Uchwaia IYr ){/86/99 Rudy Mnirki*j w fgdrzeiowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwaia IYr ){/86/99 Rudy Mnirki*j w fgdrzeiowie"

Transkrypt

1 nub I a Uchwaia IYr ){/86/99 Rudy Mnirki*j w fgdrzeiowie z d.nia 29 cz,erwca 7999rv; sprawic cptaé za pnejazdy árodkami kom nihcii miejskiej l{a podrtawie art. 18 usi. 3 ustawi'z dnia 26 lutego 1982 r. o U. z i988r. Nr?? poz i95) w lirzrriieiiiu tiadartyiii ati. 28 pkt. 2 lii. b usta$v z i? maja i99ü rcku o podziaie z iiaé i k.-rrnpetc.ncji,:irreiionych w ttsiawach szczegóinycir porniq{iry organami griltny. I Llfganafni admuiistracji fzqidllrá'e:l L'}ráz o rnianie niektérych ns"taw ( Dz. I.l. Nr 34 poz 198 i Nr 4-3 poz. 2-53), nrt- 4 rtsl- 1 pkt. 2 ustawy z C;lta20 gnrdnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz- U- Nr 9 zl-o9lroku poz. 43,ert.40, art.41 r st. I, art.42 rut. 1 i 2 usta\'fy z 8 ma ce 1990 roku o samorzqrlzre gmirurym ( tekst jednc'lity: I)z U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74, mriany: Dz. tl. z 1996 roku Nr 58 poz 26 Nr 1C6 poz. 496, Nr 132 Paz- 622: Dz U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 pctz. 679" Ni 107 poz 686, Nr 1i3 po2.734.]-{1123 poz.77s',dz.u.z1998rokunrl-5-5po2.1014,}rlr162poz. 1i26), R da Miejska w Jqdrzejowie uchwala co nastepttje: si I Ilstqlq eie c.ennik oplal npnrjeaá3t csób i begru érodk.emi kcmunikacji 3! o Y vv rr w Jqdrzejo*'ie stanowiqcy zal4cmk Nr I do niliejszej uchwall. 2. I-lstala siq uprawnic,nia do bezpla,trych i ulgowych przcjazdów stanowiq,cc --1- 'raf.qi Jfr]r- ---:r- i,t--. J-.-:.-:-:-.--: ---l-----lr\i u(] rruue]ti Ej usnwafy.

2 {/^ s2 Traci moc. ucftwal* Nr XLIII/ z, dnia. 12 lutego 1998 roku Rady Miejskiej w Jqdrzejowie w sprawie oplaf zaprzejazdy Érodkami komunikacji miejskiej. s3 Uehw-al pcrdiega ogloszeniu pr?éz rozplakafow-anie obwicszczeú w miejrcach publicmych. 4 Uchwala zostanie podana do public.zrej r+"iadomoéci lv prasie loka-lne;- s5 il'ykonanie uchwaly porucze eie Zu'zgir-rrvi Miejskiemu rv jerdrzcjülvit?. $6 I Tr.hrrrolo rrrnhnrlzi rr irrnip. z rlrtien nolnszenin Lj ú i ii ca di. ii L, iii a t- &j v s. & v v vé uo.:# re Frzcwodniczaca R"dy Miejt/riffi Jdrzq

3 f Zalqpmik Nr I do Uchwaly Rady Miejskiej Nr X86/9 z dnia 29 czr r:c',ca 1999r- Cennik bitetów ra pmslandy irodkami komunikacji mieiskiej w Jqdlzeiowie I Rodza.i biietu tlena biiséu normalnsgo i (lena bileúu ulgurvcgo i i. Biiety ii ef'y Jednorur,o'w, Jéiiliorur,o'wc : r t -nqltnalny. ulgowy 1.00 ü.50 Przewóz bagairu oplata wwysohoéci ceny biletu jednorazowego normalnego 1.00 II. Bitety miesiqcme: - najednq linie relacji prac.a.-dom-szkola. 35.ffi 17.50

4 ZalqnmrkNr 2 do Uehwaly Rady Miejskiej Nr )ü86/9 z dnia 29 caerwca 1999r. Uprawnienia do bezplaénych i ulgouych przeiazllów Érodkami komr nikacji miejskiej oraz rodzaje dolamentów poiwiadczajqcych uprarvnienia do korz stania z bezplntnych i ulgorvych przejazdów. l. Do bezplahych przejazdow érodkarni komunikacji miejskiej s4 uprawnione nastqpujqpe osoby: 1) dzieci w wieku do 4 lat - na pr:dstawie dowodu osobisteg opiekuna" 2) umundwowani policjanci w cz sic konwojowania osób zatrrymanych lub chronionego mieni4 przewozenia poczty spec1alne,l, shúby patrolowej orv udzielania pomory lub aqysforvania pr?ü c.r! nno(ciaeh organów egz-ek-uq'-1nych - na podsta-qre legrtymacji shrzbon'ej,?\ ánlni^r:rp r LN tt ttr.l L. J rvcjskortych organórv poraldkcnych rq'komrjqpirch cqrnnoéci r:rzedo*'e pafrolowania i inne sluebowe n'iírodkach trursporfu zbioro*'ego - na podstawic lcgitym ac_i i sfu bowe_i, 4) przcwodnik towarrysz4cy rv podróry osobie niewidonrej lub ociemnialej oraz opiekun towarzyszqsy inwalidzie I grupy wymagajqcemu opicki osoby trzeciej - na podst wie legitymacli uprawnionego do ulgi, -5) dzieci i mlodziei dotknieta inwalidzfwem lub niepelnospra.wna oraz ich rodzice lub opiekrurowie; uprawnielrie to obejmuje rvylqcmie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoly, placówki opiekunczo-uychowawczej, oérodka rehabilitacji, oérodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy spolccmej, oérodka wsparcia, zakladu opicki zdrowofte_i, poradni psychologiczro-pedagogiczrej i z powrotem - na podstawie legitymacji uprawnionego do ulgr, Za{wi.sdczcnic z.& Srkoty Specl alnel iub O*rodka Rehabilitaci i, 6) senatorolvié i plrslon'ie na pocls.fs.wie le.glfyrnuc, i,

5 t - 2-7) poborowi i inne osoby powolane do oclbywania shrzby wojskowej lub wezwani w irurych sprawach - na podstawie karfy powolania, e\ innroliá7i woje.nni i rvojskowi znliczsni do I grupy inrvalidzj<iej - ns v J! rr q v ^^..f^.t^o lrnin*onzlri i-.tt^lijtr ttr^i^lr^.tto^^ i ttr^ioñha^a I mtnrt PL^ n,clwtlj.l\ Ql.{/rJ f, \l.l.wdr lr ] wlrjüñlrwtrel, YYLtlrr u lütsrl' r Errt FJt 9) osoby pollyzej 70 roku Lycia 2. Do ulgi 50% przy prze_iazdaé,h Érodkami komunikacji miejskiej sq uprawnione nastqpujqpe osoby: 1) dzieci w wielm powyzej 4 lat do rozpocze&ia nauki w szkole podstawowej - na podstawie dowodn osobistegopiekuna, 2) dzieci i mlodzieé dotkniqta inw'alidzhl'em lub niepe,hosprawll4 prry przejazúach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobyfu do szkoly, przedszj<ola, oérodka rehabilitacji lub ka,mtczego i z powtotem na podstawie Legttymacji Srkoly Specjalnej. Legitymacji Krajowcgo Komitefu Pomoqr Dzieciom N iepelnosprawnl'nr. za{wiadczenie Mzrt--l. 3) zohrierzc odbyrvaj4c,y niezawoclorrvq shúbe wr:jskowq z w-vjqtkicm stuiby okresowej i nadtcrmurowej orsz osoby spelnialape oborviqzek tej shttby rv formach równorzqdnych - ns pr-rdstarvie ksiqfeczki wojskorvej lub wpisu w dowodzie osobisfym, r.\ -r ir.mroli{n ul rr.d ú J I grupy - na. podstarvie arzec,zfinia. kcmisji lekerskiej lub rlpisn w dowodzie osobist "m, 5) osoby niewidome lub ociemniale - na podstawie legrtymacji Polskiego Zwi ku Niewidomych i Ociemnialych, 6) kombatanci oraz osoby represjonowane - na podstawie leglfymacji kombatanckiel, 1) wdowy (wdowcy) po kombafanlach - na podstawie zaéwia<lczrnia. i le< ifr mec.ii dln rrrdáu i rr dnu cá\r/ r'rñ lrnmhafqnfach Q\ inrr olirlzi rrrni,*tr*ri i rr nicl nrrri rnnzncfole rynru \ - tro rtnrlcfqrrri,^ ltgi,>*at,zbt u,! tlq Bu rrvjl, r rf vjo iurr trr,l'alidy woj ennego i *'oj skorñ'ego, \ljli4rors L, É t yj J ' c! HL,L.L1.s.rr!. lo u

6 td - 3 9) reirciéci w maczrynr stopniu niepelnosprawnoúci i emeryci - na' podstawie akfualnego odcinka emerytury lub rurty lqczrie z dowodem osobist rm, l0) pracownicy inslrtucji i urzedów - na podstawie specjalnej legifymacji uprawniajqpej do ulg. 3. Do pvnjazdlw z ulg4 5}o/o w autobusach komunikacji miejskicj, z miejsca zamieszkania do szkoly, ucrelni i z powrotem, na podstawie biletów miesieczrych szkolnych, se uprawnione nastqpuj qpe osoby: I) dzieci i mlodzie w okresie od rozpoczqcia nauki w szkole podstawowej do ukoriczenia szj<oly ponadpodslawowej publicmej ltrb niepublicmej o uprawnieniach szkoly publicmej, nie dhúel ntido ukoúczenia}4 roku Lycia - na podstawie biletrr miesiecmego szkolnego' Z) nauczyciele akarlemiccy oraz naucqyciele szkót podstawolvych i ponadpod.starvorvi,ch - publicmych lub niepublicmych o upra\l:nieniach szliól publiczrych - na podstawie biletu miesiqcanego' 3) studenci do ukonczenta26 roku Zycia - na podstawie hiletu miesignmcgo szkolnego. 4. Do prz$az lw za. jednorazow4 ulgq 50% rv autobusach komunikacji miejskiej sq uprawnione nastepuj qce osoby: l) studenci do ukoúczenia 26 roku iycia na podstawie wamej legit] macji studenckiej, 2) ucmiowic szkól podstawo!\ych i ponadpodstawowych publiczrych lub niepubliczrych o uprawnieniach szkól publiczrych, nie dfuzej ntl do ukoriczsnia24 roku Lycia- na podstawie waárej legrtymacji szkolnej,

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Miasto Legnicy jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Samorząd legnicki podejmuje szereg działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko y i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 ISBN 978-83-64309-08-3 Łamanie i druk ZWP MPiPS.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo