Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej"

Transkrypt

1 ISSN Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski

2 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa się wszystkie organizacje pozarządowe. Określenie to pochodzi z języka angielskiego i wiąże się z aktywnością społeczno - gospodarczą w nowoczesnych państwach demokratycznych. Jako pierwszy sektor zdefiniowana jest administracja publiczna, określana też błędnie sektore państwowym, drugim sektorem jest obszar stosunków biznesu, czyli tych, których działalność jest nastawiona na osiąganie zysku, natomiast działające nie dla zysku organizacje społecznie to sektor trzeci. To co zbliża trzeci sektor do sektora publicznego, to działanie na rzecz dobra wspólnego, tyle że organizacja na formę dobrowolności i samoorganizacją społęczeństwa stając się jednocześnie partnerem w wywiązywaniu się państwa z obowiązku świadczenia usług. Sektor pozarządowy ze swej natury odnoszący się do tego, co poza rządem, obejmuje szeroki i niezmiernie zróżnicowany wachlarz instytucji i zjawisk samoorganizacji społecznej. 1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. 2 Organizacje pozarządowe najczęściej działają w formie stowarzyszeń lub fundacji. W literaturze przedmiotu organizacjom pozarządowym przypisuje się szerokie znaczenie w życiu społecznym. W tocquevile owskim ujęciu ich rolą jest stwarzanie obywatelom możliwości ekspresji swych poglądów, potrzeb, interesów poza strukturami administracji 3 bez możliwości wpływu na procesy podejmowania decyzji. Natomiast koncepcja polityki neoinstytucjonalnej C. Offe go 4 przedstawia inaczej rolę i znaczenie organizacji pozarządowych w nowoczesnych społeczeństwach, które pośrednicząc miedzy władzą a społeczeństwem, wyrażają potrzeby i przejmują obsługę pewnych obszarów życia społecznego. Funkcja pośrednika pomiędzy społeczeństwem a rynkiem (gospodarką) i państwem w świadczeniu usług społecznych i realizacji innych społecznych celów jest obecnie i będzie w najbliższych latach źródłem intensywnego rozwoju trzeciego sektora, a także zwiększenia różnorodności form jego instytucji i metod osiągania celów. 5 Z obserwacji 1 P. Gliński, Polskie społeczeństwo obywatelskie sektor pozarządowy [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm. 3 B. Lewenstein, H. Palska, Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą analiza badań jakościowych, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. WIFiS PAN, Warszawa 2004, s koncepcja polityki neoinstytucjonalnej przedstawiona została w C. Offe, Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa PHPSESSID=1b6b94f46b9108fa35fe1692b5e4cf86 [ dostęp ] 2

3 wynika, że neoinstytucjonalny model mieszany daje większe możliwości do rozwoju inicjatyw obywatelskich. By ukazać wagę znaczenia trzeciego sektora w życiu publicznym instytucje międzynarodowe jak Rada Europy 6 czy Unia Europejska 7 prowadziły własne prace w celu wzmocnienia ram prawnych społeczeństwa obywatelskiego w Europie poprzez przygotowanie zaleceń dla norm tworzenia ustawodawstwa oraz praktyk w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Dla skutecznego działania podmiotów trzeciego sektora w głównej mierze nieodzowne jest kreowanie takich norm prawnych, które miałyby na względzie specyfikę ich działalności, w wypracowanie takich modeli działania, które od strony proceduralnej - ograniczałyby biurokrację do niezbędnego minimum i ułatwiałyby zakładanie i prowadzenie podmiotów tego sektora. Możemy się spodziewać, że utworzenie modelu regionalnego szczebla zarządzania przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania i zgodności regulacji. Zwiększenie udziału podmiotów prywatnych i koordynacji między państwami na poziomie regionalnym mogą doprowadzić do opracowania wspólnych norm, a jeśli się uda, wprowadzić wyniki jako powszechnie obowiązujące regulacje. Zwiększenie przejrzystości wymogów prawnych ogranicza możliwość błędnej wykładni prawa. 8 Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają swobodę w zakresie określania usług społecznie użytecznych oraz sposobów ich realizacji. Mogą przyjąć model realizacji bezpośredniej - za pomocą swoich własnych struktur, bądź też powierzać wykonywanie takich usług zlecając je na zewnątrz (outsorcing 9 ). Prywatyzacja zadań publicznych jest urzeczywistnieniem zasady pomocniczości, która wyraża pierwszeństwo aktywności społeczeństwa obywatelskiego nad działaniami administracji publicznej. Organizacje pozarządowe mają istotny wkład w rozwój i realizację demokracji oraz praw człowieka, w szczególności poprzez promowanie świadomości publicznej, udział w życiu publicznym oraz 6 W zaleceniach opracowanych przez RE m.in. określono zalecenia dla form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, mechanizmy dopuszczenia do uczestnictwa w procesie decyzyjnym a także powinność wspierania finansowego poprzez finansowanie, zwolnienie z podatków czy dopuszczenie do przekazywania darowizn w postaci odliczeń od podatku, szerzej na ten temat w Zaleceniach CM/Rec(2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie 7 Wszelkie działania podejmowane przez Komisję Europejską w postaci wydanych Dyrektyw jak i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora miały za zadanie doprowadzić do standaryzacji i uproszczenia prawa i jego wykładni w państwach członkowskich, gdzie przyjęto m.in., że podmioty publiczne są odpowiedzialne za programowanie, regulowanie i kontrolę usług społecznych a podmioty trzeciego sektora świadczą w odniesieniu do misji użyteczności publicznej usługi z gwarancją rekompensaty finansowej otrzymywanej przez dostarczycieli usług oraz są za nie współodpowiedzialni. 8 Por. S. H. McLaughlin, Building Efficient Models of Global Governance: The Role of the EU Regional Tier, Robert Schuman Centre For Advanced Studies, s. 3, [dostęp ] 9 Termin outsourcing jest połączeniem słów outside resoureces using, czyli korzystanie z zasobów zewnętrznych. 3

4 zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych, a także równie niezastąpiony wkład w życie kulturalne i dobrobyt społeczny. 10 Podchodząc do tematu w ten sposób można rozważać możliwość zastąpienia państwa przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji specjalnej grupy zadań publicznych, jakimi są usługi społeczne. Państwo nie zawsze ma możliwość wytworzyć odpowiednich relacji ze społeczeństwem, tak niezbędnych dla skutecznej realizacji celów społecznych. Dosyć często nie dysponuje odpowiednimi strukturami pozwalającymi na prowadzenie działalności w takim charakterze. Szczególnie w państwach byłego bloku wschodniego, w związku transformacją systemową a z tym samoograniczeniem zadań aparatu administracyjnego i jego nieudolności działań, doszło do rozbudowy sektora pozarządowego, który przejął wykonywanie dotychczasowych zadań państwa. To wpłynęło na zmianę pozycji organizacji społecznych. Przeszły one z pozycji podmiotów nadzorowanych i ograniczonych w zakresie wykonywanych zadań w podmioty współadministrujące w wielu dziedzinach. 11 Jednakże należy pamiętać, że najważniejsze funkcje państwa wykonywane są przez administrację zarządzaną przez państwo. Tak więc wszelkie stany zagrożenia życia i zdrowia obywateli muszą pozostać w gestii państwa, gdyż tylko ono posiada sprawnie funkcjonujące organy a także konieczne władztwo umożliwiające podjęcie odpowiednich działań w stanach zagrożenia. Funkcjonowanie w warunkach kryzysowych, ogólnoświatowy problem z międzynarodowym terroryzmem jak i problemy wewnętrzne jakimi jest trwałe bezrobocie powodują, że rozwiązania stosowane w wielu krajach oparte są na wiedzy i doświadczeniach zdobytych przez inne kraje. Obecnie żadnego państwa nie stać na eksperymentowanie i wprowadzanie metodą prób i błędów własnych rozwiązań, gdy sytuacja wymaga natychmiastowej i skutecznej przy tym reakcji. Standaryzowanie współpracy międzysektorowej jest kolejnym etapem ewolucji polityki państwa wobec organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku. 12 Lata czyli okres po transformacji ustrojowej a przed wejściem w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13 w zakresie współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi charakteryzował się zdecydowaną przewagą rozwiązań 10 Uzasadnienie wagi organizacji trzeciego sektora w życiu publicznym przyjęte na forum Rady Europy w Zaleceniach CM/Rec(2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie 11 E. Ura, Zagadnienia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej, Przemyśl 2006, s M. Rymsza, Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora [w:] M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm. 4

5 praktycznych. 14 Główne rozwiązania systemowe opierały się na ogólnych założeniach standardów współpracy, rozumianych jako pewien utrwalony sposób działania. Wydaje się, że odnośnie tego okresu można powiedzieć, że polityka instytucji publicznych w tym okresie nakierowana była na budowanie relacji niż faktycznej współpracy, choć już wtedy odwoływano się do zasad pomocniczości, skuteczności czy transparentności podejmowanych działań. Projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie był pierwszym krokiem poczynionym w celu pełnej regulacji kwestii trzeciego sektora w Polsce. Do momentu uchwalenia ustawy nie istniały przepisy wyraźnie określające zasady wykonywania zadań publicznych oraz rolę trzeciego sektora. Prace nad ustawą trwały dość długo, gdyż rozpoczęły się jeszcze w 1995 r., opracowywano ją wspólnie w ramach prac rządowych i organizacji pozarządowych. W związku powstaniem rządu J. Buzka i planowaną reformą ustroju państwa prace nad projektem nakierowano na formułę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Niestety z pojawieniem się ułomnej ustawy o finansach publicznych w 1998 r., w której uniemożliwiono zlecanie zadań podmiotom pozarządowym, prace nad ustawą utknęły w martwym punkcie. Szczególny problem stanowił różny rodowód organizacji pozarządowych, które w części powołane zostały jeszcze przez władzę ludową, inne natomiast są wynikiem inicjatyw oddolnych z okresu po 1989 r., dlatego stworzenie prawa obejmującego zakresem wszystkie możliwości wydawało się trudne. Do intensywniejszej pracy nad ustawą powrócono w 2001 r. po ponownym objęciu władzy przez lewicowy rząd, a prym w tworzeniu prawa wiódł trzeci sektor w postaci Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wypracowany przez rząd projekt trafił w 2002 r. do Sejmu i w zasadzie bez większych zmian został przyjęty. Uchwalona ustawa ma systemowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a w uzasadnieniu do ustawy można przeczytać: Dokonując oceny dotychczasowych rozwiązań prawno organizacyjnych dotyczących działalności sektora organizacji pozarządowych w Polsce, a w szczególności kwestii zasad i form współpracy władz publicznych z tym sektorem, a także materii wolontariatu, należy stwierdzić, iż do dnia dzisiejszego nie ma jednolitej ustawowej regulacji normującej powyższe zagadnienia 15. Wprowadzone rozwiązanie legislacyjne to nie zabieg kosmetyczny, lecz wyraźna zmiana kursu dotychczasowej polityki w zakresie zarządzania publicznego i dowartościowanie oddolnych inicjatyw obywatelskich oraz ich utrwalenie w systemie instytucjonalnym państwa 16, która w znacznej mierze odpowiada na 14 por. P. Frączak, R. Skrzypiec, Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, [w:] M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z. Wejcman, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Druk Nr 263, Sejm RP IV kadencji, s. 1. 5

6 zapotrzebowanie współczesnego rynku organizacji pozarządowych. Starano się podążać za życiem, za dynamicznym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Istotnymi, z punktu widzenia celu artykułu zmianami w prawie dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, są zmiany podmiotowe związane z przekazywaniem organizacjom pozarządowym funkcji i zadań z zakresu administracji publicznej. Normując miejsce organizacji pozarządowych ustawodawca ugruntowuje w społeczeństwie świadomość istniejących inicjatyw obywatelskich oraz podnosi znaczenie ich funkcji zarówno jako dostawcy usług społecznych jak i reprezentowania potrzeb i interesów grup społecznych i środowisk, a także kontroli sektora publicznego, co stanowi o kierowaniu idei organizacji pozarządowych w stronę ustawowego zdefiniowania ich pozycji jako rzeczywistych podmiotów polityki społeczno - gospodarczej. Dzięki dużej presji ze strony organizacji pozarządowych wprowadzone do ustawy długo oczekiwane zmiany spowodują zwiększenie zainteresowania społeczeństwa rozwiązywaniem lokalnych problemów, przyczyniając się tym samym do wzmacniania roli trzeciego sektora w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona w 2003 r. była pierwszym aktem prawnym regulującym współdziałanie organizacji pozarządowych z samorządem. Od momentu wejścia w życie była 11-krotnie zmieniana, jednak żadna z nowelizacji nie była gruntowna. W trakcie wielodniowych prac nad ostatnim projektem udało się osiągnąć ponadpartyjny i ponadsektorowy kompromis, co niewątpliwie bardzo dobrze świadczy o stronie rządowej, parlamentarnej i stronie społecznej pracujących nad tym projektem. W pracach nad nowelizacją brała udział grupa robocza składająca się z przedstawicieli z ramienia rządu - głównie Departamentu Pożytku Publicznego, samorządu oraz ze strony organizacji pozarządowych - żadna z nowelizacji nie podlegała takim konsultacjom z przedstawicielami strony społecznej. Kilkuletnie obowiązywanie Ustawy pozwoliło na zebranie wiedzy dotyczącej praktycznego funkcjonowania jej przepisów. Kluczowe dla sektora pozarządowego wprowadzenie do ustawy zmian poprzedziły badania dotyczące funkcjonowania ustawy i konsultacje społeczne 17. Większość zmian jakie wprowadzono w 2010 r., są odpowiedzią na pojawiające się w praktyce trudności. W niektórych punktach wymagane było wprowadzenie uproszczenia, a w innych z kolei konkretyzacji pewnych procedur. 16 E. Leś, Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej. Wykład wygłoszony podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 27 listopada Szereg badań dotyczących ułomności ustawy w pierwszych latach funkcjonowania prowadzono w Instytucie Spraw Publicznych. 6

7 W znowelizowanej wersji ustawy pojawiły się również przepisy umożliwiające udzielanie przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i gwarancji na realizację zadań w sferze pożytku publicznego dla małych organizacji bez zaplecza materialnego, które nie posiadają żadnych środków w szerokim tego słowa znaczeniu a także w celu wsparcia działań NGO w trybie pozakonkursowym, np. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Z perspektywy ogólnych opinii na temat wpływu UDPP na kształt wzajemnych relacji sektora pozarządowego i publicznego na pewno należy docenić fakt, że w projekcie nowelizacji poszerzono katalog uregulowanych przepisami form współpracy o instytucję partnerstwa publiczno-społecznego. 18 Wszelkie modyfikacje prawa zawarte w nowelizacji z 2010 r. wprowadzono w zasadzie za sprawą najbardziej zainteresowanej strony trzeciego sektora. Analizując ścieżkę legislacyjną, szczególnie postępujący proces zbliżania się do decyzji, uwidoczniła się ogromna jego rola a nawet sam fakt liczenia się podmiotów decyzyjnych z opiniami środowiska, którego zmiany dotyczyły. Wiele proponowanych zmian zostało, jako bardzo istotne i wpływające na jakość prawa, wprowadzone do ustawy. W interesie zarówno administracji publicznej jak i podmiotów NGO było poprawienie przepisów w celu dokonania odpowiednich zmian podmiotowych jako elementu modernizacji administracji i tylko taki splot wzajemnych oczekiwań gwarantował pomyślność. Należy zaznaczyć również, że uwidoczniła się w tym miejscu niespotykana zgoda polityczna. Wszystkie środowiska polityczne generalnie mówiły o wprowadzanych zmianach jednym głosem. W sytuacji, gdyby pojawiła się znaczna rozbieżność stanowisk zarówno ze strony podmiotów trzeciego sektora oraz polityków, scenariusz mógłby wyglądać zgoła odmiennie i pomnąc wnioski płynące z takich doświadczeń, spory doktrynalne mogłyby skutecznie zablokować proces modernizacji tej części administracji publicznej. Czas jaki upłynął od uchwalenia pierwotnej wersji pozwolił dokonać analizy spraw istotnych, które wymagały modyfikacji. Nie należy w tym miejscu pomijać faktu, że poza usprawnieniem współpracy międzysektorowej ustawodawcy chodziło głównie o potrzebę modernizacji systemu dostarczania usług publicznych. Wszelkie zmiany podmiotowe wprowadzone nowelizacją z 2010 r. świadczą o chęci podniesienia jakości i skuteczności świadczenia administracji oraz o świadomej formie zwiększania partycypacji społecznej, czego ukazanie jest również celem tejże pracy. Zakres zlecania zadań i funkcji administracji publicznej i współpraca z organizacjami pozarządowymi 18 G. Makowski, Jaki mamy pożytek z ustawy o działalności pożytku publicznego? Wnioski z najnowszych badań, ISP, Warszawa 2007, s. 8 7

8 W związku z tym, że współczesna administracja nie jest w stanie objąć swym działaniem coraz to nowych obszarów, a ze wzrostem zadań administracji publicznej rosną oczekiwania społeczne, nieuchronnie prowadzi to do konieczności włączania podmiotów spoza administracji publicznej do wykonywania funkcji z jej zakresu. Takie działanie oparte jest na wykonywaniu funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej. Obecna tendencja wpisuje się w szeroki kontekst procesu prywatyzacji zadań publicznych. Szczegółowy zakres zlecania zadań i funkcji administracji podmiotom pozarządowym został określony w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwotnie sfera ta obejmowała 24 dziedziny, lecz wskutek nowelizacji z 2010 r. zreorganizowano i zwiększono katalog zadań publicznych do 33 dziedzin, w których sferze może być prowadzona działalność pożytku publicznego. Wpisanie do projektu zmian rozszerzających zakres działań organizacji pozarządowych w imieniu państwa nie natotkał sprzeciwu żadnej ze stron, wręcz obie zainteresowane były wprowadzanymi zmianami. Dodatkowo przedstawiciele Partii Kobiet wespół z Lewicą chcieli rozszerzyć katalog sfery zadań publicznych o przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, które według nich miały dopełnić zakres wprowadzanych zmian. Jednakże postulat został odrzucony, ponieważ powodował jedynie powielenie przepisów, gdyż obszary te są już uwzględnione w innych dziedzinach, m.in. w kwestiach związanych z przestrzeganiem praw człowieka, edukacją, oświatą czy wychowaniem. Głównym celem dla jakiego ustawodawca zdecydował się poszerzyć katalog przekazanych zadań jest zapobieżenie przeciążeniu i rozrostowi aparatu administracji publicznej. Wiąże się to przede wszystkim z zaangażowaniem państwa w świadczenie coraz to nowej i większej liczby usług publicznych. Poprzez przekazanie wykonania zadania podmiotowi prywatnemu administracja publiczna może zmniejszyć koszty funkcjonowania, zarazem podnosząc jakość świadczonych usług oraz zwiększając przejrzystość ich finansowania. W interesie administracji publicznej było wprowadzenie takich rozwiązań, które zwiększając udział społeczeństwa w świadczeniu usług dla samego siebie, de facto dawały wymierne korzyści finansowe administracji doraźnie jak i gwarantowały zabezpieczenie w przyszłości. Z drugiej strony doprecyzowując i rozbudowując przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych m.in. zobowiązując organizacje pożytku publicznego do publikowania na stronach internetowych sprawozdań z działalności wzmocniono nadzór nad trzecim sektorem zabezpieczając administrację przed utrata kontroli nad zadaniami zleconymi. Znaczenie w tej materii dla decyzji miało formalne wsparcie rządu ze strony organizacji pozarządowych. Trzeci sektor również własnymi argumentami podnosił słuszność doprecyzowania zagadnień, które w rzeczywistości już wcześniej wykonywane były przez NGO, zatem nie było żadnych przeciwwskazań, by uznać tę zmianę za istotną i trafną z punktu widzenia współpracy administracji i organizacji pozarządowych. Poza tym szerszy zakres zadań przekazany do trzeciego sektora umożliwia dalszy rozwój tego typu 8

9 organizacji, w związku z zagwarantowaniem płynności finansowej w postaci dotacji pochodzącej z administracji na dany cel. Ważnym w tej sytuacji jest fakt, że możliwość wykonywania zadań z tego zakresu dana jest tylko i wyłącznie organizacjom pozarządowym (oczywiście nie wykluczając podmiotów publicznych). Czynniki te miały istotny wpływ na podjęcie takiej decyzji przez ustawodawcę i jest pragmatycznym świadectwem postępującej modernizacji administracji. W ustawie o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie określono sferę zadań publicznych. Ustawodawca też w razie potrzeby pozostawił Radzie Ministrów możliwość do określenia w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ustawie jako należące do sfery zadań publicznych, z możliwością powierzenia wykonywania go podmiotom pozarządowym zapewniając wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych. Takie brzmienie przepisów daje funkcjonalną możliwość podjęcia rozstrzygnięć w sytuacji zmieniających się warunków związanych z ze szczególną społeczną użytecznością niektórych zadań. W zakresie współpracy między administracją publiczną i organizacjami trzeciego sektora nowelizacją z 2010 r. wprowadzono wiele istotnych zmian. Oprócz już wcześniej istniejących pojawiły się nowe formy, jak np. pojawiająca się niejako na pograniczu różnych bytów administracyjnych inicjatywa lokalna - możliwość prowadzenia aktywności obywatelskiej na rzecz swojego środowiska, w ramach której samorządy (nie tylko gmin, ale również powiatów i województw) mogą współdziałać z mieszkańcami zrzeszonymi w stowarzyszeniach 19. Ustanowiono również działalność rad pożytku publicznego na poziomie lokalnym, które mają być jeszcze jednym forum współpracy międzysektorowej. Lokalna rada może być utworzona przez samorząd na wniosek organizacji i w związku z tym samorząd powinien zawrzeć stosowne zmiany w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzone fakultatywne rozwiązanie jest wynikiem konsultacji społecznych z trzecim sektorem, gdyż w pierwotnej wersji strona rządowa zakładała obligatoryjność tego rozwiązania. Z doświadczenia zmian można wnioskować, że przywilej zostanie jednak zmieniony przez rząd w przyszłości w obowiązek. Różnicą w funkcjonowaniu rad wojewódzkich i lokalnych jest fakt, że zasady funkcjonowania określa organ stanowiący (czyli rada) a nie organ wykonawczy jak ma to miejsce w przypadku szczebla regionalnego. Senat zgłosił poprawkę zakładającą zmianę co do trybu powoływania Rady wojewódzkiej przez Sejmik a nie Zarząd, Sejm w pracach podkomisji poprawkę odrzucił. Niestety nie można doszukać się uzasadnienia potrzeby wprowadzenia różnego trybu na różnych szczeblach. Lokalne rady zostały uposażone w te same kompetencje, które posiadały wcześniej już funkcjonujące Rady Wojewódzkie, gdyż organizacje pozarządowe bardzo 19 Inicjatywy lokalne mogą być realizowane w wielu różnorodnych obszarach. 9

10 negatywnie oceniły proponowane przez rząd wyjęcie jej poza możliwości udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi i nadanie jedynie charakteru organu doradczego. Istotą dialogu obywatelskiego jako rozwiązania instytucjonalnego jest uspołecznienie procesów podejmowania decyzji publicznych przez umożliwienie obywatelom (a zwłaszcza sformalizowanym strukturom reprezentującym obywateli, w tym organizacjom pozarządowym) systematycznego wpływu na proces stanowienia prawa i przygotowywania dokumentów państwowych, dotyczących bezpośrednio tychże obywateli. Oznacza to uzupełnianie instytucji demokracji przedstawicielskiej (demokratycznej legitymizacji władzy publicznej) przez mechanizmy demokracji uczestniczącej (bezpośrednie zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne). 20 Dialog obywatelski, o którym mowa należy traktować jako jeden z istotnych instrumentów kształtowania ładu i promowania demokracji uczestniczącej. Jest zarówno podstawą konfrontacji interesów różnych grup społecznych 21, jak również negocjowania rozwiązań na zasadzie konsensusu społecznego 22. Stwarza szansę organizacjom pozarządowym znajdującym się jak dotąd najczęściej na peryferiach państwa, odgrywać ważniejszą rolę w sferze podstawowych funkcji przypisywanym zorganizowanemu społeczeństwu obywatelskiemu 23. W celu osiągnięcia poprawy kultury pomocniczości wprowadzono zapis art. 5 zachęcający administrację publiczną do konsultacji z NGOs projektów aktów prawnych dotyczących zakresu ich kompetencji. W nowelizacji z 2010 r. ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania stosowanego w innych krajach UE (np. w Niemczech) w postaci już nie fakultatywnego a obligatoryjnego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych znajdujących się w obszarze ich działania. Już od pierwszej wersji ustawy tworzenie programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkowe, nie oznacza jednakże nałożenia obowiązku współpracy we wszystkich formach wymienionych. Ustawodawca podejmując taką decyzję wykluczył w jasny sposób możliwość uciekania administracji od wchodzenia w relacje z trzecim sektorem. Rozwiązanie to, niby przymusowe, wcale nie jest 20 M. Rymsza, O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego, [w:] M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s Odmienna definicja nie traktująca dialogu jako pole konfrontacji, ale jako konstruktywny mechanizm udziału w procesie decyzyjnym zob. M. Rymsza, Wprowadzenie [w:] Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, G. Makowski, T. Schimanek (red.), ISP, Warszawa 2008, s W. Kwiatkowska, Uwagi na temat znaczenia dialogu społecznego, [w:] K. Frieske, L. Machol-Zajda, B. Urbaniak, H. Zarychta, Dialog społeczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, IPiSS i IPS UW, Warszawa 1999, s tj. funkcja świadcząca, funkcja innowacyjna, funkcja reprezentacyjna w zakresie wyrażania interesów społecznych (rzecznictwo obywatelskie) i politycznych (rzecznictwo polityczne), funkcja redystrybucyjna. 10

11 niekorzystne dla administracji. Przewiduje się wkład trzeciego sektora programowanie usług, stwarzając w ten sposób podstawy dla wprowadzenia rozwiązania typu welfare mix 24, dające możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania środków. Partycypacja w kosztach innych podmiotów niż tylko publiczne oraz skuteczniejsze metody świadczenia usług są elementami idei modernizacji administracji. Tylko brak zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych zarówno wcześniej jak i obecnie mógłby wpłynąć negatywnie na jakość świadczonych społeczeństwu usług. Współpraca międzysektorowa odbywa się w szczególności w formie: 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności, 4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, w tym także poszczególnych zadań gminy, z radami działalności pożytku publicznego, jeśli zostały takie utworzone przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, 5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i właściwych organów administracji publicznej (w tym posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego), 6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, 7. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 25. Ze strony organizacji pozarządowych, w związku z coraz większym uznaniem i ich potrzebą padła również propozycja rozszerzenia tego katalogu o ósma pozycję, a mianowicie prowadzenie ośrodków wsparcia organizacji pozarządowych, jednakże nie znalazła szerokiego poparcia wśród osób pracujących nad nowelizacją i ostatecznie nie znalazła miejsca w prawie. Należy zauważyć, że niesie to za sobą szereg obopólnych korzyści zarówno dla administracji jak i NGO. Zlecając organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych administracja zdejmuje z siebie obowiązek wykonania zadania własnymi środkami, co z związku z natłokiem zadań, którymi obarczona jest administracja, mogłoby doprowadzić do nienależytego wykonywania tych zadań. Kontrola ze strony administracji pozwala zachować nadzieję, że zleceniobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Trzeci sektor mimo, że działa w imieniu administracji, powinien z racji bliskości, lepiej reagować na zapotrzebowanie społeczeństwa na świadczone usługi. Wzajemne informowanie się o planowanych 24 welfare mix - pluralizm instytucjonalny zakładający współpracę sektorów polityki społecznej 25 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. PROJEKT Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA Załącznik do UchwałyNr III/20/2014 RadyMiastaŁańcuta z dnia 18grudnia 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 2 PLAN PREZENTACJI I. SAMORZĄD TERYTORIALNY II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE III. WSPÓŁPRACA IV. DLACZEGO WSPÓŁPRACA? 3 SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL).

Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział mieszkańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL). Jedną z bardzo ważnych kwestii, jakie pojawiają się w praktycznym aspekcie inicjowania i prowadzenia działań konsultacyjnych, jest ich formalne oraz nieformalne uregulowanie. Okoliczność ta jest o tyle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r. Projekt z dnia 2 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR RG.0007.13.2014 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/ /Projekt/ Program współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r.

Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r. Uchwała Nr /./2011 Rady Gminy Wohyń z dnia. listopada 2011 r. Projekt na 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r Uchwała Nr IV/31/06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r.

PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/../10 Rady Gminy Bełżec z dnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy w Bogorii z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II.

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2016 (załącznik

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie Karty współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r.

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Program współpracy Gminy Prażmów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP

Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 WSTĘP 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Pysznica z dnia.. Program Współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Nowe Miasto z dnia... Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 167/XIII/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku - P R O J E K T - UCHWAŁA Nr XLVII / /2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotlin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo