Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:"

Transkrypt

1 DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo w zmianie kształtu lub wymiarów tego ciała. Zadaniem dynamiki jest badanie związku między wzajemnymi oddziaływaniami ciał i zmianami ich ruchu. Podstawą dynamiki są zasady Newtona. Aby badać ruch ciała wywołany siłą na nie działającą trzeba wiedzieć, jakiego rodzaju jest to siła i skąd się bierze. Dlatego: - muszą być przynajmniej dwa ciała - pomiędzy tymi ciałami musi istnieć oddziaływanie Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: - siły elektromagnetyczne, - siły grawitacyjne, lub też na siły: - sprężyste - tarcia - nacisku - ciężkości - wyporu. Co to jest siła? Siła jest wielkością wektorową stanowiącą miarę oddziaływań pomiędzy ciałami, które powodują zmiany kształtu lub stanu ruchu. Jednostką siły w układzie SI jest niuton (1N = [1kg 1m/s 2 ]). Jeden niuton jest to siła, która jednemu kilogramowi nadaje przyspieszenie o wartości 1 m/s 2.

2 Przykłady znanych sił: io Rodzaj siły Wzór Oznaczenia Uwag dotyczy ciał siła ciężkości siła grawitacji siła sprężysta siła tarcia siła wyporu mg F g m m G r 1 2 F r 3 F kx T N F w gv m - masa znajdujących się g - przyspieszenie w pobliżu powierzchni grawitacyjne Ziemi, lub innej planety m 1, m 2 - masy ciał r - odległość między dla wszystkich ciał środkami ciał niebieskich G - stała grawitacji k - współczynnik siła jest zawsze proporcjonalności przeciwnie skierowana x wychylenie do wychylenia N siła nacisku na jest powierzchnię, współczynnikiem - współczynnik tarcia statycznego lub tarcia dynamicznego g - przyspieszenie ziemskie ciężar wypartej cieczy V - objętość - gęstość Siła nacisku Siła nacisku jest jedną z najczęściej spotykanych w naszym codziennym świecie sił i zawsze związana jest z jakąś powierzchnią. Jeśli siła nacisku działa ze strony podłoża na ciało na tym podłożu spoczywające (lub poruszające się) to nazywamy ją siłą reakcji podłoża. 2

3 io Siła nacisku ma jedną ważną własność: jest prostopadła do powierzchni, na która działa, np. na równi siła reakcji - nacisku działa prostopadle do powierzchni, na jakiej spoczywa. Siła tarcia Jeżeli dwie stykające się powierzchnie przesuwają się względem siebie, to obserwuje się zjawisko tarcia statycznego. Ruch ten wymaga stałego działania siły. W typowych sytuacjach tarcia statycznego stosunek siły tarcia f s do nacisku F n trących powierzchni jest stały. Jego wartość nazywana jest współczynnikiem tarcia statycznego. f s s. F n 3

4 io Współczynnik ten jest bezwymiarową wielkością zależną od własności powierzchni trących. Tarcia statycznego występuje, gdy zaczynamy przesuwać (ruszamy z miejsca) stykające się powierzchnie różnych ciał. W odróżnieniu do niego tarcie kinetyczne zachodzi już podczas ruchu. Ponieważ najczęściej trudniej jest ruszyć ciało z miejsca, to w większości przypadków tarcie statyczne jest większe od dynamicznego. Współczynnik tarcia kinetycznego: k nie zależy od prędkości poruszającego się ciała i pola powierzchni stykających się. f k F n Co się dzieje z energią kinetyczną obiektów podlegających tarciu? W większości przypadków energia ta zamieniana jest na energię cieplną. Dlatego samoloty poruszające się z dużymi prędkościami bardzo się rozgrzewają, opony (felgi) samochodów, które wróciły z trasy są ciepłe, a tarcie kawałków drewna o siebie jest starą metodą rozniecania ognia. Jeżeli więc w jakimś ruchu pojawia się tarcie, to oznacza, że w ruchu tym energia mechaniczna nie jest zachowana, ponieważ jej część zamienia się na energię wewnętrzną np. ciepło. 4

5 io Co się stanie, gdy na ciało zaczyna działać niezrównoważona siła? Ciało wówczas zmieni swój stan ruchu - zacznie przyspieszać, zwalniać, ewentualnie zmieniać kierunek ruchu. Ciało nie porusza się ruchem postępowym, gdy suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało jest równa zero. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Jeżeli na ciało o masie m działa pojedyncza siła F, to definiujemy ją jako zmianę w czasie pędu ciała: d p F, d t po rozwinięciu F d(mv) d t d m d v v m d t d t Dla ciała o stałej masie F d v m ma. d t Pierwsza zasada dynamik Pierwszą zasadę dynamiki można sformułować następująco: 5

6 io Każde ciało pozostaje w spoczynku lub w ruchu prostoliniowym jednostajnym względem spoczywającego lub poruszającego się ruchem jednostajnym prostoliniowym układu odniesienia, dopóki działanie innych ciał nie zmusi je do zmiany tego stanu Zasada ta wyraża bardzo ważną właściwość ciał polegającą na tym, że każde ciało samorzutnie podtrzymuje swój stan spoczynku lub ruchu prostoliniowego jednostajnego, gdy nie działają na nie inne ciała lub, gdy działanie innych ciał nie powoduje zmiany pierwotnego stanu tego ciała. Właściwość tę nazywamy bezwładnością ciała. Posługując się już wprowadzonym pojęciem siły, można sformułować pierwszą zasadę dynamiki w sposób następujący: Gdy na ciało nie działa żadna siła lub, gdy wypadkowa sił działających na nie jest równa zeru, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym względem spoczywającego lub poruszającego się ruchem jednostajnym prostoliniowym układu odniesienia. Zasada bezwładności, jak się często nazywa I zasadę dynamiki została odkryta i sformułowana dopiero w pierwszych latach XVII wieku. Pierwsza zasada dynamiki leży u podstaw statyki punktu materialnego. Określa ona, bowiem warunki, przy spełnieniu, których punkty materialne spoczywają. Jeżeli punkt materialny ma spoczywać, to według I zasady dynamiki nie mogą nań działać żadne siły zewnętrzne lub, gdy siły takie działają, to ich wypadkowa musi być równa zeru: n i1 F 0. i Druga zasada dynamiki 6

7 Związek pomiędzy wzajemnym oddziaływaniem ciał a zmianą charakteru ich ruchu postępowego ustala druga zasada dynamiki Newtona. Podaje się zwykle dwa sformułowania tej zasady. Według pierwszego: Ciało, na które działa siła niezrównoważona, porusza się ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem proporcjonalnym do wartości tej siły, skierowanym i zwróconym tak samo, jak działająca na ciało siła: F a. m Współczynnikiem proporcjonalności w tym równaniu jest masa ciała. Oznacza to, że masa jest miarą bezwładności ciała w ruchu postępowym. Masa określa, bowiem liczbowo wartość siły potrzebnej do tego, by nadać ciału jednostkowe przyspieszenie (przyspieszenie równe jednostce tej wielkości). Im większa jest wiec masa ciała, tym większą siłą trzeba działać na to ciało, by nadać mu to samo przyspieszenie (by w tym samym stopniu zmienić stan ruchu tego ciała), a to oznacza, że tym większa jest bezwładność ciała. lub Drugą zasadę Newtona możemy podać w innej postaci: d v F m, dt F d dt (m v) Pędem ciała nazywamy wielkość wektorową równą iloczynowi masy ciała i jego prędkości. Fdt d(m v). Popędem siły nazywamy iloczyn siły i czasu, w ciągu, którego ta siła działa na ciało. Jest to również wielkość wektorowa. Druga zasada dynamiki w swoim drugim sformułowaniu brzmi: Przyrost pędu ciała jest równy popędowi siły działającej na to ciało. Jeżeli na ciało działa stała siła F to: io 7

8 md v Fdt, w przypadku ruchu bezwładnego, czyli gdy F 0, pęd ciała jest stały: d (m v) 0, dt io czyli m v const. Gdy na punkt materialny działa kilka sił to słuszna jest zasada niezależności działania sił: jeżeli na ciało (punkt materialny) działa jednocześnie kilka sił, to każda z tych sił nadaje mu przyspieszenie określone przez drugą zasadę dynamiki tak, jakby inne siły nie działały: a 1 m n F i i1. Trzecia zasada dynamiki Rozważmy dwa ciała A i B oddziałujące między sobą. Oddziaływanie to opisują dwie siły: siła, z jaką ciało A działa na ciało B oraz siła, z jaką ciało B działa na ciało A. Związek między tymi dwoma siłami podaje trzecia zasada dynamiki. Gdy dało A działa na ciało B silą F A wtedy ciało B działa jednocześnie na ciało A siłą F R równą co do wartości, równoległą i przeciwnie zwróconą do siły F A : F A F R. Z drugiej i trzeciej zasady dynamiki Newtona wynika zasada zachowania pędu układu zamkniętego. Jest ona jednym z podstawowych praw przyrody. Zasada zachowania pędu Układ ciał nazywamy odosobnionym albo zamkniętym, jeżeli dla każdego ciała tego układu wszystkie siły, działające na nie, pochodzące od ciał zewnętrznych równoważą się. W układzie odosobnionym należy, więc uwzględnić 8

9 tylko siły wzajemnego oddziaływania między ciałami układu, zwane siłami wewnętrznymi. Rozpatrzmy układ odosobniony złożony z n ciał o masach m 1, m 2,..., m n, poruszające się z prędkościami odpowiednio v 1, v 2,..., v n. Siła wewnętrzna, z jaką ciała k-te działa na ciało i-te wynosi F, i zgodnie z trzecią zasadą dynamiki: ik d p d n m v 0 i i dt dt i1 albo n p m i1 i v i const, tzn. suma wektorowa pędów ciał, tworzących układ zamknięty, jest stała. Zasadę zachowania pędu można sformułować: lub wektor pędu zamkniętego układu ciał nie zmienia się z upływem czasu. w inercjalnym układzie odniesienia pęd całkowity układu ciał, na który nie działają siły zewnętrzne lub suma sił zewnętrznych jest równa zero, jest stałym wektorem, niezależnym od zjawisk, zachodzących wewnątrz układu. io Inercjalne i nieinercjalne okłady odniesienia Zasady dynamiki Newtona obowiązują tylko w pewnych ściśle wyróżnionych układach odniesienia. Istnieją takie układy odniesienia, w których zasady te nie obowiązują. Gdy, na przykład, układ odniesienia związany jest z pojazdem poruszającym się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, wtedy ciała znajdujące się w tym pojeździe będą się względem tego układu odniesienia poruszały ruchem przyspieszonym, pomimo tego, że nie będą na nie działały żadne niezrównoważone siły. Można, więc wyróżnić dwa rodzaje układów odniesienia. Układy, w których obowiązują zasady dynamiki Newtona, będziemy nazywać układami inercjalnymi oraz układy, w których nie obowiązują zasady dynamiki Newtona, będziemy nazywali układami nieinercjalnymi. 9

10 io Pierwsza zasada dynamiki stwierdza, że jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne to istnieje taki układ odniesienia, w którym to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Taki układ nazywamy układem inercjalnym. Każdy ruch musi być opisany względem pewnego układu odniesienia. Układy inercjalne są tak istotne, bo we wszystkich takich układach ruchami ciał rządzą dokładnie te sama prawa. Większość omawianych zagadnień będzie rozwiązywana właśnie w inercjalnych układach odniesienia. Zazwyczaj przyjmuje się, że są to układy, które spoczywają względem gwiazd stałych, ale układ odniesienia związany z Ziemią w większości zagadnień jest dobrym przybliżeniem układu inercjalnego. Ponieważ przyspieszenie ciała zależy od przyspieszenia układu odniesienia (obserwatora), w którym jest mierzone, więc druga zasada dynamiki jest słuszna tylko, gdy obserwator znajduje się w układzie inercjalnym. Siła bezwładności Siła bezwładności jest efektem wynikającym z samego przyspieszenia układu odniesienia. Siła bezwładności nie jest zwykłą siłą, gdyż nie wynika ona z żadnego oddziaływania między ciałami. Jeszcze inaczej można by powiedzieć, że jest ona siłą pozorną. 10

11 Siła bezwładności pojawia się tylko w nieinercjalnych układach odniesienia. io W układach inercjalnych obowiązuje normalna postać II zasady dynamiki Newtona. Można jednak poprawić opis układów nieinercjalnych tak, aby obowiązywała w nich zmodyfikowana wersja II zasady dynamiki. W tym celu do rzeczywistych sił (a więc sił wynikających z oddziaływań) trzeba dodać siłę bezwładności. Siła bezwładności: F bezwadnośei ma uk.odniesienia Minus w tym wzorze wynika z faktu, że siła bezwładności działa przeciwnie do przyspieszenia układu nieinercjalnego. II zasada dynamiki w układach nieinercjalnych: F F oddz bezw a. uk m Przykłady siły bezwładności: - Siła bezwładności podczas ruszania pojazdu - gdy samochód rusza do przodu siła bezwładności wciska pasażerów w fotel, - Siła bezwładności podczas hamowania pojazdu - gdy samochód (lub inny pojazd) nagle hamuje, wtedy siła bezwładności rzuca pasażerem do przodu. - Siła odśrodkowa np. na wirującej karuzeli siła bezwładności wypycha ciała na zewnątrz okręgu. - Siła Coriolisa - siła ta jest podobna do siły odśrodkowej i pojawia się, gdy podczas opisu ruch ciała w obracającym się układzie odniesienia. Siła bezwładności pojawia się zawsze, gdy przechodzimy z opisem do układu nieinercjalnego. Jest ona efektem ruchu samego układu odniesienia. Siła bezwładności dołączona do równania II zasady dynamiki powoduje zmianę opisu sytuacji o ile w układzie inercjalnym ciało widziane było jako pozostające w ruchu, to w układzie nieinercjalnym będzie ono w spoczynku. 11

12 io Posługiwanie się układami nieinercjalnymi ma sens wtedy, gdy ruch ciał trzeba odnieść do obiektów będących w ruchu przyspieszonym np. względem obracającej się Ziemi, względem karuzeli, czy pojazdu poruszającego się z przyspieszeniem. Przykłady ruchu oraz występowania sił bezwładności: 12

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą.

B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. B28. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji jest równa co do wartości sile reakcji. Wybierz prawdziwe stwierdzenie związane z tą zasadą. (A) Koń musi nieco mocniej ciągnąć wóz niż wóz konia, bo inaczej

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRAWDZIWY [1947]

CZAS PRAWDZIWY [1947] CZAS PRAWDZIWY [1947] 25. Kazimierz Ajdukiewicz Streszczenie Dobrym zegarem może być każde zjawisko powtarzalne cyklicznie w sposób jednostajny, tzn. tak, że kolejne cykle zachodzą w równych odstępach

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pabjan. Czas

Tadeusz Pabjan. Czas Tadeusz Pabjan Czas Czas jedna z fundamentalnych wielkości fizycznych będąca swego rodzaju miarą zmienności rzeczy, umożliwiającą określanie kolejności zdarzeń (topologia) i dokonywanie pomiarów odstępów

Bardziej szczegółowo

Co spadnie pierwsze? Eksperymentuj!

Co spadnie pierwsze? Eksperymentuj! Eksperymentuj! Co spadnie pierwsze? Dlaczego ptasie piórko opada znacznie wolniej niż kamień? Wiele osób odpowie, że jest po prostu lżejsze. Błąd! Szybkość spadania nie zależy od masy! Dowiódł tego Galileusz,

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa

Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa Semina Nr 7 Scientiarum 2008 Małgorzata Stawarz Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa Zagadnienia wstępne Marian Smoluchowski, wybitny polski

Bardziej szczegółowo

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki. Wykład z fizyki, Piotr Posmykiewicz 79 W Y K Ł A D XIV Druga zasada termodynamiki. Często naszym zadaniem jest zastosowanie zasady zachowania energii. Jednak, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia

Bardziej szczegółowo

Czas i przestrzeń w teorii względności

Czas i przestrzeń w teorii względności Czas i przestrzeń w teorii względności Żeby zrozumieć czas trzeba zrozumieć fizykę. Jak się dalej okaże nie ma innej drogi do fizyki, jak królewskiej drogi matematyki. Zastanowimy się w tym referacie czy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM

9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM 9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM Co to są kłady inercjalne i nieinercjalne? Układ inercjalny wyróŝnia się tym, Ŝe jeśli ciało w nim spoczywa lb porsza się rchem jednostajnym prostoliniowym,

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna Temat: Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum klasa IIGa Prowadzący lekcję studenci Uniwersytetu Szczecińskiego Bogusława Michorczyk, Magdalena Matlak

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo