3. Diagnozowania u siebie samego i u swoich klientów transakcji w komunikowaniu samoświadomości swoich stanów emocjonalnych, których doświadczamy w komunikowaniu się i od współbrzmienia, których, zaleŝy skuteczność komunikacji 4.Komunikowania perswazyjnego wywieranie wpływu, umiejętnego wykorzystanie mocy zadawanych pytań itp. Efekty uczestnictwa w warsztacie: 1. Zwiększona samoświadomość komunikacyjna w kontakcie z klientem 2. Mniejsza ilość popełnianych błędów w nawiązywaniu kontaktu z klientem a tym samym większa skuteczność i efektywność w udzielaniu pomocy/interweniowaniu 3. Celowe wykorzystanie dla budowy kontaktu z klientem, róŝnych strategii komunikacyjnych Warsztat A)- Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii "pomagacza" oraz pracy z oporem klienta (2,5 godz.) Warsztat ten poświęcony jest waŝnej funkcji kontaktu z drugim człowiekiem-klientem, jakim są emocje. Emocjami "pracuje" pomagacz, emocje (czasem silne) pojawiają się u klienta w kontakcie z pomagaczem, mogą pomagać w budowaniu relacji, a tym samym wspomagać proces udzielania pomocy, ale mogą teŝ utrudniać pracę pomagaczowi. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję: 1. Pracy nad samoświadomością, samokontrolą i ujawnianiem własnych emocji (inteligencja emocjonalna), a szczególnie tych, które wzbudzają się w relacji pomagania w kontakcie z klientem. 2. Poprzez aktywne formy pracy w trakcie warsztatu (symulacje, ćwiczenia), uczestnicy będą mieli okazję "wejść" w świat emocji swoich klientów, a tym samym popracować nad umiejętnością empatii. 3. Zapoznać się i doświadczyć zjawiska oporu, jako naturalnej reakcji w relacjach z ludźmi, z klientami (podopiecznymi), będącej najczęściej objawem lęku i utraty poczucia bezpieczeństwa (równieŝ w sytuacji kontaktu klienta z pomagaczem / instytucją pomocową) Efekty uczestnictwa w warsztacie: 1. Nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem, przy pełnej świadomości działających mechanizmów emocji, u siebie samego i u klienta (podopiecznego), nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami u siebie samego, w kontakcie z klientem, ale teŝ radzenia sobie z trudnymi emocjami klienta (złością, agresją, smutkiem itp.). 2. Nabycie umiejętności (lub jej pogłębienie) empatii, pozwalającej na pełniejsze wyobraŝenie sobie świata przeŝyć klienta, a przez to udzielenie mu wsparcia w pełni adekwatnie do jego emocjonalnych potrzeb 3. Nabycie umiejętności uświadamiania sobie i radzenia sobie z oporem klienta, bez bezpośredniego ataku na opór, będącego nieskuteczną strategią. Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnym oporem, który moŝe pojawiać się w kontakcie z trudnym klientem Warsztat A)- Warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości, kontroli nad własnym Ŝyciem i ochrony własnych granic dla osób pracujących z ofiarami przemocy i współuzaleŝnionymi (2,5 godz.) Warsztat ten poświęcony jest pracy nad obrazem własnej osoby, samooceną i świadomością oraz ochroną własnych granic, czyli nad tymi właściwościami funkcjonowania człowieka, które są konieczne do zdrowego i przystosowawczego funkcjonowania, a które są naruszone u osób przeŝywających kryzysy (współuzaleŝnieni, wychodzący z uzaleŝnienia), będących ofiarami traumatycznych zdarzeń (przemoc), ale równieŝ u tych, którzy pracując w obszarze pomagania, doświadczają poczucia bezradności wobec swoich klientów, lub teŝ czują się wypaleni itp. 7

8 Warsztaty prowadzone przez mgr Martę Kostecką-Korbiel- ciąg dalszy: Uczestnicy będą w trakcie warsztatu mogli: 1.Uzupełnić obraz własnej osoby jako "pomagacza", dokonać samooceny i uświadomić sobie zakres własnych granic, oraz zaplanować ich uporządkowanie 2. Opracować program pracy nad poczuciem własnej wartości u swoich klientów, oraz nad procesem odzyskiwania kontroli nad własnym Ŝyciem (szczególnie u współuzaleŝnionych i ofiar przemocy) 3. Przećwiczyć w oparciu o symulowane sytuacje, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, w których dochodzi do naruszania granic pomagacza lub klienta - asertywna ochrona własnych granic Efekty uczestnictwa w warsztacie 1. Większy zakres samoświadomości dotyczącej własnych kompetencji jak pomagacz - znajomość własnych moŝliwości i ograniczeń 2. Nabyta umiejętność ochrony własnych granic i respektowania granic klienta(podopiecznego) 3. Nabycie umiejętności wspierania klienta w pracy nad poczuciem własnej wartości i odzyskiwaniem kontroli nad własnym Ŝyciem Warsztat A)- "Wakacyjny" warsztat odkrywania własnego potencjału dla pomagaczy (2,5 godz.) Warsztat adresowany jest do tych wszystkich pomagaczy, którzy odczuwają potrzebę samorozwoju w roli, którą pełnią ale równieŝ jako ludzie w Ŝyciu prywatnym. Praca w trakcie tego warsztatu będzie dotyczyła niektórych cech, właściwości, zasobów i "niedoborów", zgłoszonych przez samych uczestników. W grupowej pracy, stworzymy indywidualny dla kaŝdego plan rozwoju, doskonalenia róŝnych swoich umiejętności i "cnót". Warsztat będzie równieŝ okazją do zatroszczenia się o siebie samego i moŝliwością nauczenia się róŝnych strategii, chroniących nas przed poczuciem wyczerpania w pracy zawodowej, zwanym wypaleniem zawodowym. ORGANIZATOR I SZKOŁY LETNIEJ SPS: Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, Kraków tel.: , fax: , , Kierownik Organizacyjny Szkoły Letniej: Agnieszka Dudek tel.: lub CAŁOŚCIOWY KOSZT UDZIAŁU W I SZKOLE LETNIEJ SPS WYNOSI: 840,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE: - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, - zakwaterowanie wraz z wyŝywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE 8

9 ... dnia KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NAZWA FORMY DOSKONALENIA: I Szkoła Letnia SPS- Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w codziennych dylematach pomagacza - przemoc, uzaleŝnienia, niedostosowanie społeczne Rzeczywiste dylematy interwenta - jak zapobiegać, pomagać, interweniować TERMIN I MIEJSCE: r. Hotel Rybak w Międzyzdrojach (www.hotelrybak.pl) Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 36 L.p. Imię i nazwisko (dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) Funkcja TEL. KONTAKTOWY: ADRES E- MAIL: FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA: ADRES:... NIP: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, dla potrzeb zgłoszonego szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz..883) Pieczęć i podpis zgłaszającego się lub dyrektora placówki Całkowity koszt szkolenia wynosi 840,00 zł. od osoby Cena obejmuje: wykłady i warsztaty połączone z konsultacjami, materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, serwis kawowy Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:(012) lub (012) do dnia r. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. NaleŜność za udział w szkoleniu naleŝy przesłać do dnia r. na konto: Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 9

10 Fortis Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku WaŜne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niŝ 10 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, tj. 420,00zł- niezaleŝnie od powodów rezygnacji 10

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Załącznik nr 2 do Programu WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE I. Interwencje wobec sprawców przemocy-wprowadzenie 1. Obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD

DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo