UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U Nr 62 poz. 718 z późn.zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się do realizacji w 2015 r. na terenie Gminy Miasta Zakopane program osłonowy pod nazwą Pierwszy dzwonek, polegający na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopanego. 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

2 Załącznik nr. 1 do Uchwały Rady Miasta Zakopane PROGRAM OSŁONOWY PIERWSZY DZWONEK NA ROK 2015 POLEGAJĄCY NA UDZIELENIU WSPARCIA UCZNIOM Z RODZIN WIELODZIETNYCH 3+ W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA ICH SZANS EDUKACYJNYCH Niniejszy program osłonowy, działający na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), został utworzony w celu realizacji Uchwały Nr 467/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu Pierwszy dzwonek, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z obszaru województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. 2. Uzyskane wsparcie w ramach programu będzie wydatkowane w terminie, który zostanie określony w umowie o przyznanie dotacji zawartej między Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Zakopane. 3. Wsparcie wypłacane będzie przez Gminę Miasto Zakopane najwcześniej od momentu zawarcia umowy, o której mowa w 1 ust. 2. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców, w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia r. do dnia r Celem programu osłonowego jest udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 2. Program osłonowy będzie realizowany również zgodnie z regulaminem projektu Pierwszy dzwonek, którego treść stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r., zwany dalej Regulaminem. 3. Realizatorem programu osłonowego ze strony Gminy Miasto Zakopane jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem. Administratorem danych osobowych członków rodzin wielodzietnych 3+ gromadzonych i przetwarzanych w trakcie naboru deklaracji oraz procedury przyznawania wsparcia jest Burmistrz Miasta Zakopane. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i uprawnionych do pomocy w ramach niniejszego programu jest art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2014 poz 1182 z późn. zm.). 5. Dane osobowe zawarte w deklaracji zostaną wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Zakopane i Urząd Marszałkowski w celu przeprowadzenia procedury przyznania gminie dotacji na udzielenie wsparcia oraz procedury przyznania i rozliczenia przez gminę tego wsparcia Ilekroć w programie jest mowa o: 1) dziecku należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy: - dziecko do 18 roku życia, lub - pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub - pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo

3 znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) uczniu należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3) szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.), a także szkoły ponadgimnazjalne określone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 4) rodzinie wielodzietnej 3+ należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego, 5) wnioskodawcy należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie, 6) deklaracji należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie 7) wsparcie - należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+ spełniający kryteria określone w Regulaminie oraz niniejszym programie osłonowym Wsparcie będzie udzielane dla uczniów z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), tj. 684,00 zł netto. 2. Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz. 3. Ostateczna wysokość całkowitego wsparcia zostanie ustalona w zawartej umowie pomiędzy Gminą Miasto Zakopane a Województwem Małopolskim. Udzielone wsparcie dla każdego uprawnionego zostanie ustalone na podstawie liczby uczniów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia i kwoty dotacji otrzymanej przez gminę od Województwa Małopolskiego. 4. Wsparciem nie zostaną objęte dzieci uczęszczające do klasy Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, spełniającemu warunki na dzień złożenia deklaracji, określone w Regulaminie i niniejszym programie osłonowym. Wymogiem formalnym uzyskania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, poprawnie wypełnionej deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do programu. Termin składania deklaracji upływa w dniu 18 maja 2015 r. 6. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny, z zastrzeżeniem ust Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. 9. Wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa do złożenia deklaracji. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia deklaracji. Ustalenie dochodów rodziny nastąpi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Podstawą do ustalenia dochodu rodziny będzie w szczególności zaświadczenie o dochodach lub złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do programu. 11. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia. 12. Złożenie w deklaracji oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania wsparcia. Id: 3EC2BFB4-23F B BC4C32F00. Projekt Strona 2

4 13. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, tj. wymagane będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz ustalenie sytuacji materialnej rodziny. Wysokość pomocy w formie wsparcia oraz sposób, termin rozliczenia pozyskanych świadczeń zostaną określone w decyzji administracyjnej. 14. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu Pierwszy dzwonek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do programu wraz z fakturą wystawioną imiennie na wnioskodawcę, potwierdzającą dokonanie zakupu. W decyzji administracyjnej udzielającej wsparcia zostanie określony termin do złożenia oświadczenia i przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, zgodnie z 2 ust. 1 niniejszego programu. 15. Dokumenty księgowe przedkładane wraz z oświadczeniem muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej oraz opis przedmiotu zakupu potwierdzający wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku płatności w formie przelewu wymagane jest dodatkowe przedłożenie kopii przelewu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty. 16. Wnioskodawca przedstawi wraz z oświadczeniem oryginały dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki. Na dowodach księgowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umieści klauzulę Wydatek poniesiony w ramach środków finansowych projektu pn Pierwszy dzwonek Program będzie finansowany ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej, przyznawanej przez Województwo Małopolskie na realizację zadania, po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Zakopane. 2. Program będzie monitorowany poprzez formularz rozliczenia dotacji, będący elementem składowym rozliczenia projektu Pierwszy dzwonek, zgodnie z regulaminem. Id: 3EC2BFB4-23F B BC4C32F00. Projekt Strona 3

5 Załącznik Nr 1 do Programu osłonowego Pierwszy dzwonek na (miejscowość, data) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska Zakopane (adresat) Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pierwszy dzwonek polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych 1. Wnioskodawca. Imię i nazwisko wnioskodawcy Adres zamieszkania wnioskodawcy 2. Dane uczniów, objętych deklaracją. Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko ucznia

6 Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko ucznia 3. Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej 3+:... (miejscowość i data)... (podpis wnioskodawcy) Dziecko należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy: a) dziecko do 18 roku życia, b) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub c) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, Uczeń należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zm., a także szkoły ponadgimnazjalnej określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Rodzina wielodzietna 3+ należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego Oświadczam, co następuje: Oświadczenie 1. Zapoznałem/łam się z regulaminem projektu Pierwszy dzwonek, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, 2. Uczniowie wymienieni w pkt. 2 deklaracji spełniają warunki uzyskania wsparcia określone w ww. regulaminie, 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w deklaracji danych osobowych moich oraz moich dzieci/osób pozostających pod moją opieką i przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zakopane, Kościuszki 13, Zakopane 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz ze. zm.); Id: 3EC2BFB4-23F B BC4C32F00. Projekt Strona 2

7 3) dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury przyznania przez Województwo Małopolskie dotacji celowych dla gmin na udzielenie wsparcia oraz procedury przyznania i rozliczenia przez gminy tego wsparcia; 4) dane osobowe zawarte w deklaracji zostaną powierzone do przetwarzania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego i Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia; 6) mam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych w deklaracji i ich poprawiania. 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z realizacją projektu Pierwszy dzwonek. 5. Zobowiązuję się do wydatkowania kwoty otrzymanego wsparcia zgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie. 6. Dane podane w deklaracji są prawdziwe. 7. W przypadku podania w deklaracji nieprawdziwych danych lub w przypadku wydatkowania kwoty otrzymanego wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie, zobowiązuję się do zwrotu Gminie Miasto Zakopane kwoty stanowiącej równowartość przyznanego wsparcia. 8. Nie jestem pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona*.... (miejscowość i data) * Dotyczy wyłącznie rodziców.... (podpis wnioskodawcy) Id: 3EC2BFB4-23F B BC4C32F00. Projekt Strona 3

8 O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik Nr 2 do Programu osłonowego Pierwszy dzwonek na Imię i nazwisko wnioskodawcy... Adres osoby składającej oświadczenie Ja niżej podpisany/a, składam, oświadczenie następującej treści: Łączny dochód mojej rodziny w miesiącu kwietniu 2015 r. wyniósł:... Liczba członków w rodzinie:... Dochód na 1 członka w rodzinie:... Wyrażam zgodę na weryfikację mojego oświadczenia i zobowiązuję się do przedłożenia na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem w terminie wyznaczonym do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. Zakopane, dnia podpis osoby składającej oświadczenie Zweryfikowano przez:... (imię i nazwisko pracownika socjalnego)

9 Załącznik nr 3 do Programu osłonowego Pierwszy dzwonek na 2015 (miejscowość, data) (dane wnioskodawcy) Oświadczenie wnioskodawcy o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu Pierwszy dzwonek Oświadczam, że kwota wsparcia otrzymanego w ramach projektu Pierwszy dzwonek w wysokości., została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w regulaminie projektu Pierwszy dzwonek, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, na dzieci: L.p. Nazwisko Imię. (podpis wnioskodawcy) (miejscowość i data) (potwierdzenie Gminy)

10 UZASADNIENIE do: Uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek na rok 2015 polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych Realizacja projektu Pierwszy dzwonek na rok 2015, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, następuje poprzez przyjęcie przez Radę Miasta programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. W programie będą mogły wziąć udział osoby spełniające warunki określone w przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego regulaminie. Pozyskanie środków w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Zakopane będzie możliwe po przyjęciu przez Radę Miasta Zakopane gminnego programu osłonowego. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków o dotację do dnia 20 maja 2015 r., uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r., tak aby możliwe było złożenie przez zainteresowanych deklaracji udziału w programie. Nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, celem zwiększenia oferty pomocowej dla osób najuboższych albo wielodzietnych, nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa. Program osłonowy nie powoduje również obarczania obywateli niekorzystnymi skutkami albo obowiązkami, lecz wyłącznie przyznaje dodatkowe uprawnienia.

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo