EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Sprawozdanie specjalne nr 13 ISSN CZY MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W PROCEDURZE CELNEJ 42 ZAPOBIEGAJĄ UCHYLANIU SIĘ OD PODATKU VAT I UMOŻLIWIAJĄ WYKRYCIE TAKICH PRZYPADKÓW? PL

2

3 Sprawozdanie specjalne nr CZY MECHANIZMY KONTROLNE STOSOWANE W PROCEDURZE CELNEJ 42 ZAPOBIEGAJĄ UCHYLANIU SIĘ OD PODATKU VAT I UMOŻLIWIAJĄ WYKRYCIE TAKICH PRZYPADKÓW? (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

4 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luksemburg LUKSEMBURG Tel Faks E mail: Internet: Sprawozdanie specjalne nr Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje się w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 ISBN doi: /4365 Unia Europejska, 2011 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Luxembourg

5 SPIS TREŚCI 3 Punkt GLOSARIUSZ I VII STRESZCZENIE 1 5 WSTĘP 6 11 ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 6 8 PYTANIA KONTROLNE 9 11 ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE UWAGI KOMISJA ZAPROPONOWAŁA UDOSKONALENIA RAM PRAWNYCH UE, JEDNAK WYMAGANE SĄ DALSZE DZIAŁANIA RAMY PRAWNE NIE GWARANTUJĄ JEDNOLITEGO I NALEŻYTEGO PODEJŚCIA SŁUŻB CELNYCH PAŃST W CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE INFORMACJE DOTYCZĄCE TAKICH TRANSAKCJI BĘDĄ ZAWSZE UDOSTĘPNIANE ORGANOM PODATKOWYM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO PRZEZNACZENIA POZIOM KONTROLI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH JEST NIEODPOWIEDNI SŁUŻBY CELNE SKONTROLOWANYCH PAŃST W CZŁONKOWSKICH NIE GWARANTUJĄ WAŻNOŚCI I KOMPLETNOŚCI DANYCH ORAZ SPEŁNIENIA INNYCH KRYTERIÓW ZWOLNIENIA NIE UDOSTĘPNIA SIĘ PODSTAWOWYCH INFORMACJI NIE PROWADZI SIĘ KONTROLI KRZYŻOWEJ KLUCZOWYCH DANYCH WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH I POWODUJE STRATY W POBORZE VAT

6 WNIOSKI I ZALECENIA ZAŁĄCZNIK I OPIS PROCEDURY ZAŁĄCZNIK II MODEL KONTROLI PROCEDURY CELNEJ 42 OPRACOWANY PRZEZ TRYBUNAŁ ZAŁĄCZNIK III KLASYFIKACJA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA TLE MODELU KONTROLI OPRACOWANEGO PRZEZ TRYBUNAŁ ZAŁĄCZNIK IV WYNIKI BADANIA WARUNKÓW ZWOLNIENIA ORAZ INNYCH ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAŁĄCZNIK V POTWIERDZENIE WYMIERZENIA PODATKU VAT W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM PRZEZNACZENIA ODPOWIEDŹ KOMISJI

7 GLOSARIUSZ 5 Grupa ekspertów ds. strategii zwalczania oszustw podatkowych (ATFS): Grupa ekspertów utworzona przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi w odpowiedzi na konkluzje przyjęte przez Radę ECOFIN w dniu 28 czerwca 2006 r. utworzona w celu prowadzenia dyskusji technicznych na temat środków standardowych w celu wzmocnienia istniejącego systemu VAT i zwalczania oszustw w zakresie podatku VAT. Informacje podsumowujące: Informacje składane obowiązkowo przez każdego podatnika zidentyfikowanego do celów VAT, który realizuje dostawy wewnątrzwspólnotowe. Informacje podsumowujące należy sporządzać za każdy miesiąc. Muszą one zawierać całkowitą wartość towarów dostarczonych do poszczególnych nabywców (uszeregowanych według numerów identyfikacyjnych VAT ) w innych państwach członkowskich. Kontrola celna: Określone czynności wykonywane przez służby celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego. Czynności takie mogą obejmować badanie towarów, sprawdzanie danych w zgłoszeniach oraz istnienia i autentyczności dokumentów elektronicznych lub papierowych, badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i innych dokumentów, kontrolę środków transportu, bagaży i inne podobne czynności. Numer identyfikacyjny VAT (nr VAT): Indywidualny numer nadawany każdemu podatnikowi zamierzającemu dostarczać towary, świadczyć usługi lub nabywać towary do celów prowadzenia działalności. Każdy numer jest poprzedzony dwuliterowym kodem, według którego można zidentyfikować wydające go państwo członkowskie. Państwo członkowskie przeznaczenia: Państwo członkowskie, do którego towary zostały wysłane lub przewiezione, inne niż państwo członkowskie przywozu. Państwo członkowskie przywozu: Państwo członkowskie, na terytorium którego towary zostały fizycznie wwiezione do UE i dopuszczone do swobodnego obrotu. Ponowny przywóz: Dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów uprzednio wywiezionych tymczasowo w ramach innej procedury celnej, np. uszlachetniania biernego. Procedura w miejscu: Procedura uproszczona, w ramach której towary są dostarczane bezpośrednio do pomieszczeń przedsiębiorcy (lub do innego wyznaczonego miejsca) i zazwyczaj dokonywane jest zgłoszenie celne, a towary są zwalniane poprzez wpis do rejestru przedsiębiorcy. Program Fiscalis: Wspólnotowy program działania mający na celu finansowanie inicjatyw administracji podatkowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania systemów podatkowych na rynku wewnętrznym dzięki systemom komunikacji i wymiany informacji, kontrolom wielostronnym, wymianom pracowników, seminariom i innym działaniom szkoleniowym. Profil ryzyka: Zestawienie kryteriów ryzyka z obszarami kontroli (np. rodzaj towarów, kraje pochodzenia), które pozwala stwierdzić istnienie ryzyka i prowadzi do złożenia wniosku o zastosowanie środka kontroli. W przypadku gdy kryteria te są opracowane na poziomie UE na podstawie wspólnych ram zarządzania ryzykiem, nazywane są unijnymi profilami ryzyka. Przemieszczenie: Wysyłka bądź przewóz towarów przez lub w imieniu importera do celów działalności jego przedsiębiorstwa do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem państwa członkowskiego, w którym dochodzi do przywozu, ale wewnątrz Wspólnoty. RWKC: Rozporządzenie wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. SAD: Jednolity dokument administracyjny.

8 6 SCAC: Stały Komitet Współpracy Administracyjnej jest komitetem regulacyjnym, który na podstawie art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 wspiera Komisję w sprawach określonych w tym rozporządzeniu. Jest on złożony z przedstawicieli państw członkowskich, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji. Swobodny obrót: Status towarów przywiezionych z krajów trzecich, poddanych wszystkim formalnościom przywozowym w celu umożliwienia ich sprzedaży lub konsumpcji na rynku UE. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów: Dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium UE, przez sprzedawcę, nabywcę lub w ich imieniu, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działającej w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów: Nabycie uprawnienia do rozporządzania jako właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawcę lub nabywcę albo w ich imieniu, w państwie członkowskim innym niż to, z którego towary są wysyłane lub transportowane. Współpraca administracyjna: Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi, w ramach której organy podatkowe wzajemnie sobie pomagają i współpracują z Komisją na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/ w celu zapewnienia właściwego stosowania podatku VAT od dostaw towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz przywozu towarów. Wymiana informacji między państwami członkowskimi obejmuje z zasady wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu właściwego wymiaru podatku VAT, w tym wszelkie informacje dotyczące konkretnych przypadków. Wymiana następuje zarówno na wniosek jednej ze stron, jak i bez uprzedniego wniosku. VAT: Podatek od towarów i usług. VIES: System Wymiany Informacji o Podatku VAT to elektroniczna sieć służąca do przekazywania informacji o ważności numerów identyfikacyjnych VAT przedsiębiorstw zarejestrowanych w państwach członkowskich. Ponadto za pośrednictwem VIES udostępnia się administracjom podatkowym państw członkowskich informacje o (zwolnionych z opodatkowania) dostawach wewnątrzwspólnotowych. Krajowe administracje podatkowe zbierają dane dotyczące rejestracji VAT i wprowadzają je do krajowych baz danych, które są dostępne do wglądu z zewnątrz. To samo dotyczy też dostaw wewnątrzwspólnotowych zadeklarowanych w informacjach podsumowujących. System powstał, by skompensować likwidację formalności i kontroli celnych. Zasoby własne opar te na VAT: W 2009 r. poziom zasobów własnych opar tych na VAT wynosił 13,7 mld euro i stanowił 11,7% dochodów UE. Zasoby własne oparte na VAT oblicza się według zharmonizowanej podstawy VAT. Punktem wyjścia do obliczenia zasobów własnych pochodzących z VAT jest całkowity dochód VAT netto pobrany w danym roku przez każde państwo członkowskie. Jeżeli pobrana kwota VAT jest niższa ze względu na uchylanie się od płacenia podatku lub oszustwa, powoduje to zazwyczaj także obniżenie się kwoty zasobów własnych opartych na VAT, wpłacanych do budżetu Wspólnoty, chyba że podstawa wymiaru VAT ograniczona jest do 50% DNB, co ma miejsce w przypadku niektórych państw członkowskich. Zgłoszenie celne: Czynność, poprzez którą osoba wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną. Zwolnienie towarów: Czynność organu celnego, umożliwiająca użycie towarów do celów określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U. L 264 z , s. 1).

9 7 STRESZCZENIE I. Procedura celna 42 to mechanizm, który wykorzystuje importer w cel uzyskania zwolnienia z VAT, gdy przywożone towary mają zostać przewiezione do innego państwa członkowskiego. Podatek VAT jest należny w państwie członkowskim przeznaczenia. II. Ce l e m k o n t r o l i Tr y b u n a ł u b y ł a o c e n a, c z y mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze celnej 42 oraz powiązane procesy zapobiegają uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich prz ypadków. Istnieje r yzyko, że towary wwiezione w ramach tej procedury pozostaną nieopodatkowane w państwie członkowskim prz ywozu albo że nie zostaną obłożone podatkiem VAT w państwie członkowskim przeznaczenia, w którym podlegają konsumpcji. Zatem istnieje ryzyko utraty przez państwa członkowskie dochodu tytułem podatku VAT. III. Działania oraz procedur y kontrolne organów celnych i podatkow ych w jednym państwie członkowskim mogą mieć bezpośredni wpływ na dochody innego państwa członkowskiego. odprowadzony podatek VAT wpływa również na strukturę i wielkość zasobów własnych Unii. IV. Trybunał ustalił, że Komisja poczyniła dobre k rok i w k ierunku popraw y ram prawnych, występując z wnioskiem o zmianę dyrektywy w sprawie podatku VAT. mniej jednak ramy te wymagają dodatkowych ulepszeń. VI. Tr ybunał ustalił, że sposób stosowania procedury celnej 42 skutkuje istotnymi stratami. Na podstawie ekstrapolacji rezultatów badania próby ustalono, że straty z tego tytułu w r. w y n i o s ł y o k o ł o m l n e u ro, z czego straty w wysokości 1800 mln poniosło siedem w ybranych do kontroli państw członkowsk ich, zaś strat y 400 mln euro 21 państw członkowskich przeznaczenia dla przywiezionych towarów w zbadanej próbie. Kwota ta stanowi 29% teoretycznie należnego podatku VAT od podstawy opodatkowania dla całkowitego przywozu dokonanego w 2009 r. w ramach procedury celnej 42 w siedmiu zbadanych państwach członkowskich. VII. Komisja powinna przede wszystkim: a) zmienić RWKC w celu wdrożenia obowiązkowego i jednolitego przekazywania kluczowych danych do zarządzania zwolnieniami z podatku VAT; b) zachęcić Radę do zatwierdzenia wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie podatku VAT, tak aby importer solidarnie odpowiadał za straty podatku VAT w państwie członkowskim przeznaczenia, jeśli nie złoży on w terminie kompletnej informacji podsumowującej VAT; c) zachęcać do automatycznej wer yfik acji numerów identyfikacyjnych VAT w elektronicznych systemach odprawy celnej w państwach członkowskich; V. Tr ybunał ustalił, że mechanizmy kontrolne stosowane w badanej procedur ze w sied - miu wybranych państwach członkowskich są nieodpowiednie: a) s ł u ż by celne n i e z a p e w n i a j ą w a ż n o ś c i i kompletności kluczowych danych, b) organom podatkowym nie są udostępniane podstawowe informacje, c) organy podatkowe nie prowadzą kontroli krzyżowej kluczowych danych we wszystkich przypadkach.

10 8 STRESZCZENIE d) stworzyć unijny profil ryzyka, aby państwa członkowskie dysponowały wspólnym podejściem w zakresie przeprowadzania opartych na analizie ryzyka oraz losowych kontroli dokumentacji przywozów w ramach procedur y celnej 42, mając ych na celu weryfikację transportu do innego państwa członkowsk iego oraz innych warunków zwolnienia z podatku oraz prawidłowości kwoty, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT; e) wystąpić z wnioskiem o zmianę dyrektywy w sprawie VAT, tak aby w sporządzanych przez przedsiębiorców informacjach podsumowujących osobno wykazywane były dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów przywiezionych w ramach przedmiotowej procedury celnej, co ułatwiłoby uzgadnianie danych celnych i podatkowych w państwie członkowskim przeznaczenia; f ) złoż yć propoz ycję ustanowienia bezpośredniej automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do transakcji obarczonych ryzykiem w ramach procedury celnej 42 pomiędzy organami celnymi państwa c z ł o n k owsk i e g o p r z y wozu a o rganami podatkowymi w państwie członkowskim przeznaczenia.

11 9 WSTĘP 1. P r o c e d u r a c e l n a 4 2 t o m e c h a n i z m w y k o r z y s t y w a n y p r z e z przedsiębiorców w celu uz ysk ania z wolnienia z VAT prz y prz y- wozie towarów spoza UE do jednego państ wa członkowsk ie - go, które następnie zostaną przewiezione do innego państwa członkowsk iego 2. Podatek VAT jest w tak im prz ypadku należny w państ wie członkowsk im pr zeznaczenia. 2. W prz ypadku braku odpowiednich mechanizmów kontrolnych i s t n i e j e r y z y k o, ż e t o w a r y p o z o s t a n ą w p a ń s t w i e c z ł o n k o w- sk im prz y wozu i nie zostanie od nich odprowadzony podatek VAT albo że nie zostaną obłożone podatk iem VAT w państwie członkowsk im pr zeznaczenia, gdzie podlegają konsumpcji. 3. W celu prawidłowej realizacji procedur y celnej 42: a) i m p o r ter 3 w z g ł o s zeniu p r z y wozow y m m u s i p r zedstawić kompletne i ważne informacje VAT; b) s ł u ż by celne m u s z ą s p rawd z i ć te i n fo r m a c j e p r zed z wo l - nieniem towarów, a także; c) muszą przesłać takie informacje do organów podatkowych; 2 Procedura ta często nazywana jest procedurą celną 42, gdyż w takich przypadkach podmiot dokonujący przywozu musi wpisać w polu 37 dokumentu SAD kod rozpoczynający się od liczby 42. Podczas ponownego przywozu towarów we wspomnianym polu należy wpisać kod 63. Do celów niniejszego sprawozdania wszelkie nawiązania do procedury 42 obejmują również procedurę celną Podmiot dokonujący przywozu, który nie jest zarejestrowany do celów podatku VAT w państwie członkowskim przywozu, może do celów podatkowych korzystać z przedstawiciela, który w jego imieniu dopełni obowiązków podatkowych. d) organy podatkowe muszą porównać te informacje z danymi przedstawionymi w informacji podsumowującej VAT zło - żonej przez impor tera. W informacji podsumowującej musi on przedstawić dane na temat wsz ystk ich towarów sprze - dawanych pr zez siebie do innych państ w członkowsk ich; e) dane te muszą zostać udostępnione organom podatkowym innych państw członkowsk ich za pomocą Systemu Wymia - ny I nformacji o Podatku VAT ( VIES); f ) o r g a n y p o d a t k o w e w p a ń s t w i e c z ł o n k o w s k i m p r z e z n a - czenia powinny zagwarantować, że podatek VAT zostanie naliczony w t ym państ wie na podstawie porównania formularza podatku VAT nabywc y z informacjami dostępnymi w systemie VIES.

12 10 4. Schemat procesu został przedstawiony na schemacie, zaś ramy prawne regulujące omawianą procedurę zostały przedstawione w załączniku I. S C H E M AT PRAWIDŁOWY PRZYWÓZ W RAMACH PROCEDURY CELNE J 42 Państwo przywozu (państwo członkowskie X) Importer składa zgłoszenie celne dotyczące przywozu, wpisując kod procedury 42 Towary zostają dopuszczone do swobodnego obrotu Służby celne powiadamiają organy podatkowe o przywozie towarów Importer składa informację podsumowującą VAT, w której informuje o sprzedaży towaru do innego państwa członkowskiego Organy podatkowe porównują dane celne z danymi z informacji podsumowującej VAT i weryfikują kompletność danych w VIES Towary są przewożone do państwa członkowskiego przeznaczenia (dostawa wewnątrzwspólnotowa) Państwo członkowskie przeznaczenia (państwo członkowskie Y) Odbiorca towarów zgłasza zakup wewnątrzwspólnotowy w swojej deklaracji VAT VIES Organy podatkowe sprawdzają informacje w VIES i porównują je z deklaracją VAT Brak kontroli na granicy Zakup wewnątrzwspólnotowy Towary są dostarczone do państwa członkowskiego Y Służby celne weryfikują, czy spełnione zostały warunki zwolnienia i weryfikują ważność i kompletność kluczowych danych podatkowych

13 11 5. U c h y l a n i e s i ę o d p o d a t k u VAT n a r u s z a i n t e r e s y f i n a n s o w e państw członkowsk ich. M a ono również wpły w na budżet UE, gdyż prowadzi do pomniejszenia zasobów własnych opar t ych na VAT. Strata kompensowana jest z zasobów własnych opart yc h n a D N B, co z a k ł ó c a w ysokość w k ł a d ów p o s zczególnyc h państ w członkowsk ich do budżetu UE. Ponadto oszust wa po - d a t k o w e p o d w a ż a j ą f u n k c j o n o w a n i e r y n k u w e w n ę t r z n e g o i uniemożliwiają uczciwą konkurencję. W ra m ce pr zedstawio - no t ypow y, ale fikc yjny prz yk ład nieuczciwego zastosowania procedur y celnej 42. R A M K A TYPOWY, CHOĆ FIKCYJNY SPOSÓB NIEUCZCIWEGO ZASTOSOWANIA PROCEDURY CELNE J 42 Jacht o wartości 6,6 mln euro został przywieziony do państwa członkowskiego 1 w ramach procedury celnej 42. Dokonujący przywozu zadeklarował, że jacht zostanie natychmiast dostarczony do państwa członkowskiego 2. Trzy lata później służby celne państwa członkowskiego 1 podczas kontroli jachtu na podległym im terytorium ustaliły na podstawie dziennika jachtu, że nigdy nie był on w państwie członkowskim 2. Z informacji dostarczonych przez służby celne państwa członkowskiego 2 wynika, że zadeklarowany nabywca w tym państwie członkowskim nie dopełnił obowiązku w zakresie podatku VAT. Wielkość straty powstałej z powodu uchylenia się od podatku w państwie członkowskim 1 wynosi 1,3 mln euro.

14 12 ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE PYTANIA KONTROLNE 6. G ł ó w ny m c e l e m k o n t r o l i b y ł a o c e n a, c z y K o m i s j a i p a ń s t w a członkowskie ustanowiły skuteczne mechanizmy prawne i kontrolne w zak resie omawianej procedur y oraz cz y mechanizmy t e z a p o b i e g a j ą u c hy l a n i u s i ę o d p o d a t k u VAT i u m o ż l i w i a j ą w yk r ycie tak ich prz ypadków. 4 Grupa projektowa Fiscalis nr 29 zajmująca się nadużyciami przepisów o VAT podczas przywozu towarów. W skład grupy wchodzą eksperci z państw członkowskich. 7. Podstawowym pytaniem kontrolnym na poziomie Komisji było pytanie, cz y istnieją odpowiednie ramy prawne umożliwiające z walczanie uchylania się od podatku VAT w ramach procedur y celnej Na poziomie państw członkowsk ich celem kontroli była ocena, cz y k rajowe służby celne i organy podatkowe dysponują skutecznymi systemami kontroli w zak resie omawianej procedur y. ZAKRES KONTROLI I PODE JŚCIE KONTROLNE 5 Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Austria, Słowenia i Szwecja. 6 Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, mcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Węgry, Malta, Holandia, Rumunia, Austria, Polska, Portugalia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. 9. Tr ybunał opracował model kontroli ( załącznik II) opar ty w dużej mierze na zaleceniach dobr ych praktyk prz ygotowanych przez g r u p ę p r o j e k t o w ą Fi s c a l i s n r R e a l i z a c j a t a k i e g o m o d e l u kontroli sprz yjałaby właściwemu zarządzaniu przedmiotow ymi z wolnieniami z podatku VAT. Tr ybunał przeprowadził ocenę ram prawnych opracowanych przez Komisję. Ponadto Tr ybunał doko - nał oceny podejść kontrolnych w siedmiu wybranych państwach c z ł o n k owsk i c h 5 n a p o d s t awie o p racowanego p r zez s i e b i e m o - d e l u k o n t roli. Z i n fo r m a c j i p r zedstawionych p r zez te p a ń s t w a członkowskie wynikało, że łączna podstawa opodatkowania przywozów z re a l i zowanyc h n a i c h ter y torium w ramach p ro cedur y celnej 42 w yniosła ponad 40 mld euro i stanowiła 68% war tości prz y wozu UE w ramach tej procedur y w 2009 r. 10. O c e n y t e j d o k o n a n o n a p o d s t a w i e b a d a n i a p r ó b y l o s o w e j p r z y n a j m n i e j 3 0 p r z y p a d k ów p r z y wozu d o k a żdego ze s k o n - trolowanych państw członkowsk ich (łącznie 219 prz ypadków) w 2009 r. w ramach procedur y celnej Tr ybunał dąż ył także do uz ysk ania potwierdzenia, cz y podatek VAT został f a k t ycznie n a l i c zony o d p r z y w i e z i o nych towarów objętych próbą w dwudziestu jeden państwach członkowsk ich przeznaczenia 6.

15 13 UWAGI KOMISJA ZAPROPONOWAŁA UDOSKONALENIA RAM PRAWNYCH UE, JEDNAK WYMAGANE SĄ DALSZE DZIAŁANIA 12. Jednym ze szczegółow ych celów Komisji jest 7 t worzenie rozwiązań dla administracji podatkow ych UE, które umożliwiłyby im sk uteczną walkę z oszust wami w celu z większenia ich dochodów. Jednym ze szczegółow ych celów Komisji w obszarze c e ł j e s t s k u t e c z n e z a r z ą d z a n i e u n i ą c e l n ą z k o r z y ś c i ą d l a oby wateli Unii, podmiotów gospodarcz ych oraz administracji celnyc h p o p r zez u j e d n o l i cone s tosowanie p r zepisów, rów - n e t r a k t owanie p o d m i o t ów g o s p o d a rcz ych, a t a k że p o p r zez większą komputer yzację. Tr ybunał dokonał przeglądu działań podjętych przez Komisję w celu osiągnięcia tych celów w kontekście procedur y celnej Komisja zachęca do w ymiany dobr ych praktyk w odniesieniu do systemu kontroli tej procedur y za pośrednic t wem dostęp - nych fo rów 8 i z a p roponowała u d o s k o n a l e n i a r a m p r awnych, inicjując zmianę ar t. 143 dyrektywy w sprawie VAT. Zmiana ta nak łada z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązek przedstawiania informacji o numerach ident yfik a c yjnych VAT o raz dowo dów p r z e z n a c z e n i a t o w a r ó w d o t r a n s p o r t u d o i n n e g o p a ń s t w a członkowsk iego. Tak ie informacje i dokument y są niezbędne do prawidłowego zarządzania przez służby celne z wolnieniem z podatku VAT 9. mniej jednak już w 2009 r. wymogi zmienionej dyrektywy obowiąz ywały w siedmiu wybranych państwach członkowsk ich na moc y k rajow ych przepisów celnych. 7 Deklaracja DG TAXUD dotyczące wydatków na działalność operacyjną, dołączona do wstępnego projektu budżetu na 2010 r. 8 Grupy projektowe Fiscalis, sekcja ds. integracji i harmonizacji danych Komitetu Kodeksu Celnego SCAC i ATFS. 9 Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem (Dz.U. L 175 z , s. 12). RAMY PRAWNE NIE GWARANTUJĄ JEDNOLITEGO I NALEŻYTEGO PODE JŚCIA SŁUŻB CELNYCH PAŃST W CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT 14. Służby celne 27 państw członkowsk ich powinny funkcjonować jak jeden organizm, zaś podmioty gospodarcze dokonujące prz ywozu towarów w ramach procedur y celnej 42 powinny być t r a k t owane w j e d n a k ow y s p o s ó b n i e z a l e ż n i e o d t e g o, g d z i e dokonano prz y wozu.

16 Pr zepisy celne 10 nie zostały odpowiednio zmienione, aby odz w i e rciedlić n o we w y m o g i d y rektywy w s p r awie VAT. Z a t e m jednolita realizacja przez służby celne wymogu przek az ywania informacji, o któr ych mowa w pkt 13, nie jest zagwarantowana. 16. Pola zgłoszenia celnego prz ywozowego (z wyczajowo z wanego d o k u m e n t e m S A D ), k t ó r e m u s z ą b y ć u z u p e ł n i o n e p r z e z i m- p o r tera, d o t yc z ą ce n u m e rów VAT, w y k o r z ystywane s ą różnie w poszczególnych państwach członkowsk ich. Brak standardu w tym zak resie prz ycz ynia się do powstawania obciążeń administrac yjnych dla impor tera, któr y działa w więcej niż jednym p a ń s t w i e c z ł o n k o w s k i m. We d ł u g R W K C n i e j e s t w y m a g a n e wpisanie kodu państ wa pr zeznaczenia oraz wsk azanie dowo - d u p r z e z n a c z e n i a t o w a r u d o t r a n s p o r t u d o i n n e g o p a ń s t w a członkowsk iego. 10 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z , s. 1). 17. Dyrektywa w sprawie VAT wymaga, aby impor ter udzielił informacji o numerach identyfik ac yjnych VAT w momencie prz ywozu, co jest warunk iem udzielenia z wolnienia. Jednak przepisy celne nie w ymagają podawania numerów VAT w t ym momencie, gdy zastosowana jest procedura w miejscu. W ramach tej uproszczonej procedur y informacje o numerach identyfik ac yjnych VAT przek az ywane są dopiero na późniejsz ym etapie, gdy towar y zostaną z wolnione. ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE INFORMACJE DOTYCZĄCE TAKICH TRANSAKCJI BĘDĄ ZAWSZE UDOSTĘPNIANE ORGANOM PODATKOWYM PAŃST WA CZŁONKOWSKIEGO PRZEZNACZENIA 18. Sz ybk ie przek az y wanie informacji do organów podatkow ych państwa członkowskiego przeznaczenia w odniesieniu do dostaw wewnątrz wspólnotow ych towarów prz y wiezionych w ramach procedur y celnej 42 ma zasadnicze znaczenie dla wczesnego w yk r y wania uchylania się od podatku VAT.

17 R a d a n a w n i o s e k K o m i s j i s k ró c i ł a o k re s o b j ę t y i n fo r m a c j a m i podsumowując ymi, jak również termin na w ymianę informacji o n i c h p o m i ę d z y p a ń s t wami c z ł o n k owsk i m i. W re z u l t a c i e o d początku 2010 r. informacje podsumowujące należ y sk ładać co miesiąc 11, zaś w ciągu kolejnego miesiąca państwa członkowsk ie powinny się nimi w ymienić 12. W sześciu skontrolowanych państ wach członkowsk ich wprowadzono pr zedmiotowe pr ze - pisy. N iemniej jednak Komisji nie udało się zapobiec sytuacji zaobser wowanej przez Tr ybunał w Danii, gdzie przedsiębiorc y w 2011 r. nadal składają informacje podsumowujące w zakresie podatku VAT w odstępach k war talnych W odniesieniu do zaproponowanej przez Komisję zmiany w dyrekt y wie w sprawie VAT, zgodnie z którą pr zedsiębiorc y soli - darnie odpowiadają za strat y w podatku VAT, jeśli nie złoż yli i n fo r m a c j i p o d s u m o w u j ą c ych VAT, R a d a n i e p o d j ę ł a j e s z c z e ż a d n y c h d z i a ł a ń. J e ś l i i n f o r m a c j e p o d s u m o w u j ą c e VAT n i e zostaną pr zedstawione, wówczas informacje na temat pr zedm i o tow ych t r a n s a k c j i n i e d o t r ą d o p a ń s t w a c z ł o n k owsk i e g o przeznaczenia W opinii Tr ybunału, gdy służby celne państ wa członkowsk ie - g o p r z y wozu u z n a j ą p r z y wóz t o w a r u z a o b c i ą ż o ny w y s o k i m r yz yk iem 13, wówczas powinny one nat ychmiast po dokonaniu pr z y wozu pr zesłać infor macje na temat numerów ident yfik a- c yjnych VAT oraz podstaw y opodatkowania VAT bezpośrednio organom podatkowym państwa członkowskiego przeznaczenia jest to rodzaj systemu wczesnego ostr zegania. 22. W r a m a c h p r z e d m i o t o wej p rocedur y n i e u t worz o n o t a k i e g o systemu dla pr z y wozów, pomimo że R ada z wróciła się do Ko - misji o prz ygotowanie niezbędnego wniosku prawodawczego do końca 2010 r Komisja wydała wytyczne dla służb celnych w sprawie kontroli tak iego prz y wozu. W w ytycznych Komisja zaleca pomoc wzajemną w celu ubiegania się o dodatkowe informacje z innych państw członkowsk ich zamiast wykorz ystania obowiązując ych porozumień w sprawie współprac y administrac yjnej Zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz.U. L 14 z , s. 7). 12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz.U. L 14 z , s. 1). 13 Np. przywóz towarów przez podejrzany podmiot gospodarczy lub przywóz towarów wrażliwych. 14 Drugie oświadczenie Rady w załączniku II do dokumentu Rady 10430/09: Rada wzywa Komisję do szybkiego przeanalizowania kwestii ustanowienia automatycznej wymiany między państwami członkowskimi informacji zgromadzonych zgodnie z art. 143 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2006/112/WE oraz do przedstawienia, w stosownych przypadkach, niezbędnych wniosków prawodawczych przed końcem 2010 roku. 15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003.

18 W rezultacie w prz ypadku wątpliwości co do faktycznego przeznaczenia prz ywożonych towarów w dwóch spośród skontrolowanych państw członkowsk ich 16 służby celne przesyłały wnio - ski o pomoc wzajemną 17 do swoich odpowiedników w państwie członkowsk im przeznaczenia. Równolegle państwa te powinny były skorz ystać z istniejących przepisów w sprawie współpracy w z a k re s i e p o d a t k u VAT. W r a m a c h p o m o c y w z a j e m n e j s ł u ż - b y c e l n e n i e z a w s z e p r z e s y ł a j ą i n f o r m a c j e d o o r g a n ó w p o - d a t k o w ych, z a t e m i s t n i e j e r y z y k o, ż e o r g a ny t a k i e n i e b ę d ą świadome faktu, że nieopodatkowane towar y znajdują się na ter ytorium ich k raju. POZIOM KONTROLI W PAŃST WACH CZŁONKOWSKICH JEST NIEODPOWIEDNI 16 Hiszpania i Słowenia. 17 Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z , s. 1). 25. W p o p r z e d n i e j c z ę ś c i u k a z a n o, ż e n a l e ż y u d o s k o n a l i ć r a my p r awne, g d y ż n i e g w a r a n t u j ą o n e w p e ł n i, że o rgany p o d a t - k o w e p a ń s t w a c z ł o n k o w s k i e g o p r z e z n a c z e n i a u z y s k a j ą o d - p o w i e d n i e i n f o r m a c j e. Pa ń s t w a c z ł o n k o w s k i e o d p o w i a d a j ą p r z e d e w s z y s t k i m z a z a p o b i e g a n i e i p r z e c i wdziałanie o s z u - stwom z wiązanym z podatkiem VAT oraz ich wykrywanie i kor y- gowanie. W prz ypadku procedur y celnej 42 działania jednego państwa członkowsk iego mogą oddziały wać bezpośrednio na wpły w y z VAT w innym państwie członkowsk im. 26. W t e j c z ę ś c i o p i s a n o, w j a k i s p o s ó b s i e d e m p a ń s t w s t o s u j ą - c y c h p r o c e d u r ę c e l n ą 4 2, s k o n t r o l o w a n y c h p r z e z Tr y b u n a ł, w y wiąz y wało się ze swoich zobowiązań. Uwagi sformułowano na podstawie: a) p o r ó w n a n i a o b o w i ą z u j ą c y c h w t y c h p a ń s t w a c h z a s a d z m o d e l e m k o n t r o l i o p r a c o w a ny m p r z e z Tr y b u n a ł ( z o b. z a ł ą c z n i k I I I), b) analiz y pr zestr zegania pr zez państ wa członkowsk ie podstawow ych w ymogów procedur y (zob. załącznik IV), c) informacji uz ysk anych od 21 państw członkowsk ich prze - znaczenia (zob. prz ypis 6), cz y podatek VAT został naliczo - ny na ich ter ytoriach (zob. załącznik V).

19 17 SŁUŻBY CELNE SKONTROLOWANYCH PAŃST W CZŁONKOWSKICH NIE GWARANTUJĄ WAŻNOŚCI I KOMPLETNOŚCI DANYCH ORAZ SPEŁNIENIA INNYCH KRYTERIÓW ZWOLNIENIA impor terzy powinni przedstawić służbom celnym ważny numer identyfikac yjny vat w momencie dokonania przy wozu 27. W prz ypadku braku informacji o numerach ident yfik ac yjnych VAT służby celne nie mogą powiadomić organów podatkowych w państwie członkowsk im prz y wozu o prz y wozie dokonanym w ramach przedmiotowej procedur y. W prz ypadku gdy numer y i d e nt y f i k a c y j n e VAT s ą n i e ważne, i n fo r m a c j e d o t yc z ą ce t yc h t ransakcji n i e zostaną p r z y j ę te p r zez s ystem V I E S, z atem n i e dotrą one do organów podatkow ych państwa członkowsk iego przeznaczenia W 2009 r. w siedmiu wybranych państwach członkowskich wpisywanie numerów identyfik acji podatkowej VAT w dokumencie SAD było już obowiązkowe według obowiązując ych k rajowych przepisów podatkow ych. Jednak w wielu prz ypadk ach nie po - d awano i n fo r m a c j i o n u m e rach i d e n t y f i k a c y j nyc h VAT w d o - k u m e ntach S A D w H i s z p a n i i, Francji o raz Au s t r i i, a t a k że n i e podawano numerów identyfik ac yjnych VAT odbiorc y końcowe - go towarów w dokumentach SAD we wsz ystk ich prz ypadk ach prz ywozu objętych próbą w Belgii, Danii i Francji (zob. pkt 1 i 3 z a ł ą c z n i ka I I I). 29. W y ł ą c z n i e w D a n i i i S ł o wenii e l e k t roniczny s y s t e m o d p r aw y celnej w s p o s ó b a u tomat yc z ny we r y f i k u j e w b a z i e V I E S ważność numeru ident yfik ac yjnego VAT impor tera. Podobnej we - r yfik acji poddawane są numer y ident yfik ac yjne VAT odbiorc y końcowego t ylko w H iszpanii. Wer yfik acji tak iej nie w ykonuje się jednak w żadnym z pozostałych skontrolowanych państw c z ł o n k o w s k i c h p r z e d d o p u s z c z e n i e m t o w a r ó w d o s w o b o d - n e g o o b r o t u, g d y s ą o n e p r z y w o ż o n e w r a m a c h p r o c e d u r y w miejscu. W prz ypadku Belgii po podaniu fikc yjnego numeru ident yfik ac yjnego VAT w dok umencie SAD możliw y był pr z y - wóz towarów w ramach procedur y celnej 42 (zob. pkt 2, 3 i 4 z a ł ą c z n i ka I I I).

20 W rezultacie w y k r y t o p r z y p a d k i p o d awania n i e w a ż n e g o n u- meru identyfik ac yjnego VAT w 17 spośród 219 pr z y wozów ob - jętych próbą. Pr z y woz y te miały miejsce w H iszpanii i Austrii ( z o b. p k t 1 z a ł ą c z n i ka I V ). N u m e r y i d e n t y f i k a c y j n e VAT o d - biorców końcow ych były nieważne w momencie dokony wania prz y wozu w kolejnych 12 spośród 219 prz ypadków prz y wozu o b j ę t y c h p r ó b ą. Pr z y w o z y t e m i a ł y m i e j s c e w B e l g i i, D a n i i, Francji i Austrii (zob. pkt 2 załącznika I V). towar y powinny fizycznie opuścić ter ytorium państwa członkowskiego przy wozu 31. W momencie prz ywozu musi być już pewne, że towar y są prze - z n a c zone d o p r zewozu z p a ń s t wa c z ł o n k owsk i e g o p r z y wozu do innego państwa członkowsk iego. W opinii Tr ybunału 18 to - w a r y p o w i n ny z o s t a ć p r z e w i e z i o n e p o d o k o n a n i u p r z y wozu bez przetwarzania ich na towar y o innym charakterze. Służby celne na żądanie powinny otrz ymać od impor tera dowód prze - znaczenia impor towanych towarów do pr zewiezienia ( np. numer dokumentu przewozowego). M ożna by to uz ysk ać, gdyby w SAD zamieszczano odniesienie do tak iego dowodu i wsk a - z y wano kod k raju przeznaczenia. 32. W p r z y p a d k a c h p r z y w o z u s p o ś r ó d o b j ę t y c h p r ó b ą dokument y SAD zostały prz yjęte, chociaż nie znajdowały się w n i c h ż a d n e o d n i e s i e n i a d o d owo d ów p r zeznaczenia towarów do przewozu do innego państwa członkowsk iego. Nawet w H i s z p a n i i, g d z i e i s t n i e j e o b owiązek o d n o towania w d o k u - m e n c i e S A D n u m e r u d o k u m e n t u p r zewozowe g o d o p a ń s t w a c z ł o n k owsk i e g o p r zeznaczenia, n i e s p e ł n i o n o tego w y m o g u w 20 spośród 30 skontrolowanych prz ypadkach prz ywozu (zob. pkt 5 i 6 załącznika I I I). 18 Na podstawie art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy w sprawie VAT. 19 Wyrok Trybunału z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 409/04 Teleos i in. (2007), Zb.Orz. s. I-7797, pkt 42; wyrok Trybunału z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C-184/05 Twoh International (2007), Zb.Orz. s. I-7897, pkt 23; wyrok Trybunału z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie C-84/09 X (2010), Zb.Orz. s. I-0000, pkt 27; wyrok Trybunału z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie C-285/09 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, pkt 41; oraz wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie C-430/09 Euro Tyre Holding BV, pkt 29, w kwestii stosowania art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy, zastąpionego art. 138 ust. 1 obowiązującej dyrektywy w sprawie podatku VAT. 33. Zgodnie z orzecznic t wem Tr ybunału Sprawiedliwości 19, z wolnienie z podatk u VAT wewnątr z wspólnotowej dostaw y towar ó w p r z y s ł u g u j e w y ł ą c z n i e w t e d y, g d y i m p o r t e r w y k a ż e, ż e towar y fiz ycznie opuściły ter ytorium państwa członkowsk iego prz y wozu.

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 229 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY sporządzony na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE PL PL KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015 Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami funduszu 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca PODATKI NR 13 INDEKS 36990X ISBN 9788374403658 LIPIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT N owe f o rm u l a r ze VAT na C D po zmianach od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE. Szczególna procedura Podstawa

Bardziej szczegółowo

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych Teresa Martyniuk * Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. Istota i rodzaje transakcji wewnątrzwspólnotowych Nowa ustawa o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 roku zawiera unormowania

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków Ewazja podatkowa ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków => przyczyny: a) czynnik ekonomiczny (dążenie podatników

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie nadużyć w podatku VAT zamiary i rzeczywiste działania

Ograniczenie nadużyć w podatku VAT zamiary i rzeczywiste działania Ograniczenie nadużyć w podatku VAT zamiary i rzeczywiste działania Tomasz Michalik Warszawa, 18 lutego 2016 r. Agenda Dotychczasowe działania Komisji Europejskiej Plany i zamiary Komisji Europejskiej Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.02.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0951/2004, którą złożył Jan Dolezal (Polska), w imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00)

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 28.1.2010 2009/0009(CNS) POPRAWKI 10-19 Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz Iwona Kaczorowska Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) PUBLIC 14580/14 LIMITE FISC 170 ECOFIN 956 NOTA Od: Do: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. Cele szkolenia Szkolenie na temat systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, adresowane jest

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.fi nanse.mf.gov.pl Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura 1 2 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Data: Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn Transakcje sprzedaży do krajów UE Sprzedaż towarów Świadczenie usług dla których stosuje się art. 28b podatku VAT; Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo