OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU O ZAWARCIE UMOWY O PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE W CELU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU, BUDOWIE, SFINANSOWANIU I EKSPLOATACJI AMFITEATRU Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI PT,, ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM. Podmiot Publiczny Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska Tomaszów Lubelski Tel Fax

2 I. UWAGI WSTĘPNE Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzone jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) i ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009, Nr 19, poz. 100 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w podziale na etapy: I etap procedury wyboru. Obejmuje publikację ogłoszenia oraz niniejszego Opisu potrzeb i wymagań. W odpowiedzi na ogłoszenie zainteresowane podmioty składają wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwany dalej wnioskiem, zawierający oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu, oświadczenie o spełnieniu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału, oświadczenie o wstępnej koncepcji realizacji Przedsięwzięcia według określonego modelu biznesowego oraz (jeżeli dotyczy) oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub do reprezentowania Partnera Prywatnego. II etap procedury wyboru. Podmiot Publiczny zaprasza do udziału w negocjacjach kandydatów, którzy złożyli wnioski zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.). Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Podmiot publiczny może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji. III etap procedury wyboru. Obejmuje zaproszenie przez Podmiot Publiczny do złożenia ofert kandydatów, z którymi prowadził negocjacje przesyłając im opis warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmiot Publiczny w niniejszym opisie potrzeb i wymagań zastrzega, że będzie wymagał od kandydatów załączenia do oferty wstępnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu oraz biznes planu przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. IV. 4 i IV.5 niniejszego opisu potrzeb i wymagań, a także wpłacenia wadium. IV etap procedury wyboru. Obejmuje ocenę ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. V etap procedury wyboru. Obejmuje złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych, o których mowa w sekcji III Ogłoszenia i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. II. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o: a) eksploatacji należy przez to rozumieć kompleksowe czynności związane z wykorzystywaniem przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego dla potrzeb Partnera Prywatnego, w tym w szczególności zarządzanie, utrzymanie i pobieranie pożytków; b) opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego należy przez to rozumieć opis warunków koncesji, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.); 2

3 c) Opisie potrzeb i wymagań należy przez to rozumieć niniejszy dokument opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia Budowy Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi pt,, Zaprojektuj, Wybuduj i Administruj Amfiteatrem wraz z obiektami towarzyszącymi w Tomaszowie Lubelskim; d) Partnerze Prywatnym należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, działającego samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami (np. w formie konsorcjum), zainteresowanego udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia Budowy Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi pt,, Zaprojektuj, Wybuduj i Administruj Amfiteatrem wraz z obiektami towarzyszącymi w Tomaszowie Lubelskim. e) Podmiocie Publicznym należy przez to rozumieć Miasto Tomaszów Lubelski. f) Przedmiocie partnerstwa publiczno-prywatnego należy przez to rozumieć realizację Przedsięwzięcia Budowy Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi pt,, Zaprojektuj, Wybuduj i Administruj Amfiteatrem wraz z obiektami towarzyszącymi w Tomaszowie Lubelskim. g) Przedsięwzięciu należy przez to rozumieć zaprojektowanie, budowę, finansowanie, zarządzanie, eksploatowanie oraz utrzymanie Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi pt,, Zaprojektuj, Wybuduj i Administruj Amfiteatrem wraz z obiektami towarzyszącymi w Tomaszowie Lubelskim. h) Umowie o partnerstwie publiczno prywatnym (dalej: umowa ppp) należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w Rozdziale 3 Ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. III. NAZWA I ADRES PODMIOTU PUBLICZNEGO Miasto Tomaszów Lubelski, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, Tomaszów Lubelski. Polska IV. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA IV.1. Informacje ogólne Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym polegająca na zaprojektowaniu, wybudowaniu, sfinansowaniu oraz zarządzaniu, eksploatowaniu i utrzymaniu Amfiteatru z obiektami mu towarzyszącymi. Amfiteatr z obiektami mu towarzyszącymi ma zostać wybudowany w parku miejskim w Tomaszowie Lubelskim na terenie wydzielonej działki zwanej dalej,,nieruchomością. Projekt zakłada, iż obiekt zostanie usytuowany w parku miejskim i będzie to jedyny taki obiekt kulturalny w mieście. Planuje się wykorzystanie obiektu do organizacji imprez o charakterze kulturalnym. Dopuszcza się również na terenie obiektu, funkcje uzupełniające o charakterze komercyjnym. Podmiot Publiczny zobowiązuje się przekazać Partnerowi Prywatnemu opisaną wyżej Nieruchomość, jako wkład własny, służący wykonaniu umowy o partnerstwie publicznoprywatnym. 3

4 Po upływie czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Partner Prywatny zwróci Podmiotowi Publicznemu Nieruchomość w stanie niepogorszonym zgodnym z jego przeznaczeniem określonym w umowie. W skład tej umowy wchodzą również niezbędne naprawy i remonty. Przedmiotowa nieruchomość stanowi wkład Podmiotu Publicznego służący realizacji zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nieruchomość przeznaczona pod realizację Przedsięwzięcia nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich. Ryzyko związane z nieuregulowanym stanem prawnym ww. Nieruchomości ponosi Podmiot Publiczny. Głównym założeniem Podmiotu Publicznego przy realizacji Przedsięwzięcia jest budowa Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi. Obiekt ten zwiększy atrakcyjność Tomaszowa Lubelskiego poprzez organizowanie koncertów i występów artystycznych dla mieszkańców Miasta i przyjezdnych gości. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi łatwiejszy dostęp do przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców oraz przyjezdnych gości na terenie Miasta. Podmiot Prywatny powinien zaprojektować i wybudować obiekty budowlane w całości ze swoich środków pieniężnych lub pozyskanych funduszy zewnętrznych. Prawnym zabezpieczeniem realizacji przedmiotowej umowy polegającej na wybudowaniu Amfiteatru z obiektami towarzyszącymi przez Podmiot Prywatny będzie zawarcie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej i okazanie jej Podmiotowi Publicznemu. Zgodnie z ogólnymi założeniami Podmiotu Publicznego oraz zapisami zaleca się, w zakresie oczekiwań Podmiotu Publicznego uwzględnienie w ramach projektu koncepcyjnego następujących elementów, które będą wchodziły w skład Amfiteatru wraz z towarzyszącymi mu zabudowaniami: - zadaszoną scenę koncertową, - widownię, - garderoby, - pomieszczenia socjalne, - toalety, - zaplecze gastronomiczne oraz kawiarnie lub restauracje, cukiernie.. IV.2. Czas obowiązywania umowy. W zakresie czasu obowiązywania umowy, Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego wskazania proponowanego czasu obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Jednocześnie Podmiot Publiczny wskazuje, że preferowanym czasem realizacji robót budowlanych jest okres 24 miesięcy wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i koncesji, a preferowanym czasem eksploatacji jest okres do 30 lat. IV.3. Oświadczenie o wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia według określonego modelu biznesowego. Oświadczenie o wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia według określonego modelu biznesowego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie 4

5 publiczno-prywatnym. Celem składanego oświadczenia jest zapoznanie Podmiotu Publicznego z możliwymi modelami (wariantami) realizacji Przedsięwzięcia, które będą stanowić punkt wyjścia do negocjacji z Partnerami Prywatnymi. IV.4. Biznes plan przedsięwzięcia Biznes plan przedsięwzięcia stanowi, obok wstępnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu obligatoryjny załącznik do oferty składanej w ramach niniejszego postępowania przez Partnera Prywatnego (etap III procedury wyboru). Celem wykonania biznes planu jest przedstawienie opłacalności całego Przedsięwzięcia w sensie finansowym i ekonomicznym, a także kwestii związanych z podziałem ryzyka czy też kosztami (w postaci ewentualnych dodatkowych opłat) wnoszonymi przez Podmiot Publiczny na etapie funkcjonowania obiektu. Integralnymi składowymi biznes planu przedsięwzięcia powinny być: 1. Plan marketingowy planowanego Przedsięwzięcia uwzględniający strategię umacniania pozycji Amfiteatru na rynku oraz jego promocję. Promocja ta powinna polegać w szczególności na reklamowaniu imprez kulturalnych w środkach masowego przekazu. 2. Identyfikacja i wstępna analiza nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych (w tym struktura zatrudnienia oraz wyszczególnienie poszczególnych pozycji kosztów w układzie rodzajowym: materiały, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia i świadczenia społeczne, pozostałe koszty, amortyzacja) i przychodów. 3. Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i bilans dla każdego podmiotu przewidzianego w strukturze Przedsięwzięcia. 4. Wskaźniki efektywności finansowej (w tym NPV i IRR) przy czym stopa dyskonta powinna opierać się na kosztach planowanych źródeł finansowania przedsięwzięcia. 5. Przewidywany budżet Przedsięwzięcia wraz kalkulacją podanej wysokości kosztów cząstkowych Przedsięwzięcia. 6. Planowany sposób finansowania Przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości i czasu trwania pozyskania środków zewnętrznych (dotacji). 7. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia z terminem rozpoczęcia robót budowlanych i eksploatacji obiektów powstałych w ramach Przedsięwzięcia. 8. Opis struktury prawno-organizacyjnej ze wskazaniem proponowanej formy prawnej spółki celowej, opis koncepcji zarządzania, opis strategii rozwoju, w tym inwestycji odtworzeniowych i ulepszających. Wszystkie wartości musza być wyrażone w walucie polskiej. V. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ V.1. Opis potrzeb i wymagań związanych z wykonaniem prac koncepcyjnych i projektowych. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Partner Prywatny w zakresie prac koncepcyjnych i projektowych odpowiedzialny będzie za: 1. Wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu. 2.Wykonanie na podstawie zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu, pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 5

6 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz ze zm.). 3. Uzyskania w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych, wymaganych przepisami prawa, uzgodnień, pozwoleń oraz dokonania zgłoszeń. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej określi umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym. V.2. Opis potrzeb i wymagań związanych z wykonaniem robót budowlanych. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Partner Prywatny w zakresie robót budowlanych odpowiedzialny będzie za: 1. Budowę Amfiteatru wraz z obiektami mu towarzyszącymi. 2. Zagospodarowanie terenu. 3. Wykonanie robót budowlanych w umownych terminach. 4. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego niezbędnych decyzji i pozwoleń na użytkowanie obiektów. Szczegółowe dane dotyczące zakresu robót budowlanych Amfiteatru wraz z obiektami mu towarzyszącymi wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i koncesji określi dokumentacja projektowa oraz umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner Prywatny zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane przy użyciu materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. V.3. Opis potrzeb i wymagań związanych z eksploatacją, w tym zarządzaniem i utrzymaniem. Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie terenu i wybudowanych obiektów przez czas trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego propozycji rozwiązań w zakresie usług polegających na eksploatacji, tj. kompleksowym zarządzaniu gospodarczym, komercyjnym i biznesowym obiektami, opisanych w biznes planie Przedsięwzięcia. W tym zakresie Partner Prywatny będzie w szczególności odpowiedzialny za: 1. Zarządzanie gospodarcze obiektami, zapewniające utrzymanie obiektów i zachowanie ich w niepogorszonym stanie oraz zarządzanie funkcjonowaniem obiektów, w tym: a) prowadzenie na bieżąco wszelkiej dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej; b) bieżącą konserwację instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach i na terenie przeznaczonym pod realizację Przedsięwzięcia; c) bieżące przeprowadzanie przeglądów oraz napraw wymaganych prawem oraz zużyciem, a także modernizacji i remontów; d) zapewnienie ochrony obiektów; e) zgłaszanie wszelkich wad i egzekwowanie ich usunięcia od wykonawców i dostawców w okresie udzielonej przez nich gwarancji i rękojmi; f) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów; g) ubezpieczenie obiektów; 6

7 h) wykonywanie planów gospodarczych i administracyjnych; 2. Zarządzanie komercyjne i biznesowe obiektami, zgodnie z założonymi celami, zapewniające wysoki standard działania oraz organizacji, w tym: a) prowadzenie działalności obiektów zgodnie z zasadami gospodarności oraz dobrego zarządzania; b) zapewnienie bezpieczeństwa bieżącego funkcjonowania obiektów; c) prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji, ksiąg, sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności; d) wykonywanie planów marketingowych obiektów oraz zarządzanie marką; e) wykonywanie planów sponsoringu i reklamy; f) kontakty ze sponsorami, reklamodawcami i innymi instytucjami w ramach polityki informacyjnej; g) rozliczanie i windykacja płatności; h) promowanie ekologicznej działalności obiektów. Wskazane powyżej oczekiwania co do listy obowiązków w zakresie zarządzania i utrzymania obiektów, leżących po stronie Partnera Prywatnego maja generalny charakter. Nie należy ich traktować jako wyczerpujących lub ostatecznych. Szczegółowy zakres wymagań Podmiotu Publicznego, w szczególności, co do rozdziału wzajemnych praw i obowiązków jak również ryzyka pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, zostanie wyodrębniony podczas negocjacji prowadzonych w ramach postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego zarekomendowania adekwatnych rozwiązań w ramach powyżej wymienionych list i wymagań, popartych doświadczeniami Partnera Prywatnego w zarządzaniu podobnymi Przedsięwzięciami. V.3. Opis potrzeb i wymagań związanych z wynagrodzeniem Partnera Prywatnego. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie stanowiło prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego propozycji rozwiązań w zakresie formuły i warunków wynagrodzenia. Propozycja powinna uwzględniać formułę oraz podział wynagrodzenia zarówno dla etapu inwestycyjnego jak i eksploatacyjnego, przy czym celem niniejszego postępowania jest uzyskanie jak największego finansowania Przedsięwzięcia ze strony Partnera Prywatnego, w tym finansowanie prac koncepcyjnych, projektowych i robót budowlanych obiektów. Propozycje powyższe powinny uwzględniać możliwość współfinansowania Przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych oraz ewentualny udział Partnera Publicznego w ich pozyskaniu. Podmiot Publiczny ustali szczegółowe zobowiązania główne i dodatkowe, w tym określi normy jakościowe, wymagania i standardy obowiązujące przy wykonywaniu przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podział ryzyk i zadań pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, po zakończeniu negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu wykonania Przedsięwzięcia. 7

8 VI.KRYTERIA Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Podmiot Publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami: 1. Zakres zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym związanych z Przedsięwzięciem i ich podział. Na potrzeby niniejszej inwestycji przez pojęcie ryzyka należy rozumieć możliwość poniesienia straty, zróżnicowanie osiągniętych rezultatów w stosunku do oczekiwań, prawdopodobieństwo nastąpienia wyniku innego niż oczekiwany, czy niepewność co do uzyskania przyszłych wyników z realizacji Przedsięwzięcia. Przy czym każda z powyższych sytuacji skutkuje kosztem, które jedna ze stron zawartej umowy o partnerstwie Publiczno-Prywatnym będzie musiała ponieść. W związku z tym, Podmiot publiczny oczekuje wskazania przez Partnera Prywatnego propozycji rozwiązań w zakresie podziału poszczególnych rodzajów ryzyka, z zastrzeżeniem, że ten kto będzie ponosił dane ryzyko będzie miał dowolność w wyborze najlepszego dla siebie sposobu zarządzania tym ryzykiem. Standardowy zestaw ryzyka, obejmujący w szczególności rodzaje ryzyka budowy, dostępności i popytu (ogólny szablon) zostanie udostępniony Podmiotom Prywatnym w czasie trwania negocjacji. Przy czym ostateczny zakres ryzyka i charakterystyka ryzyka oraz sposób oceny kryterium zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. Wstępny projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu. Partner Prywatny w zakresie sporządzenia wstępnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu powinien przedstawić i zapoznać Podmiot Publiczny z rozwiązaniami funkcjonalno-programowymi, przestrzenno architektonicznym i, technologicznymi Amfiteatru warunkującymi uzyskanie jak najwyższej efektywności ekonomicznej Przedsięwzięcia. Przy ocenie wstępnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu będą brane pod uwagę takie elementy jak: jakość, parametry techniczne, poziom oferowanej technologii, energooszczędność i innowacyjność oraz własne propozycje dotyczące zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych, zgodne z najnowszymi trendami światowymi, proekologicznymi i gwarantującymi niezawodne działanie obiektów budowlanych. Ostateczny katalog elementów oceny wstępnego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. 3. Biznes plan przedsięwzięcia. Partner Prywatny w zakresie wykonania biznes planu przedsięwzięcia powinien przestawić opłacalność całego Przedsięwzięcia w sensie finansowym i ekonomicznym, z uwzględnieniem proponowanego podziału ryzyka i ewentualnych wkładów własnych partnerów zarówno na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym. Przy ocenie biznes planu przedsięwzięcia będą brane pod uwagę założenia biznesowe oraz efektywność finansowa i ekonomiczna Przedsięwzięcia. Ostateczny katalog elementów biznes planu przedsięwzięcia zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. 4. Oczekiwany udział finansowy i wysokość ewentualnych wkładów własnych Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego zarówno dla etapu inwestycyjnego jak i eksploatacyjnego. 8

9 Podmiot Publiczny oczekuje wskazania przez Partnera Prywatnego wysokości udziału finansowego oraz wysokości wkładów własnych Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. Przy czym intencją Podmiotu Publicznego jest finansowanie Przedsięwzięcia w jak największym stopniu przez Partnera prywatnego. Sposób oceny kryterium zostanie uszczegółowiony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. Kryteria podane powyżej Podmiot Publiczny traktuje jako punkt wyjściowy do negocjacji z zainteresowanymi podmiotami w ramach postępowania o zawarcie umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, przy czym Podmiot Publiczny pragnie podkreślić, że zakres tych kryteriów oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom zostaną określone w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego. 9

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO POD NAZWĄ ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU PN.

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU PN. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO W POSTĘPOWANIU PN. WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAGOSPODAROWANIU PODZIEMNYCH WÓD TERMALNYCH POPRZEZ POWSTANIE

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY OPIS POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE PN. KOMPLEKS MINERALNYCH BASENÓW W SOLCU-ZDROJU

UPROSZCZONY OPIS POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE PN. KOMPLEKS MINERALNYCH BASENÓW W SOLCU-ZDROJU UPROSZCZONY OPIS POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE PN. KOMPLEKS MINERALNYCH BASENÓW W SOLCU-ZDROJU Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 9 sycznia 2009 roku o

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia.

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Tomasz Sawicki, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie obiektem Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju

Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie obiektem Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie obiektem Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Wysowa-Zdrój

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Na potrzeby testowania rynku wykonawców w związku z planowaną realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_pmopole 05/08/2010- ID:2010-103452 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru partnera prywatnego

Procedura wyboru partnera prywatnego Procedura wyboru partnera prywatnego PPP krok po kroku etapy postępowania Wybór trybu postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego tryb ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków

Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG I POSTULATÓW ODNOŚNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

FORMULARZ UWAG I POSTULATÓW ODNOŚNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FORMULARZ UWAG I POSTULATÓW ODNOŚNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego w modelu PPP Gostyń Sporządzony przez: Ingenis Sp. z o.o. Ul. Łąkowa 21/19 61-879

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno, Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Załącznik nr 8 do Ogłoszenia ZZP.271.16.2017 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Wojewoda Opolski, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza dr Rafał Cieślak radca prawny Zgierz, 27 sierpnia 2015 r. KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ Kancelaria świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210779-2017:text:pl:html -Łódź: Roboty budowlane w zakresie parkingów 2017/S 105-210779 Ogłoszenie o koncesji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2013 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP. Warszawa, kwiecień 2013 r. Jakie są dalsze kroki dla polskich dróg w modelu PPP Warszawa, kwiecień 2013 r. Podstawowym założeniem dla budowy autostrad niefinansowanych bezpośrednio ze środków KFD w najbliższym czasie w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków e-mail: m.szczygiel@radzionkow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011 r. Uzasadnienie z dnia 29 grudnia 2011 r. Utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki te działają jako organizacje non

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 1 z 6 2014-02-26 09:41 Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załączniki bez pomocy publicznej

Załączniki bez pomocy publicznej Załącznik nr 3 Załączniki bez pomocy publicznej Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć załączniki ogólne: 1. Studium wykonalności z analizą finansową w wersji

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania) w okresie od... do... ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3831/2014 Kraków, 2014-11-13

Bardziej szczegółowo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo W jaki sposób wspólnie uczestniczyć w postępowaniu, jak zawrzeć umowę konsorcjum i jakie składać dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Niejednokrotnie ze względu na wielkość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Gołuchów dla samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Załącznik do uchwały Nr 544/2011 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11.04.2011 roku Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 1 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy:

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: WZÓR POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w.... zwanym

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wybór partnera prywatnego w PPP

Wybór partnera prywatnego w PPP Wybór partnera prywatnego w PPP! Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika radca prawny European Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement!

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Strategia

W poprzedniej prezentacji: Strategia Krok 5. Plan techniczny Jerzy T. Skrzypek W poprzedniej prezentacji: Strategia 1 Prezentacja zawiera zasady opracowania strategii 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach 1 Prezentacja zawiera zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września dla samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego. Ofertę należy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO/KONCESJONARIUSZA. www.inves.pl

PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO/KONCESJONARIUSZA. www.inves.pl PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO/KONCESJONARIUSZA www.inves.pl Zasady prowadzenia postępowania Zasady obowiązują zarówno w zakresie dopuszczenia, jak i podczas negocjacji: - Zasada równego traktowania;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Oznaczenie sprawy: RRM.7013.8.1.2013 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o koncesji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208355-2017:text:pl:html -: Roboty budowlane 2017/S 104-208355 Ogłoszenie o koncesji Roboty budowlane Dyrektywa 2014/23/UE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PARTNERA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 2 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PARTNERA PUBLICZNEGO Załącznik nr 2 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PARTNERA PUBLICZNEGO 1 I. OPIS PRZEDMIOTU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO Zadanie pod nazwą Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo