AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie systemowym pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ROZDZIAŁ 1 1 Wsparcie finansowe- informacje ogólne 1. W ramach Projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w trybie konkursowym na rozwój przedsiębiorczości dla minimum 40 Uczestników Projektu. Liczba przyznanych dotacji może być wyższa w przypadku wnioskowania przez Uczestników Projektu o znacznie niższe kwoty niż kwota przewidziana dla 1 osoby, powstania oszczędności z tytułu obniżenia kwoty wsparcia o wydatki niekwalifikowane lub zwiększenia puli dostępnych środków na wypłatę wsparcia. 2. W ramach Projektu przyznawane będą środki finansowe obejmujące: przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych Uczestników, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, do wysokości ,00 PLN na osobę (lub do ,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 800,00 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy tylko w sytuacji powstania oszczędności w projekcie, przeznaczonych na ten cel. 3. Środki finansowe przyznawane są na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu: Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Jeden Uczestnik może złożyć jeden Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 4. Ocena złożonych Wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które będą przedstawione Uczestnikom Projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania Wniosków. 6. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. 7. Wszystkie złożone przez Uczestników Projektu Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ wsparcie pomostowe są poddawane ocenie formalnej przez Beneficjenta i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). 2 Kwalifikowalność środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości muszą służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. 2. Przydzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu jednorazowego wsparcia kapitałowego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem, które w szczególności: zostały faktycznie poniesione, uwzględniając okres rzeczowej realizacji projektu i zgodność z biznesplanem, są spójne z innymi wydatkami i korespondują ze wskazanymi w biznesplanie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1

2 potrzebami, są niezbędne dla realizacji założeń przedstawionych w biznesplanie służących osiągnięciu zakładanych w nim celów (w tym: przyznane środki finansowe mają służyć dokonaniu zakupów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta Pomocy a nie inne podmioty), zostały dokonane w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej wysokości kosztu, zostały poniesione przez Beneficjenta Pomocy, z którym Beneficjent zawarł Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 3. Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach dotacji inwestycyjnej zalicza się w szczególności: wydatki określone w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis (wskazane w Wytycznych pkt. 3.1 i art. 1 ust. 1 lit. a h rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis), wydatki stanowiące pomoc operacyjną służącą pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np.: czynsz, dzierżawa, wynajem, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty telekomunikacyjne, koncesje, kary, materiały eksploatacyjne typu: papier do drukarki, tonery, koperty, paliwo do samochodu, itp., zlecanie usług bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej itp.), zakup nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych, zakupy dokonywane od członków rodziny 1 lub osób pozostających w faktycznym pożyciu z Beneficjentem Pomocy, wydatki nieujęte w biznesplanie / harmonogramie rzeczowo finansowym. 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, z zastrzeżeniem zasad określonych przy przyznawaniu pomocy de minimis, mogą być przeznaczone wyłącznie na: zakup środków trwałych - składniki majątku trwałego (w tym również środków transportu- tylko w uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów. zakup wyposażenia, koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne), wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe (wydatki będące podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) - maksymalnie do 50 % wartości wnioskowanej dotacji, zakup wartości niematerialnych i prawnych- to zakupione przez daną jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania zgodnie z potrzebami danej jednostki, których okres użytkowania będzie dłuższy niż 12 miesięcy( tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje), wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wydatków stanowiących pomoc operacyjną (tj. kosztów, które można ponosić w ramach podstawowego wsparcia pomostowego) na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz wskazanych w katalogu wydatków niekwalifikowalnych, koszty informacji i promocji. 5. W ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (Załącznik nr 1), sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 6. Dokonując zakupu używanych środków trwałych, wydatki należy ponosić w sposób celowy, rzetelny, racjonalny i oszczędny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację inwestycji. Z uwagi na fakt, że zakup używanych środków trwałych należy traktować jako sytuację wyjątkową, szczególną uwagę należy 1 Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 2

3 zwrócić na wysokość ceny oferowanego przedmiotu oraz zagrożenie wystąpienia jego podwójnego finansowania. 7. W przypadku zamiaru rozliczenia wydatków za pomocą umowy kupna sprzedaży konieczne jest zgłoszenie umowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. 8. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach dotacji dokonywana jest w trakcie oceny biznesplanu. 9. Należy mieć na uwadze, iż o kwalifikowalności danego wydatku nie decyduje wprost fakt jego ujęcia w powyższym katalogu wydatków kwalifikowanych, ale przede wszystkim zasadność zakupu z punktu widzenia planowanej działalności gospodarczej. 10. Wszystkie wydatki muszą zostać szczegółowo uzasadnione przez Uczestnika Projektu oraz powiązane z zakresem prowadzonej działalności. Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia konieczność poniesienia wydatku w harmonogramie rzeczowo finansowym inwestycji i w biznesplanie. 11. Koszty niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent Pomocy. 12. Beneficjent Pomocy ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wsparcia finansowego po dniu zarejestrowania / rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 3 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości składa się z biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i Oświadczenia Uczestnika Projektu. (Załącznik nr 2) 2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dodatkowo załączyć: potwierdzenie udziału w module szkoleniowo doradczym/oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (Załącznik nr 3) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis, Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można dołączyć dokumenty potwierdzające/ uwiarygodniające informacje zawarte w biznesplanie (w tym potwierdzenie wykształcenia, kwalifikacji wskazanych wysokości kosztów zakupu itp. Załączniki służą jedynie potwierdzeniu treści zawartych w biznesplanie (nie powinny rozwijać treści zawartych w biznesplanie). Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. 3. Tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent. 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. 5. W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane, z zastrzeżeniem ust Ocena formalna Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest dokonywana przy pomocy Karty oceny formalnej. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który uzyska pozytywną ocenę formalną będzie podlegał ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków. (Załącznik nr 4). 7. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonych dokumentach, Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do złożenia poprawionej/zaktualizowanej wersji Wniosku w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia obrad Komisji Oceny Wniosków. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnacja Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i tym samym zostanie on usunięty z listy osób ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8. Do uchybień podlegających poprawie/uzupełnieniu należy: złożenie Wniosku (w tym również załączników) w jednym egzemplarzu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 3

4 brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu Wniosku, brak podpisu na Wniosku (w tym również na załączniku), niewypełnienie któregokolwiek z pól Wniosku. 9. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dokonuje specjalnie powołana Komisja Oceny Wniosków (Komisja). ROZDZIAŁ 2 4 Komisja Oceny Wniosków 1. Komisja Oceny Wniosków (KOW), zwana w dalszej części Regulaminu Komisją, powoływana jest w celu przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Skład Komisji powoływany jest Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 3. Komisja Oceny Wniosków składa się minimum z 7 osób tj. Przewodniczącego Komisji/ Zastępcy Przewodniczącego, Członków- Ekspertów (z wyłączeniem osób zatrudnionych u Beneficjenta na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno prawnej w ramach zadań realizowanych w Projekcie), Sekretarza 4. Eksperci powołani do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, a także ogólną znajomość zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL, umożliwiające właściwą ocenę Wniosków Beneficjentów Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowalnym. 6. Członkom KOW Ekspertom, przysługuje wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę, w wysokości ustalonej przez Beneficjenta w umowie cywilnoprawnej, w której zawarte są pozostałe szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta. 5 Obserwator 1. Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II) może wziąć udział w roli Obserwatora w posiedzeniach Komisji. 2. Obserwator ma prawo reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 3. Obserwator zobowiązany jest do podpisania, w odniesieniu do posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, w którym uczestniczy, Deklaracji poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków oraz Listę obecności. (Załącznik nr 5 i 6). 6 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków i Sekretarz 1. Przewodniczącym Komisji jest osoba wyznaczona przez Beneficjenta. 2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. Ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości prac Członków Komisji, w tym weryfikacji: uzasadnień dokonanej oceny, sumowania punktacji w Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. W przypadku wystąpienia ww. błędów w karcie oceny merytorycznej Przewodniczący/ Zastępca Przewodniczącego przekazuje Członkowi- Ekspertowi KOW kartę do poprawy. 4. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego sprawuje nadzór nad pracami Komisji i nie uczestniczy w ocenie z zastrzeżeniem 9 ust Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego przekazuje w drodze losowania wcześniej wylosowanym parom- złożonym z Członków- Ekspertów Komisji Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i/lub Wnioski o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, w celu dokonania ich oceny. 6. Sekretarz Komisji odpowiada za sporządzanie list obecności, dokumentowanie pracy Komisji, w tym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 4

5 sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji. 7 Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. W trakcie posiedzenia następuje wylosowanie par Członków- Ekspertów, a następnie rozlosowanie wniosków dla danej pary. 2. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego może się odbywać stacjonarnie w DWUP lub w trybie niestacjonarnym. 3. W przypadku trybu niestacjonarnego przekazanie Wniosków do oceny przez Członka- Eksperta, odbywa się drogą elektroniczną (w zaszyfrowanym pliku zabezpieczonym hasłem) lub korespondencyjnie (listem poleconym). 4. Przewodniczący /Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie- Eksperci i Obserwator jeśli uczestniczy w obradach zobowiązani są podpisać Listę obecności oraz Deklarację poufności, które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.(Załącznik nr 5,6). 5. Beneficjent ma obowiązek pisemnego powiadomienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o planowanym terminie i miejscu posiedzenia Komisji co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem. 8 Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków 1. Członkowie Komisji oraz Obserwator z ramienia IP II stopnia nie mogą być związani z Uczestnikami Projektu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Oceniającego i Uczestnika Projektu wnioskującego o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ wsparcie pomostowe nie może łączyć związek małżeński, pożycie faktyczne, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej oraz pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. Oceniający nie może być związany z Uczestnikiem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli. W przypadku stwierdzenia takiej zależności oceniający jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego i wycofania się z oceny danego Wniosku. 3. W przypadku określonym w ust. 2 Wniosek jest kierowany do oceny innego Członka- Eksperta Komisji wybranego w drodze losowania. Zdarzenie to powinno być odnotowane w Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 4. Członkowie- Eksperci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i niniejszym Regulaminem jak również do podpisania w odniesieniu do ocenianego przez siebie Wniosku Deklaracji bezstronności. Niepodpisanie Deklaracji bezstronności pozbawia Członka- Eksperta Komisji możliwości oceny danego Wniosku. 9 Procedura dokonywania oceny merytorycznej Wniosków 1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego uznane przez Beneficjenta, jako kompletne i poprawne pod względem formalnym. 2. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, Wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej celem uzupełnienia. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 3. Skierowanie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego do poprawy na etapie oceny formalnej zostaje odnotowane na Karcie oceny formalnej. Fakt dokonania uzupełnienia opatrzony datą zostaje odnotowany na ww. Karcie i potwierdzony podpisem Wnioskodawcy oraz osoby przyjmującej uzupełnienie. 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przy pomocy Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 5

6 podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 7 i 25). 5. Każdy Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości /Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oceniany jest przez 2 osoby wylosowane przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego spośród Członków- Ekspertów, powołanych na dane posiedzenie. 6. W przypadku Wniosków złożonych przez Uczestników Projektu, planujących założyć spółkę cywilną/spółdzielnię socjalną, oceny dokonuje ta sama para Członków- Ekspertów. 7. Do obowiązków Członków- Ekspertów należy m.in.: dokonanie elektronicznej weryfikacji adresów planowanych działalności gospodarczych (w celu sprawdzenia, czy nie istnieje pod danym adresem inna firma, o tożsamym PKD lub zbieżnym, prowadzona przez członka rodziny) 8. Każdemu Wnioskowi o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno technicznymi. 9. Ocena poszczególnych kryteriów we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w Karcie oceny merytorycznej wniosku. 10. Przy ocenie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości priorytetowo (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) traktowani będą Uczestnicy Projektu, którzy na dzień złożenia Wniosku są osobami bezrobotnymi( 1 pkt.), w tym długotrwale bezrobotnymi (1 pkt.), w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) 11. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoba długotrwale bezrobotna oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z ww. Ustawą. 12. Komisja Oceny Wniosków przyznaje także dodatkowe punkty w oparciu o opinię doradcy zawodowego (od 1 do 3 pkt.). 13. Każdy Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 14. Warunkiem niezbędnym otrzymania pozytywnej oceny i uzyskania wsparcia jest otrzymanie średniej oceny merytorycznej stanowiącej co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz przynajmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny (dotyczy Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 15. W przypadku rozbieżności wynoszących co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch Członków- Ekspertów Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów możliwych do uzyskania) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający wylosowany przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego. 16. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego Oceniającego ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego Oceniającego i punktów przyznanych przez tego z dwóch Oceniających, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego Oceniającego. Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego Oceniającego, a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch Oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego Oceniającego oraz z oceny tego z dwóch Oceniających, który przyznał Wnioskowi większą liczbę punktów. 17. Osoba oceniająca Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części Wniosku zgodnie z pouczeniem zawartym w kartach oceny. 18. W przypadku oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 6

7 pomostowego osoba oceniająca zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia dokonanej oceny. 19. Komisja dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie wszystkie wydatki wykazane we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego są kwalifikowalne. 20. Komisja może podjąć decyzję o: przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, podstawowe, przedłużone wsparcie pomostowe, negocjacji Wniosku, odrzuceniu Wniosku. 21. Członkowie- Eksperci oceniający dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego proponują niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania (poprzez wspólnie wypracowane stanowisko) w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uznają za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członkowie- Eksperci, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania, powinni brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 22. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania, a następnie zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. 23. W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego zostaje skierowany do opinii trzeciego członka Komisji, wybranego losowo spośród oceniających powołanych do KOW. Decyzję o ostatecznej kwocie dofinansowania podejmuje Przewodniczący KOW w oparciu o zbieżne stanowisko trzeciego oceniającego z jednym z dwóch oceniających; 24. KOW może skierować Wniosek do negocjacji, jeżeli na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wykażą np. błędne założenia Uczestnika Projektu odnośnie wydatków kwalifikowanych. W ramach negocjacji Uczestnik Projektu ma prawo dokonania korekt w złożonym Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Ostateczną decyzję w sprawie wysokości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podejmuje w tym przypadku Beneficjent. 25. Wnioski w których podane są koszty niekwalifikowane nie podlegają negocjacjom w zakresie tych kosztów. W takim przypadku Komisja obniża ogólną kwotę dotacji o koszty niekwalifikowane. 26. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez Członka- Eksperta nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Uczestnik Projektu. 27. Oceniający może odrzucić (ocenić negatywnie) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego w przypadku, gdy podczas oceny stwierdzi, że planowana działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie oceny merytorycznej oraz w Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 28. Dokonanie oceny na Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Członek- Ekspert Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego zatwierdza kartę oceny własnoręcznym podpisem. 29. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego sporządza i zatwierdza listę Wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów oraz wskazuje Wnioski, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów z ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów) w ramach dostępnych środków na dany rodzaj wsparcia określonych we współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 7

8 wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjenta. 30. Komisja po dokonaniu oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządza: listę rankingową Wniosków ocenionych pozytywnie, z wyłonieniem Wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego i nierekomendowanych (ze względu na wyczerpanie 85% limitu środków); listę rankingową Wniosków ocenionych negatywnie, ze względu na nieosiągnięcie limitu 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem lub ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie pozostałych kryteriów ubiegania się o dofinansowanie. 31. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników Projektu uzyska taką samą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej (zarówno w pierwszej ocenie jak też po odwołaniach) otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: realność założeń, zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami, efektywność kosztowa, potencjał wnioskodawcy. 32. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników Projektu uzyska identyczną liczbę punktów w ramach każdego kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania, w którym będą uczestniczyć Przewodniczący Komisji / Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i 2 Członków- Ekspertów Komisji Oceny Wniosków. 33. Wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie list rankingowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu z posiedzenia KOW. 34. Na każdej liście rankingowej znajdą się Wnioski, uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów. Uczestnicy Projektu, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe w ramach puli środków zł (limit 85% z puli zł środków do wykorzystania w ramach listy podstawowej) będą mogli rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej i podpisać Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Pozostała pula środków na dotacje zł (15% pozostałego limitu środków) zostanie przyznana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. 35. Beneficjent wysyła do wszystkich Uczestników projektu do 5 dni roboczych od ukazania się list rankingowych, informację o wynikach oceny oraz wzywa osoby, które otrzymały środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do złożenia w określonym terminie załączników do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. (Załącznik nr 8) 36. Beneficjent w przypadku powstania oszczędności w projekcie, po uzyskaniu zgody IW (IP II stopnia) może podjąć decyzję o zwiększeniu puli środków, o których mowa w ust Informacja o zwiększeniu puli środków zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji. 10 Procedura odwoławcza 1. Odwołania mogą złożyć osoby, których Wnioski uzyskały negatywną ocenę lub nie uzyskały wsparcia z powodu wyczerpania 85% limitu środków, o których mowa w 9 ust Uczestnik Projektu, którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został oceniony negatywnie przez KOW (nie otrzymał wsparcia) ma prawo, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu). 3. Za dzień doręczenia Uczestnikowi Projektu zawiadomienia z informacją o wynikach oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie uznawany dzień, w którym zostanie odebrana przesyłka polecona zawierająca pismo. W przypadku, gdy przesyłka polecona nie zostanie odebrana, za dzień otrzymania przez Uczestnika Projektu zawiadomienia zostanie uznana data wystawienia przez pocztę drugiego awizo. 4. Komisja w ciągu 15 dni roboczych (od ostatecznego możliwego terminu zgłoszenia odwołania przez Uczestnika Projektu) dokonuje powtórnej oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do których złożono odwołanie, przy czym każdy Wniosek oceniany jest przez 2 osoby i nie mogą to być te same osoby, które oceniały go wcześniej. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 8

9 5. Wynik powtórnej oceny merytorycznej co do zasady nie powinien być gorszy od wyniku oceny pierwszej, chyba że Oceniający stwierdzą występowanie istotnych powodów skutkujących obniżeniem punktacji, a które nie zostały zauważone podczas pierwszej oceny. 6. W terminie do 7 dni roboczych licząc od zakończenia powtórnej oceny, Komisja sporządza protokół z oceny i listy rankingowe, uwzględniające tylko odwołania. 7. Dofinansowanie uzyskają Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które zajmą pierwsze pozycje na liście rankingowej w ramach procedury odwoławczej i uzyskają liczbę punktów co najmniej równą ostatniemu wnioskowi z podstawowej listy rankingowej, któremu przyznano dofinansowanie, do wyczerpania 15% pozostałego limitu środków (tj. 15% z całkowitej puli środków planowanych do przyznania dotacji inwestycyjnych o których mowa w 9 ust. 34). 8. W sytuacji niewykorzystania puli środków po rozpatrzeniu procedury odwoławczej (z 15% puli środków) Beneficjent może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach (biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez Wniosek podczas oceny merytorycznej ). Decyzja Beneficjenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podjęcia tej decyzji. 9. Procedura odwoławcza nie dotyczy Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 11 Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Wnioskami Uczestników Projektu o przyznanie wsparcia finansowego, przechowuje Beneficjent. ( Załącznik nr 9) 2. Z przeprowadzonych czynności dokonania oceny sporządza się protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, który zawiera co najmniej: określenie terminu i miejsca posiedzenia; dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta Komisji Oceny Wniosków w określonym składzie wraz z podpisaną listą obecności członków Komisji; deklaracje poufności podpisane przez członków Komisji i deklaracje poufności w przypadku Obserwatora/ów jeśli uczestniczył/li w posiedzeniu; upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku, gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę; informację o kwocie przeznaczonej na udzielenie wsparcia finansowego; Karty oceny merytorycznej Wniosków wypełnione i podpisane przez Członków- Ekspertów Komisji, którzy przeprowadzali ocenę Wniosków; Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem Członków- Ekspertów Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do otrzymania wsparcia finansowego; Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocenionych w ramach procedury odwoławczej wraz ze wskazaniem Członków-Ekspertów Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych Członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, uwzględniającą rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, podpisaną przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wszystkich Wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego (Złącznik nr 10) Listę rankingową Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji, podpisaną przez Przewodniczącego /Zastępcę Przewodniczącego ( Załącznik nr 11); inne istotne dokumenty. 3. Wymagania wskazane w ust. 2 mają zastosowanie także w do protokołu sporządzanego z prac Komisji dla powtórnej oceny dokonywanej w ramach procedury odwoławczej. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 9

10 ROZDZIAŁ 3 12 Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskanie wpisu umożliwi podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji. 3. Przed podpisaniem Umowy, w przypadku konieczności dokonania zmian we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia jego zaktualizowanej wersji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania od Beneficjenta pisma w tej sprawie. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie tratowane jest jako rezygnacja Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 4. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów w Biurze Projektu, Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem projektu Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. 5. Umowa jest podpisywania obustronnie w dwóch egzemplarzach w siedzibie Biura Projektu lub korespondencyjnie (Umowa jest przekazywana Uczestnikowi Projektu w celu podpisania, a następnie oba egzemplarze są przekazywane do Biura Projektu w celu jej podpisania przez osobę upoważnioną). Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisana przez obie strony. 6. W celu zabezpieczenia dotrzymania warunków Umowy Uczestnik Projektu zobowiązany jest wystawić weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na wartość otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. (Załącznik nr 12) 7. Jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, wymagane jest poręczenie wekslowe współmałżonka lub jego zgoda na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego dokonana w formie pisemnej, w Biurze Projektu w obecności upoważnionego pracownika. Rozdzielność majątkowa wymaga udokumentowania. 8. Beneficjent w dniu zawarcia Umowy z Uczestnikiem Projektu zobowiązany jest wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174). (Załącznik nr 13) 9. Do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dołączyć następujące dokumenty: kopię nadania numeru REGON, Informację o numerze rachunku bankowego (Załącznik nr 14) Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (Załącznik nr 15) 10. Uczestnik Projektu, który podpisze Umowę, zobowiązany jest do: korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy; prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 11. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, zatwierdzonym przez Beneficjenta od dnia otrzymania środków do dnia zakończenia wydatkowania wskazanego w Umowie. Dokładny termin wydatkowania środków określony zostanie w współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 10

11 Umowie. 12. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są w formie zaliczki pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na ten cel na rachunku Beneficjenta utworzonym na potrzeby realizacji Projektu na rachunek Beneficjenta Pomocy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. 13. W przypadku braku środków na rachunku Beneficjenta, Beneficjent Pomocy, mimo podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, ponosi wydatki z własnych środków. Wydatki zostaną zrefundowane w momencie zasilenia konta Projektu. 14. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są przez Beneficjenta jednorazowo na konto podane w Załączniku do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 15. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik Projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 16. Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji. 17. Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy zostanie Beneficjentowi Pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek, złożony osobiście w Biurze Projektu, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (niezależnie od okresu realizacji projektu). 18. W przypadku niezłożenia do Biura Projektu pisemnego wniosku o zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie Umowy w ww. terminie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności powołanych osób. 13 Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust Zmiany dotyczące Biznesplanu/ Harmonogramu rzeczowo finansowego, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wymagają zgody Beneficjenta. Beneficjent pisemnie informuje przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian w terminie 15 dni roboczych. 3. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji do wysokości nie przekraczającej 5 % zakładanych pierwotnie wartości wydatków nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 4. Zmiany treści dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji w wysokości przekraczającej 5 % zakładanych pierwotnie wartości wydatków, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 6. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 7. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony pisemnym aneksem do Umowy na uzasadniony wniosek Przedsiębiorcy, złożony Beneficjentowi nie później, niż w terminie 15 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 8. Każda zmiana, która wpływa na harmonogram rzeczowo-finansowy powoduje konieczność dostarczenia jego zaktualizowanej wersji do Biura Projektu. ROZDZIAŁ 4 14 Rozliczanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozliczenie kosztów musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. Rozliczenie środków uzyskanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 11

12 następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu: szczegółowego Zestawienia towarów i/lub usług, zakupionych w ramach projektu (Załącznik nr 16) Zestawienia używanych środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz kopie deklaracji/ oświadczeń sprzedawców o pochodzeniu używanych środków trwałych (Załącznik nr 17) Zestawienia zawartych umów kupna- sprzedaży wraz z kopiami potwierdzenia ich zgłoszenia do Urzędu Skarbowego (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) (Załącznik nr 18) Uwaga!!! W przypadku kradzieży sprzętu lub jego nieposiadania z innych powodów niezależnych od Beneficjenta pomocy, Beneficjent pomocy jest zobowiązany do ich ponownego zakupu z własnych środków finansowych (lub odszkodowania w sytuacji, gdy sprzęt był ubezpieczony). 3. Beneficjent Pomocy powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w Zestawieniu towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, że Beneficjent Pomocy nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu dalszej sprzedaży (środki obrotowe), powinien wykazać on przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 4. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa wyżej Beneficjent Pomocy musi dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji określonej w Umowie o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5. Beneficjent Pomocy, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni/spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki (w tym m.in. niezłożenie korekty rozliczenia otrzymanych środków na rozwój przedsiębiorczości w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta). 6. Beneficjent Pomocy jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a nie poszczególnych wydatków (środki przekazane Beneficjentowi Pomocy nie podlegają rozliczeniu na podstawie faktur/rachunków). 7. Beneficjent, mając na względzie celowość wydawania środków publicznych, może wymagać od Beneficjenta Pomocy przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w celu stwierdzenia, czy wydane środki przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu. 8. Beneficjenci Pomocy nie mogą zbyć środków trwałych zakupionych za środki otrzymanej dotacji przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbycie środków trwałych zakupionych za środki otrzymanej dotacji może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój działalności gospodarczej, Beneficjent Pomocy musi wskazać nowy wariant wykorzystania środków finansowych, uzyskanych ze sprzedaży oraz otrzymać pisemną zgodę Beneficjenta na dokonanie zmiany i sprzedaży. 15 Czynności kontrolne i monitoringowe 1. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany poddać się kontroli i monitoringowi uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej opisanej w Umowie. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przeprowadzona przez Beneficjenta w okresie 12 miesięcy (licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie Projektu. Z przeprowadzonych wizyt sporządzany jest Protokół (Załącznik nr 19,20) 3. Podczas wizyty kontrolnej/ monitoringowej obowiązkiem Beneficjenta pomocy jest przedstawienie potwierdzenia opłacenia ostatniej składki ZUS. 4. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych/monitoringowych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Przedsiębiorca: nie prowadzi działalności gospodarczej, lub wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, lub pobrał całość albo część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, lub współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 12

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie systemowym pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w projekcie pt. WŁASNY BIZNES realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Strona1 Załącznik nr 14 do Regulaminu REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.4.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Zasady rozliczania wsparcia finansowego Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego Projekt: Lubelska akademia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa firmy, adres], reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem projektu grantowego

... [Nazwa firmy, adres], reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem projektu grantowego UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - dotacja UMOWA NR O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo