Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek

2

3 Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć ważne pojęcia? 3 II. ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 3 Jaki jest zakres ubezpieczenia? 6 4 Jakie są warianty ubezpieczenia? 6 5 Jakie są generalne wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 7 III. UMOWA UBEZPIECZENIA 8 6 Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia? 8 7 ak rozwiązać umowę ubezpieczenia? 9 8 Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz innej osoby? 9 9 Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność Gothaer TU S.A.? 10 IV. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Jakie są zasady opłacania składki i od czego zależy jej wysokość? Kiedy przysługuje zwrot składki? 11 V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY Jakie są obowiązki stron wynikające z umowy? Jakie są obowiązki Ubezpieczonego po powstaniu szkody? Czym skutkuje naruszenie obowiązków przez Ubezpieczonego? Obowiązek udostępnienia dokumentów 12 VI. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA LUB ODSZKODOWANIA Na jakiej podstawie i kiedy wypłacane jest świadczenie lub odszkodowanie? 13 VII. PRZEPISY KOŃCOWE Jak złożyć reklamację? Kiedy Gothaer TU S.A. przysługują roszczenia regresowe? Zawiadomienia i oświadczenia stron Od kiedy obowiązują niniejsze OWU? 15 KLAUZULE Klauzula 1 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 16 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 16 2 Jakie są dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 16 3 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 17 4 W jaki sposób ustala się świadczenie i w jakiej wysokości jest wypłacane? 17 Klauzula 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 18 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 18 2 Co obejmują koszty leczenia? 18 3 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 18 4 W jaki sposób ustala się odszkodowanie i w jakiej wysokości jest wypłacane? 19 Klauzula 3 Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu 19 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 19 2 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 19

4 3 Jakie są wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 20 4 W jaki sposób ustala się świadczenie i w jakiej wysokości jest wypłacane? 20 Klauzula 4 Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu 20 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 20 2 Co obejmują koszty leczenia? 21 3 Jakie są wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 22 4 Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność Gothaer TU S.A.? 23 5 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 23 6 Jakie są obowiązki Ubezpieczonego po powstaniu szkody? 24 7 Jak ustala się odszkodowanie? 24 8 W jaki sposób dokonuje się wypłaty odszkodowania? 24 Klauzula 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 25 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 25 2 Ile wynosi suma gwarancyjna? 25 3 Jakie są wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 26

5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 2 Jak należy rozumieć ważne pojęcia? 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwanym dalej Gothaer TU S.A.) a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub cudzoziemcy. 3. Za porozumieniem stron do treści umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się: 1) akt terroru nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na władzę publiczną, wprowadzenie chaosu, poważne zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy; 2) bójka wzajemne starcie połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, występujących zarazem jako napastnicy oraz broniący się, polegające na świadomym połączeniu działania jednej osoby z działaniem drugiej osoby lub większej grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie ludzi. Braniem udziału w bójce nie jest włączenie się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego związane z wykonywaniem czynności służbowych oraz działanie w ramach obrony koniecznej; 3) Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. (tzw. komisarz awaryjny) firma, posiadająca przedstawicielstwa za granicą RP, działająca w zakresie obsługi szkód m.in. z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą oraz pomocy osobom ubezpieczonym, której numer telefonu podany jest w dokumencie ubezpieczenia; 4) choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami funkcji lub uszkodzeniem struktury organizmu, wywołująca niepożądane objawy; 5) choroba przewlekła zdiagnozowana przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami (także z okresami zaostrzenia lub remisji), leczona w sposób stały lub okresowy; 6) choroby tropikalne grupa chorób o rozmaitej etiologii, występujących najczęściej w krajach o gorącym klimacie; należą do nich m.in.: malaria (zimnica), ameboza (czerwonka), dur brzuszny, błonica, histoplazmoza, schistosomoza, cholera, żółta febra, tężec, leiszmanioza, filarioza, papataci, jaglica; 3

6 7) kraj stałego pobytu wskazany w dokumencie ubezpieczenia kraj, w którym Ubezpieczony ma zezwolenie na osiedlenie się albo kraj, którego obywatelstwo Ubezpieczony posiada lub w którym objęty jest ubezpieczeniem społecznym; 8) leczenie usprawniające terapia medyczna zalecona przez lekarza, mająca na celu przywrócenie możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno mięśniowo nerwowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i reakcji psychicznych. W rozumieniu niniejszych OWU za leczenie usprawniające uważa się również rehabilitację; 9) nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły, w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., poza terytorium RP i kraju stałego pobytu, stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży; 10) następstwa chorób przewlekłych powstałe w sposób nagły, w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., poza terytorium RP i kraju stałego pobytu, nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży; 11) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie, powstałe w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, wbrew swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub w następstwie którego nastąpił zgon Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWU, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również udar mózgu oraz zawał serca, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi; 12) odszkodowanie kwota, którą Gothaer TU S.A. zobowiązane jest wypłacić za szkody w mieniu z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia; 13) pobyt w szpitalu leczenie szpitalne trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny; 14) Poszkodowany każda osoba niepozostająca w stosunku ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Ubezpieczony; 15) praca podejmowane przez Ubezpieczonego czynności, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie, na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilno- -prawnej lub wykonywanie tych czynności poprzez prowadzenie przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej lub zawodowej we własnym imieniu; 16) sporty wysokiego ryzyka rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je uprawiających. Za sporty wysokiego ryzyka uznaje się, w szczególności, sporty należące do następujących dziedzin: alpinizm, alpinizm podziemny, wspinaczka, sporty i sztuki walki, sporty obronne, jazda konna, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty lotnicze, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, kiteboarding, windsurfing, wakeboarding, mountainboarding, sporty motorowe, sporty motorowodne i narciarstwo wodne a także: bungee jumping, B.A.S.E. jumping, parkour, jazda na quadach, wyczynowa jazda na: nartach, snowboardzie, rowerze górskim, itp.; 17) suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A.; 4

7 18) suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A.; 19) szkoda na osobie następstwo zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci rozstroju zdrowia lub śmierci; 20) szkoda w mieniu następstwo zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia; 21) szpital zakład opieki zdrowotnej świadczący całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. W rozumieniu niniejszych OWU za szpital nie uważa się domów opieki, hospicjów, ośrodków leczenia uzależnień oraz szpitali, ośrodków sanatoryjnych i rehabilitacyjnych; 22) środki pomocnicze wszelkie elementy niezbędne w celu wspomagania procesu leczniczego, takie jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary, aparaty słuchowe itp.; 23) świadczenie kwota, którą Gothaer TU S.A. zobowiązane jest wypłacić za szkody na osobie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia; 24) trwały uszczerbek na zdrowiu takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, określone przez lekarza orzecznika Gothaer TU S.A. na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych; 25) Tabela norm procentowego uszczerbku na zdrowiu wykaz uszkodzeń oraz odpowiadający im procentowy przedział uszczerbku na zdrowiu przysługujący za dany uszczerbek. Tabela jest dostępna do wglądu w każdej jednostce organizacyjnej Gothaer TU S.A. oraz na stronie internetowej: 26) Ubezpieczający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, zobowiązana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej; 27) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; 28) udar mózgu nagłe wystąpienie zaburzeń czynności mózgu trwających ponad 24 godziny, spowodowane przyczynami naczyniowymi (krwotok, zakrzep, zator). W rozumieniu niniejszych OWU za udar mózgu nie uważa się przemijających zaburzeń niedokrwiennych (TIA -transient ischaemic attack); 29) Uprawniony osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) małżonkowi, 2) dzieciom, 3) rodzicom, 4) innym ustawowym spadkobiercom; 30) wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków, stowarzyszeń i organizacji sportowych oraz na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych, ukierunkowana na osiąganie wyników sportowych. Dotyczy to również uczestnictwa tych osób w zgrupowaniach, obozach i seminariach szkoleniowych. W rozumieniu niniejszych OWU 5

8 za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również profesjonalne uprawianie sportu - rodzaj sportu wyczynowego, który uprawiany jest w celach zarobkowych; 31) wypadek nagłe zdarzenie, powstałe w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, wbrew swojej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, niepowodujące jednak trwałego uszczerbku na zdrowiu; 32) zawał serca martwica mięśnia serca powstała w wyniku jego niedokrwienia, wykazująca objawy elektrokardiograficzne, biochemiczne oraz rozpoznana w badaniach obrazowych (ECHO, tomografia komputerowa); 33) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., którego wystąpienie powoduje szkodę na osobie lub w mieniu. II. ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Jaki jest zakres ubezpieczenia? 4 Jakie są warianty ubezpieczenia? 1. Gothaer TU S.A. udziela całodobowej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje kraje całego świata, z następującymi wyjątkami: 1) w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu ochrona ubezpieczeniowa istnieje na terytorium całego świata, z wyłączeniem RP i kraju stałego pobytu, 2) w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium RP, 3) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie kraje świata z wyłączeniem USA i Kanady. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Klauzulach stanowiących integralną część niniejszych OWU. 1. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z pięciu wariantów, obejmujących łącznie następujące ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie wypadkowe, wariant podstawowy I: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 1) obligatoryjnie, b) Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) fakultatywnie, c) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu (Klauzula nr 3) fakultatywnie, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Klauzula nr 5) fakultatywnie. 2) Ubezpieczenie wypadkowe, wariant rozszerzony II: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 1) obligatoryjnie, b) Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) obligatoryjnie, c) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu (Klauzula nr 3) obligatoryjnie, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Klauzula nr 5) fakultatywnie. 6

9 3) Ubezpieczenie wyjazdowe, wariant podstawowy III: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 1) obligatoryjnie, b) Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) fakultatywnie, c) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu (Klauzula nr 3) fakultatywnie, d) Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 4) fakultatywnie, e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Klauzula nr 5) fakultatywnie. 4) Ubezpieczenie wyjazdowe, wariant rozszerzony IV: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 1) obligatoryjnie, b) Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 4) obligatoryjnie, c) Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) fakultatywnie, d) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu (Klauzula nr 3) fakultatywnie, e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Klauzula nr 5) fakultatywnie. 5) Ubezpieczenie wyjazdowe, wariant pełny V: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 1) obligatoryjnie, b) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy bądź nauki lub pobytu w szpitalu (Klauzula nr 3) obligatoryjnie, c) Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 4) obligatoryjnie, d) Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) fakultatywnie, e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Klauzula nr 5) fakultatywnie. 2. Postanowienia dotyczące ubezpieczeń zawartych w poszczególnych Wariantach, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Klauzulach znajdujących się w niniejszych OWU. 3. O ile w Klauzulach znajdują się wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A., stanowią one uzupełnienie wyłączeń generalnych, określonych w 5 OWU. 4. W zakresie nieuregulowanym zapisami Klauzul mają zastosowanie postanowienia niniejszych OWU. 5 Jakie są generalne wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa: 1) uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, 2) wyczynowego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 3) wszelkich zdarzeń powstałych przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto szkód, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło wskutek: 7

10 1) umyślnego działania Ubezpieczonego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia, 2) wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu, 3) zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami, 4) działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków, chyba że użycie alkoholu, zażycie narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem pkt 2, 5) działań wojennych, stanu wyjątkowego, udziału w marszach protestacyjnych i wiecach, 6) zamieszek, bójek i rozruchów, aktów terroru lub sabotażu, 7) skażenia jądrowego, chemicznego bądź napromieniowania. 3. Gothaer TU S.A. nie odpowiada również za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. III. UMOWA UBEZPIECZENIA 6 Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia? 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. 2. Gothaer TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia. 3. Dokument ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 1) imię i nazwisko (nazwę) i adres stałego pobytu Ubezpieczającego, 2) data urodzenia, PESEL lub REGON Ubezpieczającego, 3) imię i nazwisko oraz adres Ubezpieczonego, 4) PESEL lub data urodzenia Ubezpieczonego, 5) okres ubezpieczenia, 6) zakres ubezpieczenia. 4. Gothaer TU S.A. uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia od informacji, o które zapytało Ubezpieczającego, mających wpływ na ocenę ryzyka. 5. O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 lub 24 miesięcy. 6. Okres, o którym mowa w ust. 5 kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia. 7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do umowy zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia. 8. Na wniosek Ubezpieczającego, wskutek jego deklaracji przy zawarciu umowy ubezpieczenia, umowa może być automatycznie przedłużona na kolejny taki sam okres ubezpieczenia, w takim samym zakresie. 8

11 9. Każda z osób objętych tą samą umową ubezpieczenia może być ubezpieczona w innym, dowolnie wybranym przez Ubezpieczającego Wariancie. 7 Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia? 8 Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz innej osoby? 1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta, 2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w przypadku, o którym mowa w ust. 2, 3) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia Gothaer TU S.A. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, 4) z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7-dniowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty w sytuacji, o której mowa w ust. 5, 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Gothaer TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, za które uważa zatajenie lub podanie nieprawdziwych okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało przed zawarciem umowy, a które miały wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego lub/i wysokość należnej składki. 4. Jeżeli Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w ustalonym terminie, Gothaer TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, wygasa ona z końcem okresu, za który przypada niezapłacona składka. 5. W razie opłacania składki w ratach, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. ustaje w razie niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki w przypadku, gdy Gothaer TU S.A. po upływie tego terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Gothaer TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 8. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z formie pisemnej z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. O ile strony nie postanowią inaczej, osoba na której rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia (Ubezpieczony) powinna być imiennie wskazana w umowie ubezpieczenia. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia 9

12 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio również do osoby trzeciej, wymienionej w umowie ubezpieczenia, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia. 3. Na pisemne żądanie Ubezpieczonego, Gothaer TU S.A., w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania, udzieli mu informacji na piśmie o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej na jego rachunek oraz o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 4. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, obowiązki umowne, o których mowa w 12 ust. 1 i 2 oraz obowiązki powstałe po powstaniu szkody, o których mowa w 13 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 9 Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność Gothaer TU S.A.? 1. Jeśli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty, z zastrzeżeniem ust W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na przejściu granicznym RP, odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki, jednak nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy RP. 3. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej przebywającej za granicą RP, okres ubezpieczenia i odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się po upływie 7 dni karencji od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, z zastrzeżeniem ust Karencji, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia, przy czym za kontynuację umowy uważa się zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 5. Na wniosek Ubezpieczającego Gothaer TU S.A. może: 1) przyjąć odpowiedzialność z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia, co wymaga określenia daty i godziny rozpoczęcia odpowiedzialności w dokumencie ubezpieczenia, 2) określić inny termin opłaty składki lub jej pierwszej raty, nie dłuższy jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 6. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. kończy się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach wskazanych w 7, a także w sytuacji wskazanej w 7 ust. 5. IV. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 10 Jakie są zasady opłacania składki i od czego zależy jej wysokość? 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 2. Wysokość składki za ubezpieczenie określa się na podstawie Taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach. 4. W przypadku dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia składka może być opłacona maksymalnie w dwóch ratach, a w przypadku dwudziestoczteromiesięcznego okresu w czterech. 5. Wysokość składki za ubezpieczenie zawarte na podstawie niniejszych OWU zależy m.in. od: 1) wariantu (zakresu) ubezpieczenia, 10

13 2) sumy ubezpieczenia, 3) okresu odpowiedzialności, 4) wieku Ubezpieczonego. 6. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia zlecenia zapłaty na rachunek Gothaer TU S.A. w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. W przeciwnym razie, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Gothaer TU S.A. pełną kwotą wymaganej składki lub jej raty. 7. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Gothaer TU S.A. nieprawdziwe dane, które miały wpływ na wysokość naliczonej składki, zobowiązany jest (na wezwanie Gothaer TU S.A.). do dopłaty wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością składki należnej Gothaer TU S.A., a wartością składki ustaloną w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia szkody, dopłata różnicy składki staje się natychmiast wymagalna i płatna najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania lub świadczenia. 11 Kiedy przysługuje zwrot składki? 1. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Gothaer TU S.A. dokonuje zwrotu składki po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania umowy ubezpieczenia. V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 12 Jakie są obowiązki stron wynikające z umowy? 13 Jakie są obowiązki Ubezpieczonego po powstaniu szkody? 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Gothaer TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które Gothaer TU S.A. zapytywało w formularzu wniosku ubezpieczeniowego albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający jest zobowiązany zawiadomić Gothaer TU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności, o które Gothaer TU S.A. pytało w formularzu wniosku lub innych pismach przed zawarciem umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 3. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 4. Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem tych okoliczności. 5. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Gothaer TU S.A. zobowiązane jest doręczyć Ubezpieczającemu tekst niniejszych OWU. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest podać Gothaer TU S.A. adres do korespondencji. 1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków zdarzenia przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 11

14 2) zawiadomić Gothaer TU S.A. o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, nie później niż w 14 dni od daty zdarzenia, chyba że wskutek tego zdarzenia nie mógł tego uczynić - w takiej sytuacji powinien to uczynić w terminie 14 dni od ustąpienia przyczyny niezgłoszenia szkody, 3) dostarczyć do Gothaer TU S.A.: a) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia szkody, b) dokumentację medyczną, stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę lekarską) oraz uzasadniającą konieczność prowadzenia danego sposobu leczenia, jak również dokumentację z przeprowadzonego leczenia, c) inne dokumenty wskazane Ubezpieczonemu w trakcie likwidacji szkody, niezbędne do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia lub odszkodowania; 4) zabezpieczyć dowody związane ze zdarzeniem w celu uzasadnienia roszczenia, 5) zwolnić lekarzy, którzy sprawowali lub sprawują opiekę medyczną nad Ubezpieczonym z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie zdrowia - poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia przy zgłaszaniu roszczenia, 6) umożliwić Gothaer TU S.A. zasięgnięcie informacji dotyczących okoliczności zdarzenia objętego ochroną, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali lub sprawują opiekę nad Ubezpieczonym. 2. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, a także zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 3. Gothaer TU S.A. obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić Ubezpieczonemu koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 4. Gothaer TU S.A. może wystąpić do Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody na wystąpienie do podmiotów, które udzielały Ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych, w celu uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, w szczególności do lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawują opiekę nad Ubezpieczonym. 14 Czym skutkuje naruszenie obowiązków przez Ubezpieczonego? 15 Obowiązek udostępnienia dokumentów 1. W razie niezastosowania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa środków, o których mowa w 13 ust. 2, Gothaer TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt 2, Gothaer TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć wysokość świadczenia lub odszkodowania, jeśli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Gothaer TU S.A. ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 1. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego lub Poszkodowanego, Gothaer TU S.A. udostępni mu dokumenty i informacje mające wpływ na ustalenie zakresu odpowiedzialności i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także umożliwi sporządzenie odpisów lub kserokopii dokumentów. 2. Koszty sporządzenia odpisów i kserokopii obciążają wnioskodawcę, według aktualnego cennika obowiązującego w Gothaer TU S.A. 12

15 VI. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA LUB ODSZKODOWANIA 16 Na jakiej podstawie i kiedy wypłacane jest świadczenie lub odszkodowanie? 1. W przypadku wypłaty świadczenia lub odszkodowania z więcej niż jednego tytułu świadczenia lub odszkodowania wypłacane są według kolejności zgłaszania roszczeń a zwrot kosztów realizowany jest w kolejności wpływu do Gothaer TU S.A. dokumentów potwierdzających ich poniesienie. 2. Gothaer TU S.A. jest obowiązane wypłacić świadczenie lub odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. albo wysokości świadczenia lub odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 2 okazało się niemożliwe, świadczenie lub odszkodowanie winno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia lub odszkodowania Gothaer TU S.A. jest obowiązane wypłacić w terminie przewidzianym w ust Świadczenie lub odszkodowanie z tytułu zawartej umowy wypłacane jest Ubezpieczonemu, Uprawnionemu, osobie upoważnionej lub w przypadku refundacji kosztów osobie, która te koszty poniosła. 5. Jeżeli świadczenie lub odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszeniu roszczenia, Gothaer TU S.A. informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego lub Uprawnionego w terminie wymienionym w ust. 2, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia lub odszkodowania. 6. Gothaer TU S.A. wypłaca odszkodowanie w złotych polskich, bez względu na miejsce powstania szkody oraz rodzaj poniesionych kosztów. 7. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z dnia ustalenia świadczenia lub odszkodowania. 8. Gothaer TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz zasięgania opinii specjalistów. 9. Zwrot wszelkich kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową dokonywany jest na podstawie oryginalnych rachunków i oryginalnych dowodów opłat. VII. PRZEPISY KOŃCOWE 17 Jak złożyć reklamację? 1. Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić Ubezpieczający, Ubezpieczony, Poszkodowany lub Uprawniony z tej umowy osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika lub posłańca. 2. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez , fax, pocztę albo złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej Gothaer TU S.A., zgodnie z zapisem ust. 4 i Reklamacja powinna zawierać: 1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację, 2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy, 3) przedmiot reklamacji, 4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów. 13

16 4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9, reklamacje dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia należy zgłaszać do kierownika jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zawarcia umowy lub przedmiotu reklamacji. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka powiadamia zgłaszającego reklamację w formie pisemnej. Jeżeli zgłaszający reklamację nie zgadza się z otrzymanym stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej, ma prawo za pośrednictwem tej jednostki lub bezpośrednio, skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji do Centrali Gothaer TU S.A. Właściwa jednostka Centrali Gothaer TU S.A. rozpatrująca reklamację zajmuje stanowisko w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji. 5. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9, reklamacje w sprawie rozpatrzenia roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie należy zgłaszać do Centrali Gothaer TU S.A. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka powiadamia zgłaszającego w formie pisemnej. Jeżeli zgłaszający reklamację nie zgadza się z otrzymanym stanowiskiem Centrali Gothaer TU S.A., może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. 6. Zgłaszający reklamację może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. Na zgodny wniosek stron, spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych. 8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 9. Zawiadomienia i ogłoszenia składane agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone Gothaer TU S.A., o ile agent ubezpieczeniowy działa w imieniu lub na rzecz Gothaer TU S.A. 10. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 18 Kiedy Gothaer TU S.A. przysługują roszczenia regresowe? 1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Gothaer TU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Gothaer TU S.A. pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami Gothaer TU S.A. 2. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Gothaer TU S.A. zrzekł się roszczenia o odszkodowanie do sprawcy szkody lub je ograniczył, Gothaer TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, wówczas Gothaer TU S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Ubezpieczonego całości lub części wypłaconego odszkodowania, wraz z niezbędnymi kosztami postępowania. 3. Nie przechodzą na Gothaer TU S.A. roszczenia przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 14

17 19 Zawiadomienia i oświadczenia stron 20 Od kiedy obowiązują niniejsze OWU? 1. Z zastrzeżeniem 17 OWU, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy ubezpieczenia winny być sporządzone na piśmie i doręczone za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym. 2. Strony umowy zobowiązane są przekazywać wzajemnie informacje o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 78/12 z dnia 13 lipca 2012r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 91/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki w treści OWU i Taryf. OWU wchodzą w życie z dniem 1 października 2012r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty, z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 91/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. wchodzą w życie w terminie wskazanym w treści Uchwały nr 91/12. Członek Zarządu Członek Zarządu Artur Stępień Adam Dwulecki 15

18 Klauzule do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Klauzula nr 1 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 2 Jakie są dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A.? 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek, zwanych dalej OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. 3. Zakres ochrony obejmuje następujące świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: 1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia, 2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP, 4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności, 5) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu. 4. W przypadku, gdy wypadek powstały w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. nie spowodował u Ubezpieczonego następstw w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz Ubezpieczony wskutek tego wypadku wymagał hospitalizacji i przebywał w szpitalu co najmniej 24 godziny, Ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe ryczałtowe świadczenie w wysokości 200 zł, jako zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) związanych z nieszczęśliwym wypadkiem: utraconych korzyści a także strat rzeczywistych, których następstwem jest utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego bądź utrata lub pomniejszenie zarobków Ubezpieczonego, 2) następstw wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle. 16

19 3 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 4 W jaki sposób ustala się świadczenie i w jakiej wysokości jest wypłacane? 1. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalana jest z Ubezpieczającym w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w tym zakresie i, o ile nie umówiono się inaczej, wynosi: zł, zł, zł lub zł. 2. W przypadku ustalania wysokości świadczenia za poszczególne świadczenia, określone w 1 ust. 3 i 4, łączna wysokość wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym paragrafie. 3. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie ulega zmniejszeniu o świadczenia wypłacone wcześniej z tytułu szkody powstałej wskutek tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. 1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku ustalane jest po określeniu przez lekarza orzecznika powołanego przez Gothaer TU S.A., stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2. Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz Tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w Gothaer TU S.A. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, bez konieczności badania osoby ubezpieczonej przez lekarza orzecznika, z zastrzeżeniem ust W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być określony na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza orzecznika wskazanego przez Gothaer TU S.A. 4. Rodzaj i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. 5. Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w ust. 4, następuje na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczonego dowodów i w uzasadnionych przypadkach - wyników badań przeprowadzonych przez lekarza orzecznika wskazanego przez Gothaer TU S.A. 6. Ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu leczenia, w tym ewentualnego leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku dłuższego leczenia ostateczny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony najpóźniej w dwunastym miesiącu od dnia nieszczęśliwego wypadku. 7. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego. 8. Przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu uwzględnia się wcześniejszą utratę lub uszkodzenie organu, narządu lub układu w taki sposób, że stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem właściwym dla danego organu po wypadku a stopniem uszczerbku istniejącym przed wypadkiem. 9. Jeżeli Ubezpieczony, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, zmarł przed ustaleniem trwałego uszczerbku na zdrowiu a zgon nie był następstwem tego wypadku, świadczenie ustala się według przypuszczalnego, określonego procentowo przez lekarza orzecznika wskazanego przez Gothaer TU S.A., stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie w takim przypadku otrzymuje Uprawniony na zasadach wynikających z niniejszych OWU lub obowiązujących przepisów prawa. 10. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się wówczas, jeżeli jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu 17

20 uszczerbku na zdrowiu, uwzględniając uprzednio wypłaconą kwotę. Świadczenie wypłaca się pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. 11. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca się Uprawnionemu. 12. W razie śmierci Ubezpieczonego, Uprawniony zobowiązany jest przedłożyć: 1) odpis aktu zgonu lub jego kopię, 2) kopię dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa z Ubezpieczonym. 13. W przypadku braku Uprawnionego, występujący o wypłatę świadczenia zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z Ubezpieczonym i/lub stwierdzenie nabycia spadku. Klauzula nr 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 1 Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia? 2 Co obejmują koszty leczenia? 3 Ile wynosi suma ubezpieczenia? 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek, zwanych dalej OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego. 3. Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywany jest przez Gothaer TU S.A., jeżeli koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu, leczenie było niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz pod warunkiem, że zostały one poniesione na terenie RP, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia. Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje koszty niezbędnych z medycznego punktu widzenia, zaleconych przez lekarza, udokumentowanych i związanych z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową: 1) wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia szpitalnego,operacji, 2) badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, 3) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, 4) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, 5) odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały one uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 1. Suma ubezpieczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia wynosi 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 jest sumą na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 3. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o każdą wypłatę odszkodowania z tytułu tego ubezpieczenia w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 18

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08. Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo