Odpowiedzi i model oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi i model oceniania"

Transkrypt

1 Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM czerwca 2014 r. Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. 1. Zdający otrzymuje punkty za poprawne rozwiązania, odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Ponieważ jest to próbna matura wiele zadań jest za 1 pkt za drobne uchybienia tj. złe przybliżenie (błędne zaokrąglenie wartości końcowej), mniej istotne pomyłki we wzorach półstrukturalnych, itp. nie należy pozbawiać uczniów punktów tylko zaznaczyć te drobne błędy i braki w ocenianym arkuszu. W kilku przypadkach nie podaję precyzyjnie, czy niepełna odpowiedź do zadania za 2 pkt powinna być oceniona na 1 pkt, czy na 0 pkt. Po elementach odpowiedzi lub rozwiązania musicie Państwo sami dokonać oceny. 2. Rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w kryteriach, oceniane są zgodnie z zasadami punktacji. Uczeń może udzielić inaczej sformułowanych odpowiedzi lub uzasadnień o innej treści niż podane w modelu osoba oceniająca powinna starannie przeanalizować takie zapisy. Jeżeli są one merytorycznie poprawne i odpowiadają na zadane pytanie, to należy przyznać punkty za taką odpowiedź. 3. Istnieje kilka zalecanych systemów ustalania nazw związków chemicznych, jeżeli uczeń podaje poprawną nazwę, która nie jest wyszczególniona w tym modelu oceniania, to otrzymuje punkty zgodnie z zasadami punktacji. (Jeżeli w poleceniu jest wymagane podanie nazwy systematycznej, to podanie nazwy zwyczajowej jest odpowiedzią nieprawidłową.) 4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, inne nieprawidłowe, to nie otrzymuje punktów za żadną z nich. 5. Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat. 6. Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnić się od przedstawionego w modelu (np. mogą być zwielokrotnione), ale bilans musi być prawidłowy. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania. 7. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. W obliczeniach cząstkowych zapis jednostek nie jest wymagany, ale jeśli jednostki są, to muszą być poprawne. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym powoduje utratę 1 punktu. (W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.) 8. Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów. 9. Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów. 10. Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów. 11. Zapis, w równaniach reakcji nie jest wymagany. 12. W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak nie powoduje utraty punktów.

2 Zadanie 1. (2 pkt) Liczba cząstek Symbol w atomie w jonie prostym atomu jonu* protonów elektronów protonów elektronów Ładunek jonu Symbol pierwiastka gazu szlachetnego o tej samej konfiguracji elektronowej, co jon Ca Ca Ar Na Na Ne S S Ar 2 pkt jeżeli wszystkie pozycje są uzupełnione prawidłowo 1 pkt jeżeli dla dwóch pierwiastków wszystkie pozycje są uzupełnione prawidłowo Zadanie 2. (1 pkt) 1 pkt odpowiedź D. Zadanie 3. (3 pkt) NH 3 CO 2 H 2 S 3 pkt jeżeli wszystkie elementy trzech struktur narysowano poprawnie i zaznaczono poprawnie cząsteczki posiadające niezerowy moment dipolowy 2 pkt jeżeli wszystkie elementy trzech struktur narysowano poprawnie i nie zaznaczono momentu dipolowego lub poprawnie narysowano dwie struktury i zaznaczono poprawnie dla nich moment dipolowy lub jego brak 1 pkt jeżeli co najmniej jedno pole wypełniono poprawnie Zadanie 4. (2 pkt) 1. P, 2. P, 3. P, 4. P, 5. F 2 pkt wszystkie poprawne odpowiedzi 1 pkt 4 lub 3 poprawne odpowiedzi strona 2

3 Zadanie 5. (1 pkt) 1 pkt poprawnie zamalowano na schemacie układu pozycje pierwiastków z trzeciego okresu i wpisano ich liczby atomowe: 14, 15 i 16 Zadanie 6. (1 pkt) W szeregu pierwiastków oznaczonych na rysunku strzałką E liczba elektronów walencyjnych tych pierwiastków maleje/rośnie/nie ulega zmianie, promienie atomowe maleją/rosną/nie ulegają zmianie, elektroujemność maleje/rośnie/nie ulega zmianie, właściwości kwasowe tlenków tych pierwiastków maleją/rosną/nie ulegają zmianie i ich masa atomowa maleje/rośnie/nie ulega zmianie. 1 pkt za wszystkie poprawne uzupełnienia zdania Zadanie 7. (2 pkt) stopień utlenienia II III IV VII wzór tlenku MnO Mn 2 O 3 MnO 2 Mn 2 O 7 charakter chemiczny Z Z A K 2 pkt jeżeli wszystkie pozycje są uzupełnione prawidłowo 1 pkt jeżeli co najmniej sześć pozycji uzupełniono prawidłowo Zadanie 8. (2 pkt) Pierwiastek, którego atom ma konfigurację elektronową: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 należy do pierwiastków bloku s/p/d/, jest metalem/niemetalem, który na zimno reaguje/nie reaguje ze stężonym kwasem siarkowym(vi). Nazwa i symbol pierwiastka: żelazo, Fe., [Ar] 3d 5, n = 3, l = 2, m = { 2, 1, 0, 1, 2}, m s = 1/2 lub 1/2 1 pkt w przypadku jeżeli tylko jedna część zadania jest wykonana poprawnie, lub w każdej z części popełniono jeden błąd np. jedno błędne podkreślenie i jedna niewłaściwa liczba kwantowa Zadanie 9. (3 pkt) 3 O + Cr 2 O H + 3 HCOOH + 2 r + 4 H 2 O O + H 2 O HCOOH + 2 H e / Cr 2 O H e 2 r + 7 H 2 O 3 pkt za pełną poprawną odpowiedź 2 lub 1 pkt odpowiedź zawiera błędy, np. poprawnie zapisano równania elektronowo-jonowe, ale źle wpisano współczynniki do równania, lub w jednym z równań źle dobrano współczynniki strona 3

4 Zadanie 10. (2 pkt) Substrat rozpadu izotop promieniotwórczy Rodzaj przemiany promieniotwórczej Produkt rozpadu Pu U 1 T 2 e 1 1 N 21 Po Pb 1 pkt odpowiedź zawiera maksymalnie dwa błędy Zadanie 11. (1 pkt) 9 Be (, n) 12 1 C Be n + 12 Zadanie 12. (1 pkt) Procentowa zawartość pierwiastka promieniotwórczego w preparacie po 36 dniach wyniesie 5%. (Należało założyć, że masa preparatu nie ulega zmianie nie było to podane w treści zadania. Niedopatrzenie autora ) 1 pkt za pełną poprawną odpowiedź Zadanie 13. (2 pkt) a) Na 2 SO 3 odczyn zasadowy, hydroliza anionowa (lub zasadowa) SO H 2 O H 2 SO OH (inny poprawny zapis: SO H 2 O SO OH ) b) KCl hydroliza nie zachodzi c) (NH 4 ) 2 CO 3 odczyn obojętny lub odczyn lekko zasadowy, ponieważ wartość K b (NH 3 ) = 1,8 10 5, a K a (H 2 CO 3 ) = 4,5 10 7, to stężenie jonów OH > H + hydroliza anionowo-kationowa 2 NH CO H 2 O 2 NH 3 2O + H 2 CO 3 (inny poprawny zapis: 2 NH CO H 2 O 2 NH 3 2O + CO 2 ) 1 pkt odpowiedź zawiera maksymalnie 2 błędy, np. w jednym z równań źle dobrano współczynniki, źle określono jeden z odczynów strona 4

5 Zadanie 14. (2 pkt) Reakcja Roztwór I Roztwór II 0,1 mol/dm 3 0,1 mol/dm 3 chemiczna T/N Końcowe ph = 7; ph > 7; ph < 7 Osad NaCl AgNO 3 T ph = 7 AgCl HF KOH T ph > KCl NaNO 3 N ph = Ba(OH) 2 H 2 SO 4 T ph = 7 BaSO 4 1 pkt odpowiedź zawiera błędy lub jest niepełna, co najmniej pól musi być wypełnionych poprawnie Zadanie 15. (2 pkt) A. F, B. P, C. F, D. P 1 pkt minimum 3 dobre wskazania Zadanie 16. (2 pkt) Odpowiedź:,1 g AgBr. Szkic rozwiązania: AgNO 3 + NaBr AgBr + NaNO 3 40 g 40 g osad 0,235 moli 0,389 moli 0,235 moli = 44,1 g nadmiar 1 pkt poprawnie zapisane równanie reakcji, uwzględnienie, że reagenty reagują w proporcjach molowych, ale odpowiedź zawiera drobne błędy, np. złe przybliżenie wyniku, błędnie obliczone masy itp. Zadanie 17. (2 pkt) A. P, B. P, C. F, D. F 1 pkt minimum 3 dobre wskazania strona 5

6 Zadanie 18. (3 pkt) 1. w temp. 26 (jeżeli uczeń odczytał 25 C lub 27, to także traktujemy jako dobrą odpowiedź) 2. stężenia procentowe są jednakowe i wynoszą 2,5 % stężenie molowe azotanu(v) potasu wynosi 3,25 mol/dm 3 stężenie molowe chlorku sodu wynosi 5,77 mol/dm 3 3 pkt za pełną poprawną odpowiedź 2 lub 1 pkt za poprawnie odczytaną temperaturę, poprawne obliczenie stężeń procentowego lub molowych, albo obliczenie obu stężeń, ale odpowiedzi zawierają drobne błędy, np. złe przybliżenia wyników, źle obliczone masy itp. Zadanie 19. (2 pkt) Odpowiedź: 15, g. Szkic rozwiązania: 95 C 175 g 100 g H 2 O 275 g roztworu NaNO 3 38,18 g 21,82 g 60 g 35 C 105 g 100 g H 2 O 205 g roztworu NaNO 3 22,91 g 21,82 g H 2 O wytrąci się:,1 g 22,91 g 15,3 g 1 pkt odpowiedź niepełna np. poprawnie odczytano rozpuszczalności dla temperatur 5 C i 35 C, poprawnie obliczono masy wody i soli w roztworze początkowym i końcowym, albo jeżeli obliczenia zawierają drobne błędy a przeprowadzone zostały do końca i zawierają złe przybliżenia wyników, źle obliczone masy itp. Zadanie 20. (2 pkt) Opis reakcji Typ rodzaj reakcji chemicznej F D B E C G A 2 pkt jeżeli wszystkie odpowiedzi podano prawidłowo 1 pkt jeżeli co najmniej cztery odpowiedzi podano prawidłowo Zadanie 21. (2 pkt) I tak, II tak, III nie, IV tak, V tak 2 pkt jeżeli wszystkie odpowiedzi podano prawidłowo 1 pkt jeżeli co najmniej trzy odpowiedzi podano prawidłowo strona 6

7 Zadanie 22. (1 pkt) Szkic rozwiązania: 2 CO + 2 H 2 CH 4 + CO 2 początek reakcji reakcja stan równowagi Odpowiedź. Powstały w tej reakcji 2 mole metanu. 1 pkt za poprawną odpowiedź Zadanie 23. (2 pkt) [ ] [ O 2 ] [ O] 2 [ 2 ] ,0 Odpowiedź: Stała równowagi reakcji w podanych warunkach wynosi 0, pkt za poprawną odpowiedź (uczeń może podać wartość w innym formacie np. / 2) 1 pkt za odpowiedź niepełną np. podanie obliczeń bez przedstawienia ogólnej zależności na podstawie której wykonał obliczenia Zadanie 24. (2 pkt) 2 pkt za poprawną odpowiedź uzupełnienie wykresu i opisanie go 1 pkt za odpowiedź niepełną np. nie opisanie wykresu, brak lub błędne narysowanie jednej z krzywych Zadanie 25. (2 pkt) I. P, II. F, III. P, IV F, V. F, VI. F 2 pkt za poprawną odpowiedź 1 pkt za odpowiedź niepełną co najmniej cztery dobre wskazania strona 7

8 Zadanie 26. (1 pkt) Odpowiedź: Wartość energii aktywacji tej reakcji przebiegającej bez użycia katalizatora to 0 kj/mol NH 3. Energia aktywacji tej reakcji po zastosowaniu katalizatora zmieniła się (zmniejszyła się) o 1 0 kj/mol N 3. 1 pkt za obie poprawne odpowiedzi Zadanie 27. (2 pkt) Entalpia reakcji 2 NH 3 3 H 2 + N 2 wynosi 92 kj (lub 46 kj/mol NH 3 ). Wartość energii aktywacji dla tej reakcji w przypadku prowadzenia jej bez zastosowania katalizatora wynosi 390 kj/mol NH 3. 2 pkt za obie poprawne odpowiedzi 1 pkt za odpowiedź niepełną, np. dobra odpowiedź tylko na jedno z pytań Zadanie 28. (2 pkt) Wydzieliło się 205, MJ energii cieplnej. 2 pkt za poprawną odpowiedź 1 pkt za odpowiedź niepełną, np. błędnie przybliżoną wartość Zadanie 29. (2 pkt) Odpowiedź: Wzór sumaryczny tego związku to C 2 H 6 O. Nazwa alkoholu etanol. Szkic rozwiązania: proporcje masowe 3 g węgla 0,75 g wodoru 2 g tlenu proporcje molowe 3/12 moli 0,75 moli 2/1 moli / Wzór empiryczny C 2 H 6 O jest wzorem rzeczywistym. Na podstawie gęstości względem wodoru obliczamy masę molową tego związku 46 g/mol jest to masa cząsteczki opisanej wzorem empirycznym. 2 pkt za poprawną odpowiedź 1 pkt za odpowiedź niepełną, np. brak nazwy alkoholu Zadanie 30. (3 pkt) 1. Można wskazać na różnice w aktywności metali podczas reakcji z kwasem solnym oraz rozcieńczonym (niezbyt stężonym) i stężonym kwasem azotowym(v) i na tej podstawie uszeregować te metale od najmniej do najbardziej aktywnego chemicznie. strona 8

9 2. Można otrzymać dla każdego z tych metali roztwory azotanu(v), a następnie wstawiając blaszki tych metali do roztworów soli sprawdzić, czy zachodzi redukcja kationów z roztworu i blaszka pokrywa się innym metalem. Spodziewane obserwacje W tym przypadku blaszka cynku zostanie pokryta warstwą miedzi i srebra, blaszka miedzi zostanie pokryta tylko warstwą srebra. Wnioski Najmniej aktywnym metalem jest srebro, potem miedź, najbardziej aktywnym cynk. 3 pkt za pełną, spójną i poprawną odpowiedź z prawidłową argumentacją i równaniami chemicznymi reakcji uzasadniającymi wskazanie zapisanego szeregu aktywności metali 2 pkt za odpowiedź niepełną, ale z prawidłowo przedstawionym szeregiem aktywności metali i prawidłowo zapisanymi reakcjami chemicznymi oraz wskazanie sposobu określenia aktywności 1 pkt za odpowiedź niepełną, ale z prawidłowo przedstawionym szeregiem aktywności metali i poprawnie zapisanymi co najmniej dwoma reakcjami chemicznymi Zadanie 31. (2 pkt) Odpowiedź: 5, mg jonów srebra. Szkic rozwiązania: I r 1, I r = [Ag + ] [Cl ] [Ag + ] = 0,0032 mol/dm 3 [Ag + ] = , mol/dm mol/m 3 = 5,4 mg Ag/m 3 2 pkt za poprawną odpowiedź 1 pkt za odpowiedź niepełną, np. brak jednostki, błędne przybliżenie wartości, błąd rachunkowy w obliczeniach Zadanie 32. (4 pkt) Kwas HCO 3 HSO 3 NH 3 H 2 SO 4 H 2 S Zasada CO 3 2 SO 3 2 NH 2 HSO 4 HS Stopień utlenienia IV IV III VI II Utleniacz Reduktor pkt za pełną odpowiedź 20 pól poprawnie opisanych 3 pkt za odpowiedź niepełną 1 pól poprawnie opisanych 2 pkt za odpowiedź niepełną 15 pól poprawnie opisanych 1 pkt za odpowiedź niepełną 12 pól poprawnie opisanych strona 9

10 Zadanie 33. (4 pkt) Roztwór A. B. C. D. spodziewana wartość p 0,1 1 1,3 2 poprawność obliczeń 0,7 tak 3 1,3 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź Szkic rozwiązań: A. ph = log (0,2) = 0,7 (wartości logarytmów podano w Karcie wybranych wzorów) B. ph = log (0,1) = 1 C. ph = log ( 0,1 100 ) = 3 0,01 mol D. ph = log ( ) = 1,3 0,2 dm Zadanie 34. (3 pkt) Nazwa związku Masa cząsteczkowa Nazwa grupy związków chemicznych, do której należy substancja Stan skupienia związku w temperaturze 150 K etan 30 u alkany (lub węglowodory) ciekły (ciecz) butan 58 u alkany (lub węglowodory) ciekły (ciecz) metanol 32 u alkohole stały (ciało stałe) propan-1-ol 60 u alkohole ciekły (ciecz) fluoropropan 62 u fluorowcoalkany ciekły (ciecz) 3 pkt za prawidłowe uzupełnienie wszystkich 15 pól 2 pkt za prawidłowe uzupełnienie 1-12 pól 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie 11- pól strona 10

11 Zadanie 35. (2 pkt) Przykładowe podsumowanie: Temperatura wrzenia zależy od masy cząsteczkowej substancji i od energii (rodzaju) oddziaływań międzycząsteczkowych. Uczeń porównuje etan (t. wrzenia 89 C) i butan (t. wrzenia 0,55 C) związki z tego samego szeregu homologicznego. Stwierdza, że w tym przypadku na znacznie wyższą temperaturę wrzenia butanu ma wpływ jego wyższa masa cząsteczkowa (5 u) w odniesieniu do masy etanu ( 0 u) oddziaływania międzycząsteczkowe są tej samej wartości. Podobnie porównuje metanol i propanol. Wyższą temperaturę wrzenia propanolu przypisuje wyższej masie cząsteczkowej także i w tym przypadku rodzaj i wartość oddziaływań międzycząsteczkowych (głównie wiązań wodorowych) są zbliżone. Uczeń porównuje butan i propanol (może także uwzględnić fluoropropan) cząsteczki o zbliżonych masach cząsteczkowych (ok. 0 u), ale o dużej różnicy w wartościach energii oddziaływań międzycząsteczkowych. Wskazuje, że w tym przypadku o bardzo wysokiej temperaturze wrzenia propanolu (98 C) w odniesieniu do niskiej temperatury wrzenia butanu ( 0,55 C) decyduje energia oddziaływań międzycząsteczkowych (wiązań wodorowych) występujących w propanolu (alkoholach). Analogiczne uzasadnienie może przedstawić porównując etan i metanol. uczeń przedstawia podsumowanie od jakich czynników (masa cząsteczkowa i oddziaływania międzycząsteczkowe) zależy temperatura wrzenia, wymienia związki, które bierze pod uwagę oraz wartości ich temperatur wrzenia i mas cząsteczkowych, sensownie uzasadnia swoje podsumowanie (stwierdzenie) 1 pkt za odpowiedź niepełną, ale zawierającą prawidłowe podsumowanie oraz elementy uzasadnienia Zadanie 36. (2 pkt) 1. wzór 7H 8 N 4 O 2 2. teobrominę, kofeinę, teofilinę (uznajemy także, jeżeli uczeń poda tylko jeden lub dwa związki, w poleceniu nie sprecyzowano, ile ma wymienić) g 2 pkt jeżeli wszystkie pola są uzupełnione prawidłowo 1 pkt jeżeli dwa pola są uzupełnione prawidłowo Zadanie 37. (3 pkt) 1. kwas asparaginowy 2. wartość pi (lub wartość punktu izoelektrycznego) (lub liczba grup karboksylowych i ich wzajemne położenie) 3. arginina 4. argininy 5. cysteiny 6. leucyny 7. izoleucyny 8. leucyny (izoleucyny, alaniny lub glicyny) strona 11

12 9. seryna (lub odwrotnie z 10.) 10. treonina (lub odwrotnie z 9.) 3 pkt za prawidłowe uzupełnienie wszystkich 10 pozycji 2 pkt za prawidłowe uzupełnienie -7 pozycji 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie -5 pozycji Zadanie 38. (1 pkt) Czynność I II III Zużytkowana energia w kj/kg/h Zużytkowana ponadpodstawowa energia w kj przez mężczyznę o wadze 70 kg w ciągu 1 godz. 1. sen 3, spokojne siedzenie 6, powolny spacer (4 km/h) 11, wchodzenie po schodach 66, pkt jeżeli wszystkie pola uzupełnione prawidłowo Zadanie 39. (1 pkt) Młodzieniec o wadze 0 kg, który wchodzi po schodach w wielopiętrowym budynku przez ( spali ) w wyniku ponadpodstawowej przemiany materii 16 gramów glukozy. minuty zużyje 1 pkt za dobrą odpowiedź Zadanie 40. (1 pkt) Odpowiedź: min. Młoda dama zużywa energię w wyniku podstawowej i ponadpodstawowej przemiany materii, czyli łącznie (11, + ) kj/kg/h. 1 pkt za dobrą odpowiedź Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Próbnej Maturze Chemia z Tutorem dla uczniów klas przedmaturalnych dr inż. Zdzisław Głowacki, Oficyna Wydawnicza Tutor Toruń, ul. Warszawska 14/2 tel , kom strona 12

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo