ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług z zakresu turystyki łowieckiej. Na podstawie 17 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego oraz zarządzenia Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2008 r. znak spr. Zł / 2008 w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej świadczonych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskanych w tych ośrodkach oraz zarządzenia nr 8A/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie z dnia r. zarządzam co następuje: W skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Strzałowo wchodzą obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawienia nr. nr. 204 i 231. zgodnie z Decyzją Ministra Ochrony Środowiska i Leśnictwa z dnia r. zn. spr. DLŁ-7551/13/ Ośrodek Hodowli Zwierzyny realizuje cele określone w art. 28, ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. wraz z późniejszymi zmianami, rocznych planach łowieckich zatwierdzonych zgodnie z założeniami wieloletnich łowieckich planów hodowlanych opracowanych dla rejonów hodowlanych oraz programach funkcjonowania i dalszego rozwoju gospodarki łowieckiej w OHZ LP. Realizacja rocznych planów pozyskania odbywa się w oparciu o prowadzone polowania indywidualne i zbiorowe, na podstawie wydanych pisemnych upoważnień przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo oraz zamówień polowań składanych za pośrednictwem Biura Polowań MAZURY Regionalnej Dyrekcji LP (wpis do Rejestru Polowań Wojew. Warmińsko Mazurskiego, poz. nr 5 ). Odpowiedzialnym za sporządzanie i realizację wykonania rocznych łowieckich planów hodowlanych, finansowo i rzeczowo czynię odpowiedzialnych leśniczych ds. łowieckich prowadzących gospodarkę łowiecką w poszczególnych obwodach. W oparciu o roczne łowieckie plany hodowlane, Specjalista ds.gosp. łowieckiej sporządza corocznie ofertę sprzedaży trofeów łowieckich i usług z zakresu turystyki łowieckiej w rozbiciu na propozycję sprzedaży dla ZBP MAZURY oraz myśliwych członków PZŁ. Polowanie na terenie OHZ odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Polowanie w OHZ Strzałowo mogą wykonywać: - myśliwi cudzoziemcy - indywidualnie lub na polowaniu zbiorowym za pośrednictwem Biura Polowań, na zasadzie pierwszeństwa, - myśliwi krajowi, będący członkami Polskiego Związku Łowieckiego i obywatele krajów Unii Europejskiej posiadający stosowne uprawnienia (zgodnie z art. 42a ustawy Prawo łowieckie) - indywidualnie na podstawie dokumentu Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego lub na polowaniu zbiorowym zorganizowanym przez zarządcę OHZ. 2 1

2 Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego w OHZ wydaje się na druku ścisłego zarachowania, podpisane przez zarządcę OHZ (na wzorze załącznika wynikającego z rozporządzenia M.Ś. z dn 23 marca 2005r.) a następnie wpisuje do komputerowego systemu SILP. Upoważnienie na odstrzał zwierzyny wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego ( zał. nr. 4 ), po jego uprzednim zaakceptowaniu, upoważnienie na odstrzał zwierzyny dla myśliwych polujących w OHZ poprzez ZBP wystawiane jest na podstawie dokumentacji polowania otrzymanej z ZBP. Myśliwy własnoręcznie kwituje odbiór wystawionego upoważnienia. O terminie ważności upoważnienia na odstrzał zwierzyny oraz jej ilości, decyduje wystawiający upoważnienie. Po zakończeniu polowania leśniczy ds. łowieckich odbiera od myśliwego wykorzystane upoważnienie do wykonywania polowania, sporządza każdorazowo protokół z polowania indywidualnego ( wzór protokołu zał. nr. 5, myśliwi polujący po przez ZBP protokół ZBP ), którego pierwszą kopię przekazuje myśliwemu a oryginał wraz z wykorzystanym upoważnieniem przekazuje do biura nadleśnictwa. Protokół z polowania indywidualnego stanowi podstawę do wystawienia faktury. Specjalista ds. gospodarki łowieckiej, do końca miesiąca kwietnia, po zakończeniu sezonu łowieckiego, przekazuje oryginały wykorzystanych upoważnień do archiwum nadleśnictwa Ocenę prawidłowości odstrzału i zgodność z wydanym zezwoleniem jak również wstępną wycenę trofeów pod względem wartości medalowej ( CIC ) dokonuje komisja w składzie : inżynier nadzoru, specjalista ds. łowieckich i leśniczowie ds. łowieckich przy udziale przedstawiciela PZŁ. W pracach komisji przy ocenie wstępnej nie może brać udziału osoba w obecności której trofeum zostało pozyskane. 2. Wprowadza się zakaz wywozu trofeów zwierzyny płowej oraz oręży dzików medalowych strzelonych na terenie OHZ LP, poza teren Nadleśnictwa bez dokonania wyceny wstępnej wg punktacji CIC, dokonania opłat wg cenników jak również trwałego oznakowania ( skasowania trofeum ) wg ogólnie obowiązujących zasad( zał. nr. 1, zał. nr.2 ). 3. Odwołanie od dokonanej oceny prawidłowości odstrzału bądź wyceny CIC rozpatruje Dyrektor RDLP w Olsztynie. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dokonania wyceny w Nadleśnictwie za pośrednictwem Nadleśnictwa, w którym odbywała się ocena i wycena. 4. Wycenę wstępną trofeów wg punktacji CIC, należy obowiązkowo udokumentować w kartach wyceny oraz certyfikatem dla trofeów łowieckich, spełniających następujące wymaganie : - Jeleń szlachetny - o masie poroża od 5,5 kg brutto, - Sarna - o masie poroża od 430 gr brutto, - Dzik - oręż o średniej długości szabel. powyżej 20cm, (Przez masę poroża brutto rozumie się masę poroża z czaszką, bez żuchwy.) 5. Jeżeli pozyskane zostanie trofeum rekordowe (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich, 14), musi ono pozostać w kraju, a wywiezione za granicę może być jedynie w celu eksponowania go na wystawach specjalistycznych. 4 2

3 5. Obowiązuje prowadzenie dokumentacji fotograficznej (ewidencja albumowa) dla pozyskanych trofeów z wykorzystaniem jej między innymi do kroniki OHZ LP, z równoczesnym opisem zawierającym dane identyfikacyjne, jak niżej : a)- nadleśnictwo, e)- data pozyskania, b) nazwa OHZ i nr obwodu f) forma poroża, c)- nazwisko i imię myśliwego, f) masa poroża i tuszy, d)- gatunek zwierzyny, g) ew. punktacja CIC, Podstawą do wystawienia faktury za trofeum i usługi z zakresu turystyki łowieckiej jest protokół z polowania (załącznik nr. 4 lub protokół Biura Polowań "MAZURY"). Odstąpienie tuszy na własne potrzeby myśliwego następuje po zważeniu tuszy, sporządzeniu WON oraz opłaceniu w kasie nadleśnictwa jej równowartości wg cennika i normy kontrahenta skupującego tusze od Nadleśnictwa W stosunku do myśliwych polujących indywidualnie, znających łowisko oraz nie angażujących sił i środków zarządcy OHZ LP lub polujących w celu ochrony pól przed szkodami, odstępuje się od pobierania opłat za organizację polowania (korzystanie z usług przewodnika, przygotowanie tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do miejsca magazynowania, przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację, wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w ohz LP, inne czynności związane z wykonywaniem polowania - np. poszukiwanie postrzałka, utylizacja odpadów itp.) 2. W przypadku zagrożenia nie wykonania planu odstrzału zwierzyny ( niedostateczne wykonanie % planu odstrzału w stosunku do % upływu czasu ) lub zagrożenia wystąpienia znacznych szkód w uprawach rolnych i leśnych lub w celu ochrony pól przed szkodami łowieckimi w stosunku do myśliwych będący członkami Polskiego Związku Łowieckiego i obywateli krajów Unii Europejskiej posiadający stosowne uprawnienia (zgodnie z art. 42a ustawy Prawo łowieckie), dopuszczam po wydaniu odpowiedniej decyzji : a) odstąpienia od pobierania opłat za trofeum: - sarny kozy i koźlęta; daniele łanie i cielęta; jelenie łanie i cielęta, - dziki : - wszystkie b) obniżenie opłaty za trofeum jeleni byków i rogaczy do 50 % na miesiąc przed zakończeniem terminarza polowań, c) zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania na ogólnych zasadach, w wysokości do 20 % wartości tuszy, d) ustalenia dla myśliwych wykonujących polowanie na drapieżniki, zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania, Zobowiązuję Specjalistę ds. gosp. Łowieckiej do przesłania każdorazowo Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie kopii decyzji podjętych w tym zakresie. 3

4 1. W OHZ Strzałowo mogą być organizowane polowania zbiorowe na koszt Nadleśnictwa o charakterze szkoleniowo instruktażowym, zgodnie z planem szkoleń nadleśnictwa. Służyć one powinny przede wszystkim promocji polskiego łowiectwa z zachowaniem pełnej oprawy, zwyczajów i tradycji łowieckiej. Warunkiem zorganizowania przedmiotowych polowań jest akceptowany przez Dyrektora RDLP wniosek wraz z załączonym projektem programu szkolenia i listy jego uczestników. 2. Za zgodą Dyrektora RDLP mogą być również organizowane polowania zbiorowe służące realizacji zagrożonego rocznego planu pozyskania zwierzyny. 3. W przypadku tych polowań koszty ich organizacji pokrywa organizator natomiast uczestnicy wnoszą jedynie opłaty za pozyskane trofea samców zwierzyny płowej i dzików odyńców o długości szabel pow.14 cm zgodnie z ofertą z na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie. 4. Zgodnie z rozporządzenia M.Ś. z dnia 23 marca 2005 r., prowadzący polowanie sporządza i przekazuje zarządcy obwodu w terminie do siedmiu dni protokół sprawozdanie z polowania zbiorowego. Jeden egzemplarz należy przesłać do RDLP w Olsztynie. 7 Nadleśnictwo prowadzi następującą dokumentację w OHZ: - ewidencję pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym odpowiedzialny właściwy dla obwodu łowieckiego leśniczy ds. łowieckich, - rejestr polowań zbiorowych odpowiedzialny specjalista ds. gosp. łowieckiej, - rejestr wydanych upoważnień do odstrzałów odpowiedzialny specjalista ds. gosp. łowieckiej, - bieżącą ewidencję wykonywanych odstrzałów odpowiedzialny leśniczy ds. łowieckich, - ewidencję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej wycena wstępna, odpowiedzialny specjalista ds. gosp. łowieckiej, - ewidencję fotograficzną albumową, włącznie z kartami wyceny trofeum odpowiedzialny specjalista ds. gosp. łowieckiej, - rejestr zgłoszeń szkód łowieckich w uprawach rolnych odpowiedzialny leśniczy ds. łowieckich. - rejestr urządzeń hodowlanych, łowieckich oraz poletek łowieckich - odpowiedzialny leśniczy ds. łowieckich. - kontrolkę wykładania karmy - odpowiedzialny leśniczy ds. łowieckich. 8 Specjalistę ds. gosp. łowieckiej, zobowiązuję do składania corocznie (razem z rocznym planem łowieckim) danych do oceny funkcjonowania OHZ obejmujących m.in.: 1) informacje ogólne o OHZ, 2) analizę realizacji rocznego planu łowieckiego, 3) informację o wynikach finansowych, 4) informację o realizacji celów ustawowych. 9 4

5 1. Za dokonanie uśmiercenia zwierząt łownych zgodnie z art. 33 pkt. 3 ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002), myśliwy nie ponosi opłat wymienionych w cenniku, a w przypadku uśmiercenia zwierzyny trofealnej, trofeum pozostaje własnością Nadleśnictwa. 2. Myśliwy po dokonaniu powyższej czynności powiadamia o fakcie leśniczego ds. łowieckich, a następnie z powyższego sporządza notatkę podpisaną przez świadków zdarzenia. 3. Istnieje możliwość przekazania trofeum na własność myśliwemu po uiszczeniu stosownych opłat zgodnie z ofertą na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie. W oparciu o niniejsze Zarządzenie, Zarządzenie Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz regulamin sprzedaży, wprowadzam wewnętrzny cennik za usługi świadczone w zakresie organizacji polowań i innych usług nie wymienionych w załączonych ofertach cenowych ( załącznik Nr. 3 ) Wprowadzam do stosowania stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia: 1. Ofertę cenową na sprzedaż trofeów łowieckich i usług z zakresu turystyki łowieckiej w ośrodku hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Strzałowo ( zał. nr 1 ), 2. Usługi dodatkowe ( zał. nr. 2 ), 3. Wniosek o wydanie upoważnienia na odstrzał w OHZ Strzałowo ( zał. Nr 3 ), 4. Protokół z polowania indywidualnego ( zał. nr. 4 ) 5. Protokół z polowania zbiorowego ( zał. nr. 5 ) Za przestrzeganie i egzekwowanie niniejszego Zarządzenia czynię osobiście odpowiedzialnych Leśniczych d/s. łowieckich wraz ze specjalistą ds. łowieckich. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2012 roku Traci moc Zarządzenie Nr. 8 / 2011 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia r. 14 Decyzja wchodzi w życie z dniem r. N A D L E Ś N I C Z Y 5

6 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 19/2012 z dnia r. Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) dotyczy myśliwych - członków PZŁ oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy złożyli egzamin przed komisją o którym mowa w art. 42a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Łowieckie obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM: DYREKTOR Reg. Dyrekcji LP w Olsztynie mgr inż. Jan Karetko Olsztyn, dn. 31 marzec 2011 r. 6

7 I. Świadczenia pobytowe (PKWiU 55) - VAT 8 % usługi krótkotrwałego zakwaterowania, (pozostałe) - ustala zarządca ohz LP z uwzględnieniem standardu posiadanej bazy hotelowej oraz wysokości opłat za podobne usługi świadczone przez podmioty obce. II. Organizacja polowania (PKWiU ) VAT 23% 1) Polowanie indywidualne na ptactwo i drapieżniki - 41,- zł/ dzień 2) Polowanie indywidualne na pozostałą zwierzynę - 101,00 zł/dzień 3) Polowanie zbiorowe - 253,00 zł./dzień/myśliwego Zgodnie z 3 pkt 2 i 3 Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 stycznia 2008 r. tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Zarz. Nr 1 DGLP z dnia r., w przypadku myśliwych znających łowisko, nie angażujących sił i środków zarządcy ohz LP, dających gwarancję prawidłowego wykonywania polowania oraz w celu ochrony pól przed szkodami łowieckimi - bez opłaty. 3) Polowanie zbiorowe na bażanty, wprowadzone w ramach wsiedleń i zasilenia łowisk : - opłata za bażanta wg cennika nadleśnictwa Lidzbark (www. - koszt jednostkowy przygotowania miotów bez względu na ilość bażantów - 253,00 zł. - koszt najmu transportu (opłata osobno za każdy pojazd organizatora) - wg przyjętych stawek - koszt pracy naganki - wg przyjętych stawek - inne, wg odrębnej specyfikacji 7

8 III. Opłata za trofeum (PKWiU ) VAT 5% 2 Przy postrzeleniu zwierzyny grubej stosuje się podatek VAT w wysokości takiej jak przy organizacji polowania (23%). JELENIE Postrzelenie jelenia byka - 300,00 postrzelenie jelenia łani lub cielaka - 100,00 Opłata za trofeum (PKWiU ) VAT 5% Trofea jeleni byków wieniec i grandle. Opłata za trofeum wg masy wieńca z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką: Byki. trofeum o masie do 2kg (w tym byk-szpicak ) - 400,00 zł trofeum o masie od 2,01 2,49 kg - 600,00 zł trofeum o masie od 2,50 2,99 kg - 800,00 zł trofeum o masie od 3,00 3,49 kg ,00 zł trofeum o masie od 3,50 3,99 kg ,00 zł trofeum o masie od 4,00 4,49 kg ,00 zł trofeum o masie od 4,50 4,99 kg ,00 zł trofeum o masie od 5,00 5,99 kg ,00 zł + 4,00 zł za każde 0,01 kg pow. 5 kg trofeum o masie od 6,00 6,99 kg ,00 zł + 4,00 zł za każde 0,01 kg pow. 6 kg trofeum o masie od 7,00 7,99 kg ,00 zł + 8,00 zł za każde 0,01 kg pow. 7 kg trofeum o masie 8,00 kg i powyżej ,00 zł + 20,00 zł za każde 0,01 kg pow. 8 kg W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zatwierdzonego planu pozyskania jeleni byków na miesiąc przed zakończeniem terminarza polowań, zarządca może podjąć decyzję o obniżeniu do 50% opłat za trofeum. Łanie i cielęta - trofeum grandle, racice - 31,00 zł 8

9 SARNY Postrzelenie sarny kozła postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia - 101,00zł. - 26,00 zł. Opłata za trofeum (PKWiU ) VAT 5% Kozły Opłata za trofeum wg masy parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką po odjęciu 90 g. trofeum o masie do 149g ( w tym rogacz guzikarz i szpicak) - 100,00 trofeum o masie od g - 200,00 trofeum o masie od g - 300,00 zł + 1,00 zł za każdy 1 g pow. 200 g trofeum o masie od g - 400,00 zł + 6,00 zł za każdy 1 g pow. 300 g trofeum o masie od g - 700,00 zł + 8,00 zł za każdy 1 g pow. 350 g trofeum o masie od g ,00 zł + 10,00 zł za każdy 1g pow. 400 g trofeum o masie pow. 500g ,00 zł + 20,00zł za każdy 1g pow. 500 g trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550 g ,00 zł W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zatwierdzonego planu pozyskania rogaczy, na miesiąc przed zakończeniem terminarza polowań, zarządca może podjąć decyzję o obniżeniu do 50% opłat za trofeum. Kozy, koźlęta - trofeum racice - 26,00 zł DZIKI Postrzelenie dzika - 51,00 zł Opłata za trofeum (PKWiU ) VAT 5% Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm a) osobników o wadze do 29,99 kg - 31,00 zł b) osobników o wadze od 30,00 49,99 kg - 51,00 zł c) osobników o wadze od 50,00 79,99 kg - 204,00 zł d) osobników o wadze powyżej 80 kg - 306,00 zł trofeum (szable) o długości od 14,00 15,99 cm - 408,00 zł trofeum (szable) o długości od 16,00 20,00 cm - 510,00 zł + 6,00 zł za każdy 1 mm pow. 16 cm trofeum (szable) o długości powyżej 20 cm - 714,00 zł +12,00 zł za każdy 1 mm pow. 20 cm 9

10 Zwierzyna drobna Opłata za trofeum (PKWiU ) VAT 5% trofeum z lisa (czaszka) trofeum z jenota (czaszka) trofeum z borsuka (czaszka) trofeum z kuny (czaszka) trofeum z tchórza (czaszka) trofeum z piżmaka (skóra) trofeum z zająca (skóra) trofeum z dzikiego królika (skóra) trofeum z dzikiej gęsi (pióra) trofeum z dzikiej kaczki (pióra) trofeum z bażanta (pióra) trofeum z kuropatwy (pióra) trofeum ze słonki (pióra) trofeum z gołębia grzywacza (pióra) trofeum z łyski (pióra) trofeum z jarząbka (pióra) - bez opłaty - bez opłaty - bez opłaty - bez opłaty - bez opłaty - 6,00 zł - 24,00 zł - 12,00 zł - 18,00 zł - 6,00 zł - 6,00 zł - 24,00 zł - 6,00 zł - 6,00 zł - 6,00 zł - 60,00 zł 10

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 19/2012 z dnia r IV. USŁUGI DODATKOWE - ceny brutto 1. Wynajem środków transportowych w łowisku... 1,60 zł/km. 2. Przechowywanie tuszy ubitej zwierzyny... 4,00/dzień 3. Skórowanie tuszy ,- zł/szt. 4. Preparacja : - wieńca jelenia byka.. 60,- zł/szt. - parostków rogacza. 30,- zł/szt. - oręż dzika... 20,- zł/szt. 11

12 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 19/2012 z dnia r......, dnia...r. ( Imię i Nazwisko ) ( miejscowość )... Nr. wystawionego upoważnienia... ( adres )... tel... NIP:... PESEL:. ( adres Urzędu Skarbowego) ZAMÓWIENIE POLOWANIA Zamawiam wykonanie polowania indywidualnego/zbiorowego* w OHZ Strzałowo w dniach... na niżej wymienioną ilość zwierzyny łownej: szt szt szt.... Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zarządzeniem Nr. 19/2012 OHZ w sprawie zasad wykonywania polowania, obowiązujących opłat, ewidencji ubitej zwierzyny oraz dokumentacji z wyceny trofeów pozyskanych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Strzałowo.... ( podpis myśliwego ) 12

13 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 19/2012 z dnia r PROTOKÓŁ Nr... Z polowania indywidualnego Obwód nr... Upoważnienie nr...ważne od...do... Myśliwy... Ilość dni organizacji polowania Adres... NIP... PESEL..... TELEFON... SPECYFIKACJA Gatunek i rodzaj odstrzelonej zwierzyny Data odstrzału Data preparacji Waga brutto mm Waga netto Uwagi Świadczenia dodatkowe Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Strzałowo. Upoważniam wystawiającego fakturę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu i przesłania drogą pocztową. Podpis myśliwego: Sporządził: Strzałowo, dnia... P I E C Z Ę Ć 13

14 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 19/2012 z dnia r PROTOKÓŁ z polowania zbiorowego nr. obwód... data, godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania.. Prowadzący polowanie... Lista uczestników: Myśliwi: Naganka: Przebieg polowania: 1. Wyszczególnienie gatunków przewidzianych do polowania : Wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny : Sposób zagospodarowania tusz pozyskanej zwierzyny: Uwagi dotyczące przebiegu polowania: Zakres usług: Wyszczególnienie J. M. Ilość Cena Wartość Uwagi Trofeum wydano dnia... Zatwierdził Podpis przedstawiciela myśliwych:...., dnia 14

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora RDLP w Olsztynie Nr 9/2008 z dnia 26.03. 2008 r. Znak-ZO- 75 / 7 / 08 Oferta cenowa na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 18/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki Oferta cenowa na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. ZATWIERDZAM:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 5/2010 z dnia 15.05.2010 r. Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. DANE KOŁA: Wojskowe Koło

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki nr 19/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r.

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora LZD Rogów Nr 2 z dnia 03.04.2013 r. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031 OFERTA CENOWA na sprzedaż polowań w Ośrodkach Hodowli

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Rudnik. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl Oferta cenowa na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn nr 11 z dnia 08.04.2013 Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 Człuchów 2015 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie

Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie 1.Termin, teren oraz koszt polowania Teren polowania: OHZ Bircza RDLP w Krośnie Nadleśnictwo Bircza

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Bobry przy Nadleśnictwie Kudypy

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Bobry przy Nadleśnictwie Kudypy Załącznik do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy nr 12/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Bobry przy Nadleśnictwie Kudypy

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2. na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała

OFERTA CENOWA. Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2. na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała Załącznik Nr 1 Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2 OFERTA CENOWA na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała Ważna od dnia 1 kwietnia 2012 r. /CENY BRUTTO w EURO/ Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56a 74-320 Barlinek Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań sprzedaży polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Znak sprawy 75/29/2012

OGŁOSZENIE Znak sprawy 75/29/2012 OGŁOSZENIE Znak sprawy 75/29/2012 dotyczące wyboru biura polowań na Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez myśliwych w OHZ nr 263 Nadleśnictwa Wieluń. Nadleśnictwo Wieluń z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia 12.08.2008r, ze zmianami z dnia 29.04.2009r W sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Piotr Wawrzyniak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku RDLP Białystok w zasięgu terytorialnym ma 2 632 747ha, gdzie zarządza powierzchnią

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6, BARCZEWO, tel ,

KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6, BARCZEWO, tel , KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Warunki współpracy oraz cennik polowań Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2010 do odwołania KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU Uchwała nr Nr 9/WZ/2010 z dnia 26.09.2010r. w sprawie określenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki współpracy oraz cennik polowań na sezon łowiecki 2014/2015

Warunki współpracy oraz cennik polowań na sezon łowiecki 2014/2015 Diana-PZL Sp. z o.o. w Olsztynie Biuro Polowań Koncesja MOŚZNiL nr 153 z dn. 26.02.1997 r. Warunki współpracy oraz cennik polowań na sezon łowiecki 2014/2015 Ceny brutto w EURO Obowiązują od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata 2007-2017 dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski 2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO 2.1. Opis rejonu hodowlanego Nr 4 Bydgoski Lp Województwo Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. w sprawie organizacji i rozliczeń polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

WYTYCZNE. w sprawie organizacji i rozliczeń polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze załącznik nr 1 do umowy nr. WYTYCZNE w sprawie organizacji i rozliczeń polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze I. Zasady ogólne: 1. Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli D/14/508 - Prowadzenie gospodarki łowieckiej Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/2006. Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego nr 1 HUBERTUS w Opolu. z dnia 21 maja 2006 r. w sprawie

UCHWAŁA NR 13/2006. Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego nr 1 HUBERTUS w Opolu. z dnia 21 maja 2006 r. w sprawie UCHWAŁA NR 13/2006 / tekst jednolity z późniejszymi zmianami / Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego nr 1 HUBERTUS w Opolu z dnia 21 maja 2006 r. w sprawie ZASAD WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA POLOWANIA INDYWIDUALNE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (tekst ujednolicony 2) ) Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. Uchyla się uchwałę w brzmieniu Dopuszcza się rozliczenie finansowe w przeliczeniu 1 ( jedna )dniówka 100,00zł.(sto).

4. Uchyla się uchwałę w brzmieniu Dopuszcza się rozliczenie finansowe w przeliczeniu 1 ( jedna )dniówka 100,00zł.(sto). 1. Wprowadza się uchwałę w brzmieniu WZ wprowadza opłatę na rzecz zagospodarowania obwodów i poprawę warunków bytowania zwierzyny w wysokości 400,00 zł rocznie płatne do końca roku gospodarczego. Członek

Bardziej szczegółowo

Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie

Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie R/10/148 4101-23-05/2010 Lublin, dnia 17 maja 2011 r. Tekst ujednolicony Pan Henryk Rążewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski w Janowie Lubelskim WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Nadleśniczego Adama Ostrowskiego Nadleśnictwem Kupującym Panią.

Nadleśniczego Adama Ostrowskiego Nadleśnictwem Kupującym Panią. UMOWA nr../zo/2015 zawarta dnia 24.sierpnia.2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Krosno z/s w Osiecznicy, ul. Krośnieńska 42 Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 1. W zasadach selekcji samców zwierzyny płowej funkcjonuje określenie: a) osobnik

Bardziej szczegółowo

4/ Składka płacona po terminie wynosi 150,00 zł za przeterminowany kwartał.

4/ Składka płacona po terminie wynosi 150,00 zł za przeterminowany kwartał. I. Zasady opłacania składek członkowskich i wnoszenia opłat: 1/ Zgodnie ze statutem PZŁ ustala się wysokość wpisowego w wysokości 10-cio krotności rocznej składki do Zrzeszenia obowiązującej w dniu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1) w 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1) w 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 1 Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE, ul. 3-GO MAJA 18, tel. 25 6327251, fax. 25 6325980, www.siedlce.pzlow.pl, email: zo.siedlce@pzlow.pl KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111

Bardziej szczegółowo

Populacja dzika a problem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych woj. pomorskiego. Marek Kowalewski RDLP w Gdańsku

Populacja dzika a problem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych woj. pomorskiego. Marek Kowalewski RDLP w Gdańsku Populacja dzika a problem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych woj. pomorskiego Marek Kowalewski RDLP w Gdańsku 2 3 4 Aspekt społeczny RDLP w Gdańsku jest położona na terenie: 3 województw 21 powiatów

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi 1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze: a) jeleni; b) danieli; c) saren; d) łosi i saren 2. Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi:

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr...

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... W dniu...r.pomiędzy : Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Drawno : ul. Kaliska 5-73-220 Drawno reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr...

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... W dniu...r.pomiędzy : Umowa w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Drawno : ul. Kaliska 5-73-220 Drawno reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 1. W zasadach selekcji samców zwierzyny płowej funkcjonuje określenie: a) osobnik

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOCZESNEGO ŁOWIECTWA LATA SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE.

CZASY NOWOCZESNEGO ŁOWIECTWA LATA SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE. dla koła, przyniosło też korzyści w dziedzinie etyki łowieckiej, mobilizując myśliwych do godnego reprezentowania naszego środowiska i upowszechniania tych etycznych postaw w kole. Dewizowe wieńce prezentują:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 186 14027 Poz. 1250 1250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W UCHWAŁACH WZCz

PROPOZYCJE ZMIAN W UCHWAŁACH WZCz PROPOZYCJE ZMIAN W UCHWAŁACH WZCz Orzysz 2015 UCHWAŁA NR 2 / 2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad WZ Walne Zgromadzenie Koła przyjmuje regulamin obrad WZ przedstawiony na dzisiejszym posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r.

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2006. Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 1 w Gdyni z dnia 20.05.2006. w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń

UCHWAŁA NR 2/2006. Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 1 w Gdyni z dnia 20.05.2006. w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń UCHWAŁA NR 2/2006 w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń 1. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a wśród kandydatów znajduje się obligatoryjnie prezes koła. 2. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Polowań na sezon 2016/17

Plan Polowań na sezon 2016/17 Wyględy, 30.07.2017 Koło Łowieckie nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Adres korespondencyjny: ul. Jana Kujawskiego 79 Wyględy 05-083 Zaborów Komunikat 2/2017 Zarząd Koła Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). Szkody łowieckie 1. Za szkody wyrządzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych. Dz.U.2012.1092 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (tekst jednolity) Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROK Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska:

ROK Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska: ROK 2014 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska: Zarządzenie nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie inwentaryzacji posiadanych bloczków mandatowych.

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA WARUNKÓW PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Specyfikację zatwierdził : Spała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2015. z dnia 26 kwietnia 2015r w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015

UCHWAŁA NR 4/2015. z dnia 26 kwietnia 2015r w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015 UCHWAŁA NR 1/2015 z dnia 22 kwietnia 2012r. w sprawie zgodności zwołania i ważności Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2015r. 1. Na ogólną ilość 103 członków Koła, swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu podpisało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO LISIARZA I NAJLEPSZE KOŁO ŁOWIECKIE W REDUKCJI DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE ŁOMŻYŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO LISIARZA I NAJLEPSZE KOŁO ŁOWIECKIE W REDUKCJI DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE ŁOMŻYŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO LISIARZA I NAJLEPSZE KOŁO ŁOWIECKIE W REDUKCJI DRAPIEŻNIKÓW NA TERENIE ŁOMŻYŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ Łomża marzec 2014 roku W S T Ę P Jednym z najważniejszych czynników ograniczających

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 31/2014 z dnia 04.06.2014 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

NA DZIEŃ 18 MAJA 2013 ROKU WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 209 BÓBR W GDAŃSKU UL. OGARNA 85/86/1

NA DZIEŃ 18 MAJA 2013 ROKU WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 209 BÓBR W GDAŃSKU UL. OGARNA 85/86/1 OBOWIĄZUJĄCE U C H W A Ł Y NA DZIEŃ 18 MAJA 2013 ROKU WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 209 BÓBR W GDAŃSKU UL. OGARNA 85/86/1 Uchwała Nr 1/1999 z dn. 08.05.1999 r. Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach Warunki wykonywania polowania Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Co należy rozumieć pod pojęciem polowanie zbiorowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie

ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ Basior z dnia 20.08. 2011 r. ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. WKŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro DOM WIELKIE WYRĘBY 23 83-230 Smętowo Graniczne NIP 593-10-90-551; REGON 191887940 (058) 560-84-70, 561-90-95 fax. (058) 561-90-95 email: dpswyreby@wp.pl POMOCY SPOŁECZNEJ Wielkie Wyręby, dnia 01.09.2014r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTRYZACJA JELENI METODĄ OBSERWACJI LETNIEJ. Kamienna Góra, Andrzej Osmolak

INWENTRYZACJA JELENI METODĄ OBSERWACJI LETNIEJ. Kamienna Góra, Andrzej Osmolak INWENTRYZACJA JELENI METODĄ OBSERWACJI LETNIEJ Kamienna Góra, 2010-08-17 Andrzej Osmolak Inwentaryzacja jeleni metodą obserwacji letniej PODSTAWOWE ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ MA USTALENIE

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu b - w punkcie skupu c - zaraz po dojściu do niej, rozpoczynając patroszenie

1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu b - w punkcie skupu c - zaraz po dojściu do niej, rozpoczynając patroszenie Postępowanie z upolowaną zwierzyną Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r. Dz.U.2010.3.19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Niegosławice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 120.42.2013 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.08.2013r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim Maków Mazowieckim ul. Przasnyska 77 NIP REGON

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim Maków Mazowieckim ul. Przasnyska 77 NIP REGON Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych z dn. 20.02.2013 r. CAZ.252.1.2015 Maków Mazowiecki, dnia 07.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Damian Ciesielski Łukasz Cwenar. Damian Ciesielski Łukasz Cwenar Justyna Opałacz Opiekun sekcji: dr inż. Marcin Piszczek

Damian Ciesielski Łukasz Cwenar. Damian Ciesielski Łukasz Cwenar Justyna Opałacz Opiekun sekcji: dr inż. Marcin Piszczek Analiza faktycznych kosztów prowadzenia gospodarki łowieckiej i wyniku finansowego w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny PGL LP na terenie Puszczy Białowieskiej w latach 2003-2007 Damian Ciesielski Łukasz Cwenar

Bardziej szczegółowo

I GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA

I GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA 1 UCHWAŁA Nr 8/2012 - tekst jednolity Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 65 SOKÓŁ w Tomaszowie Lubelskimz dnia 17.06.2012. (nowelizacja z dnia 30.06.2013) Walne Zgromadzenie Członków KŁ

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) SEJM Druk nr 324-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o poselskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 23/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

LOP /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4113-001-03/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli D/14/508 Prowadzenie gospodarki łowieckiej w latach gospodarczych 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka

Bardziej szczegółowo

LZG /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4113-001-05/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana D/14/508 Prowadzenie gospodarki

Bardziej szczegółowo

C E N N I K P O L O W A Ń D E W I Z O W Y C H na sezon 2016/2017 ceny w EUR brutto (z VAT)

C E N N I K P O L O W A Ń D E W I Z O W Y C H na sezon 2016/2017 ceny w EUR brutto (z VAT) Elite Galerie Myśliwskie Izabela Malec Koncesji MOŚZNiL: nr 3 z dnia 16.08.1996 ul. Tarczyńska 1 NIP 521 012 88 55 02-025 Warszawa REGON 002008402 tel./fax. 22 658 49 02, tel. 22 824 59 69, tel. kom. 506

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje Dziennik Ustaw Nr 3 620 Poz. 19 19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne:

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: 1. Koło Łowieckie... z siedzibą w...., ujęte jest w rejestrze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 000 Euro Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu: Uchwała XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 września 2015 r. w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w kadencji 2015-2020 XXIII Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.)

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.) Koło łowieckie dzierżawi dwa obwody, które położone są na terenie powiatu sochaczewskiego. Obwód Nr 364 (dawniej Nr 1) o powierzchni 4 116 ha, który jest obwodem mieszanym leśno-polnym. Główne gatunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/14 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOCZEWO w Choczewie z dnia 23 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/14 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOCZEWO w Choczewie z dnia 23 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 46/14 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOCZEWO w Choczewie z dnia 23 czerwca 2014 r. (zn. spr. Z-733-1 /2014 ) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z budynku edukacyjno rekreacyjnego Borowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce

Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce Zwierzęta łowne (zwierzyna) to gatunki ptaków oraz ssaków żyjące na wolności, uznawane przez prawo łowieckie za zwierzęta łowne, będące przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DUKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE I USTALANIA OPŁAT ZA ICH WYDAWANIE.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DUKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE I USTALANIA OPŁAT ZA ICH WYDAWANIE. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DUKUMENTÓW CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE I USTALANIA OPŁAT ZA ICH WYDAWANIE. 1. Podstawa prawna: 1. Art. 18 2 ust. 3 i art. 93 2 ustawy z dnia 16 września 1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW W NADLEŚNICTWIE RADOMSKO

REGULAMIN NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW W NADLEŚNICTWIE RADOMSKO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko z dnia 5 marca 2015 roku REGULAMIN NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW W NADLEŚNICTWIE RADOMSKO I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin naboru

Bardziej szczegółowo

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika Bartłomiej Popczyk Populacja dzika w Europie i Polsce od szeregu lat nieustannie wzrasta obecnie krajowa populacja dzika przekroczyła

Bardziej szczegółowo

BIURO POLOWAŃ DEWIZOWYCH LUX mgr Anna Dębicka - Micińska

BIURO POLOWAŃ DEWIZOWYCH LUX mgr Anna Dębicka - Micińska BIURO POLOWAŃ DEWIZOWYCH LUX mgr Anna Dębicka - Micińska PL-58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 16 d/1 Tel. (0-74) 853 38 88 Fax (0-74) 851 38 69 Tel. kom. 0602 399 861 www.lux.sitenet.pl e-mail: lux@sitenet.pl

Bardziej szczegółowo

byki, cielęta łanie do 15 byki, łanie, cielęta odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki lochy do 15 do 1 w drodze odłowu do 15

byki, cielęta łanie do 15 byki, łanie, cielęta odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki lochy do 15 do 1 w drodze odłowu do 15 Miesięcznik Brać Łowiecka Okresy polowań dla miesiąca styczeń byki, cielęta łanie do 15 sika byki, łanie, cielęta do 15 Daniel byki łanie, cielęta do 15 Muflon tryki owce, jagnięta do 15 Sarna kozy, koźlęta

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA Wytyczne do polityki łowieckiej Kierownictwo resortu przyjęło przedłożony dokument pt. Wytyczne do polityki łowieckiej uznając go, za materiał wyjściowy do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. WZÓR UMOWY Nr..

PROJEKT. WZÓR UMOWY Nr.. PROJEKT WZÓR UMOWY Nr.. w dniu.. 2016 r. w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy mgr inż. Jerzego Rysia z kontrasygnatą Skarbnika Gminy mgr Marii Borowiak zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r. DzU201045272 (R) Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku

Zarządzenie Nr I/73/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 3 lutego 2006 roku Zarządzenie Nr I/73/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r.

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. Dz.U.2010.45.272 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo