Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej"

Transkrypt

1 Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich jej zakresach: opiekuńczym, dydaktycznym, wychowawczym oraz terapeutycznym. Umożliwia wychowankom uczestniczenie w różnego rodzaju interesujących zajęciach, a także stwarza możliwość odrabiania prac domowych, pod kierunkiem i z pomocą wychowawcy świetlicy. Wielostronność wspomnianych potrzeb rozwojowych dzieci i związanych z nimi zainteresowań, a także złożony charakter podejmowanych zadań wychowawczych powoduje konieczność stosowania bogatych form pracy zróżnicowanych zarówno od strony treści jak i sposobów organizowania zajęć. W świetlicy szkolnej formy pracy i zajęć muszą być tak dobrane, by dawały możliwość odpoczynku po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszej pracy i osobowego intelektualnego rozwoju. Stosowane w świetlicy różne formy i metody pracy przyczyniają się do rozwoju intelektu dziecka w młodszym wieku szkolnym, stwarzają możliwość doskonalenia nabytych umiejętności: czytania, pisania, rozwijają wyrazistość mowy przez recytację wiersza, opowiadanie i zbiorowe czytanie czasopism dziecięcych, wdrażają do analizy utworu literackiego przez inscenizacyjne formy wiązania słowa z działaniem czy plastyczną ekspresją dziecka. Zabawy i gry dydaktyczne rozwijają u dzieci wyobraźnię, aktywność twórczą i matematyczną. Zajęcia świetlicowe wymagają stosowania odpowiednich metod. Ich dobór wiąże się z celami oraz zadaniami wychowawczymi, albowiem znajomość powyższych celów i zadań pozwala na wybór metod w celu ich osiągnięcia. Przez metody prowadzenia zajęć świetlicowych należy rozumieć sposoby organizowania wychowawczej działalności dzieci pozostających w zasięgu oddziaływania świetlicy. Podstawowe metody realizacji procesu wychowawczego w zajęciach Świetlicowych można sprowadzić do trzech podstawowych kategorii: zespołu, jako najbardziej typowej formy organizacji procesu wychowawczego; zajęć masowych, dających możliwość uzupełnienia oddziaływania wychowawczego na zespół; indywidualizacji procesu wychowawczego, 1

2 Metoda pracy zespołowej angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazywanie się. Jest podstawową metodą realizacji procesu wychowawczego. W naturze dzieci tkwi instynktowna potrzeba organizowania się w grupy. Dlatego iż w młodszym wieku szkolnym typowym przejawem aktywności społecznej staje się działalność w zespołach rówieśniczych. Świetlica szkolna jest najczęstszym miejscem dla organizowania zespołowej działalności. Różne sytuacje wychowawcze, twórczej, celowo dają określone możliwości rozwijania różnych form własnej aktywności dzieci. Istotnym czynnikiem wychowania zespołowego jest samorząd. Za samorząd uważa się grupę dzieci wybranych do współrządzenia i głosu doradczego. W zespołach wychowanków można wprowadzić proste formy samorządu np.: wyznaczyć dyżurnych, pilnujących czystości i porządku, pomagających w organizacji zajęć, przygotowujących materiały do nich, sprzątających po zakończeniu pracy. Wszystkie wspomniane czynności uaktywniają wychowanków, uczą żyć w zespole, kształtują samodzielność myślenia i działania, umiejętność organizowania pracy i odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Bardzo istotnym przejawem samorządności jest samodzielność. Jednak nie można pozwolić na całkowicie samodzielną działalność bez pomocy wychowawcy. Samodzielności trzeba się nauczyć gdyż nie wszyscy potrafią z niej racjonalnie korzystać. Masowe zajęcia polegają na organizowaniu pracy wychowawczej dużej liczby dzieci. W świetlicy mogą przybierać rozmaitą postać. Zawsze jednak mają na celu pogłębienie pracy wychowawczej stanowią metodę oddziaływania wychowawczego na zespół i poszczególnych jego członków. Do organizowanych w świetlicy zajęć masowych zaliczyć możemy: zajęcia kulturalno-oświatowe takie jak: imprezy estradowe, koncerty, poranki artystyczne, spotkania i dyskusje z ciekawymi osobami, wieczory ciekawej nauki i techniki, wystawy, pokazy, zbiorowe uczęszczanie do kina, teatru itp.; uroczystości lokalne i państwowe - obchodzenie ważniejszych rocznic i świąt itp.; imprezy rozrywkowe, spotkania towarzyskie, zabawy taneczne, konkursy, zawody itp. Pośród masowych form pracy należy wyróżnić, te które przygotowują dorośli, a dzieci uczestniczą w nich oraz takie, które polegają na czynnym uczestniczeniu samych dzieci w organizacji i programie. Różnego rodzaju imprezy artystyczne, przygotowane i przeprowadzone przez dorosłych z myślą o dzieciach spełniają ważne zadanie. Stwarzają one sytuacje do bezpośrednich kontaktów dzieci z różnymi dziedzinami sztuki. W ten sposób nie tylko bawią, uczą i wychowują, lecz również wzbogacają życie dzieci przez dostarczania emocji. Wybór tej metody jest wskazany zwłaszcza jako forma zakończenia cyklu tematycznego, ukazania osiągnięć i wyników pewnego etapu pracy. 2

3 Natomiast podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać nauczyciel. Przykładem takich zajęć może być czytanie książek, czasopism, wykonywanie elementów dekoracyjnych, upiększających teren świetlicy. Należy zauważyć, że każde dziecko jest inne. Różnice te dotyczą stopnia rozwoju, usposobienia, zachowania się, zainteresowań. Dlatego powyższe różnice muszą być uwzględnione w procesie wychowania. Poznanie dziecka jest podstawowym warunkiem skutecznego kształtowania jej osobowości. Odbywa się ono w toku zajęć świetlicowych przez obserwacje dziecka, jego zachowań w różnych sytuacjach oraz prowadzenie z nim rozmów, także przez rozmowy z rodzicami i nauczycielami. Aby dokładnie poznać dziecko należy je ciągle obserwować. Konsekwencją obserwacji i idącej za nią indywidualizacji procesu wychowania winna być w pełni ukształtowana jednostka związana ze społeczeństwem, w którym żyje. Dlatego należy tak organizować pracę świetlicową aby ona sprzyjała rozwojowi osobowości zarówno w jej indywidualnych przejawach jak i społecznych. Drugi podział metod pracy w świetlicy szkolnej kształtuje się następująco: 1. Metody zajęć praktycznych (wykorzystywane we wszystkich formach pracy) posiadają różny charakter w zależności od założonych celów, są to: - techniki plastyczne- teatr lalek, uczestnictwo w zespole tanecznym, kształtuje to wrażliwość estetyczną: - zabawy i gry dydaktyczne, konkursy kształtują zdolności intelektualne uczniów; - imprezy, uroczystości, działalność społecznie użyteczna kształtują patriotyczne uczucia uczniów, uczą zachowań prospołecznych; - ćwiczenia, sporty oraz wycieczki- rozwój sprawności fizycznej uczniów 2. Metody poglądowe służą pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem mogą być tu: przedmioty, mapy, tablice, przezrocza. 3. Metody werbalne- poganka, dyskusja, opowiadanie bajek, różnych przygód wrażeń. Praca w świetlicy szkolnej powinna charakteryzować się różnorodnością form. Stanowi to o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z praca szkolną. Dobór odpowiednich form zależy od wielu czynników. Najważniejszymi są: wiek, zainteresowania, potrzeby dzieci, środowisko w którym żyją, umiejętności pracowników oraz warunki lokalowo-materialne świetlicy. Podstawowymi formami pracy w świetlicy są: - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, które obejmują: czytanie książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie filmów, rozmaite formy rozrywek umysłowych, różnorodne wycieczki. 3

4 - Zajęcia artystyczne, do których zaliczamy zajęcia plastyczne, tj. malowanie, rysowanie, wydzieranki, modelowanie, umuzykalnienie(ćwiczenia rytmiczne, tańce, nauka piosenek), formy teatralne z teatrzykiem lalek i pokazami scenicznymi. -Zajęcia wychowania fizycznego, które przejawiają się w grach, zabawach ruchowych. Wychowanie umysłowe dzieci jest naczelnym zadaniem szkoły. Celem tego wychowania jest dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie ich zdolności tj. umiejętności odbierania wrażeń, spostrzegania, zapamiętywania, wyobrażania i myślenia. Udział literatury w procesie wychowania ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze umożliwia przyswojenie wiedzy, organizację czasu wolnego dziecka, wprowadza pewne elementy tradycji kulturowej, wiąże emocjonalnie z takimi wartościami moralnymi na jakich nam najbardziej zależy z punktu widzenia wychowawczego i społecznego. Uczy także twórczego i osobistego uczestnictwa w kulturze literackiej, samodzielnego spożytkowania wartości, które jako element kultury posiada interpretowanie odczytywanych treści w taki sposób aby można z nich było budować system własnej hierarchii wartości. Uzasadniony, konsekwentny kontakt z literaturą poszerza możliwości poznania ludzkich losów i obyczajów oraz daje wiedzę typu przyrodniczogeograficznego o obcych lądach i krajach. Pozwala tez na uczestnictwo w wydarzeniach, których przeżycie w danym momencie jest niemożliwe. treść utworu literackiego i ilustracje w książkach ułatwiają tworzenie wyobrażeń w sprawach i miejscach niedostępnych w codziennych doświadczeniach dziecka. W sposób ten obcowanie z książką zaspokaja potrzebę, wzbogaca zasób wiedzy, utrwalając zarazem wiadomości, które dziecko zdobyło w toku obserwacji otaczającego świata, przyrody i społeczeństwa. Starannie dobrane utwory literackie dają możliwość pokazania odbiorcą wzorów pięknej mowy polskiej. Kontakt z literaturą aktywizuje myślenie, procesy porównywania, analizowania, szukania przyczyn i skutków wyciągania wniosków kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą. Radio, telewizja i film, nalezą do audiowizualnych środków masowego przekazu. Środki te są potężnym czynnikiem współdziałającym w ogólnym procesie nauczania i wychowania. Dzięki nim świat przychodzi do domu człowieka, staje się bliższy, bardziej znany i interesujący. są one środkami informacji i pokazywania wiadomości oraz dostarczają rozrywki. Tradycyjną formą zajęć świetlicowych są gry i zabawy. Zabawa jest dla dzieci szczególnie naturalną potrzeba rozwojową. jest ona dla nich formą poznania rzeczywistości, rozwoju umiejętności współżycia w zespole. Gry i zabawy przyczyniają się do ogólnego rozwoju umysłowego, rozszerzają horyzonty wiedzy, ćwiczą zmysły, rozwijają zwinność, 4

5 spostrzegawczość, zręczność. W grach i zabawach istnieją pewne reguły, które nie ograniczają swobody działania ale są też takie o regułach bardzo szczegółowych a nawet drobiazgowych przepisach, które musza być przestrzegane aby gra się udała. Dobór gier i zabaw powinien uwzględniać wiek dzieci, płeć, zainteresowania, miejsca, w którym zajęcia mają się odbyć oraz ilość posiadanego sprzętu. Zazwyczaj dzieci biorą udział w grach i zabawach wówczas gdy one są zrozumiałe, dostosowane do poziomu umysłowego i możliwości fizycznych. Dzieci w wieku 7-9 lat najchętniej biorą udział w zabawach zespołowych. Musza to być zabawy proste, eliminujące podział na grupy, niezbyt intensywne w ruchu. dzieci starsze w wieku lat przyswajają sobie przepisy gier, potrafią ich przestrzegać. Szczególnie angażują się w tych grach, które zawierają elementy współzawodnictwa. Wypróbowaną formą pracy dydaktyczno wychowawczą są wycieczki. W pracy świetlicowej spełniają one szczególne zadanie ze względu na zdrowie dzieci. Poszerzają horyzonty umysłowe dzieci, zaspakajają potrzebę poznawania świata, dostarczają bogatych, różnorodnych przeżyć. Dzieci lubią chodzić na ciekawe, dobrze zorganizowane wycieczki i długo dzielą się wrażeniami po powrocie do domu. W praktyce świetlicowej wyróżnia się dwa rodzaje wycieczek: bliższe i dalsze. Mają one najczęściej charakter przyrodniczy, krajoznawczy lub kulturalny. Wycieczki bliższe uzależnione są od warunków klimatycznych i atmosferycznych. Jednak powinno się je organizować bez względu na porę roku. Celem ich może być poznanie najbliższej okolicy, zabytków kultury, oglądanie wystaw, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Wycieczki dalsze odbywają się rzadziej i stanowią zazwyczaj całodniową wyprawę do odległej miejscowości. Każda wycieczka wymaga od organizatora dokładnego przygotowania. Obejmuje ona: ustalenie trasy i celu, przygotowanie programu, przydział zadań oraz omówienie z dziećmi wszystkich spraw związanych z wycieczką. Zajęcia artystyczne przyczyniają się do rozwijania u dzieci zdolności poznawania, odczuwania, przeżywania piękna zawartego w otaczającym go świecie. Zajęcia plastyczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez praktyczną działalność rozwijają możliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętność wyrażania obserwowanych zjawisk, treści intelektualnych za pomocą różnych środków. Prace plastyczne dzieci określa się często mianem twórczości dziecięcej podkreślając tym samym bogactwo inwencji i pomysłowości, żywiołowości i siłę procesu tworzenia. Twórczość plastyczna daje olbrzymie możliwości wyrażania ekspresji emocjonalnej. Dziecko przedstawia to co lubi, czym się 5

6 interesuje, czego się boi lub nienawidzi. Również barwy, których dziecko używa wykonując rysunek mówią o jego stanie emocjonalnym. Należy dzieci chwalić, okazywać zainteresowanie, co mobilizuje je do dalszej pracy i sprawia im przyjemność. Pracę umieszczamy na wystawkach., stanowią one dekorację świetlicy. Dzieciom dajemy możliwość wypowiadania się za pomocą różnych technik. Rysowanie jest formą najczęściej stosowaną w świetlicy. Dzieci rysują zarówno z pamięci, jak i z pokazu. Tematyka rysunków nawiązuje często do przeżyć osobistych dzieci. Do malowania służą przede wszystkim farby akwarelowe jak i plakatowe, a używanie ich wzbogaca możliwości w procesie tworzenia. Wycinanki i wydzieranki są formą ulubioną przez dzieci. Zajęcia tego typu wyrabiają zręczność palców, kształtują wyobraźnię i umiejętności kompozycyjne. Zajęcia umuzykalniające stanowią powszechną formę zajęć w świetlicy. Obejmują one: słuchanie śpiewu i muzyki,, śpiewanie piosenek, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, proste formy taneczne. Wszystkie odmiany tych kształcą słuch oraz wrażliwość estetyczną na muzykę i jej rytm, rozwijają wyobraźnie, wzbogacają słownictwo i poprawiają wymowę. Śpiewanie piosenek jest najprostszą i najbardziej bezpośrednią formą działalności muzycznej dzieci. Ostatnią formą są zajęcia wychowania fizycznego. Działalność ruchową dzieci spełnia ważną rolę w ich rozwoju: wzmacnia zdrowie, kształtuje wszechstronną sprawność fizyczną i wiele dodatnich cech charakteru. Spacer jest naturalną formą ruchu najprostszym elementem wychowania fizycznego i sportu. Dzieci bez względu na porę roku powinny wychodzić na powietrze. Ruch na powietrzu przyśpiesza przemianę materii i pozwala szybciej usunąć zmęczenie. Wspólne spacery sprzyjają kształtowaniu zaradności i samodzielności, odwagi, silnej woli, umiejętności współdziałania w gromadzie. Gry i zabawy należą do tradycyjnych form organizowania czasu wolnego. Są wartościową formą wychowania fizycznego, gdyż zawierają różnorodny materiał ruchowy. Spontaniczne stwarzają warunki samodzielnego działania, wyzwalają aktywność i inicjatywę dziecka. Gry i zabawy zręcznościowe stanowią, mniej popularną formę zajęć świetlicowych. Rozwijają one siłę i zręczność, wyobraźnię i inteligencję, wdrażają do pokonywania przeszkód, pozwalają na uczciwą rywalizację współzawodniczących grup lub poszczególnych uczestników. 6

FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:

FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka: FORMY PRACY Forma pracy to inaczej środek jakiego używamy, aby osiągnąć konkretny cel wychowawczy. Gdy mamy już temat naszej zbiórki, umiejscowiliśmy go w naszej harcerskiej rzeczywistości, możemy go przekazać

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo