UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej"

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 151/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałami: Nr 166/VII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 181/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r., Nr 211/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. i Nr 231/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. i Nr 246/VII/16 z dnia 21 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) określony w 1 ust. 1 załącznik Nr 1,,Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określony w 1 ust. 2 załącznik Nr 2,,Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wieloletnia Prognoza Finansowa podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 2

3 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 3

4 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) Lp Formuła [2.1] + [2.2] , , , ,23 46, , , , , ,18 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 x , ,44 x , ,00 x , ,01 x , ,07 x , ,55 x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 4

5 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) Lp Formuła [2.1] + [2.2] , ,10 x , ,99 x , ,03 x , ,70 x , ,99 x , ,04 x , ,40 x , ,61 x , ,37 x , ,09 x , ,69 x ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe , , , , , , , , , , ,90 Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 5

6 Wyszczególnienie Wynik budżetu Lp Formuła Plan 3 kw Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne Kredyty, Inne przychody środki, pożyczki, niezwiązane na na pokrycie o których na pokrycie na pokrycie emisja z pokrycie deficytu mowa w art. deficytu deficytu papierów zaciągnięciem deficytu budżetu 217 ust.2 pkt budżetu budżetu wartościowych długu budżetu 6 ustawy [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 6

7 Wyszczególnienie Wynik budżetu Lp Formuła Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne Kredyty, Inne przychody środki, pożyczki, niezwiązane na na pokrycie o których na pokrycie na pokrycie emisja z pokrycie deficytu mowa w art. deficytu deficytu papierów zaciągnięciem deficytu budżetu 217 ust.2 pkt budżetu budżetu wartościowych długu budżetu 6 ustawy [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ,03 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 7

8 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 8

9 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,03 z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 9

10 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 10

11 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 11

12 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła (([2.1.1] - [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + (([1.1] - + ([ ] - ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1.1.] + [ ] + [ ] - średnia z trzech średnia z trzech [ ])+([5.1]- - ([2.1]-[2.1.2]- [5.1] ) / [1] [ ]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.2]))/ ([1]- + ([5.1] - [5.1.1]) ) [15.1.1]) [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,83% 5,83% 0 5,83% 5,97% % % TAK TAK ,04% 5,00% 0 5,00% 11,20% % % TAK TAK Plan 3 kw ,24% 5,11% 0 5,11% 7,18% % % TAK TAK ,81% 4,74% 0 4,74% 10,26% % % TAK TAK ,51% 5,47% 0 5,47% 2,31% 8,12% 9,14% TAK TAK ,42% 4,55% 0 4,55% 4,32% 6,90% 7,92% TAK TAK ,12% 3,35% 3,35% 3,66% 4,60% 5,63% TAK TAK ,83% 3,40% 3,40% 5,31% 3,43% 3,43% TAK TAK ,40% 4,40% 4,40% 5,07% 4,43% 4,43% TAK TAK ,34% 4,34% 4,34% 3,67% 4,68% 4,68% TAK TAK ,34% 4,34% 4,34% 3,76% 4,68% 4,68% TAK TAK ,81% 3,81% 3,81% 3,84% 4,17% 4,17% TAK TAK ,13% 2,13% 2,13% 4,00% 3,76% 3,76% TAK TAK Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 12

13 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła (([2.1.1] - [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + (([1.1] - + ([ ] - ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1.1.] + [ ] + [ ] - średnia z trzech średnia z trzech [ ])+([5.1]- - ([2.1]-[2.1.2]- [5.1] ) / [1] [ ]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.2]))/ ([1]- + ([5.1] - [5.1.1]) ) [15.1.1]) [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,34% 2,34% 2,34% 4,07% 3,87% 3,87% TAK TAK ,34% 2,34% 2,34% 4,14% 3,97% 3,97% TAK TAK ,88% 1,88% 1,88% 4,21% 4,07% 4,07% TAK TAK ,87% 1,87% 1,87% 4,27% 4,14% 4,14% TAK TAK ,39% 1,39% 1,39% 4,33% 4,21% 4,21% TAK TAK ,94% 0,94% 0,94% 4,37% 4,27% 4,27% TAK TAK ,90% 0,90% 0,90% 4,40% 4,32% 4,32% TAK TAK ,86% 0,86% 0,86% 4,43% 4,37% 4,37% TAK TAK ,83% 0,83% 0,83% 4,46% 4,40% 4,40% TAK TAK ,15% 1,15% 1,15% 4,49% 4,43% 4,43% TAK TAK ,14% 1,14% 1,14% 4,51% 4,46% 4,46% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 13

14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty związane Przeznaczenie kredytów, objęte z Wyszczegó- prognozowa- pożyczek bieżące na limitem, funkcjonowalnienie nej nadwyżki i wykup wynagrodze- o którym inwestycyjne niem organów bieżące majątkowe budżetowej papierów nia i składki od mowa w art. kontynuowane jednostki wartościo- nich naliczane 226 ust. 3 pkt samorządu wych 4 ustawy terytorialnego Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , ,94 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 14

15 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty związane Przeznaczenie kredytów, objęte z Wyszczegó- prognozowa- pożyczek bieżące na limitem, funkcjonowalnienie nej nadwyżki i wykup wynagrodze- o którym niem organów bieżące majątkowe budżetowej papierów nia i składki od mowa w art. jednostki wartościo- nich naliczane 226 ust. 3 pkt samorządu wych 4 ustawy terytorialnego Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , , , , ,07 Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji , , , , ,90 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 15

16 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania Lp Formuła , , , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 16

17 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 17

18 Wyszczególnienie majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład z umową na realizację krajowy w związku realizację programu, projektu z zawartą po dniu programu, projektu lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku lub zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą finansowanego środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację środków, o których w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, mowa pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 środkami, zadania środkami, o których zadania ustawy bez o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy finansowania tymi ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami środkami Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 18

19 na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład z umową na majątkowe na realizację krajowy w związku realizację programy, programu, projektu z zawartą po dniu programu, projektu projekty lub lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku lub zadania zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą Wyszczegó- finansowanego finansowane środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na lnienie z udziałem z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację środków, o których środków, w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, mowa o których pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 mowa w art. 5 środkami, zadania środkami, o których zadania ustawy bez ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy finansowania tymi ustawy środkami Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 19

20 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła , ,00 Plan 3 kw , , Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 20

21 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 21

22 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła , ,83 Plan 3 kw , , , , , , , , , Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 22

23 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 23

24 Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami: 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok; 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata : 1. Dochody ogółem na 2016 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2): 1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2016 rok zaplanowano na podstawie: a) realizacji dochodów w 2015 roku, b) stawek podatkowych, c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2016 rok wynosi 37,79%, d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: - oświatowej w kwocie ,00 zł, - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie ,00 zł, - równoważącej w kwocie ,00 zł, e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego: 1. dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł, 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: spraw rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w kwocie 4 639,00 zł, administracji publicznej w kwocie zł, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5 217,00 zł, obrony narodowej w kwocie 1 20 zł, obrony cywilnej w kwocie ,00 zł, ochrony zdrowia w kwocie 79 zł, pomocy społecznej w kwocie zł. Ponadto w 2016 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2016 r. według stanu na dzień r. Planowana roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko (1 37 zł) wynika z przepisów ustawowych o systemie oświaty i wynosi zł. Dochody bieżące, wydatki bieżące oraz dotacje na zadania bieżące w latach zaplanowano z uwzględnieniem dotacji otrzymywanej w ramach rządowego programu wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci. Natomiast dochody w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 24

25 Dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Dochody majątkowe, zaplanowano z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt oraz : Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Na sprzedaż majątku w latach składa się m.in.: - działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Podleśnej w Namysłowie, - działki pod budownictwo usługowo przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo przemysłowe w Smarchowicach Małych, - działki rolne w Krzykowie (gm. Wilków), - działki rolne w Smarchowicach Śląskich, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 1 Maja w Namysłowie, - działka pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamienna, - budynek po byłym przedszkolu położony w miejscowości Krasowice. - działki pod budownictwo usługowo przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łączańskiej w Namysłowie Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie: ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego modernizacji budynku mieszkalnego w Jastrzębiu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn.,,usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie, dotację majątkową dot. projektu pn. Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, a także częściowy zwrot wydatków majątkowych za 2015 r. ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2017 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich. Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z: - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań obejmujących utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów oraz budowę świetlic wiejskich w Pawłowicach Namysłowskich i Żabie, - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę domu seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku. Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 25

26 W latach planuje się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji a w latach zadania pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów. 2. ogółem, na 2016 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 2.1. bieżące, w latach stanowią sumę wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - poz , wydatków na spłatę przejętych SP ZOZ poz oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz w roku 2016 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2015 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach zaplanowano wydatki bieżące w ramach projektu pn. Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego. W latach wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W okresie objętym prognozą tj. od roku 2017 zmniejszono wydatki bieżące z tytułu: planowanej rezerwy ogólnej o zł oraz wydatków na zakup dodatkowego wyposażenia oraz remonty dla placówek oświatowych o zł m.in. w tym zakresie Gmina otrzyma środki zewnętrzne w ramach projektu pn. Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu bieżące, w tym na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych kredytów i pożyczek bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy), w latach wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie, Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa Id: DB68A A294-AA98F2F8AE4E. Projekt Strona 26

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

~ecc,-1 Mariusz Dziki

~ecc,-1 Mariusz Dziki RADA GMINY GODKOWO Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1X/33/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2015 roku z tego: Wyszczególnienie Dochody oqółern" dochody z tytułu dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Wójt Jacek Albin Nowakowski UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA Dnia Wieloletnia Prognoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata Projekt z dnia 27 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 2467/527/14 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/183/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/183/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XX/183/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Pawłowice w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 Zawiadamia się mieszkańców, że V sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.4.2014 Bielsk Podlaski, 2014-08-05 Rada Miasta Bielsk Podlaski W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia r. Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia. r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Uchwała Nr XV/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Leszczyńskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Leszczyńskiego na lata 2016-2019

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Gliwice, sierpień 2013 Spis treści 1. WSTĘP...3 TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 22 stycznie 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ZAKLICZYN

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 22 stycznie 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ZAKLICZYN UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 22 stycznie 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ZAKLICZYN Na podstawie art. 226, art.227, art.228 oraz art. 230

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W BRODNICY INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BRODNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ZARZĄD POWIATU W BRODNICY INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BRODNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ZARZĄD POWIATU W BRODNICY INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BRODNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU BRODNICA SIERPIEŃ 2015 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. INFORMACJA O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK SADOWNE, SIERPIEŃ 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 07 SIERPNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/220/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2016

Uchwała Nr XXVII/220/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2016 Uchwała Nr XXVII/220/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2016 W sprawie: zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013-2016 Projekt z dnia 29 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy

Bardziej szczegółowo