Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego"

Transkrypt

1 362 Beata Onak-Szczepanik Mgr inŝ. Beata Onak-Szczepanik Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego Wprowadzenie Zmiany systemowe i strukturalne polskiej gospodarki zapoczątkowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku doprowadziły do niezwykle dynamicznego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten spełnia bardzo waŝne funkcje, wpływając zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną kraju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia małej i średniej przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju stanowi ona praktycznie jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowania polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji na rynkach światowych [Matejuk 2003, s. 235]. Małym i średnim przedsiębiorstwom przypisuje się coraz większą rolę w procesie rozwoju współpracy transgranicznej. Jednocześnie lokalny charakter małych i średnich przedsiębiorstw powoduje, Ŝe istnieje ścisła zaleŝność między ich rozwojem a rozwojem regionalnym. Przedsiębiorcy, angaŝując w znacznym stopniu swoje kapitały, lokują na ogół firmy w miejscu zamieszkania, starają się wykorzystywać miejscowe zasoby, a miejscowy rynek jest dla nich głównym miejscem działania. Zakres i intensywność tego procesu jest warunkowana poziomem rozwoju regionalnego. Istnieje równieŝ zaleŝność odwrotna. Rozwój tego sektora wyrównuje regionalne dysproporcje, przyczynia się do poprawy warunków Ŝycia społeczności lokalnych, tworzy nowe miejsca pracy, zatem ogólnie przyczynia się do poprawy ekonomiki regionu. Mamy więc do czynienia z klasycznym sprzęŝeniem zwrotnym badanych zjawisk [Małe i średnie przedsiębiorstwa, 2004, s. 256]. W artykule zawarto obowiązującą aktualnie definicję i kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazano na najwaŝniejsze cechy sektora MŚP, przedstawiono krótką charakterystykę województwa podkarpackiego oraz stan małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa podkarpackiego wskazując na moŝliwości współpracy transgranicznej MŚP.

2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 363 Definicja i kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw W praktyce dla wyodrębnienia grupy przedsiębiorstw tworzących sektor MŚP stosowane bywają kryteria ilościowe i jakościowe, jednakŝe często róŝnią się one w poszczególnych krajach wartościami numerycznymi wskaźników charakteryzujących skalę przedsiębiorstwa. Ta niejednorodność kryteriów klasyfikacji przedsiębiorstw znajduje wprawdzie uzasadnienie m.in. w międzynarodowych zróŝnicowaniach poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, czy teŝ skali rynku zbytu, jest jednak powaŝną barierą analiz porównawczych [Woźniak 2006, s. 11]. Do najczęściej wykorzystywanych kryteriów ilościowych naleŝą wielkość zatrudnienia, obrotu i aktywów, zaś z kryteriów jakościowych najczęściej wykorzystuje się finansową niezaleŝność, jedność własności i zarządzania, strukturę organizacyjną oraz udział w rynku [Dominiak 2005, s ]. W Polsce zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 [DzU 2004 nr 173, poz. 1807] oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku, za mikroprzedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro [DzU 2004 nr 173, poz. 1807, art. 104]. Za małego przedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro [DzU 2004 nr 173, poz. 1807, art. 105]. Z kolei za średniego przedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro [DzU 2004 nr 173, poz. 1807, art. 106]. W definicji uwzględnia się takŝe kryteria niezaleŝności. Nie uwaŝa się jednak za mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niŝ mikro-, mali lub średni posiadają [DzU 2004 nr 173, poz. 1807, art. 108]: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji;

3 364 Beata Onak-Szczepanik prawa do 25% i więcej udziału w zysku; 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Klasyfikację przedsiębiorstw naleŝących do sektora MŚP, przedstawia tabela 1. Tabela 1. Klasyfikacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Klasy przedsiębiorstw Liczba zatrudnionych pracowników Kryteria podziału Obrót netto przedsiębiorstwa (mln euro) Suma aktywów bilansu (mln euro) NiezaleŜność Mikroprzedsiębiorstwo poniŝej 10 poniŝej 2 poniŝej 2 niezaleŝne Małe przedsiębiorstwo poniŝej 50 poniŝej 10 poniŝej 10 niezaleŝne Średnie przedsiębiorstwo poniŝej 250 poniŝej 50 poniŝej 43 niezaleŝne Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (DzU 2004 nr 173, poz. 1807)]; [Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku]. Cechy małych i średnich przedsiębiorstw Sektor MŚP w Polsce, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, odgrywa waŝną rolę w gospodarce. Przede wszystkim stanowi źródło dochodów dla budŝetu państwa i budŝetu gmin, bierze udział w tworzeniu produktu krajowego brutto, tworzy nowe miejsca pracy, przyczynia się do kreowania zmian społecznych i funkcjonalnych obszaru na którym działają (regionu, województwa, gminy) oraz wpływa na innowacyjność gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa odznaczają się znaczną elastycznością i operatywnością w działaniach na rynku. Są one zdolne skutecznie konkurować nawet z największymi przedsiębiorstwami, ze względu na bardzo ścisłą kontrolę kosztów, szybką dyfuzję innowacji, a nade wszystko, ze względu na wysoką motywację osiągnięć właściciela i pracowników [Targalski 2003, s. 12]. Zdaniem M. StruŜyckiego [Zarządzanie małym, 2002, s ], małe i średnie firmy mogą mieć przewagę nad firmami duŝymi, zwłaszcza w zakresie następujących czynników: szybka reakcja na zmieniające się wymagania rynku; otwarcie na wykorzystanie innowacji, które mogą być łatwiej weryfikowane przez potrzeby rynkowe; niezbiurokratyzowane struktury zarządzania; wykorzystywanie okazji gospodarczych przez przedsiębiorczych kierowników, którzy umieją wykorzystać przewagę konkurencyjną na rynku i są skłonni do podjęcia ryzyka;

4 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 365 racjonalny przepływ informacji wewnątrz firmy, w celu najlepszego dostosowania się do zmian i wymagań zewnętrznych; lepsze wykorzystanie specjalistów o szerszym zakresie wiedzy, którzy dobrze znają się nie tylko na nowoczesnych technologiach, ale takŝe na rynku, na konkurentach itp.; łatwe wchodzenie w układy kooperacyjne przez szybkie organizowanie nowych miejsc pracy, częste wykorzystywanie metody nakładczej itp.; wykorzystywanie uprzywilejowanych warunków do uzyskiwania środków finansowych ze źródeł specjalnie uruchamianych dla wspierania rozwoju gospodarki lokalnej. Z kolei na tych obszarach rynku, gdzie nie są one w stanie konkurować, przyjmują strategię współpracy. Często zostają kooperantami lub podwykonawcami produktów lub usług niezbędnych dla większych firm. Region nasycony małymi i średnimi podmiotami tworzy rynek odporniejszy na wahania koniunkturalne, gdyŝ charakteryzuje się on duŝą odpornością na wszelkie zakłócenia oraz znaczną elastycznością i łatwością pod względem dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. Oddzielna grupa czynników charakteryzujących pozycję i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wynika z faktu ich rozproszenia w róŝnorodnych układach lokalnych, które z reguły przybliŝają ich działalność do obszaru występowania róŝnych zakresów popytu. Pozwala to na [Zarządzanie małym, 2002, s ]: znaczną redukcję kosztów transportu; szybsze zwiększenie lub zmniejszenie produkcji danego wyrobu; ograniczenie kosztów przechowywania wyrobów; zmniejszenie kosztów ogólnych, co wpływa na konkurencyjność firmy; rozwijanie moŝliwości indywidualnego sprawdzania się twórczych i przedsiębiorczych pracowników i kierowników; indywidualizowanie kontaktów między pracownikami a klientami; kształtowanie reputacji lokalnej we wszystkich przejawach orientacji marketingowej, a takŝe tradycji firmy, jej wielopokoleniowych kontaktów itp.; kształtowanie lojalności wobec marki oraz firmy nawet wówczas, jeśli łączy się to z wyŝszą ceną. Stan małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Województwo podkarpackie jest jednym z szesnastu województw utworzonych na mocy reformy samorządowej państwa z dnia 1 stycznia 1999 roku. Powstało w wyniku połączenia byłych województw: rzeszowskiego, przemyskiego,

5 366 Beata Onak-Szczepanik krośnieńskiego oraz częściowo tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Obejmuje obszar ponad 17,8 tys. km 2, na który składa się 159 gmin (16 miejskich, 29 miejsko-wiejskich, 114 wiejskich), 25 powiatów (4 grodzkie, 21 ziemskie) oraz 45 miast (w tym 4 na prawach powiatu). Zamieszkuje je ponad 2 mln osób, co stanowi 5,5% ludności kraju. Województwo podkarpackie to obszar o znacznym zróŝnicowaniu pod względem walorów środowiskowo-przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Stopień urbanizacji województwa, wskazuje na jego wyraźny rolniczy charakter. Województwo podkarpackie graniczy z województwami: lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim. Sąsiaduje z Ukrainą i Słowacją. Stolicą województwa i siedzibą władz samorządowych jest Rzeszów, liczący ponad 163 tys. mieszkańców. Wybrane dane dotyczące woj. podkarpackiego przedstawia tabela 2. Tabela 2. Wybrane dane o województwie podkarpackim na tle Polski w 2006 r. (na dzień 31 grudnia) Dane Województwo podkarpackie Polska Polska = 100 Powierzchnia (w tys. km 2 ) ,7 Ludność (w mln) 2,1 38,2 5,5 Ludność na 1 km ,7 Udział ludności miejskiej (w %) 40,5 61,3 66,1 Pracujący (w tys.) a 649, ,7 5,1 Bezrobotni zarejestrowani (w tys.) 145, ,4 6,3 Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 16,5 14,9 110,7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (w zł) ,7 PKB (ceny bieŝące) w 2004 r ,8 (w mln zł) PKB per capita (w zł) ,8 a według faktycznego miejsca pracy; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie Źródło: opracowanie własne na podstawie [Mały Rocznik Statystyczny..., 2007, s ]. W 2005 roku w województwie podkarpackim zarejestrowanych było podmiotów, z tego ponad 99,8% (tj firm) stanowiły firmy mikro, małe i średnie. Firmy mikro w województwie podkarpackim stanowiły 3,8% ogólnej liczby podmiotów tej klasy w Polsce, małe 4,1%, zaś średnie 3,9%. W praktyce okazuje się, Ŝe oszacowanie rzeczywistej liczby małych i średnich przedsiębiorstw jest trudne do ustalenia. Rejestr REGON słuŝy wprawdzie do ewidencji przedsiębiorstw działających w Polsce, jednakŝe ukazuje on jedynie liczbę przedsiębiorstw zarejestrowanych, a nie działających, czyli aktyw-

6 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 367 nych. Przedsiębiorstwa aktywne są szacowane na podstawie liczby jednostek przysyłających do GUS tzw. ankietę strukturalną 1. RóŜnice te wynikają między innymi z nieterminowego zgłaszania zaprzestania aktywności gospodarczej przez przedsiębiorców (zwłaszcza tych drobnych), jak równieŝ z róŝnych powodów rejestracji działalności gospodarczej, która faktycznie nigdy nie została zrealizowana. W 2005 r. w województwie podkarpackim wśród aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw, firm mikro było , małych 2116, średnich 636, co stanowi odpowiednio 46,9% zarejestrowanych firm mikro, 33,1% zarejestrowanych firm małych i 53,6 zarejestrowanych firm średnich. W tym samym roku w województwie podkarpackim powstało nowych podmiotów, z tego MŚP stanowiły ponad 99,9% ( firm). Zostało zlikwidowanych 9941 przedsiębiorstw, z tego MŚP stanowiły ponad 99,9% (9936 firm). Omawiane zagadnienia ilustruje tabela 3. Tabela 3. Podmioty w województwie podkarpackim zarejestrowane w REGON w 2005 roku Ogółem Mikro (0 9 osób) Małe (10 49 osób) Średnie ( osób) DuŜe (pow. 249 osób) Charakterystyka Udział w Polsce (w %) Udział w Polsce (w %) Udział w Polsce (w %) Udział w Polsce (w %) Udział w Polsce (w %) Liczba zarejestrowanych podmiotów Liczba przedsiębiorstw aktywnych Nowo powstałe przedsiębiorstwa Zlikwidowane przedsiębiorstwa , , , , , , , , , , , , ,3 22 3,4 4 4, , , ,3 28 4,2 5 2,9 1 W odniesieniu do jednostek o liczbie pracujących do 9 osób, które sprawozdań nie przysyłają, szacunek liczby przedsiębiorstw aktywnych został oparty na wynikach badań GUS przeprowadzonych metodą reprezentacyjną.

7 368 Beata Onak-Szczepanik Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport o stanie..., 2007, s. 144, 146]. W 2005 r. 0,5% podkarpackich przedsiębiorstw stanowiły podmioty z udziałem kapitału zagranicznego (0,4% firm mikro, 1,7% małych oraz 4,4% średnich). Ponad 95,4% firm zarejestrowanych w regionie stanowiło własność prywatną. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw prywatnych stanowiły mikroprzedsiębiorstwa 97,6%, małe przedsiębiorstwa 58,6%, zaś średnie 55,8%. Własność publiczna obejmowała 4,6% podmiotów. Najwięcej podmiotów sektora publicznego znajdowało się w grupie firm średnich 44,2%, zaś najmniej wśród mikroprzedsiębiorstw 2,4%. Omawiane zagadnienie prezentuje tabela 4. Tabela 4. Struktura własności podmiotów w województwie podkarpackim zarejestrowanych w REGON Charakterystyka Udział własności zagranicznej w regionie (w %) Udział sektora prywatnego w regionie (w %) Udział sektora publicznego w regionie (w %) Ogółem Mikro (0 9 osób) Małe (10 49 osób) Średnie ( osób) DuŜe (pow. 249 osób) 0,5 0,4 1,7 4,4 8,7 95,4 97,6 58,6 55,8 50,2 4,6 2,4 41,4 44,2 49,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport o stanie..., 2007, s. 144]. Do branŝ o największym udziale w strukturze podmiotowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim naleŝy Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz, wodę oraz Edukacja. Udział podmiotów MŚP tych branŝ we wszystkich podmiotach MŚP regionu, był w 2005 r. o ponad 25% większy niŝ przeciętna krajowa. Region cechuje takŝe wysoki udział MŚP z sekcji Administracja publiczna i Obrona narodowa. W małych i średnich przedsiębiorstwach sektora prywatnego dominują firmy z sekcji: Handel i naprawy ponad 37%, Obsługa nieruchomości i firm 13%, Przetwórstwo przemysłowe i Budownictwo po ponad 10%. W strukturze MŚP sektora publicznego dominują firmy z sekcji: Edukacja ok. 56%, Obsługa nieruchomości i firm 16%. MŚP z przewagą kapitału zagranicznego to głównie podmioty z sekcji Handel i naprawy 50%, Przetwórstwa przemysłowego 22%, Obsługi nieruchomości i firm 7% [Raport o stanie, 2007, s ]. W 2005 r. w województwie podkarpackim zatrudnienie w sektorze MŚP wynosiło 72% (z czego przedsiębiorstwa mikro zatrudniały 38%, małe 14%, zaś

8 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 369 średnie 20%). Przeciętna wielkość firmy w regionie była większa od średniej krajowej w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób i wyniosła 107,6 pracujących na podmiot. Małe firmy regionu zatrudniały ponad 21 osób, co dawało 99% przeciętnej krajowej, a mikro 2 osoby, co było nieznacznie mniej niŝ przeciętnie w kraju. Przychody przeciętnej mikrofirmy były o 9% wyŝsze od średniej krajowej i wynosiły w 2005 roku 0,37 mln zł. Przychody na podmiot firm małych i średnich były o około 30% niŝsze od przeciętnej dla kraju i wyniosły odpowiednio 5,02 mln zł i 24,65 mln zł. Udział sektora MŚP w przychodach przedsiębiorstw wyniósł w 2005 r. 70%. Z kolei wskaźnik poziomu kosztów przedsiębiorstw mikro, małych i średnich był wyŝszy od przeciętnej dla klasy firm w Polsce i wyniósł odpowiednio 94%, 95% i 96%. Wynagrodzenia w regionie były niŝsze od przeciętnej krajowej, zwłaszcza w podmiotach średnich. NajniŜsze wynagrodzenia cechowały mikroprzedsiębiorstwa 1,19 tys. zł brutto, a najwyŝsze średnie 1,9 tys. zł i duŝe ok. 2,3 tys. zł. Omawiane zagadnienia przedstawia tabela 5. Charakterystyka Struktura pracujących (w %) Pracujący na podmiot Przychody na podmiot (w mln zł) Struktura przychodów (w %) Wskaźnik poziomu kosztów (w %) Wynagrodzenia brutto (w zł) Tabela 5. Wybrane wskaźniki przedsiębiorstw aktywnych w województwie podkarpackim w 2005 r. Ogółem Udział w Polsce (w %) Mikro (0 9 osób) Udział w Polsce (w %) Małe (10 49 osób) Udział w Polsce (w %) Średnie ( osób) Udział w Polsce (w %) DuŜe (pow. 249 osób) Udział w Polsce (w %) , , , , , , , , Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport o stanie..., 2007, s ].

9 370 Beata Onak-Szczepanik Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie podkarpackim wynosiły 3,23 mld zł, z czego około 14% przypadło na podmioty mikro, 8,6% na małe, zaś 22% na firmy średnie. Najwięcej nakładów inwestycyjnych w podkarpackich MŚP w 2005 r. pochodziło z sekcji Przetwórstwo przemysłowe 38,7%, Handel i naprawy 20% i Obsługa nieruchomości i firm 13,4%. Najmniej inwestowały MŚP z sekcji Edukacja i Górnictwo. Małe i średnie przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego sfinansowały inwestycje w większości ze środków własnych (77% inwestycji małych firm i 60% średnich). Około 17,5% nakładów inwestycyjnych małych firm i 29 średnich przedsiębiorstw, sfinansowano z kredytów i poŝyczek. Ponad 2% nakładów firm małych i średnich zostało sfinansowanych ze środków budŝetowych. Około 6% inwestycji firm średnich zostało sfinansowanych ze środków zagranicznych, głównie innych niŝ kredyty bankowe. W grupie firm małych, dość duŝe znaczenie w finansowaniu inwestycji miały teŝ inne źródła poza środkami własnymi, budŝetowymi, kredytami i środkami zagranicznymi. Omawiane zagadnienie przedstawia tabela 6. Tabela 6. Źródła finansowania inwestycji MŚP w woj. podkarpackim Przedsiębiorstwa Małe Średnie Środki własne 76,9 59,4 Środki budŝetowe 2,1 2,5 Kredyty i poŝyczki krajowe 17,4 29,1 Środki zagraniczne ogółem 0,8 6,0 Zagraniczne kredyty 0,0 0,7 Inne źródła 2,1 1,2 Nakłady niesfinansowane 0,7 1,8 Źródło: [Raport o stanie..., 2007, s ]. Z uwagi na fakt, iŝ małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w województwie podkarpackim ponad 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw, przypisuje się im szczególną rolę w poprawie innowacyjności gospodarki regionu. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, Ŝe sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim charakteryzuje się niską innowacyjnością 2. Świadczą o tym poniŝsze dane. W regionie podkarpackim zaledwie 5% małych i 15% średnich firm prowadziło działalność badawczo-rozwojową, co daje małym przedsiębiorstwom 8., a średnim 7. lokatę na tle pozostałych regionów Polski. W latach , 2 Innowacyjność to zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdraŝania i upowszechniania innowacji.

10 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu % małych i 41% średnich przedsiębiorstw wdroŝyło innowacje, co daje odpowiednio 3. i 8. lokatę na tle pozostałych województw. W 2004 roku nakłady na innowacje firm innowacyjnych, wynosiły na Podkarpaciu dla firmy małej zł, zaś dla firmy średniej zł, co dało firmom małym 16., a średnim 14. pozycję na tle pozostałych regionów. Nakłady na B + R w przeliczeniu na firmę innowacyjną w województwie podkarpackim dla małych przedsiębiorstw wynosiły zł, zaś dla średnich zł, co daje małym przedsiębiorstwom 6., a średnim 7. lokatę [Raport o stanie, 2006, s. 40]. Jak ukazują statystyki, podkarpacki sektor małych i średnich przedsiębiorstw wdraŝa więcej innowacji procesowych niŝ innowacji produktowych. W 2004 roku na Podkarpaciu 15% małych i 29% średnich firm wdroŝyło nowe lub ulepszone wyroby, 12% małych i 27% średnich wprowadziło wyroby nowe dla rynku, zaś 17% małych i 33% średnich zastosowało nowe procesy. W porównaniu ze średnią krajową, podkarpackie MŚP wypadają nieznacznie lepiej. [Innowacyjność 2006, 2006, s. 21]. Z kolei w województwie podkarpackim, w latach innowacje organizacyjne wdroŝyło około 15% małych firm i 35% średnich, zaś innowacje marketingowe wprowadziło około 14% małych firm i 25% średnich [Innowacyjność 2006, 2006, s ]. Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw 3 Współpracę transgraniczną pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami koordynuje Polsko-Ukraińska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej, która powstała na podstawie porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ukrainy z 24 maja 1993 roku. Do statutowych zadań Rady naleŝy m.in. określanie ogólnych kierunków i załoŝeń rozwoju współpracy międzyregionalnej, opracowywanie wspólnych programów rozwoju współpracy między władzami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego Polski i Ukrainy. Rada ta, koordynuje działania w zakresie rozwoju i doskonalenia infrastruktury przejść granicznych, ochrony środowiska na obszarach przygranicznych, rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych oraz współpracy euroregionalnej. W ramach Rady działa pięć komisji: Komisja ds. współpracy międzyregionalnej zajmująca się współpracą transgraniczną na poziomie samorządów lokalnych, które w Polsce mają duŝe moŝliwości pogłębiania współpracy zagranicznej. Działalność komisji ma sprzy- 3 Opracowano na podstawie [Ukraina. Poradnik..., 2005, s ].

11 372 Beata Onak-Szczepanik jać rozwiązywaniu problemów lokalnych i wpływać na aktywizację kontaktów mieszkańców pogranicza. Komisja ds. współpracy przygranicznej koordynująca m.in. stałą wymianę informacji oraz współpracę inspekcji, straŝy i słuŝb, zwłaszcza w zakresie zagroŝeń o charakterze ponadgranicznym. Współdziałanie podejmowane w ramach komisji ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionów przygranicznych. Komisja ds. planowania przestrzennego mająca przyczyniać się do podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie gospodarki przestrzennej. Komisja ds. przejść granicznych i infrastruktury zajmująca się koordynacją prac związanych z rozbudową i modernizacją przejść granicznych wraz z drogami dojazdowymi, mostami i całą infrastrukturą przygraniczną, a takŝe tworzeniem warunków do wspólnych polsko-ukraińskich odpraw granicznych oraz harmonizacji rozwoju sieci transportowej z wymogami ochrony środowiska. Komisja ds. współpracy z PHARE i TACIS, która została utworzona w celu lepszego wykorzystania funduszy PHARE i TACIS do współfinansowania projektów euroregionalnych sprzyjających rozwojowi współpracy transgranicznej. Aktualnie, współpraca transgraniczna pomiędzy Polską i Ukrainą skoncentrowana jest na realizacji trójstronnego (polsko ukraińsko białoruskiego) programu współpracy przygranicznej wdraŝanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Program ten, po stronie polskiej jest finansowany ze źródeł INTERREG IIIA, natomiast po stronie ukraińskiej i białoruskiej ze środków TACIS CBC. Priorytetowymi obszarami wsparcia w ramach programu są między innymi: wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych przez modernizację i rozbudowę infrastruktury obszaru transgranicznego oraz rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej. Obecny stan stosunków gospodarczych z Ukrainą jest ściśle związany ze stanem gospodarki ukraińskiej, która mimo wielu licznych pozytywnych osiągnięć w ostatnich latach nadal boryka się z wieloma trudnościami. Z danych opublikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, Ŝe sektor MŚP 4 na Ukrainie wytwarza zaledwie 7% PKB, przy 19% zatrudnieniu spośród ogólnej liczby zatrudnionych. Jednocześnie na 1000 osób zamieszkałych na Ukrainie przypada 4 firmy sektora MŚP, zaś na Podkarpaciu 32 firmy, w krajach UE 45, a w USA 74 [Ukraina. Poradnik, 2005, s. 109; Raport 4 Według kryterium liczby zatrudnionych pracowników i wielkości rocznych przychodów brutto ze sprzedaŝy, ukraińskie przedsiębiorstwa moŝna podzielić na małe, średnie i duŝe. Małe przedsiębiorstwa to te, które zatrudniają do 50 osób i osiągają w danym roku obrachunkowym obroty do 500 tys. euro według średniorocznego kursu Narodowego Banku Ukrainy. DuŜe przedsiębiorstwa zatrudniają w danym roku obrotowym ponad 1000 osób i osiągają obroty przekraczające 5 mln euro. Wszystkie pozostałe firmy uznawane są za średnie.

12 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 373 o stanie, 2007, s. 144, 146]. Widać więc niską kulturę przedsiębiorczości na Ukrainie. Perspektywy handlu i współpracy gospodarczej między małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Podkarpacia i Ukrainy, zaleŝeć będą od sytuacji makroekonomicznej oraz postępu w zakresie reform gospodarczych. W szczególności chodzi tutaj o następujące czynniki: stabilność kursu hrywny; rozwój systemu bankowego i ubezpieczeniowego; poprawa kondycji banków oraz moŝliwość pozyskiwania gwarancji bankowych; postępy prywatyzacji; rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw; dalsza liberalizacja handlu zagranicznego oraz poprawa klimatu inwestycyjnego. Z ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w Ministerstwie Gospodarki nt. Międzynarodowej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej państwa na lata wynika, Ŝe wciąŝ istnieje wiele czynników utrudniających prawidłową realizację załoŝeń polityki wobec MŚP w aspekcie współpracy transgranicznej. Do najwaŝniejszych barier zalicza się róŝnice w systemach politycznych państw podejmujących współpracę transgraniczną, niedostateczną ilość środków finansowych przeznaczonych na tę współpracę w budŝecie województw oraz bariery społeczne i kulturowe utrudniające kontakty między kooperantami. Przedsiębiorcy wskazują równieŝ na konieczność pokonywania duŝych odległości, co wymaga poniesienia znacznych nakładów czasu i kapitału oraz niedostateczną ilość przejść granicznych co utrudnia kontakty pomiędzy kooperantami. Dlatego teŝ, w polityce Unii Europejskiej powinno się coraz większą uwagę poświęcać działaniom zmierzającym do poprawy i rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy państwami. Zakończenie NaleŜy pamiętać, Ŝe powodzenie polskiej gospodarki, zmniejszenie bezrobocia, wzrost konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej oraz polepszenie nastrojów społecznych nierozerwalnie związane jest z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego teŝ, bardzo waŝna jest postawa i polityka władz rządzących, która powinna wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w skali makro- jak i mezoekonomicznej, poprzez uproszczenie regulacji prawnych, zmianę systemu podatkowego, ułatwienie dostępu do źródeł finansowania, wspieranie nowych technologii i zastosowań e-biznesu, wspieranie edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz stymulowaniu działań zmierza-

13 374 Beata Onak-Szczepanik jących do poprawy i rozwoju współpracy transgranicznej małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie naleŝy zadbać o poprawę poziomu innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poniewaŝ tworzenie i wdraŝanie innowacji stanowi obecnie podstawowy warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na globalnym rynku, w warunkach wzrastającej konkurencji, na etapie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. Zdolność do szybkiego dostosowania się do zmian technicznych i technologicznych stanowi obecnie podstawowy warunek osiągnięcia rozwoju i sukcesu firmy. SłuŜyć temu ma odpowiednia polityka kształtowana na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Stworzenie przez władze lokalne korzystnych warunków dla rozwoju aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przyczyni się w dłuŝszej perspektywie do wzrostu ogólnego poziomu społeczno-gospodarczego regionu, a w konsekwencji kraju Literatura Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa. DzU 2004 nr 173, poz DzU 2004 nr 173, poz. 1807, art Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa Matejuk M. (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie aglomeracji łódzkiej) [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego StruŜycki M. red. (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa. StruŜycki M. red. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa. Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa. Ukraina. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa Woźniak M.G. (2006), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków. śołnierski A. red. (2006), Innowacyjność Stan innowacji, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Warszawa.

14 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 375 Streszczenie W prezentowanym artykule, przedmiot analizy stanowi sektor małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujący w województwie podkarpackim. Sektor ten spełnia bardzo waŝne funkcje, wpływając zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną regionu. Jednocześnie lokalny charakter małych i średnich przedsiębiorstw powoduje, Ŝe istnieje ścisła zaleŝność między ich rozwojem a rozwojem regionalnym. Rozwój sektora MŚP wyrównuje regionalne dysproporcje, przyczynia się do poprawy warunków Ŝycia społeczności lokalnych, tworzy nowe miejsca pracy, zatem ogólnie przyczynia się do poprawy ekonomiki regionu. Summary Small and Medium Enterprises in the Economy of Region on the Example of Podkarpackie Voivodeship In the presented study, an object of the analysis constitute a sector of small and medium enterprises functioning in podkarpackie voivodeship. The sector fulfils very important functions, influencing both the economic sphere of the region as well as the social one. Simultaneously, local character of small and medium enterprises results in close dependence between their development and regional development. Development of the SME sector limits regional disproportions, contributes to improvement of living conditions of local communities, creates new workplaces, and therefore generally contributes to improvement of the regional economy.

Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski

Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski Mgr inż. Beata Onak-Szczepanik Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski WSTĘP Zmiany systemowe i strukturalne polskiej

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel Kto zarabia najlepiej w Polsce Arkadiusz Droździel Najwięcej moŝna zarobić w Polsce w górnictwie (prawie 6,4 tys. zł) i szerokorozumianej branŝy finansowej (ponad 5,2 tys. złotych). Natomiast najmniej

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zarządzanie małą firmą

Przedmiot: Zarządzanie małą firmą Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Zakład Jakości Zarządzania Pokój 322B, dyżur w piątki godz. 14-16. 16. Przedmiot: Zarządzanie małą firmą Literatura: 1. Borowiecki Ryszard, Siuta-Tokarska Barbara: Problemy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego Bariery rozwoju obecności polskiej gospodarki na rynkach światowych 1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego Wizerunek Polski Sztandarowe produkty Tradycje handlowe Mentalność właścicieli i kadry

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE

ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE Łukasz Żabski ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE W latach 70 XX wieku znaczna ilość dużych przedsiębiorstw zaczęła przeprowadzać proces restrukturyzacyjny, który polegał na modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Łączy nas Kanał Elbląski partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców

Łączy nas Kanał Elbląski partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców Przedsiębiorczość na obszarze gmin objętych projektem Gabriela Effenberg Grudzień 2005 r. Przedsiębiorczość zespół cech i zachowań właściwy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego Analiza Powiatu Tarnogórskiego Demografia, Podmioty rynkowe, Rynek Pracy, Budownictwo. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-05-10 Spis treści 1. Informacje podstawowe o Powiecie Tarnogórskim...3

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA planującego udział w projekcie Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji POIG.05.01.00-00-008/08

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo